Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv"

Átírás

1

2

3 Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv

4 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás 30% Fogalmazási ismeretek 20% Kommunikáció 10% Tantárgyi koncentráció I r o d a l o m M û v é s z e t e k Beépített közös követelmények K o m m u n i k á c i ó Ta n u l á s Hon- és népismeret Kitekintés Európába Szükséges taneszközök Ajtony Péter Lõrik József: Nyelvismeret 7. oszt. Széplaki Erzsébet: Fogalmazás 6. oszt. Javasolt taneszközök irodalmi szöveggyûjtemény, verseskötetek, szókártyák a nyelvtani fogalmakhoz, tájképek, arcok fényképek a leíráshoz, napilapok, folyóiratok Nyelvtani ismeretek témaköri követelményei Ismerjék fel a mondatrészeket, fogalmi jellemzõiket, az aláhúzási jelüket, mondatbeli szerepüket. Tudják megnevezni a mondatrészek szófaját. Mutassanak gyakorlottságot a szóvégi magánhangzó, mondatközi írásjelek használatában, az egybeírás és külön írás begyakorolt eseteiben. Használják a helyesírási segédeszközöket az önellenõrzés és hibajavítás során. Kommunikáció témaköri követelményei Tudjanak beszélgetni, kulturáltan kapcsolatot teremteni társaikkal, felnõttel. Legyenek tájékozottak az egyéni véleményük megfogalmazásában: vita, felszólalás, érvelés, cáfolás során. Rendelkezzenek ismeretekkel a tömegkommunikáció körében (hír, riport, krónika, híradó nekik szóló információit értelmezve). Mutassanak jártasságot a különbözõ mûfajú szövegek alkotásában (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél) és törekedjenek ezekben az információközlés változatos kifejezésére. Szövegértés, szövegalkotás témaköri követelményei Mutassanak elemi tájékozottságot a szövegértés, elemzés és szövegalkotás terén szóban és írásban. Tudjanak kérdéseket feltenni a szöveg oksági, szerkezeti összefüggéseire. Törekedjenek az értelmes, tématartó, összefüggõ mondatokban való beszámolóra. Tudják megkülönböztetni a köznapi, irodalmi és tantárgyi szavakat. Fogalmazási ismeretek témaköri követelményei Ismerjék fel az olvasott mû elbeszélõ, leíró részeit, párbeszédes formáit. Tudjanak idõrendiséget, lényegkiemelést, szerkezeti tagoltságot, változatos nyelvi formát alkalmazni szóbeli és írásbeli szövegalkotásaikban. Tudjanak irányítás mellett vázlatot, jegyzetet készíteni, és azt felhasználni fogalmazás készítésekor. Legyenek képesek a hibajavító jeleket értelmezve, hibákat javítani. 4

5 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F K Év eleji ismétlés a tanult szófajkörbõl szófaji differenciálás jelentéskülönbségek, kérdõszó és a szófaj kapcsolata Szógyûjtések a különbözõ szófajokra azonos témában rövid szöveg alkotása Szöveg folytatása elbeszélõ fogalmazássá Beszédtechnikai ismeretek gyakorlása: légzés, hangerõ, hanglejtés ige fõnév melléknév számnév fogalmi meghatározás, felismerés, szófajgyûjtés cím tartalom összefüggése cím variációk Ny K Sz F Ige kérdõszó, jelentései, idijei, igemódok Drámajáték mozdulatok álló képekben Prózai szövegek értõ, hangsúlyos olvasása Beszámoló az olvasott szöveg tartalmáról h a n g s ú l y, hangerõ megválasztása, kapcsolattartás a hallgatósággal, l é n y e g k i e m e l é s A szófaji gyûjtéseket képsorokkal, szövegelemzésekkel, mozdulatsorok megjelenítésével végeztetjük Ny K F-Sz A fõnév és melléknév kérdõszó, jelentései, fajtái Iskolai eseményrõl beszámoló Az esemény mozzanatai, szereplõi elbeszélõ fogalmazás helyes szóhasználat, kapcsolatfelvétel és -tartás szemkontaktus a szereplõk tulajdonságai jellemzésük Szófajgyûjtések a köznapi élet eseményeibõl, történelmi események elemzésével mikor? hol? kik? mit csinálnak? milyenek? hányan voltak? stb Ny Sz F A számnév kérdõszó, jelentés, fajtái Számnév felismerése szövegben, közmondásokban Számnevek pótlása történelmi eseményekrõl szóló szövegekben Az események folytatása keltezés Felhasználhatók a gyûjtésre, elemzésre a Magyar szólások és közmondások, Mi fán terem c. könyvek 8. Ny Sz F A tanult szófajok helyesírási szabályai Szókincsfejlesztés: tantárgyi szavak jelentése, helyesírása Szövegbeillesztés igeidõ jelei, mód jelek, fokozás jelei, tulajdonnevek írása Tantárgyi koncentráció: történelemmel, földrajzzal, irodalommal, természetismerettel téma választáskor, szógyûjtésnél és jelentésdifferenciáláskor, szövegalkotás és elbeszélõ fogalmazás írásánál Ny Sz F K A szófajkör fogalmi bõvítése: névszó fajtái Szövegelemzés a névszók felismerése, a szöveg tartalmi egységei Hiányzó tartalmi egység pótlása címválasztás tématartás Kultúrált felszólalás iskolai életbõl vett példákon névszó bevezetés fõrész befejezés lényegtelen, témától eltérõ mondatok elhagyása Tantárgyi koncentráció: irodalommal, publicisztikával a szövegválasztáskor Kultúrált viselkedés a felszólaláskor

6 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F Névutó helye, szerepe Pontos helymegjelölés irodalmi mûvek helyszínének felidézésével Az elbeszélõ fogalmazás tagolódása összefüggõ gondolatsor, gondolati átkötések azután, éppen akkor, elõször, majd szavak használata Ny K Sz F A névutó helyesírása Tématartás a felszólaláskor Az irodalmi mû szekezete helyszín, szereplõk, cselekmény Témához címválasztás Szöveg hiányzó mozzanatainak pótlása szövegelemzés támpontjai Irodalmi példákon illusztrálás Ny Sz-K F A névmás fogalma fajtái: személyes névmás, mutató névmás, kérdõ névmás, kiegészítõ anyagként: birtokos n é v m á s A névmások helyesírása Irodalmi mû(részlet) hangsúlyos felolvasása, elemzése tartalom vázlattá szûkítése Szóismétlések, más stiláris hibák felismerése az elbeszélõ fogalmazásban, szó helyettesítés igeragozás felidézése személyes névmás személyrag kapcsolata birtokos névmás, birtokviszony Irodalmi szóhasználat megfigyeltetése Arany verseiben Ny Sz F Kötõszó fogalma, helye, írása Szövegpótlások kötõszóval Tartalmi elemzés Elbeszélõ fogalmazás adott témában a vesszõ helye 16. Ny Sz-F Határozószó fogalma, fajtái, helyesírása Szöveg tartalmi szûkítése vázlattá szófaj és mondatrész fogalmi elkülönítése vázlat tipusok: mondatos, címszavas, kérdéssor Ny Sz K F Egyéb szófajok tájékozódási szinten: indulatszók, igenevek, módosítószók Szövegelemzés a tanult szófajkör felismerésével, szógyûjtések a témakörben Kultúrált viselkedés a beszédpartnerrel vita során iskolai, köznapi példákon Írói szóhasználat szövegbe építése köznapi nyelvhasználatban elõforduló szavak az egyéb szófajkörbõl vita Tantárgyi koncentráció az irodalommal

7 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz K A tanult szófajok rendszerezése, helyesírási tudnivalói Szövegalkotások az egyéb szófajok jelentés értelmezésével A szereplõk viselkedésérõl véleményalkotás szójegyzék szavainak gyakorlása Az ismeretkör összefoglalását táblázatokon, ábrákon végezzük. Tudják a tanulók ezeket értelmezni! Ny-Sz F K Egyéb szófajkör helyesírási gyakorlása Szójegyzék tantárgyi szakszavainak helyesírása, szövegbe ágyazása Közös vázlatkészítés elbeszélõ fogalmazáshoz témaválasztás a természetismeret, tudományok t é m a k ö r é b õ l Véleményalkotás köznapi eseményrõl a tömegkommunikáció híranyagából szaktárgyi szavak jelentése, írása Tantárgyi koncentráció a témaválasztáskor a természetismerettel, tudományokkal Ny Sz Szaktárgyi szavak szójegyzéke helyesírási gyakorlás Szövegalkotások a szaktárgyi szavak felhasználásával Szaktárgyi szavak helyesírása, köznapi nyelvhasználatba építés Ny Sz K F Mondattani ismeretek ismétlése mondatfajták a beszélõ szándéka szerint, minõség szerint Különbözõ mondatfajtákkal szövegtipusok alkotása Konfliktusok az iskolai életbõl felismerés, értelmezés, megoldás Irodalmi mûben rejlõ konfliktus felismerése mûelemzés szándékok, hanglejtés, írásjelek A konfliktushelyzetek megjelenítése drámajátékkal Ítéletalkotási képesség fejlesztése Ny Sz F K A mondat szerkezete Egyszerû mondat (mit tudtam meg a mondat állításából?) Hiányos mondat pótlása Elbeszélõ fogalmazás átélt olvasói élmény alapján A fogalmazás egy-egy mozzanatának megjelenítése állítások egy állítás Ny Sz F K Tõ és bõvített mondat szerkezete Bõvítési szûkítési gyakorlatok a mondatalkotásban Téli élmény elbeszélõ fogalmazásban Iskolai otthoni életben elõfordult konfliktusok elemzése, megoldás tõmondat bõvített mondat

8 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F K A mondat alkotórészei szófaj mondatrész fogalma Szófaj gyûjtések, mondatba szövegbe ágyazásuk, mondatbeli szerepük rákérdezéssel Párbeszéd beékelése az elbeszélésbe Kérdés felelet hangsúlya a párbeszédben kommunikációs helyzetgyakorlaton (pl.: tudakozódás, segítségkérés, stb.) szófaj mondatrész fogalmi differenciálás Fontos a szófaj és mondatrész fogalmának, jelentéstartalmának elsajáttíttatása a szófaji mondatrészi elemzés szempontjából. Tantárgyi koncentráció az irodalommal a párbeszédes forma bemutatására Ny Sz F K A mondat fõ részei Alany kérdései jelentése aláhúzási jelölése szófajai Szövegalkotások ki végzi a cselekvést szövegpótlások a cselekvõ személyével Ki õ? Játékos jellemzési gyakorlat Véleményalkotás másokról az alany kérdõszói, aláhúzási jele tapintat A mondatrészeket rákérdezéssel kerestetjük a válasz az adott mondatrész. Komplex elemzéseket végeztessünk a mondatrész szófaji kifejezésének megállapításával Ny Az állítmány kérdése jelentése aláhúzási jelölése szófajai Mondatalkotások a fõ mondatrészekkel különbözõ tipusú szövegekbõl elemzés Irodalmi hõs tulajdonságai (olvasott irodalmi mûvek alapján) külsõ belsõ tulajdonságok erkölcsös erkölcstelen Tantárgyi koncentráció az irodalommal. A mû szereplõinek jellemzésekor olyan szereplõket válasszunk, akiknél észrevehetõ a köznapi jellemvonásoktól eltérõ, nem szokványos tulajdonság is Ny Sz A tõmondat mondatrészeinek leképezése ágrajzban Szövegelemzések, szövegpótlások ágrajz 38. Ny Sz Az alany és állítmány helyesírása, helye a mondatban Alany nélküli mondatok Szövegalkotás alanytalan mondatokkal pl.: idõjárással kapcsolatos mondatok A szövegalkotásokat sokféle stílusban, mûfajban végeztessük Bõvített mondat bõvítmények A tárgy kérdése, jelölése, szófaji meghatározása Mondatbõvítés tárggyal rövid szövegek alkotása Elbeszélõ fogalmazásba épített jellemzés Önismeret önbírálat bõvítmény tárgy Lehetõség a tantárgyi koncentrációra irodalommal, természetismerettel, történelemmel, földrajzzal

9 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz A tárgyrag helyesírása A tárgy helye az ágrajzban Szövegkiegészítések tárggyal tárgyrag Sz Ny F Mondatalkotások szövegtípusok szerkesztése tárggyal Mondatábrázolási gyakorlatok Ágrajz behelyettesítése mondatrészekkel mondatrész szófaj együttes elemzése Ilyen vagyok én leíró fogalmazás önismeret, önértékelés Ny Sz A határozók szerepe a beszédben Szövegalkotások a cselekmény körülményeinek meghatározásával 44. Ny Sz F A helyhatározó kérdései jelentése jelölése szófajai Irodalmi mûvek helyszíneinek elemzése hol történtek az esemélnyek? A bemutatott helyszín tulajdonságai, írásban rajzban helyhatározó tájképek elemzése hangulati esztétikai szempontból Tantárgyi koncentráció az irodalommal a szemléltetõ példák keresésében A hely megkeresése a térképen földrajzi koncentráció lerajzolása koncentráció a mûvészetekkel Ny Sz Ny A helyhatározó szófajai, helyesírásuk Szövegelemzések, szövegpótlások a hely megjelölésével A helyhatározó ágrajzzal Ragok kérdõszóval egyeztetése Névutós szerkezetek helyesírása Határozó határozószó fogalmi differenciálása komplex elemzések rag névutó határozószó határozó határozószó differenciálása A homogén gátlás elkerülésére fontos a fogalmi differenciálás Ny Sz F K Idõhatározó kérdései, jelentése, jelölése, szófajai, ágrajza Szövegelemzés szövegkiegészítés a cselekvés idejének meghatározásával Események sorrendje idõbelisége Beszámoló: Velem történt v. tegnap, múltkor, stb. történt (kontaktustartás gyakorlása) idõhatározó idõt jelzõ szavak a beszédben, elbeszélõ fogalmazásban Tantárgyi koncentráció az irodalommal, történelemmel Az idõszemlélet, idõbeli sorrend gyakorlása történelmi események, irodalmi történések rendezésével

10 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz Ny F K Módhatározó kérdései, jelentése, aláhúzási jelölése, szófajai, ágrajza Szövegalkotás a cselekvés módjainak kifejezésére A módhatározó ragjainak helyesírása Az elbeszélés cselekmény sorából hiányzó részek a mód megjelölésével szövegpótlás Önértékelés Hogyan látom el a feladataim? módhatározó Ny Sz K Eszköz- és társhatározó kérdései, jelentése, aláhúzási jele, szófajai, ágrajza Szövegalkotás szövegelemzés népi hagyományok témájából Beszámoló a gyûjtött forrásanyagról, pl.: régi mesterség, régi eszközök bemutatása jelentéskülönbségek észrevétetése Tantárgyi koncentráció: a mûvészetek hon- és népismeret A szövegelemzéshez a régi hagyományok, népi eszközök ismeretkörébõl is válogathatunk Ny Sz Ny A tanult határozók felismerése, elemzése, differenciálása Helyesírási gyakorlatok a ragok, névutók, határozószók gyakorlásával Mondatalkotások ágrajzos leképezés Ny Sz F Szövegelemzések a határozók, tárgy, alany, állítmány felismerése Szövegalkotások adott témára a tanult mondatrészek használatával Helyesírási fejlesztõ gyakorlatok; hiányzó szóvégzõdések pótlása Irodalmi mû(részlet) cselekményének lényeges jegyei hibajavítás önellenõrzés mikor? hol? hogyan? és kivel? történt A hibák felismerése: önellenõrzésre és önállóan végzett javításra fektessünk hangsúlyt Ny Sz F K A jelzõk szerepe a beszédben Az irodalmi nyelv gazdagsága irodalmi példákon Leíró fogalmazás: táj bemutatása Beszámoló egy utazásról (megtörtént vagy képzeletbeli) jelzõ A Magyar szinonimaszótár használata Ny Sz K A jelzõk fajtái: minõségjelzõ kérdései, jelentése, jelölése, szófajai, ágrajza Szövegbõvítések jelzõvel Jelzõ hiánya a tömegkommunikációs mûfajokban Köznapi hírek értelmezése minõségjelzõ tömegkommunikáció, írott és elektronikus sajtó hír Választékos beszédre nevelés Közös újságolvasás TV, rádió híranyagának értelmezése adekvát reagálás

11 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny Sz F Mennyiségjelzõ kérdései, jelentése, aláhúzási jele, szófajai, ágrajza Költõi jelzõk jelentésárnyalatai, hangulata irodalmi szövegekbõl Levél árnyalt érzések kifejezése, jelzõk használata, információk változatos nyelvi megformálása mennyiségjelzõ költõi levél köznapi levél nyelvezete Tantárgyi koncentráció az irodalommal a levél árnyalt kifejezésmódjainak bemutatásával Ny Sz K K-Sz Jelzõs szerkezetek helyesírása (összetett melléknevek, j-ly a melléknévben, sorszámnevek helyesírása a jelzõs szerkezetekben) Mondatalkotások, szövegkiegészítések jelzõs szerkezetekkel Hírmûsorok, újsághírek információjának értelmezése Hírszerkesztés az iskolai újságban szóösszetétel jelzõs szerkezet Választékos, árnyalt kifejezésmódra nevelés Sz-Ny F Szövegelemzések (szempontjai: oksági összefüggések, információk, nyelvezete, nyelvtani mondatrész szófaj ágrajz) Levélbe ágyazott leíró rész a jelzõk használatával Levél tartalmi tömörítése üdvözlõlapba, üzenet formájába komplex szövegelemzések Stiláris, nyelvhelyességi hibák értelmezése, javítása Ny Sz-Ny K Mondatelemzések mondatrész szófaj leképezés ágrajzzal Ágrajznak megfelelõ mondatszerkesztés Eseményrõl (iskolai életbõl, sport, kulturális rendezvényrõl) tudósítás szóban, írásban, rajzban esemény tudósítás TV, rádió, tudósításainak közös értelmezése a tömegkommunikációs mûfaj jellemzõinek megfigyeltetésével Ny Sz K F Év végi ismétlés A mondat szerkezete: egyszerû mondat fajtái Szöveg: alkotói, tartalma, oksági összefüggései, nyelvezete, típusai Riportkészítés párbeszéd gyakorlása Riport írásban Ismeretterjesztõ, irodalmi, köznapi szövegek közti differenciálás riport Állítások száma a mondatban Tõ és bõvített mondat közti különbség felismerése, indoklással Szövegtípusok közti különbségek felismerése Rövid szöveg alkotása típusok szerint adott szókészletbõl A szöveg összefüggéseinek meglátása, tartalomról beszámoló szóban, írásban

12 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés Ny F K Mondatrészek és szófajaik komplex elemzések Fogalmazási mûfajok ismétlése; mûfaji jellemzõk alkalmazása Tömegkommunikáció mûfajai: hír, tudósítás, riport jellemzõi információkra reagálás útinform, idõjárás-jelentés közlemények Hogyan reagáljunk rájuk? Kapcsolatfelvétel, -tartás, nyelvi kifejezésmód milyensége Mondatrészek és szófaji megnevezésük, ágrajzos leképezés Mondatrészekre való rákérdezés Szövegpótlások hiányzó mondatrészekkel Ny Sz-F Ny Sz K Év végi tudásszint mérés tudáspróbával Témáról szövegalkotás 3-4 mondatban, azonos téma a három szövegtípusba átalakítva Szövegbõl kiemelt mondat elemzése: mondatrész, szófaj, leképezés Tollbamondás a helyesírási készség felmérésére önellenõrzés, javítás Szaktárgyi szavak kiemelése a tollbamondott szövegbõl Rövid tudósítás híranyaga írásban véleményalkotással Az értékelés szempontjai: Képes-e adott témáról 3-4 mondatos szöveget alkotni? Át tudja-e alakítani a három szövegtípusba? Felismeri-e rákérdezéssel a tanult mondatrészeket? Meg tudja-e nevezni szófajukat? Le tudja-e képezni a mondatot? Milyen a helyesírása? Felismeri-e önellenõrzés során hibáit, és képes-e a hibajavító jelek segítségével javítani? Begyakorolta-e a szaktárgyi szavakat? Tud-e, és milyen szinten véleményt alkotni? Képes-e tartalmi szûkítésre, tudósításból hírt alkotni?

13 Készítette:Hámor Jánosné Irodalom

14 A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: I r o d a l o m o l v a s á s heti 1 óra 50 % Tájékozódás az irodalmi k i f e j e z é s f o r m á b a n heti 1 óra 50 % Tantárgyi koncentráció Magyar nyelv M û v é s z e t e k Társadalmi ismeretek Beépített közös követelmények K o m m u n i k á c i ó Ta n u l á s Hon- és népismeret Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Szükséges taneszközök Rottmayer Jenõ: Irodalmi olvasókönyv 7. A. de S. Exupery: A kis herceg Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk Javasolt taneszközök Képzõmûvészeti és zenei illusztrációk Drámapedagógiai olvasókönyv S z ö v e g g y û j t e m é n y Irodalom, birodalom szövegtár 6. (Mozaik Oktatási Stúdió) Módszertani ajánlás Az anyanyelvi mûveltségi területtel a 7. évfolyamtól két tantárgy keretében foglalkozunk (magyar nyelv, irodalom). A magyar nyelv tantárgyi tartalmát négy témakörben (kommunikáció, nyelvtani ismeretek, fogalmazási ismeretek és szövegértés, szövegalkotás) dolgozzuk fel. A t é m a k ö r ö k tanórai megjelenését %-os arányuk, a tanmenetben jelölt tartalmaik mutatják. A témakörök integrációs egységet képeznek a tanórákon. A kommunikáció célja a kultúrált beszélgetés, mind a nyelvi megformálásában, mind a viselkedésben. Sokféle, a tanulók életébõl vett helyzetgyakorlaton alakítjuk ki a kapcsolatteremtés helyes viselkedésformáit az életkori sajátosságok, érdeklõdési kör (fiúk-lányok kapcsolata) figyelembevételével. A kommunikációs képességek fejlesztésével támaszkodunk az elõzõ évfolyamokban kialakított viselkedési-magatartási képességekre, egyre bõvítve az információközlés, a kapcsolattartás, a konfliktuskezelés tartalmát. Ismerkedünk a tömegkommukációs mûfajokkal, azok információinak értelmezésével, és kialakítjuk az adekvát reagálást rájuk. A nyelvtani ismeretek körét tovább bõvítjük az eddig még nem ismert szófajkörrel, majd a mondat szerkezetének, a mondatrészek felismerésének és elemzésének módját tanítjuk meg. A tanórákon fordítsunk gondot a megfelelõ kérdõszó használatával történõ szófaj, illetve mondatrész kiemelésére. Ezekhez változatos szövegek elemzése szükséges. A szövegek megválasztásánál kiemelten fontos, hogy érdeklõdést felkeltõ, motiváló hatásúak legyenek és a változatos szövegtípusokkal ismereteiket is bõvítsük. A nyelvtani ismeretek elmélyítésénél fordítsunk gondot a diff e r e n c i á l ó képesség, az analizálás-szintetizálás fejlesztésére. Ezeket egyszerûen elkészíthetõ szókártyák segítségével vég e z h e t j ü k. A szövegértés, szövegalkotás során nemcsak nyelvtani elemzéseket, hanem a szövegek tartalmi, nyelvi oldalát, oksági összefüggéseit is vizsgáltassuk, így az irodalom tantárgyi koncentrációja minden magyar nyelv órán érvényesülhet. A hangsúlyos, értõ szövegolvasás és a bemutatás gyakorlása is kapjon helyet a tanórán. A szövegek mûfaji elemzése, a szövegek folytatása, a szövegpótlások átvezetnek a fogalmazási ismeretek tartalmi feladataihoz. A fogalmazások témája legyen érdekes, álljon közel a tanulók érdeklõdéséhez. Az írásbeli fogalmazások befejezése alapos elõkészület után lehet otthoni feladat is. Az i r o d a l o m tantárgy két témakörét (Irodalomolvasás, Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban) is egységesen dolgozzuk fel a tanórákon. Alakítsuk ki az életrajzok megtanításánál az idõrendiséget, a lényegkiemelésre való tör e k v é s t. Az i r o d a l mi m û v ek e l e m z é s e k or e l s õ s o r b an az i r o d a l mi é l- m ény nyújtását tartsuk szem elõtt, melyet a hangulati-érzelmi megfigyeltetés segít. Használjuk ki a képzõmûvészet zene koncentrációs lehetõségeit az elvont tartalmak m e g t a n í t á s á n á l. Fordítsunk hangsúlyt a memoriterek tanítására, melyekben engedjük a szabad választást. A házi olvasmányok feldolgozásához adjunk szempontokat a könyvtári órákon, itt számoljanak be a tanulók az önálló szövegfeldolgozásról, az olvasói élményeikrõl, az olvasónapló vezetésérõl. Az irodalomelméleti fogalmak tanítását a Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban címû témakörben végezzük, de egy-egy fogalom elmélyítésére új mûrészletekbõl vett példákat is használhatunk. Uralkodó mûfaj az elbeszélõ k ö l t e m é n y, a novella és a regény. A mûfaji jellemzõket mindig mûhöz kapcsoltan végeztessük. Fontos a folyamatos megfigyelés és értékelés a tanév során, hogy azonnali jelzést kapjunk a hiányosságokról, és megtervezhessük a fejlesztõ programot a felzárkóztatáshoz. K ö v e t e l m é n y e k Irodalomolvasás Ismerjék fel elõkészítés után az olvasott mûvek mûfaját, az irodalmi kifejezésformákat, nyelvhasználatot. Tudjanak beszélni összefüggõen 6-7 mondatban az olvasott mûrõl, szereplõkrõl, azokat jellemezzék. Irányítással értékeljék a mûvekben rejlõ érzelmi-erkölcsi j e l e n t é s t a r t a l m a k a t. Fokozatos önállósággal vezessék az olvasónaplót, gyûjtsenek forrásanyagot irodalmi ismereteik bõvítésére. Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Ismerjék fel az olvasott mû eseményszerkezetét, tartalmi ö s s z e f ü g g é s e i t. Tudjanak irányítással mûelemzést végezni, szereplõket csoportosítani, jellemezni. Vegyék észre és irányítással értelmezzék a szóképek, a költõi jelzõk, az irodalmi nyelv jelentésárnyalatait. Ve g y e n ek r é s zt d r a m a t i z á l á s b an, forrásmunkák gyûjtéséb e n. 14

15 Javasolt irodalom a 7. évfolyam anyagának f e l d o l g o z á s á h o z Keresztúry Dezsõ: Így élt Arany János (Móra Kiadó) Arany János összes versei Mikszáth Kálmán elbeszélései (pl.: A ló, a bárányka meg a ny ú l ) Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Hámorné-Tölgyszékyné: Irodalmi szöveggyûjtemény I., II. (Konsept-H Kiadó) A magyar helyesírás szabályai Hámor Jánosné: A magyar nyelv világa II. (készülõben) Hámor Jánosné: Feladatlapok II. (készülõben) Lerchné dr. Egri Zsuzsanna: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 7. (Mozaik Oktatási Stúdió) Magassy László Magassyné Molnár Katalin: Fogalmazási gyakorlatok éveseknek (Nemzeti Ta n k ö n y v k i a d ó ) Devecsery László: Fogalmazás 7 8. (Apáczai Kiadó) Magyar értelmezõ kéziszótár Akadémiai kislexikon Magyar szinonimaszótár 15

16 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I T Év eleji ismétlés: Petõfi Sándor fontosabb életrajzi adatai Életrajzi adatokhoz fûzõdõ versek A tanult Petõfi versek téma szerinti csoportosítása, tartalmihangulati felidézése kronológia, mottó téma hangulat A felidézett Petõfi versek csoportosítása adott szempontok alapján T Sz A tanult irodalmi mûfajok felidézése példákkal illusztrálva Hangsúlyos, szövegértõ felolvasás a választott mûfaji példákból vers, költõi levél, regény, elbeszélés Kapcsolattartás szemkontaktus, távolságtartás, beszédtechnikai ismeretek alkalmazása 4. I Arany János életútja kronológikus sorrendben én valék öreg szüleim egyetlen reménye életrajzi adatok kronológiája mottó jelentésmagyarázattal I I Arany iskolásévei Jöttek a búgondok uti cimborának Végre kincset leltem, házi boldogságot tanító, jegyzõ, házasság, család búgond, cimbora jelképes értelmezés életrajz, önéletrajz Az Így élt Arany címû kötetbõl anyaggyûjtés a gyermek Aranyról, tanárok, diáktársak visszaemlékezései A gyûjtött anyag szelektálása, felhasználása önálló beszámolóban T Sz Arany házasságával, családjával kapcsolatos versek tájékozódási szinten Hangsúlyos versfelolvasás 8. I-T A Toldi megírása És míly sokat nyerék A pályázati követelmények Kisfaludy Társaság Forrásanyagok gyûjtése, felhasználása a kor irodalmi életébõl I T Petõfi: Arany Jánoshoz A vers költõi kifejezései: szóképek, megszemélyesítés, hasonlat jelentésmagyarázattal tûzokádó költõi levél prózában, versben borostyán jelképes értelmezése a költõi feladat, ars poetica A költõi barátság illusztrálása Petõfi és Arany levelezésébõl a levelek hangnemének, megszólításának megfigyeltetése I T Sz Válasz Petõfinek Irodalmi kifejezésformák a versben, összehasonlító elemzés az elõzõ verssel A vers hangsúlyos olvasása költõi kérdés I T Fel, fel a szent küzdelemre! Arany a szabadságharcban Rásüt az esthajnal verselemzés Katonadalok, bujdosóénekek mûfaji jellemzõi kapcsolatuk, összevetésük az Arany verssel Petõfi és Arany a szabadságharcban versbeli példákkal Az es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményeinek felidézése. Tantárgyi koncentráció a társadalmi ismeretekkel, irodalommal, képzõmûvészettel, zenével. Versek, képek, zenék gyûjtése a történelmi események lelkesítõ hangulatának illusztrálására

17 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I T K Sz M Családi kör a vers szerkezete, szereplõi, tartalmi mondanivalója A vers hangulata, képisége, megszemélyesítései, a leírás menete Véleményalkotás a vers szereplõirõl Hangsúlyos felolvasás, szövegelemzés Szabadon választott 6-8 sor a versbõl életkép megszemélyesítés a tûz kétféle ábrázolása, leírás módja A békés esti kép megjelenítése képzõmûvészeti alkotással, zenével, színekkel T Az életkép fogalmi jellemzõinek bizonyítása Petõfi: Falu végén kurta kocsma és Arany: A szegény jobbágy címû versek alapján Az életképek megjelenítése rajzban, zenében 18. I Most árva énekem, mi vagy te? Arany Nagykõrösön életrajzi adatok Forrásanyagok Arany tanári munkájáról az Így élt kötetbõl I Letészem a lantot A vers hangulata, tartalmi mondanivalója életrajzi adatokkal összevetve kettõs gyász Arany életében történelmi koncentráció 20. I Oh mily tömeg! s én egyedül Arany Pesten Magyar Tudományos Akadémia honvágy Kutatómunka: képek, irodalmi források a MTA-ról I-T Alantot, a lantot szorítsd kebeledhez Arany öregkora Tölgyek alatt (részletek) Válogatás az Õszikékbõl: Epilógus A versek hangulata, Arany választékos nyelvi kifejezõeszközei Kapcsos könyv Õszikék I-T M Arany János életérõl, verseirõl tanultak összefoglaló rendszerezése A megismert versek téma szerinti csoportosítása, a költõi kifejezésformák felismerése A tanult memoriterek hangsúlyos bemutatása mottók életrajzi adatok összevetése Az elsajátított ismeretekrõl szóbeli beszámolókon adnak számot a tanulók Szabadon választott Arany költemény felolvasása, és a miért tetszik bizonyítása I-T Tudáspróba témazáró feladatlap A tudásszint értékelése, javítása Az elsajátított életrajzi adatok kronológiája, a versek téma és életrajzhoz kapcsolása, kiemelt költõi eszközök felismerése, jelentés-értelmezése Szöveghû memoriter

18 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I-T Könyvtári óra: Molnár Ferenc: APál utcai fiúk Molnár Ferenc fontosabb életrajzi adatai A házi olvasmány feldolgozásának ütemezése, az olvasónapló vezetésének szempontjai regény, fejezetek, tartalomjegyzék Füvészkert, grund A helyszín beazonosítása a mai fõváros területeibe A fõváros, a diákok életérõl anyaggyûjtés Budapest lexikon Budapest enciklopédia I T M Ünnepre készülés téli és karácsonyi versek gyûjtése, bemutatása Miért szép? képiség, hangulat bemutatása, indoklása Válogatás Ady, Radnóti, Juhász Gyula, Weöres Sándor verseibõl Szabadon választott vers (részlet) megtanulása költõi üzenet az olvasóra tett hatás vizsgálata Tantárgyi koncentráció: képzõmûvészettel, zenével (képek, zene a hangulati, érzelmi megjelenítésre) I-T Könyvtári óra: beszámoló a regény elolvasott fejezeteirõl helyszín, szereplõk, cselekmény vázlat Lényeg kiemelésre, a tartalom vázlattá szûkítésére fektessünk hangsúlyt 32. I Sz M Arany: Toldi forrásmunkák (szerkezeti felépítés) Elõhang Hangsúlyos olvasás A szereplõ bemutatásának módja Elõhangból 1. vszk. Ilosvai Selymes Péter Toldi c. mûvének felépítése elõhang termet, hang, fegyver Petõfi: János vitéz c. mûvével szerkezeti formai szempontú összehasonlítás I K Toldi I. éneke helyszín, szereplõk, cselekmény A sértés konfliktushelyzet felismerése megoldás a mûben és a köznapi életben konfliktushelyzetek megfigyeltetése, elemzése 34. T Az Elõhang és az I. ének irodalmi kifejezésformái: leíró és elbeszélõ részek differenciálása I K II. ének Konfliktuselemzés: feszültségpontok a mûben a két testvér viszonya Tantárgyi koncentráció a zenével a feszültség növekedésének illusztrálása 36. T Sz Formai elemek a II. énekben A házi olvasmány feldolgozásáról beszámoló A feszültségpontokat hangulati görbén ábrázoljuk I Sz III. ének Hangsúlyos felolvasás gyakorlása fordulópont a mûben elõzmény 38. T M K Költõi kérdés, felkiáltás, belsõ beszéd a III. énekben A gyilkosságot jelentõ 4 sor megtanulása Drámajáték

19 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I IV. ének (a cselekmény és a fõhõs életének változása) bonyodalom 40. T Sz Megszemélyesítések, leíró elemek, nyelvezet a IV. énekben Miklós lelkiállapotát ábrázoló költõi kifejezések Beszámoló a házi olvasmányról l e l k i á l l a p ot kö l t õi á b r ázo l á s m ód ö s szeveté s e Tantárgyi koncentráció zenével, képzõmûvészettel, a hangulat érzékeltetése I Sz V. ének Hangsúlyos felolvasás a cselekmény kibontakozása epizód 42. T Sz Az epizód szerepe, formai elemek Az elsõtõl az V. énekig cselekményábrázolás, helyszínek, szereplõk változása Beszámoló a cselekmény idõrendi sorrendjérõl Tartalmi szûkítés vázlattá próbatétel a fõhõs életében Akadályok legyõzése a János vitézben, a népmesékben összehasonlítás I T VI. ének Irodalmi kifejezésformák az énekben ütemhangsúlyos verselés, rím Tantárgyi koncentráció az ének zenével: a népdalok rímelése 44. K Sz Drámajátékkal az események megjelenítése helyzetgyakorlat, álló kép a konfliktus bemutatására Beszámoló a házi olvasmányról konfliktus-elemzés ok okozat értelmezése A miért szép? indoklása példákkal I K VII. ének Drámajáték 2. fordulópont a fõhõs életében 46. T Sz A költõi jelzõk jelentésárnyalatai, nyelvi változatosság Szöveghû felolvasás Beszédfejlesztés szókincsbõvítés a kifejezésmód változatossá tételére, gyakorlatok a szinonimaszótár segítségével I T Sz VIII. ének A szereplõk jellemábrázolása György bemutatása leíró fogalmazásban kitérõ a hõs életében álnokság Arany jellemábrázolási módjainak válogatása a mûbõl vett példákon 48. Könyvtári óra: a házi olvasmányról beszámoló I K IX. ének Az akadály (próba) legyõzésérõl véleményalkotás akadályok a fõhõs életében Véleményalkotó képesség fejlesztése a szereplõk viselkedése alapján 50. T Rokonvonások keresése a népmesei hõsök életébõl A feszültség fokozására szolgáló költõi kifejezések

20 hét óraszám témakör Tananyag Fogalmak, tevékenységek Megjegyzés I X. ének Helyszínek változása az éneken belül Szerkezeti tagolódás Az ének szerkezeti felépítése indoklással 3. fordulópont 52. T Sz Költõi felkiáltások az érzelmek árnyalt kifejezésmódja Bence ábrázolása népi alak szokásaival, viselkedésével összevetve Beszámoló a házi olvasmányról cél út a cél eléréséhez Tantárgyi koncentráció a népmûvészettel, népi alakábrázolással I K T M XI. ének A tetõpont megjelenítése drámajátékkal A feszültséget kifejezõ nyelvi eszközök A választott verssorok interpretálása tetõpont lovagi párviadal A mû cselekményének, feszültségpontjainak ábrázolása hangulati görbén indoklással Tantárgyi koncentráció zenével a tetõpont hangulati ábrázolására, történelemmel a lovagi párviadal szokásainak vizsgálatára Forrásanyagok gyûjtése, felhasználása I XII. ének Cselekmény megoldása, a szereplõk viselkedése, az érzelmek kifejezése nyelvi eszközei megoldás utóhang 56. T A mû mûfaja a mûfaji jegyek bizonyítása, összevetése a János vitézzel (azonosságok, különbözõségek) A Toldi irodalmi kifejezõeszközei, nyelvezete elbeszélõ költemény I-Sz Toldi összefoglalása forrásmunkák, szerkezet, fordulópontok, szereplõk, mûfaj Közösen alakítsuk ki az ismeretanyag összefoglaló vázlatát, mely összefüggõ szóbeli felelet megszerkesztésére is támpontot adhat 58. I-Sz Tudáspróba témazáró feladatlap A témazáró feladatlap az elsajátítás %-os mértékét is tükrözi I Könyvtári óra: Aházi olvasmány befejezése, olvasónapló vezetésének ellenõrzése regény szerkezete, mûfaji jegyei Az olvasói élményekrõl lényegkiemelõ vázlatban és rajzban számolnak be a tanulók az olvasónaplóban 60. T A szereplõk csoportosítása, jellemzése A miért tetszik? indoklása A szereplõk csoportosítása többféle szempont szerint

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 8. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 8. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 8. osztály Készítették a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 23 óra

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 23 óra MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 5. osztály Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8.

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Matematika 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 144 Témakörök Fejlesztési területek 5. 6. 7. 8. Gondolkodási módszerek

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

7 8. évfolyam. 7. évfolyam

7 8. évfolyam. 7. évfolyam 7 8. évfolyam A két év célja a tanulók felkészítése az önálló életvitelre, az önálló munkavégzésre, az egyéni képességeikhez igazodó továbbtanulásra, a társadalmi beilleszkedés elősegítésére. Olyan ismeretek,

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Nyitott mondatok tanítása

Nyitott mondatok tanítása Nyitott mondatok tanítása Sok gondot szokott okozni a nyitott mondatok megoldása, ehhez szeretnék segítséget nyújtani. Már elsı osztályban foglalkozunk a nyitott mondatokkal. Ezt én a következıképpen oldottam

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc

1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 1. Írd le számjegyekkel illetve betűkkel az alábbi számokat! Tízezer-hétszáztizenkettő Huszonhétmillió-hétezer-nyolc 10 325 337 30 103 000 002 2. Végezd el az alábbi műveleteket, ahol jelölve van ellenőrizz!

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben