SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S Z E G E D, március 01.

2 2 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen, a évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek alkalmazásával a következık szerint állapítjuk meg az alábbi non profit közhasznú korlátolt felelısségő társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdését: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE A társaság cégneve: SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 1.2. A társaság rövidített neve: SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Nonprofit Kft A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér A társaság telephelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér A társaság idıtartama: A társaság határozatlan idıtartamra jön létre. 4. A társaság üzletszerő tevékenységét csak a cégbírósági bejegyzı végzés jogerıre emelkedésének engedélyköteles tevékenységnél az engedély beszerzésének napjától kezdi meg. A társaság engedélyköteles tevékenységet nem végez. II. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGE 1. A társaság alapítóinak neve és székhelye: 1.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6745 Szeged, Széchenyi tér 10. Képviseli: Dr. Botka László polgármester 1.2. Algyı Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyı, Kastélykert u. 40. Képviseli: Dr. Piri József Antal polgármester 1.3. Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk, Tempfli tér 7. Képviseli: Simicz József polgármester 1.4. Domaszék Község Önkormányzata 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. Képviseli: Kispéter Géza polgármester 1.5. Dóc Község Önkormányzata 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. Képviseli: Tóth Margit polgármester 1.6.Kübekháza Község Önkormányzata 6755 Kübekháza, Petıfi tér 2. Képviseli: Dr. Molnár Róbert polgármester 1.7. Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Képviseli: Borbásné Márki Márta polgármester 1.8. Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Képviseli: Kakas Béla polgármester 1.9. Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Képviseli: Dr. Kormányos László Péter polgármester 1.10.Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Képviseli: Bodó Imre polgármester 1.11.Újszentiván Község Önkormányzata 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. Képviseli: Putnik Lázár polgármester Zsombó Község Önkormányzata 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. Képviseli: Gyuris Zsolt polgármester

3 2. A társaság TEAOR 08 szerinti tevékenységi köre: 2.1. A társaság fıtevékenysége (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység): : Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2.2. A társaság az évi CLVI. tv. 26. c.) pontja szerint ellátott, cél szerinti közhasznú tevékenységek: 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése ideértve a munkaerı-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások 19. euroatlanti integráció elısegítése 20. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi kör: Számítógépes programozás Számítógép üzemeltetés Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Piac- és közvélemény-kutatás Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) Munkaerıkölcsönzés M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 2.3. Kiegészítı jelleggel folytatott üzletszerő gazdasági tevékenységi kör: Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás

4 2.4. Egyéb megállapítások: 4 a) a társaság nem zárja, ki, hogy tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból; b) a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; c) a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; e) a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; f) a társaság a létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza Összeférhetetlenségi szabályok: A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. c ) nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 1. a vezetı szerv elnöke vagy tagja, 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve 4. az 1-3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. III. A TÁRSASÁG ELSİ ÜGYVEZETİJE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 1. A szerzıdı felek a társaság elsı ügyvezetıjéül Ratkai Imre (Született: Tiszaderzs, , Anyja neve: Fótos Eszter) 6726 Szeged, Ildikó u. 23. szám alatti lakost jelölik ki határozott idıtartamra július 16. napjától július 15. napjáig terjedıen. 2. A cégjegyzés módja: A társaság ügyvezetıje a céget önállóan képviseli. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott illetıleg elınyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosult ügyvezetı a nevét önállóan írja. 3. A társaság ügyvezetıje: 3.1. A társaságnak elsı ügyvezetıje: akit a taggyőlés határozott idıre 5 éves idıtartamra - választ. Jogkörére, feladataira, felelısségére az évi CXLIV. tv aiban, továbbá a Gt aiban elıírtak vonatkoznak. Az ügyvezetı legfeljebb 5 évi idıtartamra ismételten újraválasztható. Az ügyvezetı visszahívásához a taggyőlés ¾-edes szótöbbséggel hozott határozata szükséges Az ügyvezetı díjazását a taggyőlés állapítja meg.

5 5 IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 1. A társaság törzstıkéje: ,- Ft, azaz Három-millió forint, amelybıl a teljes összeg pénzbetét. 2. Az egyes tagok törzsbetétei: 2.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6745 Szeged, Széchenyi tér Algyı Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyı, Kastélykert u Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk, Tempfli tér Domaszék Község Önkormányzata 6781 Domaszék, Köztársaság tér Dóc Község Önkormányzata 6766 Dóc, Alkotmány u Kübekháza Község Önkormányzata 6755 Kübekháza, Petıfi tér Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke, Felszabadulás u Sándorfalva Város Önkormányzata 6762 Sándorfalva, Szabadság tér Szatymaz Község Önkormányzata 6763 Szatymaz, Kossuth u Tiszasziget Község Önkormányzata 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér Újszentiván Község Önkormányzata 6754 Újszentiván, Felszabadulás u Zsombó Község Önkormányzata 6792 Zsombó, Alkotmány u A tagoknak pénzbetéteik legalább felét és összesen minimum 1 millió forintot a társasági szerzıdés aláírását követı 15 napon belül kell teljesíteniük a társaság számlájára történı befizetéssel, míg a további hátralévı összeget a társaság cégbejegyzésétıl számított egy éven belül kell befizetniük a társaság számlájára. 4. Ha a tag a társasági szerzıdésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott idıpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 (harminc) napos határidı kitőzésével a tagsági jogviszony megszőnésének terhével felhívja a teljesítésre a tagot. A harmincnapos határidı eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidı lejártát követı napon megszőnik a jogszabály erejénél fogva. Errıl a társaság ügyvezetése a tagot írásban értesíti.

6 6 5. A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik. 6. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket nem követelhetik vissza. 7. A társaság törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonból a törzstıke leszállítását kivéve a tagok részére kifizetést nem teljesíthet. V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására terjed ki. 2. A tagok azonos mértékő üzletrészeihez azonos tagsági jogok főzıdnek. A tagok teljes vagyoni illetıségét, azaz a törzsbetét és a tagsághoz főzıdı valamennyi jogát a törzsbetét forint összegével azonos üzletrész testesíti meg. 3. A tagok jogi személyiséggel rendelkezık a mindenkori törvényes képviselıik útján jogosultak a társaság taggyőlésein megjelenni, a határozathozatalban szavazás útján részt venni. 4. A tagokat törzsbetéteik mértéke arányában annak minden ,- Ft-ja után 1 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megilletı szavazati jog mértéke a következı: 4.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 25 szavazat 6745 Szeged, Széchenyi tér Algyı Nagyközség Önkormányzata 25 szavazat 6750 Algyı, Kastélykert u Deszk Község Önkormányzata 25 szavazat 6772 Deszk, Tempfli tér Domaszék Község Önkormányzata 25 szavazat 6781 Domaszék, Köztársaság tér Dóc Község Önkormányzata 25 szavazat 6766 Dóc, Alkotmány u Kübekháza Község Önkormányzata 25 szavazat 6755 Kübekháza, Petıfi tér Röszke Község Önkormányzata 25 szavazat 6758 Röszke, Felszabadulás u Sándorfalva Város Önkormányzata 25 szavazat 6762 Sándorfalva, Szabadság tér Szatymaz Község Önkormányzata 25 szavazat 6763 Szatymaz, Kossuth u Tiszasziget Község Önkormányzata 25 szavazat 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér Újszentiván Község Önkormányzata 25 szavazat 6754 Újszentiván, Felszabadulás u Zsombó Község Önkormányzata 25 szavazat 6792 Zsombó, Alkotmány u Az üzletrész átruházásának korlátai: Az elıvásárlási jog a tagokat a Gt. elıírásai szerint illeti meg. Ezt meghaladóan a tagok az üzletrészeik szabad átruházását nem korlátozzák. Az üzletrész csak átruházás és jogutódlás esetén osztható fel. A törzsbetét minimális mértékére vonatkozó rendelkezéseket átruházás esetén is alkalmazni kell. Az üzletrész felosztásához a társaság hozzájárulása szükséges.

7 VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 7 1. A társaság taggyőlése: 1.1. A társaság legfıbb irányító szerve a taggyőlés, amely társaság tagjai összességébıl áll. A taggyőlést az ügyvezetı hívja össze, a társaság taggyőlését a taggyőlés által választott levezetı elnök vezeti le. A társaság évente legalább egy taggyőlést köteles tartani (rendes taggyőlés) A törzstıke legalább 1/10-ed részét képviselı tagok az ok és a cél megjelölésével, írásban kérhetik a taggyőlés összehívását. A taggyőlés hatáskörére, határozatképességére, határozathozatalaira a évi IV. törvény elıírásai vonatkoznak, az alábbi kiegészítésekkel: - taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók elküldése és a taggyőlés napja között legalább 15 nap idıköznek kell lennie, - ha a taggyőlés nincs szabályszerően összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyőlés megtartása ellen nem tiltakozik, - a taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke fele legalább képviselve van (a társasági szerzıdés ennél nagyobb részvételi arányt is elıírhat) - ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlést, az eredeti a határozatképtelenség miatt elmaradt taggyőlés idıpontját követı 8 napon belüli idıpontra kell összehívni, mely idıpont az eredeti taggyőlés meghívójában is megjelölhetı és a meghívónak a figyelmeztetést (miszerint a taggyőlés megtartható a megjelentek számára tekintet nélkül is) tartalmaznia kell. - Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes, ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik. - a társaság határozatait nyílt szavazás útján, kézfeltartással hozza meg, - a taggyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az ügyeket, ahol a Gt. vagy a társasági szerzıdés minısített szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elı, - szavazategyenlıség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni, a. a taggyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a taggyőlés helyét és idejét és a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevıket. b. A jegyzıkönyvet az ügyvezetı a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı tag írja alá. c. Az ügyvezetı a taggyőlés idıpontját követı 15 napon belül köteles a jegyzıkönyvet és a hozott határozatokat ajánlott küldeményként - a tagok részére megküldeni, illetıleg egyidejőleg intézkedni a társaság a székhelyén lévı hirdetıtáblára történı kifüggesztésérıl, továbbá internestes honlapján történı közzétételérıl. d. Az ügyvezetı a taggyőlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a határozathozatalban részt vett egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követıen válik érvényessé A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyekben történı döntéshozatal tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, az üzletrész bevonásának elrendelése; d) a tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszterhes forrás hitelfelvétel, kölcsön, tıkejuttatás stb. igénybe vétele, illetve átadása; e) a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat; f) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása;

8 g) az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezetı a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; h) a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; j) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont] köt; k) az alapításért felelıs tagok, az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése; l) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása, m) a társasági szerzıdés módosítása; n) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság figyelemmel a évi IV. törvény vonatkozó szakaszaira rögzíti, hogy : a, taggyőlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, b, társaság mőködésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja A taggyőlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı, a felügyelı bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. 8 VII. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK 1. A társaság figyelemmel az évi CLVI. törvényben írtakra rögzíti: a, a taggyőlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, b, a társaság mőködésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott közzétételi kötelezettség révén, másrészt a jelen társasági szerzıdésben rögzített irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével, c, amennyiben ezen szabályok alkalmazásával nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben helyi sajtó Délmagyarország - útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezeket az adatokat. 2. Az évente kötelezı közhasznúsági jelentés bárki általi hozzáférhetıségét biztosítani kell, a betekintési és a saját költségen történı másolat készítésének biztosításával. 3. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét és összegét, a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelenésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíttethet.

9 9 VIII. FELÜGYELİ BIZOTTSÁG A társaságnál 3 tagú felügyelı bizottság mőködik, a felügyelı bizottság megbízatása 5 évre szól február 15. napjától, február 15. napjáig -, tagjai: a.) Dr. Piri József Született: Algyı, Anyja neve: Horváth Zsófia Lakik: 6750 Algyı, Kastélykert u. 29. b) Gyuris Zsolt Született: Szeged, Anyja neve: Kovács Irén Lakik: 6792 Zsombó, Rákosi Jenı u. 22. c) Simicz József Született: Szeged, Anyja neve: Farkas Cs. Julianna Lakik: 6772 Deszk, Alkotmány u. 46. A felügyelı bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már tag írásban tájékoztatni. A felügyelı bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelı bizottság a tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. A felügyelı bizottság feladata és hatásköre: Ellenırzi a társaság mőködését, gazdálkodását. Ellenırzi a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket. Jelentést kérhet a vezetı tisztségviselıktıl, illetve felvilágosítást, tájékoztatást a társaság alkalmazottaitól. Köteles megvizsgálni a társaság legfıbb szerve ülésének napirendjén szereplı valamennyi elıterjesztést, ami a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. Megvizsgálja és betekinthet a társaság irataiba és könyveibe. A felügyelı bizottság mőködése: A felügyelı bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság taggyőlése hagy jóvá.

10 IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az ügyvezetés ellenırzését felügyelı bizottság mellett könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló jogosult betekinteni a társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, társaság pénztárát, bankszámláját, szerzıdéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a felügyelı bizottság ülésén. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyőlés a mérleg elfogadásáról nem határozhat. 2. A könyvvizsgáló ellenırzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, a pénzkezelés és a bizonylati fegyelem betartására vonatkozó általános és speciális szabályok alkalmazását, az állammal és az üzleti partnerekkel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítését. 3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának jelentıs csökkenésérıl, vagy olyan tényrıl, amely az ügyvezetı vagy a felügyelı bizottság valamely tagjának felelısségét veti fel, köteles a felügyelı bizottságot tájékoztatni és kezdeményezni a taggyőlés összehívását. 4. A könyvvizsgáló megbízatása július 16. napjától, négy éves határozott idıtartamra, július 15. szól. 5. A társaság elsı könyvvizsgálója: Cégnév: CONTROLEX Könyvszakértı, Befektetési Tanácsadó Kft. Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 2/C. Cégjegyzékszám: Magyar Könyvvizsgáló Kamara Kamarai azonosító száma: JT Kijelölt könyvvizsgáló: Név: Stefán József Született: Bodvaszilas, Anyja neve: Rémiás Erzsébet Lakcím: 6772 Deszk, Kossuth u. 55. Kamara igazolvány száma: X. VEGYES SZABÁLYOK A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv., valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvényt kell megfelelıen alkalmazni. A társaság alapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik. A szerzıdı felek jelen társasági szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják.

11 11 Dátum: Szeged, február 28. Szeged MJV. Önkormányzata Képviseli: Dr. Botka László Algyı Nagyközség Önkormányzata Képviseli: Dr. Piri József Deszk Község Önkormányzat Képviseli : Simicz József Aláírás:. Dóc Község Önkormányzata Képviseli: Tóth Margit Domaszék Község Önkormányzata Képviseli: Kispéter Géza Kübekháza Községi Önkormányzat Képviseli: Dr. Molnár Róbert Röszke Község Önkormányzat Képviseli : Borbásné Márki Márta Sándorfalva Város Önkormányzata Képviseli: Kakas Béla Szatymaz Község Önkormányzata Képviseli: Dr. Kormányos László Péter Tiszasziget Község Önkormányzat Képviseli: Bodó Imre Újszentiván Községi Önkormányzat Képviseli: Putnik Lázár Zsombó Község Önkormányzata Képviseli: Gyuris Zsolt Eljáró ügyvéd, a mai napon tanúsítom, hogy a jelen okirat a SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság napján kelt társasági szerzıdését és napján kelt módosítását, napján, február 15. napján, valamint február 28. napján kelt módosítását egységes szerkezetben, helyesen tartalmazza. Készítettem és ellenjegyzem : Szeged, február 28.

12 12

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság . Alapító Okirat EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a XII/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2008. december 23. Az Alapító a felsőoktatáshoz,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2-J~i. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben