Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám Évfolyamok óraszáma Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának a megtartására olyan tanító alkalmas, akinek műveltség területe az angol nyelv, vagy angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. A környezetismeret tantárgy tanításának célja és feladatai - A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat! - Alakítsa ki és fejlessze a tanulókban a bibliai értékeket képviselő magatartásformákat élő és élettelen környezetükhöz való viszonyukban és társas kapcsolataikban! - Ismerkedjenek meg egyre táguló körben környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával! - A tanítás-tanulás folyamatában a tanulók iskolai, települési környezete és hazánk megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk! - A tantárgy feladata a természettudományos műveltség megalapozása, az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotás tevékeny tapasztalatszerzéssel. - Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető és mérhető tulajdonságairól, tanítson meg elemi fokon tájékozódni térben és időben! - Alakítsa ki az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformákat! - Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alakítsa ki az egészséges életmód iránti igényt! - Tanítson meg egyre nagyobb önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni. - Alakítsa ki bennük a természet és környezet védelme iránti felelősséget. Fejlesztési követelmények Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek - A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt! Tudjon ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges ismerethordozók révén! - Tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálat és modellezés által! Ismerje a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 balesetmentesen! Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában! - Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában! - Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban és írásban rögzíteni! - Tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni! Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában! Legyen képes ismereteit különböző szempontok szerint csoportosítani, vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni! Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket! Legyen képes a tanultakat felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában! - Ismeretei ébresszék fel felelősségérzetét a természet védelme és saját egészsége iránt! Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség)! Tudja, hogyan kell viselkedni veszélyhelyzetekben! A témakörök tartalma Tájékozottság az anyagról Ismerje meg a környezetében előforduló anyagok jellemzőit! Ehhez szükséges, hogy: - megtapasztalja közvetlen környezete legfontosabb élő és élettelen anyagainak alapvető tulajdonságait, - kísérletezéssel ismerje meg néhány anyag egyszerű változásának folyamatát, - tudja, mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban környezetét, - tudja, mely anyagok, eszközök a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek Legyen a tanulónak áttekintése a Föld és a földi élet változásairól! Tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak! Ezért fontos, hogy: - ismerje a napszakok és az évszakok változásait, - szerezzen gyakorlatot az idő mérésében és az időtartamok becslésében, - ismerje fel közvetlen környezete és az élőlények változásai közötti összefüggéseket. Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek Legyen tájékozott a tanuló az őt körülvevő világban! Ismerje az egyes tájak és az ott előforduló élőlények jellegzetességeit! Ehhez fontos, hogy: - tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez viszonyítani, - legyen képes helyzetét, mozgását különböző nézőpontból szemlélni, jellemezni, - tudjon tájékozódni és útbaigazítást adni iskolája környékén, - ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését, - ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival, - elemi szinten tudjon tájékozódni a térképen, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 - ismerje a domborzati és közigazgatási térkép néhány fontos jelét, - tudja lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal. Tájékozódás a természettudományos megismerésről Szerezzen jártasságot a természettudományos megismerésben! Ehhez a tanulókban: - váljék tudatossá, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük, - tudja, hogy ismereteit könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, - vegye figyelembe, hogy mindezekben téves nézetekkel is találkozhat, - tudjon környezetére vonatkozó kérdéseket önállóan megfogalmazni, - legyen képes beszámolni saját tapasztalatairól, illetve önállóan szerzett ismereteiről, - tudjon írásban válaszolni egyszerű szóbeli vagy írásbeli kérdésekre, - tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni, - ismerje meg a tudósok munkáját, kiemelkedő eredményeit! A közlekedésben való biztonságos részvétel A balesetek elkerülése érdekében a tanulónak tudnia kell a biztonságos közlekedés alapismereteit! Ehhez szükséges, hogy: - ismerje a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait, - tudja a leggyakoribb balesetek megelőzésének lehetőségeit, - tudjon veszélyhelyzetben segítséget kérni, - alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartásformákat, illemszabályokat. Emberismeret, önismeret, honismeret - Ismerje az egészségmegőrzés szabályait, - legyen igénye a tisztaságra, a korszerű táplálkozásra, a mindennapos mozgásra és a szabadidő hasznos eltöltésére, - ismerkedjen szűkebb környezete kulturális emlékeivel, - gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, lakóhelye, szülőföldje hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek! Tájékozódás a társas kapcsolatokban - ismerje az osztálytárs, padszomszéd fogalmát, - tudjon különbséget tenni helyes és helytelen magatartási formák között, - alakuljon ki benne tisztelettudó magatartás társaival és a felnőttekkel szemben! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 1. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Tájékozódás a társas kapcsolatokban A lakóhely ismerete További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 2 óra 8 óra 8 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 8 óra 3 óra 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 37 óra Belépő tevékenységi formák, a fejlesztendő megismerési módszerek Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályteremben és az osztálytermen kívül tanulmányi séták és kirándulások során. Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. A tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban tanítói segédlettel. A megfigyeltek pontos kifejezése szóban. Saját korábbi élményekről néhány mondatos beszámoló szóban. A tanuló közvetlen környezetében élőlények megfigyelése a tanító irányításával. Tapasztalatok rajzos rögzítése, a korábbi élmények beépítése. A valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképeken, rajzokon. Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott szempontok alapján. Csoportosítási szempont észrevétele. A megismert élőlények, jelenségek felismerése képeskönyvek, diaképek, filmfelvételek segítségével. A feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel, színezéssel. A témakörök tartalma Tájékozódás a társas kapcsolatokban A társas kapcsolatok megszervezése. Az osztálytárs, padszomszéd fogalmának megismerése. Az alkalmazkodóképesség és az önismeret fejlesztése. A külső jellemzők és a belső tulajdonságok szétválasztása. A cselekedetekben megnyilvánuló értékes tulajdonságok felismerése. A helyes és helytelen magatartás megkülönböztetése. A nap időtartama, a napszakok váltakozása, jellemzői. Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról, a különböző napszakokban történtekről. Az időjárás elemeinek megfigyelése: napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék. A víz megjelenési formái a természetben. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos rögzítése. Az időjárás megfigyelése során a víz különböző megjelenési formáinak felismerése: eső, hó, zúzmara, pára, köd, dér, jég, pára. A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei. Az évszakok jellemző időjárása. Az évszakok sorrendje, a hónapok nevei és sorrendje. Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján. Évszakok jellemző időjárásának felismerése képről, filmről. Az ember alkalmazkodása az évszakokhoz (öltözködés, házépítés stb.). Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások (az ünneplés jelentősége, célja és tartalma, felkészülés). Iskolai, nemzeti, bibliai, világméretű ünnepek. Az ünneplésben való részvétel illemszabályai (pl. öltözet, megfelelő magatartási formák). Az élő és élettelen közötti különbség. A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények megfigyelése (mérete, színe, alakja, illata, jellemző részei, élőhelye). Elemi ismeretek a növénygondozásról (magvetés, ültetés, öntözés). A tanuló közvetlen környezetében előforduló növények és állatok megfigyelése, érzékszervi tapasztalatszerzés a tanító irányításával. A sokféleség bemutatása. A valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképen, rajzon. A közvetlen környezetben gyakran előforduló állatok, társállatok, háziállatok megfigyelése (mérete, alakja, színe, hangja, mozgása, táplálkozása, jellemző tevékenységei, szaporodása). Az emlős és madár fogalmának értelmezése, megkülönböztetése. A közvetlen környezetben előforduló gyakori állatok, növények, növényi részek (pl. levél, termés) közül néhány megfigyelése, lerajzolása, egyszerű csoportosítása hasonló tulajdonságok alapján. Növények gondozása az iskolakertben, az osztályban. A növények gondozásával kapcsolatos változások folyamatos megfigyelése, a tapasztaltak lejegyzése. Tanítói kérdésre egy-egy élőlény jellegzetességeinek felsorolása. Testünk főbb részei. Tájékozódás a saját testen. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére. Szervezetünk megfigyelhető ritmusai (szívdobogás, légzés, alvás és ébrenlét, mozgások). Testük működésének, változásainak megfigyelése különböző hatásokra. Az érzékszervek neve, szerepük a környezet megismerésében. Az egészség és betegség. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés. A tisztálkodás. Az óvodai helyes szokások folytatása, gyakorlása. A helytelen szokások megbeszélése. (2 óra) A leggyakoribb balesetek megelőzésének módja. Segítségkérés balesetkor. A mentők, tűzoltók, rendőrség segélyhívószámának ismerete. Ismerkedés a biztonságot szolgáló szervezetek munkájával. Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, a betegséggel és a balesettel kapcsolatban. Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra). Játékos gyakorlatok az irányok használatára. Az iskola neve. Az iskola fontosabb helyiségei, azok rendeltetése. Az iskola épületének megismerése. Tájékozódás az iskola épületében. Az iskola környékének jellemző közterei. Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A gyalogos közlekedés legfontosabb veszélyhelyzetei, szabályai. (Átkelés az úttesten, vasúti átjárón. A közlekedési lámpa és a rendőr jelzései.) Közös gyalogos közlekedési élmény megélése, megbeszélése. A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása. Szabálytudat alakítása. A buszos közlekedés szabályai, a veszélyek elkerülésének módjai. A lakóhely ismerete A település, településrész neve. A tanuló lakhelyének pontos címe. Az iskola pontos címe. Az iskola környékének bejárása. Városi és falusi települések összehasonlítása. Ellenőrzés, értékelés Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Az értékelés szempontjai az órai aktivitás, a feladatokhoz való viszonyulás. Elsajátított ismereteikről folyamatosan számot adnak a tanító kérdéseire adott válaszaikkal, színezéssel, rajzolással. A tanulók munkájukról negyedévente szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei Tudja felsorolni az évszakokat, a hét napjait! Ismerje fel képről a különböző évszakokat jellemzőik alapján! Tudjon felsorolni néhány, közvetlen környezetében élő növényt és állatot! Ismerje főbb testrészeit! Tudja saját lakcímét! Tankönyv Gálné Domoszlai Erika: Természet- és társadalomismeret 1., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 2. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Tájékozódás a társas kapcsolatokban A lakóhely ismerete További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 2 óra 8 óra 11 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 5 óra 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 4 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 37 óra Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek A tanuló közvetlen környezete érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, ezek rögzítése rajzban és írásban tanítói segítséggel. Rövid, szóbeli vagy írásbeli kérdésre írásbeli válasz adása önállóan. Kérdések megfogalmazása az összefüggések keresésekor. Vélemények megfogalmazása helyzetelemzéskor. Összehasonlítás, csoportosítás. Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írásban. Becslések, mérések, mértékegységek használata. Gyűjtemények készítése, rendezése. Témakörök tartalma Tájékozódás a társas kapcsolatokban Az együttlét magatartásbeli feltételei; közérzet és hangulat összefüggései. Önismeret fejlesztése. A belső tulajdonságok cselekedetekben való megjelenése, a külső tulajdonságokkal szembeni elsődlegességük tudatosítása. Ellentétes magatartásformák szembeállítása. A környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságainak (szín, alak, hőmérséklet, felület, illat, íz, hang) megfigyelése. Az érzékszervek és szerepük a tapasztalatszerzésben. Az érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok. Az anyagok csoportosítása, összehasonlítása. Kapcsolat az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk között. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Mérhető és nem mérhető tulajdonságok. Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, hőmérséklet becslése, mérése alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel. Mérési napló készítése. Tapasztalatszerzés, megfigyelések tanulmányi séta során különböző élőhelyek (kert, erdő, mező, vízpart) élővilágáról. Fás szárú és lágy szárú növények jellemzői, összehasonlításuk. Élőlények csoportosítása jellemző jegyek alapján (pl. növény, állat, fás szárú, lágy szárú, emlős, madár). A leggyakoribb gyümölcs- és zöldségfajták megismerése, szerepük az egészséges táplálkozásban. A leggyakoribb haszonállatok megismerése. A vadon élő és háziállatok élete közötti különbség Az élőlények időbeni változásainak megfigyelése (növekedés, fejlődés, pusztulás). Környezeti tényezők és az életmód közötti összefüggések megismerése. Ismétlődő jelenségek, tevékenységek. Legfontosabb szerveink, és szerepük életünkben. Főbb életműködéseink megismerése (mozgás, táplálkozás, légzés, fejlődés). Különböző mérések elvégzése saját testen. A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai (pl. napsugárzás, hő, zaj, szennyezett levegő, víz, képernyő hatása, erős fény), és az ezek ellen való védekezés. Helyes napirend. A helyes fog- és testápolási technikák megismerése, gyakorlása. A fogak ápolása. A fogorvos és az orvos gyógyító munkája. Fejlődésben lemaradt és sérült emberekhez való viszonyunk. Az iskola környékének megfigyelése tanulmányi séta során. Iskolánk rendje, tisztasága. Út az otthontól az iskoláig. A közlekedés illemszabályai, a helyes viselkedés járműveken. Közös élményszerzés különböző közlekedési eszközökön. Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. Dramatikus játékok a helyes magatartásformák begyakorlására. A lakóhely ismerete A település jellemző természeti formáinak (síkság, dombok, hegyek, völgyek patakok, folyók) megfigyelése, elnevezése, felismerése. Természeti értékeinek, szépségének felfedezése. A település utcái, házai egykor. A település lakóinak élete régen és most. Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint (képek segítségével) szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, aktivitás. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, gyűjtőmunkáikra osztályzatokat, illetve az írásbeli feladatok megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor és tanév végén írásbeli szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések segítségével! Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismert témakörökben csoportosítson megadott szempontok szerint! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről! Legyen képes méréseket végezni, s az alapvető mértékegységekről tudja, hogy mit lehet vele mérni. Tudja a napszakok, a hét napjai, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymás utáni sorrendjét! Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit! Ismerje az időjárás hatását az emberek, állatok és növények életére! Az élő élettelen természet megkülönböztetése. A tanult élőlények közül egy állat és egy növény jellemző jegyeit sorolja fel! Nevezze meg a növények főbb részeit (gyökér, törzs, lombkorona, szár, levél, virág), az állatok és az ember főbb testrészeit! Tudjon útba igazítani idegent az iskola környékén! Ismerje a közlekedési szokásokat, magatartásformákat a biztonságos közlekedésben! Ismerje fel a gyalogos közlekedés veszélyhelyzeteit! Nevezze meg a gyors segítséget nyújtó foglalkozásokat! Tankönyvek Dr. Miklovicz Árpád: Természet- és társadalomismeret 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné: Közvetlen környezetünk 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 3. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Az ember és környezetének kapcsolata Országismeret Összesen folyamatosan 9 óra 6 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 5 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 5 óra 6 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 4 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 37 óra Belépő tevékenységi formák, fejlesztendő megismerési módszerek Egyszerű kísérletek elvégzése a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel. A folyamatok nyomon követése. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között. Mérések, méréssorozatok végzése. A tapasztalatok általánosítása. Tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával. Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival (gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, térképek, álló- és mozgóképek). Tévéműsorokban, reklámokban előforduló helyes és téves tájékoztatás megfigyelése, elemzése. A témakörök tartalma A környezetben előforduló anyagok megfigyelése, mérése. Mértékegységek átváltása. A mérési eredmények rögzítése írásban önállóan, előzetes megbeszélés után. A változások megfigyelése. A hőmérséklet változása. Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése tapasztalatok, megfigyelések alapján. Rövid szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról. Tapasztalatszerzés a különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről. A halmazállapot-változás megtapasztalása, feltételeinek előállítása. Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és egyes hétköznapi jelenségek között. Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változásai. A víz körforgása. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Az olvadás és az oldódás megkülönböztetése. Vizsgálódás mágnesekkel. Éghető és éghetetlen anyagok vizsgálata. Az égés feltételeinek megfigyelése. Az égés mint veszélyforrás. Veszélyre figyelmeztető jelek, jelzések. Teendők tűz esetén. A tűzoltók munkája. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 A növények változásának folyamatos megfigyelése. A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására. A környezet változásainak (pl. fény, talaj, időjárás, szennyező anyagok) hatása a növények életére. A növényi élet évszakos ritmusa. Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet változásainak hatása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti viselkedése. Különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez fűződő kapcsolataiknak megfigyelése a valóságban, álló- és mozgóképeken. Növények és állatok kapcsolata, egymásra utaltsága. Az ember szerepe a környezetében élő más élőlények életfeltételeinek alakításában. Tetteink következményeinek kutatása. Helyes viselkedés a természetben. Az ember és környezetének kapcsolata Az ember tudatos környezetalakító munkájának (pl. házépítés, települések létrehozása, erdőgazdálkodás) megismerése. Néhány ezzel kapcsolatos foglalkozás megismerése. A környezet kímélésének szükségessége e tevékenységek során. Gazdasági folyamatok megismerése, az ember céljai és feladatai ezekben. A tej feldolgozásának folyamata. A búza termelése, feldolgozása. Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társakéival. Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek vizsgálata. A környezet változásainak hatása életünkre. A sport és a helyes napirend kialakításának szerepe az egészséges életmódban. A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés). A leggyakoribb fertőző betegségek és megelőzésük. A védőoltások fontossága. A beteglátogatás, betegápolás szabályai. A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek közötti oksági összefüggés keresése (pl. kézmosás, zsebkendőhasználat). A mentősök munkája, az orvosi ügyelet. A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolással. Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképszerű képes ábrázolások, térképvázlat készítése az iskola környékéről. Szimbolikus jelek alkalmazása útvonalrajzok, térképszerű ábrázolások készítése során ismert terepről. Felszíni formák és ábrázolásuk térképen. A négy fő világtáj. Tájékozódás iránytű segítségével terepgyakorlatok során. A tágabb lakóhely jellemző helyi és távolsági közlekedési eszközei. Utazás tömegközlekedési eszközökön. Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása valós helyzetekben. Helyes és helytelen utazási szokásaink. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Kapcsolat keresése a viselkedés és a gyermekbalesetek között. A veszélyhelyzet okainak keresése. A rendőrség munkája. Országismeret Ismerkedés a főváros és az ország más vidékeinek életével közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés útján. Hazánk fővárosa, Budapest. Ismerkedés a főváros nevezetes, és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, helyeivel (pl. Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, nagykörút, üzletek, színházak, állatkert, Margitsziget, közlekedés). Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, környezet iránti érzékenység. A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, gyűjtőmunkáikra osztályzatot, feladatok írásbeli megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor és tanév végén szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon! Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról! Olvassa le helyesen a hőmérőt! Használja helyesen a tanult mértékegységeket! Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra! Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat! Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlényfajt! Sorolja fel az élőlények életfeltételeit! Nevezzen meg az ember környezetformáló tevékenységei közül legalább egyet! Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek! Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot! Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton! Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat! Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit! Tankönyv, segédkönyv - Dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné: Közvetlen környezetünk 3., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Első atlaszom, Cartographia Kft., Budapest, 2000 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 4. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 74 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Országismeret További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 10 óra 15 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 8 óra 18 óra (ebből 3 óra tanulmányi séta) 5 óra 13 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 5 óra 74 óra Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek A tapasztalatok elemzése tanítói segédlettel. Folyamatos megfigyelés. Folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerű összefüggések felismerése. Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával. Méréssor megtervezése, végzése. Az egyéni ismeretszerzés megalapozása. Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a könyvtári tájékozódás eredményéről. Összefüggő feleletek tanítói kérdésekre. A jelenségek megfigyelésével, okok keresésével következtetések levonása. A témakörök tartalma Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága, szennyezettsége. Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a talaj, a víz tisztaságáról. A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyezőforrások a környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés lehetőségei. Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. Az iskola levegőtisztaságának megfigyelése. Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és egyszerű vizsgáló eszközökkel (pl. nagyító, szűrőpapír). A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének belátása. A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem lehetőségeinek megismerése. A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi viselkedésünk és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 A tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek jellemzői. Az erdő, a füves, a vizes élőhelyek jellemzői. Ezen élőhelyek néhány gyakori növény és állatfajának jellemzői (testfelépítése, mérete, jellemző részei, szervei, táplálkozása, szaporodása, változása, illetve viselkedése, alkalmazkodása). Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye, életmódja és testfelépítése között. A helyi környezet és az élőlények környezetalakító hatásainak vizsgálata. Az iskola környékén megfigyelhető néhány lágy és fás szárú növény, valamint néhány emlős-, gerinctelen állat és madár tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba sorolása. Az ember hatása környezetére, az élőhelyekre. A természet védelmének fontossága, védett helyi értékeink. Néhány védett növény- és állatfaj megismerése. Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. Kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között. Az ember életkori szakaszai. Különböző életkorú emberek szervezetének, életműködéseinek, viselkedésének összehasonlítása. A gyerekek helyes viszonyulása a különböző korú emberekhez (pl. tiszteletadás, segítség). Megfigyelések, mérések a testen, a mérések rögzítése tanítói segédlettel. Helyes és helytelen szokásaink. Az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerezés) kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra. A reklámok hatása életmódunkra. A reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével. A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. Különböző domborzatú tájak, legnagyobb vizeink felismerése Magyarország domborzati térképén. Az időjárás elemeinek felszínalakító munkája, ennek modellezése. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról és vizeiről. Közvetett tapasztalatszerzés a helyben nem megtapasztalható felszíni formákról. A lakóhely a térképen. A közigazgatási térkép legfontosabb jelölései. Tájékozódási gyakorlatok az iskola környékének térképével és egyszerű tájolóval. Elemi szintű tájékozódás Magyarország térképén. A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Tájaink képekben. Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek, leírások alapján. A kerékpáros közlekedés szabályai. A kerékpározás veszélyei. Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítására. Utazás megtervezése. Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. A kerékpáros balesetek elkerülése, veszélyhelyzetek elemzése. Országismeret Hazánk természeti szépségeinek, kulturális emlékeinek értékei képekben. A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése térképen, felismerése képről. Településtípusok (város, falu, tanya), foglalkozások a különböző településtípusokon, illetve a településtípusok egymásrautaltsága. Jellemző képek gyűjtése, rendezése. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Tájékozódás arról, hogy a magyarokon kívül más népcsoportok is élnek hazánkban, és magyarok is élnek a határokon túl. Híres magyarok, hírünk a világban. A lakóhely híres szülöttei. Híres emberek fennmaradt emlékeinek a kutatása. Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, környezete iránti érzékenység, aktivitás. A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, osztályzatot kapnak, feladatok írásbeli megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor írásbeli szöveges értékelést, a tanév végén érdemjegyet kapnak. A továbbhaladás feltételei A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat! Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon! Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlősállatot, madarat, gerinctelen állatot! Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket! Nevezzen meg környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait! Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzőket! Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább! Ismerje a domborzat jelölését a térképen! Találja meg lakóhelyét és Magyarország nagy tájait a domborzati térképen! Tudjon elemi szinten eligazodni Magyarország közigazgatási térképén! Ismerje az időjárás elemeinek földfelszín-alakító munkáját! Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között! Nevezzen meg veszélyhelyzeteket a járművekkel való közlekedés és kerékpározás közben! Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat! Tankönyvek, segédkönyv: - Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret tankönyv 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret munkafüzet 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Gerhardtné Rugli Ilona: Természetismeret témazáró feladatlapok 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Első atlaszom, Cartographia Kft., Budapest, 2000 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET évfolyam

KÖRNYEZETISMERET évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 2 évi 74 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, személye biztonság növelése.

Óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, személye biztonság növelése. KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM CÉLOK, FELADATOK: Érdeklődés felkeltése a környezet élő és élettelen világa iránt. Lakóhelyük, környezetük önálló megismerése. Jól értelmezhető, könnyen felidézhető, egyszerű

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam. Célok és feladatok KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam Célok és feladatok A környezetismeret tantárgynak számos kulcskompetencia fejlesztésére van lehetősége. - Különféle kommunikációs helyzetben kommunikálni tudjon (például:

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné

TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné TERMÉSZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Ádámné, Horváth A. Gézáné, Rimainé Sz. Julianna, Szabóné Déri Ágota, Vörösváczki Mihályné 1. ÉVFOLYAM Témakörök, tartalmak A megismerési módszerek alapozása I. Tájékozódás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Bevezetés A tantárgy tanításának célja:

Bevezetés A tantárgy tanításának célja: Bevezetés A tantárgy a gyermeki kíváncsiság megőrzésével a tanulók természet iránti érdeklődését az élettelen és élővilág felfedezésére, vizsgálatára, megismerésére irányítja, értékeinek tiszteletére,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam A változat Készítette: Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Pécsi Ildikó Szabados Anikó A kerettantervrendszert

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről

Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről . Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központja 1051 Budapest, Dorottya utca 8. Telefon: 318-65-31 Hamrák Anna tudományos munkatárs Vélemény. Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről

Részletesebben

ADAPTÁLT KERETTANTERV

ADAPTÁLT KERETTANTERV ADAPTÁLT KERETTANTERV A Környezetünk titkai c. tankönyvcsaládhoz Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Környezet- ismeret 1 4.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERVE 1 4. évfolyam 2008. A T AN T Á R G Y T AN Í T Á S Á N AK C É L J A, F E L AD AT AI A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET. 1.osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája KÖRNYEZETISMERET 1.osztály T A N M E N E T Környezetismeret NAT 2012 2016/2017 36 óra /Heti 1 óra/ Taneszközök: Lénártné Póta Erzsébet-Tóth

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam)

KÖRNYEZETISMERET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam) KÖRNYEZETISMERET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember a természetben műveltségterületen az oktatás-nevelés a természeti folyamatok, összefüggések és az ember ezekkel való

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás Az technika tanterv a NTK Műhely

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 1,5 évi 55,5 Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda

TANMENETJAVASLAT. a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET. az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz. Írta: Bauer Melinda TANMENETJAVASLAT a Bauer Melinda Kristóf Enikõ KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1. osztályosai számára c. munkatankönyvhöz Írta: Bauer Melinda Felelõs szerkesztõ: Ballér Judit Bauer Melinda, 2001

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Környezeti nevelés az alsó tagozaton

Környezeti nevelés az alsó tagozaton Környezeti nevelés az alsó tagozaton Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben