"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások"

Átírás

1 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona ideiglenes teljes körő ellátás az idıskorúak, fogyatékos személyek gondozóházában; pszichiátriai, szenvedélybetegek átmeneti otthonaiban; éjjeli menedékhelyen és hajléktalan személyek átmeneti szállásán. szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet enyhítése, megelızése, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, az anyagi nehézségekkel küzdık forráshoz juttatása, családgondozás,közösségfejlesztés, álláskeresıkkel való együttmőködés, egyéni és csoportos terápiás programok, betegségek megelızése és korai felismerése, vizsgálat és gyógykezelés végett háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, illetıleg a foglalkozás- egészségügyi orvosi, védınıi szolgálat legalább napi egyszeri meleg étkeztetés a rászorultak, illetve eltartottjainak falugondnoki és tanyagondnoki fekvıbeteggyógyintézeti ellátás foglalkozásegészségügyi alapszolgálat Intézmény hiányából eredı hátrányok enyhítése (okhoz, közhoz, alapokhoz való hozzájutás biztosítása) háziorvos, a járóbeteg, vagy a fekvıbeteg gyógyintézet orvosa rendelheti el, sürgıs szükség esetében azonban a beteg a kórházi ellátást közvetlenül is igénybe veheti. A háziorvos kezdeményezése nyomán adott szakorvosi javaslat alapján sor kerülhet szanatóriumi kezelésre, valamint orvosi rehabilitációja érdekében gyógyfürdıellátásra is a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat; b)a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását; c)a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát; d)az egyéni védıeszközökkel kapcsolatos tanácsadást; e)a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást; f) az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti jármővezetık egészségi alkalmassági vizsgálatát. Továbbá közremőködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában; a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, - higiénés feladatok megoldásában; az elsısegélynyújtás és a sürgıs orvosi ellátás megszervezésében, az elsısegélynyújtók szakmai felkészítésében; a munkáltató katasztrófa-megelızı, -elhárító, -felszámoló és az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

2 foglalkozásegészségügyi szakellátás gyógyszer-, gyógyászati eszköz ellátás házi segítségnyújtás járóbetegszakellátás jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátások lakóotthon nappali ellátás OOSZI, MOSZI a) a munkaköri alkalmasság másodfokon; b) a kézilıfegyverek, lıszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság másodfokon; c) munkanélküliek beiskolázás elıtti és munkaközvetítés elıkészítése keretében történı szakmai alkalmassági vizsgálata; d) közhasznú munka elıkészítése érdekében a munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata; e) szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára; f) konzultatív tevékenység más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedések körébıl; g) a munkahigiénés tanácsadás az alapszolgálat részére; h) a megyei tisztifıorvos felkérésére közremőködés a foglalkozásegészségügyi ellátás megszervezésében, valamint az alapellátást nyújtó szolgálatok ellenırzésében: i) a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsıoktatási intézmények hallgatóinak szakmai alkalmassági vizsgálata; j) a megváltozott munkaképességő munkanélküliek foglalkoztathatóságának szakvéleményezés a munkaügyi központoknak. biztosított részére rendelt és kiszolgáltatott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint ez utóbbi javításának árához a társadalombiztosítás támogatást nyújt idıskorúak, pszichiátriai, fogyatékos, szenvedélybetegek, egészségi állapotuk, illetve rehabilitációt követıen rászoruló személyek saját lakókörnyezetükben való segítése beteg folyamatos ellátását, gondozását végzı orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerő egészségügyi ellátás, továbbá fekvıbeteg-ellátást nem igénylı krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú, fogyatékos, pszichiátriai betegek ellátása pszichiátriai, szenvedélybetegek lakókörnyezetben történı gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk, önálló életvitelük elısegítése, meglevı képességek megtartását, fejlesztése életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelı ellátást biztosító, nyolc-tizenkettı, esetlegesen tizennégy pszichiátriai, szenvedélybeteget, fogyatékos, autista személyt befogadó intézmény hajléktalan, a saját otthonukban élı nagykorú, egészségi állapotuk, idıs koruk, pszichiátriai, szenvedélybetegségük miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, továbbá a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, autista személyek nappali ellátása a munkaképesség-változás mértékének, a rokkantság fokának megállapítása,, valamint állásfoglalás a munkavállaló állapota véglegességérıl, illetve idıszakos felülvizsgálata szükségességének kérdésében, a fogyatékosság véleményezése, vagy a keresıképesség felülvéleményezése. Indokolt esetben szakvéleményt ad, illetve javaslatot tesz a foglalkoztathatóság feltételeire

3 rehabilitációs intézmény pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos, hajláktalan személyek intézményei az önálló életvezetési képességek kialakítása, helyreállítása érdekében szociális információs támogató utcai szociális munka szociális biztonságért megfelelı tájékoztatásnyújtás a helyben és nem helyben hozzáférhetı ellátásokról, igénybevételük módjáról, fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, közok elérésének segítése, életvitelük önállóságának megırzése, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének figyelemmel kísérése, ellátások kezdeményezése, az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések gyermekjóléti a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. bölcsıde a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı és gondozható a bölcsıdében családi napközi a bölcsıdei és óvodai ellátásban nem részesülı, továbbá az iskolai oktatásban részesülı gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevı gyermek családi napköziben történı, nem közoktatási célú ellátása.

4 házi gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátását a szülı vagy más törvényes képviselı otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy idıszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülı a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani helyettes szülı a családban élı gyermek átmeneti gondozását - a mőködtetı által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja gyermekek átmeneti otthona az a családban élı gyermek helyezhetı el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett családok átmeneti otthona otthontalanná vált szülı kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhetı el a gyermek és szülıje, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülıjétıl otthont nyújtó ellátás ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára teljeskörő ellátás, a családi környezetbe történı visszahelyezés, visszailleszkedéshez, utógondozás

5 utógondozói ellátás a fiatal felnıtt számára az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, a társadalomba való beilleszkedés elısegítése érdekében segítségnyújtás biztosítása. nevelıszülık A nevelıszülı - a mőködtetı által elkészített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját háztartásában nyújt teljes körő ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıttnek. gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnıtt számára, és szükség esetén külsı férıhelyeket mőködtet területi gyermekvédelmi szak az átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránti eljárás során, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést követıen a gyermek gondozási helye meghatározása érdekében a gyermek személyiségvizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény és elhelyezési javaslat elkészítése teleházak A teleház mozgalom küldetése: a kistelepüléseken, kisközösségekben elı emberek helyi életminıségének, esélyegyenlıségének, közösségi ónigazgató és ónfejlesztı képességének javítása, melyben a Teleház információs bázisként mőködik.

6 FIP pontok érdeklıdık az információs pontokon tájékozódhatnak megyei (www.smmk.hu) és országos (www.afsz.hu) honlapokon álláslehetıségekrıl, képzési ajánlatokról, okról, az álláskeresési ellátásokról, támogatási formákról (közhasznú munkavégzés támogatása, munkatapasztalat szerzés támogatása stb.). okmányiroda jármûigazgatási ügyek, három hónapon túli kölföldön tartózkodás, lakcímváltozás bejelentése, személyazonosító igazolvány kiadása, őtlevél ügyek intézése, vállalkozási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézése felnıttképzés A tanuláshoz való jog az egész életpályáján való érvényesülése, a felnıttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés lehetıségeinek bóvülése, a gazdasági, kulturális és technológiai fejlıdés kihívásainak, a munka világának való megfelelés érdekében szervezett rendszer Esélyek Háza A Köztársasági Esélyegyenlıségi Program fı alappillére Esélyegyenlıségi Hálózat kiépítése, amely együtt kíván mőködni az önkormányzati szereplıkkel, munkaadói, munkavállalói szervezetekkel, egészségügyi, szociális területek szakmai irányítóival, rendırséggel stb. Másik oldalon speciális továbbképzésekkel és szakmai rendezvények szervezésével kívánja partnereivel megismertetni az ESÉLYEGYENLİSÉG intézményrendszerének mőködését, elvi és gyakorlati céljait, majd folyamatosan kapcsolatot tartani velük munkaerı-piaci segítık, mentorok ok (információ nyójtás, ügyintézés, munkahely keresés, tanácsadás) biztosításával hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci integrációjának elısegítése érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetek hátrányos helyzető csoportok, munkavállalók munkaadók szociális, gazdasági és társadalmi érdekeinek elımozdítása, védelme

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben