EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM"

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL GERŐFI GYULÁNÉ TÉMAVEZETŐ: Dr. FABINY TAMÁS, EGYETEMI TANÁR BUDAPEST, 2008

2 e levél pompás és ékes, mert Krisztus papságáról gyönyörű és hű szavakkal szól az Írások szerint, ezen felül az Ótestamentumot is alaposan és bőven magyarázza Luther Márton, 1 1. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása A Teológián Cserháti Sándor professzor előadásai felkeltették a figyelmemet az Újszövetség iránt. A Zsidókhoz írt levél képekben gazdag nyelve, sok Ószövetség-idézete már régóta foglalkoztatott. A Teológia elvégzése után tapasztaltam, hogy milyen sok igehirdetési alapige van a Zsidókhoz írt levélből: szám szerint 24. A levélhez anyagot, magyarázatokat alig találtam. Amikor lehetőségem nyílt 1986-ban egy külföldi ösztöndíj megpályázására, Cserháti Sándor professzor a Zsidókhoz írt levél tipológiáját ajánlotta témául. Természetesen örömmel igent mondtam. Így az erlangeni ösztöndíjam kutatási témája a tipológia Pálnál és a Zsidókhoz írt levélben lett. Ezzel kapcsolatban írtam is egy tanulmányt németül Roloff professzor szemináriumában, ami ben megjelent magyar nyelven a Lelkipásztor szakfolyóiratban. Az Erlangenben töltött idő alkalmas volt arra, hogy sok anyagot gyűjtsek mind a tipológiáról, mind a Zsidókhoz írt levélről. Jürgen Roloff professzorral is konzultáltam a témáról, és tőle tudtam meg, hogy azokban az években valóságos reneszánszát élte a Zsidókhoz írt levél kutatása Németországban. Sorra jelentek meg a 80-as évek végétől az új kommentárok, tanulmányok a levél különböző témáiról. Továbbra is nagyon érdekelt az Ószövetség és az Újszövetség viszonya, írtam is egy cikket róla 1992-ben a Lelkipásztorban: Az Ószövetség és az Újszövetség Istenképe címmel. Amikor Budapestre kerültem a Deák téri 1 Luther Márton: Előszók a Szentíráshoz, 1522, Magyar Luther Szövetség, 1995, 157. ford. Szita Szilvia 2

3 gyülekezetbe, Cserháti professzor meghívott, hogy legyek az újszövetség tanszéken óraadó, így ismét lehetőségem nyílt a kutatásra. Majd 1994 őszén jelentkeztem doktorálásra. Témamegjelölésem: Hogyan értelmezi az Ószövetséget a Zsidókhoz írt levél? volt. Az újszövetségi korral való foglalkozásomból született a Qumran és a korai keresztyénség c. tanulmányom, amely 1995-ben jelent meg a Lelkipásztorban. Egyéb kötelezettségeim miatt sokáig nem tudtam intenzíven foglalkozni a témával. Bár a Tanítványok c. kötetben 1996-ban, mely Pröhle Károly professzor 85. születésnapjára készült, megjelent tanulmányom a Gondolatok a Zsidókhoz írt levél gyülekezeti hátteréről címmel ban lehetőségem nyílt két hetet Neuendettelsauban a teológiai főiskolán tölteni. Ott Wolfgang Stegemann újszövetséges professzorral konzultáltam többször a készülő dolgozatról. Ez a beszélgetés meghatározó volt a továbbiakra nézve, mivel felhívta a figyelmemet egy új módszertani eszközre, az intertextuális irodalmi megközelítési módra. Az újszövetségi exegézis ekkoriban fedezte fel magának nyugaton ezt az új módszert, és kezdte alkalmazni. Még két alkalommal volt lehetőségem Neuendettelsauban anyagot gyűjteni. Közben kiadásra került a Magyar Bibliatársulat által a Bibliaismereti Kézikönyv 2004-ben, melynek a Zsidókhoz írt levélről szóló fejezetét én írtam. Az új témavezetőm, Fabiny Tamás, egyetemi tanár lehetőséget adott arra, hogy módosítsak a dolgozat irányultságán, így lett annak témája az intertextuális megközelítés bemutatása a Zsidókhoz írt levélben az Ószövetség recepciójában. Az intertextualitás és a Biblia kapcsolatáról 2008-ban írtam egy tanulmányt a Lelkipásztor folyóiratba. Teológiánkon a 90-es évek óta kisebb megszakításokkal óraadóként szemináriumokat tartok a biblikus módszertanról és a hermeneutika alapjairól. Az ebből adódó hermeneutikai tanulmányok is megkönnyítették felkészülésemet 3

4 Istennek adok hálát, hogy végre elkészülhettem az értekezéssel, és megszerzett ismereteimmel másoknak is szolgálhatok. 2. Problémafölvetés Egyházunkban sokaknak jelent gondot az ószövetségi textusok prédikálása és mai értelmezésük. A nem szakember laikus is zavarba jön a levél kultuszi vonatkozásainak értelmezésekor. Meglepő az a bátorság, amivel a szerző idézi az Ószövetséget, és alkalmazza Krisztus művére. Egyedül ő nevezi Krisztust főpapnak, ráadásul a titokzatos Melkisédek rendje szerint. Vajon miért nevezi Jézust főpapnak? Miért látta szükségét annak, hogy egy pogány gyülekezetnek Jézus kereszthaláláról, mint áldozati halálról az ószövetségi kultikus nyelvezet segítségével szóljon? A felvetődő kérdések egyrészt hermeneutikai jellegűek, és az első századi keresztyénség Írás-értelmezésére vonatkoznak, másrészt krisztológiaiak. Ugyanis az Ószövetség használata visszahat a szerző krisztológiájára és a szoteriológiára. Krisztus személyének titka, Fiú volta, és kereszthalálának értelme ószövetségi megokolást kap. Sokak kérdése, hogy az Ószövetséget miként lehet az egyház könyveként olvasni, értelmezni? Az újabb hermeneutikai megközelítések, amelyek a szövegek irodalmi vizsgálatára teszik a hangsúlyt, új impulzusokat adtak a kutatásnak. Az irodalomtudományban a korábbi szövegek jelenlétét és azok transzformáló, jelentésmódosító voltát egy adott irodalmi szövegben annak intertextuális értelmezésével kutatják. Ezt a módszert tudomásom szerint eddig még nem próbálták ki a Zsidókhoz írt levélen, pedig annak számos idézete kínálja a lehetőséget erre. Bizonyítani kívántam az értekezésben, hogy az ószövetségi idézeteknek és a keresztyén hitvallásnak a levélben megtalálható 4

5 közös tudatos intertextuális értelmezése, nemcsak stílusbeli gazdagodást, de új teológiai felismeréseket is hozott magával. Meggyőződésem, hogy a levél intertextuális olvasata segít az Ószövetség mai recepciójában. 3. Az értekezésben alkalmazott módszerek Mivel az értekezés alapvetően hermeneutikai jellegű, ezért módszerében egy olyan megközelítést választottam, amely a különböző szövegek egymásra hatását vizsgálja szinkronikusan. Az ószövetségi szövegek recepcióját az intertextuális módszer segítségével kutatom. Emellett fontosnak tartom és alkalmazom a diakrón módszereket is. Az idézeteket először a textuskritika és a kontextus kritika segítségével vizsgálom, feltárom szövegkörnyezetüket, majd az exegézis során rámutatok az adott szakasz jellemző problémáira. Ezután következik a vizsgált textus intertextuális kiértékelése kétféle megközelítésben. Először a pretextus 2 - metatextus 3 kapcsolatát kutató produkció orientált szempontok alapján, majd a szöveg-befogadó viszonyát vizsgáló recepcióorientált módszer segítségével. Az első módszer megállapítja az intertextualitás jellegét, és feltárja azokat a markereket, amelyeket a szerző helyezett el művében, hogy jelezze: vendégszöveggel van dolgunk. Az intertextualitásnak a befogadó szövegben eltérő intenzitása lehet. A recepció-orientált módszer azt vizsgálja milyen előzetes ismereteket feltételez a szöveg az olvasóról, és az olvasóban milyen új jelentés születik meg saját kontextusa alapján. Ezt követi a két módszer eredményeinek kiértékelése az olvasó gyülekezetre nézve, valamint egy kitekintés a szövegek mai interpretációjára vonatkoztatva. 2 A szövegbe máshonnan bekerült vendégszöveg, lehet: idézet, utalás, alluzió. 3 A szöveg végső állapotában, az író által megszerkesztett szöveg, ami tartalmazza már a pretextust. 5

6 Könnyen adódik a kérdés az újszövetség-kutató számára, hogy a ma alkalmazott módszerek sorában hol a helye az intertextualitásnak? Hogyan építhető be az eddig alkalmazott metódusok közé? Az eddigiek alapján úgy látom, hogy a történet-kritikai vizsgálatok mellett van a helye. Feltételezi a textuskritikát és nagyon fontos számára a részletes kortörténeti ismeretek feldolgozása is. Lényeges eleme a történetiség. Nem váltja ki tehát a történetkritikai megközelítést, de arra alapozva új távlatokat ad az interpretációnak. Nagy pozitívuma ennek a módszernek, hogy olyan kérdésekre irányítja a figyelmet, amik eddig a vizsgálódások körén kívül maradtak. Így segít el bennünket a szöveg komplex feldolgozására. Az intertextuális vizsgálat figyelmünket az olvasó és a benne lejátszódó megértés folyamatára irányítja. A textusok, (fogalmak, képek) párbeszédét elemezve jobban megérthetjük, miért volt olyan fontos az Ószövetség recepciója az első századi keresztyének számára, és mennyire megtermékenyítő volt a születő keresztyén teológia gondolkodásmódjára nézve. Megértve azt a folyamatot, ami az újszövetségi iratok és olvasóik között lejátszódott, előttünk is megnyílnak a rejtélyes kifejezések, képek. Létrejöhet a mai olvasóban is a régi szövegek új intertextuális magyarázata. Különösen igaz ez az ószövetségi képekben nagyon gazdag Zsidókhoz írt levélre. Az értekezésben bizonyítom, hogy a Zsidókhoz írt levél intertextuális vizsgálata új összefüggéseket tárt fel mind a levél struktúrájáról, mind teológiai üzenetéről. Ezen kívül új fényben láthatjuk az első század végének teológiai hitvallásait Krisztusról. 4. Rövid tartalmi összefoglalás A dolgozat témája az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével. 6

7 Az első fejezetben a Zsidókhoz írt levél bevezetéstani kérdései kerülnek elő. Mivel az erre adott válaszok jelentősen meghatározzák az exegézist is, ezért szükségesnek tartottam saját álláspontom kifejtését. Bemutatom a könyv műfajával, keletkezésével, írójával, olvasóival kapcsolatos teológiai vitát és a jelenlegi nézeteket. Ezután kitérek az irat vallástörténeti hátterére és röviden felvázolom hatástörténetét napjainkig. A második fejezetben a Zsidókhoz írt levél és az Ószövetség kapcsolatát vizsgálom. Először kitérek a recepció fogalmára, majd áttekintem a kutatás történetét. A jelentős műveket ismertetve mutatom be, hogyan értelmezték a tudósok a mű ószövetségi vonatkozásait és az ebből adódó hermeneutikai kérdéseket. Megállapítom, hogy a történet-kritikai vizsgálódások lényeges kérdéseket tisztáztak a levél ószövetségi recepciójával kapcsolatban. Nyitva maradt azonban az ószövetségi hivatkozások, idézetek, utalások teológiai kiértékelése az interpretáció szempontjából. A harmadik fejezetben rátérek az intertextuális olvasat bemutatására. Mivel a módszer nálunk az exegézis területén nem annyira ismert, ezért részletesen közlöm annak meghatározását, és a biblikus exegézisben eddig megjelent nevezetesebb művek alapján alkalmazását az újszövetségi irodalomban. Ezek után összegzem a módszer adta lehetőségeket és adaptálom azt a Zsidókhoz írt levélre nézve. Megállapítom, hogy az intertextuális vizsgálat figyelmünket az olvasó és a benne lejátszódó megértés folyamatára irányítja. A fejezet végén közlöm azt a módszertani leírást, amelynek segítségével a továbbiakban a Zsidókhoz írt levél egy-egy kiválasztott szakaszát feldolgozom. A negyedik fejezetben mutatom be az új módszer alkalmazását konkrét textusokon. Így részletes exegetikai vizsgálat alá veszem az első fejezet Íráskaténáját, majd a Krisztus főpapságára vonatkozó textusokat. Az ezekben talál- 7

8 ható idézetek és allúziók intertextuális értelmezése adja meg a választ a levél ószövetségi hermeneutikájára. Megállapítom, hogy a Krisztust főpapnak nevező textusok egy intertextuális háló csomópontjait képezik a levélben. Ennek segítségével bontja ki a szerző az Ószövetséget jól ismerő olvasói előtt Jézus halálának új teológiai értelmezését. Kitérek arra is, hogy a vizsgálat nem talált a levélben sehol antijúdaista megállapításokat. Az intertextuális vizsgálatot a szöveg gyülekezeti olvasata zárja le. Ebben azt mutatom be, hogyan értette az olvasó közösség magára a szöveget. Az egyes magyarázatok végén kitekintésképpen a mai kontextusban élő olvasó számára összegzem a lehetséges jelentést, utalva a mai problémákra. Végül az ötödik fejezetben összegzem a kutatás eredményét. 5. Az elért eredmények ismertetése A dolgozatban megerősítést nyert az az álláspont, miszerint az Ószövetség recepciója meghatározza a levél struktúráját, krisztológiai nézeteit és új teológiai tartalommal tölti meg Jézus halálának értelmezését. Ez a kemény eledel, a főpap-metafora, válaszként születik meg a gyülekezet lelki válságára. A teológiai fejtegetés, a Szeptuagintának bibliaként való idézése lelkipásztori szándékkal történik, hogy erősítse identitásukat, és felkészítse őket a várható szenvedésekre. Kimondható, hogy a szövegek intertextuális dialógusa eredményeképpen egy új bibliamagyarázat, ebből egy új krisztológia és egy új ekkleziológia született. A levél sajátságos hermeneutikája miatt hidat képez az Ó és Újszövetség között a kortárs olvasók számára. Az Ószövetség újraolvasása lelkipásztori szándékkal történt, hogy kitartásra buzdítsa a gyülekezetet Az új bibliamagyarázat Az ősegyház az Írásokat Krisztus személyén keresztül magyarázta saját korára. Volt tehát kezdettől fogva egy alapjaiban a feltámadt Jézusra 8

9 visszavezethető 4 krisztologikus Írásértelmezés. Ennek magas szintű alkalmazásával találkozhatunk a Zsidókhoz írt levélben. A mű tekinthető keresztyén írásmagyarázatnak is, ószövetségi teológiai kommentárnak. 5 A szerző az Ószövetséget hermeneutikai eszközként használja. Ahogy Isten az ószövetségi eseményekben cselekedett, az analóg módon történt Krisztus életében és halálában, és ezért az olvasók életére is igaz. Ezért megállapítható, hogy az Ószövetség recepciója a műben nem csak elméleti-teológiai síkon történt meg, hanem az olvasók számára is meghatározó módon, ezért sikeres volt. Az elhelyezett intertextuális markerek segítségével az értő olvasó előtt kibontakozott egy összefüggő értelmezési háló, amely több meghatározó ószövetségi pretextus segítségével egy új szöveggé formálta az idézeteket az olvasók tudatában. A Zsid 1,2 olyan hermeneutikai kulcsot adott az olvasók kezébe, amely lehetővé tette az Ószövetség hiteles, krisztológiai olvasatát. Ennek az intertextuális hermeneutikának az alapját a közös Ószövetség, - amelyet az olvasók éppen olyan jól ismertek, mint a szerző jelentette. Ebből következik számunkra, hogy a Zsidókhoz írt levél nem érthető ma sem az Ószövetség ismerete nélkül. A mű végső szövege azonban nem beolvasztja, mintegy bekebelezi, az ismert idézeteket, hanem átveszi és megőrzi a bennük levő teológiai tartalom folytonosságát, azt Krisztusra értelmezve Új krisztológia A levélben nemcsak az Ószövetségi idézet Krisztusra vonatkoztatása történik meg, hanem ennek ellenkezője is. A Krisztus esemény, az inkarnáció és a kereszthalál, a felemeltetés nagy témái felől tekint az ószövetségi kinyilatkoztatásokra a szerző. Ezen események kifejezésére igénybe veszi az 4 Ld ennek nyomát már a Lk 24,25-27-ben! 5 H. Köster, Einführung in das Neue Testament, 1980, 711.o. Az Írás magyarázata adja éppenséggel a Zsidókhoz írt levél megértéséhez a hermeneutikai kulcsot 9

10 ószövetségi kultikus nyelvet és cselekményeket, fogalmakat. Ez az igénybevétel egyben kimutatja az ószövetségi cselekmények tökéletlen voltát, és a Krisztus eljöttével megvalósuló diszkontinuitást az áldozati teológiában. Mind Jézus személyét, mind megváltói művét illetően az ószövetség recepciója egy új krisztológiát és egy új szoteriológiai értelmezést generál Jézus haláláról. Ennek az új kultikus teológiának a végső célja a 12,1-3-ban található. A szerző itt nyíltan beszél Jézus kereszthaláláról azzal a lelkipásztori céllal, hogy a csüggedt, fásult testvéreit felkészítse a rájuk váró szenvedésben a kitartásra és hűségre. A főpap metafora az a kemény eledel a közösség számára, ami megmagyarázza, miért kellett Krisztusnak vállalnia a keresztet értünk. Isten ígéretei az új szövetségre, a bűnök bocsánatára Krisztusban valósultak meg. Krisztus áldozata megvilágítja az ószövetségi áldozatok helyes értelmezését a Tórában. És fordítva: az áldozati kultusz segít megérteni Krisztus halálának mélyebb értelmét. Az intertextuális hatás kölcsönös: a pretextus magyarázza az új eseményt, és a metatextus rámutat a pretextus új keresztyén értelmezési lehetőségére. Tehát az olvasók ezáltal segítséget kaptak a Szeptuaginta kultuszi előírásainak olvasásához Új ekkleziológia Az Ószövetség újszerű értelmezése nem elméleti céllal történik. A szerző előtt egy identitás-válsággal, megfáradással és csüggedéssel küszködő gyülekezet képe lebeg, akiknek állhatatosságra van szükségük, hogy az Isten akaratát cselekedjék, és így beteljesüljenek rajtuk az ígéretek (Zsid 10,36). A szerző egynek tudja Isten régi és új népét, nem tesz köztük különbséget. A pusztában vándorló nép intő példája figyelmeztetés a ma gyülekezetének. (3-4 fejezet.) A 11. fejezetben a hit példaképeinek felsorolása azzal zárul, hogy 10

11 Isten azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. (Zsid 11,40) A szerző nem akarja ezzel kisajátítani a zsidó nép történelmét, hanem ugyanazt az Istent látja cselekedni akkor és most. A hermeneutikai alapállásból következik tehát az az ekkeleziológiai látás, hogy Isten népe gyökerei a zsidóságban vannak, velük közös az üdvösség története, amely Krisztusban jut el a teljességre. Ez a szemlélet kizár minden antijúdaista indulatot, a folyamatosságra teszi a hangsúlyt Az antijúdaizmus vádja Az antijúdaizmus komolyan veendő vádja is a levél Ószövetség-használatát érinti. Az egyes vizsgált textusoknál külön kitértem erre a kérdésre. Itt összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a textusok párbeszéde során nem beszélhetünk sehol az ószövetségi szövegek bekebelezésről, a zsidó eredet semmibevételéről, a zsidósággal való radikális szakítás hangoztatásáról. Sokkal inkább a folyamatosságot hangsúlyozza a szerző, aki éppen az Ószövetségben találja meg a Krisztus-esemény helyes értelmezéséhez a kulcsot! Kezdettől egynek tudja a szerző Isten népét, azt nem zsidókra és keresztyénekre osztja fel, hanem az Isten szavára figyelés alapján az azt hittel hallgatókra 6 és a bűn csábításának áldozatul esett engedetlen és hitetlen szívűekre, akik elszakadtak az élő Istentől 7 A kultuszi rendelkezések és a régi szövetség kapcsán azok megváltozását és múlandó voltát 8 magából az Ószövetségből vezeti le, és Isten ígéretével kapcsolja össze: Jer 31, A változásokat az idő síkján mutatja be, ide tartozik a mózesi kultuszi rendelkezés is, mely magában hordozza egy tökéletes, jobb szövetség ígéretét, míg az örök, változatlan dolgok a vertikális síkon, a mennyei világban találhatók. Az antijudaista értelmezések a levéllel 6 Zsid 4,2 7 Zsid 3,12 8 Zsid 8,5 11

12 kapcsolatban sokkal inkább annak hatástörténetében jelentkeznek. Ezek tisztázását nagyon fontosnak látom. 6. köszönetnyilvánítás Végül szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni mindazok felé, akik kezdettől biztattak az értekezés megírására. Külön köszönöm Cserháti Sándor emeritus professzornak, hogy megszerettette velem az Újszövetséggel való foglalkozást és bátorított, tanácsolt felkészülésemben. Köszönettel tartozom Fabiny Tamás egyetemi tanárnak, hogy vállalta, témavezetőként tanácsaival, konzultációkkal segíti munkámat, az értekezés elkészültét. Köszönöm egyházamnak a Neuendettelsau-i ösztöndíj-lehetőséget. Így vált lehetővé az anyaggyűjtés. Köszönet illeti Deák téri lelkészkollégáimat: Cselovszky Ferenc igazgató lelkészt és Smidéliusz Gábort nagylelkűségükért, amely lehetővé tette a Hittudományi egyetemen folyó oktató munkában való részvételemet, nyári Neuendettelsau-i kutatásaimat. Köszönöm Zászkaliczky Péter nyugdíjas lelkész egy hónapos helyettesítését, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eljussak a munka befejezéséig. Hálás vagyok a Deák téri gyülekezetnek, hogy érdeklődéssel követte munkámat, és lehetőséget adott arra, hogy munka mellett elkészülhessen ez az értekezés. Külön örömet jelentett számomra, hogy a dolgozat egyes témáit bibliaórákon, igehirdetések után megbeszélhettük és így annak gyakorlati vonatkozásai előkerülhettek. Köszönettel tartozom még Szüleimnek, akik mindig biztattak, hogy ne adjam fel, valamint Férjemnek és Gyermekeimnek, hogy segítő szeretettel és türelemmel viselték el azt az időszakot, amikor a dolgozattal foglalkoztam, és mindent megtettek, hogy befejezhessem értekezésemet. Szolgálja ez a munka Isten dicsőségét egyházunkban. 12

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK 11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1-2. (Isten utat mutat a mindennapokban) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. (Máté 25,1-13) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor.

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor. Magyar nyelv és irodalom A MINTA ÖSSZETÉTELE A magyar nyelv és irodalom vizsgája a jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendben lezajlott. 571 középszintű írásbeli vizsgát tett tanuló eredményét értékeltük,

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

RECENZIÓK. Pink education

RECENZIÓK. Pink education 146 Szociológiai Szemle, 2011/3 RECENZIÓK SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 21(3): 146 151. Pink education Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányának felszámolódása?

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont in: Evangélikus Nevelés. Pedagógiai Szakfolyóirat XII. évf. 2013/II. 5-11.o. 1 Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont 1. Személyes előkészület a vallásközi találkozásra

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda

Márk evangéliuma. Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. A csapda Márk evangéliuma Lekció: 2Kor 3,4-18 2012. márc. 25. Textus: Mk. 12, 13-17 Gazdagrét A csapda Nő a feszültség és záporoznak a kérdések Jézus körül: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? (12,28) Szabad-e

Részletesebben

Reflexió a párizsi eseményekről (Jutta Hausmann)

Reflexió a párizsi eseményekről (Jutta Hausmann) Reflexió a párizsi eseményekről (Jutta Hausmann) A múlt heti párizsi merényletek világszerte döbbenetet váltottak ki és az áldozatokkal való szolidaritás nyilatkozatait, valamint a terrorizmus elutasítását

Részletesebben

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Budai Gergely: Az evangéliom Lukács szerint. kézirat, Ráday

Részletesebben

Szeretet és a törvény

Szeretet és a törvény október 25 31. Szeretet és a törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Róma 13:8-10 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg, mit jelent Krisztus törvénye, és hogyan alkalmazható életünkben ma. Fedezzük fel,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy 2013 január 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Január 3-án született 121 éve J. R. R. Tolkien angol író, nyelvész,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Török Zsuzsa Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben Ügyszám: SZJSZT 20/14 A Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ)

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) A musical műfajának esztétikai és pedagógiai vetületei Témavezető: Kékesi Kun Árpád, dr. habil.,

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. / Fax: 47/311-039/ 47/311-720 E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu OM azonosító: 039227 SZERVEZETI

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

DERÉK ASSZONY HITE. Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) Földvári Tibor

DERÉK ASSZONY HITE. Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) Földvári Tibor Pasarét, 2012. július 19. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor DERÉK ASSZONY HITE Alapige: Péld 31,10-31 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011)

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Horváth Nóra A szépség akaratáról AMBROOZIA Képek beszéltetése filozófus módra (Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Fotelben

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A szeretet hete. 1.Küls. .Külső cél, produktum cél: 2.Pedagógiai-oktatási cél: 3.Mérés, értékelés: 4. Célérték:

A szeretet hete. 1.Küls. .Külső cél, produktum cél: 2.Pedagógiai-oktatási cél: 3.Mérés, értékelés: 4. Célérték: A szeretet hete 1.Küls.Külső cél, produktum cél: - ünnepi üdvözlőlapok, ajándékkísérők, gyertyatartók, téli ajándékképek készítése - sajátkészítésű fenyődíszekkel fenyődíszítés - karácsonyi műsor megtekintése

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

IKT a humán tárgyak oktatásában

IKT a humán tárgyak oktatásában IKT a humán tárgyak oktatásában - 1. lecke - Kréta, tábla, monitor IKT és a tanár Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) az oktatásban merőben új tanítási modellnek számít. Olyan új eszköztárnak,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben