Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT"

Átírás

1 Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT KÖRNYEZETISMERET MUNKATANAKÖNYV ÉS KIRÁNDULÓFÜZET 4. OSZTÁLY

2 Célok és feladatok A tantárgy célja a természettudományos műveltség megalapozása, a tanulók környezetvédő, környezettudatos magatartásának formálása. A környezetismeret tantárgy alapismereteket nyújt az élettelen környezeti tényezőkről, azok kölcsönhatásairól, megismerteti az élővilág életfeltételeit, valamint az élő és élettelen környezet összefüggéseit. Ennek érdekében szükséges az új ismeretek megszerzésére, azok rendezésére, rögzítésére valamint az ismeretek alkalmazására irányuló jártasságok készségek, képességek fejlesztése: a tanulók értékeljék a természet szépségét, törekedjenek annak megóvására, jártasság kialakítása az anyagok elemi szintű megkülönböztetésében, érzékelhető tulajdonságaik megfogalmazásában a szennyező források feltárása a tanulók környezetében, a környezetkímélő magatartás kialakítása, a természetvédelem lehetőségének feltárása, egyszerű kísérletek végzése a környezet tisztaságának, szennyezettségének vizsgálatára (vízminták egyszerű vizsgálata, tisztítása, szűrése, levegő és talaj egyszerű, érzékszervi vizsgálata), a természetvédelmi törvények megismerése, betartása, az élőhelyek jellemző növény- és állatvilágának felismerése, megfigyelése, jellemzőik, érzékelhető tulajdonságaik megfogalmazása, vegyék észre az élőlények és környezetük közötti kapcsolatot, fedezzék fel az élőlények környezetükhöz való alkalmazkodási képességét, a tanulók legyenek tisztában testük felépítésével, működésével, tegyenek meg mindent egészségük megőrzéséért, egészséges életvitelre törekedjenek, a tanulók ismerjék meg az ember életkori szakaszait, különböző korú emberek szervezetének, életműködésének, viselkedésének különbségeit, legyenek képesek a tanulók az elemi szinten való tájékozódásra térben és időben, ismerjék a térképek jelrendszerét, a domborzat, vizek ábrázolását, lakóhelyük elhelyezkedését Magyarország domborzati és vízrajzi térképén, tanuljanak meg a tanulók önállóan és balesetmentesen közlekedni, ismerjék és alkalmazzák a kerékpáros közlekedés szabályait, tervezzenek meg egy egyszerű kirándulást, Magyarország természeti szépségeinek, tájainak, településtípusainak, az itt élő emberek kultúrájának, hagyományainak megismerése, felfedezése, híres magyar emberek megismertetése, tájékozódjanak a tanulók a hazánkban élő különböző kisebbségekről, népcsoportokról, ismerjék fel, hogy élnek magyarok az országhatáron kívül is, legyenek képesek a különböző információhordozókból ismereteket szerezni, azokat felhasználni. Javasolt óraszám A tantárgy tanításának órakerete a meghatározott kerettantervi óraszám alapján évi 74 óra, mely heti bontásban 2 órát jelent.

3 Az órakeret felosztása Új ismeret feldolgozása: 51 óra Összefoglalás, ismétlés: 9 óra Ellenőrzés: 6 óra Kirándulás: 8 óra Összesen: 74 óra A tananyag témakörei Év eleji ismétlés A természet szépségei Az erdő élete Tájékozódás Térképhasználat Magyarország nagytájai, országismeret A természet szépségei A mező élete A természet szépségei A vizek, vízpartok élővilága A csodálatos emberi test Kerékpárral az utakon Környezetünk védelme Környezetvédelem Év végi összefoglalás Javaslat a tanulók értékeléséhez A környezetismeret tantárgy sajátosságaiból adódóan a tanulók értékelésének szempontjai között kapjon hangsúlyt a megismerési módszerek alkalmazása, így a megnevezés, ráismerés, a megfigyelések pontossága, a tapasztaltak, látottak leírása, az egyszerű kísérletek végzésénél az eszközhasználat szintje, az összehasonlító és rendszerező képességének szintje. Fontos szempont a tényismeret, valamint az ismeretek alkalmazásának, a probléma-felismerés és feladatmegoldás képességének szintje. A környezeti nevelés sajátos értékelési szempontja a tanulók környezethez való viszonya, viselkedése. Javasolt a témakörönkénti tudásszintmérő lapok használata az írásbeli értékeléshez (szerzők: Forgács Tiborné és Csesznokné Kőnnye Erzsébet). A mérőlapok minősítését a Helyi tantervben megfogalmazott értékelési elvek alapján célszerű végezni. A tankönyvhöz javasolt szemléltető eszközök képanyaga az OM által összeállított taneszközlistára épül.

4 1. Ismerkedés a tankönyvvel A tankönyv bemutatása, témaköreinek megismerése, jelrendszer értelmezése. Tankönyv. 2. és 3. Év eleji ismétlés Évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, jeles napok, termő, porzó, sziromlevél, csészelevél, a víz körforgása, szél, felszín, KRESZ, oldódás, olvadás, érzékszervek. Az előző évben tanult ismeretek felidézése, rendszerezése. Virág makettje. A kísérletekhez szükséges eszközök, anyagok: poharak, tálak, különböző minőségű papírok, ételféleségek. 4. A természet szépségei Az erdő élete Életközösség, avarszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint Gyökérzet, törzs, lombkorona. 5. Erdőalkotó fák Lombhullató, örökzöld, erős gyökérzet, szerteágazó gyökérzet, zömök törzs, egyenes törzs, terebélyes lombkorona, zárt lombkorona, kúp alakú korona, tojásdad alakú levelek, tűlevelek, makktermés, bükkmakk, tobozban fejlődő mag. 6. Veszélyben az erdő olvasmány Savas eső, erdőtűz, területhódítás az erdőtől, növényfajok kihalása, talajpusztulás, éghajlat megváltozása. Ábraelemzés. Az erdő létéhez szükséges környezeti feltételek felismerése. A fa részeinek irányított vizsgálata. A fás szárú növények részeinek felismerése, megnevezése. Összehasonlítás. Az olvasmány szövegének értelmezése, beszámolók a korábbi tapasztalatokról. Az erdő élővilága falikép Melléklet Tanítói képcsomag: tölgyfa, bükkfa, lucfenyő, vadrózsa, kökény, mogyoró, hóvirág, szarvasbogár, őz, gímszarvas, róka, nyest, erdei egér. 7. A cserjék Cserje, fényigényes növény, talajpusztulás megakadályozása, tövis, viaszos héj. A cserjék részeinek egyszerű irányított vizsgálata. Melléklet Termések. 8. Az erdő lágyszárú virágos növényei Fő- és oldalgyökerek, gyöktörzs, évelő növények, hagyma, lágy szár, szív alakú levél. A lágyszárú növények részeinek vizsgálata. Megfigyelések megfogalmazása ábrák, képek tapasztalatok alapján. Növények részeinek felismerése, megnevezése. 9. Az erdő madarai Gerinces állat, szárnyak, repülés, toll, tojás, költőző madár, állandó madár. A madarak életéhez szükséges környezeti feltételek felismerése. A madarak testfelépítésének felismerése, megnevezése, egyszerű vizsgálata. Szókártyák válogatása. 10. Madáretetés Madáretető, madárcsemege készítése. Kirándulófüzet Kazetta hanganyag: széncinke, harkály, zöldküllő, bagoly

5 11. Az erdő emlősállatai A szarvas Emlős, elevenszülő, húsevő, növényevő, mindenevő, kérődző állat, agancs, párosujjú Az emlősök testfelépítése és életmódja közötti kapcsolat felismerése. patás. 12. A mókus Hosszúkás, hengeres alakú test, hosszú bozontos farok, karmok, rágcsáló. Az emlősök testfelépítése és életmódja közötti kapcsolat felismerése. 13. Búvárkodj! Kiselőadások Emlősök tulajdonságai, összehasonlítása. Kirándulófüzet 14. Az erdő talaján élő csodálatos rovarok Rovarok, ízelt láb, kitinváz, fej, tor, potroh, összetett szem, csáp, hártyás szárny, A rovartest felépítésének megfigyelése, megnevezése. A testfelépítés és az életmód A rovar teste (dobozos készítmény). fedőszárny, bogár, pete, lárva, báb, rovar. közötti kapcsolat vizsgálata. 15. és Erdei kirándulás Kirándulófüzet Összefoglalás Az erdő élete 18. Felmérő Felmérő írása. 19. Tájékozódás Térképhasználat 20. A domborzat ábrázolása a térképen 21. A vizek ábrázolása a térképen Tájékozódás, iránymérés, fő világtáj, mellékvilágtáj, földgömb, térkép, alaprajz, kicsinyítés, méretarány, iránytű, tájolás, vonalas mérték, térképjelek. Felszín, síkság, dombság, hegység, oldalnézet, felülnézet, szintvonal, tengerszint feletti magasság, hegyláb, hegyoldal, hegytető, hegycsúcs. Folyóvíz, állóvíz, folyásirány, jobb part, bal part, forrás, torkolat, mellékfolyó, főfolyó. Az erdő életközösségéről tanultak rendszerezése. Könyvek:: Szemtanú sorozat: A fa A madár A rovar Búvár zsebkönyvek: Vadvirágok Kisemlősök Bogarak Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével egyszerű tájolóval. Tájékozódás Magyarország domborzati térképén. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról. Közvetett tapasztalatszerzés a lakóhelyen nem található felszíni vizekről. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni vizeiről. Közvetett tapasztalatszerzés a lakóhelyen nem található felszíni vizekről - gyakorlatok a térképen. Terepasztal, tereptárgyak a terepasztalhoz. Iránytű. Locsolókanna. Felszínformák falikép Térképjelek falikép

6 22. Magyarország nagytájai, országismeret Lakóhely, munkahely, falu, város, tanya, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, A lakóhely, mint településtípus jellemzői. A településtípusokra jellemző képek gyűjtése, közigazgatás, csomópont, műemlék. rendezése. Településtípusok falikép. Települések 23. Magyarország megyéi és nemzetiségei Megye, megyeszékhely, nemzeti kisebbség. Hivatalos nyelv, anyanyelv, szülőföld A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Tájékozódás a Magyarországon élő nemzetiségekről. Tájékozódás a határainkon kívül élő magyarokról. 24. Magyarország tájai Természetes határ, országhatár, nagytáj. A nagytájak elhelyezkedése. Jellegzetességeik, összehasonlításuk. 25. Az Alföld tengersík vidéke Folyók és a szél munkája, bucka, futóhomok, A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási szélsőséges időjárás, aszály, zöldség, ismeretek gyakorlása, a síkság fogalmának gyümölcs, állattenyésztés. megértése 26. Az Alföld nevezetességei Tudományegyetem, Nobel-díj, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett érték. 27. A Kisalföld Enyhe időjárás, csapadék, közlekedési csomópont, folyóvizek, folyásirány. 28. Az Alpokalja - A nyugati őrálló Peremvidék, napsütéses órák száma, legszelesebb táj, bükkös, tölgyes, fenyves, szintkülönbség, arborétum. 29. A Dunántúli-dombság Lankás dombhát, szántóföldi művelés, mészkő, gyógyforrás. 30. A vadregényes Dunántúliközéphegység Gyógyfürdő, lankás hegyoldal, tavak. Az Alföld felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Kisalföld felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása Az Alpokalja felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Dunántúli-dombság felismerése jellemző képek, leírások alapján. A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása A Dunántúli-középhegység felismerése jellemző képek, leírások alapján. Magyarország közigazgatási falitérkép. Népcsoportok falikép. Magyarország tájai diasorozat. Magyarország nevezetességei diasorozat. Képgyűjtemény híres magyar emberekről. Védett állatok falikép. Védett növények falikép. Képgyűjtemény Magyarország tájairól.

7 31. Az Északi-középhegység Leghűvösebb táj, ország legmagasabb pontja, gyertyánosok, borvidék, iskolaváros, A táj elhelyezése vaktérképen, tájékozódási ismeretek gyakorlása Világörökség. Az Északi-középhegység felismerése jellemző képek, leírások alapján. 32. Összefoglalás- Magyarország nagytájai, országismeret A térképészeti ismeretek rendszerezése. Magyarország nagytájairól tanultak rendszerezése, jellegzetességeiknek felismerése. 33. Felmérő Felmérő írása. 34. A természet szépségei Mező rét, legelő, szántóföld, száraz rét, A mező élete nedves rét, talajszint, gyepszint. Szántók, rétek, legelők 35. A rét füvei Pázsitfüvek, szalmaszár, szárölelő levél, kalászvirágzat, bugavirágzat, szél porozta növény. 36. A mező lágyszárú virágos Gyógynövény, fűszernövény, üreges szár, növényei szeldelt levél, fészekvirágzat. 37. Rovarnépek a mezőn Rejtőszín, kifejlés, vedlés, teljes átalakulás, pille, szívószájszerv, pödörnyelv, színes pikkelyek. 38. Kétéltűek és hüllők a mezőn Rovarpusztító, kicsapható nyelv, ebihal, kétéltű, bőrlégzés, hüllők, szarupikkely, lágy héjú tojás, ragadozó. A mező, mint élőhely megfigyelése. Élmények elmondása a mezőről. A füvek jellemzői. A virág szerepe a mezőn, jellemzői. A rovarok helye, szerepe A kétéltűek és hüllők szerepe, alkalmazkodása élőhelyükhöz. Tanítói képcsomag: angolperje, pongyola pitypang, pipacs, mezei zsálya, kamilla, réti boglárka, olasz sáska, fürge gyík, mezei pocok, hörcsög, vakond, mezei nyúl, fácán, fehér gólya. Rétek élővilága falikép. Gyógynövények, fűszernövények falikép. A béka fejlődése falikép. Békacsontváz. 39. Emlősök a mezőn Hosszú fül, kifinomult szaglóérzék, téli álom, pofazacskó. Az emlősök szerepe a mező életközösségében. Kitömött állatok: mezei nyúl, ürge, mezei pocok 40. A mező madarai Búvárkodj! Tyúkfélék, csőr, kapirgáló láb, gázlómadár, gázlóláb, csűd. A madarak helye a mező életközösségében Kazetta hanganyag, vörös vércse, kecskebéka, fehér gólya, mezei pacsirta, mezei tücsök Kirándulófüzet 41. és 42. Kirándulás a mezőn Kirándulófüzet

8 43. Összefoglalás A mező élete A mező állat- és növényvilágáról tanultak ismétlése, rendszerezése, összehasonlítása. Könyvek: Kolibri-sorozat: Madarak Vadvirágok Lepkék Legyek, hangyák, méhek, darazsak Bogarak Kígyók, békák Gyomnövények 44. Felmérő Felmérő írása. 45. A természet szépségei - A vizek, vízpartok élővilága A vizek, vízparton élő növények, állatok életfeltételeinek felismerése. Az életközösségek jellemzőinek megismerése. 46. Vízparti fák, cserjék Repedezett kéreg, lándzsás levél, barka, A füzek, égerfák és nyárfák részeinek vizsgálata, összehasonlítása. A testfelépítésük és életmódjuk közötti kapcsolat felismerése. 47. A nádas titokzatos világa Vízszűrés, nádaratás, bütykös szár, torzsavirágzat, buzogány. 48. Tündérvilág Viaszréteggel borított levél, békalencse, tündérrózsa. 49. Hazai halaink Orsószerű test, nyálkás, pikkelyes bőr, páros úszó, páratlan úszó, úszóhólyag, kopoltyú, ikra. A nád és a gyékény jellemzőinek vizsgálata, funkciója a vízpart élővilágában. Összefüggés keresése a hal élőhelye, életmódja és testfelépítése között. A hal tulajdonságainak megismerése. 50. A vízpart madarai Úszóhártya, halevő, fészekalj, tojó, gúnár. A nagykócsag és a bütykös hattyú tulajdonságainak megismerése, helyük a táplálékláncban. A vízpart madarainak felismerése. Tanítói képcsomag: tavi rózsa, sárga vízitök, szomorúfűz, nyárfa, ponty, leső harcsa dévérkeszeg, tőkés réce, nagy kócsag, szürke gém A tavak élővilága falikép A vízpartok élővilága falikép Tanítói képcsomag: tavi rózsa, sárga vízitök, szomorúfűz, nyárfa, ponty, leső harcsa dévérkeszeg, tőkés réce, nagy kócsag, szürke gém Halcsontváz

9 51. Vízparti emlős: a vidra Elzárható orr- és fülnyílás. A vidra jellemzőinek felfedezése, táplálékláncba illesztése. 52. A víz világnapja március 22. Kirándulófüzet 53. Vizeink védelme olvasmány Ipari szennyezés, ivóvíz, szennyvíz, közlekedési útvonal. Egyes tevékenység károsító hatásának megértése, a figyelemfelhívás fontossága a környezetvédelemben. Táblák, tájékoztatók a témáról. 54. és Vízparti kirándulás Kirándulófüzet Összefoglalás A vizek, A tanult ismeretek rendszerezése. vízpartok élővilága 57. Felmérő Felmérő írása 58. A csodálatos emberi test Káros szenvedély, testtájak, külső tulajdonság, lelki tulajdonság. Az emberi test részeinek bemutatása, megmérése, tulajdonságok megállapítása. 59. A mozgás Életjelenség, csontváz, gerincoszlop, izom, ízület, testtartás, gerincferdülés, bokasüllyedés. Az izmok működésének vizsgálata, testtartást segítő gyakorlatok végzése. Mérőszalag. Csontváz. 60. Táplálkozás - emésztés Táplálék, lebontás, emésztés, beépítés, fehérje, zsír, szénhidrát, vitaminok, ásványi anyagok, káros szenvedély. Élelmiszerek megnevezése, csoportosítása, étrend összeállítása. 61. A légzés és a vérkeringés Légzés, keringési rendszer, pulzus. A helyes légzés gyakorlása, a légzésszám, pulzusszám megszámlálása. 62. A gyermekből felnőtt válik Életszakasz, család. Tulajdonságok összehasonlítása a hozott csecsemő- és óvodáskori fényképek alapján. 63. Összefoglalás A A tanult ismeretek rendszerezése. csodálatos emberi test 64. Felmérő Felmérő írása. A dohányzás veszélyei falikép. Stopper. Az emberi élet szakaszai falikép. Fényképek Könyvek Tudorka sorozat: Emberi test Barangolás a természet világában Képes gyermekenciklopédia Dr. V. Balázs Anna: Ilyen vagyok kívül-belül

10 65. Kerékpárral az utakon Közút, közlekedés, KRESZ, műszaki állapot. KRESZ szabályainak megbeszélése, táblák felismerése Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés Közúti jelzőtáblák applikációs készlet Menetrend elsajátítására. Vészhelyzetek elemzése. Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. 66. Környezetünk védelme Környezetvédelem Környezetszennyezés, zajártalom, takarékosság. Kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és Környezetszennyezés falikép 67. A lakóhely tisztasága Hulladék, szelektív gyűjtés, üzem, gyár, komposztálás, újrahasznosítás. 68. A lakóhely környezetvédelme 69. Lakóhelyismeret kiselőadás Közterület, csatornázás, emlékmű, károsító hatás, termőföld, gyep, műanyag. egyszerű vizsgáló eszközökkel. A papírhulladék-gyűjtés szabályainak megismerése, alkalmazása. Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megbeszélése. Az anyagokkal, energiával való takarékosság lehetőségének kutatása a háztartásban. Annak észrevétele, hogy a jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Folyamatos megfigyelések a környezetünk szennyezőforrásairól. A lakóhely természeti és kulturális értékeinek megkeresése, felismerése. Képek gyűjtése, rendszerezése a lakhelyről. Híres emberek emlékeinek felkutatása a lakóhely múltjából. Eszközök a levegő, a víz, a talaj vizsgálatához: tálca, átlátszó műanyag tárolóedények, szűrőpapír, kémcső, kémcsőállvány, tölcsér, nagyító. A település térképe. A település helytörténetének emlékei-kiadványok, tárgyak, hagyományok. 70. és 71. Év végi összefoglalás A tanév során tanultak ismétlése, rendszerezése, összehasonlítása. 72. Felmérő Felmérő írása. 73. és 74. Kirándulás Túrázás Kirándulófüzet

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám: TANMENETJAVASLAT éves óraszám: heti óraszám: 74 óra 2 óra Belépô tevékenységformák A tananyag feldolgozása során szerzett tapasztalatok összevetése a korábban megszerzett képzetekkel. Az értelmi képességek

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK KÖRNYEZETISMERET 4. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2001 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV : Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet:

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012.

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012. Tanári kézikönyv Barangolások hazai tájakon 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Budapest, 2012. Összeállította. Tompáné Balogh Mária megyei szaktanácsadó országos szakértõ Dinasztia Tankönyvkiadó

Részletesebben

Kiadói bevezető. NT-11543 Természetismeret 5. tankönyv. NT-11543/M Természetismeret 5. munkafüzet

Kiadói bevezető. NT-11543 Természetismeret 5. tankönyv. NT-11543/M Természetismeret 5. munkafüzet Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.07 és 5. melléklet 5.2.11 változatához Természetismeret 5 6. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj 1. 2. Az anyag és tulajdonságai Az anyag különleges tulajdonságai 3. Mérjük meg! anyag, természetes és mesterséges anyag, cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapot mágnesesség, mágneses pólus, elektromos

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Bevezetés A természetismeret tantárgy fejleszti a tanulók azon képességét, hogy a természetről önállóan tudjanak ismereteket szerezni, ezeket az ismereteket legyenek képesek

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM 1 A BIOLÓGIA ELŐZMÉNYEI A 7. évfolyamtól induló biológiai ismeretek alapozása már a környezetismeret 1-4. évfolyamán elkezdődik, majd a természetismeret 5-6. évfolyamának biológiai

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Természetismeret 5 6. évfolyam

Természetismeret 5 6. évfolyam Természetismeret 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz K É Z I K Ö N Y V a Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem 4. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Bevezetõ gondolatok.... 5 Elõszó....

Részletesebben

Tanári kézikönyv. a Környezetismeret Az évszakok változása. 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz

Tanári kézikönyv. a Környezetismeret Az évszakok változása. 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz Tanári kézikönyv a Környezetismeret Az évszakok változása 1. évfolyam számára készült munkatankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály TANMENET BIOLÓGIA 7. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ

Részletesebben