Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy"

Átírás

1 Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés és a közlekedési szabályok ismerete is. A tantárgy feladatai az 1-4. évfolyamokon A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeik bemutatása. Kerékpározás forgalomtól elzárt területen, megismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Fejlesztési követelmények: Nincs. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon A városi, a közúti, a vízi és a légi közlekedés rendszereinek megismerése. A közlekedés szabályozása szükségességének belátása. A közúti közlekedés szabályainak és veszélyforrásainak megismerése. Tennivalók közlekedési baleset esetén. Tájékozódás a KRESZ gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó szabályai között. A tömegközlekedés szabályainak megismerése. Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. Fejlesztési követelmények: Nincs. 1. évfolyam A közlekedésben való részvétel gyakorlása, tudatos figyelése, figyelmes közlekedés. Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. A veszélyhelyzetek elkerülése. A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonságos tömegközlekedés. Fogalmak: Gyalogos közlekedés, jel, jelzés, jelzőlámpa, közlekedés, közlekedési szabályok, tömegközlekedés. A továbbhaladás feltételei: Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

2 2. évfolyam A veszélyhelyzetek fölismerése, és elkerülésük módjainak megismerése. A közlekedési eszközök használati szabályainak tudása és azok betartása. Biztonságos közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. A biztonságos közlekedés. A forgalomirányítás szerepe a közlekedés biztonságában. A forgalomirányítás jelzései. Jelzőtáblák, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek. Vasúti átjáró, sorompó, fénysorompó. Az utazásról. Viteldíj. A mozgólépcső használata. A biztonsági sáv szerepe a balesetek elkerülésében. Fogalmak: Átjáró, biztonsági sáv, fénysorompó, forgalomirányítás, jelzőlámpa, jelzőtábla, közlekedési eszköz, mozgólépcső, sorompó. A továbbhaladás feltételei: Nincs. 3. évfolyam A közlekedési eszközök használatának szabályai ismerete és gyakorlása. Biztonságos közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének fontossága. Utazás a városban. Utazás vasúton. Közlekedésbiztonság. Fogalmak Közlekedés, közlekedésbiztonság, közlekedési eszközök. A továbbhaladás feltételei: Nincs. 4. évfolyam Közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. A kerékpáros közlekedés gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati jelek megismerése. A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi és légi közlekedés. Helyi és távolsági közlekedés. Fogalmak Közlekedés, vízi helyi közlekedés, irányítási rendszer, légi közlekedés, szárazföldi közlekedés, távolsági közlekedés. A továbbhaladás feltételei: A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása.

3 5. osztály Évi óraszám: 37 Példák fölsorolása a közlekedés szabályozásának és a szabályok betartásának szükségességére. A járműhasználattal járó veszélyhelyzetek megelőzése. A kerékpáros közlekedés gyakorlása. A kerékpár karbantartása. Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. A közlekedés rendszere. A közlekedési rendszer részei. A közlekedés és szállítás eszközei. Gyalogos közlekedés településeken. A városi és vidéki gyalogos közlekedés sajátosságai. Tömegközlekedés. A tömegközlekedés szabályai. A tömegközlekedés levegőszennyező hatásai. A környezetszennyezés elkerülésének lehetőségei. A kerékpár története. Kerékpáros közlekedés. A kerékpár biztonsági felszerelései. A kerékpáros közlekedés szabályai. A balesetek megelőzésének lehetőségei, elsősegélynyújtás balesetnél. Fogalmak Gyalogos közlekedés, jel, jelzés, közlekedési szabályok, szállítás, tömegközlekedés. A továbbhaladás feltételei A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő magatartás megismerése. 6. osztály Évi óraszám: 37 A balesetet megelőző magatartás gyakoroltatása, elsajátítása A közúti közlekedés kialakulása. Kerékpáros közlekedés főúton. A kerékpár működése és állapota. Felelősség a közlekedésben. Fogalmak Az úttest részei, besorolás, elsőbbségadás, kanyarodó sáv, közúti jelzőtáblák, osztott pályás útvonal, veszélyhelyzet. A továbbhaladás feltételei: Nincs 7. osztály Évi óraszám: 37

4 Közlekedési ismeretek Vasúti és autóbusz menetrendek használata. A környezet megóvásának lehetőségei a közlekedésben. A közlekedési helyzetek megítélése. A közlekedési jelzések biztonságos értelmezése. Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak alkalmazására. A közúti-, légi-, vízi és vasúti közlekedés rendszere. Közlekedéstörténet. A közlekedési eszközök környezetkímélő használata. A közúti közlekedés szabályai. Fogalmak Láthatóság, elvakítás, előrelátó vezetés, útburkolati jelek, jelzőtáblák, párhuzamos közlekedés, úthálózat, vasúthálózat. A továbbhaladáshoz szükséges tevékenységek Nincs. 8. osztály Évi óraszám: 37

5 A motorizáció előnyeinek, hátrányainak és veszélyeinek fölismerése azonosítása. A gépjárművek osztályozása. A gépjárművek története. A közlekedés káros környezeti hatásai, pl. levegőszennyezés, zajártalom. Környezetkímélő közlekedési eszközök. A közúti közlekedés szabályai. A témakörökhöz kapcsolódó fogalmak Elsősegélynyújtás, gépjármű, levegőszennyezés, ózonlyuk, üvegházhatás, zajártalom. A továbbhaladás feltételei Nincs

6 Kerettanterv, Környezetismeret tantárgy Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra. A környezetismeret tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd - egyre táguló körben - távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásával, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával. Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat egyre nagyobb önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni, elemi fokon tájékozódni a térben, és az időben. Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése. Fejlesztési követelmények: Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem). Tudja, hogyan kell viselkednie veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés). A közlekedésben való biztonságos részvétel Ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait. Tudja, hogyan elõzheti meg és hogyan kerülheti el a leggyakoribb baleseti helyzeteket. Legyen tisztában azzal, hogy miként kérhet segítséget veszélyhelyzetben. Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és elvárt udvariassági szabályokat. Legyen tisztában lakóhelye veszélyes, kerülendõ részeivel.

7 1. évfolyam TÉMAKÖRÖK A megismerési módszerek alapozása (folyamatosan) Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. A tapasztalatok kifejezése élő-szóban, rajzban tanítói segítséggel. Az élettelen természet alap-ismeretei: A nap időtartama, a napszakok váltakozása, jellemzői. Az időjárás elemeinek meg-figyelése: napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék. A víz megjelenési formái a természetben. Az évszakok jellemző időjárása Az évszakok sorrendje, a hónapok neve és sorrendje. Testünk és életműködésünk: A leggyakoribb balesetek megelőzésének módja. Segítség-kérés balesetkor (mentők, tűzoltók, rendőrség) Tájékozódási alapismeretek: Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra). Az iskola neve. Az iskola legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése. Az iskola környékének jellemző közterei. TARTALMAK Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályteremben és az osztály-termen kívül séták és kirándulások során. A megfigyeltek pontos megfogalmazása szóban. Saját korábbi élményeikről néhány mondatos beszámoló szóban. Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról, a különböző nap-szakokban történtekről. Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos rögzítése. Az időjárás megfigyelése során a víz különböző megjelenési formáinak felisme-rése: eső, hó, zúzmara, dér, jég, hó, köd, pára. A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei. Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján. Évszakok jellemző időjárásának, és a szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzeteknek (villám-csapás, vihar, hóvihar, áradás stb.) a felismerése képről, filmről. Játékok, dramatikus helyzet-gyakorlatok a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, a betegséggel, balesettel kapcsolatban. Játékos gyakorlatok az alatta, fölötte, mellette, közötte, előtte, stb. bal, jobb irányok helyes használatára. Az iskola épületének megismerése. Tájékozódás az iskola épületében. A különböző helyiségek rendeltetésének megbeszélése. Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról.

8 Közlekedés: A gyalogos közlekedés legfontosabb veszélyhelyzetei, szabályai (átkelés az úttesten, vasúti átjárón. A közlekedési lámpa és a rendőr jelzései) A lakóhely ismerete: A település (településrész) neve. A tanuló lakóhelyének pontos címe. Az iskola pontos címe. A környék nevezetes épületei. A lakóhely jellegzetességei. Az iskola gyalogos megközelítése. Közös gyalogos közlekedési élmény megélése, megbeszélése. A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása dramatikus játék helyzetekben. A szabálytudat alakítása. Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek megbeszélése. Az iskola környékének bejárása. Ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel. A továbbhaladás feltételei Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 2. évfolyam TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Tájékozódási alapismeretek: Út az otthontól az iskoláig. Az iskola környékének megfigyelése (közterületek, közlekedési eszközök, üzletek, a szabadidő eltöltésének helyei, intézmények, nevezetes és érdekes épületek, helyek, a felszín formái) Közlekedés: A közlekedés illemszabályai. A helyes viselkedés járműveken. Gyermekekkel történt balesetek okai, megelőzésük. TEVÉKENYSÉGEK Tapasztalatgyűjtés az iskola kör-nyékén: Séta, kirándulás a település környékének nevezetes helyeire. Az iskola környékének nevezetes épületeinek, természeti formáinak megfigyelése, számbavétele, sorba rendezése. Rajz és képgyűjtemények készítése. Közös élményszerzés különböző közlekedési eszközökön. Esetelemzések gyermekekkel történt balesetek kapcsán. Veszély-helyzetek felismerése az iskola megközelítésekor. Dramatikus játékok a helyes magatartásformák begyakorlására. A tanult szabályok, jó tanácsok szöveghű ismerete.

9 A továbbhaladás feltételei Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint. Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket. Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülésének módját. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 3. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Az élettelen természet alap-ismeretei: Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Éghető és éghetetlen anyagok. Az égés, mint veszélyforrás. Veszélyre figyelmeztető jelek, jelzések, Tájékozódási alapismeretek: A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolással. Útvonalrajzok, térvázlatok, térképszerű ábrázolások ismert terepről. A valóság térképi ábrázolása jelekkel. A négy fő világtáj. Az iránytű. TEVÉKENYSÉGEK Oksági összefüggés keresése a halmazállapotváltozás és egyes hétköznapi jelenségek között. Teendők tűz (pl. épülettűz, erdő-tűz, ruhatűz) esetén. Önmentési gyakorlat. Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alap-rajzba. Térképvázlat készítése az iskola környékéről. A térképvázlaton útvonalak be-jelölése, bejárása. Szimbolikus jelek alkalmazása. Tájékozódás iránytű segítségével.

10 Közlekedés: A lakóhely jellemző közlekedési eszközei. A helyi és távolsági tömegközlekedés eszközei. Helyes és helytelen utazási szokásaink. A gyerekek, mint a balesetek okozói. Országismeret: Élet a fővárosban és az ország más vidékein. Hazánk fővárosa Budapest. Ismerkedés a főváros nevezetes és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, létesítményeivel, helyeivel. Utazás tömegközlekedési eszközökön. A szabálytudat alakítása. Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása valós helyzetekben. A gyermekbalesetek és a veszélyhelyzet okainak keresése. Kapcsolat keresése a viselkedés és a gyermekbalesetek között. Közvetlen vagy közvetett (tv, videó, dia, könyv, könyvtár) tapasztalatszerzés: Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, nagykörút, üzletek, színházak, bábszínház, Állatkert, Margit-sziget, közlekedés. A továbbhaladás feltételei A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról. Olvassa le helyesen a hőmérőt. Használja helyesen a tanult mértékegységeket. Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra. Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 4. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK Az élettelen természet alap-ismeretei: Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága, szennyezettsége. A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felisme-rése, az önvédelem lehetőségének megismerése. TEVÉKENYSÉGEK Folyamatos megfigyelések egy-szerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a víz a talaj tisztaságáról. A lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése. Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése.

11 Tájékozódási alapismeretek: A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. A lakóhely a térképen. Közlekedés: A kerékpáros közlekedés szabályai. A kerékpározás veszélyei. Utazás megtervezése. A kerékpáros balesetek elkerülése. Elemi szintű tájékozódás Magyarország domborzati térképén. Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével, egyszerű tájolóval. A lakóhely megkeresése Magyar-ország térképén. Gyakorlatok a kerékpáros köz-lekedés szabályainak elsajátítására. Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. Veszélyhelyzetek elemzése. A továbbhaladás feltételei A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket. Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben.

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1 4. ÉVFOLYAM A tantárgy célja fokozatosan feltárni a természetben és társadalomban élő ember

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL. 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Célok és feladatok A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás Az technika tanterv a NTK Műhely

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam Készült a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet által ajánlott kerettanterv alapján 1 Célok és feladatok

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TANTERV

TERMÉSZETISMERET TANTERV TERMÉSZETISMERET TANTERV 5 6. évfolyam 1 Évi óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret

Részletesebben

HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 3. évfolyamos tanulók számára készült Természetismeret Vizek partján címû tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

1-2. évfolyam. 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat

1-2. évfolyam. 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat 1-2. évf. Életvitel és gyakorlat 1-2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1-4. évfolyam 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam 1. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben