Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások."

Átírás

1 1 Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló 2010 évi jogszabályváltozások. A hátrányos helyzetű gyermekek tankötelezettség-teljesítésének és a szülői felelősség erősítése érdekében módosításra került az évi LXXXIV. törvény, (Cst.) a törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) kormányrendelet,(cstr.) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, (Gyvt.) és a törvény 149/1997. (IX. 10) kormányrendelete (Gyer.), melyek augusztus 30-ától bevezették az iskoláztatási támogatás jogintézményét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (Nevir.) igazolatlan mulasztásról szóló szakasza kiegészült a tankötelezettség mulasztásával járó hátrányok megelőzését szolgáló intézkedésekkel. Az első és 10. valamint az 50. mulasztott óra esetén szabályozott feladatokat kiegészíti a 30. elmulasztott tanóra esetén szükséges kötelezettségekkel és bevonja a kollégiumokat is mint lehetséges érintett intézményt. A fenti bekezdések értelmében a Cst. 6. -ának figyelembe vételével, a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást, vagy iskoláztatási támogatást nyújt. I. A jegyző, mint gyámhatóság teendői a tankötelezettség mulasztásával, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével és természetben történő nyújtásakor: Amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és az igazolatlan hiányzások óraszáma, eléri a 10 órát, a közoktatási intézmény igazgatójának ezt a tényt jelenteni kell a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. Ha a gyermek tartózkodási helye nem ismert, úgy a jelzést a lakó, illetve tartózkodási hely szerinti jegyzőnek kell megküldeni, aki gondoskodik a jelzés megfelelő helyre való küldéséről. A gyámhatóságnak végzést kell hozni, és ebben tájékoztatni kell az iskoláztatási támogatásra jogosultat, hogy a tanévben az 50. igazolatlanul mulasztott tanórai foglalkoztatást követően - elrendeli az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését, valamint - a gyermeket védelembe veszi. Az iskolalátogatási támogatásra jogosult személyről a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságától lehet elektronikus úton tudomást szerezni. A végzést a gyermekjóléti szolgálat számára is meg kell küldeni. A végzésben indoklási részében tájékoztatni kell a jogosultat arról, hogy segítségnyújtást kaphatnak a további szankciók elkerülése végett a gyermekjóléti szolgálattól.

2 2 A közoktatási intézmény igazgatójának jelezni kell az 50 tanóra igazolatlan mulasztásának tényét, - a Cst ának rendelkezése alapján - a gyámhatóság részére, és tájékoztatja ennek okáról, valamint a javaslatairól. A gyámhatóságnak az 50 igazolatlan mulasztás tényét követően megindítja az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését, és a gyermek, védelembe vételére irányuló eljárást, mely esetben a döntés meghozatalára 15 munkanap áll rendelkezésre. Az eljárást abban az esetben is el kell kezdeni, ha az 50 órás mulasztásról szóló értesítéshez az igazgató nem csatolta az igazolatlan mulasztás okáról, valamint javaslatairól szóló mellékletet. Amennyiben az igazolatlan mulasztások óraszáma eléri az 50 órát a folyósítás felfüggesztését és a gyermek, védelembe vételét kötelezően, el kell rendelni, mérlegelni nem lehet. A folyósítást határozatlan időre kell felfüggeszteni, a szeptember 16-ától hatályos 237/2010.(IX. 13) gyermekvédelmi tárgyú kormányrendelet figyelembe véve, annak kezdő időpontja a döntés hónapját követő második hónap első napja. Az iskoláztatási támogatást a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító igazgatósága a helyi önkormányzat családtámogatási folyószámlájára kell utalni. Amennyiben az önkormányzatnak még nincs ilyen folyószámlája, a jogerős döntéshez csatolni kell a számla megnyitásához szükséges törzsadat bejelentő nyomtatványt és a jegyző aláírási címpéldányát. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szóló határozatot 5 munkanapon belül meg lehet fellebbezni, melyet a megyei közigazgatási hivatal szociális és gyámhivatala 10 munkanapon belül bírál el. Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését az alábbi esetekben lehet hivatalból felülvizsgálni: Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését csak hivatalból lehet felülvizsgálni. - 3 tanítási hónapot foglaló időszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett időszak első napja a közoktatási intézmény igazgatójának 50 igazolatlan órát feltüntetett írásának keltét követő nap, - a tanév lezárását követő 22 munkanapon belül, - ha a gyermek a másik szülő szülői felügyelete, vagy gyámsága alá kerül, - ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, vagy megszüntették, - illetékességváltozás esetén.

3 3 A felfüggesztést meg kell szüntetni: l.) a gyermek a felülvizsgált időszakban igazolatlanul nem mulasztott, 2.) a tankötelezettsége megszűnt, vagy 3.) a gyermek, védelembe vételét meg kell szűntetni (családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, szabadságvesztés, javítóintézeti elrendelés miatt) A családba fogadott, vagy más okból gyámság alatt álló- ide nem értve a gyermekvédelmi gyámságot gyermek tekintetében lehet alkalmazni a védelembe vételt és a támogatás folyósításának felfüggesztését. A tankötelezettség megszüntetése esetében a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a gyermek és a fiatal felnőtt számára természetbeni formában történő nyújtását kell elrendelni egy összegben. A gyermek, védelembe vétel megszüntetésének eseteiben a családtámogatási folyószámlán összegyűjtött iskoláztatási támogatásnak a gyámhivatalt meg kell keresni, hogy azt gyámhatósági fenntartásos betétben helyezze el és egy összegben a gyermek, vagy a fiatal felnőtt részére természetbeni formában történő nyújtását kell elrendelni. Amennyiben az iskoláztatási támogatás nem gyámhatósági fenntartásos betétben kerül elhelyezésre, úgy eseti gondnokot kell kirendelni és a felhalmozott támogatás teljes összegét, egyben kell kifizetni az eseti gondnok részére. Az eseti gondnoknak a kifizetést követő 3 hónapon belül egy ízben kell elszámolást benyújtani az összeg felhasználásáról. Az iskoláztatási támogatás az alábbiakra használható fel: - ruházat, tanszer, élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, az életkornak megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosítása, - a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében a közüzemi díjak kifizetése, ideértve a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, eredő törlesztő részletet, feltéve, hogy a családnak járó más támogatásból ez nem fedezhető, - gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, - a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére, - a fiatal felnőtt életkezdését segítő képzés, tanfolyam díjához való hozzájárulásra. A felfüggesztett iskoláztatási támogatás nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások kiváltására. A folyósítás felfüggesztésének megszüntetéséről szóló határozat jogerős példányát meg kell küzdeni annak a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságának, mely a családi pótlékot folyósította.

4 4 A gyámhatóság az 50 alkalommal igazolatlanul mulasztott tanóráról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot a családdal, egyúttal megküldi a család részére az igazgató jelzéséhez csatolt mellékleteket is. Védelembe nem vett gyermek esetén határozatban el kell rendelni a védelembe vételt és az iskoláztatási támogatást, fel kell függeszteni. A határozatnak az alábbiakat kell tartalmazni: 1) a gyermek, az iskoláztatási támogatásra jogosult szülő, vagy törvényes képviselő személyazonosító adatait, az iskoláztatási támogatást folyósító szerv nevét, - a döntés jogkövetkezményeiről való tájékoztatást, a teljesítés elmulasztásának következményeit, - a döntés végrehajtásában, teljesítésében közreműködő szerv megkeresését, - a családgondozó kirendelését, - a kirendelt családgondozó felhívását a gondozási-nevelési tervnek a határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül történő elkészítésére és a jegyzőnek való megküldését, - a gyermek és a szülő kötelezését a családgondozóval való együttműködésre, - az együttműködés megtagadásának jogkövetkezményeit, - kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását, illetve kollégiumi ellátást, - kötelezi a szülőt, hogy a gyermekével keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet, - kötelezi a szülőt arra, hogy vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, - kezdeményezi a háziorvosnál az orvosi vizsgálatot, - intézkedik a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről, - magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetésére, - figyelmezteti a szülőt a helytelen életvitelének következményeire, jogkövetkezményeire, - az illetékes önkormányzat képviselőtestület megkeresését, arra vonatkozóan, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában is nyújtható, 2) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdő időpontját, 3) a védelembe vétel elrendelését, 4) a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény igazgatójának felkérését a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 5) a felülvizsgálat időpontját, 6) a szülő, vagy törvényes képviselő tájékoztatását az igénybe vehető szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, támogatásokról és azok módjáról, 7) a szülő, vagy törvényes képviselő tájékoztatását, arról, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, az hogy a gyermek teljesítse a tankötelezettségét,

5 5 8) tájékoztatni kell a szülőt, vagy a törvényes képviselőt arról, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntést követő 2. hónap első napján kezdődik és a felfüggesztés megszüntetése a megszüntetést követő 2. hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül a jogosult számára folyósításra. Felülvizsgálat A felülvizsgálati eljárás folyamán a közoktatási intézmény igazgatójától és a családgondozótól kell a folyósítás felfüggesztésének eredményéről a szülő és a gyermek együttműködéséről tájékoztatást kérni. Ebben az esetben tárgyalást nem kell tartani, kivéve, ha a védelembe vételt is felül kell vizsgálni. A közoktatási intézmény igazgatója a tájékoztatójának tartalmaznia kell az igazolatlanul mulasztott tanórák számát és azt, hogy milyen intézkedésekkel segítette elő a gyermek tankötelezettségének teljesítését. A felülvizsgálat a következő döntéseket hozhatja: A) ha a vizsgált időszakban igazolatlan mulasztás nem történt kiskorú esetében, úgy meg kell szüntetni a felfüggesztést. A gyámhatóságnak meg kell keresni a gyermekjóléti szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül készítse el a felhalmozott támogatási összeg felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére. A terv és a javaslat beérkezését követően tárgyalást kell tartani, melyre idézni kell a gyermeket gondozó törvényes képviselőt, értesíteni kell a korlátozottan cselekvőképes gyermeket, a gyermekjóléti szolgálatot, a kirendelt családgondozót, a közoktatási intézmény igazgatóját is és a jelzőrendszer más tagját is, aki a család körülményeit behatóbban ismeri. A határozat az 1) pontban felsoroltakon túl kiegészül a következőkkel: - a támogatás pénzfelhasználási tervre alapított felhasználásának módjával, - az eseti gondnok kirendelésével, díjazásával, elszámolásával, és felmentésével, kapcsolatos rendelkezésekkel, - a törvényes képviselő kötelezésével, hogy működjön együtt az eseti gondnokkal, - a törvényes képviselő tájékoztatásával, hogy a támogatás pénzbeli folyósítására a felfüggesztést követő 2. hónaptól kerül sor, - a törvényes képviselő arról való tájékoztatásával, hogy a védelembe vétel továbbra is annyi ideig fog fennállni, ameddig a támogatás folyósítása fel volt függesztve, legfeljebb a gyermek nagykorúságáig. Az erről való tájékoztatástól el kell tekinteni abban az esetben, ha a támogatás felfüggesztését azért kellett megszüntetni, mert a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek, védelembe vételét családba fogadása,

6 6 ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt meg kell szüntetni. A gyámhatóságnak a családtámogatási folyószámlán felgyülemlett iskoláztatási támogatás havi részleteit minden hónap 5. napjáig kell az eseti gondnok részére kifizetnie. Az eseti gondnok természetben biztosítja a támogatást a kiskorú részére. B) Amennyiben legalább 1 óra igazolatlan mulasztás történt úgy a folyósítást - változatlanul továbbra is fel kell függeszteni, vagy - természetbeni formában kell nyújtani az iskoláztatási támogatást, ha a gyermek időközben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre lett jogosult. A nem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek között az a különbség, hogy az első esetben a felfüggesztett támogatást elkülönítetten kell kezelni, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében havonta természetben kell biztosítani eseti gondnok útján. Amennyiben a felülvizsgálati időszakban a gyerek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a felülvizsgálat folyamán a gyámhatóságnak meg kell keresni a gyermekvédelmi szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül készítse el a gyermek részére összegyűlt támogatási összeg felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet, és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére. A határozatnak tartalmazni kell: a gyermek, az iskoláztatási támogatásra jogosult szülő, vagy törvényes képviselő személyazonosító adatait, az iskoláztatási támogatást folyósító szerv nevét, - a döntés jogkövetkezményeiről való tájékoztatást, a teljesítés elmulasztásának következményeit, - a döntés végrehajtásában, teljesítésében közreműködő szerv megkeresését, - amennyiben a gondnoki feladatokat nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, vagy olyan személy látja el, akinek munkaköri kötelessége, a döntés reá vonatkozóan a nevét, valamint a munkáltató, vagy a nevelőszülői hálózatot, fenntartó megnevezését és a székhelyét, - a támogatás pénzfelhasználási tervének felhasználási módját, - az eseti gondnok kirendelésével, díjazásával, elszámolásával, felmentésével kapcsolatos rendelkezéseket, - a törvényes képviselőkötelezettségét, hogy működjön együtt az eseti gondnokkal. Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén:

7 7 A gyámhatóság az 50 igazolatlanul mulasztott tanóráról szóló értesítés kézhezvételét követően megkeresi haladéktalanul a gyermekjóléti szolgálatot, hogy - 10 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot a családdal és megküldi az igazgató jelzéséhez csatolt mellékleteket, - elkészíti a pénzfelhasználási tervet, - javaslatot tesz az eseti gondnok személyére, - védelembe nem vett esetében megküldi a szükséges iratokat. Ezt követően tárgyalást kell tartani, melyre meg kell idézni a gyermeket gondozó törvényes képviselőt, értesíteni kell a korlátozottan cselekvőképes gyermeket, a gyermekjóléti szolgálatot, a kirendelt családgondozót védelembe vett gyermek esetén, a közoktatási intézmény igazgatóját, és a jelzőrendszer más tagját, aki a család körülményeit jobban ismerik. A tárgyalást követően el kell rendelni a folyósítás felfüggesztését. Védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételt ugyanabban a határozatban kell elrendelni. A folyósítás felfüggesztése esetén a támogatást a kiskorú hátrányos helyzetére tekintettel havonta természetben fogja megkapni a kirendelt eseti gondnok által. A családtámogatási folyószámlára érkező iskoláztatási támogatást a gyámhatóságnak havonta kell kifizetnie a kirendelt eseti gondnoknak, akinek el kell számolnia a következő hónap 5. napjáig, hogy a pénzfelhasználási tervben rögzítettek szerint költi el az iskoláztatási támogatást. Felülvizsgálat A felülvizsgálat során tájékoztatást kell kérni a közoktatási intézmény igazgatójától, hogy a felülvizsgálattal érintett időszak alatt a gyermek hány kötelező tanórai foglalkoztatást mulasztott igazolatlanul és az iskola milyen intézkedésekkel segítette a gyermek tankötelezettségének teljesítését. Tájékoztatást kell kérni a családgondozótól és a kirendelt eseti gondnoktól a támogatás természetbeni folyósításának eredményéről, és a családgondozótól, hogy a felülvizsgálattal érintett időszakban miképpen segítette elő a gyermek tankötelezettségének teljesítését. A felülvizsgálat az alábbi döntéseket hozhatja: 1) Amennyiben a vizsgált időszakban igazolatlan mulasztás nem történt, úgy meg kell szüntetni a felfüggesztést. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek eddig is kapta a támogatást, így nem halmozódott fel a családtámogatási számlán pénz, ezért nem kell a pénzfelhasználás módját meghatározni, eseti gondnokot kijelölni, szülői kötelezést kiadni,

8 8 hanem elég arról tájékoztatni a törvényes képviselőt, hogy a védelembe vétel továbbra is fenn fog állni legalább annyi ideig, ameddig a támogatás folyósítása fel volt függesztve, legfeljebb azonban a gyermek nagykorúságáig. A jegyzőnek, mint gyámhatóságnak értesíteni kell a gyámhivatalt,- eredménytelen védelembe vétel miatt - ha a védelembe vétel fenntartásának oka a korábbi igazolatlan mulasztások megléte, azonban újabb iskolai mulasztásról már nincs tudomása. 2) Amennyiben legalább 1 óra igazolatlan mulasztás történt, úgy - ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnt, az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését el kell rendelni és az iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán, kell gyűjteni, vagy - az iskoláztatási támogatás változatlan formában történő további felfüggesztését kell elrendelni, vagy - az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését az új pénzfelhasználási terv alapján a felhasználási módjának megfelelően vagy szükség esetén az eseti gondnok megváltoztatásával kell elrendelni. Időközben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot elvesztő kiskorú nem kaphatja a havonta természetben az iskoláztatási támogatást. Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére irányuló eljárásokban eseti gondnok közreműködésére azon esetekben van szükség, amikor a támogatás természetbeni nyújtására kerül sor. Azokban az esetekben nem kell eseti gondnokot kirendelni, amikor a támogatás felfüggesztésével érintett kiskorú nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Eseti gondnok kirendelése: A gyermek illetve fiatal felnőtt részére a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki. Eseti gondnoknak elsősorban: - a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját, - az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelősét, - a védőnőt, - a családsegítő szolgálat vagy gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, - az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját, vagy - a polgármesteri hivatal ügyintézőjét kel kirendelni. A gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül olyan személyt kell kirendelni, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot.

9 9 Eseti gondnok elszámolásra van kötelezve. Az elszámolás benyújtása és ellenőrzése tekintetben két esetet különböztetünk meg: 1) kirendelésre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy a gyermek, védelembe vételét azért kellett megszüntetni, mert - a gyermek a felülvizsgálati időszakban igazolatlanul nem mulasztott, vagy - a gyermek tankötelezettsége megszűnt, vagy - a gyermek, védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt szüntették meg. Ezekben, az esetekben az eseti gondnoknak csak egy ízben kell elszámolnia a kifizetett támogatás felhasználását követő 5 munkanapon belül a gyámhatóság felé, aki az elszámolást követően menti fel a tisztségéből. Az elszámolás elfogadása és a felmentés is határozatban történik. Amennyiben illetékességváltozás miatt kell az eseti gondnokot felfüggeszteni, az illetékesség megszűnésével érintett gyámhatóság az iratanyagot végzésben teszi át, és egyben felhívja az eseti gondnokot elszámolás benyújtására. Illetékváltozás miatt a Magyar Államkincstár a családi pótlékot folyósító regionális igazgatósága első alkalommal az értesítés kézhezvételét követő 2. hónapra járó családi pótlékot utalja az illetékessé vált települési önkormányzat családtámogatási folyószámlájára. Az újonnan kirendelt esti gondnok az előző illetékes gyámhatóságtól átvett összegről az őt kirendelő jegyzőnek számol el, míg a korábbi eseti gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti gondnok felé történő kifizetéséről a korábban illetékes gyámhatóság gondoskodik. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetében amennyiben az iskoláztatási támogatás felfüggesztése alatt szűnik meg a gyámhatóság illetékessége, akkor a gyámhatóság - haladéktalanul megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált gyámhatóságnak és - értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságát. Ha az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszűnését követően, a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtásának az időtartam alatt szűnik meg a gyámhatóság illetékessége, úgy a gyámhatóság haladéktalanul

10 10 - felhívja a kirendelt eseti gondnokot az elszámolásra, - megküldi az ügyben keletkezett iratokat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére illetékessé vált gyámhatóságnak, - értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságát. A gyámhatóság az eseti gondnokot, az elszámolás elfogadását követően határozattal felmenti és a döntést az illetékessé vált, gyámhatósággal közli. A megmaradt támogatás összegét át kell utalni az új jegyző önkormányzatának kincstári számlájára, aki gondoskodik az új eseti gondnok részére történő kifizetésről. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében, ha megszűnik a gyámhatóság illetékessége az iskoláztatási támogatás felfüggesztése alatt úgy haladéktalanul - felhívja a kirendelt eseti gondnokot az elszámolásra, - megküldi az ügyben keletkezett iratokat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére illetékessé vált gyámhatóságnak, - értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságát. A gyámhatóság az eseti gondnokot, az elszámolás elfogadását követően határozattal felmenti, és a döntését közli az illetékessé vált gyámhatósággal. A megmaradt támogatás összegét át kell utalni az új jegyző önkormányzatának kincstári számlájára, aki gondoskodik az új eseti gondnok részére történő kifizetésről. 2) Kirendelésre rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermeket illető iskoláztatási támogatás folyósítás felfüggesztése okán került sor, vagy akinek a folyósítás felfüggesztése megszüntetésére igazolatlan mulasztás hiányában, illetékességváltozás, másik szülőnél történő elhelyezés, vagy gyámhatóság alá helyezés miatt kerül sor, a támogatást szintén természetben kell folyósítani havonta. Az eseti gondnok az adott hónapban részére kifizetett családi pótlék felhasználásáról a következő hónap 5. napjáig számol el az őt kirendelő jegyzőnek. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az eseti gondnok elszámolása nem felel meg a valóságnak, vagy a pénzfelhasználási tervben foglaltaktól eltér, és e miatt a gyermeket vagy családját kár érte, a az eseti gondnokot határozattal felmenti és haladéktalanul gondoskodik a gyermek vagy a fiatal felnőtt számára új eseti gondnok kirendeléséről. II. A gyermekjóléti szolgáltató feladatai a tankötelezettség mulasztásával, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és természetben történő nyújtásával kapcsolatban.

11 11 A gyermekjóléti szolgálat a családdal való együttműködés keretében, az 50 órát meg nem haladó mulasztás esetében az alapellátás eszközeivel nyújthat segítséget a család számára a mulasztással kapcsolatos problémák megoldásában. 10 órát el nem érő igazolatlan mulasztásról szóló jelzés: Ha a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. Az iskola, köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve újra megkeresi a gyermek szülőjét. A gyermekjóléti szolgálat az iskola igazolatlan hiányzásáról szóló jelzésének fogadását követően felveszi a kapcsolatot a gyermekkel és a családjával, melynek során az alábbiakról tájékozódik: - a gyermek iskolai mulasztásának okáról, - a gyermek, és a családja egyéb problémájáról, amelyek gátolják, vagy nehezítik a gyermek tankötelezettségének teljesítését. Ha korábban a gyermekjóléti szolgáltató és a gyermek illetve a családja között még nem volt kapcsolat családgondozást kezdeményez, vagy lezárja az esetet. Ha olyan gyermek igazolatlan mulasztásáról érkezik jelentés, aki a gyermekjóléti szolgálat által már gondozott, a jelzést követően az illetékes családgondozó kapcsolatba lép a gyermekkel, illetve a családjával és helyzetértékelést készít, melynek során módosítja a gondozási tervet, nagy súlyt helyezve az iskolai mulasztás kiváltó probléma megoldására. 10 óra igazolatlan mulasztás esetén: Ha a tanköteles tanuló igazolatlan óráinak száma eléri a 10-et egy tanítási évben, az iskola igazgatója értesíti a jegyző mellett a gyermekjóléti szolgálatot is. A gyermekjóléti szolgálat az iskola, kollégium bevonásával intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okainak feltárására, meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanuló tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos és a gyermek tanulói érdekeit, szolgáló feladatokat.

12 12 Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálatnak fel kell hívni a közoktatási intézmény figyelmét a további iskolai mulasztás megelőzése érdekében döntő fontosságú jelzés megtételére. Ha a gyermekjóléti szolgáltató arra a megállapításra jut, hogy a gyermek veszélyeztetettsége, iskolai mulasztása a szülők elhanyagoló magatartásából, a gyermek érdekeit sértő családi viselkedésformákból következnek és ez a probléma az alapellátás kertében nem szüntethető meg kezdeményezi a gyermek, védelembe vételét és egyidejűleg javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő folyósítására. 50 tanóra igazolatlan mulasztás esetén: A gyermekjóléti szolgálat a jegyző megkeresésétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatást küld a család körülményeiről, vizsgálatának eredményeiről a jegyzőnek. A visszajelzés tartalmában fel kell tárni a gyermeket, veszélyeztető tényezőket, javasolni kell, az ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és ezek indoklását. A visszajelzésnek ki kell egészülnie a tankötelezettség elmulasztása kapcsán feltárt tényekkel és körülményekkel. A gyermekvédelmi szolgálat a védelembe vételt, valamint az iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelő gyámhatósági határozat tartalmazza azt a felkérést, mely a gyermek tankötelezettségének előmozdítására hívja fel őt a hatóság. Egyéni gondozási-nevelési terv: Az egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feladatokat a közoktatási intézményben igénybe vehető, a gyermeknek a felzárkóztatását célzó foglalkoztatásokon, képesség kibontakoztató felkészítésen való részvétel biztosítására irányuló intézkedéseket. Amennyiben korábban már készült egyéni gondozási-nevelési terv, annak tartalmát felül kell vizsgálni a jegyző megkeresését követően. Az egyéni gondozási-nevelési tervben a család és a kirendelt családgondozó által tett vállalásoknak, intézkedéseknek végrehajtható és számon kérhető tartalmúnak kell lennie, mert az iskoláztatási támogatás felfüggesztése addig tart, amíg a gyermek igazolatlan órákat szerez. A jegyző a támogatás felfüggesztését 3 havonta, illetve a tanév végét követően vizsgálja felül, és a gyermek a vizsgált időszak alatt nem mulaszthat egyetlen tanórát sem igazolatlanul. Döntő fontosságú, hogy a tankötelezettség biztosítása érdekében javasolt intézkedéseket, illetve az egyéni gondozási-nevelési tervben az oktatási intézmény szakembereivel esetmegbeszélés, esetkonferencia keretében tisztázzák, és a problémák megoldásában a

13 13 gyermek, a család, és a családgondozó mellett, az, hogy az oktatási intézmény szakemberei is vállaljanak részt. A gyermekjóléti szolgáltató feladatai az eljárás felülvizsgálata során Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálat, nem azonos a védelembe vétel szükségszerűségének felülvizsgálatához, hiszen a gyermekjóléti szolgálat, a felfüggesztés feloldását alátámasztó tények birtokában sem kezdeményezheti a védelembe vétel megszüntetését, mert az legalább a felfüggesztés időszakával megegyező ideig továbbra is fenntartandó. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló felülvizsgálat során a jegyzői gyámhatóság véleményt kér a kirendelt családgondozótól, az iskola igazgatójától, az előző felülvizsgált óta eltelt időszakban tapasztalható gyermek és szülő együttműködéséről. Amennyiben a hiányzások folytatódtak, szükséges annak okait jelezni, és beszámolni azokról az intézkedésekről, melyeket a kirendelt családgondozó a tankötelezettség betartása érdekében végzett. Ha a gyermek, a vizsgált időszakban akár egy órát is igazolatlanul mulasztott a támogatás felfüggesztése nem szüntethető meg. Kirendelhető eseti gondnok személye és a támogatás természetbeni formában történő felhasználása Kirendelhető eseti gondnok személyét illetően a jogszabály elsősorban a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját nevesíti, de lehetőség van a polgármesteri hivatal ügyintézőjének, gyermekjóléti szolgálat, átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozójának vagy az iskolai gyermekvédelmi felelősnek eseti gondnokként történő kirendelésére. A jogszabály lehetővé teszi, hogy védőnő kerüljön eseti gondnokként kirendelésre, ha ezt a gyermek testvérei életkora, egészségi állapota vagy más körülmény ezt indokolja. A természetbeni támogatások körének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a család vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire, valamint a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, az oktatási intézmény véleményére is. A gyermek számára biztosítható természetbeni formákba az alábbiak tartoznak: - ruházat, tanszer, élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, az életkornak megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosítása, - a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében a közüzemi díjak kifizetése, ideértve a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, eredő törlesztő részletet, feltéve, hogy a családnak járó más támogatásból ez nem fedezhető, - gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, - a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére, illetve

14 14 - a gyermek, a fiatal felnőtt életkezdését segítő képzés, tanfolyam díjához való hozzájárulás. A pénzfelhasználási tervet gyermekenként kell elkészíteni, melyben rögzíteni kell a szülő és a családgondozó megállapodását a természetben nyújtott iskoláztatási támogatás összegét, idejét és módját. A családgondozónak a terv elkészítése során az iskoláztatási támogatás természetbeni juttatás feltételeiről közös álláspontot alakítson ki a szülővel, de a pénzfelhasználási terv előterjesztésének nem feltétele az, hogy az abban foglaltakkal a szülő egyetértsen. A jegyző a tervben foglaltakat saját hatáskörben módosíthatja. Speciális esettípusok: 1) a gyermek tankötelezettsége megszűnik, ezzel a védelembe vétel és az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszűnik. (A tanuló tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, melyben a gyermek 18. életévét betölti) A tankötelezettség megszűnésekor a gyámhatóság a családtámogatási folyószámlán összegyűlt támogatás egyösszegű, természetben történő folyósításáról határoz eseti gondnok kijelölésével. Meghallgatja a fiatal felnőttet, a szülőjét a támogatás megfelelő felhasználása érdekében. A szülő meghallgatásától csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a gyermek a tankötelezettség megszűnésekor saját jogán kapta a családi pótlékot. Az egyeztetés után a gyámhatóság határozatban eseti gondnokot rendel ki, dönt a támogatás átadásáról az eseti gondnok részére és a kielégítő szükségletek köréről is. Az eseti gondnok számára 3 hónap áll rendelkezésre a támogatás felhasználására, melyet követően 5 munkanapon belül kell elszámolnia a gyámhatóság felé. A támogatás felhasználható a gyermek életkezdését segítő képzés, tanfolyam díjához való hozzájárulásra is. 2) A gyermeket családba fogadják, ideiglenes hatállyal elhelyezik, átmeneti, vagy tartós nevelésbe veszik, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve javítóintézeti nevelésbe kerül. A jegyzői gyámhatóság ebben az esetben két megoldás között választhat: Egyrészt megkeresheti a gyámhivatalt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt támogatás fenntartásos betétben való elhelyezésének érdekében, másrészt határozhat a gyermek, fiatal felnőtt részére egy összegben, természetben történő kifizetéséről. A jegyző meghallgatja a gyermeket, fiatal felnőttet, illetve a szülőt, vagy más törvényes képviselőt, majd határoz a támogatás felhasználási módjáról és a folyósításáról.

15 15 A gyermekjóléti szolgáltató feladata rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek estében A fenti esetben a jegyzői gyámhatóság a felfüggesztésről szóló határozatásnak jogerőre emelkedését követően az iskolai támogatás elkülönítve családtámogatási folyószámlán kerül gyűjtésre. A felfüggesztés határozatlan időre történik, azonban a felfüggesztés indokait a gyámhatóság az alábbi időszakokban felülvizsgálja: - a határozathozataltól számított 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, - amennyiben a gyermek a másik szülő, szülői felügyelete, gyámhatósága alá kerül, - ha a gyermeknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítanak meg, - a tanítási év végét követő 22 munkanapon belül, - az illetékesség megváltozása esetén. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek számára a felfüggesztés ideje alatt eseti gondnokot nem rendelnek ki. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése kapcsán folyó védelembe vétellel összekapcsolt eljárásban a gyermekvédelmi szolgálatnak nem feladata még a pénzfelhasználási terv készítése, hiszen erre, csak a támogatás felfüggesztésének megszűnését követően kerül sor. Amennyiben a gyámhatóság a támogatás felfüggesztésének megszüntetését indokoltnak látja, megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatót, hogy 10 munkanapon belül készítse el a családtámogatási folyószámlán felhalmozott, valamint a jövőben utalandó támogatásra vonatkozó pénzfelhasználási tervet. Eljárás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében a jegyző az 50 igazolatlanul mulasztott tanóráról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul megkeresi a gyermekvédelmi szolgálatot, és felkéri hogy - 10 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot a családdal, és megküldi a közoktatási intézmény igazgatójának jelzését és a csatolt mellékletet is, - készítse el a felfüggesztett iskoláztatási támogatás felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet, - tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére, - javasoljon kirendelhető családgondozót, a gyermek, védelembe vételére.

16 16 A gyermekvédelmi szolgálat eljárása megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében folytatott eljárással. Mind a pénzfelhasználási terv elkészítésére, mind az eseti gondnok személyére, feladataira vonatkozóan a korábban, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásával kapcsolatban kiadott ajánlás az irányadó, azzal az eltéréssel, hogy az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő juttatásánál az óvodai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős eseti gondnoknak nem jelölhető ki. A jegyző által tartott tárgyaláson a gyermekjóléti szolgálat azon családgondozója vesz részt, aki a gyermek ügyében kirendelt családgondozóként fog eljárni. A tárgyalást követően a gyámhatóság határozatában felhívja a gyermekjóléti szolgálatot, hogy a jogerőre emelkedést követően 10 munkanapon belül készítse el a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét. A már fennálló védelembe vétel estén a jegyző a gyermekjóléti szolgálatot határozatban hívja fel az egyéni gondozási-nevelési terv felülvizsgálatára és annak 22 munkanapon belül történő megküldésére. Miskolc

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 13., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 13., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 13., hétfõ Tartalomjegyzék 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet 236/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet 237/2010. (IX. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 3. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT TARTALOM TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI PÓTLÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21771 II. Törvények 2010. évi LXV. törvény az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról* 1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI.

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 38. (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben

Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben Jegyzői gyámhatósági feladatok 2012-ben Készítette: dr. Hegedűs Ágnes Főosztályvezető-helyettes Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2 március április június október Gödöllő Kistarcsa Cegléd

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály Főosztályvezető Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Főosztályvezető Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

2. 3 A rendelet hatálya

2. 3 A rendelet hatálya NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.31.) rendelete (11/2000. (IV.25.), 1/2003. (I.28.), 16/2004. (VI.30.), 28/2004. (XII.15.), 12/2005. (IX.28.) rendeletekkel módosítva) a

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 4. szám 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben