Kádár Gyula: Az erdélyi magyarság ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kádár Gyula: Az erdélyi magyarság (1918 2011)"

Átírás

1 Kádár Gyula: Az erdélyi magyarság ( ) Készítette: Sz ász Et elk a Zita Széke lyföld is veszélyben! "Dióhéjba" tömörítve be mutatjuk a z elmúlt kilencvenegy év t ö rt énelm ét, a fő hangsúlyt a n emzetiségi elnyomásra, a z a sszimilációs politikára he lyezve. Miért fontos enn ek ismeret e? Mert sokan még mindig ne m hiszik e l, h o gy Szék elyföld is veszély be n van, ha nem vívjuk ki a be lső ö nrend e lkezés jogát. Ha nem harcolju k ki Székelyfö ld terü le ti autonómiájá t. Nem hiszik el a z t sem, hogy n emcsa k gyerm ekeink, unokáink, hanem mi magunk is megtapasztalhatjuk a z erd élyi szórványsors szomorú valóságát. Nem szabad á mítanunk magunkat, tudni kell, hogy a z erd élyi színmagyar városokat n éhá ny évtized a latt t ették romá n többségűvé. Az o lyan régiókban pe dig, ahol számottevő magyarság élt, a z számszerű kisebbségbe k erült. En nek illuszt rálására Barcaság et nikai változását mutatom be. A Há romszékkel s zomszé dos Brassó lakossága ben még 7 0 százalék ban magyar és szász többségű volt, míg a román számarány mind ö ssze 2 8,7 százalék. Mára a helyzet d rasztikusan megváltozott: a z említett két (többségi) nép csoport elenyésző kisebbséggé vált, a lig 8 százalék. Ha Brassó város es nép ességi a ránya it h a sonlítjuk ö ssze a m a i Sepsisze ntgyörgyével, a zt látjuk, hogy a n em románo k számaránya 7 1,3 százalék, tehát közel a zonos! Brassó megye be n szintén magyar és ném et többségű, 6 4,2 százalékkal. Ma már itt sem sokkal jobb a he lyzet, mint a váro sban. Az elm ú lt évszázad a latt a z a lig néhány százalékéban román lakosságú észak - erd élyi nagy magyar városok népességi a rányai szintén m egváltoztak. A nép ességváltozásra e lsősorban a z es és a z as években k erült sor. Néhány pé lda: a z es népszámlálás szerint a nép esség i a rányok Észak - Erd ély né hány nagy városában a következők: Maros vásárhely magyarságának a ránya 9 5 száza lék, a románoké 3,9. Szatmárné meti magyarságának a ránya 9 2,9 százalék, a románo ké 4. Nagyvárad magyar népesség e 9 1,8 százalé k, a románoké 5,2. Ko lozsvár magyar n ép essége 8 6,5 szá zalék, a románoké 8,9. Hogy ki kit olvasztott be magyarosított vagy románosított, bárki megadhatja

2 a választ a kérdés re. A nagy tatárjárás ( ) utáni év a latt a z Er dé lybe betele pe dő románság nem hogy t ö megesen elmagyarosodott volna, d e ban is mindössze 5,7 százalék uk ismeri a z á llam ny elv ét, a magyart. Ne feled jük : a z a lkotmányban m eghirdet et t "egységes és homogén n emzetállam" megteremtés ének útjában ma má r csupá n S zékelyföld magya r közössége á ll! Nem vélet le n a z, h o gy a hivatalos o kmányokban, d e még a megyehatáron elhe lyezett turisztikai táblákon s em t űri k meg a Székelyföld név haszná latát! Sokan a bban a hitbe n ri ngatják magukat, hogy ha a z e lm últ huszo negy évbe n a lig észle lh ető a z et nikai a rányok m egváltozása, a kkor a z a t o vábbiakban sem módosul. Elfelejtik azt, hogy ez a rendszerváltás, a volt szocialista vagyon megsze rzésé vel való elfogla ltság, a nagy gazdasági világválság, valamint Szék elyföld tudatos e lszeg ényítésének taktikájával magyarázha tó. De ha Romá - nia gazdaságilag talp ra á ll, a veszély érzet és a z ö nvéd e lem hiányában " bék ésen á lmodozó" szék elys éget is gőzhe ngerként fogják kisebb ségbe szorítani, etnikailag fellazítani. Te hát addig kell kiharcolni Szék elyföld a utonómiáját, a míg nem késő! H a most nem teszünk m eg min dent termés zet esen törv ény es eszközökkel, a kkor számításaim szerint Sepsiszentgyö rgyön már a as választást nem mi n yerjük m eg. Márp edi g, ha nincs enek választott vezetőink, a kkor a mint Marosvá sárhely p éldája is mutatja szü lőföld ünk ö n mások fo gnak intézk ed ni, d e nem a mi érdekünkben! N e fele djük, a Székelyföld a kkor már nem a mi o ttho nu nk l esz, ne m az a h ely, a hol jó l érezhet j ük magunkat! E l kell dönteni: mit akarunk? A román nacionalizmus 1918 előtt Ahho z, hogy a mai a gresszív, tür elm et l en román naciona lizmust megérts ük, ismern ünk k ell a nna k mély gyökereit. N a gyon sokan úgy gondolják, hogy a román nacionali zmus csak most, a z elm ú lt h uszonegy évben ne he zedik rá nk, illetv e a n nak gyökerei csak a Cea uşescu - diktatúráig vezet h etőek vissza. A román nacionali zmus már korábban kiala kult. Te rmés zet esen enn ek elem zése nem c élunk, csak né hány p éldával szeret né nk rávilágítani a rr a, hogy n em ú j keletű. Az i ntole ranc ia, a z idegengyűlölet már a Horea vezette parasztzendülés és magyarg yilkolás idejé n is l étező valóság. Hasonlókép p a z es erdé lyi polgárhábo rús kilengések, magyarmészárlások is erre mutatnak. A két román feje de le mség egyesítése előtt ( ben) a j eles román politikus, Mihail Kogălniceanu a n em o r todox polgárok joga inak biztosítására, a jogfosztottság felszámolására a z ideiglenes nek n evezett o rszággyűlésen 5 2 javaslatot terjeszt et t be. A z os román a lkotmány n émi k ö nnyítések et hoz a nem kereszt ény idegenek számára, de elle ntüntet ésekre, p o gromokra kerü lt sor. Az 1878-as berlini kongresszus a rra k ö tele zi a z új és független Romániát, hogy a zsidóknak, a mohamedá noknak biztosítsa a z á llampolgá ri jogokat ig csak kereszt ény ek kaphattak román á lla mpolgárságot. Amikor ban Románia megkapta Er d élyt, a nem ze tis égek felszámolásában már ó riási tapasztalatok birtokában volt. Az b en m egszerzett Dobru dzsa

3 etnikai a rányait ig 1 9 százalékró l 4 8,2 százalékra e melt e. Egy ban megje l ent romá n kiadvány a zt á l lítja, hogy Dobru dzsába n még mindig 5 1,8 százalék ba n é l nek "idegenek". Több móds z ert a lkalmaztak. N em a dtak politikai jogokat a nem román lakosságnak, hivatalt sem viselhettek, tehát érd ekeltté váltak a bban, hogy a nyilvántartásokban r o mánként szerepe l je nek. Ugyanakkor nagyfokú telepítés folyt a z et nikai a rányok megváltoztatására. Leg fontosabb eszköz a z iskolai o ktatásnak a román nacionalizmus s zolgálatá ba á llítása volt ben Spiru Ha r et közoktatási miniszter körre nd eletében na cionalista szelle mű o ktatásra b uzdít: " Legyenek ra j ta, hogy a gyermek e k történe lmünk eseményeit sokkal tö bbre be csülj ék, mi nt más nemzetek ét..., higgyék, hogy a román n em zet a leg vitéze bb és a l egelőkelőbb minde n nem z etek kö zött. N e félj enek a ttól, hogy túlzásokba esnek, sőt mentől tovább mennek, a n nál jobb lesz." Az ó vodák többs égét is a románosítás szolgálatába, a romá n ny elv terjeszt ésére á llították fel. A z ig létre hozott ó vodából at a csá ngó magyarok és bolgárok tele pülésein a lapítottak ban Konsta ncá n (Küs tend že ) a gimnázium igazgatója, V. Dumitrescu e zt írja: " Ez en iskolának a z o ktatáson és nevelésen kívül a z o rszág többi iskoláival együtt a z is célja, hogy románokká változtassa á t a gyermek eket, a kik közül legtöbb en o tthon a szülőiknél csak görö gül, bolgárul, örmény ül stb. bes zé ln e k." körül a mintegy főnyi csángó magyarnak nincs egyetlen magyar iskolája. ( be n sincs!) Van o ly a n feljegyzés, a m ely szerint a csángó gyermek a ddig ismét elt e a z e lső o sztályt, a míg megtanulta a r o mán ny elv et. Egymás között még a szün etek be n sem b eszé lh et nek magyarul után a csángó magyarok közé má r o lya n papokat küldtek, a kik nem ismerték a magyar n yelvet tól kezdve a jászvásári papneveld éb en csak román ny elv en o ktatnak. A z uto lsó magy a r papnak, a ki még a századford ulón Moldvában működött, a püspök m egtiltotta a magyar nyelvű misét. Erd élybe n ugyane bb en a z időbe n a románoknak több ezer iskolájuk van. Az e rdé lyi romá n papok híveikkel n em hogy magyaru l nem b eszé ltek, de 8 0 száza lék ban ő k m a guk sem ismert ék az álla m nyelvét. A román nacionali z mus ban sem esett kétségbe, a mi kor Romániával "egyesül" a 9 8 százalékarány ban nem r o mánok á ltal lakott Dél -Dobrud zsa. Habozás nélk ül fogta k hozzá az új, azaz " ő si román" föld elrománosításához is. Fegyverszünet és me gszáll ás Amikor a z Os ztrák M a gyar Monarc hia novem be r 3 -á n Pá duába n a láírta a fegyverszün etet, e lismert ék a z ö nálló Magyar o rszágot. Azonban e fegyverszüne t a láírását nem tekint ették érv ény esnek a szövetséges hatalm a k, d e a magy ar terü le tek m egsze rzés ét célul t űző o rszágok sem. A történe lmi Magyarország és Ausztria t erületén e kkor még idegen ha dsereg n em tartózko dott. T ehát ne m beszélhet ünk a Monarchia katonai vere ségéről. A vereség a fegyverszün et megkötése után a la kult ki, a mikor a magyar kormány látva a hadsereg be n

4 terjedő a narc hista és bolsevista menta litást, feloszlatta a zt, így a karatlanu l le het etlenné tette a z a ktív önvéd elm et. A z ú j hadsereg megszervezése a zonba n nemcsak időigényes volt, d e nagyrészt e redm énytele n is. Minder re épp a kkor kerü lt sor, a mikor megind ult a szerb, a csehszlovák és a román támadás. A magyar kormány másik nagy tévedése a z volt, hogy bízott a győztes nagyhatalmakba n, és úgy gondolta, ha Magyarország pacifista magatartást tanúsít, a zt a b é ketárgyaláson m éltányolni fogják. A terü le ti egység megőrzésének c éljából a magyar á l lamvezetés a bo lsevik és a szélsőjobboldali erők sze rvezkedései között fogott hozzá a svájci mint á jú szövetségi á llamrendsze r kiépítéséhez. Er dé lyben a román, a magyar, a n émet és a ve gyes ö nkormány zatú ka nt o nok lét re hozása a z o nban nem é rdek elte a Iuliu Maniu vezette Erd élyi Romá n Nem z eti Tanácsot. De az előrenyomuló román hadsereget sem, sőt, igyekeztek felszámolni mind en magyar ö nre nde lkezé si jell egű a kciót. Ilyen történe lmi h ely zet be n fogalmazódott meg a Szék ely Köz társaság megteremtés ének gondolata. Né hány j eles erd élyi magyar vezető, közt ük Paál Árpád politikus és újságíró is november de reká n, a Székelyudvarh ely en tartott gyűlésen l etette a h űségesküt a Szék ely Köztársas á gra. Azo nban a november 2 8 -i marosvásárhelyi székely és a dec ember 2 2 -i ko lozsvári magyar nagygyűlés már a magyar á llam területi integritása mellett nyilatkozott. E politikai zű rzavarb a n, a mikor a z o rszá g hadsereg né lkül m a radt, miközbe n idegen ha de rők m a síroztak, Kratochwi l K á roly vezet ésével lét rejött a székely és a z e rd élyi ezre de kből, a szék ely ö nk é ntesek ből a z a főt számláló Szék ely Hadosztály, a mely kis l étszáma e ll enére is m egpróbá l ta a lehetet le nt, szülőföldje véd elmét a z idegen hódító hads ereggel s zem b en. Nekik januá rjába n a Királyhágónál sikerült feltartóztatniuk a román királyi hadsereget. A magyarság jövőjének a lakítására a zonban nagy csapást mért a z március 2 1 -i Magyar Tanács köztársaság megalakulása. A nagyhata lmak épp a kkor vitatták meg a vég leg es határok kérdését. Úgy tűnik, hogy a bolsevizm us veszé ly e miatt még jobban büntették a magyar nép et, Magyarországot. A szék ely hadsereggel elle nséges magatart á sú kommunista hatalom miatt á prilis 2 5 -én a Szék e ly Hadosztá ly is f eloszlott. A katonák ném elyike b eállt a Vörös Hadseregbe, és hősiesen ha r colt a z északi felszaba dító hadjáratban, d e többség üket a román ha dsereg Brassóba internálta. A román hadsereg d ecem be r 2 4 -é n m egszáll ta Kolozsvárt, m a jd fokozatosan egész Kelet -Magya rországot. A magyarság vezetői hiába követelték Pári zsban a határkérdés de mokratikus, né pszavazás, tehát a h elyi lakosság megkérde zése á ltali meg hú zását, kialakítását, hiába a jánlották fel, hogy a né pszavazás ere dményét, bármily en is l egyen, a magyarság ti sztelet be n fogja tartani, a magyarság meghallgatása nélk ül megszü l etett a j elenkor történe tének egyik legigazságtalanabb békediktátuma. A z jú nius 4 - é n a láírt trianoni szerződés e re dmény e a kompakt magyar terü l etek, köztük Szé kelyföld elcsatolása lett.

5 Román megszáll ás A p p on y i A l b e r t C s a k a h i v a t a l o s t a n t e r v a l a p j án t a n í t s a n a k C o n s t a n t i n A n g h e l e s cu S z ű k í t i k a z a n y a n y e l v ű o k t a t á s t Miután a Monarchia november 3 -án fegyverszü net et kötött és leszerelt e hadseregét, Románi a a nemzetközi jog megszegés ével megtámadta Magyarországot. Az ö nk ént esek ből, ö nsze rvező déssel a lakult, kis léts zámú Szék e ly Hadosztály honvédő csatákat vívo tt, megpróbálta feltartóztatni a megszá lló e rőket. Több he lyi j ellegű f egyveres e ll ená llásról is szólnak a k rónikák, ilyen volt a Zsil - völgyi bányászvidék lakosságának fegyvere s ell ená llása. A román ura lom hihetetlen b ru ta litással, rablással, gyilkosságokkal kezdő dött, a mely nek á l dozatai elsősorban a magyar civil lakosok. A megfélem lítés a z zal kezdő dött, hogy a román hadsereg á lta l megszállt magyar t ele pülés eken a

6 központba n ö sszegyűjtötték a lakosságot, és a z elö ljárókat megbotozták. A legsúlyosabb t erro rt Szék elyföldön v ezették b e, mert itt a ma gyar tisztviselők nem a karták let enni a hűségesküt. A román hadsereg nagyszá mú tús zt e jtett, internálótáborokat hozott lét re, számos magyart vittek Romániába kényszerm u nkára. Kó rh á zakat szere ltek l e, ó riási á llami és magánvagyonokat, term ény eket koboztak el, elfogla lták a gazdag ezüst - és a r a nybányákat is. Megakadályozták a szé n - és a gázszállítást Magyarországra, emiatt Budapest fűtés és világítás né lkül maradt. A Károlyi -kormá ny a z a trocitásokról dokumentációt állított össze, amely et könyv formájában a kart a világ elé tárni. Kele t-magyarors zág kirablása azonba n n em a z egyszerű katonák fele lőssége volt. E zt B rătianu miniszt ere l nök szavai egyértelműe n bizo nyítják: "Magyarországot a lehető leg jobba n meg k e ll gyöngítenünk." A fran cia mode ll A román nem zet politikában már induláskor érvényes ült a franc ia modell. A cél a központosított, ho mogén nem zetá llam létreho zása volt. Bukarest folytatni kívánta a korábba n Dobrud zsa és Mo ldv a te r ületén gyakorolt diszk riminatív és a sszimilációs politikát és között a z e rd é lyi, Nagyszeb en központ ú Kormány z ó tanács irányítása a latt a b erende zkedő román á llamhata lom á tvette a magyar intézm ényrendszert és kö zött nagyszámú ma gyar ipari vállalatot, pénzintézet et á l lamosítottak, a kisiparosokat hátrányos megkülö nbözt etésnek tették ki. A g a zdasági szintű diszkriminációt a z a dópolitika tük rözi le gjobban. A magyarokra kivetett a dó ö sszehasonlíthatatlanul magasabb volt, mint a román o k esetéb en. A nagy gazdasági válság idején a húszas évek iskolapolitikájának e re dmények ént a hivatalokban a ma gyarság visszaszorult és között tovább folytatódott az anyanyelv haszná latának szűkítése. Amikor a magyar revíziós politika egyre nyi lvánvalóbbá vált, kiadták a Kisebbségi Statút um o t. E z külföld nek s z ó lt, m ert tovább ra sem szűnt m eg a diszkriminatív háttérbe s zorítás ban a királyi diktatúra e gyetle n politikai szervezet m űködését enged é lyezte: a Magyar Népközösség a Nemzeti Újjá születési F ront magyar tagozataként folytathatta a magyarság érd ekvéd e lmét. Tény, hogy a román a lkotmányok (az as, a z as) a n em zeti kisebbségek et csak vallási közösségként ismert ék el. Ki nyil vánították a z á llampo lgári jogegyenlőséget, de a z es á llampolgársági t ö rvény e lőírásai miatt még ben is nagyszámú magyar volt román á l lampolgárság nélkül. A harmincas évek diszkriminatív intézkedé sei közé tarto zik a z a jogszabály is, a mely megsza bta a banki és a vállalati a lkalma zottak n emzetiségi a rányait. A román nacionalista politika ell ens úlyo zására a lapított Országos Magyar Párt a román pártokkal kö tött paktumokkal ju tott be a parlamentbe. A Nemzeti Parasztpárt és kö zött a román társadalom megerősítése melle tt a kisebbségek egyéni int egrációjára, eg yéni jogegyenlőségre törekedett. A

7 Nép párttal kötött e gyezségek a magyarság sérelmei nek o rv o slását ígérték ( ban, ban). Az OMP és között egym a gában ind ult a választásokon ban, a mikor ki rályi rende lettel feloszlatták a politikai pártokat, a Nem zeti Újjászületés F ront keret éb en a z erdé lyi magyarság a Magyar Nép közösségbe tömörü lve folytatta tevékenységét. Névelemzés, nyelvtörvénye k A román ura lom bev e zet ése után bei nd ult a névelem zés és a származáskutatás. A mintegy fő re be csülh ető magyar a nyanyelvű i zraeli ta felek ezetűt a ki magát a magyar n emzet rés zé n ek teki ntette l eválasztották a magyarságról. A magyar anyanyelvű cigányokat külön nem zetiségnek nyilvánították, miközbe n a román a ny a nyelv ű cigányokat a rom á nokho z sorolták. A magyar a nyanyelvű görög katolikusokat és görögkeletieket a z 1930-as népszámlálá s idejé n szint én l eválasztották a magyarságról. A cél egyért elm ű : csökkenteni a karták a magyarság lélekszámát. Annak e l le nére, hogy Er dé lybő l és között magyar nemzetiségű menek ült el, 1930-ban a magyarság számaránya még mindig nyolc s zázalékra, a za z 1,6 millióra becsülh ető. A diszkrimi nációra a kedv ező f elt ételek et a ki sebbségi jogok "alu lszabályozottsága" tere mtette meg. A bíróságokon ben, a közigazgatásban be n tették kötele zővé a román ny elv használatát. A tisztségek e l nyerésének a lapfeltét ele a z as évektől kezdv e a román nyelvtudás. En ne k következm ény eként t ö bb mint tíze ze r m a gyar tisztviselő maradt munka né lkül től a magyar fö ldrajzi neveket, h elységnevek et csak románu l lehetett leírni. Földreform Az es román földreform diszk riminatí v volt mind a fö ldkisajátítás, mind a földosztás teré n. E r délybe n a magyarság számaránya a lapján a földosztásból mindössze 1 6 százalékban r észesült, bá r a léleks záma megközelítette a 3 0 százalékot. A magyar egyhá zak föld birtokának 8 4,5 százalékát, a magyar o ktatást és közművelődést szolgáló holdnyi földbirt o kot is elvették. Kisajátították a zokat a birtokokat is, a melyek t ul a jdonosai után külföldö n tartózkodtak, és ma gyar á l lampolgárok voltak. Minde zt a trianoni sze rződés előírásainak semmibevételév el. A diszkri minációra a legjobb példa a z a zonos jogi ere det ű határőrezre dek birtokrende zé se. Miköz ben elv ették a csíki szé kely határőre zr ed vagyonát, a holdny i erdőt, a hasonló j o gállású naszódi román határőrezre d vagyona továbbra is a helyi közösségek t ulajdona mara dt. Az a tény, hogy Románia négy történe lmi r égiójában más -más földreform törvényt hoztak, tük rözi a n n a k diszkriminatív j e ll egét. Ha bár a legkiegyensúlyozotta bb földbirtokre ndszert Er dé lyben talá lj uk, mégis itt volt a legnagyobb mérték ű a kisajátítás. Mind ez egyértelm űe n j elzi a magyarság

8 gazdasági gyengítésére c élzó politikát. A kisajátított földnek c sak eg ynegyed ét o sztották ki, mert a földek k étharmadát közleg elők és erdők formájában a z erd élyi román közö sségek anyagi megerősítésére használtá k. A földreform le hetővé t ette tö bb mint 111 román tele p es falu lét re hozását is. Okt atás A magyar iskolák többségé t á llamosították. A z be n m egkötött kisebbségi szerződés e lőírta a z egyházi és a z iskolai ügyekben "az erd élyi szász és székely községek helyi autonómiához" való jogát, de e z n em kerü lt be a z as román a lkotmányba. Mivel a z á llam t eljesen fels zámol ta a magyar ó vodákat (6 4 5 ), a gyermek menh ely eket (5 9 ), ismét lő né piskolákat ( ) és a z i pari és kereskede lmi iskolákat (2 0 0 ), e zé rt e ng edé lyezt e a magyar egyházaknak a z á llami támogatás és egyetemi képzés n élk üli felekezeti o ktatás megsze rvezését. Az és es tanévbe n Romániában protestáns elemi iskola (4 8 3 református, 3 6 u nitárius és 6 evangélikus) és katolikus e lemi iskola működött. Az egyetemi kép zés hiányát a kolozsvári központtal megszerv ezett egyházi koll égiumokkal pótolták. A ro mán h a ta lom a z ben a lapított kolozsvári F erencz J ó zsef Tudomá nyegyetemet m ég ben be záratta. A z egyetemet végzettek számaránya o rszágosan 6 és 7 százalék körül mozgott, miközbe n a magyarság számaránya 8 százalék volt. A magyar tanu lók 5 7,6 százaléka já rt egyhá zi iskolákba. A z és ös tanévben 3 2 felek ezeti polgári iskola (1 7 l íceum, 7 tanítóképző, 4 felső k eresked elmi és 4 téli gazdasági) működött. Az á llami magyar tanny elv ű iskolák száma mindössze A magyar középiskolások közel fele n em ta n u lhatott a nyany elvén. A magyar nyelv visszaszorításának élharco sa Constantin A nghe l escu kö zoktatási miniszter volt. Nev é he z fűződött a kult úrzó na intézménye, a magánoktatási törvény és a bacca l a ureátusi rendsze r b evezetése. A k ult úr z ó na Románia 2 0 megyéjét fogta á t. Ez a zt je le ntette, h o gy a nemzetiségi iskolákban o ktató pedagógusok 5 0 százalékos fizetéskieg észítést, 1 0 hektár földet és kö ltözési segélyt ka ptak. Kötele zővé t ették háro m tantárgy (történe lem, földrajz és a lkotmánytan) romá n nyelvű o ktatását i s. Amikor a z erdélyi magyarság panasszal élt, és a N épszövetség e lé vitte e k érdést, akkor A ng he lescu a z es Lex Appo nyira h ivatkozva, ügyes csúsztatással meghami sítja a z es magyar törvény szövegét. E lhitette, hogy a z em lített magya rországi törvén y á ltal ö t tantárgyat o ktattak magyarul, minde zt a kkor, a mikor a Lex Apponyi csak a hivatalos tanterv a lapján való tanítást követelt e meg. Az ben kiadott magánoktatási tö rvény a zt je le ntette, hogy a magyar egyházi iskolák külön enged ély ezt etés n élkül n em a dhattak ki továbbtanu lásra jogosító bizonyítványt. A magyar diákoknak a z érettségi vizsgákat a baccalaureátusi törv ény sze rint i degen á l lami iskola tanáraibó l a lakított román bizottság előtt k elle tt let enniük. Ez gya kran a z zal járt, hogy még a b ból a

9 tantárgyból is románul vizsgáztak, a mit magyarul tanultak. E nn ek ismeret éb en érthető, hogy az be n érettségiző magyar diákok 73 százaléka megbukott. Kult úra, köz művelődés E korszakba n a ma gyarság a már meglévő intézm ény eine k fenntartására törekedett, mert a román á llam igyek ezett meggátolni e zek fennmara dását, működés ét. Így p éldául a nagy múlt ú E rdé lyi Közm űvelődés i Egyesület et miután a húszas évek ele jé n megfosztották vagyonától csak ban ismerték el, Alaps zabály zatát pedig ben. Az Erd él yi Gazdasági Egyesület is sokáig stagnált, míg vég ül tól gyors fejlő d ésnek i nd ult. A Szász Pá l e lnökség e idején m egsze rvezett falusi tagozatok hamarosan 4 0 ezer gazdát fogtak ö ssze. Az e rd élyi magyar művelődési é l etben ( ban) a Romániai Magyar Dalosszövetség játszott a ktív szerep et, mint egy tagszervezetet működtetv e. A közvélem ény formá lásában je le ntős szere pet vá lla ltak a z egyházak, a mely ek s zócsövei a magyar l a pok és időszakos kiadványok. I lyen tére n a z erd élyi ma gyar kultúra viszony l a g gazda gnak mo nd h a tó. Mint egy 3 0 hírlap ( Er dé lyi Lapok, Brassói Lapok), folyóirat (Magyar Nép ), i rodalmi, társadalompolitikai kiadvány ( Pász tortűz, Erd élyi H elikon, Korunk, Er dé lyi fiatalok) jelent meg. A szépiroda lomban a Kemény János vezette H elikon írói társaság szere pe kiemelk edő. Kiadták a z Erd élyi H elikon irodalmi folyóiratot, miközbe n a z Erd é l yi Szép míves Céh gondozásában nagyszámú könyv et pub likáltak. Az Er délyi Irodalmi Tá r saság is folytatta tevékenységét, folyamatosan megje l entették a z E rdé lyi I rodalmi S zem lét. A h a rmincas évek be n a z Er dé lyi M úzeum Eg ylet is újraindítja a z Erd élyi Múze um folyó irat közlés ét. Egyh áz A Vatikán és a román állam 1927 májusában kötött konkordátum a értelm éb en a z erd élyi római katolikus püs pökség másfél mi lliós lé lekszá mú közö sségét a láre nde lték a z a lig 2 6 egyház községgel re nd elk ező bukares ti érsekség nek. En nek hátulütője a z volt, hogy a szenátusban a román érs ek képviselt e a magyar római katolikusok érdek eit. Összevonták a szatmári és a nagyváradi püspökséget. Ú j görög katoli kus püspökség lét re hozását eng edé lyezt ék, de a magyar és a román katolikus közösség vagyonát közös keze l és a lá he lyezt ék. Azokból a z egyházkö zségekbő l, a m elyek k o rábban a D ebrec eni Református Egy - házkerü let he z tartoztak, de a politikai határok megvonása ál tal Romániá hoz kerü ltek, m egsze rv ezt ék a nagyváradi székhely ű Ki rályhágó - mell éki Egyházk erületet.

10 A másodi k világégés előzményei - + A politikusok egy r é sze már a h úszas évek elején rádöbbent a rra, hogy a nagyhatalmak a z igazságtalan bék eszerző désekkel m egteremtették a második világháború k itörésének l ehetőségét. A bé kediktátumok le het et le nn é tették a z újonnan l étrehozott, területileg kibővített o rszágok és a terü letra blással megcsonkítottak közötti együttműkö dést, ezért a harmincas években mi nd a győztesek, mind a l egyőzöttek kiszolgált a tot tá váltak a náci Németors zággal szemben. A nagy dé lszláv, a Jugoszláv á l lam létrehozói m ég á l muk ban sem gondoltak a rra, hogy e zz el e lvetették nem csak a z es és ös vére ngzések magvait, de a 7 5 évvel későbbi n égy véres háború ét is. A katýnihoz hason ló rémálomra, Eu rópa l egúja bb tört énetébe n a leg nagyobb vére n gzésre, egy a lbán kisváros, Szrebreni ca telj es férfilakosságá nak legyilkolására sem került volna sor, ha a z első világháború után tiszt eletben tartják a n ép e k ö nre nd elk ezési jogát. Ha Közép - Eu rópa nép ei együttműködhettek volna, a kkor a második világégés ide jé n jóval kiseb b á ldozattal, puszt ulással jár. A j ele n legi a lacsony éle tszínvona l bizony á ra a z a usztriaihoz l enne mérh ető, és e térség meg úszta volna a kommunizm u s szörny űségeit. Hogy nem így tö rtént, a z utódá llamok mohó területszerzés i vágyának, a nagyhatalmaknak, e lsősorban a fra ncia diplomáciának köszönhető. A hús zas évek e le jé n Lord Rothermere ezt írta a Magyarország he lye című írásában: "Kelet -Euró pa nem más, mi nt sok kis Elzász -Lothari n gia. Amikor ben a frankfurti bé ke elszakította e két ikertartományt F ranciaország tól, elk erü l het etlenné tette a z újabb háborút. Nagyobb m érték ben ugyane zt a baklövést követték e l a z Osztrák Magyar Monarchiát felosztó békes ze rződések is. Döntéseik nyomá n eléged etlen nem z eti kisebbségek jöttek lét re Közé p - Eu rópa fél tucat o rszágában, melynek bármelyike gyújtópo ntja lehet egy úja bb világégésnek." Már rég nem emleget né senki Trianont, ha a területra blás hely ett az et nikai elv

11 a lapján kantoni záltá k volna a z o sztrák magyar bi rodalmat. De a Közép - Eu rópában élő n ép ek et egyenjogú s zövet ségi á llamba l ehetet t volna tagolni, létrejö het ett volna a mai Eu rópai Unió e l ő dje, a D una M enti E gyesült Államok szövetsége, kö zös piaca. En nek hiányába n a zonba n a második világégé s újabb milliók p uszt ulását h o zta. A b ékediktátumok á ltal megtere mtett Csehszlovákia és Jugoszlávia felbo mlott. A terü let ét m egduplá zó Románia is elv esztette D él - Dobru dzsát, És zak -B u kovinát és Moldova P rut és Dny eszt er kö z ti terü l etét. A z a kkor nyert terü l et ekből ura lma a latt tartja még Er dé lyt, Partiumot és a Bánságot. Ez ek meg tartásának legbiztosabb módja a z le het ne, ha a román á llamhata lom közösségi jogokat a d a különbö ző etnikumoknak. A be lső ö nre nd elk ezés, a területi, a h elyi és a kulturális autonómiák r évén nem kelle ne retteg nie a területi integritás csorbításától. Ha egy o rs zágban biztosított a széles körű kollektív jog, a k ülönböző a ut o nómiák, és t ény leg e sen m egoldott a "nem zetiségi" k érd és, o tt nyuga lom, f eszü l tségmenetesség és jó együttműködés hono l. Romániában a zo nban még nyarán is tapasztalható a magyarelle nesség. Ahányszo r Székelyföld területi a utonómi á jának kérdés e a m édia figyelm éb e kerü l, a n nyiszor á r a d a gyűlölet és a z a r cátlan h ecc kampány a t évé "szennycsatornáibó l". A székely megyék fe lda rabolásának r ém e, S zék elyföld és Erd ély nev e hivatalos o kmányokban való haszná latának tilalm a mind -mi nd a rra mutat, hogy Románia nem a kar változtatni politikáján, továbbra is fontos cél a homogenizá lás, a z ő shonos magyarság felszámolása. Mind ez a kkor, a mikor a székelység és az erd é lyi magyarság legfőbb vágya bék éb en és ny ugalomban élni. Ezt csak a koll ektív jogok biztosításáva l le het m egvalósítani. A másodi k bé csi dö n tés A románosítás fo lyamatát Észak -Erd ély b en a z es, második bécsi döntés szakította meg. A Trianonban e lcsatolt területek k étötöde ( km2) visszakerült a z a nyaországhoz. Dél -Erdé ly négyzetmét er területe román többségével, a z á sványkincsek be n, a gázmezőkben ga zdag vidékeivel továbbra is román uralom a latt maradt. E mesterség esen meghúzott határnak soha ne m volt történelmi és földrajzi elő zménye. Bár Erd ély feloszt á sa közleked ési, gazdasági szempont b ó l ne m volt ideális, de a né pességarány szem pontjá ból elfogadhatónak tekinthető. A z es "igen nagy gondda l és tárgyilagosságg a l végreha jtott" né pszá mlálás szerint a magyarok száma (5 2,1 3 %), míg a románoké (4 1,4 5 %). Tény, hogy a bécsi d öntés után kibontako zó kölcsönös (spontán) n ép ességcsere, nép ességmozgás a m a gyarok lé lekszámát növelt e. Dél - Er dé ly ből mintegy magyar telep ed e tt á t, míg Órománia terü le térő l, a Kárpátokon túlról m ég magya r érkezett. Ez ze l párh uzamosan a z Észak -Erd ély be b etele pített, kb fős román n em zetiségű a zok, a kik a z a dmi nisztrációban, a vasutaknál, a csendőrségnél és más munkakörökben a m a gyarok hely éb e

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A romániai magyar kisebbség a két világháború között

A romániai magyar kisebbség a két világháború között FORRÁSOK Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés Az állam hatalmát a parasztság, az ipar, a kereskedelem, illetve a románok egész gazdasági életének és társadalmi kiteljesedésének fellendülése és megerősödése

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS Kis Norbert: Patyi András: Janza Frigyes: Padányi József: Cserny Ákos: Koltányi Gergely Kowalik Tamás: Varga Zs. András:

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben