ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag

2 Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós v. rendszeres jelleggel végzett tevékenység amennyiben ellenérték elérésére irányul a vállalkozás folytatásának eredményeként keletkezett vagyon v. vagyoni értékű jog hasznosítása ellenérték fejében nem adóalany, jogképes személy új közlekedési eszközt értékesít a közösség területére beépített ingatlant és ehhez tartozó földterületet, építési telket sorozatjelleggel értékesít Nem gazdasági tevékenység (7. ) ha munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban v. egyéb jogviszonyban végzik közhatalom gyakorlására feljogosított személy közhatalmi tevékenysége (pl. jogszabály-alkotási, igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, hatósági és pénzügyi ellenőrzési stb. tevékenység)

3 Alkalmazási hatálya (2. ) (Tárgya) 1. Adót kell fizetni A) az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után termékértékesítés 9. (birtokba vehető dolog átengedése, amelynél a jogügylet az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosít nem foglalja magába a pénzt, pénzhelyettesítőket, kivéve a tulajdonjogot biztosító értékpapírt) saját vállalkozásban megvalósított beruházás terméket v. szolgáltatást a gazd. tevékenység köréből kivonja szolgáltatás nyújtása 13. olyan ügylet, ami nem termékértékesítés vagyoni értékű jog időleges vagy végleges átengedése valamely tevékenység részben v. egészbeni abbahagyására, annak végzésétől való tartózkodásra v. valamely helyzet tűrésére irányuló kötelezettségvállalás

4 Alkalmazási hatálya (2. ) (Tárgya) 2. B) terméknek Közösségen belüli, egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése után terméknek adóalany v. nem adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy az eladó a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba vették, nem részesül e tagállam 2006/112/EK tanácsi irányelv szerinti jogszabálya alapján adómentességben új közlekedési eszköz beszerzése jövedéki terméknek adóalany v. nem adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy a beszerzés után jövedékiadó-fizetési kötelezettség keletkezik C) termék importja után Olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala, amely nincs szabad forgalomban Szabad forgalomban lévő terméket a Közösség vámterületének azon részéről hozzák be, amely a harmadik állam területével esik egy tekintet alá

5 Nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ill. nem áll be a joghatás (17. ) Belföldi termékértékesítés esetén ingyenesen átengedett áruminta és kis értékű termék ha a terméket vagy szolgáltatás meghatározott feltételekkel apportba adják a termék értékesítése a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek minősül az értékesítés Közösség területén kívülre történő adómentes értékesítésnek minősül Közösségen belüli termékbeszerzés esetén ha a beszerzés belföldön mentes lenne az adó alól ha a beszerző mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany, kizárólag olyan tevékenységet végez, amelyhez kapcsolódóan adólevonási jog nem illeti meg

6 A teljesítés helye Ahol a termék ha küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el - az értékesítéskor ténylegesen van (25. ) Szolgáltatás esetén (37. ) (1) Adóalany részére (2) Nem adóalany részére A szolgáltatást igénybe vevő székhelye szerint A szolgáltatást nyújtó székhelye szerint

7 A teljesítés helye Közösségen belüli beszerzéskor ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor v. a fuvarozás befejezésekor van. Termékimport esetén a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalkor van Az általánostól eltérő szabályok szolgáltatás nyújtása esetén Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások (ingatlanközvetítés, szakértés, építési munkák előkészítése) esetén az ingatlan helye Személyszállítás és termékfuvarozás esetén az útvonal Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sportszolgáltatások, stb. és kapcsolódó járulékos szolgáltatások esetén ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatás esetén ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik Ahol a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany gazdasági céllal letelepedett (Pl. reklám, tanácsadás, banki, biztosítási szolgáltatások, stb.)

8 Az adófizetési kötelezettség keletkezése. Annak a ténynek a bekövetkezésekor, amellyel az adóztatandó ügylet tényállás szerűen megvalósul (teljesítés). A fizetendő adót a teljesítéskor kell megállapítani az érvényben lévő adómértékkel. Részletfizetés v. határozott időre szóló elszámolás esetén az ellenérték megtérítésének esedékessége (58. ) Előleg (a termék értékébe beszámítható vagyoni előny juttatása) esetén az előleg jóváírása (kézhez vétele) tartalmazza a fizetendő adó arányos összegét Ha adófizetésre a vevő kötelezett a ~ ideje (60. ) az ügylet teljesítését igazoló számla kézhezvétele az ellenérték megtérítése a teljesítés követő hónap 15. napja közül amelyik hamarabb bekövetkezik Egyszeres könyvvezetést vagy bevételi nyilvántartást vezető ill. költségvetési szervek esetén a ~ az ellenérték megfizetése A teljesítéstől számított 45. nap után az adót a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani.

9 Az adó alapja (65. ) A termék, szolgáltatás pénzben kifejezett ellenértéke. Nem független felek között a szokásos piaci ár (ha az ellenérték aránytalanul magas vagy alacsony) Import esetén a teljesítéskori vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámérték A külföldi pénznemben kifejezett adóalapot a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árfolyamán előzetes bejelentés alapján az MNB hivatalos devizaárfolyamán importnál a vámérték megállapításához használt árfolyamon Növeli: adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, más kötelező jellegű befizetések kivéve az e törvényben szabályozott adót a felmerült járulékos költségek (bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak)

10 Az adó alapja Nem része az adóalapnak: (71. ) ár- és díjengedmény v. visszatérítés, amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel adnak az elszámolási kötelezettséggel a vevőtől átvett pénzösszeg a teljesítésig adott mennyiségi v. üzletpolitikai célú árengedmény Az adó alapjának utólagos csökkentése (77. ) ügylet érvénytelen hibás teljesítés jogcímen teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszafizetik előrehozott pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó, mennyiségi v. üzletpolitikai célú árengedmény esetén

11 Mértéke (82. ) Általános 25 % Kedvezményes (1) 5 % humán gyógyszerek egyes gyógyászati segédeszközök könyv, napilap, kotta távhő Kedvezményes (2) 18% tej- és tejtermék gabona, liszt vagy tej felhasználásával készült termék kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás

12 Mentesség (VI. fejezet) A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel (pl. postai szolgáltatás, humán egészségügyi ellátás, köz- és felsőoktatás, stb.) A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel (pl. biztosítás, pénzügyi szolgáltatások ) Közösségen belüli értékesítés esetén (pl. igazoltan külföldre, de a Közösség területén belülre történő értékesítés, stb.) Közösségen belüli beszerzés esetén (pl. ha a hasonló belföldi értékesítés adómentes) Termékimport esetén (pl. ha a hasonló belföldi értékesítés adómentes) Közösség területén kívülre történő értékesítés esetén (pl. személyszállítás, ha az indulás és/vagy érkezés nem belföld) Nemzetközi forgalomhoz kapcsolódó tevékenységek esetén (pl. az adóraktározási eljárás hatálya alá vont termékértékesítés és Közösségen belüli beszerzés és a kapcsolódó szolgáltatások)

13 Adólevonási jog Az adóalany az általa fizetendő adóból, a fizetendő adó megállapításakor levonhatja az előzetesen felszámított adó összegét. (120. ) a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan másik adóalany által rá áthárított adó összegét a fizetendő adóként megállapított összeget termék importjához kapcsolódóan megfizetett összeget az előleg részeként megfizetett összeget saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetendő adóként megállapított összeget Feltétele Az adóalany rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését igazoló számla olyan okirat, amely a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükséges a termék szabad forgalomba bocsátásáról rendelkező határozat

14 Adólevonási jog gyakorlásának módja az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó összege csökkenthető az ugyanezen vagy korábbi időszak(ok)ban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével ha a különbözet negatív meghatározott feltételekkel visszaigényelheti a soron következő adómegállapítási időszakban a fizetendő adót csökkentő tételként veheti figyelembe A tárgyi eszközre vonatkozó különleges szabályok ( ) * Saját előállítású tárgyi eszköz előállításához felhasznált termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított adója levonható * A tárgyi eszköz használata során ingó tárgyi eszköz esetén 60 hónapig, ingatlan esetén 240 hónapig vizsgálni kell az adóalanynak a tárgyi eszközhöz kapcsolódó adólevonási jogát * Tárgyi eszköz (60 illetve 240 hónapon belüli) értékesítése esetén, amelynek beszerzéséhez adólevonási jog részben vagy egészben nem kapcsolódott, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összege levonható v. véglegesen nem vonható le (ha az értékesítés nem jogosítja adólevonásra)

15 Nem vonható le az előzetesen felszámított áfa (1) (124. ) Motorbenzin egyéb üzemanyag, egyéb termékek esetén, ha személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához használják személygépkocsi, 125 cm 3 -nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, yacht és sport vagy szórakozási célú egyéb vízi közlekedési eszköz beszerzése és bérlése esetén lakóingatlan, lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termékek és szolgáltatások esetén élelmiszert és italt terhelő előzetesen felszámított áfa taxiszolgáltatás parkolás, úthasználat (kivéve, ha 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében veszi igénybe) vendéglátóipari szolgáltatás

16 Nem vonható le az előzetesen felszámított áfa szórakoztatási célú szolgáltatás (pl. bárok, hasonló vendéglátás; vásári, vidámparki szolgáltatás) a távbeszélő-, mobiltelefon- és internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatás estén az adó összegének 30 %-a A korlátozó rendelkezéstől függetlenül levonható, ha: igazoltan továbbértékesítési célt szolgál a közlekedési eszközt igazoltan egészben vagy túlnyomó részben bérbeadja a személygépkocsihoz, lakóingatlanhoz beszerzett termékek és szolgáltatások, élelmiszer- és italbeszerzés közvetlenül anyagjellegű ráfordításként a kapcsolódó szolgáltatásnyújtás adóalapjába beépülnek parkolás és úthasználat, ha az 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetéséhez kapcsolódik (125. )

17 Az előzetesen felszámított adó arányos megosztása (5. sz). melléklet Az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból = levonható rész Adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatás ellenértékének adó nélküli, forintra átszámított éves összege Adólevonásra jogosító és nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatás ellenértékének adó nélküli, forintra átszámított éves összege 2 tizedes pontossággal, felfelé kerekítve kell kiszámítani.

18 Adófizetésre kötelezett ( ) A termékértékesítést, szolgáltatást saját nevében végző adóalany A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője (ha az ügyletben résztvevő mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ideértve az EVA hatálya alá tartozó adóalanyt is) építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlannyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak (akkor is, ha a szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre) Termék közösségen belüli beszerzése esetén a terméket beszerző Import esetén az importáló a számlán a termék értékesítőjeként, a szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy, aki a számlán áthárított adót és adómértéket feltüntette adófizetésre kötelezett, de belföldön gazdasági céllal nem letelepedett személy által megbízott pénzügyi képviselő

19 Kezesi felelősség (150. ) 1. A levonható előzetesen felszámított (áthárított) adó részben vagy egészben meg nem térített összege erejéig az adóalany 2. Ha a fizetés nem pénzzel, pénzhelyettesítő eszközzel történt és ennek összege nem éri el a megtérített összeg adótartalmát. 3. belföldön nyilvántartásba vett és kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok mindegyike

20 Az adó megállapítása Önadózással a vámhatóság határozattal import esetén új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése esetén, ha regisztrációs adó is kapcsolódik hozzá Kezesi felelősség érvényesítése esetén a adóhatóság határozattal Nyilvántartás Minden adófizetésre kötelezett személy, szervezet köteles az általa vagy nevében kibocsátott okirat másolati példányát (egyéb eredeti okiratot vagy hiteles másolatot) megőrizni legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig. A fizetendő ill. a levonható előzetesen felszámított adót tartalmazó okiratokról (számla, nyugta) folyamatos és rendszerezett nyilvántartást kell vezetni, amely a jogalap és összeg tekintetében egyaránt alkalmas az e törvényben szabályozottak ellenőrzésére.

21 Bevallás, fizetés, visszaigénylés Önadózással megállapított adóról az Art. szerint bevallást tesz az adóalany és a fizetési kötelezettségének legkésőbb az Art-ban meghatározott esedékességig megfizeti Általánosan negyedévente Tárgyévet megelőző második évben az adóalany elszámolandó adójának éves összege pozitív előlejű és az 1 millió forintot elérte és a csoportos adózást választónak havonta Tárgyévet megelőző második évben az adóalany elszámolandó adójának éves összege előjeltől függetlenül - < Ft és nem rendelkezik közösségi adószámmal évente visszaigényelhető a negatív előjelű különbözet a visszaigényelhető adó összegét csökkenti az áthárításra jogalapot adó ügylet fejében járó, a levonható előzetesen felszámított adót is tartalmazó ellenérték meg nem térített összegéből az teljes adóösszeg

22 Számlázás ( ) Az adóalany köteles a termék értékesítéséről és a szolgáltatás nyújtásáról számlát kibocsátani a teljesítésig előleg fizetése esetén fizetendő adó megállapításáig de legfeljebb attól számított ésszerű időn belül az ellenérték megtérítése esetén haladéktalanul egyéb esetben 15 napon belül Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany, ha A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás mentes az adó alól és a számviteli tv.-nek megfelelő számviteli bizonylatnak minősülő okiratot bocsát ki az ügylet teljesítéséről Az ellenérték adót is tartalmazó összegét a teljesítésig az igénybe vevő kifizette és számla kibocsátását nem kérte (jogszabályban meghatározott kivételekkel pl. közösségen belüli értékesítés, másik adóalany számára történő értékesítés, ha az adót is tartalmazó ellenérték 900 ezer Ft.

23 Nyugtaadásra köteles, ha az ellenértéket a vevő legkésőbb a teljesítésig készpénzzel v. készpénz helyettesítő eszközzel kiegyenlíti és nem kéri számla kiállítását kivéve: sajtótermék értékesítése, szerencsejáték szervezése esetén, ha a befizetést sorsjegy tanúsítja és kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti az értékesítést v. szolgáltatást Számla ( ) Adattartalmát a jogszabály előírja. az adóalany nevére szóló, az ügylet teljesítését igazoló számla rendelkezésre állása az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele

24 SZÁMLA SZÁLLÍTÓ MINTA KFT 1111 Budapest, Zöld u VEVŐ VIZSGÁZÓ Bt Levelez, Fő u Fizetési mód Teljesítés ideje A számla kelte Fizetési hat.idő Számla száma Átutalás /2008/Átut. SZJ Megnevez. Menny egys. Menynyiség Egységár Nettó érték Áfa % Áfa érték Bruttó érték Bérleti díj hó % Ft/ ÁFA = Ft Fizetendő Négyszáznyolcvan. Kiss Ilona ügyvezető Készült a Tanító Bt számlázó programjával 3 példányban.

25 SZÁMLA SZÁLLÍTÓ MINTA KFT 1111 Budapest, Zöld u VEVŐ VIZSGÁZÓ Bt Levelez, Fő u A termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának Neve Címe Adószáma A termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének Neve Címe Adószáma ha adófizetésre a vevő kötelezett Közösségen belüli beszerzés építési-szerelési munkák igénybe vétele

26 Kibocsátás kelte, számla sorszáma APEH sorszámtartomány kiadása Fizetési mód Teljesítés ideje A számla kelte Fizetési hat.idő Számla száma Átutalás /2008/Átut. Az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése (VTSZ ill. SZJ), mennyiségi egysége A teljesítés időpontja, ha eltér a számla kibocsátásának keltétől Teljesítés ideje = Fizetési határidő SZJ Megnevez. Menny egys. Menynyiség Egységár Nettó érték Áfa % Áfa érték Bruttó érték Bérleti díj hó % Ft/ ÁFA = Ft Az áthárított adót a választott árfolyam alkalmazásával akkor is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. Az adó alapja, az adó nélküli egységár, az adó mértéke, az áthárított adó (kivéve, ha annak feltüntetését a tv. kizárja)

27 Alanyi mentesség Az adóalany választása szerint, ha a naptári évet megelőző és a tárgy naptári évben a termékértékesítése (szolgáltatásnyújtása) fejében megtérítendő ellenérték forintban és göngyölítve nem haladja meg az Ft-ot. Nem számít bele: tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése új közlekedési eszköz belföldön kívülre, de a Közösség területére történő értékesítése ingatlan és a hozzá tartozó földterület ill. építési telek értékesítése adófizetési kötelezettséget vonnak maguk után és jogosult az alanyi mentesség időszakában, ezen tételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Megszűnik: o ha az adóalany nem választja o a feltétel nem teljesül (év közben azzal az értékesítéssel, amellyel a felső határt átlépi az alanyi mentesség választására a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem jogosult)

28 Csoportos adóalanyiság Létrehozhatják azok az adóalanyok, akiknek gazdasági célú letelepedési helye belföldön van és kapcsolt vállalkozások. Ahol gazdasági tevékenységének székhelye van. Az adózó és az a személy, aki közvetlenül v. közvetve többségi befolyással rendelkezik a másikban, vagy jogosult a vezető tisztségviselők kinevezésére v. leváltására Egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység nem az áfa tv. értelmében vett gazdasági tevékenység és megszűnik a tagok önálló adóalanyisága harmadik féllel szembeni kapcsolataiban a gazdasági tevékenység olyan adóalanyiságot eredményez, amelyben az ehhez fűződő jogok és kötelezettségek valamennyi tagnak együttesen tudható be együttesen minősülnek egy adóalanynak kijelölt képviselőjük által

29 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 1. Utazásszervezési szolgáltatás az adóalany által saját nevében utasnak nyújtott, részben vagy egészben turisztikai szolgáltatás, amelyhez saját nevében, de az utas javára megrendelten más adóalanyok által teljesített termékértékesítés v. szolgáltatásnyújtás szükséges. (Pl. személyszállítás, szálláshely szolgáltatás, ellátás, idegenvezetés) Nem tartozik bele az utazásközvetítői tevékenység Teljesítés helye: ahol az utazásszervező gazdasági céllal letelepedett Kapott előleg az árrésnek megfelelő arányos részt is tartalmazza az előlegből az az arányos rész tartalmazza a fizetendő adót, amely a számított árrésnek felel meg Mentes: ha a más adóalany által teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás helye a Közösség területén kívül van Közösségen belüli és kívüli teljesítés esetén arányosan számítandó a fizetendő adó

30 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 2. Az adó alapja: Egyedi nyilvántartáson alapuló módszer + - = Az utas által megtérített, pénzben kifejezett, adó nélküli ellenérték A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás megtérített, pénzben kifejezett, adót is tartalmazó ellenértéke Az utazásszervező árrése Árrés < 0 Árrés = 0 Az itt áthárított, előzetesen felszámított adóra levonási jog nem érvényesíthető

31 Az utazásszervezési tevékenységre vonatkozó különös szabályok 3. Az adó alapja: Az utasok által az utazásszervezőnek megtérített, pénzben kifejezett ellenérték és jóváírt előleg adómegállapítási időszakra összesített összege + - Önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszer Az utasoknak visszatérített ellenérték és visszafizetett előleg - = A szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, más adóalany által teljesített vagy teljesítendő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, pénzben kifejezett, arányos összege Az adómegállapítási időszakra önálló pozíciószámonként összesített, az utazásszervező által számított árréstömeg Árrés < 0 Árrés = 0 Az itt áthárított, előzetesen felszámított adóra levonási jog nem érvényesíthető

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben