AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL"

Átírás

1 Hegyeli Zsolt Acta Siculica 2008, AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL E lt erjedé s -k u t a t á si át t e k i n t é s Az észa ki szöcs ke egér Sicista betulina (Pallas, 1779) jellemzően boreomontán faj, 1 Ázsia taj ga öve ze té ben, il let ve Észak- és Ke let-eu ró pá ban el terjedt. Európában a faj kompakt állományának areája észa kon Fin nor szá gig és az Urál észa ki vi dé ké ig húzó dik, az el ter je dési terület délnyugati hatá ra Ke let- Len gye lor szá got, Cse hor szá got, Dél-Né me tor szá got é s A u s z t r i át fog l a l ja m a g á ba. E l s z i g e te lt á l lományai é l ne k to v á b bá Né me tor s z á g ba n (S c h le s w i g-hols tei n), D á n i á ba n, Nor vé g i á ba n, Své dor szág ban, az Al pok ban és a Kár pátokban. 2 Románia a faj elterjedésének déli határán található. Hazai helyzetéről átfogó munka még nem született, az északi szöcskeegér Romániában nem képezte cél zott ku ta tás tár gyát. Az or szág területén e kisemlősfajt el ső ként Rauschert ta lál ta meg 1962-ben (egy pél dány) a Bucsecs hegy ségben, 2000 m fölötti magas ság ban. 3 A későbbiekben Simionescu 1964-ben a Rá ró ban, ill ban a Csalhóban ta lál ta meg a faj egy-egy pél dá nyát, mind két eset ben 1000 m körü li ma gas ság ban. 4 Murariu 1972-ben a Bucsecsben gyűj tött két, 1996-ban pe dig a radnai Pietroszon egy pél dányt, ez utób bi a bu ka res ti Grigore Antipa Termé szet tu do má nyi Mú ze um gyűj te mé nyé ben található. 5 Ezeken kívül a Magyar Természettudományi Múz e u m em lő s t á r á ba n t a l á l ha tó két, Éhik Gy. és Loksa I. ál tal 1943-ban Gödemesterházán gyűj tött egyed. Ezek közül a es leltári számmal rendelkező pél d á ny e g y juv. nő s tény, mely nek g y űj té si d á t u m a , a es szá mú pél dány pe dig egy ad. hím, me lyet án gyűj töt tek. 6 A faj nak van még egy má sik re cens meg fi gye lése, amely bi zo nyí tó fény kép vagy be fo gott pél dány hi á nyá ban ed dig nem ke rült köz lés re, ám a leg újabb és a leg több ré gi elő for du l á s he ly s z í né ne k kö z e l s é g e okán fontos említést tenni róla ok tó ber 3-án Hegyeli Zs. és Mezey Zs. a Szalárd egyik szűk mel lék völ gyé ben (Görgényi-hava sok) a z é s z a k i s z öc s ke egér eg y pél d á nyát fi gyel ték 1 DUDICH, A. et alii PUCEK, Z. 1999; FRODE, L RAUSCHERT, K SIMIONESCU, V. STRATON, C. 1965; POPESCU, A. meg pe le csap dá zás, il let ve fé szek odú-el len őr zés közben. A meg figyelés késő délután (17.10) történt, amikor egy öreg bükk fák kö zöt ti, pa tak mel let ti tisz tá son az aljnövényzetben mozgó kisemlősre lettek fi gyel mesek. Az állat nyugodtan keresgélt a nagyrészt Telekivi rág ból (Telekia speciosa) és erdei pajzsikából (Dryopteris filix-mas) álló aljnövényzetben, így kb. 2 percig z a va r t a la nu l fi g yel het ték. A meg fo g á sá ra tett kí sér let si ker te len volt, a z á l lat f ut va el me ne k ü lt. A z em l í tet t völgy kb. 600 m ten ger szint fe let ti ma gas ság ban hú zódik, bükk és luc fe nyő al kot ál lo mányt ben ne. A z e lő for du l á si he lye k e t tér k é p en s z em lé l te t t ü k. (1. áb ra). A Gyergyói-medencei ész le lés kö rül mé nye i nek tár gya lá sa má jus 3-án kb kor egy a Gyergyóime denc e dé l i ré s z én t a l á l h a tó tő z e g l á p kö z e lé b en a Milvus Cso port Ma dár ta n i é s Ter mé s z e t vé de l- mi Egye sü let két tag ja madárhálók ellenőrzé se alkal má val a fű ben moz gó kis em lős re lett fi gyel mes. Egyikük kézzel fogta meg az állatot, majd határozás cél já ból a kö ze li tá bor ba vit te. A pél dányt ha tá ro zás után a szük sé ges mé re tek fel vé te le, il let ve meg fi gye lések cél já ból né hány na pig fog ság ban tar tot ták, majd a be fo gás pon tos he lyén sza ba don en ged ték. A befogott egyed (2., 3. és 4. ábra) egy ad. hím, méretadatai: testhossza 67 mm, farokhossza 79 mm, fül hossza 12 mm, talp hossza 15,5 mm, tö me ge 7,5 g. Az ál lat befogásának helye 768 m tengerszint feletti magasságban található, az élőhely (5. ábra) nyírrel (Betula pendula) gyé ren be nőtt láp rét. A Szal á rd-völ g y i je l z é s k i vé te lé ve l a z ö s s z e s töb bi é s z le le t ma ga sabb fek vé sű he lyekről származik. A terület kisemlősfaunáját még nem ku tat ták, ed dig csu pán két to váb bi faj, a sár ga nyakú erdeiegér (Apodemus fl avicollis) és a me zei po cok (Microtus arvalis) itteni je len lé té r ől v a n t u do m á su n k. A Gyergyói-medence a Ke le ti-kár pá tok egyik hegyközi medencéje, m ten ger szint fe let ti MURARIU, D MURARIU, D. 1997; POPESCU, A. MURARIU, D CSOR BA G. szem. közl. 115

2 HEGYELI Zsolt ma gas ság ban fek szik. Az or szág egyik leg hi de gebb vidékének számít. A medence csak nem egé szé re jellemző a gyepterületek (kaszálók és legelők) dominanc i á ja é s a v i s z ony l a g k i s s z á mú me g mű ve lt te r ü le t. Fő k ént a dé l i ré s z én t a l á l h a tó a k tő z e g l á p ok, i l le t ve mocsárrétek és nedves kaszálók. A faj nemzetközi és országos helyzete, ökológiai, faunisztikai és természetvédelmi következtetések Nagy el ter jedési területén a fajt változatos élőhelye k en t a l á l t á k me g : bü k kö s ök b en, feny ve s e k b en, fiatal égeresekben és lucosokban, láperdőkben, nedve s k a s z á ló kon, s á s o s ok ba n, v á g tere k b en é s h a v a si réteken. 7 Dudich és tár sai 8 sze rint a S. betulina e l ter je dé s e a Nyu ga ti-kár pá tok ban egy be esik a luc fenyő (Picea abies) el ter je dé sé vel. Mik lós és tár sai 9 a Tát rá ban m-en, főként szubalpin réteken fogtak pél dá nyo kat. Weiter és tár sai 10 egy mo dellt al kot tak meg koráb bi cseh or szá gi elő for du lá si ada tok alap ján, amely s z e r i nt a z é s z a k i s z ö c s k e e g ér a p a t a kok kö z e l s é g é t (0 60 m), a la pos te rü le te ket (< 5 -os lej tő), az északke le ti és dél ke le ti ki tett sé get és a m kö zöt ti ten g er s z i nt fe le t t i m a g a s s á g o k at pre fe r á l ja, k e d ve lt élőhelyeinek pedig a felhagyott kaszálók és legelők, a kaszálók és legelők, ill. kaszálók és erdők közötti h a t á rok bi z o ny u l t a k. A Tát r á ba n vé g z e t t k u t a t á s ok alap ján 11 az észa ki szöcs ke egér moz gás kör ze te ki csi. A csí kos szöcs ke egér rel (Sicista subtilis) el len tét ben en nél a faj nál nem fi gyel tek meg ál lo mányfluk tu á ciót, az egyik év ről a má sik ra be kö vet ke ző max. 10%- o s á l lo m á ny nö ve k e dé s e k i n kább a hi ber ná lás ide je alat ti ala cso nyabb mor ta li tás kö vetkezményei. 12 A romániai jelzéseknek csak egy részé ről van nak élő hely-ada tok, így Simionescu és Straton a Rá róhegységből fi a tal lomb hul la tó és ki sebb mér ték ben t ű le ve lű f á k k a l b e er dő sí te t t v á g tér b en, 13 Simionescu a Csalhón ha son ló élő he lyen, 14 Murariu pe dig a Buc s e c sb en t ű le ve lű- e le g ye s lomb er dő b en g y űj töt t észa ki szöcs ke ege ret. 15 A faj or szá gos ál lo mány becs lé sét ed dig csak Murariu 16 kí sé rel te meg (kb egyed), vi szont ezt a becs lést az el ter je dés és a pre fe rált élő he lyek ismerete, valamint denzitási adatok hiányában tudomá nyo san meg ala po zat lan nak tart juk. Ro má niában még nem történt a fajra irányuló aktív ku ta tó mun ka, az ed dig jel zett pél dá nyok kisemlő s f au n i s z t i k a i k u t a t á s ok s o r á n, több ny i re véletlenül ke rül tek kéz re. A Sicista betulina a ber ni egyez mény és az azt rat i fi k á ló ro m á ni ai tör vény ér tel mé ben szi go rú an védett, az Európai Unió Élőhely Irányelve alapján a szig o r ú vé de l me t i g ény lő f a jok kö z é s o rolt. Az IUCN Vö rös Lis ta (2007) a ve szé lyez te tett ség kö ze li ka tegó ri á ban em lí ti a fajt. Amint ez az újabb elő for du lás is su gall ja, a faj el ter je dé sé ről és élőhelyigényeiről még kö zel sem rende l k e z ü n k e lé g s é g e s i n for m á c i ó v a l. Me g íté lé sünk szerint nagy esélye van az északi szöcskeegér további észlelése i nek a Kár pá tok kü lön bö ző pont ja i ról. A jövő ben kí vá na tos len ne a po ten ci á lis élő he lye ken, illet ve a ré gi jel zések helyén folytatott, e fajra irányuló aktív keresés, egyrészt csapdá zással, másrészt rendsze res ba goly kö pet-elem zé sek kel. A faj is mert élő helyei k ü lön b ö z ő p a r a mé te re i ne k le í r á s a u g y a n csak fon tos len ne egy ké sőb bi élő hely-mo dell el ké szí té se érdekében. Köszönetnyilvánítás Kö szö net il le ti Csor ba Gá bort ( Ma gyar Ter mé - szet tu do má nyi Mú ze um Ál lat tá ra), ami ért ren delk e z é sü n k re b o c s á tot t a a z M T M E m lő s g y űj te mé ny i Adat bá zi sá ban fel lel he tő észa ki szöcs ke egér- ada to - k at, to v á b bá D a ró c z i J. S z i l á rdot a z á l l at b e fo g á s á ér t és Kecs kés At ti lát a be fo gott pél dány meg fe le lő tart á si kö r ü l mé nye i ne k bi z to sí t á s á ér t, K o v á c s I s t v á nt a fo to do k u men t á l á s ér t. Hegyeli Zsolt Milvus Cso port Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let, Marosvásárhely, Crinului u. 22, RO ; 7 PUCEK, Z. 1999; POPESCU, A. MURARIU, D DUDICH, A. et alii MIKLOS, P. et alii WEITER, L. et alii MIKLOS, P. et alii PUCEK, Z SIMIONESCU, V. STRATON, C POPESCU, A. MURARIU, D POPESCU, A. MURARIU, D MURARIU, D

3 Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) újabb jelzése Romániából Irodalom DUDICH, A. KOVÁČIK, J. OBUCH, J. ŠTOLLMANN, A Further knowledge concerning distribution of Sicista betulina Pallas, 1779, and Pitymys tatricus Kratochvil, 1952 (Mammalia, Rodentia) in the West Carpathians, Biologia (Bratislava), 36 (8), FRODE, L Northern birch mouse Sicista betulina in Norway, Fauna Blindern, 37 (3), MIK LÓS, P. KOCIAN, Ľ. KOCIANOVÁ-ADAMACOVÁ, M Sicista betulina in the subalpine zone of Západné and Belianske Tatry (Slovakia), Folia faunistica Slovaca, 11 (3), La siciste des bouleaux (Sicista betulina Pallas, 1779) (Rodentia: Zapodidae) dans les Monts Rodna, Maramureş, Romania, Travaux du Muséum National d Histoire Naturelle Grigore Antipa, 37, MURARIU, D Mammalia, in: Botnariuc, N. Tatole, V. (ed.), Cartea Roşie a Vertebratelor din România, Muz. Naţ. de Ist. Nat. Gr. Antipa, Bucureşti, 57. POPESCU, A. MURARIU, D Mammalia, Rodentia, Fauna României, 16/2, Editura Academiei Române, Bucureşti. PUCEK, Z Sicista betulina (Pallas, 1779), in: Mitchell-Jones, A. J. Amori, G. Bogdanowicz, W. Krystufek, B. Reijnders, P. (eds.): The Atlas of European Mammals (T & AD Poyser Natural History Series), RAUSCHERT, K Zur Säugetierfauna der Rumänischen Karpaten, Säugetierkundliche Mitteilungen, 12 (3), SIMIONESCU, V. STRATON, C Prezenţa şoarecelui de mesteacăn Sicista betulina (Pallas, 1779) în Carpaţii Răsăriteni, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Ştiinţe Naturale, 11 (2), Iaşi, WEITER, L. HERMAN, M. SEDLACEK, F. ZEMEK, F Potential occurrence of the birch mouse (Sicista betulina) in the Bohemian Forest (Šumava): a geographical information system approach, Folia Zoologica, 51, O nouă semnalare a şoarecelui săritor de pădure (Sicista betulina; Rodentia: Dipodidae) din România (Rezumat) Prezenta lucrare prezintă prima semnalare din bazinul Gheorgheni, şi în acelaşi timp a 7-a din România a şoarecelui săritor de pădure (Sicista betulina). Potrivit literaturii de specialitate specia a fost întâlnită în România numai în câteva locaţii de mare altitudine a Carpaţilor Orientali şi Meridionali. Lucrarea oferă un scurt ansamblu asupra situaţiei acestei specii în ţară. Totodată, sunt prezentate date despre noua semnalare, iar situaţia speciei este discutată din punct de vedere ecologic, al faunei şi al conservării. Noţiuni cheie: Sicista betulina, semnalare nouă, România. A new record of the northern birch mouse (Sicista betulina; Rodentia: Dipodidae) from Romania (Abstract) The paper presents the first record of the northern birch mouse (Sicista betulina) from the Gyergyói-basin (Gheorgheni, Harghita County), and the 7 th record of the species in the country. According to the specialty literature, on the territory of Romania the species was only found in higher regions of the Eastern and Southern Carpathians. The paper gives a brief review over the situation of the species in Romania. Furthermore, data concerning the new sighting are also presented, and the status of the species is discussed from ecological viewpoint, as well as from the aspect of fauna and conservation. Keywords: Sicista betulina, new record, Romania. 117

4 HEGYELI Zsolt 1. ábra Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) ismert romániai előfordulásai. (Jelmagyarázat: négyszög irodalmi jelzések, kör múzeumi példányok, háromszög saját jelzések.) ábra Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) Gyergyói-medencei példánya (fotó: Kovács István).

5 Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) újabb jelzése Romániából 3. ábra Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) Gyergyói-medencei példánya (fotó: Kovács István). 4. ábra Az északi szöcskeegér (Sicista betulina) Gyergyói-medencei példánya (fotó: Kovács István). 119

6 HEGYELI Zsolt 5. ábra A befogott példány élőhelye a Gyergyói-medencében. 120

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben