Általános forgalmi adó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó"

Átírás

1 Általános forgalmi adó 1. Kérdés: Miben különbözik a Romániába irányuló termékértékesítés, illetve a Romániából induló termékbeszerzés a termékexporttól és a termékimporttól? 1. Válasz: A vámteher alóli mentesülésen túl a Közösségen belüli ügyletek az általános forgalmi adó tekintetében elsősorban abban különböznek Közösség vámterületén kívülre, harmadik országokba irányuló, illetőleg onnan induló termékexporttól/termékimporttól, hogy a tagállamok az ilyen ügyletekkel kapcsolatosan őket megillető adóbevételhez az önadózás rendszerében jutnak hozzá, azaz az adómegállapítás nem a vámhatóságok általi kivetéssel történik. A termékforgalom regisztrálása - a vámkezelés mellőzésével - szintén az adózók közreműködésével: az adóbevallást kiegészítő Összesítő Nyilatkozattal történik. Az Unió jogalkotása biztosítja, hogy a tagállamok Közös Piacán az általános forgalmi adó egységes elvek alapján működjön, melyet jelenleg az ún. HÉA-irányelv 1 biztosít. Az általános forgalmi adó rendszere az adóbevételek megosztását a tagállamok közt a területi elv alapján rendezi: adott ügylet abban a tagállamban adózik, melyben az ügylet ténylegesen vagy törvényi vélelem alapján teljesítettnek minősül. A termékforgalom esetében a célország szerinti adózás tekinthető a főszabálynak: az adót a termék beszerzője fizeti, amely lehetővé teszi, hogy a belföldi adómértékkel megállapított fizetendő adó egyszersmind levonható adóként is figyelembe vehető legyen. Az értékesítő oldalán pedig biztosítja a szabályozás, hogy az ilyen ügyletek is adólevonásra jogosító termékértékesítésnek számítsanak, annak ellenére, hogy az értékesítés maga adómentes. Ezen kényelmesnek mondható szabályok alkalmazhatóságának alapvető feltétele, hogy az ügylet és annak bizonylatolása feleljen meg a HÉA-irányelvben (és a nemzeti adójogszabályokban) előírtaknak, azaz a feleket ne illesse meg személyükben adómentesség, az ügyletet a Közösségi adószám feltüntetésével bizonylatolják, és a termék igazoltan hagyja el a feladás/fuvarozás indulási helyének államát. Az igazolás módját illetően korábban szerepelt a törvényben a fuvarokmányra történő utalás; az új Áfa tv január 1. óta nem tartalmaz iránymutató rendelkezést, azonban az adóhivatal a honlapján megjelentetett tájékoztatóban összefoglalja a leggyakrabban előforduló, adóhatóság által elfogadott igazolási eszközöket. Amennyiben ezen, törvény által előírt kellékek hiányoznak, a Közösségen belüli adómentes értékesítés szabályai nem alkalmazhatók, ehelyett az értékesítést az általános szabályok szerint belföldi ügyletként, a számlakibocsátó tagállamában érvényes adómértékkel kell számlázni. A számla befogadója ilyen esetben a reá áthárított áfát az értékesítőnek megfizeti, azonban - hacsak a beszerzés államában adószámmal nem rendelkezik - adólevonási jogát nem tudja közvetlenül érvényesíteni. Az egyes tagállamok ugyanakkor - így a magyar adóhatóság is - a belföldön nem letelepedett adóalanyok részére külön eljárásban visszatéríthetik az áthárított áfa-összeget, általában hasonló feltételek szerint, mint amelyek a belföldi adózók esetében érvényesek (az erre szolgáló négy nyelvű nyomtatvány és tájékoztató szintén letölthető az adóhivatal honlapján). Ezen eljárás minden tagállamban a HÉA-irányelv 171. cikkének rendelkezésén alapszik, mely előírja, hogy azon adóalany részére, aki nem telepedett le abban a tagállamban, ahol a HÉA hatálya alá tartozó termékeket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe vagy termékimportot folytat, de letelepedett egy másik tagállamban, a HÉA-visszatérítés a 79/1072/EGK irányelvben megállapított részletes végrehajtási szabályoknak megfelelően történik. A 1 HÉA-irányelv - A TANÁCS november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE a közös hozzáadottértékadórendszerről 2 (új) Áfa tv. - általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 2

2 csatlakozással a román áfa-szabályozás is a közösségi harmonizált rendszer részét képezi, amellyel a hivatkozott 79/1072/EGK irányelvben foglaltak a román adóhatóságra nézve is kötelezővé váltak. 2. Kérdés: Mennyiben változott Románia uniós csatlakozásával a magyar adóalanyok és a román adóalanyok között teljesített szolgáltatásnyújtások áfa-rendszerbeli megítélése? 2. Válasz: Némileg eltér a fentebb vázolt egyszerű szabályoktól a határokon átnyúló szolgáltatások adóztatása, melynél először azt kell leszögeznünk, hogy a törvény nem tesz különbséget Közösségen belül és harmadik országokban honos adóalanyok felé nyújtott szolgáltatások között. Ily módon a Romániával fennálló üzleti kapcsolatok során nyújtott szolgáltatások áfa-rendszerbeli megítélése Románia uniós csatlakozásával lényegét tekintve nem változott. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az Art (1) bekezdése szerint az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített kereskedelmi kapcsolatnak minősül, s így az adóhatóságnál bejelentendő az Áfa tv. 37., és ban meghatározott szolgáltatások közösségi adóalanynak történő nyújtása, illetőleg igénybe vétele, amelyek esetében közösségi adószám kiváltását írja elő a törvény. Létezik a szolgáltatásoknak egy olyan köre, melyben Románia közösségi taggá válása - az előző bekezdésben leírtaknak némileg ellentmondva - jelentős változást eredményezett: ezek pedig a Közösségen belüli termékforgalomhoz kötődő járulékos szolgáltatások, elsősorban a fuvarozás és a szállítmányozás, illetve a fuvarozást igénylő ügyletek során előforduló egyéb ügyletek. A következő pontban a problémakörben felmerülő kérdéseket külön alpontokba szedve tárgyaljuk. 3. Kérdés: Hogyan alakul a Romániába induló fuvarozási szolgáltatás és a fuvarozás közvetítésének teljesítési helye? 3. Válasz: a) Ismétlésképpen: exporthoz-importhoz kapcsolódó fuvarozás: Az Áfa tv ában foglalt főszabály szerint termék fuvarozása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek. Ezen szabály alapján Románia csatlakozását megelőzően az oda irányuló, és belföldi fuvarozó által nyújtott fuvarozási szolgáltatásoknak csak a belföldi útszakasza esett a magyar Áfa tv. területi hatálya alá, amely viszont a törvény rendelkezései értelmében, mint exporthoz kapcsolódó szolgáltatás - a régi Áfa tv. 4 11/A. i) pontja, a jelenleg hatályos törvény 102. (1) bekezdésének b) pontja alapján - adólevonási joggal járó, adómentes szolgáltatás volt. Import esetében a fuvarozás díja, amennyiben az importált termék adóalapjába igazoltan beépül, az importálónál adózik, a fuvarozónál pedig adómentes (lásd régi Áfa tv. 11/A. j) pontja, illetve új Áfa tv. 93. (2) bekezdése). Ez olyankor fordul elő, amikor a termék a Közösség területére belép, de csak a rendeletetési hely országában történik meg a szabad forgalomba helyezés. Törvényi vélelem mondja ki ugyanis, hogy az importált termék adóalapjába beépülnek azon járulékos költségek - különösen a bizományi, közvetítői, csomagolási, fuvarozási, biztosítási költségek -, melyek megelőzik a szabad forgalomba helyezést (Vö. Áfa tv. 54. és a 102. (1) bekezdés a) pontjának együttes értelmezésével), illetőleg azok is, melyek a szabad forgalomba helyezést követően, de az importáló közösségi 3 Art. - adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 4 (régi) Áfa tv. - általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 3

3 tagállamon belül az első rendeltetési helyig merülnek fel (Vö.: Áfa tv. 75. (1) bek. b) pontjával). A termékimporthoz kapcsolódó áfa alapjának meghatározása a vámhatóság hatáskörébe tartozik, s arra a vámkezelést kérő nyilatkozata alapján kerül sor. Amennyiben a fuvarköltséget vagy a rendeltetési helyet nem közli az adózó, az nem képezi az import áfa alapját, így az adómentesség feltételei sem állnak fenn; az áfát ekkor a fuvarozási szolgáltatást nyújtónak kell megfizetnie és áthárítania. A teljesítési hely szabálya (39. ) alapján azonban ebben az esetben is csak a belföldi útszakasz adóköteles Magyarországon. b) Közösségen belüli fuvarozás: Az exporthoz/importhoz kapcsolódó fuvarozáshoz képest az Áfa tv. 40. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a terméket a Közösségen belül fuvarozzák, a teljesítés helye az a hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van; majd a (2) bekezdés rögzíti, hogy amennyiben a termék fuvarozásának igénybevevője a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany, mint ahol a termék fuvarozásának indulási helye van, a termék fuvarozásának teljesítési helye a Közösség azon tagállama, ahol ezzel összefüggésben a megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették. A szabály magyarázatát megelőzően rá kell mutatni arra, hogy a fuvarozást gyakorta végzik oly módon is, hogy azt maga a terméket értékesítő fél nyújtja a Közösségen belüli megrendelőjének, fuvarozó alvállalkozó igénybe vétele nélkül, saját fuvareszközével. Ilyen esetekben a fuvarozás díja a termékértékesítéshez kapcsolódó járulékos költségnek minősül, mely az Áfa tv a értelmében beépül a Közösségen belüli termékértékesítés adóalapjába, s osztja annak adójogi megítélését. Mivel a fuvarozással nem történik önálló szolgáltatásnyújtás, a teljesítési helyet külön nem kell vizsgálni, a fuvardíj áfa-mentes bevétel, költségeinek áfa-tartalma pedig levonásba helyezhető. A belföldről induló fuvarozást más esetekben egy harmadik adóalany, a termékértékesítésben érintett felektől független fuvarozási vállalkozó végzi, aki erről számlát állít ki. Az ilyen esetekre vonatkozó szabályozás logikájában az a törekvés érhető tetten, hogy az adott termékértékesítés és az ahhoz általában járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (így a fuvarozás) adóztatási helye lehetőleg ne váljon el egymástól. Azaz amennyiben a fuvarozás megrendelője a címzett közösségi partner, úgy a 40. (2) bekezdése értelmében ezen megrendelő fizeti mind a termék áfáját, mind a fuvarozás áfáját. A magyar fuvarozó vállalkozás ilyen esetben adómentesen számlázhat a közösségi megrendelő felé. Ha ugyanebben az ügyeltben a fuvar megrendelője a belföldi értékesítő, az ügylet belföldön marad, s arról belföldi áfás számlát kell kiállítani, melynek áfa-tartalmát a belföldi megrendelő - mivel az igénybe vett szolgáltatás adólevonási joggal járó értékesítést szolgál - levonásba is helyezheti. Eltérően alakul a fuvarozás teljesítési helye, amennyiben azt közvetítik. Az Áfa tv. a közvetítésnek két formáját ismeri: a saját név alatti közvetítést és a más nevében történő közvetítést. Annak megállapítása, hogy az adott esetben mely formában történik a fuvarozás közvetítése, minden esetben feltételezi a kellő körültekintést, és az ügylet részleteinek ismeretét. c) A fuvarozás saját név alatt történő közvetítése közösségi partner felé: Saját nevében közvetítheti, azaz közvetített szolgáltatásként változatlan formában továbbszámlázhatja az előző példában szereplő belföldi termékértékesítő a felé számlázott fuvardíjat. A saját név alatt történő közvetítés tipikus előfordulási formája azonban a szállítmányozás. A szállítmányozó a Ptk. 5 szerint valamely küldemény szállítása érdekében a saját nevében köt fuvarozási és egyéb szerződéseket (Ptk ). 5 Ptk évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4

4 A saját név alatt történő közvetítés esetén a teljesítési hely megállapítására ugyanazon szabályok alkalmazandók, mint a közvetítő igénybevétele nélkül nyújtottakra, azzal hogy a 40. alapján a továbbszámlázott szolgáltatás teljesítési helyét - immár a szállítmányozó és annak megrendelője közti ügyletben - újra meg kell állapítani. A szállítmányozó által nyújtott fuvarozás teljesítési helye ilyenkor tehát főszabályként az indulás állama, kivéve, ha a megrendelőt ettől eltérő tagállamban vették nyilvántartásba, mert akkor a teljesítési hely ez utóbbi állam területe. Példa: belföldi adóalany Romániába értékesít, melyhez belföldi szállítmányozó cég szolgáltatását veszi igénybe (az indulás helye Magyarország). A szállítmányozó cég az indulás helye szerint adózó, azaz belföldi áfás számlát állít ki. Amennyiben azonban a szállítmányozás megrendelője a román partner, úgy a teljesítés helye Románia, a szállítmányozónak ilyenkor a számlát a területi hatályon kívüli megjegyzéssel kell kiállítania. (Ahogy fentebb már utaltam rá, a szállítmányozó felé az általa megbízott fuvarozó ebben az esetben is belföldi áfás számlát állít ki, mivel az ő megrendelője nem más tagállambeli adóalany, vagyis az általa nyújtott fuvarozás teljesítési helye nem tér el az indulás helyétől.) Így fordulhat elő, hogy a belföldi fuvarozó áfásan számlázza a fuvart a belföldi szállítmányozónak, aki ugyanezt a fuvarozást területi hatályon kívüli szolgáltatásként számlázza a másik tagállambeli megrendelő felé. d) A fuvarozás más névében történő közvetítése közösségi partner felé: A más nevében történő közvetítés lényegében ügynöki tevékenység. Ennek során az ügynök a szerződést a megbízója nevében köti meg, így arról saját nevére szóló számlát nem kap. Az Áfa tv. erre a típusú közvetítésre tartalmaz külön rendelkezést (41. ), mely szerint a Közösségen belüli fuvarozást más nevében és javára közvetítő által nyújtott közvetítői szolgáltatás teljesítési helye az a hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van; azzal, hogy ha a közvetítői szolgáltatás igénybevevője a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany, mint ahol a termék fuvarozásának indulási helye van, a teljesítés helye a Közösség azon tagállama, ahol ezzel összefüggésben a közvetítői szolgáltatás igénybevevőjét adóalanyként nyilvántartásba vették. Példa: ha a belföldi értékesítő közvetítő ügynököt bíz meg a fuvar megszervezésére, aki arra egy belföldi fuvarozót talál, és a közvetítés eredményeként a fuvarozási szerződést a fuvarozóval a belföldi értékesítő köti meg, a fuvar és az ügynöki tevékenység teljesítés helye is belföld (ez ugyanis az indulás helye). Ha azonban a belföldi ügynököt a román megrendelő bízza meg, s az ügynök az ő nevében köt szerződést a fuvarozóval, a közvetítő szolgáltatásának teljesítés helye Romániába tevődik, mivel a törvény a közvetítői szolgáltatás megrendelőjének államát jelöli meg teljesítési helyként. A belföldi fuvarozó ekkor a fuvart, mint területi hatályon kívüli ügyletet számlázza (hiszen a közvetítés eredményeként a román megrendelővel köti meg a szerződést), úgyszintén: a közvetítő a saját szolgáltatását területi hatályon kívüli szolgáltatásként számlázza a román megrendelő felé. (Megjegyzés: Az Áfa tv a értelmében az eddig taglalt szolgáltatások közül azok esetében, melyek a törvény területi hatályán kívül minősülnek teljesítettnek, az adót a szolgáltatás külföldi igénybe vevője fizeti.) e) Mi a teljesítési időpontja szállítmányozás esetében? A szállítmányozás esetében fontos hangsúlyozni, hogy míg a teljesítési hely megállapítása - amely tehát azt dönti el, hogy adott ügylet mely államban adózzon -, a fentiekben részletezett szabályozáson nyugszik, a teljesítési időpont megállapítása során eltérő megközelítés a célszerű. A teljesítési helynél azért nem alkalmazzuk a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének főszabályát, mert a törvény ezekre az esetekre speciális szabályokat tartalmaz. A fenti szabályokhoz igazodva teljesítési időpontként azon időpont adódna, mely a továbbszámlázott fuvardíjról szóló számlán szerepel: a szállítmányozónak ezen a napon 5

5 keletkezne az áfa-fizetési kötelezettsége, illetve ezen a napon nyílna meg levonási joga (s ugyanígy a megrendelőjének is). Bonyolítaná azonban a helyzetet, hogy a magyar áfaszabályok január 1-től hatályos változása következtében - a felek megállapodásától függően - gyakran alkalmazandóvá válik az új Áfa tv a, amely a teljesítési időpontra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. Mindazon ügyletek, melyeket a felek az adott időszakban oly módon teljesítenek, hogy az adott időszaki teljesítésekkel egyszer számolnak el, bekerültek azon szolgáltatások körébe, melyek teljesítési időpontja a törvény rendelkezése értelmében az ellenérték megtérítésének esedékessége. A kereskedelmi forgalomban a fuvarozás teljesítése során gyakran fordul elő időszakos elszámolás, a számlázás során pedig nem ritka a napos fizetési esedékesség, amely azzal jár, hogy a teljesítés időpontja (s így az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja) akár hónapokkal eltérhet a tényleges teljesítés(ek) napjától. Az adóalanyok körében, akik igyekeznek adókötelezettségeik időben való teljesítésére, az év első felében némi ellenállásba ütközött a szabály alkalmazása; gyakran előfordult, hogy az adózó az adóhiány biztos elkerülése érdekében a számla kiállításának időpontjában befizette az ügylet áfáját (holott csak később vallotta). A problémát a másik oldalon az jelenti, hogy az adólevonási jog a törvény értelmében akkor keletkezik, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani, azaz a számla befogadója ugyancsak halasztottan, a számlán feltüntetett teljesítési időpontban (azaz a fizetési esedékesség napján) élhet levonási jogával (feltételezve, hogy a számlát helyesen állították ki). A teljesítés időpontján az sem változtat, ha az ellenérték megfizetése az esedékesség lejártát megelőzően megtörténik. A fentiekben részletezettekkel ellentétben a teljesítési időpont megállapítása során a jelenleg hivatalos álláspont figyelembe veszi, hogy a szállítmányozó szolgáltatása nem merül ki egy fuvarozási szolgáltatás közvetítésében, hiszen tevékenysége más típusú szerződések megkötésére is kiterjed, így azt a szállítmányozó mint komplex szolgáltatás-csomagot nyújtja a megrendelőjének. Azaz a szolgáltatásról kiállított számla teljesítési időpontja ez esetben az a nap, melyen valamennyi, a szállítmányozással kapcsolatos kötelezettségét teljesítette. Ezen értelmezés teljes egészében megfelel az új Áfa tv teljesítési időpontot meghatározó főszabályának, mely szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó tényállás (teljes egészében) megvalósul. 5. Kérdés: Hogyan számlázandó a romániai vállalkozás szállítóeszközén belföldön végzett javítási-szerelési munka? 5. Válasz: Régiónkban a külföldre - s leggyakrabban Romániába irányuló - személy- és teherforgalomhoz kapcsolódóan ismétlődően felmerülő problémát jelent a külföldi személyszállító/fuvarozó által a szállítójárművekkel összefüggésben Magyarországon igénybe vett javítási-szerelési munka megítélése. Ebben az esetben az Áfa tv ában meghatározott terméken végzett munka történik, melynek teljesítési helye főszabályként a munkavégzés tényleges helye, közösségi megrendelő esetén pedig a megrendelőt nyilvántartásba vevő tagállam területe (42. és 45. (1) bek.). Egyedül azon törvényi kitétel hordoz magában bizonytalanságot, amely előírja, hogy a szabály alkalmazhatóságának feltétele, hogy a terméket, melyen a munkát végzik, küldeményként feladják, vagy elfuvarozzák belföldről. Jelenleg még érzékelhető jogbizonytalanság ezen a területen (az egyes szakszervizek eltérő gyakorlatot folytatnak). Álláspontunk szerint a fenti kitétel szűken értelmezendő; s azt a kívánalmat írja elő, hogy megjavított termék tényleges használatára belföldön ne kerüljön sor. A javítás tehát azért nem képezi a magyar általános forgalmi adó tárgyát, mivel annak eredménye (a megjavított termék) egy másik állam forgalmi viszonyainak fogja a részét képezni. A küldeménykénti feladás illetve az elfuvarozás a saját lábán távozó fuvareszköz esetében nem teljesül, mivel ilyenkor a szolgáltatás eredménye nem hagyja el az ország területét, a megjavított fuvareszközt már Magyarországon gazdasági tevékenység végzéshez felhasználják. Így a 6

6 belföldi javítóüzemnek belföldi áfa felszámításával kell a javítási költségeket (ideértve az esetlegesen értékesített, javításhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket is) számláznia. A belföldön nem letelepedett adóalanyt az ilyen ügyletek alkalmával áthárított adó következtében megillető adó-visszatéríttetési jogról lásd az 1. kérdés alatt leírtakat. 6. Kérdés: Hogyan adóznak a belföldi adóalanyok közt fennálló szerződés alapján, de romániai fekvésű ingatlanon végzett szolgáltatások? 6. Válasz: A határon átnyúló szolgáltatások teljesítési helyének megállapításában önálló és gyakran visszatérő problémakör, hogy hogyan minősíthetőek azon ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, melyeket Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany Románia területén fekvő ingatlanokhoz kapcsolódóan, ugyancsak Magyarországon nyilvántartásba vett alvállalkozó igénybe vételével teljesít. Megjegyzés: Az Áfa. tv szerint az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások körébe különösen beletartoznak: az ingatlanközvetítői és -szakértői szolgáltatások, valamint az építési munkák végzésének előkészítésére és összehangolására irányuló szolgáltatások. A kérdés teljesen hasonló módon felvethető mindazon esetekben, amikor az Áfa tv. azt a helyet tekinti a teljesítés helyének, ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik, ha ez adott esetben Románia területe. Ilyenek az Áfa tv ában felsorolt szolgáltatások, pl.: terméken végzett munka, külföldön nyújtott oktatási, kulturális szolgáltatások, szakértői értékelés stb. Az ilyen ügyletek ugyanis az Áfa tv. teljesítési helyet meghatározó szabályai szerint a törvény területi hatályán kívül esőnek számítanak, függetlenül attól, hogy a teljesítés két belföldi adóalany közt történik. Adókötelezettséget tehát sem az alvállalkozónak belföldön, sem szolgáltatásimport címén a fővállalkozónak Romániában nem kell teljesítenie (kivéve mégis, ha a fővállalkozó egyéb okból Romániában nyilvántartásba vett adóalany, s ott adószámmal rendelkezik). Kérdés, hogy ebben az esetben ki és mely tagállamban fizeti az áfát, hiszen az ügylet egyébként adóköteles. A szolgáltatásnyújtás főszabálya szerint az adót a szolgáltatás nyújtója fizeti (megjegyzés: az Áfa tv a szerinti fordított adózás, mely egyébként éppen az ingatlanokhoz kötődő építési-szerelési szolgáltatások esetében érvényesül, nem alkalmazható olyan ügyletekben, amelyre a magyar Áfa tv. területi hatálya nem terjed ki). Az ügylettel kapcsolatos áfa-bevétel az ingatlan fekvése miatt a román államot illeti meg, melynek érvényesítése érdekében a román adójogszabályok - a magyar jogszabályokhoz hasonlóan - előírják azon adózók adóalanykénti bejelentkezését, melyek Románia területén gazdasági tevékenységet végeznek. A magyar Áfa tv. lehetővé teszi, hogy az alvállalkozó a beszerzései áfáját ebben az esetben is levonásba helyezze a magyar Áfa-bevallásában, hiszen a törvény 121. a) pontja értelmében az adóalanyt levonási jog illeti meg abban akkor is, ha a terméket olyan szolgáltatásnyújtása érdekében használja fel, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet ha belföldön teljesítene, adóköteles lenne. Az előzetesen (román adómértékkel) felszámított áfa visszaigénylésére a fővállalkozónak két lehetőség áll a rendelkezésére: az egyik az adóalanyként történő bejelentkezés, a hiszen a román adómértékkel meghatározott áfa nem hozható haza Magyarországra mint levonható áfa, az nem állítható szembe a magyar fizetendő áfával; romániai adóalanyként azonban - az ottani szabályok alapján - visszaigényelhető. Alternatívaként itt is a román adóhatóságnak a belföldön nem letelepedett adóalanyok részére teljesített adó-visszatérítésére irányuló eljárása áll a rendelkezésére, mellyel kapcsolatban szintén lásd a cikk elején leírtakat. Fordított esetben a belföldi ingatlanhoz kapcsolódóan teljesített, és belföldön adóköteles szolgáltatások adóztatásához a szolgáltatás nyújtójának belföldön rendelkeznie kell a belföldön adóköteles tevékenység folytatására jogosító adószámmal. 7

7 Megjegyzés: az áfa-fizetés kérdését a szabályozás nem oldja meg teljesen: továbbra is kérdés ugyanis, hogy a hogyan kerülnek a román adóhatóság látókörébe az ilyen ügyletek, amikor az ügyletben érintett magyar adóalanyokat a román adóhatóság - de facto - nem ellenőrzi A 6. pont alatt megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatosan Tájékoztatási Osztályunk által kiadott szóbeli és írásbeli tájékoztatások az Art. 1. (5) bekezdését is figyelembe véve a magyar adótörvények és a magyar adóhatóság felé teljesítendő adókötelezettség megítélésére szorítkoznak, és nem terjednek ki a Romániában teljesítendő bejelentkezés és áfa-fizetés mikéntjére, melynek értelmezésére a román adóhatóság jogosult. Kívánatos azonban az olyan ügyletek bonyolítóinak, melyek teljesítési helye az ingatlan fekvéséhez igazodóan külföld, előzetesen tájékozódniuk az érintett állam adóhatóságánál adókötelezettségük teljesítése érdekében. * * * 8

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16.

Nemzetközi ügyletek számlázása. Budapest, 2013. január 16. Nemzetközi ügyletek számlázása Budapest, 2013. január 16. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Főszabály: minden értékesítés ÁFA köteles

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezet Szolnok, 2011. június 16. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében

Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében 48 Fordított adózás az általános forgalmi adó rendszerében Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 40. (1) bekezdése szerint az adót termékértékesítésnél

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15.

Nemzetközi szolgáltatások számlázása. Budapest, 2015. április 15. Nemzetközi szolgáltatások számlázása Budapest, 2015. április 15. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja külföldi adóalany vevő belföldi adóalany

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hír-ADÓ Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az áfa-törvény és az adózás rendjéről szóló törvény 2010. január 1-től hatályos változásaival

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner AMIRŐL SZÓ LESZ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓK FIKTÍV SZÁMLA ADÓMENTES

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFO 2011. február 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások HU GB HUadóalany1

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény változásai 2015. évi változások Időszakos elszámolású ügyletek Kedvezményes - 5 % adókulcs - alá tartozó termékkör bővítése Elektronikus úton

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő

A június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő A 2016. június 20.-án érvényben lévő jogszabályok alapján Lízingbevevő/ Bérbevevő Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2011. december 31-ig hatályos 124.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete hvgorac Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2011. október 4. Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Évközi ÁFA változások 2012 Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. június 5.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben