Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv"

Átírás

1

2

3 Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv

4 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás 30% Fogalmazási ismeretek 20% Kommunikáció 10% Tantárgyi koncentráció I r o d a l o m M û v é s z e t e k Beépített közös követelmények K o m m u n i k á c i ó Ta n u l á s Hon- és népismeret Kitekintés Európába Szükséges taneszközök Ajtony Péter Lõrik József: Nyelvismeret 7. oszt. Széplaki Erzsébet: Fogalmazás 6. oszt. Javasolt taneszközök irodalmi szöveggyûjtemény, verseskötetek, szókártyák a nyelvtani fogalmakhoz, tájképek, arcok fényképek a leíráshoz, napilapok, folyóiratok Nyelvtani ismeretek témaköri követelményei Ismerjék fel a mondatrészeket, fogalmi jellemzõiket, az aláhúzási jelüket, mondatbeli szerepüket. Tudják megnevezni a mondatrészek szófaját. Mutassanak gyakorlottságot a szóvégi magánhangzó, mondatközi írásjelek használatában, az egybeírás és külön írás begyakorolt eseteiben. Használják a helyesírási segédeszközöket az önellenõrzés és hibajavítás során. Kommunikáció témaköri követelményei Tudjanak beszélgetni, kulturáltan kapcsolatot teremteni társaikkal, felnõttel. Legyenek tájékozottak az egyéni véleményük megfogalmazásában: vita, felszólalás, érvelés, cáfolás során. Rendelkezzenek ismeretekkel a tömegkommunikáció körében (hír, riport, krónika, híradó nekik szóló információit értelmezve). Mutassanak jártasságot a különbözõ mûfajú szövegek alkotásában (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél) és törekedjenek ezekben az információközlés változatos kifejezésére. Szövegértés, szövegalkotás témaköri követelményei Mutassanak elemi tájékozottságot a szövegértés, elemzés és szövegalkotás terén szóban és írásban. Tudjanak kérdéseket feltenni a szöveg oksági, szerkezeti összefüggéseire. Törekedjenek az értelmes, tématartó, összefüggõ mondatokban való beszámolóra. Tudják megkülönböztetni a köznapi, irodalmi és tantárgyi szavakat. Fogalmazási ismeretek témaköri követelményei Ismerjék fel az olvasott mû elbeszélõ, leíró részeit, párbeszédes formáit. Tudjanak idõrendiséget, lényegkiemelést, szerkezeti tagoltságot, változatos nyelvi formát alkalmazni szóbeli és írásbeli szövegalkotásaikban. Tudjanak irányítás mellett vázlatot, jegyzetet készíteni, és azt felhasználni fogalmazás készítésekor. Legyenek képesek a hibajavító jeleket értelmezve, hibákat javítani. 4

5 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F K Év eleji ismétlés a tanult szófajkörbõl szófaji differenciálás jelentéskülönbségek, kérdõszó és a szófaj kapcsolata Szógyûjtések a különbözõ szófajokra azonos témában rövid szöveg alkotása Szöveg folytatása elbeszélõ fogalmazássá Beszédtechnikai ismeretek gyakorlása: légzés, hangerõ, hanglejtés ige fõnév melléknév számnév fogalmi meghatározás, felismerés, szófajgyûjtés cím tartalom összefüggése cím variációk Ny K Sz F Ige kérdõszó, jelentései, idijei, igemódok Drámajáték mozdulatok álló képekben Prózai szövegek értõ, hangsúlyos olvasása Beszámoló az olvasott szöveg tartalmáról h a n g s ú l y, hangerõ megválasztása, kapcsolattartás a hallgatósággal, l é n y e g k i e m e l é s A szófaji gyûjtéseket képsorokkal, szövegelemzésekkel, mozdulatsorok megjelenítésével végeztetjük Ny K F-Sz A fõnév és melléknév kérdõszó, jelentései, fajtái Iskolai eseményrõl beszámoló Az esemény mozzanatai, szereplõi elbeszélõ fogalmazás helyes szóhasználat, kapcsolatfelvétel és -tartás szemkontaktus a szereplõk tulajdonságai jellemzésük Szófajgyûjtések a köznapi élet eseményeibõl, történelmi események elemzésével mikor? hol? kik? mit csinálnak? milyenek? hányan voltak? stb Ny Sz F A számnév kérdõszó, jelentés, fajtái Számnév felismerése szövegben, közmondásokban Számnevek pótlása történelmi eseményekrõl szóló szövegekben Az események folytatása keltezés Felhasználhatók a gyûjtésre, elemzésre a Magyar szólások és közmondások, Mi fán terem c. könyvek 8. Ny Sz F A tanult szófajok helyesírási szabályai Szókincsfejlesztés: tantárgyi szavak jelentése, helyesírása Szövegbeillesztés igeidõ jelei, mód jelek, fokozás jelei, tulajdonnevek írása Tantárgyi koncentráció: történelemmel, földrajzzal, irodalommal, természetismerettel téma választáskor, szógyûjtésnél és jelentésdifferenciáláskor, szövegalkotás és elbeszélõ fogalmazás írásánál Ny Sz F K A szófajkör fogalmi bõvítése: névszó fajtái Szövegelemzés a névszók felismerése, a szöveg tartalmi egységei Hiányzó tartalmi egység pótlása címválasztás tématartás Kultúrált felszólalás iskolai életbõl vett példákon névszó bevezetés fõrész befejezés lényegtelen, témától eltérõ mondatok elhagyása Tantárgyi koncentráció: irodalommal, publicisztikával a szövegválasztáskor Kultúrált viselkedés a felszólaláskor

6 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F Névutó helye, szerepe Pontos helymegjelölés irodalmi mûvek helyszínének felidézésével Az elbeszélõ fogalmazás tagolódása összefüggõ gondolatsor, gondolati átkötések azután, éppen akkor, elõször, majd szavak használata Ny K Sz F A névutó helyesírása Tématartás a felszólaláskor Az irodalmi mû szekezete helyszín, szereplõk, cselekmény Témához címválasztás Szöveg hiányzó mozzanatainak pótlása szövegelemzés támpontjai Irodalmi példákon illusztrálás Ny Sz-K F A névmás fogalma fajtái: személyes névmás, mutató névmás, kérdõ névmás, kiegészítõ anyagként: birtokos n é v m á s A névmások helyesírása Irodalmi mû(részlet) hangsúlyos felolvasása, elemzése tartalom vázlattá szûkítése Szóismétlések, más stiláris hibák felismerése az elbeszélõ fogalmazásban, szó helyettesítés igeragozás felidézése személyes névmás személyrag kapcsolata birtokos névmás, birtokviszony Irodalmi szóhasználat megfigyeltetése Arany verseiben Ny Sz F Kötõszó fogalma, helye, írása Szövegpótlások kötõszóval Tartalmi elemzés Elbeszélõ fogalmazás adott témában a vesszõ helye 16. Ny Sz-F Határozószó fogalma, fajtái, helyesírása Szöveg tartalmi szûkítése vázlattá szófaj és mondatrész fogalmi elkülönítése vázlat tipusok: mondatos, címszavas, kérdéssor Ny Sz K F Egyéb szófajok tájékozódási szinten: indulatszók, igenevek, módosítószók Szövegelemzés a tanult szófajkör felismerésével, szógyûjtések a témakörben Kultúrált viselkedés a beszédpartnerrel vita során iskolai, köznapi példákon Írói szóhasználat szövegbe építése köznapi nyelvhasználatban elõforduló szavak az egyéb szófajkörbõl vita Tantárgyi koncentráció az irodalommal

7 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz K A tanult szófajok rendszerezése, helyesírási tudnivalói Szövegalkotások az egyéb szófajok jelentés értelmezésével A szereplõk viselkedésérõl véleményalkotás szójegyzék szavainak gyakorlása Az ismeretkör összefoglalását táblázatokon, ábrákon végezzük. Tudják a tanulók ezeket értelmezni! Ny-Sz F K Egyéb szófajkör helyesírási gyakorlása Szójegyzék tantárgyi szakszavainak helyesírása, szövegbe ágyazása Közös vázlatkészítés elbeszélõ fogalmazáshoz témaválasztás a természetismeret, tudományok t é m a k ö r é b õ l Véleményalkotás köznapi eseményrõl a tömegkommunikáció híranyagából szaktárgyi szavak jelentése, írása Tantárgyi koncentráció a témaválasztáskor a természetismerettel, tudományokkal Ny Sz Szaktárgyi szavak szójegyzéke helyesírási gyakorlás Szövegalkotások a szaktárgyi szavak felhasználásával Szaktárgyi szavak helyesírása, köznapi nyelvhasználatba építés Ny Sz K F Mondattani ismeretek ismétlése mondatfajták a beszélõ szándéka szerint, minõség szerint Különbözõ mondatfajtákkal szövegtipusok alkotása Konfliktusok az iskolai életbõl felismerés, értelmezés, megoldás Irodalmi mûben rejlõ konfliktus felismerése mûelemzés szándékok, hanglejtés, írásjelek A konfliktushelyzetek megjelenítése drámajátékkal Ítéletalkotási képesség fejlesztése Ny Sz F K A mondat szerkezete Egyszerû mondat (mit tudtam meg a mondat állításából?) Hiányos mondat pótlása Elbeszélõ fogalmazás átélt olvasói élmény alapján A fogalmazás egy-egy mozzanatának megjelenítése állítások egy állítás Ny Sz F K Tõ és bõvített mondat szerkezete Bõvítési szûkítési gyakorlatok a mondatalkotásban Téli élmény elbeszélõ fogalmazásban Iskolai otthoni életben elõfordult konfliktusok elemzése, megoldás tõmondat bõvített mondat

8 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F K A mondat alkotórészei szófaj mondatrész fogalma Szófaj gyûjtések, mondatba szövegbe ágyazásuk, mondatbeli szerepük rákérdezéssel Párbeszéd beékelése az elbeszélésbe Kérdés felelet hangsúlya a párbeszédben kommunikációs helyzetgyakorlaton (pl.: tudakozódás, segítségkérés, stb.) szófaj mondatrész fogalmi differenciálás Fontos a szófaj és mondatrész fogalmának, jelentéstartalmának elsajáttíttatása a szófaji mondatrészi elemzés szempontjából. Tantárgyi koncentráció az irodalommal a párbeszédes forma bemutatására Ny Sz F K A mondat fõ részei Alany kérdései jelentése aláhúzási jelölése szófajai Szövegalkotások ki végzi a cselekvést szövegpótlások a cselekvõ személyével Ki õ? Játékos jellemzési gyakorlat Véleményalkotás másokról az alany kérdõszói, aláhúzási jele tapintat A mondatrészeket rákérdezéssel kerestetjük a válasz az adott mondatrész. Komplex elemzéseket végeztessünk a mondatrész szófaji kifejezésének megállapításával Ny Az állítmány kérdése jelentése aláhúzási jelölése szófajai Mondatalkotások a fõ mondatrészekkel különbözõ tipusú szövegekbõl elemzés Irodalmi hõs tulajdonságai (olvasott irodalmi mûvek alapján) külsõ belsõ tulajdonságok erkölcsös erkölcstelen Tantárgyi koncentráció az irodalommal. A mû szereplõinek jellemzésekor olyan szereplõket válasszunk, akiknél észrevehetõ a köznapi jellemvonásoktól eltérõ, nem szokványos tulajdonság is Ny Sz A tõmondat mondatrészeinek leképezése ágrajzban Szövegelemzések, szövegpótlások ágrajz 38. Ny Sz Az alany és állítmány helyesírása, helye a mondatban Alany nélküli mondatok Szövegalkotás alanytalan mondatokkal pl.: idõjárással kapcsolatos mondatok A szövegalkotásokat sokféle stílusban, mûfajban végeztessük Bõvített mondat bõvítmények A tárgy kérdése, jelölése, szófaji meghatározása Mondatbõvítés tárggyal rövid szövegek alkotása Elbeszélõ fogalmazásba épített jellemzés Önismeret önbírálat bõvítmény tárgy Lehetõség a tantárgyi koncentrációra irodalommal, természetismerettel, történelemmel, földrajzzal

9 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz A tárgyrag helyesírása A tárgy helye az ágrajzban Szövegkiegészítések tárggyal tárgyrag Sz Ny F Mondatalkotások szövegtípusok szerkesztése tárggyal Mondatábrázolási gyakorlatok Ágrajz behelyettesítése mondatrészekkel mondatrész szófaj együttes elemzése Ilyen vagyok én leíró fogalmazás önismeret, önértékelés Ny Sz A határozók szerepe a beszédben Szövegalkotások a cselekmény körülményeinek meghatározásával 44. Ny Sz F A helyhatározó kérdései jelentése jelölése szófajai Irodalmi mûvek helyszíneinek elemzése hol történtek az esemélnyek? A bemutatott helyszín tulajdonságai, írásban rajzban helyhatározó tájképek elemzése hangulati esztétikai szempontból Tantárgyi koncentráció az irodalommal a szemléltetõ példák keresésében A hely megkeresése a térképen földrajzi koncentráció lerajzolása koncentráció a mûvészetekkel Ny Sz Ny A helyhatározó szófajai, helyesírásuk Szövegelemzések, szövegpótlások a hely megjelölésével A helyhatározó ágrajzzal Ragok kérdõszóval egyeztetése Névutós szerkezetek helyesírása Határozó határozószó fogalmi differenciálása komplex elemzések rag névutó határozószó határozó határozószó differenciálása A homogén gátlás elkerülésére fontos a fogalmi differenciálás Ny Sz F K Idõhatározó kérdései, jelentése, jelölése, szófajai, ágrajza Szövegelemzés szövegkiegészítés a cselekvés idejének meghatározásával Események sorrendje idõbelisége Beszámoló: Velem történt v. tegnap, múltkor, stb. történt (kontaktustartás gyakorlása) idõhatározó idõt jelzõ szavak a beszédben, elbeszélõ fogalmazásban Tantárgyi koncentráció az irodalommal, történelemmel Az idõszemlélet, idõbeli sorrend gyakorlása történelmi események, irodalmi történések rendezésével

10 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz Ny F K Módhatározó kérdései, jelentése, aláhúzási jelölése, szófajai, ágrajza Szövegalkotás a cselekvés módjainak kifejezésére A módhatározó ragjainak helyesírása Az elbeszélés cselekmény sorából hiányzó részek a mód megjelölésével szövegpótlás Önértékelés Hogyan látom el a feladataim? módhatározó Ny Sz K Eszköz- és társhatározó kérdései, jelentése, aláhúzási jele, szófajai, ágrajza Szövegalkotás szövegelemzés népi hagyományok témájából Beszámoló a gyûjtött forrásanyagról, pl.: régi mesterség, régi eszközök bemutatása jelentéskülönbségek észrevétetése Tantárgyi koncentráció: a mûvészetek hon- és népismeret A szövegelemzéshez a régi hagyományok, népi eszközök ismeretkörébõl is válogathatunk Ny Sz Ny A tanult határozók felismerése, elemzése, differenciálása Helyesírási gyakorlatok a ragok, névutók, határozószók gyakorlásával Mondatalkotások ágrajzos leképezés Ny Sz F Szövegelemzések a határozók, tárgy, alany, állítmány felismerése Szövegalkotások adott témára a tanult mondatrészek használatával Helyesírási fejlesztõ gyakorlatok; hiányzó szóvégzõdések pótlása Irodalmi mû(részlet) cselekményének lényeges jegyei hibajavítás önellenõrzés mikor? hol? hogyan? és kivel? történt A hibák felismerése: önellenõrzésre és önállóan végzett javításra fektessünk hangsúlyt Ny Sz F K A jelzõk szerepe a beszédben Az irodalmi nyelv gazdagsága irodalmi példákon Leíró fogalmazás: táj bemutatása Beszámoló egy utazásról (megtörtént vagy képzeletbeli) jelzõ A Magyar szinonimaszótár használata Ny Sz K A jelzõk fajtái: minõségjelzõ kérdései, jelentése, jelölése, szófajai, ágrajza Szövegbõvítések jelzõvel Jelzõ hiánya a tömegkommunikációs mûfajokban Köznapi hírek értelmezése minõségjelzõ tömegkommunikáció, írott és elektronikus sajtó hír Választékos beszédre nevelés Közös újságolvasás TV, rádió híranyagának értelmezése adekvát reagálás

11 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F Mennyiségjelzõ kérdései, jelentése, aláhúzási jele, szófajai, ágrajza Költõi jelzõk jelentésárnyalatai, hangulata irodalmi szövegekbõl Levél árnyalt érzések kifejezése, jelzõk használata, információk változatos nyelvi megformálása mennyiségjelzõ költõi levél köznapi levél nyelvezete Tantárgyi koncentráció az irodalommal a levél árnyalt kifejezésmódjainak bemutatásával Ny Sz K K-Sz Jelzõs szerkezetek helyesírása (összetett melléknevek, j-ly a melléknévben, sorszámnevek helyesírása a jelzõs szerkezetekben) Mondatalkotások, szövegkiegészítések jelzõs szerkezetekkel Hírmûsorok, újsághírek információjának értelmezése Hírszerkesztés az iskolai újságban szóösszetétel jelzõs szerkezet Választékos, árnyalt kifejezésmódra nevelés Sz-Ny F Szövegelemzések (szempontjai: oksági összefüggések, információk, nyelvezete, nyelvtani mondatrész szófaj ágrajz) Levélbe ágyazott leíró rész a jelzõk használatával Levél tartalmi tömörítése üdvözlõlapba, üzenet formájába komplex szövegelemzések Stiláris, nyelvhelyességi hibák értelmezése, javítása Ny Sz-Ny K Mondatelemzések mondatrész szófaj leképezés ágrajzzal Ágrajznak megfelelõ mondatszerkesztés Eseményrõl (iskolai életbõl, sport, kulturális rendezvényrõl) tudósítás szóban, írásban, rajzban esemény tudósítás TV, rádió, tudósításainak közös értelmezése a tömegkommunikációs mûfaj jellemzõinek megfigyeltetésével Ny Sz K F Év végi ismétlés A mondat szerkezete: egyszerû mondat fajtái Szöveg: alkotói, tartalma, oksági összefüggései, nyelvezete, típusai Riportkészítés párbeszéd gyakorlása Riport írásban Ismeretterjesztõ, irodalmi, köznapi szövegek közti differenciálás riport Állítások száma a mondatban Tõ és bõvített mondat közti különbség felismerése, indoklással Szövegtípusok közti különbségek felismerése Rövid szöveg alkotása típusok szerint adott szókészletbõl A szöveg összefüggéseinek meglátása, tartalomról beszámoló szóban, írásban

12 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny F K Mondatrészek és szófajaik komplex elemzések Fogalmazási mûfajok ismétlése; mûfaji jellemzõk alkalmazása Tömegkommunikáció mûfajai: hír, tudósítás, riport jellemzõi információkra reagálás útinform, idõjárás-jelentés közlemények Hogyan reagáljunk rájuk? Kapcsolatfelvétel, -tartás, nyelvi kifejezésmód milyensége Mondatrészek és szófaji megnevezésük, ágrajzos leképezés Mondatrészekre való rákérdezés Szövegpótlások hiányzó mondatrészekkel Ny Sz-F Ny Sz K Év végi tudásszint mérés tudáspróbával Témáról szövegalkotás 3-4 mondatban, azonos téma a három szövegtípusba átalakítva Szövegbõl kiemelt mondat elemzése: mondatrész, szófaj, leképezés Tollbamondás a helyesírási készség felmérésére önellenõrzés, javítás Szaktárgyi szavak kiemelése a tollbamondott szövegbõl Rövid tudósítás híranyaga írásban véleményalkotással Az értékelés szempontjai: Képes-e adott témáról 3-4 mondatos szöveget alkotni? Át tudja-e alakítani a három szövegtípusba? Felismeri-e rákérdezéssel a tanult mondatrészeket? Meg tudja-e nevezni szófajukat? Le tudja-e képezni a mondatot? Milyen a helyesírása? Felismeri-e önellenõrzés során hibáit, és képes-e a hibajavító jelek segítségével javítani? Begyakorolta-e a szaktárgyi szavakat? Tud-e, és milyen szinten véleményt alkotni? Képes-e tartalmi szûkítésre, tudósításból hírt alkotni?

13 Készítette:Hámor Jánosné Irodalom

14 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: I r o d a l o m o l v a s á s heti 1 óra 50 % Tájékozódás az irodalmi k i f e j e z é s f o r m á b a n heti 1 óra 50 % Tantárgyi koncentráció Magyar nyelv M û v é s z e t e k Társadalmi ismeretek Beépített közös követelmények K o m m u n i k á c i ó Ta n u l á s Hon- és népismeret Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Szükséges taneszközök Rottmayer Jenõ: Irodalmi olvasókönyv 7. A. de S. Exupery: A kis herceg Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk Javasolt taneszközök Képzõmûvészeti és zenei illusztrációk Drámapedagógiai olvasókönyv S z ö v e g g y û j t e m é n y Irodalom, birodalom szövegtár 6. (Mozaik Oktatási Stúdió) Módszertani ajánlás Az anyanyelvi mûveltségi területtel a 7. évfolyamtól két tantárgy keretében foglalkozunk (magyar nyelv, irodalom). A magyar nyelv tantárgyi tartalmát négy témakörben (kommunikáció, nyelvtani ismeretek, fogalmazási ismeretek és szövegértés, szövegalkotás) dolgozzuk fel. A t é m a k ö r ö k tanórai megjelenését %-os arányuk, a tanmenetben jelölt tartalmaik mutatják. A témakörök integrációs egységet képeznek a tanórákon. A kommunikáció célja a kultúrált beszélgetés, mind a nyelvi megformálásában, mind a viselkedésben. Sokféle, a tanulók életébõl vett helyzetgyakorlaton alakítjuk ki a kapcsolatteremtés helyes viselkedésformáit az életkori sajátosságok, érdeklõdési kör (fiúk-lányok kapcsolata) figyelembevételével. A kommunikációs képességek fejlesztésével támaszkodunk az elõzõ évfolyamokban kialakított viselkedési-magatartási képességekre, egyre bõvítve az információközlés, a kapcsolattartás, a konfliktuskezelés tartalmát. Ismerkedünk a tömegkommukációs mûfajokkal, azok információinak értelmezésével, és kialakítjuk az adekvát reagálást rájuk. A nyelvtani ismeretek körét tovább bõvítjük az eddig még nem ismert szófajkörrel, majd a mondat szerkezetének, a mondatrészek felismerésének és elemzésének módját tanítjuk meg. A tanórákon fordítsunk gondot a megfelelõ kérdõszó használatával történõ szófaj, illetve mondatrész kiemelésére. Ezekhez változatos szövegek elemzése szükséges. A szövegek megválasztásánál kiemelten fontos, hogy érdeklõdést felkeltõ, motiváló hatásúak legyenek és a változatos szövegtípusokkal ismereteiket is bõvítsük. A nyelvtani ismeretek elmélyítésénél fordítsunk gondot a diff e r e n c i á l ó képesség, az analizálás-szintetizálás fejlesztésére. Ezeket egyszerûen elkészíthetõ szókártyák segítségével vég e z h e t j ü k. A szövegértés, szövegalkotás során nemcsak nyelvtani elemzéseket, hanem a szövegek tartalmi, nyelvi oldalát, oksági összefüggéseit is vizsgáltassuk, így az irodalom tantárgyi koncentrációja minden magyar nyelv órán érvényesülhet. A hangsúlyos, értõ szövegolvasás és a bemutatás gyakorlása is kapjon helyet a tanórán. A szövegek mûfaji elemzése, a szövegek folytatása, a szövegpótlások átvezetnek a fogalmazási ismeretek tartalmi feladataihoz. A fogalmazások témája legyen érdekes, álljon közel a tanulók érdeklõdéséhez. Az írásbeli fogalmazások befejezése alapos elõkészület után lehet otthoni feladat is. Az i r o d a l o m tantárgy két témakörét (Irodalomolvasás, Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban) is egységesen dolgozzuk fel a tanórákon. Alakítsuk ki az életrajzok megtanításánál az idõrendiséget, a lényegkiemelésre való tör e k v é s t. Az i r o d a l mi m û v ek e l e m z é s e k or e l s õ s o r b an az i r o d a l mi é l- m ény nyújtását tartsuk szem elõtt, melyet a hangulati-érzelmi megfigyeltetés segít. Használjuk ki a képzõmûvészet zene koncentrációs lehetõségeit az elvont tartalmak m e g t a n í t á s á n á l. Fordítsunk hangsúlyt a memoriterek tanítására, melyekben engedjük a szabad választást. A házi olvasmányok feldolgozásához adjunk szempontokat a könyvtári órákon, itt számoljanak be a tanulók az önálló szövegfeldolgozásról, az olvasói élményeikrõl, az olvasónapló vezetésérõl. Az irodalomelméleti fogalmak tanítását a Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban címû témakörben végezzük, de egy-egy fogalom elmélyítésére új mûrészletekbõl vett példákat is használhatunk. Uralkodó mûfaj az elbeszélõ k ö l t e m é n y, a novella és a regény. A mûfaji jellemzõket mindig mûhöz kapcsoltan végeztessük. Fontos a folyamatos megfigyelés és értékelés a tanév során, hogy azonnali jelzést kapjunk a hiányosságokról, és megtervezhessük a fejlesztõ programot a felzárkóztatáshoz. K ö v e t e l m é n y e k Irodalomolvasás Ismerjék fel elõkészítés után az olvasott mûvek mûfaját, az irodalmi kifejezésformákat, nyelvhasználatot. Tudjanak beszélni összefüggõen 6-7 mondatban az olvasott mûrõl, szereplõkrõl, azokat jellemezzék. Irányítással értékeljék a mûvekben rejlõ érzelmi-erkölcsi j e l e n t é s t a r t a l m a k a t. Fokozatos önállósággal vezessék az olvasónaplót, gyûjtsenek forrásanyagot irodalmi ismereteik bõvítésére. Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Ismerjék fel az olvasott mû eseményszerkezetét, tartalmi ö s s z e f ü g g é s e i t. Tudjanak irányítással mûelemzést végezni, szereplõket csoportosítani, jellemezni. Vegyék észre és irányítással értelmezzék a szóképek, a költõi jelzõk, az irodalmi nyelv jelentésárnyalatait. Ve g y e n ek r é s zt d r a m a t i z á l á s b an, forrásmunkák gyûjtéséb e n. 14

15 Javasolt irodalom a 7. évfolyam anyagának f e l d o l g o z á s á h o z Keresztúry Dezsõ: Így élt Arany János (Móra Kiadó) Arany János összes versei Mikszáth Kálmán elbeszélései (pl.: A ló, a bárányka meg a ny ú l ) Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Hámorné-Tölgyszékyné: Irodalmi szöveggyûjtemény I., II. (Konsept-H Kiadó) A magyar helyesírás szabályai Hámor Jánosné: A magyar nyelv világa II. (készülõben) Hámor Jánosné: Feladatlapok II. (készülõben) Lerchné dr. Egri Zsuzsanna: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 7. (Mozaik Oktatási Stúdió) Magassy László Magassyné Molnár Katalin: Fogalmazási gyakorlatok éveseknek (Nemzeti Ta n k ö n y v k i a d ó ) Devecsery László: Fogalmazás 7 8. (Apáczai Kiadó) Magyar értelmezõ kéziszótár Akadémiai kislexikon Magyar szinonimaszótár 15

16 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I T Év eleji ismétlés: Petõfi Sándor fontosabb életrajzi adatai Életrajzi adatokhoz fûzõdõ versek A tanult Petõfi versek téma szerinti csoportosítása, tartalmihangulati felidézése kronológia, mottó téma hangulat A felidézett Petõfi versek csoportosítása adott szempontok alapján T Sz A tanult irodalmi mûfajok felidézése példákkal illusztrálva Hangsúlyos, szövegértõ felolvasás a választott mûfaji példákból vers, költõi levél, regény, elbeszélés Kapcsolattartás szemkontaktus, távolságtartás, beszédtechnikai ismeretek alkalmazása 4. I Arany János életútja kronológikus sorrendben én valék öreg szüleim egyetlen reménye életrajzi adatok kronológiája mottó jelentésmagyarázattal I I Arany iskolásévei Jöttek a búgondok uti cimborának Végre kincset leltem, házi boldogságot tanító, jegyzõ, házasság, család búgond, cimbora jelképes értelmezés életrajz, önéletrajz Az Így élt Arany címû kötetbõl anyaggyûjtés a gyermek Aranyról, tanárok, diáktársak visszaemlékezései A gyûjtött anyag szelektálása, felhasználása önálló beszámolóban T Sz Arany házasságával, családjával kapcsolatos versek tájékozódási szinten Hangsúlyos versfelolvasás 8. I-T A Toldi megírása És míly sokat nyerék A pályázati követelmények Kisfaludy Társaság Forrásanyagok gyûjtése, felhasználása a kor irodalmi életébõl I T Petõfi: Arany Jánoshoz A vers költõi kifejezései: szóképek, megszemélyesítés, hasonlat jelentésmagyarázattal tûzokádó költõi levél prózában, versben borostyán jelképes értelmezése a költõi feladat, ars poetica A költõi barátság illusztrálása Petõfi és Arany levelezésébõl a levelek hangnemének, megszólításának megfigyeltetése I T Sz Válasz Petõfinek Irodalmi kifejezésformák a versben, összehasonlító elemzés az elõzõ verssel A vers hangsúlyos olvasása költõi kérdés I T Fel, fel a szent küzdelemre! Arany a szabadságharcban Rásüt az esthajnal verselemzés Katonadalok, bujdosóénekek mûfaji jellemzõi kapcsolatuk, összevetésük az Arany verssel Petõfi és Arany a szabadságharcban versbeli példákkal Az es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményeinek felidézése. Tantárgyi koncentráció a társadalmi ismeretekkel, irodalommal, képzõmûvészettel, zenével. Versek, képek, zenék gyûjtése a történelmi események lelkesítõ hangulatának illusztrálására

17 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I T K Sz M Családi kör a vers szerkezete, szereplõi, tartalmi mondanivalója A vers hangulata, képisége, megszemélyesítései, a leírás menete Véleményalkotás a vers szereplõirõl Hangsúlyos felolvasás, szövegelemzés Szabadon választott 6-8 sor a versbõl életkép megszemélyesítés a tûz kétféle ábrázolása, leírás módja A békés esti kép megjelenítése képzõmûvészeti alkotással, zenével, színekkel T Az életkép fogalmi jellemzõinek bizonyítása Petõfi: Falu végén kurta kocsma és Arany: A szegény jobbágy címû versek alapján Az életképek megjelenítése rajzban, zenében 18. I Most árva énekem, mi vagy te? Arany Nagykõrösön életrajzi adatok Forrásanyagok Arany tanári munkájáról az Így élt kötetbõl I Letészem a lantot A vers hangulata, tartalmi mondanivalója életrajzi adatokkal összevetve kettõs gyász Arany életében történelmi koncentráció 20. I Oh mily tömeg! s én egyedül Arany Pesten Magyar Tudományos Akadémia honvágy Kutatómunka: képek, irodalmi források a MTA-ról I-T Alantot, a lantot szorítsd kebeledhez Arany öregkora Tölgyek alatt (részletek) Válogatás az Õszikékbõl: Epilógus A versek hangulata, Arany választékos nyelvi kifejezõeszközei Kapcsos könyv Õszikék I-T M Arany János életérõl, verseirõl tanultak összefoglaló rendszerezése A megismert versek téma szerinti csoportosítása, a költõi kifejezésformák felismerése A tanult memoriterek hangsúlyos bemutatása mottók életrajzi adatok összevetése Az elsajátított ismeretekrõl szóbeli beszámolókon adnak számot a tanulók Szabadon választott Arany költemény felolvasása, és a miért tetszik bizonyítása I-T Tudáspróba témazáró feladatlap A tudásszint értékelése, javítása Az elsajátított életrajzi adatok kronológiája, a versek téma és életrajzhoz kapcsolása, kiemelt költõi eszközök felismerése, jelentés-értelmezése Szöveghû memoriter

18 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I-T Könyvtári óra: Molnár Ferenc: APál utcai fiúk Molnár Ferenc fontosabb életrajzi adatai A házi olvasmány feldolgozásának ütemezése, az olvasónapló vezetésének szempontjai regény, fejezetek, tartalomjegyzék Füvészkert, grund A helyszín beazonosítása a mai fõváros területeibe A fõváros, a diákok életérõl anyaggyûjtés Budapest lexikon Budapest enciklopédia I T M Ünnepre készülés téli és karácsonyi versek gyûjtése, bemutatása Miért szép? képiség, hangulat bemutatása, indoklása Válogatás Ady, Radnóti, Juhász Gyula, Weöres Sándor verseibõl Szabadon választott vers (részlet) megtanulása költõi üzenet az olvasóra tett hatás vizsgálata Tantárgyi koncentráció: képzõmûvészettel, zenével (képek, zene a hangulati, érzelmi megjelenítésre) I-T Könyvtári óra: beszámoló a regény elolvasott fejezeteirõl helyszín, szereplõk, cselekmény vázlat Lényeg kiemelésre, a tartalom vázlattá szûkítésére fektessünk hangsúlyt 32. I Sz M Arany: Toldi forrásmunkák (szerkezeti felépítés) Elõhang Hangsúlyos olvasás A szereplõ bemutatásának módja Elõhangból 1. vszk. Ilosvai Selymes Péter Toldi c. mûvének felépítése elõhang termet, hang, fegyver Petõfi: János vitéz c. mûvével szerkezeti formai szempontú összehasonlítás I K Toldi I. éneke helyszín, szereplõk, cselekmény A sértés konfliktushelyzet felismerése megoldás a mûben és a köznapi életben konfliktushelyzetek megfigyeltetése, elemzése 34. T Az Elõhang és az I. ének irodalmi kifejezésformái: leíró és elbeszélõ részek differenciálása I K II. ének Konfliktuselemzés: feszültségpontok a mûben a két testvér viszonya Tantárgyi koncentráció a zenével a feszültség növekedésének illusztrálása 36. T Sz Formai elemek a II. énekben A házi olvasmány feldolgozásáról beszámoló A feszültségpontokat hangulati görbén ábrázoljuk I Sz III. ének Hangsúlyos felolvasás gyakorlása fordulópont a mûben elõzmény 38. T M K Költõi kérdés, felkiáltás, belsõ beszéd a III. énekben A gyilkosságot jelentõ 4 sor megtanulása Drámajáték

19 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I IV. ének (a cselekmény és a fõhõs életének változása) bonyodalom 40. T Sz Megszemélyesítések, leíró elemek, nyelvezet a IV. énekben Miklós lelkiállapotát ábrázoló költõi kifejezések Beszámoló a házi olvasmányról l e l k i á l l a p ot kö l t õi á b r ázo l á s m ód ö s szeveté s e Tantárgyi koncentráció zenével, képzõmûvészettel, a hangulat érzékeltetése I Sz V. ének Hangsúlyos felolvasás a cselekmény kibontakozása epizód 42. T Sz Az epizód szerepe, formai elemek Az elsõtõl az V. énekig cselekményábrázolás, helyszínek, szereplõk változása Beszámoló a cselekmény idõrendi sorrendjérõl Tartalmi szûkítés vázlattá próbatétel a fõhõs életében Akadályok legyõzése a János vitézben, a népmesékben összehasonlítás I T VI. ének Irodalmi kifejezésformák az énekben ütemhangsúlyos verselés, rím Tantárgyi koncentráció az ének zenével: a népdalok rímelése 44. K Sz Drámajátékkal az események megjelenítése helyzetgyakorlat, álló kép a konfliktus bemutatására Beszámoló a házi olvasmányról konfliktus-elemzés ok okozat értelmezése A miért szép? indoklása példákkal I K VII. ének Drámajáték 2. fordulópont a fõhõs életében 46. T Sz A költõi jelzõk jelentésárnyalatai, nyelvi változatosság Szöveghû felolvasás Beszédfejlesztés szókincsbõvítés a kifejezésmód változatossá tételére, gyakorlatok a szinonimaszótár segítségével I T Sz VIII. ének A szereplõk jellemábrázolása György bemutatása leíró fogalmazásban kitérõ a hõs életében álnokság Arany jellemábrázolási módjainak válogatása a mûbõl vett példákon 48. Könyvtári óra: a házi olvasmányról beszámoló I K IX. ének Az akadály (próba) legyõzésérõl véleményalkotás akadályok a fõhõs életében Véleményalkotó képesség fejlesztése a szereplõk viselkedése alapján 50. T Rokonvonások keresése a népmesei hõsök életébõl A feszültség fokozására szolgáló költõi kifejezések

20 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I X. ének Helyszínek változása az éneken belül Szerkezeti tagolódás Az ének szerkezeti felépítése indoklással 3. fordulópont 52. T Sz Költõi felkiáltások az érzelmek árnyalt kifejezésmódja Bence ábrázolása népi alak szokásaival, viselkedésével összevetve Beszámoló a házi olvasmányról cél út a cél eléréséhez Tantárgyi koncentráció a népmûvészettel, népi alakábrázolással I K T M XI. ének A tetõpont megjelenítése drámajátékkal A feszültséget kifejezõ nyelvi eszközök A választott verssorok interpretálása tetõpont lovagi párviadal A mû cselekményének, feszültségpontjainak ábrázolása hangulati görbén indoklással Tantárgyi koncentráció zenével a tetõpont hangulati ábrázolására, történelemmel a lovagi párviadal szokásainak vizsgálatára Forrásanyagok gyûjtése, felhasználása I XII. ének Cselekmény megoldása, a szereplõk viselkedése, az érzelmek kifejezése nyelvi eszközei megoldás utóhang 56. T A mû mûfaja a mûfaji jegyek bizonyítása, összevetése a János vitézzel (azonosságok, különbözõségek) A Toldi irodalmi kifejezõeszközei, nyelvezete elbeszélõ költemény I-Sz Toldi összefoglalása forrásmunkák, szerkezet, fordulópontok, szereplõk, mûfaj Közösen alakítsuk ki az ismeretanyag összefoglaló vázlatát, mely összefüggõ szóbeli felelet megszerkesztésére is támpontot adhat 58. I-Sz Tudáspróba témazáró feladatlap A témazáró feladatlap az elsajátítás %-os mértékét is tükrözi I Könyvtári óra: Aházi olvasmány befejezése, olvasónapló vezetésének ellenõrzése regény szerkezete, mûfaji jegyei Az olvasói élményekrõl lényegkiemelõ vázlatban és rajzban számolnak be a tanulók az olvasónaplóban 60. T A szereplõk csoportosítása, jellemzése A miért tetszik? indoklása A szereplõk csoportosítása többféle szempont szerint

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv

Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 5. osztályos matematika ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben