Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007/2008

2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 2. A program célja 3. Kötelezettségek és felelősség 4. Akcióterv 4.1. Azonnali beavatkozást igényel 2007/2008-tanévben Az iskola esélyegyenlőséget biztosító feladatai A fejlesztésre, támogatásra szoruló tanulók iskolánkba kerülésének segítése Figyelem az esélyegyenlőség biztosítására, a jogellenes megkülönböztetés elkerülése A támogatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése A tanulók és családjaik megismerésével előtérbe kerülnek az esélyteremtő támogatásra szoruló HH, HHH és SNI gyermekek Egyéni fejlesztési tervkészítés a HH, HHH és SNI tanulók számára Az iskola lehetőségei és kötelezettségei az esélyegyenlőség biztosítása terén Családi háttérből adódó esélyegyenlőségi feladatok Partnerség építés, hatékony együttműködés a hátrányos helyzet csökkentésben segítő intézményekkel 4.2. Középtávú terv (3 év) 4.3. Hosszútávú terv (6 év) 5. Megvalósítás 6. Monitoring és nyilvánosság 7. Konzultáció és visszacsatolás

3 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Program A halmozottan hátrányos helyzetű, s a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások szervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. 1. Helyzetelemzés A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök adatgyűjtése A pedagógusok eddigi, esélyegyenlőség terén végzett munkájukról és a jelen iskolai évre vonatkozó terveikről adott - írásbeli beszámolója S minden tanuló írásban, az 1. osztályosok rajzban nyilatkoztak arról, hogy mi az a 3 kívánság, amely boldoggá tenné, s a 3 dolog, ami elszomorítaná, bántaná, bosszantaná őket S az iskolai dokumentumok segítették a helyzet megismerését Az iskola kapcsolatrendszere rendkívül színes, sokrétű: Az Avastetői óvodákkal hagyományosan jó, intenzív. Az óvodából iskolába való átmenetet segíti ( halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekeknél) a jól működő Iskola Óvoda munkaközösség, s a közös iskolapszichológus. Hasonló jó a kapcsolat alakult ki a Martin János Szakiskolával a gyermekek középfokú képzésbe való bekapcsolódásának megkönnyítésére. A Szakmai és szakszolgálat igénybevétele gyors és hatékony: a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, vezetőivel kialakított jó viszony, es konzultációk, óraadói tevékenységük következtében. A Gyermekpszichiátriai Gondozó, Osztály orvosaival és pszichológusaival telefonon vagy esen konzultálunk ha diagnosztikus vagy terápiás segítséget kérünk a gyermekek számára. 2. A program célja A szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elv teljes körű érvényesülése; esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdításának érdekében. 3. Kötelezettségek és felelősség A tantestület minden tagja megismeri a jogi előírásokat, hogy biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, megragad minden alkalmat, hogy bővítse esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit, ismeri a Programot és közreműködik annak megvalósításában. 4. Akcióterv 4.1. Azonnali beavatkozást igényel 2007/ tanévben

4

5 Az iskola esélyegyenlőséget biztosító feladatai A fejlesztésre, támogatásra szoruló tanulók iskolánkba kerülésének segítése Figyelem az esélyegyenlőség biztosítására, a jogellenes megkülönböztetés elkerülése Tartalmi módszertani, infrastrukturális és humánerőforrás felmérés és intézkedések Iskolamarketing: Tudósítások a médiában: iskolánk befogadó légköréről, fejlesztő szolgáltatásainkról Hirdetés a beiratkozásról A felvételek, elutasítások áttekintése az egyenlő esélyteremtés szempontjából Bejelentés, reklamáció esetén ellenőrzés, kivizsgálás A belső szabályzat és a gyakorlat önellenőrzése Igazgató Fenntartó Tájékoztatás a törvénymódosításról, ebből adódó feladatok megfogalmazása. Esélyegyenlőségi munkaközösség alakítása (18 fő) Program összeállítása Pedagógus Igazgató helyettes tantestület Igazgató A marketing feladatok és a beiratkozás felelőseinek kiválasztása beiratkozás Igazgató A rendszer áttekintése, módosítások: HH, HHH, SNI tanulók aránykülönbségeinek csökkentése, kiegyenlítése a 2 tagiskola és a párhuzamos osztályok vonatkozásában Igazgató helyettes Alkalomszerű Igazgató Pedagógusok beszámolót írnak az elmúlt évi esélyegyenlőségi tevékenységükről Vezetőség Évente Igazgató Pedagógusok egyéni tervet készítenek a jelen évi tevékenységükre

6 A támogatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése A tanulók és családjaik megismerésével előtérbe kerülnek az esélyteremtő támogatásra szoruló HH, HHH és SNI gyermekek. Az Avastetői Óvodák és Iskolák Munkaközössége 2-3 havonta: foglalkozás- és tanóra-látogatást, közös szülőértekezletet, módszertani tapasztalatcserét, közös továbbképzést szervez (Delacato mozgásterápia) A tanulók teljesítményének és viselkedésének figyelemmel kísérése a változások észlelésére Konzultáció ifjúságvédelmi felelőssel és iskolapszichológussal a segítségre szorulók ügyében Óvodai és iskolai pedagógusok 2-3 havonta A korai mozgásos, játékos, mesés fejlesztés együtt hatékonyabb elv megvalósítására meséskönyv-, szakirodalom- és játékos bemutató szervezése (szülők számára is.) Osztályfőnök Folyamatos referátumokkal, szakirodalmi összefoglalókkal, egyéni és csoportos konzultációkkal segíti a szemléletformálódást. Az életkori sajátosságok, a pszichés fejlődés nehézségei, az intelligenciakutatás újabb eredményei, az intelligenciadeficitek felismerése és fejlesztése témák megbeszélése segíti a pedagógusokat a tanulók mélyebb megértéséhez, s pszichés támogatás új formáinak megtalálásához. Osztályfőnök Ifjúságvédelmi felelős Alkalomsze rű Igazgatóhel yettes

7 A tanulók öröm-és szomorúságforrásainak felmérése rajzos, írásos formában A kompetenciamérések eredményei segítenek a nehezen haladó tanulók objektív értékelésében Az iskolapszichológus tájékozódó vizsgálatai megerősítik a pedagógusok problémafeltevéseit, s a szülőkkel való megbeszélés után kérik a Nevelési Tanácsadó Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat, szakorvos kivizsgálását Évente Igazgató Szaktanárok Kétévente A méréseket követő elemzések segítik a pedagógusokat abban, hogy részt vegyenek a fejlődési ütemet növelő fejlesztési programokban, jelentkezzenek új pedagógiai módszerek elsajátítását nyújtó továbbképzésekre (Delacató, mozgásterápia, kooperatív tanulás) igénylik az infrastrukturális feltételek s az eszközellátottság javítását. Az SNI tanulókkal való hatékonyabb foglalkozás miatt szeretnének fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai tanulmányokat folytatni. Osztályfőnök osztályfőnök helyettes Igazgatóhelyettes tapasztalatait rögzíti és a vizsgálatkérő dokumentumokhoz, mellékeli.

8 Egyéni fejlesztési tervkészítés a HH, HHH és SNI tanulók számára Az iskola lehetőségei és kötelezettségei az esélyegyenlőség biztosítása terén A szakvélemények, a kompetencia mérés eredményeinek és a pedagógusok fejlesztő értékeléseinek figyelembevételével készül az elvárható minimális teljesítményt, a fejlesztés lépéseit és módszereit tartalmazó fejlesztési terv Fenntartóval egyeztetés a humánerőforrás fejlesztéséről (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása) Pályázatok írása a HH, HHH, SNI tanulók minőségi oktatásához szükséges, jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelő feltételek teljes körű biztosítására Pedagógus Esélyegyenlő ségi Munkaközösség pedagógusai iskolapszichológus Igazgató Fejlesztőpedagógusi és gyógypedagógusi segítségre feltétlenül szüksége van a pedagógusoknak. A konzultációs órák anyagi fedezete kérdéses. Nevelési kérdésekben, a szociális kompetencia fejlesztésében az iskolapszichológus készséggel segít. megosztja eszközeit (mesekönyvek, szakirodalom, bábok, fejlesztőeszközök, játékok, filmek) az azokra igényt tartó pedagógusokkal

9 Befogadó, toleráns, fejlesztő iskolai légkör biztosítása TIOK tapasztalatainak hasznosítása az esélynövelő fejlesztési programokban Pozitív pedagógia előnyei és gyakorlata Osztályfőnöki órán, etika órán Rejtett tantervként e témákat előtérbe helyezzük TIOK-os pedagógusok Tantestület iskolapszicho lógus Pedagógus iskolapszicho lógus hel yettes Szakmai napon előadások meghallgatása, bemutató órákon való részvétel segíti a szemléletformálást, ötleteket ad a pedagógiai tevékenységhez, a tanulók egyéni adottságaihoz igazodó módszerek adaptálásával. folyamatos Pedagógusok érzelmi intelligenciájának folyamatos önértékelése, mentálhigénés segítség iskolapszichológus által, közös torna, jóga, önismereti társasjáték Továbbképzés: Agresszió csökkentése Megoldásközpontú beszélgetés Konfliktuskezelés Csoportkonferencia módszer Roma kultúra megismerése Pszichoterror csökkentése mesék dramatikus feldolgozásával Konfliktuskezelés hagyományos és új módszerei Pedagógus iskolapszichológus vezetőség Alkalomsze rűen

10 A tanórai fegyelem biztosítása Házirend ismertetése a tanulókkal, szülőkkel osztályfőnök Tanév elején, problémák esetén Pedagógusok asszertivitásának, önbizalmának optimális szinten tartásának segítése Együttműködés a pedagógusok között: hasonló pedagógiai elvek és gyakorlat kialakítása. Szülőkkel való kapcsolat erősítése támogatásuk megnyerése Kortárssegítők támogatása Továbbképzés, tréning szervezése: a tanórai fegyelemről Rend, tisztaság, esztétikus környezet iránti igényük támogatása Tanulásra való motiválás Felelősségvállalás erősítése Aktivitás a megteremtésben és a fenntartásban Iskola volt tanítványai, igazi sztárok életútjának megismertetése tantestület folyamatos Szakirodalom ajánló: rend, esztétikum fejlesztő hatásáról Tantestület iskolapszichológus Igazgatóhelyettes Médiafigyelő közös mappa Filmgyűjtés- közös felhasználásra

11 Művészeti nevelés Olvasáskultúra fejlesztés Számítástechnika órán: internethasználat (hasznos linkek) Szereplési lehetőségek növelése Jutalmazási gyakorlat erősítése Versenyeken részvétel biztosítása Tanulásmódszertani tanácsok, órák, foglalkozások (tanórán, napköziben, tanulószobán, iskolapszichológusi konzultáción) HH, HHH, SNI tanulók részvételének biztosítására anyagi források felkutatása (szponzorok, pályázatok) Tantestület Könyvtáros folyamatos Gyermekirodalom ajánló Szülők média tudatossági szintjének emelése (tv, internet, játékprogramok) szülői értekezleten iskolapszichológus segítségével Napközi otthonos pedagógusok módszereinek, ötleteinek továbbadása Szülök számára ismertető készítése tantestület Kapcsolati háló mozgósítása ötletbörze

12 sport HH, HHH, SNI tanulók mozgásigényének kielégítése, a mozgás feszültségoldó, tanulási képességfejlesztésre gyakorolt hatásának hasznosítása A fejlesztés anyagi forrásainak megteremtése Tanórán a HH, HHH és SNI tanulók deficiteinek, hátrányainak csökkentése Korszerű pedagógiai módszerek megismerése az optimális fejlesztés biztosítása céljából (differenciálás, csoportmódszerek, drámapedagógia) Ismerethiányok pótlása médiák, könyvtár segítségével Testnevelő tanár Pedagógusok Szaktanár Könyvtáros Igazgató Szakirodalom feldolgozása Előadásokon, tanfolyamokon tanulmányozzák az új módszereket Igazgató Médiatudatosság, korszerű könyvtárhasználat témakörében továbbképzésen részvétel

13 Az integráció kereteiben folyó korszerű részképességzavar csökkentés, képességfejlesztés nem nélkülözheti a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus tanórai közreműködését. Ennek anyagi hátterét pályázat útján szeretnénk megteremteni. A gyengénlátó tanulókkal való foglalkozás több speciális eszközhasználatra, gazdagabb magyarázatra, hosszabb rögzítési időre, több ismétlésre készteti a pedagógusokat. Pedagógus, pedagógiai; gyógypedag ógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus Pedagógusok A pedagógusok örömmel vállalnák az együttműködést a nehezen haladó tanulók órai munkáját támogató szakképzett segítő szakemberekkel. Továbbképzések, tapasztalatcsere a pedagógusok között.

14 Logopédiai, fejlesztőpedagógi ai foglalkozások Tanulásmódszertani órák, foglalkozások Korrepetálás, felzárkóztatás a lemaradók számára figyelembe veszi A rendelkezésre álló normatívák célzott felhasználása a Nevelési Tanácsadó Intézet és a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében javasolt fejlesztésekre. Tanítási órán, napközi otthonban, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógusi foglakozásokon kiemelt téma tanulók és szüleik számára Tanítás előtt és után, napköziben, tanulószobán, felvételi előtt Logopédus Fejlesztőpedagógus Szaktanár, napközi otthonos pedagógus TIOK keretében a pedagógus fejlesztés ütemezése a gyermekek egyéni sajátosságait, hátrányait nagymértékben Igazgatóhelyettes Pedagógus Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Továbbképzéseken sajátítják el a módszereket, s biztosítják az eszközöket. Szakirodalom közös megbeszélése

15 Hiányzások elleni küzdelem Igazolatlan mulasztás esetén gyors intézkedés. (szülővel, gyermekorvossal, védőnővel telefonkapcsolat) Osztályfőnök Alkalomszerű Igazgatóhelyettes Tanulmányi követelmények teljesítése Fejlesztő értékelés tanuló és szülő számára Számonkérésnél könnyítések (tanuló számára előnyös beszámolási mód, segédeszközök használata, minimumfeladatok) Felmentés osztályozás alól (szakvéleményi javaslatra) Elmúlt évek felmentési javaslatainak felülvizsgálata Vizsgák, vizsgára felkészítés, évfolyamismétlés, szülőkkel való megbeszélése Szaktanár Osztályfőnök Osztályfőnök Értékelés új szempontjainak egyeztetése, értékelési panelek cseréje. Szülőkkel való folyamatos kapcsolat elősegíti a követelmények sikeres teljesítését, a gyermek érdekeinek megfelelő döntés kialakítását.

16 Relaxáció tanítása kiscsoportokban HH, HHH, SNI tanulóknak Szociális kompetencia fejlesztése HH, HHH, SNI tanulóknál feszültségoldó, figyelemkoncentrációt segítő céllal tart foglalkozást Az iskolapszichológus segítségével 4-6 fős csoportokban játék,-báb-, dramatikus elemeket is alkalmazó beszélgetések (ön-és társismeret, empátia, önkontroll, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés gyakorlása) TIOK keretébentanórákon megvalósítható modulok- segítik a HH, HHH, SNI gyermekek szociális kompetenciájának magasabb szintre emelését pedagógus Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes Pedagógusoknak szakirodalmi, kazettakölcsönzési, saját élményszerzési lehetőséget nyújt az iskolapszichológus Pedagógusok segítése (szakirodalommal, ötletekkel) e korszerű módszer elfogadására, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a sikeres életútra felkészítés céljából. TIOK továbbképzések segítik a megvalósítást

17 Tehetségkuta tás Napközi otthon foglalkozásai a játék, mese segítségével fejlesztik a tanulók érzelmi intelligenciáját, korrigálják viselkedésüket. Rejtett tanterv: minden tantárgyban előtérbe kerül a segítés, szolidaritás, tolerancia, pozitív attitüd, illem, bizalom témaköre Mindenki valamiben jó elv érvényesítése szülőkkel együttműködve Mentortanár Tanulók segítése az Együtt Európába és Útravaló pályázatokkal Pályaorientác ió Szülőkkel együttműködve keressük a HH, HHH, SNI tanulók képességeinek, érdeklődésének megfelelő pályairányokat. Pályaorientációs programokon való részvétel elősegítése Napközi otthonos pedagógus Igazgatóhelyettes Önképzés, teamben segítik a megvalósítást. pedagógus Pozitív pedagógiai attitüd érvényesül az iskolában pedagógus Továbbképzéseken részvétel Előadások meghallgatása, Szakirodalomi tájékozódás pedagógus információcsere Pedagógus osztályfőnök Igazgatóhelyettes Szakirodalmi tájékozódás és továbbképzéseken való részvétel támogatása

18 Középiskoláb a való átmenet elősegítése Tanórán kívüli programok Iskolán kívüli programok A munkaerőpiacon szükséges kompetenciák elsajátításának elősegítése Felvételire felkészítő foglalkozások Középiskolákkal való együttműködés erősítése (közös művészeti képzés, közös vizsga, Mozdul az Avas) Tanulók utánkövetése Pedagógus iskolapszichológus szaktanár Pedagógus osztályfőnök Részvételük biztosítása pedagógus Figyelemfelhívás, népszerűsítés tanulók, szülők, pedagógusok körében Pedagógus iskolapszichológus Folyamatos tájékozódás Hirdetések az iskolában

19 4.1.2 Családi háttérből adódó esélyegyenlőségi feladatok. Cél: szülői szerep erősítése, felelősségvállalás fokozása, szülő-gyerek kapcsolat javítása Családlátogatás (es kapcsolat kialakítása fontos) Fogadó órák Szülői értekezletek Szülői Fórum, felvilágosító előadás Házirend ismertetés Nevelési elvek és gyakorlat egyeztetése Tanulásmódszertani útmutató Napirend, média Tájékoztatás a lehetséges támogatásokról, védő, óvó, gyógyító intézményekről Osztályfőnök Szaktanár Ifjúságvédelmi felelős Kommunikáció és együttműködés közös tanulása továbbképzéseken. Előadás: - megoldásközpontú beszélgetés - Szemtől szemben Ted Wachtel Real Justice módszerének alkalmazása iskolában

20 4.1.3.Partnerségépíté s, hatékony együttműködés a hátrányos helyzet csökkentésben segítő intézményekkel (családsegítő, jegyző, egészségügyi intézmény, rendészeti intézmény, Nevelési Tanácsadó Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat) Információ begyűjtésátadás Sponzorok (vállalkozók, politikusok, pályázatok) felkutatása az anyagi támogatásra Szülők mozgósítása, kapcsolati háló építése, mobilizálása Egyeztető fórum (pedagógusok, szülők, társadalmi partnerek) tervezett intézkedések, programok előkészítése, véleményezése, nyomon követése, értékelése Esetkonferencia összehívása probléma esetén Osztályfőnö k Ifjúságvédel mi felelős folyamatos Kommunikációs készségfejlesztés segítése.

21

22 4.2. Középtávú terv (3 év) Érzékelhető javulást kell elérni középtávon Módszertani kulktúra fejlesztése az órai interaktivitás irányába (kooperatív tanulás) Másság elfogadása, a toleranciaszint emelése az iskolai kiközösítés (mobbing) csökkentése révén Továbbképzések pedagógusoknak: o Delacato mozgásterápiájának elsajátítása o Konfliktuskezelésről előadás meghallgatása o Agresszió jelenségkörének és csökkentési lehetőségeinek, módszereinek megismerése o Az érzelmi intelligencia fejlesztése, különös tekintettel az empátiás készség növelésére o Romakultúra szakirodalom megismerése o Megoldásközpontú terápia megismerése, elemeinek alkalmazása a szülőkkel való kapcsolattartásban o Ted Wachtel: Real Justice módszere magyarországi alkalmazásának nyomonkövetése, előadások meghallgatása, elemeinek megvalósítása családi konferencia vezetésében o HHH és SNI tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése (TIOK folytatása, kiterjesztése) o Mentorpedagógusok számának növelése 4.3. Hosszútávú terv (6 év) Infrastruktúra fejlesztés (pályázatok segítségével) az iskolában Klubszoba kialakítása, ahol a gyermekek igényeinek megfelelő sok játék, zenehallgatás, filmvetítés és híres emberekkel való találkozás megvalósítható Avason Játszóház (kölcsönözhető játékokkal) Szabadidőközpont (minden korosztály számára használható) Kiemelt anyagi támogatás az esélyegyenlőségért hatékonyan dolgozóknak. 5. Megvalósítás Teamben: mivel a nehéz körülmények között élő, sok problémás családokkal való foglalkozás többféle szakma egyesített tevékenységét igényli. 6. Monitoring és nyilvánosság Az eredményességet az intézmény ja és helyettesei ellenőrzik és értékelik. Évente nyilvánossá teszik az értékelést ( a iségi jogok figyelembevételével) az iskola honlapján. Rendezvényeinkről a helyi sajtóban és televízióban tudósítanak. 7. Konzultáció és visszacsatolás Munkaközösséget szerveztünk, ahol jelenleg 18 pedagógus aktív részvételével segítjük az együttműködést.

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben