Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója"

Átírás

1 Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

2 1. Bevezetés Sződ Község Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) 92.. (3)-(5), (7), (8) bekezdésekben, valamint a 92/B. (1) bek. i) pontjában foglalt kötelezettségének, megalkotja Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját (Koncepció). A Koncepció egy olyan dokumentum, amely a helyi önkormányzat szociális stratégiájának, a szociális szolgáltatások tervezésének és fejlesztésének alapját jelenti, és arra hivatott, hogy a helyi szociálpolitika fő irányát kijelölje. A Koncepció "határozatlan" időtartamú, de a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Koncepció céljának tekintjük: - olyan települési szociális rendszer működését biztosítsa, amely a feladatok ellátása során a lakosság érdekében tervezett, kiszámítható, garantált szolgáltatásokat nyújt, -megalkotásával a különböző szolgáltatások fejlesztése, a szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és teljesítése egy átgondolt, megalapozott stratégiára épüljön. A célokból következően a Koncepció feladata, hogy rávilágítson a településen működő szociális ellátórendszer esetleges hiányosságaira, elősegítse egy egységes szociális szolgáltató politika kialakítását, biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozásához, megvalósításához, segítse információkkal a döntéshozókat. A Koncepció elkészítésénél meghatározó szerepe van a Pest Megyei Önkormányzat Koncepciójának, melynek célja a rászorulók szükségleteik szerinti, minél magasabb színvonalon történő ellátása korszerű intézményrendszerrel, megfelelően képzett, elhivatott szakemberek alkalmazásával, jogszabály szerinti személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosításával. 2. A szociális munka alapelvei Az alábbi alapelvek mentén szervezzük a szociális szolgáltatásokat, biztosítjuk az ellátásokat: - az alkotmányos szociális jogok biztosítása, - az állampolgárok megváltozott igényeik, szociális szükségleteik figyelembevételével a szolgáltatások rendszerének kialakítása, - a meglévő ellátások feltételeinek, szakmai tartalmának korszerűsítése: a szociális intézmények épületi adottságainak javítása, szolgáltatási színvonalának emelése, az ott dolgozók szakmai felkészültségének növelése, - a szolgáltatást igénybe vevők részére a szakszerű gondozást biztosítsa, amely egyénre szabottan veszi figyelembe a képességeinek fejlesztését, szinten tartását, - a feladatok ellátásában - az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján - a civil szervezetek, alapítványok részvételének hangsúlyossá tétele. 2

3 3. A koncepció tartalmi elemei - Helyzetértékelés, lakosságszám alakulása, korösszetétel, szolgáltatások iránti igények - Önkormányzatunk szociálpolitikája, ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, -a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés keretei, -az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége. -jövőbeni tervek 4. Sződ Község sajátosságai Sződ község Magyarországon, Pest megyében, Budapesttől északkeletre 30 km-re, Váctól délkeletre 7 km-re fekszik, a Dunától való távolsága 3 km. A község neve a fehéres, szőke puszta melléknévből képződött magyar névadással. A település oklevelekben legelőször 1255-ben kerül említésre, amikor a sződi Sigfrid Fejér megyei ispánról olvashatunk ban Márton sződi pap a pápai tizedjegyzékben 2 márka jövedelmet vallott be. A tatárok a községben, csakúgy mint Vácott és a környező falvakban nagy pusztítást végeztek. Később a falu a Szécsy család tulajdonába került. A hódoltság korában a község ugyan nem néptelenedett el, de csak 4 szegény lakosa maradt. A török-kor emléke Sződön a korábban jó ivóvizet adó Török-kút, valamint a Tabán utcanév is. Később a község lakosai reformátusokká lettek. A Rákóczi-szabadságharc során, 1704-ben Sződ 7 katonát adott a kuruc seregnek ben a Madách családtól a falut Grassalkovich Antal veszi meg. Katolikus plébániája 1740-ben került újraszervezésre és a kereszteltek anyakönyve is ekkortól van vezetve. A barokk templomépület között épült, valószínűleg a régi templom romjain. A templomban található XVIII. századi Madonna-, és Angyal-szobor magas művészi kvalitást képvisel. A község copfstílusú plébániaháza között épült. A templom és plébániaépület az akkori nagylelkű kegyúr, gróf Grassalkovich Antal bőkezűségéből került felépítésre. A törökkor utáni újratelepítés során, egyrészt Grassalkovich 1770-ben tótokat telepített a Felvidékről Sződre, másrészt Erdélyből is érkeztek székely családok. Az es szabadságharc során a sződiek ellenálltak a nemzetőrség szervezésekor. A XIX. század második felében a község területén építették fel kúriájukat a Szalachy, Gajáry, Nemeskéri Kiss, Floch-Reyhersberg nemesi családok. Az I. és II. világháború a község lakói közül sok áldozatot szedett. A község lakói a XX. század derekáig földművelésből éltek, később Vácott és Újpesten helyezkedtek el az iparban. Az évi lakosságcsereegyezmény következtében, a magukat tótnak (szlováknak) vallók közül, közel kétszázan elhagyták a falut és kitelepültek az akkori Csehszlovákiába. Korábban a községhez tartozott a környező települések közül: Göd (Alsógöd, Felsőgöd), Sződliget, Csörög. A településen az 1930-as években készült bevezetésre a villanyvilágítás, az 1980-as években a vezetékes vízellátás, és az 1990-es években a vezetékes gázellátás és a telefonhálózat kiépítése is megoldódott. A községben munkalehetőséget, a közintézményeken kívül, a Sződi Virágzó MGTSZ melléküzemágai és gödi tsz baromfitelepe biztosított. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás után a sződi tsz melléküzemágainak nagy része és a baromfitelep megszűnt ban és 2002-ben Sződ község képviselő-testülete az önkormányzat bevételeinek növelése, valamint új munkahelyek létesítése érdekében jelentős gazdasági-kereskedelmi és ipari övezeteket jelölt ki, a 2/A fő út mellett. A kijelölt gazdasági-kereskedelmi területeinken két vállalkozás kezdte meg működését a Mátyás Pack, valamint a Dagent kft. 3

4 Községünkben működik a Községi Művelődési Ház, és Könyvtár. A lokálpatriotizmus elmélyítését erősítik a hagyományteremtő és az azt ápoló helyi rendezvények: Falunapok és a Szüreti mulatság. Önkormányzatunk a lakosság igényeinek megfelelő egészségügyi ellátást biztosít. A betegségek megelőzését, a gyógyítást 1 gyermek- és 2 felnőtt-háziorvos végzi. A gyermekorvos munkáját egy védőnő segíti. Sződön szakorvosi és kórházi ellátás nincs, de a szakrendelés 10 km-en belül elérhető. A település közlekedési viszonyait tekintve a fővárossal hálózati kapcsolatban van. Vasúti és helyi buszjárat segíti a lakosság tömegközlekedését. A tervek szerint 2009-re megépül a P+R parkoló, amely a község lakosainak közlekedését könnyíti meg azáltal, hogy lehetőséget nyújt az elővárosi közlekedésbe történő bekapcsolódásra. Önkormányzatunk biztosítja a gyermekközpontú, az eredményességet szem előtt tartó nevelőoktató munka feltételeit. Községünkben napközi otthonos óvoda, általános iskola, és kihelyezett zeneiskolai telephely működik ban az óvoda létszáma 135 fő, az általános iskola létszáma 187 fő, zeneoktatásban 29 fő részesült. Az Általános Iskola szakértő által véleményezett pedagógiai programmal, az óvoda óvodanevelési programmal rendelkezik. Az általános iskola kiemelt figyelmet fordít a nyelvoktatásra, a számítástechnikai ismeretek fejlesztésére, valamint a sport megszerettetésére. A törvényi előírásoknak megfelelően 2006-ben elkészült az Intézményi Minőségirányítási Program. Az önkormányzat adópolitikája, az iparfejlesztés céljaira elkülönített ipari terület - ennek közlekedési kapcsolatai - igen kedvező és vonzó feltételeket kínálnak az érdeklődő, és a már működő vállalkozások számára Demográfiai adatok Sződ Községben a népesség száma folyamatosan nő. Ennek fő okai - melyeket a táblázat adatai igazolnak - a városból kiköltöző családok magas száma, az élve születések számának emelkedése. Lakosságszám alakulása (fő) év év év év Foglalkoztatottság helyzete A foglalkoztatási mutatók, az anyagi javak megléte vagy hiánya befolyásolja az állampolgárok szociális helyzetét, a helyi szociális munka irányát. A munkanélkülivé válás amellett, hogy a megélhetést veszélyezteti, egzisztenciális kihívást jelent, kedvezőtlenül befolyásolja az élet minden területét: anyagi lehetőségeket, fizikai, szociális, pszichés állapotot, emberi kapcsolatokat, önértékelést, identitástudatot. Az egyik 4

5 legsúlyosabb szociális stressz a munkahely elvesztése, az ebből adódó izoláció. Amennyiben a munkanélküliség tartóssá válik, az elhelyezkedés esélye csökken, az egészségi állapot romlik, a személyes kapcsolatok leépülnek, új kapcsolatok nem alakulnak ki.. A Központhoz fordulók általában év feletti személyek, többségükben férfiak. A legjellemzőbb problémák, melyek a munkanélküliségükhöz vezetett: alkoholizálás, pszichiátriai és egyéb betegségek, szakképzettség hiánya, elavult tudás. A közcélú munka bevezetésével, megszervezésével az önkormányzat elsődleges célja a tartós munkanélküliek minél nagyobb számban történő "visszavezetése" a munka világába tartós munka, kereseti lehetőség biztosításával. A tapasztalatok azt mutatják, hogy e foglalkoztatás hiányában ezeknek a személyeknek a különböző segélyekből kellene megélniük. Önkormányzatunk a közcélú foglalkoztatást 2003-ban vezette be, havonta átlagosan 2 fő, 2008-ban 3 fő jelentkezett munkára. Ezen bérek finanszírozására a központi költségvetés nyújt nem mindig elegendő-keretet. A felajánlott munka a tavaszi, nyári hónapokban elsősorban kertészeti, faluszépítő tevékenység, míg a téli időszakban a hó eltakarítási, hulladékgyűjtési munkákat biztosítottuk, illetve biztosítjuk számukra. 5. Az Önkormányzat szociálpolitikája 5.1. A szociális munka jövőképe, értékrendje A jövőkép a szociális szolgáltatások fejlesztési irányainak értékközpontú rendszere, amit a konkrét célok és eszközök kidolgozása során kell érvényre juttatni. A szociális munka jövőképét a település szociális jellemzői, szükségletei alapján határozzuk meg. A fő cél továbbra is az állampolgárok jólétének elősegítése annak érdekében, hogy a rászorulók megfelelő védelmet kapjanak a társadalmi kirekesztődés ellen. Ezt oly módon tesszük, hogy a szolgáltatásokat, ellátásokat a reális igényekhez és az egyéni szükségletekhez igazítjuk. A fenti cél megvalósítása az alábbi értékek mentén érvényesül: - szociális biztonság feltételeinek megteremtése, -innováció, -minőség biztosítása, -hatékonyság, eredményesség, -érdekvédelem A helyi szociálpolitika célcsoportjai -gyermekek és az ifjúság -idősek, -fogyatékosok, -munkanélküliek. A célcsoportok helyzetelemzése előtt külön kitérünk a szegénységgel kapcsolatos összetett problémára. Társadalmunkban jelentős vagyoni különbségek vannak. A jövedelmek közötti eltérés egyes szakemberek szerint a legszegényebbek és a leggazdagabbak között meghaladja 5

6 a 27-szeres arányt. Egyénekről, családokról, a népesség egyes csoportjairól akkor mondhatjuk, hogy szegénységben élnek (azaz az objektív relatív depriváció helyzetében vannak), ha nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységben vegyenek részt és olyan életfeltételekhez, javakhoz jussanak, amelyek társadalmunkban szokásosak, vagy legalább széles körben elfogadottak és helyeslésre találnak. A szegénység tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy az egyén, vagy az adott család kevés jövedelemmel rendelkezik. A szegény ember általános "szolgáltatásokból" szorul ki, mely végül azt eredményezi, hogy a társadalom peremére kerül. Napjainkban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy miként lehet a szegénység öröklését megakadályozni. Miként lehet a szegény családok gyermekeinek a felzárkózás esélyét megadni. Településünkön azok tartoznak a szegények közé, akiknek tartósan jövedelmi hiányuk van. Ide sorolható a tartós munkanélküliek teljes köre, és azok, akik nem képesek a lakhatással kapcsolatos költségeiket fizetni. A szűkös anyagi feltételek sok problémát hoznak magukkal. Minél alulképzettebb az egyén, annál nehezebben talál munkát. A szegénység szempontjából vízválasztó, hogy van-e kereső a családban, vagy sem. A munkanélküliség olyan tartós stresszállapot, amely az egyén alkalmazkodási kapacitását maximálisan igénybe veszi. A munkanélküli tartósan frusztrált állapotban van, amely egyfelől az őt ért egzisztenciális, szociális és lelki veszteségek következménye, másfelől a sorozatos kudarcélmények (alkalmatlanság, értéktelenség, bizonytalanságérzés) hatása. A munkanélkülit számos belső konfliktus is gyötri, amely rossz és rosszabb helyzetek közötti választási kényszerben jelentkezik. Településünkön az érintett személyek valamilyen munkalehetőséget találnak, ha nem is minden esetben bejelentett munka ez. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező férfiak főként építkezéseken segédmunkát, rakodást, a nők kerti munkákat, takarítást vállalnak. A téli időszak jelent nehézséget az idénymunkák szünetelése miatt. Sok esetben jelent ez feszültségforrást a családgondozó és az érintett személy között, hiszen a családgondozó minimális tervezést, költségvetés készítését szorgalmaz, olykor ennek része a segély természetbeni biztosítása. Másik veszélyforrás, hogy baleset, betegség bekövetkeztével nincs ellátásuk, jövedelem nélkül maradnak Ezen érveket ugyan elfogadják, de úgy látják, hogy képzettségük híján nincs esélyük ebből a helyzetből kilépni, s ezen már változtatni nem tudnak. A szegénység kialakulásának társadalmi okai vannak, így ennek megoldása nem várható csak a szociálpolitikától. Az egyéni szükségletre válaszoló, a megelőzésre súlyt helyező, az állampolgár emberi méltóságát biztosító szociálpolitika mindenesetre gyógyíthatja a szegénység okozta sebeket Az ellátási kötelezettség megvalósulása Az ellátási kötelezettség teljesítése az Szt. alapján kötelező jelleggel megszervezendő ellátások biztosítását jelenti. A törvény felhatalmazása alapján ezek lehetnek pénzbeli támogatások, természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Településünkön az alábbi önkormányzati rendeletek szabályozzák az ellátások formáit: 6

7 -a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2008.(11.27.)önkormányzati rendelet, -a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 6/2008. (09.19.)önkormányzati rendelet Pénzbeli ellátások A szociális védelmi rendszeren belül a segélyezés feladata a leghátrányosabb helyzetű rétegek részére segítséget nyújtani, az alapvető létszükségleteik kielégítéséhez anyagi forrásokat biztosítani. A 6/2008.( ) számú önk. rendelet értelmében a pénzbeli támogatások formái: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, aktív korúak rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási támogatás, időszakos támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély. A segélyezési tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb igény a lakhatás, valamint a gyermekek gondozásához való hozzájárulás iránt jelentkezik Természetben nyújtott szociális ellátások Az önkormányzatunk rendelete értelmében pénzbeli ellátás helyett - indokolt esetben Pl: alkoholfüggőség, pénzkezelési problémák) - természetbeni szociális ellátásként nyújtható a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély. Természetben nyújtott szociális ellátások különösen: -élelmiszer, ruhanemű, -tankönyv, tanszerellátás, -tandíj, kollégiumi díj, -gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, -tüzelőanyag. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásoknál a tapasztalat azt mutatja, hogy az ellátó rendszerbe kevés új kérelmező jelenik meg, a támogatást kérők legnagyobb hányada visszatérő ügyfél Szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével - étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, - önkormányzatunk segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az ellátások igénybevétele önkéntes. Kötelező szolgáltatások: -étkeztetés: azoknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük miatt azt önmaguknak átmeneti jelleggel vagy tartósan nem tudják biztosítani. 7

8 A szociális étkeztetés formái: -egyéni elvitellel (csak ebéd), -házhoz szállítással (ebéd). Az étkezésért és kiszállításért fizetendő térítési díj mértékét a helyi rendelet tartalmazza. -házi segítségnyújtás: keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitelük megtartásához, javításához segítséget igényelnek, önellátásra képesek, de nincs más olyan személy, hozzátartozó, aki e feladatot ellátja. A házigondozók feladataikat házi gondozási körzetekben végzik. Házi segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek: -személyi higiéné biztosítása, -mentálhigiénés támogatás, -egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, -ápolással, gondozással járó tevékenység, amely szakápolást nem igényel, -hivatalos ügyek intézése, -takarítás, vasalás, -bevásárlás, -mosás. A házi segítségnyújtás gondozási díjának mértékét, valamint a gondozási körzeteket helyi rendeletünk tartalmazza. -családsegítés: ez a személyes szolgáltatás a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok fejlődéséhez, a környezethez való alkalmazkodásukhoz, szociális és mentálhigiénés problémáik megelőzéséhez, javításához, krízishelyzetek megelőzéséhez, megszüntetéséhez. 6. A 7/2008.(11.27.) rendelet értelmében pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres nevelési segély, gyermekintézmény étkezési térítési díjának átvállalása, ingyenes tankönyvellátás. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozóan a képviselő-testület hatáskörét a Népjóléti Bizottságra, a polgármesterre ruházta át Gyermekjóléti alapellátási kötelezettségek Személyes gondoskodás, gyermekjóléti szolgáltatás keretében a képviselő-testületnek biztosítania kell a gyermekjóléti alapellátásokat. Az alapellátás körébe azok a minimális szolgáltatások tartoznak, amelyek kielégítéséről minden településnek gondoskodnia kell vagy önállóan, vagy társulás formájában, vagy feladat-ellátási szerződés keretében. Községünkben ezt a feladatot az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta látja el. A szolgálat az önkormányzat épületében működik, szorosan együttműködve az önkormányzati oktatási intézmények gyermekvédelmi referenseivel. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás: 1. Gyermekjóléti Szolgálat 2. Gyermekek napközbeni ellátása 8

9 -napközi otthonos óvoda -iskolai napközi Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálati feladatokat a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláson belül, az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el. Feladatuk a gyermekvédelemben tevékenykedők összehangolása, a gyermekek jogainak érvényre juttatása, szabadidős programok szervezése, azok nyilvántartása, az alapellátás keretében hatósági beavatkozás elkerülése érdekében a családok gondozása, illetve hatósági eljárás esetében szintén családgondozás, ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével, vagy szervező tevékenységgel kell biztosítani. A napközbeni ellátás formái: Az önkormányzatnak biztosítania kell minden korosztály részére valamilyen formában a gyermekek napközbeni ellátását. 1.) A Sződi Napköziotthonos Óvoda látja el a 3-6 év közötti korosztály napközbeni ellátását. Munkájukról külön részletes beszámoló készül minden tanévre vonatkozóan. Az óvodában gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus látja el a gyermekvédelmi munkát. Ha gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, akkor az óvodavezetőn keresztül történhet külső szerv felé intézkedés. Az óvónők családlátogatások, egyéni beszélgetések alapján mérik fel a családi körülményeket, s jelzik a gyermekvédelmi felelősnek. A szülőkkel már a beszoktatás pillanatától közvetlen kapcsolatot tartanak fenn. Sajnos a szülők életvezetésére jellemző, hogy egyre kevesebb időt fordítanak a gyermekük nevelésére. Cél, hogy a szülőkkel együtt neveljék a gyermekeket, a jelzőrendszer-hálózat aktív részesei legyenek, a rendszerhez tartozó intézményekkel korrekt, együttműködő kapcsolatot alakítsanak ki. 2.) 6-14 éves korosztály napközbeni ellátása A Hunyadi János Általános Iskolában 187 beiratkozott gyermeket oktat, nevel 16 pedagógus. Osztálytermek, szaktermek és egy tornacsarnok áll rendelkezésre az oktatáshoz. A gyermekek iskolai napköziben való elhelyezése megoldott, napközis csoportok biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását. Az általános gyermekvédelmi feladatok mellett nagy hangsúlyt helyeznek a speciális gyermekvédelmi feladatok ellátására. Az iskola nyitott a különböző hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatására. Az egyre több tanulási és pszichés problémával küzdő tanulót fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus és a gyermekvédelmi felelős segíti. 9

10 3.) Alternatív napközbeni ellátás A községi könyvtárat szép számmal látogatják a gyermekek, fiatalok, s nemcsak könyvek, folyóiratok kölcsönzése céljából, hanem a számítógépek is vonzzák őket. A könyvtár épületében lehetőség nyílik a szlovák nemzetiségi kiadványok, folyóiratok megismerésére. A tornacsarnok, valamint az iskola délutánonként sportolási lehetőségekkel várja a fiatalokat: kézilabda utánpótlás nevelés, dzsúdó, kondizás, labdarúgás és a kerékpárszakosztály versenyszerű kerékpározási lehetőséget nyújt. Zeneiskola kihelyezett telephelyeként működő zeneoktatást szeptemberétől biztosítja a Hunyadi János Általános Iskola a gyermekek részére. A hangszeres oktatás értelmes, s lélekemelő elfoglaltságot a gyermekek részére. A községben egyházi keretek között is nagy figyelmet fordítanak az ifjúság megtartására, s teret adnak számukra az ifjúsági összejövetelek (pl. ifjúsági bibliaóra) Fontos a gyermekek nyári szabadideje hasznos eltöltésének megszervezése. Ehhez biztosít lehetőséget a Mária Magdolna Római Katolikus Egyház. Az egyház nyári hittantábort, valamint napközis tábort szervez a gyermekek részére. A Mária Magdolna Római Katolikus Egyház közreműködésével alakult meg a Baba-mama Klub, melynek tagsága folyamatosan nő Védelembe vétel A gyermekjóléti szolgálat, vagy más szervek, személyek jelzése alapján a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe veheti, ha a gyermek egészséges fejlődése segítséggel a családi környezetében még biztosítható. A védelembe vételek kapcsán a Gyermekjóléti Szolgálattól mindig megkértük javaslatukat, hiszen a hatósági beavatkozást mindig meg kell hogy előzze az alapellátás, s csak a család együttműködésének hiányában, illetve az alapellátás eredménytelensége esetén, a családgondozó helyzetelemzéssel és javaslatával alátámasztva kérheti a hatósági intézkedést. A védelembe vételt (hatósági intézkedést és kötelezést) csak kellően megalapozott, szakmailag alátámasztott javaslat alapján lehet meghozni, ezért szükséges jól felkészült, képzett szakemberek alkalmazása a gyermekvédelemben.. Nagyon fontos a veszélyeztetett, különösen a védelembe vett (hatósági intézkedést igénylő eset) gyermekek esetében az esetmegbeszélő team. A különböző szakemberek több oldalról tudják megközelíteni az esetet, s jobb megoldás születhet, mintha egy ember vállalná magára a különösen nehéz, családok életébe történő - sokszor komoly - beavatkozást. Ez minden egyes védelembe vétel előtt megtörtént, de az alapellátásoknál is esetmegbeszélést tartott a Gyermekjóléti Szolgálat, bevonva a szakembereket Ideiglenes hatályú elhelyezés Az elhelyezések oka általában a szülők alkoholizmusa, rendőrségi beavatkozást igénylő verekedések. Erre községünkben erre eddig nem került sor. 10

11 Átmeneti nevelésbe került gyermekek Jelenleg nincs gyermek átmeneti nevelésben. A szűkös anyagi körülmények sok problémát hoznak magukkal: amennyiben az egyén vagy a család megélhetése nem biztosított, számos esetben megjelennek életvitelbeli problémák (pl. alkoholizálás, megszakadt családi kapcsolatok).a Családsegítő Szolgálat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy klienskörét munkaközvetítéssel segítse, többek között a Pest Megyei Munkaközpont szolgáltatásainak ajánlásával (álláskeresők klubja, pályamódosító, - pályakorrekciós tanácsadás, fizetett átképzések, rehabilitációs tanácsadás). A Szolgálat munkatársai az információnyújtáson túl, az átmenetileg anyagi gondokkal küzdő egyének számára egyszeri vagy rendszeres önkormányzati segély kérelmek benyújtásával is igyekszenek segítséget nyújtani. 7. Szociálpolitikai Kerekasztal A Képviselő-testület 2008-ben hozta létre többek között az idősügyi-, ifjúsági és a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepció-tervezetek véleményezésére, meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérésére. Tagjainak szám fő, mely a gyermek,- és felnőttvédelem szakembereiből tevődik össze: Népjóléti Bizottság elnöke, háziorvosok, gyermekorvos, védőnő, szociális ügyintézők, Gyermekjóléti Szolgálat és a Nyugdíjas Klub, 1-1 képviselője, a Nagycsaládosok Egyesületének vezetője, a Sződi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a Mária Magdolna Római Katolikus Egyház képviselője, jegyző. 8. Feladatok, fejlesztési irányok Ebben a pontban a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztési szempontjait, a fejlesztés irányelveit és az egyes részterületek feladatait, javaslatait fogalmaztuk meg Az önkormányzat szabályozási, irányítási hatáskörében A szociális támogatási rendszer működtetésének célja, hogy a családok megfelelő védelmet kapjanak a társadalmi kirekesztődés ellen. Ez a rendszer több elemű, egymásra épülő. Ennek alapján az ellátórendszer szabályozására és irányítására az alábbi célkitűzések mentén kerül sor: -a segélyezési rendszer családcentrikusságának fenntartása, a pénzbeli és természetbeni támogatási formák segítségével a család megélhetésének, továbbá jólétének elősegítése, -a nyugdíjkorhatáron felüli állampolgárok esetében folyamatosan vizsgáljuk azokat a szociális jellegű ellátásokat, amelyek az élethelyzetükhöz kapcsolódnak, -alapszükségletnek tekintjük a lakhatás és az egészség megőrzését, ezért célunk rászorultság esetén a lakhatási költségekhez való hozzájárulás mellett a hátralékkal küzdő családok hatékony támogatása. Az egészségi állapot megőrzése érdekében a gyógyszerekhez és a 11

12 különféle egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz nyújtunk segítséget a közgyógyellátás, és önálló gyógyszersegély formájában. Önkormányzatunk gondoskodik intézményei működtetéséről, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket, a szakmai, pénzügyi felügyeletet, ellenőrzést. Az ellenőrzés egyrészt a Polgármesteri Hivatalon keresztül történik, másrészt az intézményi látogatások alkalmával beszámoltatások útján valósul meg. Mindez biztosítja az egységes szakmai munkát, a képviselő-testületi döntések érvényesülését. Összefoglalva elmondható, hogy önkormányzatunk eleget tesz a jogszabályban megfogalmazott fenntartói kötelezettségének. E területen az elkövetkező időszakban az alábbi feladatokra helyezzük a hangsúlyt: -fejlesztjük a szociális munkáról szóló tájékoztatást annak érdekében, hogy a lakosság tudja, hogy mikor, milyen segítségre számíthat, -a szakmai munka folyamatos biztosítása érdekében továbbra is támogatjuk a munkatársak képzését, továbbképzését, -rendszeresen vizsgáljuk a szociális szolgáltatást igénybevevők számát, a szolgáltatások elemeit, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrást és ezek viszonyait, -ösztönözzük a különböző pályázatokon való részvételt a további fejlesztések érdekében Önkormányzati ellátási szintű feladatok Önkormányzatunk a törvényi ellátási kötelezettségének eleget tesz. A célcsoportokat érintő helyi rendeleteink jogharmonizálását elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük. A jogosultsági kört -korábbi rendeletek tapasztalatai alapján a jövedelemhatárok csökkentésével kiterjesztettük. A koncepció 5.2. pontjában meghatározott csoportok esetében az alábbi speciális célokat határozzuk meg: -a gyermekek érdekében továbbra is kiemelt célunk a gyermekek és rajtuk keresztül a családok életesélyeinek javítása, szociális és érzelmi fejlődésük elősegítése, tanulási képességeik javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezése, a veszélyeztetettséget jelző rendszer hatékonyabb működtetése, a jelzések, visszajelzések rendszeressé tétele. Kiemelten támogatjuk pedagógusaink szakmai képzését, továbbképzését, a gyermekek számítástechnikai oktatását, idegen nyelvek, a testnevelés emelt óraszámban és tagozatos osztályokban történő oktatását. Támogatunk minden olyan ifjúsági közösség létrejöttét, melynek célja a fiatalok kultúrált szabadidő eltöltésének megszervezése. -az idősek érdekében szeretnénk elérni, hogy az idős emberek minél tovább maradhassanak a saját megszokott környezetükben, élhessenek teljes életet. Törekvésünk, hogy a személyes gondozás során a rászorulók családi kapcsolatait, egészségi állapotát figyelembe véve lássuk el magas szakmai színvonalon munkánkat. Sződ Községben időseket ellátó bentlakásos intézmény kizárólag magánkézben működik. Azonban igény van a községben az államilag támogatott bentlakásos formára is, mivel problémát jelent, hogy hosszú éveket kell várni egy szociális otthoni elhelyezésre és lakókörnyezettől messze kell költözniük. 12

13 - a munkanélküliek érdekében tervünk a szervezett foglalkoztatásukon túl az önbecsülésük helyreállítása, egészségi állapotuk feljavítása hatékonyabb eszközökkel. Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a klienskörét munkaközvetítéssel segítse. A Pest Megyei Munkaügyi Központ Váci Kirendeltsége széleskörű szolgáltatásokat nyújt: pályamódosító, pályakorrekciós tanácsadás, fizetett átképzések, rehabilitációs tanácsadás stb. A kialakult jó munkakapcsolatot szeretnénk tovább ápolni ügyfeleink érdekében. Fenntartjuk a közmunkaprogramot, melyet hatékonyabban kívánunk a település környezeti kultúrájának javítására fordítani. 10. A koncepciótól várt eredmény A szolgáltatások megszervezésének általános célja: hozzásegíteni az embereket az egészséges, értékes minőségi élethez a szükségletek kielégítésével, az adott élethelyzet javításával. Valamennyi ellátási típusban vannak sajátos feladatok, de mindenütt az egyéni szükségletekhez kell igazítani a szolgáltatást. Hangsúlyosabbá kell válnia a saját környezetben történő gondozásnak, az alapellátás feladatainak, az alapfeladatok szélesítésének minden rászoruló és ellátást igénylő személy esetében. Ne csak az időskorúak részesüljenek házi segítségben, hanem a speciális ellátást igénylők is (pl: fogyatékos személyek). Célunk, hogy az ellátások bővülésével minden igénylő megkapja a számára szükséges segítséget, ezért fejlesztjük a hozzáférés lehetőségét, valamint a már meglévő ellátásokat. A szociális ellátások területén egyre inkább a hatékonyságra kell törekednünk. Hatékonyan működő szervezet az, amely a legjobban használja fel az erőforrásait arra, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsa, hogy az ellátást igénylők megelégedésére magas szintű szakmai munkát végezzen és az ott dolgozók belső igénye legyen az állandó fejlődés, az egymás munkájának segítése. A legrászorultabbak kapják meg azokat a támogatási formákat, amivel megfelelő módon segíthetünk a törvényben megfogalmazott szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében. A támogatás fajtája és nagysága érje el célját az egyének, családok esetében. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egyének önmagukért és családjukért saját felelősséggel bírjanak. Nagyobb körültekintéssel, felkutatással, a különböző szervezetek együttműködésével érjük el, hogy alapvető szükségletekben (élelem, ruházat, hajlék) senki ne szenvedjen hiányt. A kitűzött célok megvalósítása az igénybevevők számára kiszámítható ellátást, jobb hozzáférést, a szociális területen dolgozók részére a továbbképzéseken való részvétel pedig magasabb szakmai színvonal elérését eredményezi. A koncepcióban foglaltak végrehajtása nyomán az alábbi eredményeket várhatjuk: -az alapelvek érvényesülnek, a helyi szociálpolitikához kötődő döntések átláthatóak lesznek, -a szociális szolgáltatások, szükségletek és költségek kiszámíthatóak maradnak, 13

14 -tudatosabb és tervezhetőbb lesz a szolgáltatásfejlesztés, -a ráfordítások és a források harmonizálnak, -az önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenysége javul, ezáltal a társadalmi elismerése megnő, -a helyi szociálpolitika nyitott, ügyfélbarát rendszerként működik, -a különböző érdekeket eredményes egyeztetést követően beépíthetjük a döntéshozatali mechanizmusba (pl. rendeletalkotásnál), -a szolgáltatások színvonala emelkedik, a szakmai munka hatékonysága javul. Sződ Község Képviselő-testülete 17 /2009.( III.26. ) számú határozatával fogadta el. Hertel László polgármester dr. Bojtayné B Gabriella jegyző 14

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben