TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 8. osztály

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 8. osztály"

Átírás

1 TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 8. osztály

2 Készítették a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky Papp Gyuláné Konsept-H Kiadó 2081 Piliscsaba, Fô út 197. Tel./fax: Internet cím: Felelôs kiadó: Simon István Mûszaki szerkesztô: Borbély Tamás Nyomás és kötés: Stílus-Print Kft., Budapest Felelôs nyomdavezetô: Telek István ügyvezetô igazgató

3 Készítette: Hámor Jánosné Magyar nyelv

4 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A témakörökre témakörei: szánt idô: Nyelvtani ismeretek 30% Szövegértés, szövegalkotás 30% Fogalmazási ismeretek 20% Kommunikáció 20% Tantárgyi koncentráció Irodalom Mûvészetek Beépített közös követelmények Kommunikációs kultúra Hon- és népismeret Tanulás Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Szükséges taneszközök Lerchné dr. Egri Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás Fogalmazási tankönyv 8. osztály Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Devecseri László: Fogalmazás 8. osztály feladatgyûjtemény Apáczai Kiadó Celldömölk, Irodalmi szöveggyûjtemény II. Konsept-H Kiadó Piliscsaba, Javasolt taneszközök Irodalmi szöveggyûjtemény, verseskötetek, napilapok, folyóiratok, szó és mondatkártyák a nyelvtani fogalmakhoz, fényképek, reprodukciók: tájak, arcok, érzelmek, események ábrázolása, hangkazetták Nyelvtani ismeretek témaköri követelményei Ismerjék fel és nevezzék meg az összetett mondatot, a mondatrészeket és szófajukat, a toldalékok fajtáit Legyenek képesek tagmondatokból összetett mondatokat alkotni, összetett mondatokat analizálni, a tagmondatok közti viszonyt segítséggel felismerni Ismerjék a szóképzés és szóalkotás módjait Alkalmazzák a szóelválasztási szabályokat Ismerjék és használják az összetett mondatban a kötõszavakat, a mondatközi írásjeleket, a szóalkotás és szóösszetétel helyesírását Tudjanak szólásokat, közmondásokat gyûjteni, jelentésüket értelmezni Mutassanak jártasságot a helyesírási szótár, a lexikonok, a telefonkönyv önálló használatában Tudják önellenõrzéssel hibáikat javítani Kommunikáció témaköri követelményei Tudjanak bekapcsolódni csoportos beszélgetésekbe, vitába Tudják felfogni és értelmezni a másik ember közlését élethelyzetben vagy az írott, a látott, a halott kommunikációs dialógusokban Legyenek képesek a különbözõ tömegkommunikációs mûfajok információinak értelmezésére, tolmácsolására Tartsák tiszteletben mások véleményét viselkedésükben Szövegértés, szövegalkotás témaköri követelményei Legyenek képesek az olvasott mû, szöveg gondolatmenetének tagolására, oksági összefüggéseinek, lényegének felismerésére irányítással, adott szempontok alapján Szerezzenek jártasságot a vázlat és a jegyzet készítésében, az információk gyûjtésében, lejegyzésében, válogatásában, felhasználásában Gyakorolják az anyaggyûjtés módjait, a forrásanyagok felhasználását, az olvasót segítõ mutatók használatát Tudjanak átélt köznapi, irodalmi, film és színházi élményeikrõl árnyalt nyelvi formák alkalmazásával beszámolni szóban és írásban Fogalmazási ismeretek témaköri követelményei Legyenek jártasak adott témájú fogalmazások címadásában, a fogalmazások tagolásában, az ok-okozati összefüggések feltárásában Gyakorolják irányítással a különbözõ mûfajú szövegek átalakítását, mûfajjegyek ötvözését (elbeszélés, leírás, levél, jellemzés stb.) Használják a megfelelõ stílust, hangnemet a jellemzéskor, a hivatalos levél írásakor Törekedjenek fokozatos önállóságra a hibajavításban, önellenõrzésben Rendelkezzenek olvasható írásképpel A táblázatban alkalmazott jelzések: Ny nyelvtani ismeretek Sz szövegértés, szövegalkotás K kommunikáció F fogalmazás 4

5 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F Év eleji ismétlés a tanult szófajkörbõl jelentéskülönbségek, kérdõszó és a szófaj kapcsolata Szófajgyûjtéssel rövid szöveg alkotása Szöveg folytatása elbeszélõ fogalmazássá ige fõnév melléknév számnév határozószó névutó névelõ kötõszó fogalmi meghatározása, felismerés, differenciálása a szöveg jellemzõi, összefüggései az elbeszélõ fogalmazás ismertetõ jegyei A szófaji, szövegbeli, fogalmazási ismeretek fogalmi meghatározások felidézése köznapi és irodalmi szövegeken K Beszédtechnikai gyakorlatok légzés, hangerõ tempó Ny-Sz Szavakból mondat mondatokból rövid szöveg A szöveg elemzése szövegtani és szófaji szempontból helyszín, szereplõk, téma mûfaj 4. Ny-Sz Mondatalkotások adott szókészletbõl, a szavak mondatbeli szerepének vizsgálata F K Hiányos szövegek pótlása, elbeszélõ fogalmazás hiányzó részeinek behelyezése Beszédtechnikai-olvasástechnikai gyakorlatok mondatrészek felismerése, jelölése, leképezése elbeszélõ fogalmazás szerkezete, tagolása A mondatelemzés szófaji és a mondatrészek felismerésével komplex módon történik. A fogalmazásokban az idõrendi sorrend és ok-okozati összefüggések vzsgálata Ny A mondat szerkezete egyszerû és összetett mondat felismerése, differenciálása Sz Szövegelemzés a gondolatmenet, a mondatok tartalmi információinak vizsgálatával lényeges információk felismerése, értelmezése K Beszédmûvelés: rövid szóbeli beszámoló köznapi, iskolai eseményrõl stílus, beszédtechnikai ismeretek alkalmazása Az elõadó és a hallgató viselkedésének gyakorlása helyzetgyakorlatokon 6. Ny-Sz A mondat a beszélõ szándékai szerint Szándékok felismerése, értelmezése a szövegekben Kijelentõ felszólító felkiáltó óhajtó kérdõ mondatok hanglejtése, mondatvégi írásjele K Véleményalkotás a szöveg, irodalmi mû (részlet) szereplõinek szándékairól, tettérõl, tulajdonságairól a kultúrált véleményalkotás gyakorlása F Adott témára elbeszélõ fogalmazás a különbözõ beszédszándékok kifejezésével címadás párbeszéd a választékos stílusra szóbeli és írásbeli gyakorlatok

6 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés K Vita; vélemény, ellenvélemény helyzetgyakorlatai Különbözõ szándékok megjelenítése hangerõ, hanglejtés, szándékok kifejezése Köznapi élethelyzetek bemutatásával a kultúrált vitázásra neveljünk Sz A szöveg szereplõinek viselkedése, mondanivalójuk (szándékaik) elemzése F Szöveg párbeszédes formában Párbeszéd összefüggõ alakítása a gondolatjel használata Ny A szöveg elemzése a beszélõ szándékai szerint Mondatvégi írásjelek használatának gyakorlása K Velem történt élethelyzetek elmesélése, drámajátékban, megjelenítése A beszélõ szándékainak árnyalt kifejezésmódjaira hívjuk fel a tanulók figyelmét Ny-Sz Szövegelemzés nyelvtani és szövegtani szempontból F Tagolatlan elbeszélõ fogalmazás szerkezeti tagolása, lényeges információk kiemelése tételmondat 10. Ny-Sz- K A mondat a beszélõ szándéka szerint rendszerezés Különbözõ szándékok felismerése, fogadása válaszadással, helyzetgyakorlatokon megjelenítéssel A különbözõ szándékok megjelenítését vizsgáltassuk meg a beszélõ és a befogadó (hallgató) oldaláról is Ny Sz F A mondat minõsége szerinti szövegátalkítások: állítóból tagadó Elbeszélõ fogalmazás címadás aktuális eseményrõl önálló elbeszélõ fogalmazás állítás, tagadás cím tagolás, a fõrész kisebb logikai egységei, az események sorrendisége K Állásfoglalás, érvelés köznapi eseményrõl A drámajáték, stílusgyakorlatok segíthetik az adekvát viselkedés és szóhasználat elsajátítását Ny-Sz A mondat szerkezete szerinti átalakítások, mondat és szövegpótlások Egyszerû mondatból összetett mondat összetett mondat több állítás K Szövegek megjelenítésével a vita, az érvelés, az állásfoglalás gyakorlása

7 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny-Sz Az összetett mondat felépítése, fajtái, kötõszói Hiányzó mondatok pótlása mellérendelt összetett mondat felismerése, alkotása kötõszavak felidézése, gyûjtése tagmondat mellérendelt összetett mondat Az elõzõ évfolyamon tanult gyakori kötõszavak felidézése, fogalmi elmélyítése szövegelemzés, szövegpótlás F-K Elbeszélõ fogalmazásba ágyazott összetett mondat A fogalmazás eseményeirõl véleményalkotás drámajáték A kötõszó változtatásával mutassunk rá a jelentésmódosulásokra; stílus- és helyzetgyakorlatokkal, szövegelemzésekkel Ny A mellérendelt összetett mondat tagmondatainak tartalmi viszonya, kötõszava, a mellérendelt összetett mondat fajtái, jelölésük kapcsolatos ellentétes következtetõ magyarázó választó Sz Irodalmi szövegekben szereplõ mellérendelt összetett mondatok felismerése, tartalmi elemzése, oksági összefüggései F Hiányzó szövegrészek pótlásával elbeszélõ fogalmazás alkotása K Vita, mások érveinek, véleményének tiszteletbentartása Ny Mondatelemzések a mellérendelt az összetett mondat felismerésével, ábrázolásával, hiányzó tagmondatok pótlásával Sz-K Az összetett mondatok hangsúlyos felolvasása irodalmi szövegekkel levegõvétel, hanglejtés, hangsúly gyakorlása A beszédtechnikai gyakorlatokat köznapi és irodalmi szövegek hangos olvasásával és élethelyzetek megjelenítésével végezzük Ny Alárendelt összetett mondat felismerése, szerkezete fõ- és mellékmondat, utalószó és kötõszó kapcsolata Az alárendelt összetett mondat elemzését csak szemléleti síkon a felismerés szintjéig végezzük F Aktuális eseményrõl önálló elbeszélõ fogalmazás alkotása az összetett mondatról tanultak alkalmazására K Felszólalás az iskolai életbõl vett helyzetekben érvelés, tárgyilagos témakifejtés gyakorlása

8 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny-Sz A mellérendelt és alárendelt összetett mondat differenciálása, alkotása, elemzése nyelvtani és tartalmi szempontból Az összetett mondatról tanultak elmélyítését változatos szövegek elemzésével, önálló alkotásával végeztessük Ny Az összetett mondatról tanultak rendszerezõ összefoglalása Sz Választott rövid irodalmi szövegrõl beszámoló, a gondolatmenet követése, lényegkiemelés F Szövegrõl vázlat alkotása 22. Ny-Sz Tudáspróba A tudáspróbával mérjük az összetett mondatról tanultakat, és a szövegelemzés szintjét F Szótani ismeretek bõvítése, elmélyítése; a szó jelentése, a hang alakja, jelölésük egyjelentésû szó többjelentésû szó azonos alakú szó rokon és ellentétes jelentésû szavak Ny Stílugyakorlatok: szógyûjtések adott témához, szövegalkotás a gyûjtött szavakkal Sz-F Állásfoglalás, ellenvélemény elfogadása Kultúrált vitára, mások mások véleményének tiszteletbentartására nevelés 24. K Ny Sz A szó toldalékai, a toldalékok fajtái Hibás toldalékú szöveg javítása Helyzetgyakorlatok az állásfoglalás korrigálására rag, jel, képzõ A hiba felismerése, önellenõrzéssel történõ javítása A helytelen toldalékolásból adódó stilisztikai hibák javítását változatos feladatokon végezzük K A ragok szerepe, helyesírása ragok és kérdõszavuk kapcsolata Ny-Sz F A leíró fogalmazás ismérveinek felidézése leírások olvasása során Képrõl leíró fogalmazás alkotása leírás szógyûjtések a leíráshoz A szógyûjtésekhez használjuk a szinonimaszótárt K Ilyen vagyok önjellemzés önismereti gyakorlat

9 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny A jelek fajtái helyesírási tudnivalók felidézése a melléknévi fokozás jelei, a fõnév többesszáma, az ige idejének és módjainak jele Sz F K Versek leíró részeinek elemzése Tárgyak, élõlények leírása Véleményalkotás a jellemzett tárgyról, élõlényrõl A miért szép? indoklása. Lehetõség nyílik a képi gondolkodás fejlesztésére Ny-Sz Ragok, jelek használata mondatban, szövegben F A környezet bemutatása leírással közelrõl távolra távolról közelre 28. Ny Képzõ jelentésmódosító, jelentésváltoztató szerepe szófaji változás a képzõ helye a szóban Sz szógyûjtések, szövegalkotás a képzett szavak jelentés szerinti vizsgálata F-K Beszámoló olvasott mû helyszínérõl, leíró fogalmazás a táj bemutatásával A tájábrázolás nyelvi formáinak megfigyeltetése, a költõi jelzõk jelentésértelmezése Ny-Sz Ny-Sz K Igeképzés igeképzõk igébõl ige Igébõl névszó képzése névszóból ige képzése Tapintatos véleménynyilvánítás kritika szógyûjtések, szövegalkotás gyakori képzõk gyûjtése A képzõvel történõ szóalkotásokkor mutassunk rá a képzett szó jelentésváltozására és szófajára A jelentésváltoztatás megjelenítése mondatalkotással történhet A kritikai érzék fejlesztésére adjanak lehetõséget a helyzetgyakorlatok F Elbeszélõ fogalmazásba ágyazott leírás olvasói vagy átélt élmény alapján a leírás helye az elbeszélõ fogalmazásban Ny-Sz A képzõk helyesírási tudnivalói Gyakorlatok szó és szövegelemzéssel tantárgyi és köznapi képzett szavak helyesírási gyakorlatai tollbamondási gyakorlatok A helyesírási szótárak, lexikonok, helyesírási szójegyzékek használatára szoktassuk a tanulókat K-F Személy bemutatása a szemlélõ és az együttcselekvõ szemszögébõl drámajáték

10 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny-Sz A szóképzési módok gyakorlása szó és szövegelemzéssel cselekmény, a szereplõk jelleme, stílusa Köznapi és irodalmi példákon végeztessük az elemzést! Ny Szóösszetétel: egyszerû (tõszó) Szóból összetett szó alkotása Szóalkotások képek, szókártyák segítségével Sz Szövegelemzés tartalmi és nyelvtani szempontból F Elbeszélõ fogalmazásba ágyazott elképzelt helyszín vagy emlékezet utáni helyszín leírása A fogalmazási gyakorlat lehetõséget nyújt a tanult szóöszszetétel alkalmazására, a képi gondolkodás és képzelõerõ fejlesztésére 34. Ny Az összetett szavak helyesírása látó halló tollbamondással K A konfliktus megfigyelése irodalmi mûben, köznapi helyzetben Mit tennél másképpen? Megfogalmazása, indokoltatása F A fogalmazás stiláris és nyelvtani hibáinak elemzése, javítása Önellenõrzési képesség fejlesztése Ny Szóelválasztási gyakorlatok a képzett és szóösszetétellel alkotott szavaknál a szóalkotási módok ismereteinek rendszerezõ összefoglalása F Versek hangsúlyos bemutatása, a Miért tetszik? indoklása (választás alapján) Önálló versválasztásra, a verseskötetek böngészésére inspiráljuk F-K A bemutatott vers hangulatának, élményének leírása véleményalkotással A versélményeket nemcsak szóban, írásban, hanem képben, rajzban, színekben, zeneválasztással is kifejezhetjük 36. Ny-K Hangtani ismeretek bõvítése: beszédhangok képzése, képzési helyek, a beszédhangok fajtái légzési, hangképzési, idõtartami gyakorlatok hang és betû differenciálása, fogalmi elmélyítése A hibás hangképzést, levegõvétellel korrigáljuk Ny A magánhangzók képzése, idõtartama Sz Szógyûjtések, szójátékok a magánhangzó idõtartamváltozásaira F Tárgy, táj, személy leírása nézõpontváltozással A nézõpontváltás a stílus és nyelvi megformálásban is eltérést okoz. A gyakorlatok ezek megfigyelésére irányuljanak

11 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny A szóvégi magánhangzók idõtartama helyesírási gyakorlatok; hibajavítással K Véleményalkotás, kritika kontfliktushelyzetrõl A konfliktus feloldásának lehetõségei Ny-Sz A mássalhangzók képzési helyei, ejtése Mondatok, rövid szövegek elemzése hangtani szempontból akadályok a levegõ útjában szemléleti síkon A hibás hangképzés korrigálása 40. Ny-Sz Mássalhangzós hangváltozási esetek szemléleti síkon Szógyûjtés, rövid szövegekbõl kiemelés összeolvadás hasonulás helyes kiejtés gyakorlása Ejtési és írásbeli gyakorlatokat végeztessünk a hasonulás és összeolvadás gyakoribb eseteinek szemléltetésére Ny A magán- és mássalhangzók idõtartamváltozásainak helyesírási esetei nyelvi fejtörõk, szójátékok Másolási és tollbamondási gyakorlatokon végezzük a gyakoribb helyesírási esetek gyakorlását Sz Szó- és betûpótlások a szövegbe F A levél formai jegyei levél megszólítás, búcsúzás 42. Ny-Sz Hangtani ismeretek rendszerezõ összefoglalása K Tömegkommunikáció területei: tévé, rádió, újság F A levél hangneme: magánlevél Levélírás más-más személynek A megszólítás, hangnem változtatásának gyakorlása Ny-Sz A nyelv állandóságának és változtatásainak vizsgálata a szólásokban és közmondásokban szólások, közmondások gyûjtése értelmezése A szólások, közmondások szószerinti és átvitt értelmének elemzését célszerû végezni 44. Ny-Sz Szólások, közmondások nyelvi formái, jelentésárnyalatai A népköltészetben megjelenõ szólások, közmondások gyûjtése, tartalommal, a szereplõk tulajdonságaival való kapcsolatuk K A tömegkommunikáció mûfajai: a hír formai, tartalmi jellemzõje hír információ Napi hírek (televízió, rádió, újság) közös értelmezése F Hivatalos levél formája, hangneme

12 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny-Sz Közmondások gyûjtése, jelentésvizsgálata K A hír információjának egyénre szóló értelmezése 46. F Hivatalos levél adott témára: kérvény, kérelem észrevétel írásbeli tolmácsolása kérvény A köznapi élethelyzetek példáin tanítsuk meg a hivatalos levél szerkesztésének módjait K Közös hírolvasás; az információ értelmezése az információ hatása a cselekedetünkre Ny Régi, elfelejtett szavak gyûjtése jelentésmagyarázattal lexikonhasználat Sz Irodalmi szövegek stílusa, nyelvezete pl.: Gárdonyi, Jókai mûvekbõl válogatás a régi szavak illusztrálására K-F Hírek gyûjtése a sajtóból Az információ önálló megfogalmazása írásban hírbõl szövegalkotás Ny Sz-F Anyanyelvünk rétegnyelvei Forrásanyagok gyûjtése, használata a szövegalkotáshoz, fogalmazáshoz szógyûjtésekkel, jelentésmagyarázattal Teremtsünk lehetõséget forrásanyagok gyûjtésére, rendezésére, felhasználására adott témához a fogalmazások készítésekor Gyakoroltassuk a Magyar Értelmezõ kéziszótár használatát K Hír, tudósítás: információi, formai jegyei, véleményalkotás, reagálás az információra tudósítás 50. Ny Tájszavak gyûjtése, jelentése nyelvjárások A népi hagyományok tiszteletére neveljünk K Hírszerkesztés, tudósítás iskolai eseményrõl mûfaji különbségek észrevétetése Ny-Sz Idegen szavak a köznyelvben, helyettesítésük anyanyelvünk szavaival, szó és szövegelemzés F-K Hír, tudósítás tartalmi bõvítése elbeszélõ fogalmazássá Ny-Sz Nyelvünk életérõl tanultak rendszerezõ összefoglalása K-F Tudósítás adott témában, a tudósítás formai átalakítása párbeszédes alakba Változatos helyzetgyakorlatokon gyakoroltassuk a mûfaj megértését

13 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés K Sz A riport jellemzõi, formai jegyei Riportkészítés iskolai eseményrõl, a riport lejegyzése riport riporter, riportalany Lehetõség nyílik a helyes kérdezés, a riporteri magatartás gyakorlására 56. Ny Tantárgyi szakszavak gyûjtése, helyesírása önellenõrzés a helyesírási szójegyzékbõl vagy a Magyar helyesírás szabályai címû könyvbõl Sz Tantárgyi szakszavakból szövegalkotás, a szövegtípus elemzése F Beszámoló egy tanítási óráról a tantárgyi szavak használatával Sz Tudományok szövegtípusai, felismerés, jellemzõk vizsgálata szakszavak kiemelése, tudományos és köznapi nyelv differenciálása Ny Szakszavak írása mondatalkotással K Riporterjáték a jó és rossz kérdezõ észrevétetése Drámajátékokban végezzük a téma gyakoroltatását 58. Ny A helyesírási szójegyzék gyakorlása mondatalkotással másolás, diktálás önellenõrzés Sz Szövegalkotás a tantárgyi szakszavakkal szövegtípusok elemzése stiláris és nyelvtani szempontból Használjuk ki a szövegtípusok alkotásakor és elemzésekor a tantárgyi koncentráció lehetõségét K Riportkészítés szóban, írásban F Hivatalos levél közéleti helyzetekben: pl. környezetvédelmi problémában, fakivágás stb. címzett helye a hivatalos levél formája Sz Szövegtípusok elemzése az információ szempontjából Ny Mondatalkotások a helyesírási szójegyzékbõl a helyesírási tudnivalók elmélyítésére Sz Ismeretterjesztõ szövegek olvasása, értelmezése, lényegkiemelés hangnem stílus, szakszavak köznapi nyelv differenciálása

14 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés F Hivatalos levél különbözõ témában közlésszándékban A köznapi életre, önálló életvitelre készítjük fel a tanulókat Ny Év végi ismétlés Hangtan A tanult ismeretek rendszerezése, elmélyítésére fordítsuk a tanórákat Sz Különbözõ szövegtípusok értõ olvasása, elemzése a tanult szempontok alapján F Stílusfejlesztõ gyakorlatok az elbeszélõ, leíró fogalmazásban Szinonimák, jelzõs szerkezetek, szemléletességet segítõ szavak gyûjtése, használata K A hirdetés célja, információja, formai megjelenése hirdetés Köznapi életbõl vett példákon illusztráljuk a hirdetés jellemzõit Ny Szótani ismeretek szintetizálása szófajok A nyelvtani fogalmak rendszerezését táblázatokon, ábrákon végezzük. Sz Beszámoló olvasott, látott mûrõl (mûrészletrõl) véleményalkotással K A hirdetés szövege, megjelenési helyei apróhirdetés F Elbeszélõ fogalmazás átélt élményrõl (pl.: sportverseny, szabadidõs program, kirándulás) a tanult szerkezeti elvárások alkalmazásával helyszín leíró elemekkel ok okozati és idõrendi összefüggésekkel élmény vélemény } kifejtésével változatos stílussal Ny Szóalkotási módok ismétlése a toldalékok jelentésmódosító szerepe helyesírási gyakorlatok F Elbeszélõ fogalmazás tájleírással K Rajzos hirdetés készítése Ny Sz Mondattani ismeretek szintetizálása a beszélõ és hallgató szándékközlései Szövegtípusok elemzése a tanult szempontok szerint (próza, vers) Szemléletes grafikai ábrák megkönnyíthetik a nyelvtani fogalmak rendszerezését

15 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés F Magán- és hivatalos levél szerkesztése adott témában a fogalmi jegyek elmélyítésére K A hirdetés és reklám hatása az olvasóra, nézõre reklám Ny A mondat szerkezete szerinti ismétlés: egyszerû és összetett mondat tõ és bõvített mondat mellérendelt és alárendelt összetett mondat Sz Mondat- és szövegalkotások K Reklámtervezés Ny Sz F K Ny-Sz-F-K Év végi tudásszintmérés feladatlappal A mondat szerkezeti vizsgálata Szavak morfémákra bontása Tantárgyi szavak helyesírása Mondatelemzés a mondatrész és szófaj szempontjából A mondat leképezése ágrajzban Szövegelemzés: helyszín, szereplõk, cselekményvázlat A szöveg szereplõinek jellemzése Véleményalkotás a szereplõk tettérõl Szöveg tömörítése hírré A tudásszintmérõ feladatlap értékelése, javítása Az értékelés szempontjai: Felismeri-e az egyszerû és összetett mondatot, az összetett mondat fajtáit? Használja-e megfelelõen a mellérendelt mondatok grafikai jelölését? Képes-e morfémákra bontani a szavakat a toldalékok megnevezésével? Tud-e mondatot elemezni komplex módon? Le tudja-e képezni a mondatot? Képes-e szövegelemzésre a tanult szempontok szerint? Tudja-e a szereplõket jellemezni lényeges tulajdonságaik kiemelésével, megnevezésével? Képes-e adekvát véleményalkotására, híralkotásra? Milyen szinten sajátította el a tanult helyesírási szabályokat? Képes-e önellenõrzéssel javítani hibáit?

16 Készítette: Hámor Jánosné Irodalom

17 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A témakörökre témakörei: szánt idô: Irodalomolvasás heti 1 óra 50% Tájékozódás az irodalmi kifejezésformában heti 1 óra 50% Tantárgyi koncentráció Magyar nyelv Mûvészetek Társadalmi ismeretek Beépített közös követelmények Kommunikáció Tanulás Hon- és népismeret Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Szükséges taneszközök Rottmayer Jenõ: Irodalmi olvasókönyv 8. Hámorné Tölgyszékyné: Irodalmi szöveggyûjtemény II. Jókai Mór: A kõszívû ember fiai (részletek) Javasolt taneszközök Képzõmûvészeti és zenei illusztrációk Ady Endre összes versei Jókai Mór valamelyik regényébõl készült filmfeldolgozás videokazettán Magyar értelmezõ kéziszótár a szabatos, helyes nyelvtani szerkezetû beszédben és írásban való megnyilatkozás kiépítése, a szaktárgyi nyelv ismerete és használata. A metakommunikáció gyakorlása mellett nagyobb teret kapnak a tömegkommunikáció köznapi életben gyakorta megjelenõ mûfajai (hír, tudósítás, riport, hirdetés). Ezek értelmezésével, az információkra való reagálással készítjük fel a tanulókat az önálló életvitel kialakítására. A szövegértés, a szövegalkotás témaköri feldolgozásakor egyre nagyobb terjedelmû szövegek áttekintését, elemzését végezzük fokozott önállósággal, szempontok megjelölésével. Az elemzési ismeretek jól alkalmazhatók az irodalom tantárgyban a mûelemzések és az olvasói élmények beszámolói során. A fogalmazási mûfajok alkalmazását a tanulókhoz közelálló témákban végezzük. A szóbeli és írásbeli fogalmazásokban jelenjen meg az önállóan kifejtett vélemény, állásfoglalás, kritika a megfelelõ hangnemben. Mind a szövegalkotásban, mind a fogalmazások elkészítésében kapjon teret az önállóság, megfelelõ anyaggyûjtés, forrásmunkák felhasználása után. Az irodalom tantárgy két témakörében (Irodalomolvasás, Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban) a lírai mûvek elemzése kerül elõtérbe. A költôi üzenet érzelmi hangulati feltárása vezet el a versolvasás megszerettetéséhez. Az irodalmi mûvek nyelvi gazdagságát vétessük észre a mûelemzések során. A tantárgy tanításában fokozott szerepet tölt be a mûvészetekkel az Ember és társadalom mûveltségi területtel való koncentráció. Az irodalmi mûvekben rejlõ társadalmi, történelmi, érzelmi hatások megfigyeltetése, a szereplõk helyzetébe való beleélés növeli az empátiás érzék, az esztétikai érzékenység és magyarság tudat fejlõdését. A folyamatos megfigyelés, a témazáró és év végi tudásszintmérõ feladatlapok adnak képet a tananyag elsajátításáról. Próbáljanak azonosulni, beleélni magukat a szereplõk világába, helyzetébe Tudjanak véleményt alkotni az olvasott mûrõl, szereplõkrõl Tudják jellemezni a mûvek szereplõit, felismerve az erkölcsi értékeket Tudjanak a tanult szempontok alkalmazásával verselemzéseket, prózai szövegek elemzését végezni Erõsítsék magukban a csoprthoz, a néphez, a hazához tartozás érzését Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Mutassanak tájékozottságot a tanult verstani kifejezésformák felismerésében, megnevezésében Legyenek képesek adott szempontok alapján irányítással verselemzést, összehasonlító elemzést végezni Ismerjék fel az irodalmi nyelvet, annak gazdagságát Tudják segítséggel értelmezni a költõi-írói kifejezések jelentéstartalmait, az érzelmek kifejezési formáit, eszközeit Mutassanak fokozott önállóságot az ismeretek gyûjtésében, a lexikonok, szótárak használatában, a gyûjtött anyag rendezésében és felhasználásában Vegyék észre segítséggel a költészet kapcsolatát a képzõmûvészettel, a zenével, a tánccal A táblázatban alkalmazott jelzések: I Irodalomolvasás T Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Sz Szövegértés, szövegalkotás 17 Módszertani ajánlás A 8. évfolyamon a magyar nyelv tantárgyi tartalmát 7. évfolyam témakörei szerint dolgozzuk fel. A tanórákon való témaköri megjelenést %-osan jelöljük. A nyelvtani ismeretek szintetizálásával, folyamatos gyakorlásával egyre tudatosabb nyelvtani tudás alakítható ki, amely a helyesírási készség továbbfejlõdését is segíti. Cél Követelmények Irodalomolvasás Tudjanak röviden beszámolni írók, költõk életrajzi adatairól idõrendi sorrendben Legyenek képesek irányítás mellett felfedezni az alkotó mûben megjelenõ érzelemvilágot, a társadalmi hatásokat

18 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I-T Év eleji ismétlés Arany János tanult verseinek felidézése életrajzi szakaszhoz, mûfajhoz kapcsoltan a vers, az elbeszélõ költemény fogalmi, mûfaji jellemzõi a mûhöz kötötten A tanult irodalmi mûfajok elemzését új, szabadon választott mûvön is végezhetjük I-T Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond novelláinak közös tartalmi elemzése (pl.: A néhai bárány, Hét krajcár) novella jellemzõi az olvasott példákon illusztrálva Sz A tanult elemzési szempontok alkalmazó ismétlése Hangsúlyos szövegolvasás gyakorlása T A regény jellemzõinek felismerése olvasott regényrészlet alapján pl. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Móra Ferenc: Kincskeresõ kisködmön vagy S. Exupery: A kis herceg elemzésével a regény jellemzõi novella és regény összehasonlítása közös és eltérõ vonások 6. I-T Az irodalom születése, helye a mûvészetek között, a társadalmi, történelmi változások hatása az irodalom egyes korszakára a mûvészetek kifejezõeszközei Képek, zenék illusztrálásával vigyük közelebb a témát a tanulókhoz I A felvilágosodás eszméi, hatásuk a kor irodalmára Csokonai Vitéz Mihály fontosabb életrajzi adatai legáció T A kor társadalmi, történelmi eseményei, hatásuk Csokonai életére, költészetére 8. I Magyar! Hajnal hasad! a hangvétele, mondanivalója Költõi felkiáltás T A vers kifejezõeszközei; felkiáltások, képek-szinek jelentõsége jelképes szavak jóslat Sz A vers hangsúlyos olvasása Memoriter: 1-2 sor a versbõl I Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez vagy Még egyszer Lillához címû vers tartalmi, hangulati elemzése reménytelen szerelem természeti kép A költõ érzelmeinek képi kifejezését mutassuk be ezekben a mûvekben T A költõi kifejezõ eszközök vizsgálata az olvasott Csokonai versekben Lehetõség nyílhat az összehasonlító elemzésre 10. I A reformkori eszmék hatása Kölcsey Ferenc életére életrajzi adatok kronológikus sorrendben

19 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I Kölcsey Ferenc: Himnusz szerkezeti felépítés, mondanivaló himnusz fogalma alcím magyarázata 12. Sz-T Hangsúlyos versolvasás Versmondás gyakorlása költõi képek, óda keretes szerkezet Memoriter: 2-3 versszak a Himnuszból képességek szerint I-T Kölcsey Ferenc: Huszt epigramma összehasonlító elemzés a Himnusszal (téma, terjedelem stb.) 14. I Vörösmarty Mihály életrajzi adatai Olvasmány a Perczel családdal való találkozásról Bartók László: Így élt Vörösmarty Mihály címû könyvébõl adatgyûjtés I-T-Sz Vörösmarty Mihály: Szózat Irodalmi kifejezésformák a mûben A vers hangsúlyos olvasása, versmondás kiáltvány Szózat és a Himnusz összehasonlító elemzése Memoriter: Szózat 1-2. versszak T-Sz Vörösmarty Mihály: A vén cigány A tartalom, a társadalmi ellentétek, érzelmek, indulatok költõi kifejezõje 18. I-T-Sz Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka szerkezet, tartalom, érzelmek megjelenítési formái Hangsúlyos versolvasás I Vörösmarty Mihály: Magyarország címere 20. I-T-Sz Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty életrajzi adatai és az olvasott mûveik rendszerezõ összefoglalása közös és eltérõ vonások felfedeztetése I Az elõzõ években tanult ismeretek Petõfirõl felidézés, rendszerezés; a forradalmiság bemutatása tanult versek alapján Pl.: Csatadal Egy gondolat bánt engemet tartalmi, hangulati elemzés színek, szóismétlések Érzelem, hazafiság, nemzeti összefogás megfigyeltetése 22. I-T Petõfi Sándor: Pacsirtaszót hallok megint tartalmi, hangulati, érzelmi elemzés Memoriter: Petõfi verseibõl 8-10 sor válogatás vagy rövid terjedelmû teljes mû I-T-Sz Petõfi versekbõl válogatás hangsúlyos versolvasás elemzés: tartalmi mondanivaló, érzelem magyarság forradalmiság kifejezése, tanult költõi kifejezésformák Biztosítsunk lehetõséget arra, hogy szabadon választott Petõfi verset tanári irányítással bemutassanak, és a begyakorolt elemzési szempontok szerint értelmezzenek a tanulók

20 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I-T A reformkor költõirõl tanultak összefoglalása Tudáspróba I-T A tudáspróba értékelése, javítása 26. I-T Jókai Mór életrajzi adatai azonosulása a reformkori eszmékkel, írói nagysága, mûvei Jókai nyelvezete példákon bemutatva Használjuk a mûvek ismertetésére a regények filmváltozatait I-T Jókai mûveibõl készült filmfeldolgozás közös megtekintése, elemzése Készítsenek jegyzeteket a látott filmmel kapcsolatban a tanulók I-Sz Könyvtári óra a házi olvasmány önálló feldolgozásának elõkészítésére Jókai Mór: A kõszívû ember fiai címû regényébõl a regény mûfaji jellemzõinek észrevétetése Célszerû globális regényismertetés után kiválasztott részleteket elolvastatni és olvasónaplóban feldolgoztatni I-Sz Beszámoló a házi olvasmány feldolgozott fejezeteirõl Hangsúlyos szövegolvasás gyakorlása konfliktus, feszültség elemzése drámajátékkal Késztessük a tanulókat véleményalkotásra az elemzések során 32. T Jókai nyelvi eszközei, irodalmi kifejezésformák az olvasott mûrészleteken Kommunikációs helyzetgyakorlatok fejleszthetik empátiás és ítéletalkotó készségüket I-T Krúdy Gyula: A sánta honvéd az író családi kapcsolata a szabadságharccal Az elbeszélés tartalmi összefüggései, szerkezeti felépítése, a szereplõk jelleme elbeszélés mûfaji jellemzõinek bizonyítása nyelvi eszközök elemzése Erkölcsi nevelésre ad lehetõséget a mû I-T-Sz Önálló beszámoló egy választott Krúdy mûrészletrõl a tanultak értelmezõ felhasználásával Megfigyelési és elemzési szempontok alapján olvasónapló vezetése 36. I-T Tudáspróba félévi szintmérés A szintfelmérés szempontjai: szövegértés ítéletalkotás konfliktus feloldási módja a szereplõk jellemzése forrásanyagok felhasználása mû-, íróismeret I Ady Endre életrajzi adatai (szülõhely, szülõk, gyermekkor, iskolásévek, újságírói pályaévek)

21 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés T A szülõhely megjelenítése Ady verseiben, a költõi eszközök vizsgálata költõi képek szimbólum jelentésvizsgálata Összehasonlításokat végezhetünk Petõfi, Arany hasonló témájú verseivel I Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba elemzés: szerkezet, érzelmek megfigyelése múlt jelen kifejezése érzelmi különbségek A költõ gondolataival érzéseivel azonosulás Te hogyan érzel iskolád iránt? 40. T Hangsúlyos versolvasás, versmondás A tanult költõi kifejezõeszközök elemzése Memoriter: Üzenet egykori iskolámba 4-5 versszak I-T Ady és a szerelem Léda versek szemléleti síkon szabad versválasztással A tanult irodalmi kifejezésformák felismerése I-T Csinszkához fûzõdõ kapcsolat Ady: Õrizem a szemedet címû versének közös elemzése érzelem, képiség, szóismétlések szerepe szimbólum jelentésárnyalata I Ady Endre: Párizsban járt az Õsz Ady Endre: A föl-földobott kõ képek, színek nyelvi-formai eszközei A hazaszeretet, magyarság tudat kifejezõdésének közös vizsgálata I I Válogatás Ady istenes verseibõl Válogatás Ady háborúellenes verseibõl Ambivalens érzések a bemutatott versekben szemléleti síkon I-T Ady Endre költészetérõl tanultak összefoglaló rendszerezése témák szerint Tudáspróba Memoriter: Ady verseibõl szabadonválasztott 8-10 sor képességek szerint I-Sz József Attila élete és kora a magánélet viszonya a társadalmi problémákhoz Önéletrajzi adatok és József Jolán: A város peremén (részletek) forrásanyagok gyûjtése, lejegyzése, beszámoló a gyûjtõtt adatokról önéletrajz Tanári irányítással végeztetjük a kutatómunkát I-T József Attila: Ringató József Attila szerelmi lírájából válogatás hangsúlyos versolvasás gyakorlása hangulat, tartalom, érzelem A versek képiségének vizsgálata Mi tetszik? indoklása I-T József Attila: A Dunánál Költõi kifejezõeszközök nemzeti kérdése Memoriter: Szabadon válogatott József Attila versekbõl 8-10 sor képesség szerint

22 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I-T József Attila költészetérõl tanultak rendszerezése, összefoglalása I-T Tudáspróba 58. T Könyvtári óra: Hogyan gyûjtsünk forrásanyagot íróról, költõrõl katalógus Könyvtárlátogatáson mutassuk be, gyakoroltassuk a katalógus kezelését, a forrásanyag gyûjtési módját I Adatgyûjtés, ismerkedés Radnóti Miklós költészetével, korával Lexikonhasználat I-T Radnóti Miklós költészetébõl válogatás hazaszeretet, szerelem kifejezõdései versben Szabadon választott vers hangsúlyos olvasása és irányított elemzése az érzelmek kifejezõdésére 62. I-T Kosztolányi Dezsõ verseibõl válogatás I-T Tájleíró líra: válogatás a hazai tájat bemutató versekbõl Petõfi, Juhász Gyula verseibõl képiség, a leírás módja Tantárgyi koncentráció a mûvészetekkel Képzõmûvészeti alkotások, szinek, zenerészletek felhasználásával szemléltethetünk I-T Év végi ismétlés Kor, történelmi háttér Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály és Petõfi Sándor feldolgozott mûveiben Törekedjünk fokozatos önállóságra a mûvek bemutatása, elemzése terén I-T Ady Endre és József Attila költészete I-T Jókai Mór és Krúdy Gyula mûrészleteinek rendszerezõ ismétlése Kifejezõ olvasás, prózai szöveg elemzése, önálló beszámoló az olvasottakról I-T Radnóti Miklós versei és a tájleíró versek ismétlõ rendszerezése T I-T 74. I-T Tudásszintmérés Az olvasót segítõ mutatók, könyvtárhasználat gyakorlása Napi sajtó híreinek közös értelmezése Az év végi tudáspróba elõkészítése Az értékelés szempontjai: mû- és mûfajismeret szintje; elemzõképesség irányítással; véleményalkotó képesség a mû tartalmi összefüggéseirõl, szereplõk jellemvonásairól; verselemzés irányítással; tanult irodalmi kifejezõformák ismereti szintje

23 Készítette: Mátrai Józsefné Tálas Józsefné Matematika

24 A tantárgy heti óraszáma: 4 Éves óraszám: 148 A tantárgy fôbb A témakörökre témakörei: szánt idô: Gondolkodási módszerek (Gm.) 8 óra Számtan Algebra (SZA) 75 óra Geometria Mérés (GM) 42 óra Reláció Függvény Sorozat (RFS) 15 óra Kombinatorika Valószínûség Statisztika (KVS) 8 óra Tantárgyi koncentráció Életvitel és gyakorlati ismeretek: különféle mérések, szerkesztések végzése, térben és síkban való orientációs képességek fejlesztése Mûvészetek: tér és formalátás fejlesztése Anyanyelv: szabályok szabatos megfogalmazása, szöveges indoklása Beépített közös követelmények Tanulás: gondolkodási mûveletek alkalmazása, a pontos matematikai nyelv használata, könyv, feladatlap használata Kommunikációs kultúra: szabályok megértése, pontos megfogalmazásuk Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz: szöveges feladatok tartalma Javasolt taneszközök (tanulói tanári) Logikai készlet Színes rúd Sík és térmértani modellezõ készlet Körzõ Vonalzók Szögmérõ Játékpénz 0 középpontú számegyenes Hõmérõ Mérleg, súlyok dl, l mérõedények Méterrúd Órák, naptárak Zsebszámológép Testek Javasolt taneszközök: dr. Bernáthné Nagy Ágnes Mátrai Józsefné Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a készségszintû számolás fejlesztéséhez III. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a síkidomok szerkesztéséhez (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tálas Józsefné: Gyakorlólapok kerület- és terület számításhoz (Nemzeti Tankönyvkiadó) Mátrai Józsefné: Gyakorlólapok a törtek tanításához II. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Takács Gábor Takács Gáborné: Matematika 8. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Módszertani ajánlás a Gyakorló Általános Iskola Átmeneti tantervének alapján készített Tanmenet javaslat használatához: Az optimális tanulás-szervezés a tanítási órákon csökkentheti a tanulóknál a matematikai hibák számát. Ehhez ismernünk kell azoknak a hibafajtáknak a körét, melyeket gyakran követnek el a tanulók a tanulás során. a) Tipikus általános iskolai hibák, amelyeket a tanulók is elkövetnek: nagyobb számkörben való számolás esetén (ezres, tízezres számkör felett) egyik helyiértékrõl a másikra való áttéréskor, egyszerre több helyiértékkel való számolás esetén, a nulla funkcióértékének alkalmazásakor és a mértékegységeknél a tizedesvesszõ használatakor. b) Tipikus hibák az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál: hibás téjékozódás a helyiértékrendszerben, a kisebbítendõ és a kivonandó vagy egyéb mûveleti tényezõk felcserélése a szöveges feladatokban, a szorzótábla hibái, lassú felfedezése (ez az írásbeli szorzásnál és osztásnál is nagy nehézséget jelent) általános bizonytalanság a mértékek jelölésében és átváltásában (kivételt legfeljebb a pénz jelent) egyik mûveletrõl a másikra való átállás nehézségei szabályok megértésének problémái c) Individuális hibák (Diszkalkuliáról pedagógusoknak 1996; Szerkesztette: Mesterházi Zsuzsa) A fent ajánlott gyakorlólapok a 8. osztályos matematikai ismeretkör megértését és begyakolását lehetõvé teszik a tanulók számára. Emellett a konkrét cselekvés közben szerzett tapasztalat segítheti még a tanulók munkáját. A Tanmenetjavaslat -ban korrekciós céllal készült el a Számfogalom kialakulásának lépése. Ajánljuk azok betartását a tanítás során. Továbbá, a 8. osztályos matematika tananyag algoritmikus építkezése miatt alkalmas arra, hogy segítse a tanulókat a tantárgy tanulási szokásrendjének kialakulásában. Fontos fejlesztési terület továbbra is a gondolkodási módok és a becslési képesség területei. Az egyes matematikai témakörökben az év folyamán a folyamatos témazáró felmérések, valamint az évvégi felmérések biztosítják a tanulók tudásának ellenõrzését. Egy tanítási óra tananyaga egy vagy több matematikai témakörbõl állhat. A fõtémakör aláhúzással van jelölve. A zsebszámológép használata ajánlott. A jobb képességû tanulókat az ellenõrzésben, a gyengébbeket a feladatok pontos megoldásában segíti. A Tanmenetjavaslat a 10 évfolyamos iskolatipushoz íródott. A matematika tananyagát alkotó témakörök követelményeinek ismertetése Gondolkodási módszerek Legyenek képesek közös elemeket is tartalmazó halmazok egyesítésére Tudják az unió elemeit felsorolni Értsék a logikai kifejezések tartalmát 24

25 Számtan, algebra Legyen biztos számfogalmuk százezres számkörben Legyenek jártasak milliós számkörben, a tört számok, a tizedes törtek és a negatív egész számok körében Tudjanak készségszinten összeadni, kivonni, szorozni és osztani egyjegyû osztóval egész számot és tizedes törtet Legyenek jártasak a két- és háromjegyû számok szorzásában Ismerjék a két- és háromjegyû számmal való osztás technikáját Legyenek gyakorlottak a különbözõ nevezõjû törtek öszszeadásában, kivonásában Tudjanak tört számokat szorozni és osztani egész- és törtszámmal Tudjanak tizedes törteket osztani egyjegyû osztóval Tudják a szöveges feladat adatait önállóan rendezni és feladattervet készíteni Szerezzenek tapasztalatokat a fordított szövegezésû feladatok megoldásában Relációk, függvények, sorozatok Legyenek képesek adatokat táblázatba rendezni Tudják azokat koordináta-rendszerben ábrázolni Geometria, mérés Ismerjék a henger és a kúp tulajdonságait Tudjanak testekhez testhálót rendelni Gyûjtsenek tapasztalatot a testek felszínével, térfogatával kapcsolatban Ismerjék fel és nevezzék meg a speciális négyszögeket Tudjanak mérni a tanult szabvány mértékegységekkel Legyenek képesek mennyiségek átváltására, beváltására gyakorlati mérések, illetve analógia alapján Tudják a kocka és téglatest felszínét kiszámítani testháló alapján Ismerjék a térfogat mértékegységeit: m 3, dm 3, cm 3 Tudják, hogy egy dm 3 = 1 liter Ismerjék a tanult szerkesztések algoritmusait Legyenek képesek pontos és tiszta szerkesztésekre Kombinatorika, valószínûség, statisztika Értsék és használják a valószínûségi viszonyszavakat a valószínûségi játékok, illetve a kísérletek alkalmával Legyenek képesek adatokat gyûjteni és rendezni Tudjanak grafikont készíteni táblázatból leolvasott adatok alapján 25

26 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés SZA Természetes számok elmélyítése (ezres, tízezres, százezres számkör). Tizes számrendszer szerkezeti sajátosságainak felelevenítése. Mennyiségek megnevezése. Kerek és teljes ötjegyû számok írása, olvasása, összehasonlítása. (h.é. tábla) Növekvõ, csökkenõ sorok, hiányos számsorok pótlása ezres számkör tízezres számkör százezres számkör teljes ötjegyû szám növekvõ, csökkenõ sor számsor 2. SZA Számszomszédok. Egyes, tizes, százas, ezres, tízezres szomszédok. Számok helye a számegyenesen. Teljes ötjegyû számok bontása h.é. szerint. Összegalak számszomszéd számegyenes összegalak bontás 3. SZA Sorszámok. Helyi érték, alaki érték, valós érték kapcsolata. Számalkotások legalább két feltétellel Számok bontása analógiára sorszám helyi érték alaki érték valós érték 4. SZA Kerekítés tizesekre, százasokra, ezresekre, tízezresekre Kerek és teljes ötjegyû számok rendezése. Összehasonlításuk kerekítés összehasonlítás SZA Mûveletek törtszámmal A tört részek nevének lejegyzése, tört részek és neveik párosítása Tört részt elõállítása színezéssel. Nevük leírása. Alkotórészei Mennyiség, számnév, számjel egyeztetése Írásmód: osztottan a törtvonal jelöli, számláló, nevezõ. törtrész számláló nevezõ törtvonal 6. SZA Különbözõ törtrészek jelölése törtszámmal. Törtszám kiolvasása, írása. Ugyanazon mennyiség + neve + jele egyeztetéssel Egyenlõ nevezõjû törtek összeadása és kivonása egyenlõ nevezõjû tört összeadás kivonás 7. GM Testek építése egységkockákból, lapokból: henger, kúp, kocka, téglatest, oszlop A testek tulajdonságának megfigyelése, megfogalmazása, csoportosításuk Testek elöl, oldal és felülnézetben test lap, él, csúcs elöl-, oldal-, felülnézet 8. GM Henger, kúp alkotórészei: lap, él, csúcs, palást, körcikk Lapok, élek helyzete a térben lap, él, csúcs, palást, körcikk

27 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés GM Egyenesek, szakaszok rajzolása vonalzóval, szerkesztésük Szakaszok megmérése, kimérése. Becslés. Mérés mm pontossággal Szakaszok kimérése cm és mm pontossággal Szakaszok másolása, felezése szerkesztéssel párhuzamos merõleges kitérõ, metszõ egyenes, szakasz másolás, felezés 10. RFS Relációk a mért egész és törtmennyiségek között. Több, kevesebb, egyenlõ, jelölése relációs jellel 11. GM Mértékegységek ismétlése: idõmértékek Mérési gyakorlatok: idõpont leolvasása órában, percben, másodpercben, órában és percben, percben és másodpercben Napszakok szerinti jelölése. Másodperc jelölése idõmértékrendszer mértékegységei, idõpont, idõtartam 12. HL Elemek válogatása, elhelyezése kördiagramon. Végtelen halmaz fogalma végtelen halmaz GM Szögmérés. Szögek másolása, felezése. Szögfajták és tulajdonságaik Szögmérés gyakorlása. Háromszög szögeinek megmérése. Nevezetes szögek szerkesztése: 180º és 90º hegyes, tompa, derék, egyenes, homorú, teljesszög, fok 14. GM Nevezetes szögek szerkesztése: 45º, 60,º 30º Háromszögek csoportosítása: különbözõ oldalú, egyenlõ szárú háromszög, egyenlõ oldalú háromszög fogalma. Háromszög szerkesztése három oldalból egyenlõ oldalú háromszög egyenlõ szárú háromszög 15. SZA Egyenlõ értékû törtek keresése ugyanakkora egészeken, amelyek különbözõ egyenlõ részekre vannak osztva (konkrétan) Szõnyegezés, színezés egyenlõ értékû tört 16. GM Háromszög csúcsainak, oldalainak jelölése. Háromszögek szerkesztése két oldalból és a közbezárt szögbõl. Közös tervkészítés GM Háromszög szerkesztése egy oldalból és a rajta fekvõ két szögbõl. Melyik adatból nem lehet háromszöget szerkeszteni? 18. GM-SZA- -RFS Tudáspróba az ismételt anyagból Legyen biztos számfogalma százas számkörben. Legyen járatos a törtszámok körében. Tudjon természetes számokat, azonos nevezõjû vagy azonos számlálójú törteket összehasonlítani. Ismerjék a kocka és téglatest tulajdonságait. Tudjanak szakaszt másolni, felezni

28 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Gm Részhalmaz képzése tárgyakkal, matematika eszközeivel Részhalmaz elnevezése, kiegészítõ halmaza Összefüggés: egyik a másiknak része. Állítások a halmazábra részeirõl. A feltétel tagadása: a logikai nem részhalmaz logikai nem 20. SZA Különbözõ nevezõjû törtek összeadása és kivonása: egyenlõ nevezõre hozás. A legkisebb közös többszörös megkeresése abban az esetben, ha az egyik nevezõ többszöröse a másiknak, majd akkor, ha nem az legkisebb közös többszörös SZA Egyenlõ nevezõre hozás és lehetséges lejegyzési formája Az összeadás és kivonás elvégzése 22. SZA-Gm Gyakorló óra: Egyenlõ és különbözõ nevezõjû törtek összeadása és kivonása szám- és szöveges feladatban Részhalmazok képzése törtszámokkal különbözõ nevezõjû tört 23. GM-SZA Párhuzamosok, merõlegesek szerkesztése Szakaszok kimérése Négyzet, téglalap szerkesztése cm és mm pontosággal Törtek egyszerûsítése, bõvítése négyzet téglalap 24. GM-SZA Gyakorló óra: Négyzet, téglalap szerkesztése Háromszögek szerkesztése háromféleképpen Összeadás kivonás gyakorlása közönséges törtekkel háromszög KVS-SZA Valószínûségi kísérletek egyenlõen valószínû események között. A lehet, biztos, lehetetlen fogalmak használata. (kockadobások) Közönséges törtek egyszerûsítése, bõvítése, közös nevezõre hozása lehet, biztos, lehetetlen, egyszerûsítés, bõvítés közös nevezõre hozás 26. GM-Gm Egybevágó síkidomok (háromszög, négyzet, téglalap) elõállítása tükrözéssel, másolással, szerkesztéssel Síkidomok csoportosítása különbözõ szempontok szerint egybevágó tükrözés, másolás

29 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés GM-RFS Nagyítás négyzetrácson szerkesztéssel. Az oldalak hosszának a többszörözése. Kicsinyítés négyzetrácson, szerkesztés Az oldalak hosszának hányadolása Síkidomok egymáshoz rendelése hasonlóság alapján hasonulás nagyítás, kicsinyítés 28. KVS-SZA Gyakorlati példákban az események valószínûségérõl (bekövetkezik, megtörténik) állítások megfogalmazása a tanult fogalmak felhasználásával Az adatok táblázatba rendezése Számköri ismeretek gyakorlása százezres számkörben GM-RFS Adott sugarú kör szerkesztése. Mérés cm és mm pontossággal. A kör és alkotórészei (középpont, körvonal, körív, átmérõ, sugár, húr, körlap, körcikk). A sugár és az átmérõ kapcsolata kör, sugár, középpont, körvonal, körív, átmérõ, sugár, húr, körlap, körcikk 30. GM Gyakorló óra: Négyzet, téglalap szerkesztése (mm pontossággal) Kicsinyítés, nagyítás szerkesztéssel Kör szerkesztése (mm pontossággal) 31. GM Felmérés: Négyzet, téglalap, kör szerkesztése Egybevágó és hasonló síkidomok elõállítása másolással, tükrözéssel, nagyítással, kicsinyítéssel Tudjanak kicsinyíteni, nagyítani, tükrözni egy tükörtengellyel Tudjanak négyzetet, téglalapot, kört szerkeszteni 32. SZA-RFS Törtmennyiségek többszörözése. Törtszám szorzása egész számmal. Törtmennyiségek részekre osztása. Törtszám osztása egész számmal. Törtszámok összehasonlítása szorzás osztás SZA-RFS Törtszám szorzása törtszámmal Törtszámok rendezése 34. SZA-Gm Törtszám osztása törtszámmal Törtszámok csoportosítása különbözõ szempontok szerint reciprokérték 35. Gm-SZA Metszetképzés végtelen és véges alaphalmazon. Az alaphalmaz elemeinek szétválogatása közös tulajdonság alapján, elhelyezése a metszetábrába Összefüggés: van közös elemük, nincs közös elemük. Több feltétel egyidejû teljesülése, logikai és. Az üres halmaz fogalma Metszethalmaz képzése egész és törtszámokkal metszethalmaz logikai és üres halmaz

30 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés SZA-RFS Alapmûveletek írásban pozitív egész számokkal Összeadás tizesátlépés nélkül helyiérték táblába beírt számokkal (háromjegyû, négyjegyû, ötjegyû). Elnevezésük Kivonás tizesátlépés nélkül helyiérték táblába írt számokkal Elnevezésük. Kivonás elvétellel és pótlással pótlás SZA-GM Összeadás tizesátlápéssel a fokozatok betartásával helyi érték táblába beírt számokkal. Mûvelet eredményének becslése Kivonás tizesátlépéssel a fokozatok betartásával helyiérték táblába beírt számokkal. Kivonás elvétellel, pótlással (növelem tízzel) Becslés. Átváltások, beváltások pénzzel 38. SZA-Gm Gyakorló óra: Tanult mûveletek gyakorlása törtszámokkal és pozitív egész számokkal szám és szöveges egyszerû feladatban Számok csoportosítása különbözõ szempontok szerint 39. SZA Felmérés: Törtekkel mûveletek (azonos és különbözõ nevezõjû törtek összeadása, kivonása, szorzás, osztás egész és törtszámmal. Írásbeli összeadás, kivonás fokozatok szerint Tudjanak egyenlõ nevezõjû törteket összeadni, kivonni Törtszámot szorozni, osztani egész számmal 40. Gm-SZA Metszetképzés alaphalmazon. A két feltétel egyidejû teljesülése. A minden, van olyan, van amelyik nem, egy sem, és fogalmak használata. A halmazábra elemszámának megállapítása. A logikai és tartalmi értése Metszetképzés: számok többszörösei SZA-RFS A szorzók, bennfoglalók gyakorlása Írásbeli szorzás egy és kétjegyû szorzóval, tizesátlépés nélkül helyiértékes értelmezéssel. Elnevezések (két-, három-, négyjegyûek) Hányadossorozatok kiegészítése szorzandó} tényezõk szorzó szorzat részletszorzat 42. SZA-GM Szorzás tizesátlépéssel, helyiérték értelmezéssel 0 van a szorzandóban vagy a szorzóban Szöveges feladat megoldása, pénzhasználat. Becslés becslés 43. GM-RFS Mértékegységek ismétlése: hosszúság mértékek Mérési gyakorlatok: szakasz megmérése (cm, cm és mm, m) kifejezése tört alakú számmal. M és mm viszonya. Átváltások hosszúság mértékrendszer

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 5. Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák AZ EGÉSZ SZÁMOK 1. Az év bevezetése, ismétlés, játékos bevezető Az éves munkával kapcsolatos ismeretek, elvárások közlése.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom Olvasás 2. osztály 1. Ismert típusú írott utasítások megértésé, végrehajtása 2. Ismert és begyakorolt, rövid szövegek pontos, biztonságos és folyamatos

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Készült a NAT 2012, Matematika Keret Tanterv és a Helyi Tanterv alapján. Az ötödik

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 5. osztály Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben