KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium KKC programja támogatásával 1

2 Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára Szerzık: Ravasz Sándor Szentgyörgyi András dr. Sztruhár Gyula Felelıs kiadó Dr. Sztruhár Gyula ügyvezetı Nyomdai munkák: KOMPRESS Nyomdaipari Kft Komárom, Vállalkozók útja 8. Tel./Fax: 34/ , Felelıs vezetı: Szombath Gábor KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2800 Tatabánya Fı tér 4. 2

3 Elıszó A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány e kiadványával a kisvállalkozások számára kíván segítséget nyújtani vállalkozási tevékenységük megkezdéséhez és folytatásához. A jelenleg nehezedı gazdasági helyzetben romlanak a vállalkozások piaci esélyei, talpon maradásuk gyakran kilátástalannak tőnik. Éppen ezért napjaink gazdasági kényszere a versenyképesség megırzése érdekében az innováció, a megújulási készség és képesség állandó szinten tartása és fejlesztése, megfelelés a kor kihívásainak. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani kiadványunkkal. A könyv alapismereteket tartalmaz az innovációs képesség fenntartásához jog, üzletvezetési, számviteli, adózási kérdésekben, de korántsem vállalhatjuk fel azt, hogy csupán e kiadvány megismerésével kellıen el lehessen igazodni a folyamatosan változó vállalkozási környezetben. A tárgyalt témakörökben egy-egy dologról a legfontosabb alapismereteket tekintjük át, a gyorsan változó információ özön közepette, az esetleges tévedés jogát fenntartva. A konkrét problémával ajánlatos ezután célirányosan, megfelelı képzettségő szakemberhez, tanácsadóhoz fordulni. E területen alapítványunk is készséggel ajánlja fel adatbázisát és szakemberei közremőködését. A könyv terjedelme nem ad lehetıséget arra, hogy a tárgyalt témakörben mindenre kiterjedı, pontos információkat nyújtson a célja sem az de kellı eligazodást nyújthat a vállalkozásokhoz kapcsolódó jogi, gazdasági kérdések területén. Sikeres és eredményes vállalkozást kívánva, ajánljuk figyelmükbe kiadványunkat. 3

4 BEMUTATKOZÁS A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány óta segíti a megye kis- és középvállalkozásai alapítását, mőködési feltételeinek megteremtését, fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. Ezzel is hozzájárulva a munkanélküliség mérsékléséhez, gazdasági eredményeink növekedéséhez. Ennek keretében napjainkban és a jövıben a következıken kiemelt tevékenységeit és szolgáltatásait ajánlja és kínálja a vállalkozók számára: 1. Folyamatos tanácsadás a vállalkozásokat érintı szabályokról (adózás, társadalombiztosítás, könyvvezetés, pénzügyek stb.) 2. Mikrohitel nyújtása kis- és középvállalkozások részére: OMA alapból: 7MFt összegig, 8 éves futamidıre, kamatozás jegybanki alapkamat mértékével. Európai Unió által támogatott mikrohitelek bemutatása és elérhetıvé tétele. (Mikrohitel Plusz és Új Magyarország mikrohitel, valamint egyéb fejlesztési banki konstrukciók) 3. Megvalósíthatósági-, termelékenységgel, hatékonysággal kapcsolatos tanulmányok, vizsgálatok készítése. 4. Tanfolyamok modern oktatási eszközökkel felszerelt tanteremben, marketing, vállalkozásvezetés, pénzügyek, tudatos fogyasztói magatartás témakörökben. 5. A piaci árnál kedvezıbb áron bérelhetı irodák a komáromi Vállalkozók Házában és Tatabányán. 6. Teljes körő irodatechnikai szolgáltatás (sokszorosítás, iratfőzés, iratkötés, fax, szövegszerkesztés, Internet, adatbázisok, stb.). 7. Egyéni igényekhez igazodó ismeretfrissítés, speciális eladásösztönzı tréningek. 8. A megyében egyedülállóan, elsısorban alapítványok, illetve a nonprofit szektor egyéb szereplıi részére, egyes szakterületek, illetve teljes mőködési feladatok átvállalása. 4

5 Irodáink címei, elérhetıségei: 2800 Tatabánya, Fı tér 4. T/F: Komárom, Árpád út 21. (Vállalkozók Háza) T/F: Esztergom, Simor János u. 17. T/F:

6 Tartalomjegyzék Az egyéni vállalkozás... A szellemi tulajdonjogok fontossága... Gazdasági társaságok... Üzleti tervezés... A marketing... Az adózásról általában... 7 Az egyéni vállalkozó adózása Általános forgalmi adó A társasági és osztalékadó Egyszerősített vállalkozói adó Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás A különadókról Helyi adók Társadalombiztosítás Egyszeres könyvvezetés, adónyilvántartások

7 Az adózásról általában A vállalkozások mőködése és eredménytermelés az állami költségvetés finanszírozásának forrása, és a vállalkozót, mint adóalanyt az eredményen való osztozkodásra kényszeríti, vagyis közhatalmi jogosultságánál fogva adóztat. Ezen túlmenıen a vállalkozást arra is kötelezi, hogy az adóztatás mechanizmusában is szerepet vállaljon: más adókötelezettektıl vagy adóalanyoktól az adóbeszedést lebonyolítsa (pl.: általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, fogyasztási adó). A vállalkozások az önadózás rendszerében tehát adót fizetnek, adóbeszedést bonyolítanak, és ezzel kapcsolatban törvényben elıírt kötelezettségeik vannak. A vállalkozók számára feltétlenül szükséges a különféle adójogszabályok alapos megismerése, de indokolt az adóhatóságok eljárási és egyéb jogosítványainak, sıt hatósági módszereik, gyakorlatuk megismerése is. Az adóztatás formája, mértéke, módja, eszköze és rendje törvényben szabályozott, mely az adórendszer keretén belül mőködik. Az adórendszer csoportosítható adónemek, adófajták szerint is. 1. Adónemek, adófajták Az adóztatás célja szerint megkülönböztetünk vállalkozási és nyereség típusú adókat (pl.: társasági adó, helyi iparőzési adó) a személy jövedelmét adóztató adófajtákat (pl.: személyi jövedelemadó) a személy fogyasztását adóztató adófajtákat (pl.: fogyasztási adó, általános forgalmi adó) az adózó vagyonát adóztató adófajtákat (pl.: építményadó, telekadó, gépjármőadó) az újraelosztás miatt átcsoportosított hozzájárulásokat, befizetéseket (pl.: munkaadói és munkavállalói járulék, nemzeti kulturális járulék, szakképzési hozzájárulás) 1. Az adóhatóságok Az adóhatóságok közigazgatási tevékenységet végzı szervek. Az adóhatóság, mint hatósági jogosítványokkal felruházott szerv konkrétan adóügyben kifelé ható, tehát az adózók, az adófizetésre kötelezettek magatartására irányuló döntéseket hoz, és ezeknek, valamint a jogszabályi elıírásoknak érvényt szerez. 7

8 Az adóhatóság az adót, a költségvetési támogatást megállapítja, nyilvántartja, az adót beszedi, végrehajtja, a költségvetési támogatást kiutalja. Az adóhatóság az adóbevétel jogellenes megrövidítésének, a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének megelızése és megakadályozása érdekében ellenırzi az adókötelezettség teljesítését, feltárja az adókötelezettség megsértését. Adóhatóságok: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (APEH) és szervei Az állami adóhatóság centralizált, az önkormányzatoktól független, a pénzügyminiszter irányítása alatt álló szerv. Az adó és a költségvetési támogatás ügyében elsı fokon az APEH fıvárosi, ill. megyei szerve, mint elsıfokú állami adóhatóság jár el. Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága (VPOP) és szervei A vámhatóságok olyan adóügyekben járnak el, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a vámügyekhez. Adóhatósággá e szervezet csak és kizárólag a termékimport utáni általános forgalmi adó és a statisztikai illeték ügyében válik. Elsı fokon a vám- és pénzügyırség szervei, a vámhivatalok járnak el. Önkormányzatok jegyzıje A helyi adókkal és a belföldi rendszámú gépjármővek után fizetendı köztartozásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat a törvény a települési önkormányzat jegyzıjére bízza. Helyi adó ügyében az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek az önkormányzata a helyi adót beszedte. Illetékhivatal január 1.-tıl az illetékhivatalok az adóhivatal szervezetének részeként végzik tevékenységüket. Az illetékrendszer egyik leghagyományosabb elemét a vagyonszerzési illetékek képzik, amelyeket a vagyonszerzı vagy a közjegyzı bejelentési alapján az illetékhivatal állapít meg. Az illetékek vagyonszerzéséhez kapcsolódó körén kívüli másik nagy csoportját az eljárási illetékek képezik. Ezeket az eljárás kezdeményezıi az eljárást kezdeményezı iraton (jellemzıen illetékbélyeg felragasztásával) róják le. Az illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával és az illetékfizetés rendjének ellenırzésével kapcsolatos ügyben elsı fokon az illetékhivatal jár el. 8

9 3. Az adózás rendje Az adóztatás alaki szabályainak két általános követelményt kell kielégítenie: a törvényességet és az eredményességet. Az adózás rendje és az eljárás törvényessége szőkebb értelemben az adóhatóságok mőködésével összefüggı eljárási követelmények megtartását és mások által történı megtartásának megkövetelését jelenti. A törvényesség tehát nemcsak a hatóság tevékenységére vonatkozó követelmény, hanem egyidejőleg a törvény hatálya alá tartozó adózók és más személyek adózással összefüggı kötelezettségei teljesítésének ellenırzésére is kiterjed. Az adóhatóságnak nemcsak az adózók, és más személyek kötelezettségei teljesítését kell tevékenysége során elısegítenie, hanem az adózó jogok érvényesítését, érvényesülését is. Az adójogviszony nemcsak az állam vagy az önkormányzat és az adófizetı közötti konkrét, másoktól független kapcsolat, hanem egyben a közterhek elosztásának viszonya is. Ezért az adózás rendjének és különösen az adóeljárásnak a részletszabályait olyan módon kellett kialakítani a törvényben, amely az egymástól elszakítva értelmezhetetlen két követelményt, az adózás törvényességét és eredményességét egyaránt érvényre juttatja. 4. A vállalkozások kötelezettségei Az adókötelezettség olyan győjtıfogalom, amely átfogja az adóalanyokat, bizonyos esetekben más adózókat terhelı vagyoni és nem vagyoni jellegő kötelezettségeket, amelyeket önállóan végeznek. Az adózási folyamat különbözı szakaszaiban elıírt vagyoni és nem vagyoni kötelezettségek többsége független az adóhatóság tevékenységétıl, törvények, nem pedig a hatóság határozatán alapuló kötelezettség. Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles törvényben elıírt bejelentésre, nyilatkozattételre adó-megállapításra bevallásra adófizetésre és adóelıleg fizetésére bizonylat kiállítására és megırzésére 9

10 nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre) adatszolgáltatásra adólevonásra, adóbeszedésre Ezek együttesen az adókötelezettséget jelentik. Az adókötelezettség nyolc pontban felsorolt tizenhárom nevesített esete nem terheli minden esetben az adózót, hanem azok terjedelme adónként, esetenként és adónemenként is a tevékenységtıl függıen változó. Egyes kötelezettségek egyszeri cselekménnyel teljesíthetık (elsı alkalommal történı bejelentkezés, nyilatkozattétel), más kötelezettségek az adókötelezettség megszőnéséig periodikusan visszatérnek (adóbevallás, adóelıleg fizetése), míg az adókötelezettség harmadik csoportját azok a kötelezettségek képezik, amelyek folyamatosan teljesítendık (nyilvántartás vezetése, bizonylat kiállítása és megırzése). Bejelentési kötelezettség Általános szabály, hogy az adóalanyok a különbözı hatóságokhoz bejelentett adataikban történı változásokat 15 napon belül kötelesek bejelenteni. Nyilvántartási kötelezettség A bevételhez, jövedelemhez, nyereséghez főzıdı adók megállapításához és kiszámításához iratok, bizonylatok, nyilvántartások szükségesek. Szükséges a számvitel rendje szerinti bizonylatok kiállítása, nyilvántartások és könyvek vezetése, melyek a gyakorlatban az adókötelezettség megállapításának, teljesítésének és ellenırizhetıségének elsıdleges alapját képezik. A jogszabályban elıírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást úgy kell kiállítani és vezetni, hogy az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének vagy igénybevételének megállapítására, ellenırzésére alkalmas legyen. Adatszolgáltatási kötelezettség Az adóhatósághoz elsıdlegesen a kifizetı, a munkáltató, a biztosító intézet, a földhivatal, az illetékhivatal, a pénzintézet, az Országos Találmányi Hivatal, a társadalombiztosítási szerv, az engedélyt kiadó hatóság, a belügyminisztérium adatszolgáltatására kijelölt szerve, a gépjármő forgalmazásával foglalkozó vállalkozó köteles a kötelezettségek elıírása és azok teljesítésének nyomon 10

11 követése miatt adatot szolgáltatni, és az adózók adatairól rendszeres tájékoztatást adni. A kifizetı és a munkáltató adózóként köteles az általa kifizetett adóköteles jövedelemrıl, a levont adóelılegrıl, a jogcímenkénti figyelembe vett adókedvezményekrıl az adatszolgáltatást elkészíteni és elküldeni az adóhatóságnak. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése Az adózó az önadózással megállapított adóról, költségvetési támogatásról adónként, illetve költségvetési támogatásonként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz. Az adóbevallás az adózó azonosításához az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adó megfizetése, a költségvetési támogatás igénybevétele az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette vagy késıbb fizetheti meg. Az adót esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelıleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, jogkövetkezményekkel sújtható. Jogkövetkezmények Az adójogszabályban elıírt kötelezettségek megsértése veszélyezteti az államháztartás bevételi forrásait, ezért az adózás körében elkövetett jogsértések konzekvenciája pénzben kifejezhetı. Késedelmi pótlék Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak az esedékesség elıtt történı igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék alapja az adó vagy a költségvetési támogatás, amelyet az esedékesség napjáig nem fizettek meg, illetve amelyet az esedékesség napját megelızıen vettek igénybe. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 11

12 Önellenırzési pótlék Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót és költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Önellenırzésnek csak az adó elévülési idején belül, az adóhatóság ellenırzésének megkezdéséig van helye. Az önellenırzés nem adózói kötelezettség, hanem önadózás rendszerében az adózó joga. Ha az adózó az adót, illetve a költségvetési támogatást az önellenırzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenırzése pótlékot fizet. Az önellenırzési pótlékot a késedelmi pótlék felének megfelelı mértékben kell felszámítani, a bevallás benyújtásának elıírt határidı elteltét követı elsı naptól a helyesbítés nyilvántartásba történı feljegyzésének, illetve az önellenırzés benyújtásának napjáig. Amennyiben az adózó az önellenırzés keretében feltárja saját tévedését, mulasztását, és az önellenırzés lezárásaként az önellenırzési pótlékot megfizeti, mentesül az adóbíróság, az önellenırzés napjáig esedékes késedelmi pótlék, valamint a mulasztási bírság megfizetése alól. Adóbírság Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-a. Adóhiánynak minısül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség idıpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették. Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlı körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhetı, ha a körülményekbıl megállapítható, hogy az adózó vagy intézkedı képviselıje, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tıle elvárható körültekintéssel járt el. Mulasztási bírság A mulasztási bírság azon jogellenes magatartásoknak, mulasztásoknak az összefoglaló elnevezéső jogkövetkezményeit győjti össze, melyek különbözı mértékben ugyan, de veszélyeztetik az adóztatási érdekeket. 12

13 A mulasztási bírság az illetékes adóhatóság jogkörében mérsékelhetı vagy el is engedhetı, amennyiben a mérséklésre vagy elengedésre méltányosságot kiérdemlı körülmények állnak fenn. 13

14 Az egyéni vállalkozó adózása Az egyéni vállalkozó - a törvényi feltételek teljesülése esetén - alkalmazhatja: a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást, b) az átalányadózást, c) a tételes átalányadózást. a) A vállalkozói jövedelem szerinti adózás A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozó a vállalkozásával összefüggésben háromféle adót fizet. Ezek: 1. A vállalkozó jövedelem után vállalkozói jövedelemadó, amelynek mértéke 16 %, Az adózó 50 millió forint adóalapig 10 százalékos adókulccsal adózhat, ha nem vesz igénybe adókedvezményt; az adóévben legalább egy fı foglalkoztatott az átlagos állományi létszáma (a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámába nem számítanak bele azok, akik után a jövedelmük alapján kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni), adóalapja az adóévben és az azt megelızı adóévben eléri a jövedelem-, nyereségminimumot (kivéve, ha az adózó mentesül a jövedelem-, nyereségminimum alkalmazása alól), az adóévben megfelel az államháztartási törvény szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; az adóévben legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér kétszeresének területfejlesztés kedvezményezett térségeirıl szóló kormányrendelet szerinti kistérségben, illetve településen a minimálbér adóévi összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelı összegre vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. 14

15 2. a vállalkozói osztaléklap után 25 %, illetve 35 % lineáris adó 3. a vállalkozásból kivett jövedelem után az összevont adóalap részeként sávosan A vállalkozói jövedelemadó A vállalkozói jövedelemadó és az adózás utáni vállalkozói jövedelem számítását az alábbiakban szemléltetjük vállalkozói bevételek 2. + vállalkozói bevételt növelı tételek 3. vállalkozói bevételt csökkentı tételek 4. = módosított vállalkozói bevétel ( sor) 5. vállalkozásban elszámolt költségek 6. = jövedelem (4-5. sor) 7. közcélú adományok 8. elızı évek vesztesége 9. = adóalap ( sor) 10. = adó = adóalap (9. sor x 16% vagy 10%) 11. vállalkozói adókedvezmények 12. = fizetendı vállalkozási személyi jövedelemadó összesen ( sor) Osztalékadó Az egyéni vállalkozó osztalékra jogosult és kötelezett. A jogosultság feltétele, hogy rendelkezzék osztalékalappal. Az osztalékalap számítása: a) Adózott vállalkozói jövedelem b) Az adózott vállalkozói jövedelmet növelı tételek c) Az adózott vállalkozói jövedelmet csökkentı tételek d) Vállalkozói osztalékalap (a + b - c) Az osztalékadó nagysága 25%. 15

16 A vállalkozói kivét után az adóelıleg A vállalkozó kivétek után az adóelıleget göngyölítve kell számítani az összevont adóalap adójának a megállapítására vonatkozó progresszívan sávos táblázat szerint, és a kivét hónapján követı hó 15-éig kell megfizetni. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: Ft - ig 18 %-a forinttól Ft és az Ft-on felüli rész 36 %-a Adóelıleg a vállalkozói tevékenység után A vállalkozói tevékenység után is kell adóelıleget fizetni. Az adóelıleg összege az év elejétıl keletkezett vállalkozói adóalap 16 %-a, amelyet a vállalkozói kivét adóelılegéhez hasonlóan göngyölítve kell számítani, és negyedévenként, a negyedévet követı hó 12-éig kell megfizetni. b) Átalányadózást alkalmazó egyéi vállalkozó Bevételbıl a jövedelem számítása Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó az adóköteles bevételeibıl a jövedelmet vélelmezett költséghányad valamelyikének alkalmazásával számítja ki. Fontos tudni, hogy az adózó tevékenysége(i) alapján milyen nagyságrendő költséghányadot alkalmazhat a jövedelem számításához. Fıszabály szerint az alkalmazható költséghányad 40 %. Ez azt jelenti, hogy az adóköteles bevételbıl a jövedelem 60 %, azaz minden 100 forintból 60 forint. A törvényben meghatározott tevékenységek esetén az alkalmazott költséghányad 80% is lehet. A vélelmezett költséghányad nyújt fedezetet az összes költségekre, beleértve a korábban és az átalányadózás idıszakában beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is. 16

17 Az átalányadózás választásának fontosabb feltételei A magánszemély az átalányadózás megkezdésétıl nem áll munkaviszonyban bevétele a 15 millió forintot (egyes, a törvényben meghatározott esetekben a 100 millió forintot) nem haladta meg (az elızı adóévben sem) a tevékenységet és közben kezdı vállalkozó a bevétel összegét idıarányosan veheti figyelembe Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót alap esetben 40 %, egyes a törvényben meghatározott tevékenységeknél 80 % költséghányad levonása illeti meg, 87% mértékő költséghányad levonás akkor, ha az adóév egészében kizárólag közvetlen fogyasztók részére történı kiskereskedelmi tevékenységet folytat. A 87%-os mértéken felül további 6 százalékpontot, összesen tehát 93 % mértékő költséghányadot alkalmazhat az az adózó, aki kiskereskedelmi tevékenysége keretében például élelmiszer áruházat, élelmiszer szaküzletet, drogériai és gyógynövény szaküzletet, termény- és takarmányboltot mőködtet. További, a fenti költséghányadoktól való eltérések is vannak pl. mezıgazdasági kistermelés, vagy nyugdíjas vállalkozó esetében, ezeket a törvény részletesen tartalmazza! Függetlenül attól, hogy az adózó milyen nagyságú vélelmezett költséghányad alkalmazására jogosult, a tevékenységével kapcsolatos minden költségét, ráfordítását elszámoltnak kell tekinteni. Az átalányadó összege Az adóalany az általa jogszerően alkalmazott költséghányaddal számított jövedelme után fizet adót. A fizetendı adó mértéke függ az évi jövedelem nagyságától, ahogy azt a következı táblázat szemlélteti. Az évi jövedelem összege Az adó mértéke legfeljebb forint 18 % ha forintnál több az adó összege forint és az azt meghaladó jövedelem 36 % után Az átalányadózást a mezıgazdasági kistermelı is az állattenyésztésbıl és növénytermesztésbıl származó jövedelem után eltérı módon - választhatja! 17

18 Tételes átalányadó A tételes átalányadót az egyéni vállalkozók közül a fizetı vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély választhatja. A fizetı vendéglátó tevékenység esetén feltétel, hogy a tevékenységet a magánszemély saját lakásában vagy üdülıjében, és azok közül csak egyben folytassa. Az átalányadó évi összege szobánként forint. Egyéni vállalkozó jövedelem-, nyereségminimum szerinti adózása Ha az egyéni vállalkozó bevételeinek és költségeinek különbsége nem éri el az adóévben az eladásra beszerzett áruk és eladott közvetített szolgáltatások együttes értékét nem tartalmazó vállalkozói bevétel 2 százalékát (vagyis a törvény által meghatározott jövedelem-, illetve nyereségminimumot), akkor választhat: az adóbevallásban nyilatkozatot tesz, vagyis kitölti az állami adóhatóság bevallást kiegészítı nyomtatványát (ez adójogi szempontból bevallásnak minısül); a jövedelem-, nyereségminimumot tekinti adóalapnak. A mezıgazdasági ıstermelık által alkalmazható adózási módok Az ıstermelık által választható adózási módok a következık lehetnek: 10% vélelmezett költséghányad alkalmazása tételes költségelszámolás alkalmazása kistermelıi átalányadózás A mezıgazdasági ıstermelınek bármilyen adózási módot választott is bevételébıl nem kell jövedelmet figyelembe vennie, ha az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg. Ez a szabály nem jelenti azt, hogy a 600 ezer forint alatti bevétel feltétlenül adómentes, mert ha ezt a határt akár egy forinttal is túllépi, a jövedelmet 600 ezer forint beszámításával kell meghatározni. Emiatt az ıstermelınek év közben eleget kell tenni az általa választott adózási mód elıírásainak (bevétel nyilvántartása, költségek bizonylatolása, stb.) 18

19 A 10% vélelmezett költséghányaddal és a tételes költségelszámolással megállapított ıstermelıi jövedelem az összevont adóalap részét képezi, míg a kistermelıi átalányadózás szabályai szerint megállapított jövedelem adóját az átalányadózó egyéni vállalkozókra (is) érvényes külön adózó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A személyi jövedelemadóról szóló törvény az ıstermelı kategóriáján belül kezeli a mezıgazdasági kistermelı fogalmát. Kistermelınek az a mezıgazdasági ıstermelı minısül, akinek ezen tevékenységébıl az adóévben elért bevétele a 7 millió forintot nem haladja meg. A 10% költséghányad A mezıgazdasági ıstermelık élhetnek azzal az elvi lehetıséggel, hogy 10%-os, ún. vélelmezett költséghányadot alkalmazva, jövedelmüket a bevétel 90%-ában állapítsák meg. Ezt az adózási módot választó ıstermelıt kedvezményként e tevékenységével kapcsolatban csak bevételcsökkentı kedvezmények és ıstermelıi adókedvezmény illeti meg. A korábban és a 10% költséghányad alkalmazásának idıszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési, elıállítása értékének erre az idıszakra jutó értékcsökkenési leírását elszámoltnak kell tekinteni. A 10% költséghányad alkalmazását megelızı évekbıl fennmaradt összes elhatárolt veszteségbıl a 10% költséghányad alkalmazásának idıszakában minden évben 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Más jövedelemmel is rendelkezı ıstermelıket érinti az a szabály, hogy a 10% költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben önálló tevékenységébıl származó bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. A tételes költségelszámolás A tételes költségelszámolással történı adózás lényege, hogy a bevételt az elszámolható költségekkel csökkentve kell megállapítani a jövedelmet. A költségek levonása elıtt tételes költségelszámolás alkalmazható mezıgazdasági ıstermelık ún. bevételt csökkentı kedvezmények igénybevételére jogosultak. 19

20 Ezen adózási mód alkalmazása esetén az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevételüket csökkenthetik minden megkezdett hónap után a legalább 50%-ban csökkent munkaképességő alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként a havi minimálbér 24 %-val, - a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a sikeres szakmai vizsgát tett szakképzı iskolai tanuló folyamatos továbbfoglalkoztatása, valamint a korábban munkanélküli személy alkalmazottként történı foglalkoztatása esetén e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével, függetlenül attól, hogy a tételes költségelszámolás esetén egyébként költségként is elszámolhatja azt. A mezıgazdasági kistermelı bevallást helyettesítı nyilatkozata: A tételes költségelszámolást alkalmazó mezıgazdasági kistermelı, ha az éves bevétele nem több forintnál, és rendelkezik legalább a bevétel 20%-át kitevı költséget igazoló számlával, nyilatkozatot tehet arról, hogy az adóévben nem volt a mezıgazdasági kistermelésbıl jövedelme, és a szükséges összegő számlával rendelkezik. A gépjármőhasználattal kapcsolatos számla (a 20%-on belül) csak akkor vehetı figyelembe, ha ezt útnyilvántartással is alátámasztják. A bevallással egyenértékő nyilatkozat legfeljebb forint bevételig tehetı csak, a bevétel számításánál azonban a jogszabályok alapján kapott támogatásokat nem kell figyelembe venni! A mezıgazdasági kistermelık tételes költségelszámolás alkalmazása esetén változatlanul jogosultak arra, hogy a bevételcsökkentı kedvezményekkel csökkentett bevételük 40%-át kistermelıi költségarány címén igazolás nélkül számolják el, az igazolt költségeken felül. A 10%-os költséghányad és a tételes költségelszámolás helyett a mezıgazdasági ıstermelı alkalmazhatja az átalányadózási módot is, melynek elvei hasonlóak az egyéni vállalkozáséhoz. 20

21 Általános forgalmi adó Ahhoz, hogy az adó mőködési mechanizmusát és az adóztatással kapcsolatos feladatokat értelmezni tudjuk, röviden ismerkedjünk meg az adó általános jellemzıivel. Az általános forgalmi adót jellemzi, hogy ez az adó: általános adó összfázisú forgalmi adó hozzáadott érték adó fogyasztói adó. Azért nevezzük ezt az adót általános adónak, mert: néhány adómentes szolgáltatásról eltekintve kiterjed a belföldi eredető áruk és szolgáltatások teljes körére kiterjed az import eredető termékekre kiterjed az export értékesítésre az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az értékesítést milyen tulajdonformában (egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, szövetkezet, az állam tulajdonában lévı gazdasági társaság) és milyen vállalkozási szervezeti keretek (pl.: betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság) között végzik. Az általános forgalmi adó összfázisú adó. Ezen azt értjük, hogy az adót a termelés (a szolgáltatásnyújtás) minden fázisában annak, aki (amely) az értékesítésrıl számlát bocsát ki, a számlában fel kell számítani. Ezt a kötelezettséget nevezzük adófelszámítási kötelezettség -nek. A számlában szereplı adót pedig felszámított adónak nevezzük. Azzal, hogy a termék forgalmazója (az eladó) a számlában az adót felszámítja, azt a vevıre áthárítja, vele megfizetteti. Ennek eredményeként a termék eladója az adót visszakapja, ezáltal az adó terhét nem viseli. A termék eladója a termék elıállításához különféle anyagokat, kereskedelmi árukat szerez be, szolgáltatásokat vesz igénybe. Ezáltal az eladó vevıként is részt vesz az áruforgalmazási folyamatban. Mint vevı, az általa vásárolt termékekrıl, igénybe vett szolgáltatásokról számlát kap. A számlán szerepel az üzleti partnere által felszámított, reá továbbhárított, általa a számla ellenértékének kiegyenlítésekor a szállítónak megfizetett adó. A beszerzésekrıl kapott számlában szereplı adót a vevınél továbbhárított, elızetesen felszámított adónak nevezzük. 21

22 Az adókötelezett (az adóalany) az általa felszámított adóból jogosult levonni a reá továbbhárított (elızetesen felszámított) adót, és a kettı különbözetét számolja el az adóhatósággal. Hozzáadott értékadó Azt az értéket, amelyet az egyes fázisokban a termelık, szolgáltatási és értékesítési tevékenységet végzık a megelızı fázisból vett termékekhez hozzáadnak, új értéknek, hozzáadott értéknek nevezzük. A hozzáadott érték az adott fázisban felhasznált személyi jellegő ráfordításokat (bérköltségek, a bérek közterhei stb.), az elszámolt amortizációt és az egyéb költségeket, valamint a piaci viszonyok által is befolyásolt nyereséget tartalmazza. Fogyasztói adó A végsı fogyasztó(k), felhasználó(k) a vételi árban megfizetett adót nem követelhetik vissza, az a fizetıképes kereslet összegét, a fogyasztó(k) jövedelmét csökkenti. Az általános forgalmi adó alkalmazási hatálya: Az általános forgalmi adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, perelhet és saját nevében gazdasági tevékenységet végez. Csoportos adóalanyiság Ezt ezután bármely tevékenységő belföldi kapcsolt vállalkozási kör választhatja. Az áfa csoportban résztvevık a továbbiakban nem önálló forgalmi adóalanyok (a csoport a jogutód), hanem együtt számítanak egyetlen áfa alanynak (de minden más adónemben önállóan számolnak el). A csoporttagok egymás közötti ügyletei után nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség. A csoport mőködéséért az érintett kapcsolt vállalkozások egyetemlegesen felelnek, függetlenül attól, tagjai-e az áfa csoportnak. E szerint tehát a csoportban résztvevı és a kívül maradó kapcsolt vállalkozás egyaránt egyetemlegesen felel a résztvevı tagnak a csoportos adóalanyiságot megelızıen keletkezett áfa kötelezettség teljesítéséért, továbbá a csoportos adóalanyiság idıszakában is a keletkezı áfa kötelezettség teljesítéséért. 22

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185... TiszalokiKozosOnkormányzati Hivatal : Érkezett: Eladó: ı Szám: Elıirat: BEVALLÁS a helyi

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról

Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzat Képviselı testületének 36/2010.(XII.31.) rendelete a Helyi iparőzési adóról szóló 3/1993.(II.19) KT rendelet módosításáról 1.. (1) A Rendelet 1.. (1) bekezdése helyébe a következı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013 adóévben K U N C S O R B A Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekháza Községi Önkormányzat: Iparőzési adó számlaszáma: 11735005-15354343-0354000 Mulasztási bírság számlaszáma: 11735005-15354343-0361000 Késedelmi pótlék számlaszáma: 11735005-15354343-0378000 HELYI

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei

Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) A választás feltételei Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvetı szabályairól (Áfa tv. XIII/A. Fejezet) Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétıl ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés.

Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés. 2007.11.16. Áfa: olyan több fázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a termelés, és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek megfizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végsı

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2013.01.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben