ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag

2 Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós v. rendszeres jelleggel végzett tevékenység amennyiben ellenérték elérésére irányul a vállalkozás folytatásának eredményeként keletkezett vagyon v. vagyoni értékű jog hasznosítása ellenérték fejében nem adóalany, jogképes személy új közlekedési eszközt értékesít a közösség területére beépített ingatlant és ehhez tartozó földterületet, építési telket sorozatjelleggel értékesít Nem gazdasági tevékenység (7. ) ha munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban v. egyéb jogviszonyban végzik közhatalom gyakorlására feljogosított személy közhatalmi tevékenysége (pl. jogszabály-alkotási, igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, hatósági és pénzügyi ellenőrzési stb. tevékenység)

3 Alkalmazási hatálya (2. ) (Tárgya) 1. Adót kell fizetni A) az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után termékértékesítés 9. (birtokba vehető dolog átengedése, amelynél a jogügylet az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosít nem foglalja magába a pénzt, pénzhelyettesítőket, kivéve a tulajdonjogot biztosító értékpapírt) saját vállalkozásban megvalósított beruházás terméket v. szolgáltatást a gazd. tevékenység köréből kivonja szolgáltatás nyújtása 13. olyan ügylet, ami nem termékértékesítés vagyoni értékű jog időleges vagy végleges átengedése valamely tevékenység részben v. egészbeni abbahagyására, annak végzésétől való tartózkodásra v. valamely helyzet tűrésére irányuló kötelezettségvállalás

4 Alkalmazási hatálya (2. ) (Tárgya) 2. B) terméknek Közösségen belüli, egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése után terméknek adóalany v. nem adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy az eladó a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba vették, nem részesül e tagállam 2006/112/EK tanácsi irányelv szerinti jogszabálya alapján adómentességben új közlekedési eszköz beszerzése jövedéki terméknek adóalany v. nem adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy a beszerzés után jövedékiadó-fizetési kötelezettség keletkezik C) termék importja után Olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala, amely nincs szabad forgalomban Szabad forgalomban lévő terméket a Közösség vámterületének azon részéről hozzák be, amely a harmadik állam területével esik egy tekintet alá

5 Nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ill. nem áll be a joghatás (17. ) Belföldi termékértékesítés esetén ingyenesen átengedett áruminta és kis értékű termék ha a terméket vagy szolgáltatás meghatározott feltételekkel apportba adják a termék értékesítése a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek minősül az értékesítés Közösség területén kívülre történő adómentes értékesítésnek minősül Közösségen belüli termékbeszerzés esetén ha a beszerzés belföldön mentes lenne az adó alól ha a beszerző mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany, kizárólag olyan tevékenységet végez, amelyhez kapcsolódóan adólevonási jog nem illeti meg

6 A teljesítés helye Ahol a termék ha küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el - az értékesítéskor ténylegesen van (25. ) Szolgáltatás esetén (37. ) (1) Adóalany részére (2) Nem adóalany részére A szolgáltatást igénybe vevő székhelye szerint A szolgáltatást nyújtó székhelye szerint

7 A teljesítés helye Közösségen belüli beszerzéskor ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor v. a fuvarozás befejezésekor van. Termékimport esetén a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalkor van Az általánostól eltérő szabályok szolgáltatás nyújtása esetén Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások (ingatlanközvetítés, szakértés, építési munkák előkészítése) esetén az ingatlan helye Személyszállítás és termékfuvarozás esetén az útvonal Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sportszolgáltatások, stb. és kapcsolódó járulékos szolgáltatások esetén ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatás esetén ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik Ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany gazdasági céllal letelepedett (Pl. reklám, tanácsadás, banki, biztosítási szolgáltatások, stb.)

8 Az adófizetési kötelezettség keletkezése. Annak a ténynek a bekövetkezésekor, amellyel az adóztatandó ügylet tényállás szerűen megvalósul (teljesítés). A fizetendő adót a teljesítéskor kell megállapítani az érvényben lévő adómértékkel. Részletfizetés v. határozott időre szóló elszámolás esetén az ellenérték megtérítésének esedékessége (58. ) Előleg (a termék értékébe beszámítható vagyoni előny juttatása) esetén az előleg jóváírása (kézhez vétele) tartalmazza a fizetendő adó arányos összegét Ha adófizetésre a vevő kötelezett a ~ ideje (60. ) az ügylet teljesítését igazoló számla kézhezvétele az ellenérték megtérítése a teljesítés követő hónap 15. napja közül amelyik hamarabb bekövetkezik Egyszeres könyvvezetést vagy bevételi nyilvántartást vezető ill. költségvetési szervek esetén a ~ az ellenérték megfizetése A teljesítéstől számított 45. nap után az adót a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani.

9 Az adó alapja (65. ) A termék, szolgáltatás pénzben kifejezett ellenértéke. Nem független felek között a szokásos piaci ár (ha az ellenérték aránytalanul magas vagy alacsony) Import esetén a teljesítéskori vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámérték A külföldi pénznemben kifejezett adóalapot a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árfolyamán előzetes bejelentés alapján az MNB hivatalos devizaárfolyamán importnál a vámérték megállapításához használt árfolyamon Növeli: adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, más kötelező jellegű befizetések kivéve az e törvényben szabályozott adót a felmerült járulékos költségek (bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak)

10 Az adó alapja Nem része az adóalapnak: (71. ) ár- és díjengedmény v. visszatérítés, amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel adnak az elszámolási kötelezettséggel a vevőtől átvett pénzösszeg a teljesítésig adott mennyiségi v. üzletpolitikai célú árengedmény Az adó alapjának utólagos csökkentése (77. ) ügylet érvénytelen hibás teljesítés jogcímen teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszafizetik előrehozott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó, mennyiségi v. üzletpolitikai célú árengedmény esetén

11 Mértéke (82. ) Általános 25 % Kedvezményes (1) 5 % humán gyógyszerek egyes gyógyászati segédeszközök könyv, napilap, kotta távhő Kedvezményes (2) 18% tej- és tejtermék gabona, liszt vagy tej felhasználásával készült termék kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás

12 Mentesség (VI. fejezet) A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel (pl. postai szolgáltatás, humán egészségügyi ellátás, köz- és felsőoktatás, stb.) A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel (pl. biztosítás, pénzügyi szolgáltatások ) Közösségen belüli értékesítés esetén (pl. igazoltan külföldre, de a Közösség területén belülre történő értékesítés, stb.) Közösségen belüli beszerzés esetén (pl. ha a hasonló belföldi értékesítés adómentes) Termékimport esetén (pl. ha a hasonló belföldi értékesítés adómentes) Közösség területén kívülre történő értékesítés esetén (pl. személyszállítás, ha az indulás és/vagy érkezés nem belföld) Nemzetközi forgalomhoz kapcsolódó tevékenységek esetén (pl. az adóraktározási eljárás hatálya alá vont termékértékesítés és Közösségen belüli beszerzés és a kapcsolódó szolgáltatások)

13 Adólevonási jog Az adóalany az általa fizetendő adóból, a fizetendő adó megállapításakor levonhatja az előzetesen felszámított adó összegét. (120. ) a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan másik adóalany által rá áthárított adó összegét a fizetendő adóként megállapított összeget termék importjához kapcsolódóan megfizetett összeget az előleg részeként megfizetett összeget saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetendő adóként megállapított összeget Feltétele Az adóalany rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését igazoló számla olyan okirat, amely a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükséges a termék szabad forgalomba bocsátásáról rendelkező határozat

14 Adólevonási jog gyakorlásának módja az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó összege csökkenthető az ugyanezen vagy korábbi időszak(ok)ban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével ha a különbözet negatív meghatározott feltételekkel visszaigényelheti a soron következő adómegállapítási időszakban a fizetendő adót csökkentő tételként veheti figyelembe A tárgyi eszközre vonatkozó különleges szabályok ( ) * Saját előállítású tárgyi eszköz előállításához felhasznált termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított adója levonható * A tárgyi eszköz használata során ingó tárgyi eszköz esetén 60 hónapig, ingatlan esetén 240 hónapig vizsgálni kell az adóalanynak a tárgyi eszközhöz kapcsolódó adólevonási jogát * Tárgyi eszköz (60 illetve 240 hónapon belüli) értékesítése esetén, amelynek beszerzéséhez adólevonási jog részben vagy egészben nem kapcsolódott, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összege levonható v. véglegesen nem vonható le (ha az értékesítés nem jogosítja adólevonásra)

15 Nem vonható le az előzetesen felszámított áfa (1) (124. ) Motorbenzin egyéb üzemanyag, egyéb termékek esetén, ha személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához használják személygépkocsi, 125 cm 3 -nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, yacht és sport vagy szórakozási célú egyéb vízi közlekedési eszköz beszerzése és bérlése esetén lakóingatlan, lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termékek és szolgáltatások esetén élelmiszert és italt terhelő előzetesen felszámított áfa taxiszolgáltatás parkolás, úthasználat (kivéve, ha 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében veszi igénybe) vendéglátóipari szolgáltatás

16 Nem vonható le az előzetesen felszámított áfa szórakoztatási célú szolgáltatás (pl. bárok, hasonló vendéglátás; vásári, vidámparki szolgáltatás) a távbeszélő-, mobiltelefon- és internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatás estén az adó összegének 30 %-a A korlátozó rendelkezéstől függetlenül levonható, ha: igazoltan továbbértékesítési célt szolgál a közlekedési eszközt igazoltan egészben vagy túlnyomó részben bérbeadja a személygépkocsihoz, lakóingatlanhoz beszerzett termékek és szolgáltatások, élelmiszer- és italbeszerzés közvetlenül anyagjellegű ráfordításként a kapcsolódó szolgáltatásnyújtás adóalapjába beépülnek parkolás és úthasználat, ha az 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetéséhez kapcsolódik (125. )

17 Az előzetesen felszámított adó arányos megosztása (5. sz). melléklet Az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból = levonható rész Adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatás ellenértékének adó nélküli, forintra átszámított éves összege Adólevonásra jogosító és nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatás ellenértékének adó nélküli, forintra átszámított éves összege 2 tizedes pontossággal, felfelé kerekítve kell kiszámítani.

18 Adófizetésre kötelezett ( ) A termékértékesítést, szolgáltatást saját nevében végző adóalany A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője (ha az ügyletben résztvevő mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ideértve az EVA hatálya alá tartozó adóalanyt is) építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlannyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak (akkor is, ha a szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre) Termék közösségen belüli beszerzése esetén a terméket beszerző Import esetén az importáló a számlán a termék értékesítőjeként, a szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy, aki a számlán áthárított adót és adómértéket feltüntette adófizetésre kötelezett, de belföldön gazdasági céllal nem letelepedett személy által megbízott pénzügyi képviselő

19 Kezesi felelősség (150. ) 1. A levonható előzetesen felszámított (áthárított) adó részben vagy egészben meg nem térített összege erejéig az adóalany 2. Ha a fizetés nem pénzzel, pénzhelyettesítő eszközzel történt és ennek összege nem éri el a megtérített összeg adótartalmát. 3. belföldön nyilvántartásba vett és kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok mindegyike

20 Az adó megállapítása Önadózással a vámhatóság határozattal import esetén új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése esetén, ha regisztrációs adó is kapcsolódik hozzá Kezesi felelősség érvényesítése esetén a adóhatóság határozattal Nyilvántartás Minden adófizetésre kötelezett személy, szervezet köteles az általa vagy nevében kibocsátott okirat másolati példányát (egyéb eredeti okiratot vagy hiteles másolatot) megőrizni legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig. A fizetendő ill. a levonható előzetesen felszámított adót tartalmazó okiratokról (számla, nyugta) folyamatos és rendszerezett nyilvántartást kell vezetni, amely a jogalap és összeg tekintetében egyaránt alkalmas az e törvényben szabályozottak ellenőrzésére.

21 Bevallás, fizetés, visszaigénylés Önadózással megállapított adóról az Art. szerint bevallást tesz az adóalany és a fizetési kötelezettségének legkésőbb az Art-ban meghatározott esedékességig megfizeti Általánosan negyedévente Tárgyévet megelőző második évben az adóalany elszámolandó adójának éves összege pozitív előlejű és az 1 millió forintot elérte és a csoportos adózást választónak havonta Tárgyévet megelőző második évben az adóalany elszámolandó adójának éves összege előjeltől függetlenül - < Ft és nem rendelkezik közösségi adószámmal évente visszaigényelhető a negatív előjelű különbözet a visszaigényelhető adó összegét csökkenti az áthárításra jogalapot adó ügylet fejében járó, a levonható előzetesen felszámított adót is tartalmazó ellenérték meg nem térített összegéből az teljes adóösszeg

22 Számlázás ( ) Az adóalany köteles a termék értékesítéséről és a szolgáltatás nyújtásáról számlát kibocsátani a teljesítésig előleg fizetése esetén fizetendő adó megállapításáig de legfeljebb attól számított ésszerű időn belül az ellenérték megtérítése esetén haladéktalanul egyéb esetben 15 napon belül Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany, ha A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás mentes az adó alól és a számviteli tv.-nek megfelelő számviteli bizonylatnak minősülő okiratot bocsát ki az ügylet teljesítéséről Az ellenérték adót is tartalmazó összegét a teljesítésig az igénybe vevő kifizette és számla kibocsátását nem kérte (jogszabályban meghatározott kivételekkel pl. közösségen belüli értékesítés, másik adóalany számára történő értékesítés, ha az adót is tartalmazó ellenérték 900 ezer Ft.

23 Nyugtaadásra köteles, ha az ellenértéket a vevő legkésőbb a teljesítésig készpénzzel v. készpénz helyettesítő eszközzel kiegyenlíti és nem kéri számla kiállítását kivéve: sajtótermék értékesítése, szerencsejáték szervezése esetén, ha a befizetést sorsjegy tanúsítja és kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti az értékesítést v. szolgáltatást Számla ( ) Adattartalmát a jogszabály előírja. az adóalany nevére szóló, az ügylet teljesítését igazoló számla rendelkezésre állása az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele

24 SZÁMLA SZÁLLÍTÓ MINTA KFT 1111 Budapest, Zöld u VEVŐ VIZSGÁZÓ Bt Levelez, Fő u Fizetési mód Teljesítés ideje A számla kelte Fizetési hat.idő Számla száma Átutalás /2008/Átut. SZJ Megnevez. Menny egys. Menynyiség Egységár Nettó érték Áfa % Áfa érték Bruttó érték Bérleti díj hó % Ft/ ÁFA = Ft Fizetendő Négyszáznyolcvan. Kiss Ilona ügyvezető Készült a Tanító Bt számlázó programjával 3 példányban.

25 SZÁMLA SZÁLLÍTÓ MINTA KFT 1111 Budapest, Zöld u VEVŐ VIZSGÁZÓ Bt Levelez, Fő u A termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának Neve Címe Adószáma A termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének Neve Címe Adószáma ha adófizetésre a vevő kötelezett Közösségen belüli beszerzés építési-szerelési munkák igénybe vétele

26 Kibocsátás kelte, számla sorszáma APEH sorszámtartomány kiadása Fizetési mód Teljesítés ideje A számla kelte Fizetési hat.idő Számla száma Átutalás /2008/Átut. Az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése (VTSZ ill. SZJ), mennyiségi egysége A teljesítés időpontja, ha eltér a számla kibocsátásának keltétől Teljesítés ideje = Fizetési határidő SZJ Megnevez. Menny egys. Menynyiség Egységár Nettó érték Áfa % Áfa érték Bruttó érték Bérleti díj hó % Ft/ ÁFA = Ft Az áthárított adót a választott árfolyam alkalmazásával akkor is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. Az adó alapja, az adó nélküli egységár, az adó mértéke, az áthárított adó (kivéve, ha annak feltüntetését a tv. kizárja)

27 Alanyi mentesség Az adóalany választása szerint, ha a naptári évet megelőző és a tárgy naptári évben a termékértékesítése (szolgáltatásnyújtása) fejében megtérítendő ellenérték forintban és göngyölítve nem haladja meg az Ft-ot. Nem számít bele: tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése új közlekedési eszköz belföldön kívülre, de a Közösség területére történő értékesítése ingatlan és a hozzá tartozó földterület ill. építési telek értékesítése adófizetési kötelezettséget vonnak maguk után és jogosult az alanyi mentesség időszakában, ezen tételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Megszűnik: o ha az adóalany nem választja o a feltétel nem teljesül (év közben azzal az értékesítéssel, amellyel a felső határt átlépi az alanyi mentesség választására a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem jogosult)

28 Csoportos adóalanyiság Létrehozhatják azok az adóalanyok, akiknek gazdasági célú letelepedési helye belföldön van és kapcsolt vállalkozások. Ahol gazdasági tevékenységének székhelye van. Az adózó és az a személy, aki közvetlenül v. közvetve többségi befolyással rendelkezik a másikban, vagy jogosult a vezető tisztségviselők kinevezésére v. leváltására Egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység nem az áfa tv. értelmében vett gazdasági tevékenység és megszűnik a tagok önálló adóalanyisága harmadik féllel szembeni kapcsolataiban a gazdasági tevékenység olyan adóalanyiságot eredményez, amelyben az ehhez fűződő jogok és kötelezettségek valamennyi tagnak együttesen tudható be együttesen minősülnek egy adóalanynak kijelölt képviselőjük által

29 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 1. Utazásszervezési szolgáltatás az adóalany által saját nevében utasnak nyújtott, részben vagy egészben turisztikai szolgáltatás, amelyhez saját nevében, de az utas javára megrendelten más adóalanyok által teljesített termékértékesítés v. szolgáltatásnyújtás szükséges. (Pl. személyszállítás, szálláshely szolgáltatás, ellátás, idegenvezetés) Nem tartozik bele az utazásközvetítői tevékenység Teljesítés helye: ahol az utazásszervező gazdasági céllal letelepedett Kapott előleg az árrésnek megfelelő arányos részt is tartalmazza az előlegből az az arányos rész tartalmazza a fizetendő adót, amely a számított árrésnek felel meg Mentes: ha a más adóalany által teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás helye a Közösség területén kívül van Közösségen belüli és kívüli teljesítés esetén arányosan számítandó a fizetendő adó

30 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 2. Az adó alapja: Egyedi nyilvántartáson alapuló módszer + - = Az utas által megtérített, pénzben kifejezett, adó nélküli ellenérték A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás megtérített, pénzben kifejezett, adót is tartalmazó ellenértéke Az utazásszervező árrése Árrés < 0 Árrés = 0 Az itt áthárított, előzetesen felszámított adóra levonási jog nem érvényesíthető

31 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 3. Az adó alapja: Az utasok által az utazásszervezőnek megtérített, pénzben kifejezett ellenérték és jóváírt előleg adómegállapítási időszakra összesített összege + - Önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszer Az utasoknak visszatérített ellenérték és visszafizetett előleg - = A szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, más adóalany által teljesített vagy teljesítendő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, pénzben kifejezett, arányos összege Az adómegállapítási időszakra önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árréstömeg Árrés < 0 Árrés = 0 Az itt áthárított, előzetesen felszámított adóra levonási jog nem érvényesíthető

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek 160. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CX. törvény Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete ÁFA vissza 2010 Budapest, 2010. október 18. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás Az ÁFA tv. 2009 évi változásai II. Az ÁFA tv. 2010 évi VÁRHATÓ változásai Monok Tamás ÁFA törvény módosítások 2009. év közben Adómért rték változások a 2009.évi XXXV. törvény alapján Adómért rték és s

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELHÍVÁS! Budapest, 2009. december 29. Ára: 3310 Ft 15. szám

TARTALOMJEGYZÉK FELHÍVÁS! Budapest, 2009. december 29. Ára: 3310 Ft 15. szám Budapest, 2009. december 29. Ára: 3310 Ft 15. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben