ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról"

Átírás

1 ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet a Közgyőlés február 26-án a 40/2004. (II.26.) számú határozatával fogadott el, azzal, hogy a tervidıszak folyamán az egyes intézményi források megvalósításáról egyedileg kíván döntést hozni. A fenti jogszabály kimondja, hogy a szolgáltatás tervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat 2 évente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció felülvizsgálata során figyelembe vettük az Szt.-ben bekövetkezett változásokat, az egyes ellátások iránti igényeket, és mindezek összegzéseként teszünk javaslatot a szőkösen rendelkezésre álló források mellett az ellátórendszer további fejlesztése. Kiindulópontként megállapítható, hogy a közötti idıszakban a kötelezıen megszervezendı ellátási formák közül az önkormányzat nem biztosított; - alapellátás tekintetében 4 ellátást, - a nappali ellátások közül 2 ellátást, - az átmeneti ellátási formákból 4 ellátást, - a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó kötelezıen választható 2 ellátási formából egyet sem. Az alábbi táblázat jól tükrözi a 2004-ben kötelezıen ellátandó, valamint a már akkor mőködtetett ellátások rendszerét. Sorszám Szolgáltatás megnevezés Kötelezı Mőködtetett Jelleg 1. Szociális étkeztetés X X Alapellátás 2. Házi segítségnyújtás X X Jelzırendszeres házi - X - - segítségnyújtás 4. Családsegítés X X Közösségi pszichiátriai X - Speciális alapellátási ellátás feladat 6. Fogyatékosok támogató X szolgálata 7. Szenvedélybetegek X közösségi ellátása 8. Utcai szociális munka (hajléktalan) 9. Idısek Klubja X X Nappali ellátást nyújtó intézmény 10. Fogyatékosok nappali X X Szenvedélybetegek nappali X - - -

2 2 Sorszám Szolgáltatás megnevezés Kötelezı Mőködtetett Jelleg 12. Pszichiátriai betegek nappali X Hajléktalanok nappali X X - - melegedıje 14. Idıskorúak gondozóháza X - Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 15. Fogyatékos személyek X gondozóháza 16. Pszichiátriai betegek X átmeneti otthona 17. Szenvedélybetegek átmeneti X otthona 18. Hajléktalanok éjjeli X X - - menedékhelye 19. Hajléktalanok átmeneti X X - - szállása Tartós bentlakásos k 20. Idısek Otthona X X Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Intenzív (demens) részleg Fogyatékos személyek otthona 22. Pszichiátriai betegek otthona Szenvedélybetegek otthona Hajléktalanok otthona Pszichiátriai betegek - Rehabilitációs rehabilitációs intézmény 26. Szenvedélybetegek rehabilitációs 27. Hajléktalan személyek vállalt rehabilitációs 28. Pszichiátriai betegek - - Lakóotthon lakóotthona 29. Fogyatékos személyek vállalt lakóotthona 30. Szenvedélybetegek lakóotthona Az Szt ban hatályos rendelkezései értelmében (90. (2) bek.) A megyei jogú város saját területén köteles az alap-, nappali és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idısellátás, továbbá elızetes igény felmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani.

3 3 A koncepció elkészítése óta bekövetkezett változások: A 40/2004. (II.26.) szekszárdi ör. értelmében a lehetıségeknek megfelelıen egyedi döntések alapján folytatódott az ellátórendszer fejlesztése. A könnyebb áttekinthetıség érdekében táblázatba foglaltuk az Szt. alapján a 2003-ban, illetve 2006-ban hatályos ellátórendszert. A táblázatban megjelöltük a már mőködı és a még nem mőködı ellátási formákat. A táblázatból jól látható, hogy az elmúlt 3 évben Szekszárdon a szociális szolgáltatások tekintetében 6 új ellátás is bevezetésre került, így: 1. Szociális információs szolgáltatás (CSSK) év 2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása (RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ellátási szerzıdéssel) év 3. Szenvedélybetegek nappali ellátása (RÉV) év 4. Közösségi pszichiátriai ellátás (CSSK) év 5. Fogyatékosok Támogató Szolgálata (Önálló Életért Alapítvány, Kolping Szövetség, ellátási szerzıdéssel) év 6. Utcai szociális munka (CSSK) év További fejlesztést jelentett a már korábban is mőködı jelzırendszeres házi segítségnyújtás bıvítése 2006-ban, (a meglévı 45 készülék 12 darabos bıvítése) amely jelenleg kielégíti az igényeket. A szolgáltatás kistérségi fejlesztése folyamatban van. Szociális szolgáltatások Szociális szolgáltatások I. Alapellátások I. Szociális alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Szociális információs szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Speciális alapellátási feladatok Családsegítés Közösségi pszichiátriai ellátás Közösségi pszichiátriai ellátás Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Támogató szolgálat Fogyatékosok támogató szolgálata Utcai szociális munka Utcai szociális munka II. Szakosított ellátások Nappali ellátás Nappali ellátás Idısek klubja Idısek klubja Fogyatékosok nappali Fogyatékosok nappali Szenvedélybetegek nappali ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Nappali melegedı Nappali melegedı Ápolást, gondozást nyújtó intézmény II. Szakosított ellátások Ápolást, gondozást nyújtó k Idısek Otthona Idısek otthona Pszichiátriai betegek otthona Pszichiátriai betegek otthona Szenvedélybetegek otthona Szenvedélybetegek otthona

4 4 Fogyatékos személyek otthona Hajléktalanok otthona Rehabilitációs intézmény Pszichiátriai betegek rehabilitációs Szenvedélybetegek rehabilitációs Szociális szolgáltatások Fogyatékos személyek rehabilitációs Hajléktalan személyek rehabilitációs Lakóotthon Fogyatékos személyek lakóotthona - választott - intézmény Pszichiátriai betegek lakóotthona Szenvedélybetegek lakóotthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Idısek gondozóháza Fogyatékos személyek gondozóháza Pszichiátriai betegek gondozóháza Szenvedélybetegek átmeneti otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Jelzések: Mőködı Nem mőködı Fogyatékos személyek otthona Hajléktalanok otthona Rehabilitációs intézmény (nem kötelezı) Pszichiátriai betegek rehabilitációs Szenvedélybetegek rehabilitációs Szociális szolgáltatások Fogyatékos személyek rehabilitációs Hajléktalan személyek rehabilitációs választott - Lakóotthon Fogyatékos személyek lakóotthona Pszichiátriai betegek lakóotthona Szenvedélybetegek lakóotthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (kötelezı) Idısek gondozóháza Fogyatékos személyek gondozóháza Pszichiátriai betegek gondozóháza Szenvedélybetegek átmeneti otthona Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Az új szolgáltatások rövid bemutatása 1. Szociális információs szolgáltatás Az ellátás célja, hogy az Szt.-ben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Az információs szolgálat széleskörő tájékoztatási és a személyes gondoskodás terén hozzáférési kötelezettséggel támogatja a szociálisan rászoruló személyeket, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások terén. A szolgáltatás mőködtetését a Családsegítı Központ biztosítja tıl. A szolgáltatás bevezetése személyi vagy technikai fejlesztést nem igényelt. 2. Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás a pszichiátriai betegek számára nyújt elsısorban lakókörnyezetükben, a család aktív részvételével segítséget.

5 5 Az ellátás elsıdleges célja, hogy a kliens a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, konfliktusait a szociális környezetét megtartva tudja rendezni. Másodlagos célkitőzése, hogy az intézményi ellátásról (egészségügy, szociális otthon) kikerülvén elérhetıvé váljon a családi környezetbe való integrálás. A szolgáltatás mőködtetését a Családsegítı Központ biztosítja 2 fı közösségi gondozó és 1 fı közösségi koordinátor alkalmazásával, önálló szolgálat keretében. A szakdolgozók kötelezıen elıírt képzésben vettek részt ( óra elméleti és gyakorlati). A szolgálat március 15-tıl mőködési engedéllyel rendelkezik, mőködtetése az állami normatívából finanszírozható és fenntartható. A szolgáltatás iránti érdeklıdés miatt indokolt egy további szolgálat megszervezése, melynek létrehozása folyamatban van. 3. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az s gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerően tartózkodó egyének, csoportok szociális segítése, téli idıszakban elsısorban az életmentés, megelızés céljából, meleg élelem és takaró biztosításával. Az utcai szociális munkások többek között figyelemmel kísérik a hajléktalan személyeket, feladatuk azok felkutatása, az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele a hajléktalan érdekében, rendszeres pénzbeli ellátásokhoz (nyugdíj, rendszeres szociális segély stb.) juttatása, amennyiben az lehetséges. Szükség esetén segítséget nyújtanak megfelelı intézménybe való elhelyezéshez, egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz. Önkormányzatunk ezt a feladatot a téli hónapokban már a korábbi években is elsısorban pályázati forrásokból ellátta, de mőködési engedélyeztetésre és normatív támogatás igénybevételére csak február 15-tıl került sor. A szolgáltatás a Szekszárd és Környéke Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás keretében Szekszárd, Szálka, Harc, Zomba, İcsény, Decs és Bátaszék települések területére terjed ki. A hatékony munka érdekében a Családsegítı Központ pályázati úton külön gépkocsit szerzett be, így el tudják látni a társulás területi feladatait. Tapasztalataink szerint a társulási területen fı hajléktalan tartózkodik, döntıen Szekszárd város területén. 4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása A közösségi ellátások célja a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történı gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehetı, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történı gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése folyamatos nyomon követése. Feladata: - probléma elemzés és megoldás, - készségfejlesztés, életviteli tréningek, - pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás, önsegítı csoportok, - együttmőködés egészségügyi szolgáltatókkal, addiktológiai gondozáson stb. A szolgáltatást ellátási szerzıdés keretében a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálata látja el április 7-tıl.

6 6 A közösségi ellátás mőködtetése és fenntartása állami normatívából biztosítható. 5. Szenvedélybetegek nappali A szenvedélybetegek nappali az önkéntességre és a speciális segítı programokra épülve biztosítja az ellátást igénybevevık igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, szabadidıs, képzési, átképzési és családi programok, lakossági programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsony küszöbő és ártalomcsökkentı szolgáltatást nyújt. Segíti az ellátást igénybevevık rehabilitációját, a korábbi közösségbe való visszailleszkedésüket és a szenvedélybeteg minél szélesebb körben való elérését. A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog és egyéb függıség problémával küzdı személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekednek az életmódváltozás ösztönzésére, a visszaesés megelızésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkások, az egészségügyi gondozást végzı személyek és a hozzátartozók hatékony együttmőködésére. A nappali intézményi ellátást a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálata látja el 2005-tıl, miután a Munkácsy u. 7/A. szám alatti ingatlanban jelentıs átalakítással megteremtették a nappali ellátás feltételeit. Az alapítvány létrehozása ( ) óta folyamatosan közös megyei-városi fenntartói támogatással mőködteti a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálatot, s ennek révén megyei hatókörő intézményként tevékenykedik. Szolgáltatásai mőködési engedéllyel rendelkeznek, és igényelhetik az állami normatívákat ben pályázati forrásból az egyházi tulajdonú ingatlan tetıtere beépítésre került, ezáltal 100 m2-rel növekedett az ingatlan hasznos területe decemberében utcai frontra nyíló központi helyzető helyiség megvásárlásával alacsony küszöbő ellátást un. Dropin szolgáltatást indítanak. Az ellátást 6 fıállású segítı és 2 fıállású alkalmazottal (adminisztrátor, pályázati asszisztens), valamint 3 fı részmunkaidıs pszichológus, pszichiáter, szupervizor segítségével végzik. A pályázati projektekben 3 fıállású munkatárs és 4-5 fı önkéntes szociális munkás hallgató vesz részt. 6. Támogató szolgálat A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek önálló életének megkönnyítése, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérhetıségének biztosítása szállító szolgáltatás segítségével, valamint önálló életvezetésük megırzésével lakáson belüli egyéni speciális szolgáltatások nyújtása. A városban és a kistérségben ben kezdıdött meg a támogató szolgálatok kiépülése az ORTHO-MOBIL szolgálat hálózat (Budaörs) megjelenésével, Tolna, İcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb és részlegesen Szekszárd településeken. Kifejezetten Szekszárd város területére az Önálló Életért Alapítvány és a Kolping Szövetség hozott létre szolgálatot, melyekkel az önkormányzat ellátási szerzıdést is kötött, s ezzel biztosítja a Szolgáltatás mőködését. A Kolping támogató szolgálata önkormányzati támogatásban nem részesül, az Önálló Életért Alapítvány önkormányzati ingatlanban mőködik és haszonbérleti szerzıdés keretében önkormányzati szállítóeszközt használ (Kinizsi u. 1.)

7 7 A szolgálatok pénzbeli támogatásban nem részesülnek, az állami normatíva mellett csupán a szerény mértékő bevételekbıl tartják fenn tevékenységüket. A támogató szolgálatok normatívái az elmúlt években fokozatosan csökkentek, fennmaradásuk érdekében valószínőleg önkormányzati támogatást igényelnek. Az önkormányzati támogatást az ellátást igénylık szociális helyzete is indokolja, mert az alacsony jövedelmekbıl a térítési díj megfizetését nem fedezni, így a kiesı költségek részbeni kompenzálása szükséges. A szolgálatok egységesen 1 fı vezetı, 1 fı személyi segítı és egy fı gépkocsivezetı stábbal látják el feladataikat. A jelenlegi ellátórendszer A szociális szolgáltatás tervezési koncepció elfogadása óta eltelt idıszakban a Szt. változásai nem érintették a megyei jogú város ellátási kötelezettségének tartalmát, a jogszabály 90. (2) bekezdése csak szövegpontosítást tartalmaz, a szolgáltatások rendszerének változása miatt került módosításra. A következı táblázat összefoglalva mutatja be az ellátórendszert, illetve a már biztosított ellátásokat: Szolgáltatás (ellátás) megnevezése Önkormányzatunk Számára Mőködtet kötelezı (X) (X) Az Szt. vonatkozó szakaszai I. Alapszolgáltatások Szociális információs szolgáltatás X X 61. Étkeztetés X X 62. Házi segítségnyújtás X X 63. Családsegítés X X 64. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás X X 65. Közösségi ellátások, ezen belül: közösségi pszichiátriai ellátás X X 65/A. szenvedélybetegek közösségi ellátása X X 65/A. Támogató szolgáltatás X X 65/C. Utcai szociális munka X X 65/E. Nappali ellátás, ezen belül: idısek klubja X X 65/F. (1) a. fogyatékosok nappali ellátása X X 65/F. (1) c. szenvedélybetegek nappali ellátása X X 65/F. (1) b. pszichiátriai betegek nappali ellátása X - 65/F. (1) b. nappali melegedı X X 65/F. (1) b. II. Szakosított ellátások Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ezen belül: 67. idısek otthona X X 68. pszichiátriai betegek otthona 71. szenvedélybetegek otthona 71/A. fogyatékos személyek otthona hajléktalanok otthona 71/B.

8 8 Szolgáltatás (ellátás) megnevezése Önkormányzatunk Számára Mőködtet kötelezı (X) (X) Az Szt. vonatkozó szakaszai Rehabilitációs intézmény, ezen belül: 72. pszichiátriai betegek rehabilitációs 73. szenvedélybetegek rehabilitációs 73. fogyatékos személyek rehabilitációs 74. hajléktalan személyek rehabilitációs választott - 74/A. Lakóotthon, ezen belül: 85/A. fogyatékos személyek lakóotthona választott - 85/A. pszichiátriai betegek lakóotthona 85/A. szenvedélybetegek lakóotthona 85/A. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, ezen 80. belül: idıskorúak gondozóháza X fogyatékos személyek gondozóháza X pszichiátriai betegek átmeneti otthona X - 83/A. szenvedélybetegek átmeneti otthona X - 83/B. éjjeli menedékhely X X 84. (1) hajléktalan személyek átmeneti otthona X X 84. (2) Hiányzó ellátások: - Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Idıskorúak gondozó háza - Fogyatékos személyek gondozó háza - Pszichiátriai betegek átmeneti otthona - Szenvedélybetegek átmeneti otthona + két választott ellátási forma: 1. Hajléktalan személyek rehabilitációs 2. Fogyatékos személyek lakóotthona A hiányzó ellátások megszervezésének lehetıségei, javasolt módja: 1. Pszichiátriai betegek nappali Az ellátást igénybevevık részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelı napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelı közösségi programokat szervez. A feladat ellátására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására és igény szerint meleg élelem biztosítására. A betegek öntevékenységére, az önsegítésre építve biztosítja az ellátást igénybevevık igényei alapján a kulturális, szabadidıs, tájékoztató, képzési átképzési, állásközvetítı, védett

9 9 lakhatást elısegítı, lakossági és családi programok, találkozások szervezését, lebonyolítását, melyek révén lehetıvé teszik a betegek társadalomba, - korábbi közösségbe történı visszailleszkedését. A szolgáltatás megszervezésének alapfeltétele megfelelı ingatlan biztosítása, min. 20 fı befogadó képességgel és megfelelı infrastruktúrával. A szolgáltatás megszervezését az is indokolja, hogy a CSSK fenntartásában már kettı pszichiátriai közösségi ellátó egység mőködik, melyek tevékenysége megalapozhatja a nappali intézmény tevékenységét, és teljes körő szolgáltatást nyújthat. Jelenleg megfelelı ingatlan hiányában az intézmény létrehozására nem látunk lehetıséget. A pszichiátriai betegek nappali létrehozása esetén a szociális alapszolgáltatások teljes köre kiépül a városban. 2. Az Idısek Klubja hálózat bıvítése Városunkban a Szociális Központ fenntartásában 4 Idısek Klubja mőködik 100 férıhellyel. Területi elhelyezkedésük döntıen megfelelı, azonban a déli városrész (Csatár Cinka Szılıhegy) intézményi szempontból ellátatlan, és különösen a Szılıhegyi térség perifériás helyzető. A hátrányos helyzet mérséklése érdekében javasoljuk a Szılıhegyi (Óvoda u.) Óvoda Könyvtár épületben Idısek Klubja kialakítását, és az ingatlan többfunkciós hasznosítását, fenntartva a már mőködı egyéb szolgáltatásokat (óvoda, könyvtár, imaterem, internet szolgáltatás). A több funkció mőködtetése javíthatja az intézményi mőködtetés feltételeit, gazdaságosságát, mivel a Klub normatív támogatást vehet igénybe. Az elızetes felmérés szerint fı venné igénybe az Idısek Klubja szolgáltatásait. A megyei könyvtár igazgatója elızetesen jelezte, hogy érdekeltek a több funkciós mőködtetés megvalósításában. Javaslat: Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, egyeztetés a Megyei Könyvtárral. Pályázati forrás megkeresése részleges saját erı biztosítása. 3. Átmeneti elhelyezést nyújtó k Szt. 80. (kötelezı feladat!) Az átmeneti elhelyezést nyújtó k a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi idıtartamra teljes körő ellátást biztosítanak, mőködtetésük az önkormányzat számára kötelezı feladat. Típusai: - idıskorúak gondozóháza, - fogyatékos személyek gondozóháza, - pszichiátriai betegek átmeneti otthona, - szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza, - éjjeli menedékhely, - hajléktalanok átmeneti szállása.

10 10 Az idıskorúak gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük, vagy más okból otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. A fogyatékosok gondozóházába azok a fogyatékos személyek helyezhetık el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhetı el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos gyógyintézeti kezelése nem indokolt. A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhetı el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízis helyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetıvé tevı szolgáltatás. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek önellátásra. A felsorolt átmeneti elhelyezést biztosító intézménytípusok közül a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása már óta mőködik, jelenleg 26 férıhely kapacitással. A férıhelyek száma nem felel meg a szükségleteknek, indokolt lenne növelésük, azonban az intézmény területén fejlesztésre nincs lehetıség. Az épület egy része teljes átalakításra, felújításra szorul, azonban a helyi adottságok miatt egy esetleges nagy költségigényő (min MFt) részleges felújítás is csak mintegy 5-6 férıhely többletet eredményezne, bár ezáltal jelentısen javulnának az elhelyezési körülmények. Amennyiben érdemi beavatkozásra nem kerülhet sor, számítani kell arra, hogy mőködési engedélyeztetési követelmények miatt csökkenteni kell a férıhely számot. Az egyéb átmeneti intézményi szolgáltatásokat a város nagyságrendjét figyelembe véve célszerő egy szervezeti keretben, vegyes profilú intézmény létrehozásával biztosítani, mert ezáltal lehet költségtakarékosabban hasznosítani, kapacitását kihasználni. Az átmeneti intézménytípusok bentlakásos jellegük miatt szervezetileg a Szociális Központ intézményrendszerébe integrálhatók. Javaslat: Pályázati program kidolgozása 1. Megvalósíthatósági tanulmány 2. Ingatlan biztosítása meglévı épület átalakítása 3. Saját erı fedezet biztosítása + ingatlan vásárlás Megjegyzés: A program megvalósítását csak abban az esetben célszerő kezdeményezni, ha alacsony arányú saját erı igényt, és fenntarthatóságot biztosító normatív támogatást feltételez. Sikeres pályázatra csak abban az esetben van esély, ha az ingatlan feltételek és a saját erı fedezet biztosítottak.

11 11 4. Hajléktalanok rehabilitációs 72. A koncepcióban vállalt kötelezı feladat A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja típusában pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, és hajléktalan személyek lehet. Mőködtetésük az önkormányzat részére nem kötelezı, de a szolgáltatás tervezési koncepció tartalmazza a hajléktalanok rehabilitációs intézményének megszervezését. A hajléktalanok rehabilitációs annak az aktívkorú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinél szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítı programban való részvételt. Az intézményi ellátás tartalmát az ellátott rehabilitációs státuszának megfelelıen egyedileg kell meghatározni a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményét figyelembe véve és megállapodásban kell rögzíteni. Általánosan a rehabilitációs intézményi keretek között indokolt biztosítani annak a rászoruló személynek az elhelyezését, akinél az egészségi, a pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg. Az intézmény alapvetı feladata, hogy az ellátást igénybevevıt segítse: - önálló életvezetésének visszaállításában, illetve kialakításában, - munkavégzési képességének helyreállításában, - lakhatásának megırzésében és annak megoldásában, - kapcsolatteremtı és megırzı képességének megırzésében, - a közösségben létezés normáinak elfogadásában, és eredményes rehabilitáció esetén utógondozásának megszervezésében. A hajléktalanok rehabilitációs minıségi változást jelenthet a hajléktalangondozás eddigi rendszerében és szemléletében, kiutat mutat a még rehabilitálható személyek számára. Javaslat: Pályázati program kidolgozása 1. Megvalósíthatósági tanulmány 2. Ingatlan vásárlás, átalakítás (a Hajléktalan Gondozási Központ térségében) 3. Saját erı fedezet biztosítása (10-20 %) 4. Foglalkoztatási és képzési program kidolgozása Megjegyzés: 1. A program megvalósítása csak akkor javasolt, ha minimális saját erıt (10-20%) és fenntarthatóságot biztosító normatív támogatást feltételez. 2. Férıhely igény: min. 12 Lakóotthon: az Szt. 85/A. - a koncepcióban vállalt kötelezı feladat A lakóotthon olyan 8-12 (a külön jogszabályban meghatározott esetben 14 fı) beteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevı részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelı ellátást biztosít.

12 12 Típusai: - fogyatékos személyek lakóotthona - pszichiátriai betegek lakóotthona - szenvedélybetegek lakóotthona Ezek közül lehet: - rehabilitációs és ápoló-gondozó jellegő. A szolgáltatás tervezési koncepció a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona megvalósítását tartalmazza, azzal a céllal, hogy az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel az intézménybıl történı elhelyezés esetén biztosítható legyen a lakókörnyezethez közeli gondozás, a részben önálló életvitel megszervezése, a család segítı közremőködése, és egyben a család tehermentesítése. A lakóotthonban elhelyezett személyek részére szükség szerint étkezést, ruházattal, illetve textíliával való ellátást, valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani. Megvalósítása esetén a sérült, súlyos fogyatékkal élı személyek komplexebb ellátása jöhet létre a már mőködı nappali ellátás mellett. Szervezetileg a Szociális Központ intézményrendszerébe integrálható. Javaslat: Pályázati program kidolgozása (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány) 1. Megvalósíthatósági tanulmány 2. Lakóotthon megvalósítása (ingatlan építés, vásárlás, átalakítás) 3. Saját erı fedezet biztosítása (10-20 %) 4. Fenntarthatóságot biztosító normatív támogatás Megjegyzések: A program megvalósítását csak abban az esetben javasoljuk, ha a késıbb megjelenı pályázati kiírások fenntartják a fenti kondíciókat. Összegzés: A szociális szolgáltatás tervezési koncepció elfogadása óta eltelt idıszakban tovább folytatódott a szociális alap-és nappali ellátást biztosító szolgáltatási elemek kiépítése, s napjainkban az alapszolgáltatások a pszichiátriai betegek nappali ellátása kivételével teljes körően elérhetıek a rászorulók részére. A pszichiátriai betegek nappali intézményének létrehozásának ingatlan feltételei jelenleg nem adottak; - azonban az ellátást igénylık a közösségi szolgáltatók révén gondozásban részesülnek. A kötelezıen ellátandó és a kötelezıen vállalt szakosított ellátások megvalósítása különösen nagy terhet jelent az önkormányzat számára, ezért létrehozásukra csak kiemelten finanszírozott pályázati források megnyílása esetén lesz lehetıség. Jelenleg reálisan a Szılıhegyi Idısek Klubja és ingatlan biztosítása esetén a pszichiátriai betegek nappali létrehozására látunk lehetıséget, a viszonylag alacsonyabb fenntartási költségek és létszámigény miatt. A kötelezıen megszervezendı bentlakásos jellegő intézmény típusok megvalósítása várhatóan csak hosszabb távon realizálható abban az esetben, ha jelentıs nagyságrendő pályázati források nyílnak meg. Szekszárd, március 13. Dr. Fıfai Klára Irodavezetı

13 HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést elfogadja, és kifejezi azon szándékát, hogy az eredetileg meghatározott koncepció alapján folytatja a szociális szolgáltatási rendszer kiépítését. 2. A Közgyőlés felhívja a szociális k vezetıit, hogy a hazai és Európai Uniós pályázati lehetıségekkel élve, fokozottan törekedjenek a koncepcióban meghatározott még hiányzó kötelezı ellátási feladatok megvalósítására. 3. A Közgyőlés kiemelt feladatként kezeli a Szılıhegyi Idısek Klubja és a pszichiátriai betegek nappali alapszolgáltatási k létrehozását az önkormányzati ciklus közepéig. Határidı: folyamatos Felelıs: Horváth István polgármester

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 2. változat ELİTERJESZTÉS a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata Budapest Kıbányai Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 92.. elıírja,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14.

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Ajka város. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Ajka város. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Ajka város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Ajka Város Önkormányzata 2006. 1 BEVEZETÉS A szolgáltatástervezési koncepció Ajka város szociális szolgáltatásainak kiépítését és távlati

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV.

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 12/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Ajka város. Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Ajka város. Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ajka város Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ajka 2003. június 11. 2 Elızmények: A szociális törvény 1999. évi módosítása átfogóan meghatározta a fenntartói feladatokat, valamint az intézményekkel

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Térítési díjak a szociális szolgáltatásban. Hajdúszoboszló június 10.

Térítési díjak a szociális szolgáltatásban. Hajdúszoboszló június 10. Térítési díjak a szociális szolgáltatásban Hajdúszoboszló 2009. június 10. Jogszabályok, iránymutatások Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet

Részletesebben