SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S Z E G E D, március 01.

2 2 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen, a évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek alkalmazásával a következık szerint állapítjuk meg az alábbi non profit közhasznú korlátolt felelısségő társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdését: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A társaság cégneve: SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 1.2. A társaság rövidített neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Nonprofit Kft A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér A társaság telephelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér A társaság idıtartama: A társaság határozatlan idıtartamra jön létre. 4. A társaság üzletszerő tevékenységét csak a cégbírósági bejegyzı végzés jogerıre emelkedésének engedélyköteles tevékenységnél az engedély beszerzésének napjától kezdi meg. A társaság engedélyköteles tevékenységet nem végez. II. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGE 1. A társaság alapítóinak neve és székhelye: 1.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6745 Szeged, Széchenyi tér 10. Képviseli: Dr. Botka László polgármester 1.2. Algyı Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyı, Kastélykert u. 40. Képviseli: Dr. Piri József Antal polgármester 1.3. Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk, Tempfli tér 7. Képviseli: Simicz József polgármester 1.4. Domaszék Község Önkormányzata 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. Képviseli: Kispéter Géza polgármester 1.5. Dóc Község Önkormányzata 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. Képviseli: Tóth Margit polgármester 1.6.Kübekháza Község Önkormányzata 6755 Kübekháza, Petıfi tér 2. Képviseli: Dr. Molnár Róbert polgármester 1.7. Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Képviseli: Borbásné Márki Márta polgármester 1.8. Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Képviseli: Kakas Béla polgármester 1.9. Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Képviseli: Dr. Kormányos László Péter polgármester 1.10.Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Képviseli: Bodó Imre polgármester 1.11.Újszentiván Község Önkormányzata 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. Képviseli: Putnik Lázár polgármester Zsombó Község Önkormányzata 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. Képviseli: Gyuris Zsolt polgármester

3 2. A társaság TEAOR 08 szerinti tevékenységi köre: 2.1. A társaság fıtevékenysége (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység): : Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2.2. A társaság az évi CLVI. tv. 26. c.) pontja szerint ellátott, cél szerinti közhasznú tevékenységek: 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése ideértve a munkaerı-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások 19. euroatlanti integráció elısegítése 20. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi kör: Számítógépes programozás Számítógép üzemeltetés Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac- és közvélemény-kutatás Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) Munkaerıkölcsönzés M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 2.3. Kiegészítı jelleggel folytatott üzletszerő gazdasági tevékenységi kör: Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás

4 2.4. Egyéb megállapítások: 4 a) a társaság nem zárja, ki, hogy tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból; b) a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; c) a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; e) a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; f) a társaság a létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza Összeférhetetlenségi szabályok: A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. c ) nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 1. a vezetı szerv elnöke vagy tagja, 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve 4. az 1-3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. III. A TÁRSASÁG ELSİ ÜGYVEZETİJE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 1. A szerzıdı felek a társaság elsı ügyvezetıjéül Ratkai Imre (Született: Tiszaderzs, , Anyja neve: Fótos Eszter) 6726 Szeged, Ildikó u. 23. szám alatti lakost jelölik ki határozott idıtartamra július 16. napjától július 15. napjáig terjedıen. 2. A cégjegyzés módja: A társaság ügyvezetıje a céget önállóan képviseli. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott illetıleg elınyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosult ügyvezetı a nevét önállóan írja. 3. A társaság ügyvezetıje: 3.1. A társaságnak elsı ügyvezetıje: akit a taggyőlés határozott idıre 5 éves idıtartamra - választ. Jogkörére, feladataira, felelısségére az évi CXLIV. tv aiban, továbbá a Gt aiban elıírtak vonatkoznak. Az ügyvezetı legfeljebb 5 évi idıtartamra ismételten újraválasztható. Az ügyvezetı visszahívásához a taggyőlés ¾-edes szótöbbséggel hozott határozata szükséges Az ügyvezetı díjazását a taggyőlés állapítja meg.

5 5 IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 1. A társaság törzstıkéje: ,- Ft, azaz Három-millió forint, amelybıl a teljes összeg pénzbetét. 2. Az egyes tagok törzsbetétei: 2.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6745 Szeged, Széchenyi tér Algyı Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyı, Kastélykert u Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk, Tempfli tér Domaszék Község Önkormányzata 6781 Domaszék, Köztársaság tér Dóc Község Önkormányzata 6766 Dóc, Alkotmány u Kübekháza Község Önkormányzata 6755 Kübekháza, Petıfi tér Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke, Felszabadulás u Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér Újszentiván Község Önkormányzata 6754 Újszentiván, Felszabadulás u Zsombó Község Önkormányzata 6792 Zsombó, Alkotmány u A tagoknak pénzbetéteik legalább felét és összesen minimum 1 millió forintot a társasági szerzıdés aláírását követı 15 napon belül kell teljesíteniük a társaság számlájára történı befizetéssel, míg a további hátralévı összeget a társaság cégbejegyzésétıl számított egy éven belül kell befizetniük a társaság számlájára. 4. Ha a tag a társasági szerzıdésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott idıpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 (harminc) napos határidı kitőzésével a tagsági jogviszony megszőnésének terhével felhívja a teljesítésre a tagot. A harmincnapos határidı eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidı lejártát követı napon megszőnik a jogszabály erejénél fogva. Errıl a társaság ügyvezetése a tagot írásban értesíti.

6 6 5. A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik. 6. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket nem követelhetik vissza. 7. A társaság törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonból a törzstıke leszállítását kivéve a tagok részére kifizetést nem teljesíthet. V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására terjed ki. 2. A tagok azonos mértékő üzletrészeihez azonos tagsági jogok főzıdnek. A tagok teljes vagyoni illetıségét, azaz a törzsbetét és a tagsághoz főzıdı valamennyi jogát a törzsbetét forint összegével azonos üzletrész testesíti meg. 3. A tagok jogi személyiséggel rendelkezık a mindenkori törvényes képviselıik útján jogosultak a társaság taggyőlésein megjelenni, a határozathozatalban szavazás útján részt venni. 4. A tagokat törzsbetéteik mértéke arányában annak minden ,- Ft-ja után 1 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megilletı szavazati jog mértéke a következı: 4.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 25 szavazat 6745 Szeged, Széchenyi tér Algyı Nagyközség Önkormányzata 25 szavazat 6750 Algyı, Kastélykert u Deszk Község Önkormányzata 25 szavazat 6772 Deszk, Tempfli tér Domaszék Község Önkormányzata 25 szavazat 6781 Domaszék, Köztársaság tér Dóc Község Önkormányzata 25 szavazat 6766 Dóc, Alkotmány u Kübekháza Község Önkormányzata 25 szavazat 6755 Kübekháza, Petıfi tér Röszke Község Önkormányzata 25 szavazat 6758 Röszke, Felszabadulás u Sándorfalva Város Önkormányzata 25 szavazat 6762 Sándorfalva, Szabadság tér Szatymaz Község Önkormányzata 25 szavazat 6763 Szatymaz, Kossuth u Tiszasziget Község Önkormányzata 25 szavazat 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér Újszentiván Község Önkormányzata 25 szavazat 6754 Újszentiván, Felszabadulás u Zsombó Község Önkormányzata 25 szavazat 6792 Zsombó, Alkotmány u Az üzletrész átruházásának korlátai: Az elıvásárlási jog a tagokat a Gt. elıírásai szerint illeti meg. Ezt meghaladóan a tagok az üzletrészeik szabad átruházását nem korlátozzák. Az üzletrész csak átruházás és jogutódlás esetén osztható fel. A törzsbetét minimális mértékére vonatkozó rendelkezéseket átruházás esetén is alkalmazni kell. Az üzletrész felosztásához a társaság hozzájárulása szükséges.

7 VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 7 1. A társaság taggyőlése: 1.1. A társaság legfıbb irányító szerve a taggyőlés, amely társaság tagjai összességébıl áll. A taggyőlést az ügyvezetı hívja össze, a társaság taggyőlését a taggyőlés által választott levezetı elnök vezeti le. A társaság évente legalább egy taggyőlést köteles tartani (rendes taggyőlés) A törzstıke legalább 1/10-ed részét képviselı tagok az ok és a cél megjelölésével, írásban kérhetik a taggyőlés összehívását. A taggyőlés hatáskörére, határozatképességére, határozathozatalaira a évi IV. törvény elıírásai vonatkoznak, az alábbi kiegészítésekkel: - taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók elküldése és a taggyőlés napja között legalább 15 nap idıköznek kell lennie, - ha a taggyőlés nincs szabályszerően összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyőlés megtartása ellen nem tiltakozik, - a taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke fele legalább képviselve van (a társasági szerzıdés ennél nagyobb részvételi arányt is elıírhat) - ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlést, az eredeti a határozatképtelenség miatt elmaradt taggyőlés idıpontját követı 8 napon belüli idıpontra kell összehívni, mely idıpont az eredeti taggyőlés meghívójában is megjelölhetı és a meghívónak a figyelmeztetést (miszerint a taggyőlés megtartható a megjelentek számára tekintet nélkül is) tartalmaznia kell. - Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes, ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik. - a társaság határozatait nyílt szavazás útján, kézfeltartással hozza meg, - a taggyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az ügyeket, ahol a Gt. vagy a társasági szerzıdés minısített szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elı, - szavazategyenlıség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni, a. a taggyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a taggyőlés helyét és idejét és a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevıket. b. A jegyzıkönyvet az ügyvezetı a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı tag írja alá. c. Az ügyvezetı a taggyőlés idıpontját követı 15 napon belül köteles a jegyzıkönyvet és a hozott határozatokat ajánlott küldeményként - a tagok részére megküldeni, illetıleg egyidejőleg intézkedni a társaság a székhelyén lévı hirdetıtáblára történı kifüggesztésérıl, továbbá internestes honlapján történı közzétételérıl. d. Az ügyvezetı a taggyőlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a határozathozatalban részt vett egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követıen válik érvényessé A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyekben történı döntéshozatal tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, az üzletrész bevonásának elrendelése; d) a tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszterhes forrás hitelfelvétel, kölcsön, tıkejuttatás stb. igénybe vétele, illetve átadása; e) a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat; f) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;

8 g) az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezetı a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; h) a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; j) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont] köt; k) az alapításért felelıs tagok, az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése; l) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása, m) a társasági szerzıdés módosítása; n) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság figyelemmel a évi IV. törvény vonatkozó szakaszaira rögzíti, hogy : a, taggyőlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, b, társaság mőködésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja A taggyőlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı, a felügyelı bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. 8 VII. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK 1. A társaság figyelemmel az évi CLVI. törvényben írtakra rögzíti: a, a taggyőlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, b, a társaság mőködésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott közzétételi kötelezettség révén, másrészt a jelen társasági szerzıdésben rögzített irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével, c, amennyiben ezen szabályok alkalmazásával nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben helyi sajtó Délmagyarország - útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezeket az adatokat. 2. Az évente kötelezı közhasznúsági jelentés bárki általi hozzáférhetıségét biztosítani kell, a betekintési és a saját költségen történı másolat készítésének biztosításával. 3. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét és összegét, a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelenésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíttethet.

9 9 VIII. FELÜGYELİ BIZOTTSÁG A társaságnál 3 tagú felügyelı bizottság mőködik, a felügyelı bizottság megbízatása 5 évre szól február 15. napjától, február 15. napjáig -, tagjai: a.) Dr. Piri József Született: Algyı, Anyja neve: Horváth Zsófia Lakik: 6750 Algyı, Kastélykert u. 29. b) Gyuris Zsolt Született: Szeged, Anyja neve: Kovács Irén Lakik: 6792 Zsombó, Rákosi Jenı u. 22. c) Simicz József Született: Szeged, Anyja neve: Farkas Cs. Julianna Lakik: 6772 Deszk, Alkotmány u. 46. A felügyelı bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már tag írásban tájékoztatni. A felügyelı bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelı bizottság a tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. A felügyelı bizottság feladata és hatásköre: Ellenırzi a társaság mőködését, gazdálkodását. Ellenırzi a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket. Jelentést kérhet a vezetı tisztségviselıktıl, illetve felvilágosítást, tájékoztatást a társaság alkalmazottaitól. Köteles megvizsgálni a társaság legfıbb szerve ülésének napirendjén szereplı valamennyi elıterjesztést, ami a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. Megvizsgálja és betekinthet a társaság irataiba és könyveibe. A felügyelı bizottság mőködése: A felügyelı bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság taggyőlése hagy jóvá.

10 IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az ügyvezetés ellenırzését felügyelı bizottság mellett könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló jogosult betekinteni a társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, társaság pénztárát, bankszámláját, szerzıdéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a felügyelı bizottság ülésén. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyőlés a mérleg elfogadásáról nem határozhat. 2. A könyvvizsgáló ellenırzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, a pénzkezelés és a bizonylati fegyelem betartására vonatkozó általános és speciális szabályok alkalmazását, az állammal és az üzleti partnerekkel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítését. 3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának jelentıs csökkenésérıl, vagy olyan tényrıl, amely az ügyvezetı vagy a felügyelı bizottság valamely tagjának felelısségét veti fel, köteles a felügyelı bizottságot tájékoztatni és kezdeményezni a taggyőlés összehívását. 4. A könyvvizsgáló megbízatása július 16. napjától, négy éves határozott idıtartamra, július 15. szól. 5. A társaság elsı könyvvizsgálója: Cégnév: CONTROLEX Könyvszakértı, Befektetési Tanácsadó Kft. Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 2/C. Cégjegyzékszám: Magyar Könyvvizsgáló Kamara Kamarai azonosító száma: JT Kijelölt könyvvizsgáló: Név: Stefán József Született: Bodvaszilas, Anyja neve: Rémiás Erzsébet Lakcím: 6772 Deszk, Kossuth u. 55. Kamara igazolvány száma: X. VEGYES SZABÁLYOK A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv., valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvényt kell megfelelıen alkalmazni. A társaság alapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik. A szerzıdı felek jelen társasági szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják.

11 11 Dátum: Szeged, február 28. Szeged MJV. Önkormányzata Képviseli: Dr. Botka László Algyı Nagyközség Önkormányzata Képviseli: Dr. Piri József Deszk Község Önkormányzat Képviseli : Simicz József Aláírás:. Dóc Község Önkormányzata Képviseli: Tóth Margit Domaszék Község Önkormányzata Képviseli: Kispéter Géza Kübekháza Községi Önkormányzat Képviseli: Dr. Molnár Róbert Röszke Község Önkormányzat Képviseli : Borbásné Márki Márta Sándorfalva Város Önkormányzata Képviseli: Kakas Béla Szatymaz Község Önkormányzata Képviseli: Dr. Kormányos László Péter Tiszasziget Község Önkormányzat Képviseli: Bodó Imre Újszentiván Községi Önkormányzat Képviseli: Putnik Lázár Zsombó Község Önkormányzata Képviseli: Gyuris Zsolt Eljáró ügyvéd, a mai napon tanúsítom, hogy a jelen okirat a SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság napján kelt társasági szerzıdését és napján kelt módosítását, napján, február 15. napján, valamint február 28. napján kelt módosítását egységes szerkezetben, helyesen tartalmazza. Készítettem és ellenjegyzem : Szeged, február 28.

12 12

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A 306/2009.(XII.17.) KT határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról

Részletesebben

A 204/2009.(IX. 15.) KT határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T. Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

A 204/2009.(IX. 15.) KT határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T. Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. A 204/2009.(IX. 15.) KT határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. Sajószentpéter 2009 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek:

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek: TÁRSASÁGI SZERZİDÉS amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. szakaszban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai Mezıgazdasági

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit kft. megalakítására, valamint a piac felújítására beadandó pályázatra

Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit kft. megalakítására, valamint a piac felújítására beadandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.: 28/500-666 Fax.: 400-575 Email: isvan.sztan@pmhaszod.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997.

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért" Kiemelten Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A HORGONY Pszichiátriai Betegekért" Kiemelten Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az 1. pontban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben