MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: , Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Horváth István polgármester, mint e l a d ó, másrészrıl a Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaság, székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., cégjegyzékszám: Cg , adószáma: , képviseli: Dr. Fenyıházi Elemér ügyvezetı, mint v e v ı között az alábbi feltételek szerint: 1./ Szerzıdı felek megállapítják, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eladónak kizárólagos tulajdonát képezi az Alisca Terra Kft., amelynek törzstıkéje Forint, azaz Kettıszázkilencvenkilencmillió Forint. 2./ Eladó a szerzıdés 1. pontjában megjelölt üzletrészét felosztja és a törzstıke 1 %-nak megfelelı Forint, azaz Kettımillió-kilencszázkilencvenezer Forint névértékő üzletrészt vevınek névértéken eladja. 3./ Vevı a szerzıdés 2. pontjában megjelölt üzletrészt az ott írt áron megvásárolja. Vevı a vételárat november 1. napjáig fizeti meg kamatmentesen eladó részére. 4./ Az üzletrész átruházása per,- teher,- és igénymentesen történik, amiért eladó szavatosságot vállal. 5./ Az üzletrész átruházásra tekintettel az Alsica Terra Kft.-ben eladónak Forint, azaz Kettıszázkilencvenhatmillió-tízezer Forint üzletrésze, míg vevınek Forint, azaz Kettımillió- kilencszázkilencvenezer Forint névértékő üzletrésze lesz. 6./ Az Alisca Terra Kft. az üzletrész felosztásáig egyszemélyes gazdasági társaság volt, de az üzletrész felosztására és átruházására tekintettel többszemélyes gazdasági társasággá vált. Erre figyelemmel felek társasági szerzıdést kötöttek, melynek rendelkezéseit a jövıben magukra nézve kötelezınek fogadják el. 7./ Felek tudomásul veszik, hogy jelen okiratot a szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül be kell nyújtani a Szekszárdi Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz a változás bejegyzése érdekében. Felek az okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Kelt, Szekszárdon, november napján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. eladó Re-víz Duna-menti Kft. vevı Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Fenyıházi Mária ügyvéd

2 TÁRSASÁGI SZERZİDÉS Szerzıdı felek megállapítják, hogy Az Alisca Terra Kft.-t a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg szám alatt jegyezte be a cégjegyzékbe. A Társaság egyszemélyes gazdasági társaság volt, de az alapító Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Forint névértékő üzletrészét felosztotta és Forint névértékő üzletrészt a Re- víz Duna-menti Kft.-nek eladott. Fentiekre tekintettel a Társaság többszemélyes társasággá vált és erre figyelemmel felek a Gazdasági Társaságról szóló évi IV. törvény szerint az alábbi társasági szerzıdést kötik. 1. A TÁRSASÁG TAGJAI 1.1. Név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Adószáma: Nyilvántartási száma: Képviseletre jogosult neve: Horváth István polgármester 1.2. Név: Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Adószáma: Képviseletre jogosult neve: Dr. Fenyıházi Elemér ügyvezetı 2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE 2.1. A társaság cégneve: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített cégneve: Alisca Terra Kft A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I) Nem veszélyes hulladék győjtése fıtevékenység Szennyvíz győjtése kezelése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Bontás

3 Személygépjármő-, könnyőgépjármő-kereskedelem Egyéb gépjármő-kereskedelem Gépjármőjavítás,- karbantartás Gépjármő alkatrész nagykereskedelem Gépjármő alkatrész kiskereskedelem Egyéb háztartási cikk nagykereskedelem Hulladék nagykereskedelem Gépjármőüzemanyag kiskereskedelem Közúti áruszállítás Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység (ezen tevékenységen belül a társaság kizárólag számviteli tevékenységet végez) Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Mőszaki vizsgálat, elemzés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Személygépjármő kölcsönzése Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna felett) Egyéb tárgyi eszköz kölcsönzése Egyéb sporttevékenység 4. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK IDİTARTAMA A társaság határozatlan idıre alakult. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE 5.1. A társaság törzstıkéje: Ft, azaz Kettıszázkilencvenkilencmillió forint Pénzbeli betét: Ft, azaz Egyszázhetvenhatmillió-kilencszáztizenötezer forint

4 Nem pénzbeli betét (apport): Ft, azaz Egyszázhuszonkettımilliónyolcvanötezer forint 6. AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTJE 6.1. Név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft 6.2. Név: Re-víz Duna-menti Regionális Víz- és Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaság Törzsbetét összege: Ft 7. ÜZLETRÉSZ 7.1. A társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a társaság vagyonából ıket megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat ideértve a társasági szerzıdés megkötését is csak közös képviselıjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelı kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 8. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA 8.1. Az üzletrész a társaság tagjaira a társaság saját üzletrészét (Gt ) kivéve szabadon átruházható A tagot, a társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az adásvételi szerzıdés útján átruházni kívánt üzletrészre elıvásárlási jog illeti meg Az üzletrész csak átruházás, és a megszőnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyőlés hozzájárulása szükséges. 9. A NYERESÉG FELOSZTÁSA 9.1. A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyőlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani A társaság saját tıkéjébıl a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és a törzstıke leszállításának esetét kivéve csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménybıl teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját

5 tıkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstıkéjét. E rendelkezés alkalmazásában kifizetésnek minısül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékő juttatás egyaránt Az ügyvezetınek írásban nyilatkoznia kell a taggyőlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetıképességét, illetve a hitelezık érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történı kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezetı a vezetı tisztségviselıkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel Azokat a kifizetéseket, melyeket a fenti pontban foglaltak ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszemőségét. 10. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS, PÓTBEFIZETÉS A tagok mellékszolgáltatásra nem kötelesek A taggyőlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elı a tagok számára. Ennek során a tag pótbefizetés címén legfeljebb az üzletrésze 10 %-ának megfelelı forint befizetésére kötelezhetı A pótbefizetést a taggyőlés a társaság számlájára történı banki átutalás útján, készpénzbefizetéssel, legfeljebb évenként egyszeri gyakorisággal, egy összegbeli ütemezéssel, valamennyi tagra kiterjedıen, a törzsbetétek arányában meghatározottan rendelheti el, azzal, hogy a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetés összegét a társaság a visszafizetés idıpontjában a tagjegyzékben szereplı tagnak legkésıbb egy éven belül egy összegben visszafizetni tartozik. Nem kell visszafizetni veszteség pótlásához szükséges, illetve a saját üzletrészre jutó pótbefizetést A pótbefizetés a törzsbetétek teljes befizetése elıtt nem írható elı A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. 11. A TÁRSASÁG TAGGYÜLÉSE A taggyőlés a társaság legfıbb szerve. A taggyőlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; osztalékelıleg fizetésének elhatározása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása; eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl; az üzletrész bevonásának elrendelése; a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat; az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont), illetve élettársával köt;

6 hozzájárulás olyan jogügyletek megkötéséhez amelyben a vállalt kötelezettségek összevont értéke meghaladja a Forint, azaz Tízmillió Forintos értékhatárt; a Társaság tulajdonában álló ingatlan elidegenítése, lízingbe adása, valamint jelzáloggal való megterhelése; a tagok, illetve az ügyvezetık elleni követelések érvényesítése; a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történı megvizsgálásának elrendelése; az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása; a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása; a társasági szerzıdés módosítása; a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása; törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása; törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal Az egyes tagokat megilletı szavazatok száma: a törzsbetétek minden Ft-ja egy szavazatra jogosítja a tagokat A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstıke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van A taggyőlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévık egyszerő többségével hozza meg A társasági szerzıdsés módosításához ha a törvény eltérıen nem rendelkezik a taggyőlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállpításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyőlés egyhangú határozatára van szülség A taggyőlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetı. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni A taggyőlést az ügyvezetı hívja össze. 12. AZ ÜGYVEZETİ A társaság ügyvezetıje június 01. napjától kezdıdı hatállyal: Artim Andrásné sz. Balla Erzsébet (an: Nagy Erzsébet, szül.:szekszárd ) 7100 Szekszárd, Jókai u. 18. sz. alatti lakos. Az ügyvezetı határozatlan idıtartamra került kijelölésre. 13. A CÉGJEGYZÉS Az ügyvezetı, mint képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy

7 nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített módon aláírja, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintán írja alá. 14. FELÜGYELİBIZOTTSÁG A felügyelıbizottság három-hat tagból áll. A felügyelıbizottság tagjait a társaság bízza meg határozatlan, vagy határozott idıtartamra. A felügyelıbizottság jelenlegi tagjainak megbízatása október 21-tıl kezdıdıen 4 évig, október 21-ig tart A felügyelıbizottság tagjai: Kıvári László /an.: Ribling Erzsébet/ 7100 Szekszárd, Kırösi Csoma Sándor u.20. szám, Dr. Horváth Kálmán /an.: Balázs Katalin/ 7100 Szekszárd, Illyés u.4. szám, Dr. Bali Ildikó (an.: Péter Mária ) 7100 Szekszárd, Szüret u. 9.) Kökény Henrietta (an.: Dobos Mária) 7100 Szekszárd, Béri B.Á. u Lemle Béláné (an.: Fuchs Etelka) 7100 Szekszárd, Vincellér u. 47. Csillagné Szánthó Polixénia (an.: Szilágyi Jolán) 7100 Szekszárd, Vendel I.u. 4. A felügyelıbizottság elnökét a tagok maguk közül választják. A felügyelıbizottság elkészíti saját ügyrendjét, amelyet jóváhagyásra a taggyőlés elé terjeszt. 15. KÖNYVVIZSGÁLÓ A társaság könyvvizsgálójául ismételten kijelölöm SIMON Könyvvizsgáló, Könyvelı és Adótanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 7146 Várdomb, Táncsics u.6., Cg , kamarai azonosító: 00711). A könyvvizsgálói tevékenységet Simon Józsefné (lakik: 7146 Várdomb, Táncsics u. 6., kamarai ig. sz.: MKVK ) könyvvizsgáló látja el A könyvvizsgálói megbízatás határozott idıtartamra szól június 1-tıl május 31. napjáig tart.

8 16. A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE A társaság megszőnésének elhatározásához a taggyőlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyonból elıször a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani Ha a társaság tagjainak száma egy fıre csökkent, a társaság nem szőnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább mőködik. Amennyiben a társaság legkésıbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a jelen társasági szerzıdést alapító okiratra kell módosítani. 17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók A társaság célja, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatást az eddigieknek megfelelı magas színvonalon végezze azokon a településeken, amelyekkel közszolgáltatási szerzıdést kötött. Felek a társasági szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, - az okiratot szerkesztı és ellenjegyzı Dr. Fenyıházi Mária ügyvéd jelenlétében helybenhagyólag aláírták. Kelt: Szekszárdon, november.. napján. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli Horváth István polgármester Re-víz Duna-menti Kft. képviseli Dr. Fenyıházi Elemér

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18117-12/2013. 11. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben