Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója"

Átírás

1 Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

2 1. Bevezetés Sződ Község Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) 92.. (3)-(5), (7), (8) bekezdésekben, valamint a 92/B. (1) bek. i) pontjában foglalt kötelezettségének, megalkotja Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját (Koncepció). A Koncepció egy olyan dokumentum, amely a helyi önkormányzat szociális stratégiájának, a szociális szolgáltatások tervezésének és fejlesztésének alapját jelenti, és arra hivatott, hogy a helyi szociálpolitika fő irányát kijelölje. A Koncepció "határozatlan" időtartamú, de a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Koncepció céljának tekintjük: - olyan települési szociális rendszer működését biztosítsa, amely a feladatok ellátása során a lakosság érdekében tervezett, kiszámítható, garantált szolgáltatásokat nyújt, -megalkotásával a különböző szolgáltatások fejlesztése, a szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és teljesítése egy átgondolt, megalapozott stratégiára épüljön. A célokból következően a Koncepció feladata, hogy rávilágítson a településen működő szociális ellátórendszer esetleges hiányosságaira, elősegítse egy egységes szociális szolgáltató politika kialakítását, biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozásához, megvalósításához, segítse információkkal a döntéshozókat. A Koncepció elkészítésénél meghatározó szerepe van a Pest Megyei Önkormányzat Koncepciójának, melynek célja a rászorulók szükségleteik szerinti, minél magasabb színvonalon történő ellátása korszerű intézményrendszerrel, megfelelően képzett, elhivatott szakemberek alkalmazásával, jogszabály szerinti személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosításával. 2. A szociális munka alapelvei Az alábbi alapelvek mentén szervezzük a szociális szolgáltatásokat, biztosítjuk az ellátásokat: - az alkotmányos szociális jogok biztosítása, - az állampolgárok megváltozott igényeik, szociális szükségleteik figyelembevételével a szolgáltatások rendszerének kialakítása, - a meglévő ellátások feltételeinek, szakmai tartalmának korszerűsítése: a szociális intézmények épületi adottságainak javítása, szolgáltatási színvonalának emelése, az ott dolgozók szakmai felkészültségének növelése, - a szolgáltatást igénybe vevők részére a szakszerű gondozást biztosítsa, amely egyénre szabottan veszi figyelembe a képességeinek fejlesztését, szinten tartását, - a feladatok ellátásában - az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján - a civil szervezetek, alapítványok részvételének hangsúlyossá tétele. 2

3 3. A koncepció tartalmi elemei - Helyzetértékelés, lakosságszám alakulása, korösszetétel, szolgáltatások iránti igények - Önkormányzatunk szociálpolitikája, ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, -a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés keretei, -az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége. -jövőbeni tervek 4. Sződ Község sajátosságai Sződ község Magyarországon, Pest megyében, Budapesttől északkeletre 30 km-re, Váctól délkeletre 7 km-re fekszik, a Dunától való távolsága 3 km. A község neve a fehéres, szőke puszta melléknévből képződött magyar névadással. A település oklevelekben legelőször 1255-ben kerül említésre, amikor a sződi Sigfrid Fejér megyei ispánról olvashatunk ban Márton sződi pap a pápai tizedjegyzékben 2 márka jövedelmet vallott be. A tatárok a községben, csakúgy mint Vácott és a környező falvakban nagy pusztítást végeztek. Később a falu a Szécsy család tulajdonába került. A hódoltság korában a község ugyan nem néptelenedett el, de csak 4 szegény lakosa maradt. A török-kor emléke Sződön a korábban jó ivóvizet adó Török-kút, valamint a Tabán utcanév is. Később a község lakosai reformátusokká lettek. A Rákóczi-szabadságharc során, 1704-ben Sződ 7 katonát adott a kuruc seregnek ben a Madách családtól a falut Grassalkovich Antal veszi meg. Katolikus plébániája 1740-ben került újraszervezésre és a kereszteltek anyakönyve is ekkortól van vezetve. A barokk templomépület között épült, valószínűleg a régi templom romjain. A templomban található XVIII. századi Madonna-, és Angyal-szobor magas művészi kvalitást képvisel. A község copfstílusú plébániaháza között épült. A templom és plébániaépület az akkori nagylelkű kegyúr, gróf Grassalkovich Antal bőkezűségéből került felépítésre. A törökkor utáni újratelepítés során, egyrészt Grassalkovich 1770-ben tótokat telepített a Felvidékről Sződre, másrészt Erdélyből is érkeztek székely családok. Az es szabadságharc során a sződiek ellenálltak a nemzetőrség szervezésekor. A XIX. század második felében a község területén építették fel kúriájukat a Szalachy, Gajáry, Nemeskéri Kiss, Floch-Reyhersberg nemesi családok. Az I. és II. világháború a község lakói közül sok áldozatot szedett. A község lakói a XX. század derekáig földművelésből éltek, később Vácott és Újpesten helyezkedtek el az iparban. Az évi lakosságcsereegyezmény következtében, a magukat tótnak (szlováknak) vallók közül, közel kétszázan elhagyták a falut és kitelepültek az akkori Csehszlovákiába. Korábban a községhez tartozott a környező települések közül: Göd (Alsógöd, Felsőgöd), Sződliget, Csörög. A településen az 1930-as években készült bevezetésre a villanyvilágítás, az 1980-as években a vezetékes vízellátás, és az 1990-es években a vezetékes gázellátás és a telefonhálózat kiépítése is megoldódott. A községben munkalehetőséget, a közintézményeken kívül, a Sződi Virágzó MGTSZ melléküzemágai és gödi tsz baromfitelepe biztosított. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás után a sződi tsz melléküzemágainak nagy része és a baromfitelep megszűnt ban és 2002-ben Sződ község képviselő-testülete az önkormányzat bevételeinek növelése, valamint új munkahelyek létesítése érdekében jelentős gazdasági-kereskedelmi és ipari övezeteket jelölt ki, a 2/A fő út mellett. A kijelölt gazdasági-kereskedelmi területeinken két vállalkozás kezdte meg működését a Mátyás Pack, valamint a Dagent kft. 3

4 Községünkben működik a Községi Művelődési Ház, és Könyvtár. A lokálpatriotizmus elmélyítését erősítik a hagyományteremtő és az azt ápoló helyi rendezvények: Falunapok és a Szüreti mulatság. Önkormányzatunk a lakosság igényeinek megfelelő egészségügyi ellátást biztosít. A betegségek megelőzését, a gyógyítást 1 gyermek- és 2 felnőtt-háziorvos végzi. A gyermekorvos munkáját egy védőnő segíti. Sződön szakorvosi és kórházi ellátás nincs, de a szakrendelés 10 km-en belül elérhető. A település közlekedési viszonyait tekintve a fővárossal hálózati kapcsolatban van. Vasúti és helyi buszjárat segíti a lakosság tömegközlekedését. A tervek szerint 2009-re megépül a P+R parkoló, amely a község lakosainak közlekedését könnyíti meg azáltal, hogy lehetőséget nyújt az elővárosi közlekedésbe történő bekapcsolódásra. Önkormányzatunk biztosítja a gyermekközpontú, az eredményességet szem előtt tartó nevelőoktató munka feltételeit. Községünkben napközi otthonos óvoda, általános iskola, és kihelyezett zeneiskolai telephely működik ban az óvoda létszáma 135 fő, az általános iskola létszáma 187 fő, zeneoktatásban 29 fő részesült. Az Általános Iskola szakértő által véleményezett pedagógiai programmal, az óvoda óvodanevelési programmal rendelkezik. Az általános iskola kiemelt figyelmet fordít a nyelvoktatásra, a számítástechnikai ismeretek fejlesztésére, valamint a sport megszerettetésére. A törvényi előírásoknak megfelelően 2006-ben elkészült az Intézményi Minőségirányítási Program. Az önkormányzat adópolitikája, az iparfejlesztés céljaira elkülönített ipari terület - ennek közlekedési kapcsolatai - igen kedvező és vonzó feltételeket kínálnak az érdeklődő, és a már működő vállalkozások számára Demográfiai adatok Sződ Községben a népesség száma folyamatosan nő. Ennek fő okai - melyeket a táblázat adatai igazolnak - a városból kiköltöző családok magas száma, az élve születések számának emelkedése. Lakosságszám alakulása (fő) év év év év Foglalkoztatottság helyzete A foglalkoztatási mutatók, az anyagi javak megléte vagy hiánya befolyásolja az állampolgárok szociális helyzetét, a helyi szociális munka irányát. A munkanélkülivé válás amellett, hogy a megélhetést veszélyezteti, egzisztenciális kihívást jelent, kedvezőtlenül befolyásolja az élet minden területét: anyagi lehetőségeket, fizikai, szociális, pszichés állapotot, emberi kapcsolatokat, önértékelést, identitástudatot. Az egyik 4

5 legsúlyosabb szociális stressz a munkahely elvesztése, az ebből adódó izoláció. Amennyiben a munkanélküliség tartóssá válik, az elhelyezkedés esélye csökken, az egészségi állapot romlik, a személyes kapcsolatok leépülnek, új kapcsolatok nem alakulnak ki.. A Központhoz fordulók általában év feletti személyek, többségükben férfiak. A legjellemzőbb problémák, melyek a munkanélküliségükhöz vezetett: alkoholizálás, pszichiátriai és egyéb betegségek, szakképzettség hiánya, elavult tudás. A közcélú munka bevezetésével, megszervezésével az önkormányzat elsődleges célja a tartós munkanélküliek minél nagyobb számban történő "visszavezetése" a munka világába tartós munka, kereseti lehetőség biztosításával. A tapasztalatok azt mutatják, hogy e foglalkoztatás hiányában ezeknek a személyeknek a különböző segélyekből kellene megélniük. Önkormányzatunk a közcélú foglalkoztatást 2003-ban vezette be, havonta átlagosan 2 fő, 2008-ban 3 fő jelentkezett munkára. Ezen bérek finanszírozására a központi költségvetés nyújt nem mindig elegendő-keretet. A felajánlott munka a tavaszi, nyári hónapokban elsősorban kertészeti, faluszépítő tevékenység, míg a téli időszakban a hó eltakarítási, hulladékgyűjtési munkákat biztosítottuk, illetve biztosítjuk számukra. 5. Az Önkormányzat szociálpolitikája 5.1. A szociális munka jövőképe, értékrendje A jövőkép a szociális szolgáltatások fejlesztési irányainak értékközpontú rendszere, amit a konkrét célok és eszközök kidolgozása során kell érvényre juttatni. A szociális munka jövőképét a település szociális jellemzői, szükségletei alapján határozzuk meg. A fő cél továbbra is az állampolgárok jólétének elősegítése annak érdekében, hogy a rászorulók megfelelő védelmet kapjanak a társadalmi kirekesztődés ellen. Ezt oly módon tesszük, hogy a szolgáltatásokat, ellátásokat a reális igényekhez és az egyéni szükségletekhez igazítjuk. A fenti cél megvalósítása az alábbi értékek mentén érvényesül: - szociális biztonság feltételeinek megteremtése, -innováció, -minőség biztosítása, -hatékonyság, eredményesség, -érdekvédelem A helyi szociálpolitika célcsoportjai -gyermekek és az ifjúság -idősek, -fogyatékosok, -munkanélküliek. A célcsoportok helyzetelemzése előtt külön kitérünk a szegénységgel kapcsolatos összetett problémára. Társadalmunkban jelentős vagyoni különbségek vannak. A jövedelmek közötti eltérés egyes szakemberek szerint a legszegényebbek és a leggazdagabbak között meghaladja 5

6 a 27-szeres arányt. Egyénekről, családokról, a népesség egyes csoportjairól akkor mondhatjuk, hogy szegénységben élnek (azaz az objektív relatív depriváció helyzetében vannak), ha nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységben vegyenek részt és olyan életfeltételekhez, javakhoz jussanak, amelyek társadalmunkban szokásosak, vagy legalább széles körben elfogadottak és helyeslésre találnak. A szegénység tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy az egyén, vagy az adott család kevés jövedelemmel rendelkezik. A szegény ember általános "szolgáltatásokból" szorul ki, mely végül azt eredményezi, hogy a társadalom peremére kerül. Napjainkban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy miként lehet a szegénység öröklését megakadályozni. Miként lehet a szegény családok gyermekeinek a felzárkózás esélyét megadni. Településünkön azok tartoznak a szegények közé, akiknek tartósan jövedelmi hiányuk van. Ide sorolható a tartós munkanélküliek teljes köre, és azok, akik nem képesek a lakhatással kapcsolatos költségeiket fizetni. A szűkös anyagi feltételek sok problémát hoznak magukkal. Minél alulképzettebb az egyén, annál nehezebben talál munkát. A szegénység szempontjából vízválasztó, hogy van-e kereső a családban, vagy sem. A munkanélküliség olyan tartós stresszállapot, amely az egyén alkalmazkodási kapacitását maximálisan igénybe veszi. A munkanélküli tartósan frusztrált állapotban van, amely egyfelől az őt ért egzisztenciális, szociális és lelki veszteségek következménye, másfelől a sorozatos kudarcélmények (alkalmatlanság, értéktelenség, bizonytalanságérzés) hatása. A munkanélkülit számos belső konfliktus is gyötri, amely rossz és rosszabb helyzetek közötti választási kényszerben jelentkezik. Településünkön az érintett személyek valamilyen munkalehetőséget találnak, ha nem is minden esetben bejelentett munka ez. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező férfiak főként építkezéseken segédmunkát, rakodást, a nők kerti munkákat, takarítást vállalnak. A téli időszak jelent nehézséget az idénymunkák szünetelése miatt. Sok esetben jelent ez feszültségforrást a családgondozó és az érintett személy között, hiszen a családgondozó minimális tervezést, költségvetés készítését szorgalmaz, olykor ennek része a segély természetbeni biztosítása. Másik veszélyforrás, hogy baleset, betegség bekövetkeztével nincs ellátásuk, jövedelem nélkül maradnak Ezen érveket ugyan elfogadják, de úgy látják, hogy képzettségük híján nincs esélyük ebből a helyzetből kilépni, s ezen már változtatni nem tudnak. A szegénység kialakulásának társadalmi okai vannak, így ennek megoldása nem várható csak a szociálpolitikától. Az egyéni szükségletre válaszoló, a megelőzésre súlyt helyező, az állampolgár emberi méltóságát biztosító szociálpolitika mindenesetre gyógyíthatja a szegénység okozta sebeket Az ellátási kötelezettség megvalósulása Az ellátási kötelezettség teljesítése az Szt. alapján kötelező jelleggel megszervezendő ellátások biztosítását jelenti. A törvény felhatalmazása alapján ezek lehetnek pénzbeli támogatások, természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Településünkön az alábbi önkormányzati rendeletek szabályozzák az ellátások formáit: 6

7 -a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2008.(11.27.)önkormányzati rendelet, -a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 6/2008. (09.19.)önkormányzati rendelet Pénzbeli ellátások A szociális védelmi rendszeren belül a segélyezés feladata a leghátrányosabb helyzetű rétegek részére segítséget nyújtani, az alapvető létszükségleteik kielégítéséhez anyagi forrásokat biztosítani. A 6/2008.( ) számú önk. rendelet értelmében a pénzbeli támogatások formái: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, aktív korúak rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási támogatás, időszakos támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély. A segélyezési tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb igény a lakhatás, valamint a gyermekek gondozásához való hozzájárulás iránt jelentkezik Természetben nyújtott szociális ellátások Az önkormányzatunk rendelete értelmében pénzbeli ellátás helyett - indokolt esetben Pl: alkoholfüggőség, pénzkezelési problémák) - természetbeni szociális ellátásként nyújtható a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély. Természetben nyújtott szociális ellátások különösen: -élelmiszer, ruhanemű, -tankönyv, tanszerellátás, -tandíj, kollégiumi díj, -gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, -tüzelőanyag. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásoknál a tapasztalat azt mutatja, hogy az ellátó rendszerbe kevés új kérelmező jelenik meg, a támogatást kérők legnagyobb hányada visszatérő ügyfél Szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével - étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, - önkormányzatunk segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az ellátások igénybevétele önkéntes. Kötelező szolgáltatások: -étkeztetés: azoknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük miatt azt önmaguknak átmeneti jelleggel vagy tartósan nem tudják biztosítani. 7

8 A szociális étkeztetés formái: -egyéni elvitellel (csak ebéd), -házhoz szállítással (ebéd). Az étkezésért és kiszállításért fizetendő térítési díj mértékét a helyi rendelet tartalmazza. -házi segítségnyújtás: keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitelük megtartásához, javításához segítséget igényelnek, önellátásra képesek, de nincs más olyan személy, hozzátartozó, aki e feladatot ellátja. A házigondozók feladataikat házi gondozási körzetekben végzik. Házi segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek: -személyi higiéné biztosítása, -mentálhigiénés támogatás, -egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, -ápolással, gondozással járó tevékenység, amely szakápolást nem igényel, -hivatalos ügyek intézése, -takarítás, vasalás, -bevásárlás, -mosás. A házi segítségnyújtás gondozási díjának mértékét, valamint a gondozási körzeteket helyi rendeletünk tartalmazza. -családsegítés: ez a személyes szolgáltatás a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok fejlődéséhez, a környezethez való alkalmazkodásukhoz, szociális és mentálhigiénés problémáik megelőzéséhez, javításához, krízishelyzetek megelőzéséhez, megszüntetéséhez. 6. A 7/2008.(11.27.) rendelet értelmében pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres nevelési segély, gyermekintézmény étkezési térítési díjának átvállalása, ingyenes tankönyvellátás. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozóan a képviselő-testület hatáskörét a Népjóléti Bizottságra, a polgármesterre ruházta át Gyermekjóléti alapellátási kötelezettségek Személyes gondoskodás, gyermekjóléti szolgáltatás keretében a képviselő-testületnek biztosítania kell a gyermekjóléti alapellátásokat. Az alapellátás körébe azok a minimális szolgáltatások tartoznak, amelyek kielégítéséről minden településnek gondoskodnia kell vagy önállóan, vagy társulás formájában, vagy feladat-ellátási szerződés keretében. Községünkben ezt a feladatot az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta látja el. A szolgálat az önkormányzat épületében működik, szorosan együttműködve az önkormányzati oktatási intézmények gyermekvédelmi referenseivel. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás: 1. Gyermekjóléti Szolgálat 2. Gyermekek napközbeni ellátása 8

9 -napközi otthonos óvoda -iskolai napközi Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálati feladatokat a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláson belül, az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el. Feladatuk a gyermekvédelemben tevékenykedők összehangolása, a gyermekek jogainak érvényre juttatása, szabadidős programok szervezése, azok nyilvántartása, az alapellátás keretében hatósági beavatkozás elkerülése érdekében a családok gondozása, illetve hatósági eljárás esetében szintén családgondozás, ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével, vagy szervező tevékenységgel kell biztosítani. A napközbeni ellátás formái: Az önkormányzatnak biztosítania kell minden korosztály részére valamilyen formában a gyermekek napközbeni ellátását. 1.) A Sződi Napköziotthonos Óvoda látja el a 3-6 év közötti korosztály napközbeni ellátását. Munkájukról külön részletes beszámoló készül minden tanévre vonatkozóan. Az óvodában gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus látja el a gyermekvédelmi munkát. Ha gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, akkor az óvodavezetőn keresztül történhet külső szerv felé intézkedés. Az óvónők családlátogatások, egyéni beszélgetések alapján mérik fel a családi körülményeket, s jelzik a gyermekvédelmi felelősnek. A szülőkkel már a beszoktatás pillanatától közvetlen kapcsolatot tartanak fenn. Sajnos a szülők életvezetésére jellemző, hogy egyre kevesebb időt fordítanak a gyermekük nevelésére. Cél, hogy a szülőkkel együtt neveljék a gyermekeket, a jelzőrendszer-hálózat aktív részesei legyenek, a rendszerhez tartozó intézményekkel korrekt, együttműködő kapcsolatot alakítsanak ki. 2.) 6-14 éves korosztály napközbeni ellátása A Hunyadi János Általános Iskolában 187 beiratkozott gyermeket oktat, nevel 16 pedagógus. Osztálytermek, szaktermek és egy tornacsarnok áll rendelkezésre az oktatáshoz. A gyermekek iskolai napköziben való elhelyezése megoldott, napközis csoportok biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását. Az általános gyermekvédelmi feladatok mellett nagy hangsúlyt helyeznek a speciális gyermekvédelmi feladatok ellátására. Az iskola nyitott a különböző hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatására. Az egyre több tanulási és pszichés problémával küzdő tanulót fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus és a gyermekvédelmi felelős segíti. 9

10 3.) Alternatív napközbeni ellátás A községi könyvtárat szép számmal látogatják a gyermekek, fiatalok, s nemcsak könyvek, folyóiratok kölcsönzése céljából, hanem a számítógépek is vonzzák őket. A könyvtár épületében lehetőség nyílik a szlovák nemzetiségi kiadványok, folyóiratok megismerésére. A tornacsarnok, valamint az iskola délutánonként sportolási lehetőségekkel várja a fiatalokat: kézilabda utánpótlás nevelés, dzsúdó, kondizás, labdarúgás és a kerékpárszakosztály versenyszerű kerékpározási lehetőséget nyújt. Zeneiskola kihelyezett telephelyeként működő zeneoktatást szeptemberétől biztosítja a Hunyadi János Általános Iskola a gyermekek részére. A hangszeres oktatás értelmes, s lélekemelő elfoglaltságot a gyermekek részére. A községben egyházi keretek között is nagy figyelmet fordítanak az ifjúság megtartására, s teret adnak számukra az ifjúsági összejövetelek (pl. ifjúsági bibliaóra) Fontos a gyermekek nyári szabadideje hasznos eltöltésének megszervezése. Ehhez biztosít lehetőséget a Mária Magdolna Római Katolikus Egyház. Az egyház nyári hittantábort, valamint napközis tábort szervez a gyermekek részére. A Mária Magdolna Római Katolikus Egyház közreműködésével alakult meg a Baba-mama Klub, melynek tagsága folyamatosan nő Védelembe vétel A gyermekjóléti szolgálat, vagy más szervek, személyek jelzése alapján a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe veheti, ha a gyermek egészséges fejlődése segítséggel a családi környezetében még biztosítható. A védelembe vételek kapcsán a Gyermekjóléti Szolgálattól mindig megkértük javaslatukat, hiszen a hatósági beavatkozást mindig meg kell hogy előzze az alapellátás, s csak a család együttműködésének hiányában, illetve az alapellátás eredménytelensége esetén, a családgondozó helyzetelemzéssel és javaslatával alátámasztva kérheti a hatósági intézkedést. A védelembe vételt (hatósági intézkedést és kötelezést) csak kellően megalapozott, szakmailag alátámasztott javaslat alapján lehet meghozni, ezért szükséges jól felkészült, képzett szakemberek alkalmazása a gyermekvédelemben.. Nagyon fontos a veszélyeztetett, különösen a védelembe vett (hatósági intézkedést igénylő eset) gyermekek esetében az esetmegbeszélő team. A különböző szakemberek több oldalról tudják megközelíteni az esetet, s jobb megoldás születhet, mintha egy ember vállalná magára a különösen nehéz, családok életébe történő - sokszor komoly - beavatkozást. Ez minden egyes védelembe vétel előtt megtörtént, de az alapellátásoknál is esetmegbeszélést tartott a Gyermekjóléti Szolgálat, bevonva a szakembereket Ideiglenes hatályú elhelyezés Az elhelyezések oka általában a szülők alkoholizmusa, rendőrségi beavatkozást igénylő verekedések. Erre községünkben erre eddig nem került sor. 10

11 Átmeneti nevelésbe került gyermekek Jelenleg nincs gyermek átmeneti nevelésben. A szűkös anyagi körülmények sok problémát hoznak magukkal: amennyiben az egyén vagy a család megélhetése nem biztosított, számos esetben megjelennek életvitelbeli problémák (pl. alkoholizálás, megszakadt családi kapcsolatok).a Családsegítő Szolgálat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy klienskörét munkaközvetítéssel segítse, többek között a Pest Megyei Munkaközpont szolgáltatásainak ajánlásával (álláskeresők klubja, pályamódosító, - pályakorrekciós tanácsadás, fizetett átképzések, rehabilitációs tanácsadás). A Szolgálat munkatársai az információnyújtáson túl, az átmenetileg anyagi gondokkal küzdő egyének számára egyszeri vagy rendszeres önkormányzati segély kérelmek benyújtásával is igyekszenek segítséget nyújtani. 7. Szociálpolitikai Kerekasztal A Képviselő-testület 2008-ben hozta létre többek között az idősügyi-, ifjúsági és a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepció-tervezetek véleményezésére, meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérésére. Tagjainak szám fő, mely a gyermek,- és felnőttvédelem szakembereiből tevődik össze: Népjóléti Bizottság elnöke, háziorvosok, gyermekorvos, védőnő, szociális ügyintézők, Gyermekjóléti Szolgálat és a Nyugdíjas Klub, 1-1 képviselője, a Nagycsaládosok Egyesületének vezetője, a Sződi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a Mária Magdolna Római Katolikus Egyház képviselője, jegyző. 8. Feladatok, fejlesztési irányok Ebben a pontban a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztési szempontjait, a fejlesztés irányelveit és az egyes részterületek feladatait, javaslatait fogalmaztuk meg Az önkormányzat szabályozási, irányítási hatáskörében A szociális támogatási rendszer működtetésének célja, hogy a családok megfelelő védelmet kapjanak a társadalmi kirekesztődés ellen. Ez a rendszer több elemű, egymásra épülő. Ennek alapján az ellátórendszer szabályozására és irányítására az alábbi célkitűzések mentén kerül sor: -a segélyezési rendszer családcentrikusságának fenntartása, a pénzbeli és természetbeni támogatási formák segítségével a család megélhetésének, továbbá jólétének elősegítése, -a nyugdíjkorhatáron felüli állampolgárok esetében folyamatosan vizsgáljuk azokat a szociális jellegű ellátásokat, amelyek az élethelyzetükhöz kapcsolódnak, -alapszükségletnek tekintjük a lakhatás és az egészség megőrzését, ezért célunk rászorultság esetén a lakhatási költségekhez való hozzájárulás mellett a hátralékkal küzdő családok hatékony támogatása. Az egészségi állapot megőrzése érdekében a gyógyszerekhez és a 11

12 különféle egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz nyújtunk segítséget a közgyógyellátás, és önálló gyógyszersegély formájában. Önkormányzatunk gondoskodik intézményei működtetéséről, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket, a szakmai, pénzügyi felügyeletet, ellenőrzést. Az ellenőrzés egyrészt a Polgármesteri Hivatalon keresztül történik, másrészt az intézményi látogatások alkalmával beszámoltatások útján valósul meg. Mindez biztosítja az egységes szakmai munkát, a képviselő-testületi döntések érvényesülését. Összefoglalva elmondható, hogy önkormányzatunk eleget tesz a jogszabályban megfogalmazott fenntartói kötelezettségének. E területen az elkövetkező időszakban az alábbi feladatokra helyezzük a hangsúlyt: -fejlesztjük a szociális munkáról szóló tájékoztatást annak érdekében, hogy a lakosság tudja, hogy mikor, milyen segítségre számíthat, -a szakmai munka folyamatos biztosítása érdekében továbbra is támogatjuk a munkatársak képzését, továbbképzését, -rendszeresen vizsgáljuk a szociális szolgáltatást igénybevevők számát, a szolgáltatások elemeit, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrást és ezek viszonyait, -ösztönözzük a különböző pályázatokon való részvételt a további fejlesztések érdekében Önkormányzati ellátási szintű feladatok Önkormányzatunk a törvényi ellátási kötelezettségének eleget tesz. A célcsoportokat érintő helyi rendeleteink jogharmonizálását elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük. A jogosultsági kört -korábbi rendeletek tapasztalatai alapján a jövedelemhatárok csökkentésével kiterjesztettük. A koncepció 5.2. pontjában meghatározott csoportok esetében az alábbi speciális célokat határozzuk meg: -a gyermekek érdekében továbbra is kiemelt célunk a gyermekek és rajtuk keresztül a családok életesélyeinek javítása, szociális és érzelmi fejlődésük elősegítése, tanulási képességeik javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezése, a veszélyeztetettséget jelző rendszer hatékonyabb működtetése, a jelzések, visszajelzések rendszeressé tétele. Kiemelten támogatjuk pedagógusaink szakmai képzését, továbbképzését, a gyermekek számítástechnikai oktatását, idegen nyelvek, a testnevelés emelt óraszámban és tagozatos osztályokban történő oktatását. Támogatunk minden olyan ifjúsági közösség létrejöttét, melynek célja a fiatalok kultúrált szabadidő eltöltésének megszervezése. -az idősek érdekében szeretnénk elérni, hogy az idős emberek minél tovább maradhassanak a saját megszokott környezetükben, élhessenek teljes életet. Törekvésünk, hogy a személyes gondozás során a rászorulók családi kapcsolatait, egészségi állapotát figyelembe véve lássuk el magas szakmai színvonalon munkánkat. Sződ Községben időseket ellátó bentlakásos intézmény kizárólag magánkézben működik. Azonban igény van a községben az államilag támogatott bentlakásos formára is, mivel problémát jelent, hogy hosszú éveket kell várni egy szociális otthoni elhelyezésre és lakókörnyezettől messze kell költözniük. 12

13 - a munkanélküliek érdekében tervünk a szervezett foglalkoztatásukon túl az önbecsülésük helyreállítása, egészségi állapotuk feljavítása hatékonyabb eszközökkel. Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a klienskörét munkaközvetítéssel segítse. A Pest Megyei Munkaügyi Központ Váci Kirendeltsége széleskörű szolgáltatásokat nyújt: pályamódosító, pályakorrekciós tanácsadás, fizetett átképzések, rehabilitációs tanácsadás stb. A kialakult jó munkakapcsolatot szeretnénk tovább ápolni ügyfeleink érdekében. Fenntartjuk a közmunkaprogramot, melyet hatékonyabban kívánunk a település környezeti kultúrájának javítására fordítani. 10. A koncepciótól várt eredmény A szolgáltatások megszervezésének általános célja: hozzásegíteni az embereket az egészséges, értékes minőségi élethez a szükségletek kielégítésével, az adott élethelyzet javításával. Valamennyi ellátási típusban vannak sajátos feladatok, de mindenütt az egyéni szükségletekhez kell igazítani a szolgáltatást. Hangsúlyosabbá kell válnia a saját környezetben történő gondozásnak, az alapellátás feladatainak, az alapfeladatok szélesítésének minden rászoruló és ellátást igénylő személy esetében. Ne csak az időskorúak részesüljenek házi segítségben, hanem a speciális ellátást igénylők is (pl: fogyatékos személyek). Célunk, hogy az ellátások bővülésével minden igénylő megkapja a számára szükséges segítséget, ezért fejlesztjük a hozzáférés lehetőségét, valamint a már meglévő ellátásokat. A szociális ellátások területén egyre inkább a hatékonyságra kell törekednünk. Hatékonyan működő szervezet az, amely a legjobban használja fel az erőforrásait arra, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsa, hogy az ellátást igénylők megelégedésére magas szintű szakmai munkát végezzen és az ott dolgozók belső igénye legyen az állandó fejlődés, az egymás munkájának segítése. A legrászorultabbak kapják meg azokat a támogatási formákat, amivel megfelelő módon segíthetünk a törvényben megfogalmazott szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében. A támogatás fajtája és nagysága érje el célját az egyének, családok esetében. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az egyének önmagukért és családjukért saját felelősséggel bírjanak. Nagyobb körültekintéssel, felkutatással, a különböző szervezetek együttműködésével érjük el, hogy alapvető szükségletekben (élelem, ruházat, hajlék) senki ne szenvedjen hiányt. A kitűzött célok megvalósítása az igénybevevők számára kiszámítható ellátást, jobb hozzáférést, a szociális területen dolgozók részére a továbbképzéseken való részvétel pedig magasabb szakmai színvonal elérését eredményezi. A koncepcióban foglaltak végrehajtása nyomán az alábbi eredményeket várhatjuk: -az alapelvek érvényesülnek, a helyi szociálpolitikához kötődő döntések átláthatóak lesznek, -a szociális szolgáltatások, szükségletek és költségek kiszámíthatóak maradnak, 13

14 -tudatosabb és tervezhetőbb lesz a szolgáltatásfejlesztés, -a ráfordítások és a források harmonizálnak, -az önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenysége javul, ezáltal a társadalmi elismerése megnő, -a helyi szociálpolitika nyitott, ügyfélbarát rendszerként működik, -a különböző érdekeket eredményes egyeztetést követően beépíthetjük a döntéshozatali mechanizmusba (pl. rendeletalkotásnál), -a szolgáltatások színvonala emelkedik, a szakmai munka hatékonysága javul. Sződ Község Képviselő-testülete 17 /2009.( III.26. ) számú határozatával fogadta el. Hertel László polgármester dr. Bojtayné B Gabriella jegyző 14

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben