Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT"

Átírás

1 Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT KÖRNYEZETISMERET MUNKATANAKÖNYV ÉS KIRÁNDULÓFÜZET 4. OSZTÁLY

2 Célok és feladatok A tantárgy célja a természettudományos műveltség megalapozása, a tanulók környezetvédő, környezettudatos magatartásának formálása. A környezetismeret tantárgy alapismereteket nyújt az élettelen környezeti tényezőkről, azok kölcsönhatásairól, megismerteti az élővilág életfeltételeit, valamint az élő és élettelen környezet összefüggéseit. Ennek érdekében szükséges az új ismeretek megszerzésére, azok rendezésére, rögzítésére valamint az ismeretek alkalmazására irányuló jártasságok készségek, képességek fejlesztése: a tanulók értékeljék a természet szépségét, törekedjenek annak megóvására, jártasság kialakítása az anyagok elemi szintű megkülönböztetésében, érzékelhető tulajdonságaik megfogalmazásában a szennyező források feltárása a tanulók környezetében, a környezetkímélő magatartás kialakítása, a természetvédelem lehetőségének feltárása, egyszerű kísérletek végzése a környezet tisztaságának, szennyezettségének vizsgálatára (vízminták egyszerű vizsgálata, tisztítása, szűrése, levegő és talaj egyszerű, érzékszervi vizsgálata), a természetvédelmi törvények megismerése, betartása, az élőhelyek jellemző növény- és állatvilágának felismerése, megfigyelése, jellemzőik, érzékelhető tulajdonságaik megfogalmazása, vegyék észre az élőlények és környezetük közötti kapcsolatot, fedezzék fel az élőlények környezetükhöz való alkalmazkodási képességét, a tanulók legyenek tisztában testük felépítésével, működésével, tegyenek meg mindent egészségük megőrzéséért, egészséges életvitelre törekedjenek, a tanulók ismerjék meg az ember életkori szakaszait, különböző korú emberek szervezetének, életműködésének, viselkedésének különbségeit, legyenek képesek a tanulók az elemi szinten való tájékozódásra térben és időben, ismerjék a térképek jelrendszerét, a domborzat, vizek ábrázolását, lakóhelyük elhelyezkedését Magyarország domborzati és vízrajzi térképén, tanuljanak meg a tanulók önállóan és balesetmentesen közlekedni, ismerjék és alkalmazzák a kerékpáros közlekedés szabályait, tervezzenek meg egy egyszerű kirándulást, Magyarország természeti szépségeinek, tájainak, településtípusainak, az itt élő emberek kultúrájának, hagyományainak megismerése, felfedezése, híres magyar emberek megismertetése, tájékozódjanak a tanulók a hazánkban élő különböző kisebbségekről, népcsoportokról, ismerjék fel, hogy élnek magyarok az országhatáron kívül is, legyenek képesek a különböző információhordozókból ismereteket szerezni, azokat felhasználni. Javasolt óraszám A tantárgy tanításának órakerete a meghatározott kerettantervi óraszám alapján évi 74 óra, mely heti bontásban 2 órát jelent.

3 Az órakeret felosztása Új ismeret feldolgozása: 51 óra Összefoglalás, ismétlés: 9 óra Ellenőrzés: 6 óra Kirándulás: 8 óra Összesen: 74 óra A tananyag témakörei Év eleji ismétlés A természet szépségei Az erdő élete Tájékozódás Térképhasználat Magyarország nagytájai, országismeret A természet szépségei A mező élete A természet szépségei A vizek, vízpartok élővilága A csodálatos emberi test Kerékpárral az utakon Környezetünk védelme Környezetvédelem Év végi összefoglalás Javaslat a tanulók értékeléséhez A környezetismeret tantárgy sajátosságaiból adódóan a tanulók értékelésének szempontjai között kapjon hangsúlyt a megismerési módszerek alkalmazása, így a megnevezés, ráismerés, a megfigyelések pontossága, a tapasztaltak, látottak leírása, az egyszerű kísérletek végzésénél az eszközhasználat szintje, az összehasonlító és rendszerező képességének szintje. Fontos szempont a tényismeret, valamint az ismeretek alkalmazásának, a probléma-felismerés és feladatmegoldás képességének szintje. A környezeti nevelés sajátos értékelési szempontja a tanulók környezethez való viszonya, viselkedése. Javasolt a témakörönkénti tudásszintmérő lapok használata az írásbeli értékeléshez (szerzők: Forgács Tiborné és Csesznokné Kőnnye Erzsébet). A mérőlapok minősítését a Helyi tantervben megfogalmazott értékelési elvek alapján célszerű végezni. A tankönyvhöz javasolt szemléltető eszközök képanyaga az OM által összeállított taneszközlistára épül.

4 1. Ismerkedés a tankönyvvel A tankönyv bemutatása, témaköreinek megismerése, jelrendszer értelmezése. Tankönyv. 2. és 3. Év eleji ismétlés Évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, jeles napok, termő, porzó, sziromlevél, csészelevél, a víz körforgása, szél, felszín, KRESZ, oldódás, olvadás, érzékszervek. Az előző évben tanult ismeretek felidézése, rendszerezése. Virág makettje. A kísérletekhez szükséges eszközök, anyagok: poharak, tálak, különböző minőségű papírok, ételféleségek. 4. A természet szépségei Az erdő élete Életközösség, avarszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint Gyökérzet, törzs, lombkorona. 5. Erdőalkotó fák Lombhullató, örökzöld, erős gyökérzet, szerteágazó gyökérzet, zömök törzs, egyenes törzs, terebélyes lombkorona, zárt lombkorona, kúp alakú korona, tojásdad alakú levelek, tűlevelek, makktermés, bükkmakk, tobozban fejlődő mag. 6. Veszélyben az erdő olvasmány Savas eső, erdőtűz, területhódítás az erdőtől, növényfajok kihalása, talajpusztulás, éghajlat megváltozása. Ábraelemzés. Az erdő létéhez szükséges környezeti feltételek felismerése. A fa részeinek irányított vizsgálata. A fás szárú növények részeinek felismerése, megnevezése. Összehasonlítás. Az olvasmány szövegének értelmezése, beszámolók a korábbi tapasztalatokról. Az erdő élővilága falikép Melléklet Tanítói képcsomag: tölgyfa, bükkfa, lucfenyő, vadrózsa, kökény, mogyoró, hóvirág, szarvasbogár, őz, gímszarvas, róka, nyest, erdei egér. 7. A cserjék Cserje, fényigényes növény, talajpusztulás megakadályozása, tövis, viaszos héj. A cserjék részeinek egyszerű irányított vizsgálata. Melléklet Termések. 8. Az erdő lágyszárú virágos növényei Fő- és oldalgyökerek, gyöktörzs, évelő növények, hagyma, lágy szár, szív alakú levél. A lágyszárú növények részeinek vizsgálata. Megfigyelések megfogalmazása ábrák, képek tapasztalatok alapján. Növények részeinek felismerése, megnevezése. 9. Az erdő madarai Gerinces állat, szárnyak, repülés, toll, tojás, költőző madár, állandó madár. A madarak életéhez szükséges környezeti feltételek felismerése. A madarak testfelépítésének felismerése, megnevezése, egyszerű vizsgálata. Szókártyák válogatása. 10. Madáretetés Madáretető, madárcsemege készítése. Kirándulófüzet Kazetta hanganyag: széncinke, harkály, zöldküllő, bagoly

5 11. Az erdő emlősállatai A szarvas Emlős, elevenszülő, húsevő, növényevő, mindenevő, kérődző állat, agancs, párosujjú Az emlősök testfelépítése és életmódja közötti kapcsolat felismerése. patás. 12. A mókus Hosszúkás, hengeres alakú test, hosszú bozontos farok, karmok, rágcsáló. Az emlősök testfelépítése és életmódja közötti kapcsolat felismerése. 13. Búvárkodj! Kiselőadások Emlősök tulajdonságai, összehasonlítása. Kirándulófüzet 14. Az erdő talaján élő csodálatos rovarok Rovarok, ízelt láb, kitinváz, fej, tor, potroh, összetett szem, csáp, hártyás szárny, A rovartest felépítésének megfigyelése, megnevezése. A testfelépítés és az életmód A rovar teste (dobozos készítmény). fedőszárny, bogár, pete, lárva, báb, rovar. közötti kapcsolat vizsgálata. 15. és Erdei kirándulás Kirándulófüzet Összefoglalás Az erdő élete 18. Felmérő Felmérő írása. 19. Tájékozódás Térképhasználat 20. A domborzat ábrázolása a térképen 21. A vizek ábrázolása a térképen Tájékozódás, iránymérés, fő világtáj, mellékvilágtáj, földgömb, térkép, alaprajz, kicsinyítés, méretarány, iránytű, tájolás, vonalas mérték, térképjelek. Felszín, síkság, dombság, hegység, oldalnézet, felülnézet, szintvonal, tengerszint feletti magasság, hegyláb, hegyoldal, hegytető, hegycsúcs. Folyóvíz, állóvíz, folyásirány, jobb part, bal part, forrás, torkolat, mellékfolyó, főfolyó. Az erdő életközösségéről tanultak rendszerezése. Könyvek:: Szemtanú sorozat: A fa A madár A rovar Búvár zsebkönyvek: Vadvirágok Kisemlősök Bogarak Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével egyszerű tájolóval. Tájékozódás Magyarország domborzati térképén. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról. Közvetett tapasztalatszerzés a lakóhelyen nem található felszíni vizekről. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni vizeiről. Közvetett tapasztalatszerzés a lakóhelyen nem található felszíni vizekről - gyakorlatok a térképen. Terepasztal, tereptárgyak a terepasztalhoz. Iránytű. Locsolókanna. Felszínformák falikép Térképjelek falikép

6 22. Magyarország nagytájai, országismeret Lakóhely, munkahely, falu, város, tanya, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, A lakóhely, mint településtípus jellemzői. A településtípusokra jellemző képek gyűjtése, közigazgatás, csomópont, műemlék. rendezése. Településtípusok falikép. Települések 23. Magyarország megyéi és nemzetiségei Megye, megyeszékhely, nemzeti kisebbség. Hivatalos nyelv, anyanyelv, szülőföld A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Tájékozódás a Magyarországon élő nemzetiségekről. Tájékozódás a határainkon kívül élő magyarokról. 24. Magyarország tájai Természetes határ, országhatár, nagytáj. A nagytájak elhelyezkedése. Jellegzetességeik, összehasonlításuk. 25. Az Alföld tengersík vidéke Folyók és a szél munkája, bucka, futóhomok, A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási szélsőséges időjárás, aszály, zöldség, ismeretek gyakorlása, a síkság fogalmának gyümölcs, állattenyésztés. megértése 26. Az Alföld nevezetességei Tudományegyetem, Nobel-díj, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett érték. 27. A Kisalföld Enyhe időjárás, csapadék, közlekedési csomópont, folyóvizek, folyásirány. 28. Az Alpokalja - A nyugati őrálló Peremvidék, napsütéses órák száma, legszelesebb táj, bükkös, tölgyes, fenyves, szintkülönbség, arborétum. 29. A Dunántúli-dombság Lankás dombhát, szántóföldi művelés, mészkő, gyógyforrás. 30. A vadregényes Dunántúliközéphegység Gyógyfürdő, lankás hegyoldal, tavak. Az Alföld felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Kisalföld felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása Az Alpokalja felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Dunántúli-dombság felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Dunántúli-középhegység felismerése jellemző képek, leírások alapján. Magyarország közigazgatási falitérkép. Népcsoportok falikép. Magyarország tájai diasorozat. Magyarország nevezetességei diasorozat. Képgyűjtemény híres magyar emberekről. Védett állatok falikép. Védett növények falikép. Képgyűjtemény Magyarország tájairól.

7 31. Az Északi-középhegység Leghűvösebb táj, ország legmagasabb pontja, gyertyánosok, borvidék, iskolaváros, A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása Világörökség. Az Északi-középhegység felismerése jellemző képek, leírások alapján. 32. Összefoglalás- Magyarország nagytájai, országismeret A térképészeti ismeretek rendszerezése. Magyarország nagytájairól tanultak rendszerezése, jellegzetességeiknek felismerése. 33. Felmérő Felmérő írása. 34. A természet szépségei Mező rét, legelő, szántóföld, száraz rét, A mező élete nedves rét, talajszint, gyepszint. Szántók, rétek, legelők 35. A rét füvei Pázsitfüvek, szalmaszár, szárölelő levél, kalászvirágzat, bugavirágzat, szél porozta növény. 36. A mező lágyszárú virágos Gyógynövény, fűszernövény, üreges szár, növényei szeldelt levél, fészekvirágzat. 37. Rovarnépek a mezőn Rejtőszín, kifejlés, vedlés, teljes átalakulás, pille, szívószájszerv, pödörnyelv, színes pikkelyek. 38. Kétéltűek és hüllők a mezőn Rovarpusztító, kicsapható nyelv, ebihal, kétéltű, bőrlégzés, hüllők, szarupikkely, lágy héjú tojás, ragadozó. A mező, mint élőhely megfigyelése. Élmények elmondása a mezőről. A füvek jellemzői. A virág szerepe a mezőn, jellemzői. A rovarok helye, szerepe A kétéltűek és hüllők szerepe, alkalmazkodása élőhelyükhöz. Tanítói képcsomag: angolperje, pongyola pitypang, pipacs, mezei zsálya, kamilla, réti boglárka, olasz sáska, fürge gyík, mezei pocok, hörcsög, vakond, mezei nyúl, fácán, fehér gólya. Rétek élővilága falikép. Gyógynövények, fűszernövények falikép. A béka fejlődése falikép. Békacsontváz. 39. Emlősök a mezőn Hosszú fül, kifinomult szaglóérzék, téli álom, pofazacskó. Az emlősök szerepe a mező életközösségében. Kitömött állatok: mezei nyúl, ürge, mezei pocok 40. A mező madarai Búvárkodj! Tyúkfélék, csőr, kapirgáló láb, gázlómadár, gázlóláb, csűd. A madarak helye a mező életközösségében Kazetta hanganyag, vörös vércse, kecskebéka, fehér gólya, mezei pacsirta, mezei tücsök Kirándulófüzet 41. és 42. Kirándulás a mezőn Kirándulófüzet

8 43. Összefoglalás A mező élete A mező állat- és növényvilágáról tanultak ismétlése, rendszerezése, összehasonlítása. Könyvek: Kolibri-sorozat: Madarak Vadvirágok Lepkék Legyek, hangyák, méhek, darazsak Bogarak Kígyók, békák Gyomnövények 44. Felmérő Felmérő írása. 45. A természet szépségei - A vizek, vízpartok élővilága A vizek, vízparton élő növények, állatok életfeltételeinek felismerése. Az életközösségek jellemzőinek megismerése. 46. Vízparti fák, cserjék Repedezett kéreg, lándzsás levél, barka, A füzek, égerfák és nyárfák részeinek vizsgálata, összehasonlítása. A testfelépítésük és életmódjuk közötti kapcsolat felismerése. 47. A nádas titokzatos világa Vízszűrés, nádaratás, bütykös szár, torzsavirágzat, buzogány. 48. Tündérvilág Viaszréteggel borított levél, békalencse, tündérrózsa. 49. Hazai halaink Orsószerű test, nyálkás, pikkelyes bőr, páros úszó, páratlan úszó, úszóhólyag, kopoltyú, ikra. A nád és a gyékény jellemzőinek vizsgálata, funkciója a vízpart élővilágában. Összefüggés keresése a hal élőhelye, életmódja és testfelépítése között. A hal tulajdonságainak megismerése. 50. A vízpart madarai Úszóhártya, halevő, fészekalj, tojó, gúnár. A nagykócsag és a bütykös hattyú tulajdonságainak megismerése, helyük a táplálékláncban. A vízpart madarainak felismerése. Tanítói képcsomag: tavi rózsa, sárga vízitök, szomorúfűz, nyárfa, ponty, leső harcsa dévérkeszeg, tőkés réce, nagy kócsag, szürke gém A tavak élővilága falikép A vízpartok élővilága falikép Tanítói képcsomag: tavi rózsa, sárga vízitök, szomorúfűz, nyárfa, ponty, leső harcsa dévérkeszeg, tőkés réce, nagy kócsag, szürke gém Halcsontváz

9 51. Vízparti emlős: a vidra Elzárható orr- és fülnyílás. A vidra jellemzőinek felfedezése, táplálékláncba illesztése. 52. A víz világnapja március 22. Kirándulófüzet 53. Vizeink védelme olvasmány Ipari szennyezés, ivóvíz, szennyvíz, közlekedési útvonal. Egyes tevékenység károsító hatásának megértése, a figyelemfelhívás fontossága a környezetvédelemben. Táblák, tájékoztatók a témáról. 54. és Vízparti kirándulás Kirándulófüzet Összefoglalás A vizek, A tanult ismeretek rendszerezése. vízpartok élővilága 57. Felmérő Felmérő írása 58. A csodálatos emberi test Káros szenvedély, testtájak, külső tulajdonság, lelki tulajdonság. Az emberi test részeinek bemutatása, megmérése, tulajdonságok megállapítása. 59. A mozgás Életjelenség, csontváz, gerincoszlop, izom, ízület, testtartás, gerincferdülés, bokasüllyedés. Az izmok működésének vizsgálata, testtartást segítő gyakorlatok végzése. Mérőszalag. Csontváz. 60. Táplálkozás - emésztés Táplálék, lebontás, emésztés, beépítés, fehérje, zsír, szénhidrát, vitaminok, ásványi anyagok, káros szenvedély. Élelmiszerek megnevezése, csoportosítása, étrend összeállítása. 61. A légzés és a vérkeringés Légzés, keringési rendszer, pulzus. A helyes légzés gyakorlása, a légzésszám, pulzusszám megszámlálása. 62. A gyermekből felnőtt válik Életszakasz, család. Tulajdonságok összehasonlítása a hozott csecsemő- és óvodáskori fényképek alapján. 63. Összefoglalás A A tanult ismeretek rendszerezése. csodálatos emberi test 64. Felmérő Felmérő írása. A dohányzás veszélyei falikép. Stopper. Az emberi élet szakaszai falikép. Fényképek Könyvek Tudorka sorozat: Emberi test Barangolás a természet világában Képes gyermekenciklopédia Dr. V. Balázs Anna: Ilyen vagyok kívül-belül

10 65. Kerékpárral az utakon Közút, közlekedés, KRESZ, műszaki állapot. KRESZ szabályainak megbeszélése, táblák felismerése Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés Közúti jelzőtáblák applikációs készlet Menetrend elsajátítására. Vészhelyzetek elemzése. Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. 66. Környezetünk védelme Környezetvédelem Környezetszennyezés, zajártalom, takarékosság. Kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és Környezetszennyezés falikép 67. A lakóhely tisztasága Hulladék, szelektív gyűjtés, üzem, gyár, komposztálás, újrahasznosítás. 68. A lakóhely környezetvédelme 69. Lakóhelyismeret kiselőadás Közterület, csatornázás, emlékmű, károsító hatás, termőföld, gyep, műanyag. egyszerű vizsgáló eszközökkel. A papírhulladék-gyűjtés szabályainak megismerése, alkalmazása. Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megbeszélése. Az anyagokkal, energiával való takarékosság lehetőségének kutatása a háztartásban. Annak észrevétele, hogy a jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Folyamatos megfigyelések a környezetünk szennyezőforrásairól. A lakóhely természeti és kulturális értékeinek megkeresése, felismerése. Képek gyűjtése, rendszerezése a lakhelyről. Híres emberek emlékeinek felkutatása a lakóhely múltjából. Eszközök a levegő, a víz, a talaj vizsgálatához: tálca, átlátszó műanyag tárolóedények, szűrőpapír, kémcső, kémcsőállvány, tölcsér, nagyító. A település térképe. A település helytörténetének emlékei-kiadványok, tárgyak, hagyományok. 70. és 71. Év végi összefoglalás A tanév során tanultak ismétlése, rendszerezése, összehasonlítása. 72. Felmérő Felmérő írása. 73. és 74. Kirándulás Túrázás Kirándulófüzet

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY 1. Mi az összefoglaló neve a felszíni formáknak? A Domborzat B Szárazföld C Dombság D Kontinens 2. Mi a térkép? A Alaprajz B Körvonalrajz C A felszín arányosan kicsinyített felülnézeti képe D Felszíni

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola neve:.. Csapatnév:.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Természetismeret fejlesztési terv

Természetismeret fejlesztési terv között Természetismeret fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Kissné

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Az állatok evolúciója

Az állatok evolúciója Az állatok evolúciója Az állatvilág rendszere A gerincesek osztályai Általános jellemzés: - fej, törzs, végtagok, farok - csontos v. porcos szilárdító belső váz - mozgás: vázhoz tapadó harántcsíkolt izmok

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényéhez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra és ügyességed próbára tételére, de egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Környezet kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Környezet kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Környezet kimeneti mérés Szélsőséges pontok: 0 pont +80 pont soportosítsd a világtájakat! 1. 4:00 Normál H Kelet Észak Északkelet él élnyugat élkelet Északnyugat Nyugat minden sorban pontosan

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi 55 4. 4. 3. 3. Szeptember 2. 2. 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás).

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET 1.osztály T A N M E N E T Környezetismeret NAT 2012 2016/2017 36 óra /Heti 1 óra/ Taneszközök: Lénártné Póta Erzsébet-Tóth

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból,

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból, Készítette: Frank Judit Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Élet az erdőben Tananyag: Az erdő és az ember Oktatási célok: - tudjon példát mondani növény-, állat- és mindenevőkre, - alkalmazza a táplálékláncról

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné

TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné 1. ÉVFOLYAM Témakörök, tartalmak A megismerési módszerek alapozása I. Tájékozódás

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam. Célok és feladatok KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam Célok és feladatok A környezetismeret tantárgynak számos kulcskompetencia fejlesztésére van lehetősége. - Különféle kommunikációs helyzetben kommunikálni tudjon (például:

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

Óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, személye biztonság növelése.

Óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, személye biztonság növelése. KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM CÉLOK, FELADATOK: Érdeklődés felkeltése a környezet élő és élettelen világa iránt. Lakóhelyük, környezetük önálló megismerése. Jól értelmezhető, könnyen felidézhető, egyszerű

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési feladatai Mit kell tudni? Tudni, hogy mit (szükséges) Tudni, hogy miből (információforrás) Tudni, hogy miért (cél) Tudni, hogy hogyan (módszer) A mit?

Részletesebben

Tanulói tevékenység. A bevezetô oldal és a tartalomjegyzék. Növényi részek vizsgálata Az itt élô állatok tulajdonságai.

Tanulói tevékenység. A bevezetô oldal és a tartalomjegyzék. Növényi részek vizsgálata Az itt élô állatok tulajdonságai. 64 1. Ismerkedés az új tankönyvvel, munkafüzettel Információforrások Közvetlen, közvetett információforrások A bevezetô oldal és a tartalomjegyzék áttekintése (Tk.) munkafüzet (Mf.) Vigyázz a könyved,

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben