Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám Évfolyamok óraszáma Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának a megtartására olyan tanító alkalmas, akinek műveltség területe az angol nyelv, vagy angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. A környezetismeret tantárgy tanításának célja és feladatai - A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat! - Alakítsa ki és fejlessze a tanulókban a bibliai értékeket képviselő magatartásformákat élő és élettelen környezetükhöz való viszonyukban és társas kapcsolataikban! - Ismerkedjenek meg egyre táguló körben környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával! - A tanítás-tanulás folyamatában a tanulók iskolai, települési környezete és hazánk megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk! - A tantárgy feladata a természettudományos műveltség megalapozása, az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotás tevékeny tapasztalatszerzéssel. - Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető és mérhető tulajdonságairól, tanítson meg elemi fokon tájékozódni térben és időben! - Alakítsa ki az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformákat! - Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alakítsa ki az egészséges életmód iránti igényt! - Tanítson meg egyre nagyobb önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni. - Alakítsa ki bennük a természet és környezet védelme iránti felelősséget. Fejlesztési követelmények Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek - A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt! Tudjon ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges ismerethordozók révén! - Tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálat és modellezés által! Ismerje a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 balesetmentesen! Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában! - Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában! - Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban és írásban rögzíteni! - Tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni! Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában! Legyen képes ismereteit különböző szempontok szerint csoportosítani, vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni! Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket! Legyen képes a tanultakat felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában! - Ismeretei ébresszék fel felelősségérzetét a természet védelme és saját egészsége iránt! Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség)! Tudja, hogyan kell viselkedni veszélyhelyzetekben! A témakörök tartalma Tájékozottság az anyagról Ismerje meg a környezetében előforduló anyagok jellemzőit! Ehhez szükséges, hogy: - megtapasztalja közvetlen környezete legfontosabb élő és élettelen anyagainak alapvető tulajdonságait, - kísérletezéssel ismerje meg néhány anyag egyszerű változásának folyamatát, - tudja, mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban környezetét, - tudja, mely anyagok, eszközök a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek Legyen a tanulónak áttekintése a Föld és a földi élet változásairól! Tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak! Ezért fontos, hogy: - ismerje a napszakok és az évszakok változásait, - szerezzen gyakorlatot az idő mérésében és az időtartamok becslésében, - ismerje fel közvetlen környezete és az élőlények változásai közötti összefüggéseket. Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek Legyen tájékozott a tanuló az őt körülvevő világban! Ismerje az egyes tájak és az ott előforduló élőlények jellegzetességeit! Ehhez fontos, hogy: - tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez viszonyítani, - legyen képes helyzetét, mozgását különböző nézőpontból szemlélni, jellemezni, - tudjon tájékozódni és útbaigazítást adni iskolája környékén, - ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését, - ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival, - elemi szinten tudjon tájékozódni a térképen, A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 - ismerje a domborzati és közigazgatási térkép néhány fontos jelét, - tudja lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal. Tájékozódás a természettudományos megismerésről Szerezzen jártasságot a természettudományos megismerésben! Ehhez a tanulókban: - váljék tudatossá, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük, - tudja, hogy ismereteit könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, - vegye figyelembe, hogy mindezekben téves nézetekkel is találkozhat, - tudjon környezetére vonatkozó kérdéseket önállóan megfogalmazni, - legyen képes beszámolni saját tapasztalatairól, illetve önállóan szerzett ismereteiről, - tudjon írásban válaszolni egyszerű szóbeli vagy írásbeli kérdésekre, - tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni, - ismerje meg a tudósok munkáját, kiemelkedő eredményeit! A közlekedésben való biztonságos részvétel A balesetek elkerülése érdekében a tanulónak tudnia kell a biztonságos közlekedés alapismereteit! Ehhez szükséges, hogy: - ismerje a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait, - tudja a leggyakoribb balesetek megelőzésének lehetőségeit, - tudjon veszélyhelyzetben segítséget kérni, - alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartásformákat, illemszabályokat. Emberismeret, önismeret, honismeret - Ismerje az egészségmegőrzés szabályait, - legyen igénye a tisztaságra, a korszerű táplálkozásra, a mindennapos mozgásra és a szabadidő hasznos eltöltésére, - ismerkedjen szűkebb környezete kulturális emlékeivel, - gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, lakóhelye, szülőföldje hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek! Tájékozódás a társas kapcsolatokban - ismerje az osztálytárs, padszomszéd fogalmát, - tudjon különbséget tenni helyes és helytelen magatartási formák között, - alakuljon ki benne tisztelettudó magatartás társaival és a felnőttekkel szemben! A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 1. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Tájékozódás a társas kapcsolatokban A lakóhely ismerete További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 2 óra 8 óra 8 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 8 óra 3 óra 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 37 óra Belépő tevékenységi formák, a fejlesztendő megismerési módszerek Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályteremben és az osztálytermen kívül tanulmányi séták és kirándulások során. Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. A tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban tanítói segédlettel. A megfigyeltek pontos kifejezése szóban. Saját korábbi élményekről néhány mondatos beszámoló szóban. A tanuló közvetlen környezetében élőlények megfigyelése a tanító irányításával. Tapasztalatok rajzos rögzítése, a korábbi élmények beépítése. A valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképeken, rajzokon. Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott szempontok alapján. Csoportosítási szempont észrevétele. A megismert élőlények, jelenségek felismerése képeskönyvek, diaképek, filmfelvételek segítségével. A feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel, színezéssel. A témakörök tartalma Tájékozódás a társas kapcsolatokban A társas kapcsolatok megszervezése. Az osztálytárs, padszomszéd fogalmának megismerése. Az alkalmazkodóképesség és az önismeret fejlesztése. A külső jellemzők és a belső tulajdonságok szétválasztása. A cselekedetekben megnyilvánuló értékes tulajdonságok felismerése. A helyes és helytelen magatartás megkülönböztetése. A nap időtartama, a napszakok váltakozása, jellemzői. Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról, a különböző napszakokban történtekről. Az időjárás elemeinek megfigyelése: napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék. A víz megjelenési formái a természetben. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos rögzítése. Az időjárás megfigyelése során a víz különböző megjelenési formáinak felismerése: eső, hó, zúzmara, pára, köd, dér, jég, pára. A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei. Az évszakok jellemző időjárása. Az évszakok sorrendje, a hónapok nevei és sorrendje. Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján. Évszakok jellemző időjárásának felismerése képről, filmről. Az ember alkalmazkodása az évszakokhoz (öltözködés, házépítés stb.). Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások (az ünneplés jelentősége, célja és tartalma, felkészülés). Iskolai, nemzeti, bibliai, világméretű ünnepek. Az ünneplésben való részvétel illemszabályai (pl. öltözet, megfelelő magatartási formák). Az élő és élettelen közötti különbség. A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények megfigyelése (mérete, színe, alakja, illata, jellemző részei, élőhelye). Elemi ismeretek a növénygondozásról (magvetés, ültetés, öntözés). A tanuló közvetlen környezetében előforduló növények és állatok megfigyelése, érzékszervi tapasztalatszerzés a tanító irányításával. A sokféleség bemutatása. A valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképen, rajzon. A közvetlen környezetben gyakran előforduló állatok, társállatok, háziállatok megfigyelése (mérete, alakja, színe, hangja, mozgása, táplálkozása, jellemző tevékenységei, szaporodása). Az emlős és madár fogalmának értelmezése, megkülönböztetése. A közvetlen környezetben előforduló gyakori állatok, növények, növényi részek (pl. levél, termés) közül néhány megfigyelése, lerajzolása, egyszerű csoportosítása hasonló tulajdonságok alapján. Növények gondozása az iskolakertben, az osztályban. A növények gondozásával kapcsolatos változások folyamatos megfigyelése, a tapasztaltak lejegyzése. Tanítói kérdésre egy-egy élőlény jellegzetességeinek felsorolása. Testünk főbb részei. Tájékozódás a saját testen. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére. Szervezetünk megfigyelhető ritmusai (szívdobogás, légzés, alvás és ébrenlét, mozgások). Testük működésének, változásainak megfigyelése különböző hatásokra. Az érzékszervek neve, szerepük a környezet megismerésében. Az egészség és betegség. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés. A tisztálkodás. Az óvodai helyes szokások folytatása, gyakorlása. A helytelen szokások megbeszélése. (2 óra) A leggyakoribb balesetek megelőzésének módja. Segítségkérés balesetkor. A mentők, tűzoltók, rendőrség segélyhívószámának ismerete. Ismerkedés a biztonságot szolgáló szervezetek munkájával. Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, a betegséggel és a balesettel kapcsolatban. Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra). Játékos gyakorlatok az irányok használatára. Az iskola neve. Az iskola fontosabb helyiségei, azok rendeltetése. Az iskola épületének megismerése. Tájékozódás az iskola épületében. Az iskola környékének jellemző közterei. Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 A gyalogos közlekedés legfontosabb veszélyhelyzetei, szabályai. (Átkelés az úttesten, vasúti átjárón. A közlekedési lámpa és a rendőr jelzései.) Közös gyalogos közlekedési élmény megélése, megbeszélése. A gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása. Szabálytudat alakítása. A buszos közlekedés szabályai, a veszélyek elkerülésének módjai. A lakóhely ismerete A település, településrész neve. A tanuló lakhelyének pontos címe. Az iskola pontos címe. Az iskola környékének bejárása. Városi és falusi települések összehasonlítása. Ellenőrzés, értékelés Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Az értékelés szempontjai az órai aktivitás, a feladatokhoz való viszonyulás. Elsajátított ismereteikről folyamatosan számot adnak a tanító kérdéseire adott válaszaikkal, színezéssel, rajzolással. A tanulók munkájukról negyedévente szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei Tudja felsorolni az évszakokat, a hét napjait! Ismerje fel képről a különböző évszakokat jellemzőik alapján! Tudjon felsorolni néhány, közvetlen környezetében élő növényt és állatot! Ismerje főbb testrészeit! Tudja saját lakcímét! Tankönyv Gálné Domoszlai Erika: Természet- és társadalomismeret 1., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 2. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Tájékozódás a társas kapcsolatokban A lakóhely ismerete További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 2 óra 8 óra 11 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 5 óra 3 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 4 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 37 óra Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek A tanuló közvetlen környezete érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, ezek rögzítése rajzban és írásban tanítói segítséggel. Rövid, szóbeli vagy írásbeli kérdésre írásbeli válasz adása önállóan. Kérdések megfogalmazása az összefüggések keresésekor. Vélemények megfogalmazása helyzetelemzéskor. Összehasonlítás, csoportosítás. Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írásban. Becslések, mérések, mértékegységek használata. Gyűjtemények készítése, rendezése. Témakörök tartalma Tájékozódás a társas kapcsolatokban Az együttlét magatartásbeli feltételei; közérzet és hangulat összefüggései. Önismeret fejlesztése. A belső tulajdonságok cselekedetekben való megjelenése, a külső tulajdonságokkal szembeni elsődlegességük tudatosítása. Ellentétes magatartásformák szembeállítása. A környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságainak (szín, alak, hőmérséklet, felület, illat, íz, hang) megfigyelése. Az érzékszervek és szerepük a tapasztalatszerzésben. Az érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok. Az anyagok csoportosítása, összehasonlítása. Kapcsolat az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk között. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Mérhető és nem mérhető tulajdonságok. Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, hőmérséklet becslése, mérése alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel. Mérési napló készítése. Tapasztalatszerzés, megfigyelések tanulmányi séta során különböző élőhelyek (kert, erdő, mező, vízpart) élővilágáról. Fás szárú és lágy szárú növények jellemzői, összehasonlításuk. Élőlények csoportosítása jellemző jegyek alapján (pl. növény, állat, fás szárú, lágy szárú, emlős, madár). A leggyakoribb gyümölcs- és zöldségfajták megismerése, szerepük az egészséges táplálkozásban. A leggyakoribb haszonállatok megismerése. A vadon élő és háziállatok élete közötti különbség Az élőlények időbeni változásainak megfigyelése (növekedés, fejlődés, pusztulás). Környezeti tényezők és az életmód közötti összefüggések megismerése. Ismétlődő jelenségek, tevékenységek. Legfontosabb szerveink, és szerepük életünkben. Főbb életműködéseink megismerése (mozgás, táplálkozás, légzés, fejlődés). Különböző mérések elvégzése saját testen. A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai (pl. napsugárzás, hő, zaj, szennyezett levegő, víz, képernyő hatása, erős fény), és az ezek ellen való védekezés. Helyes napirend. A helyes fog- és testápolási technikák megismerése, gyakorlása. A fogak ápolása. A fogorvos és az orvos gyógyító munkája. Fejlődésben lemaradt és sérült emberekhez való viszonyunk. Az iskola környékének megfigyelése tanulmányi séta során. Iskolánk rendje, tisztasága. Út az otthontól az iskoláig. A közlekedés illemszabályai, a helyes viselkedés járműveken. Közös élményszerzés különböző közlekedési eszközökön. Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. Dramatikus játékok a helyes magatartásformák begyakorlására. A lakóhely ismerete A település jellemző természeti formáinak (síkság, dombok, hegyek, völgyek patakok, folyók) megfigyelése, elnevezése, felismerése. Természeti értékeinek, szépségének felfedezése. A település utcái, házai egykor. A település lakóinak élete régen és most. Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint (képek segítségével) szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, aktivitás. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, gyűjtőmunkáikra osztályzatokat, illetve az írásbeli feladatok megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor és tanév végén írásbeli szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések segítségével! Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismert témakörökben csoportosítson megadott szempontok szerint! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről! Legyen képes méréseket végezni, s az alapvető mértékegységekről tudja, hogy mit lehet vele mérni. Tudja a napszakok, a hét napjai, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymás utáni sorrendjét! Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit! Ismerje az időjárás hatását az emberek, állatok és növények életére! Az élő élettelen természet megkülönböztetése. A tanult élőlények közül egy állat és egy növény jellemző jegyeit sorolja fel! Nevezze meg a növények főbb részeit (gyökér, törzs, lombkorona, szár, levél, virág), az állatok és az ember főbb testrészeit! Tudjon útba igazítani idegent az iskola környékén! Ismerje a közlekedési szokásokat, magatartásformákat a biztonságos közlekedésben! Ismerje fel a gyalogos közlekedés veszélyhelyzeteit! Nevezze meg a gyors segítséget nyújtó foglalkozásokat! Tankönyvek Dr. Miklovicz Árpád: Természet- és társadalomismeret 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné: Közvetlen környezetünk 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 3. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: HETI ÓRASZÁM: 37 ÓRA 1 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Az ember és környezetének kapcsolata Országismeret Összesen folyamatosan 9 óra 6 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 5 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 5 óra 6 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 2 óra 4 óra (ebből 1 óra tanulmányi séta) 37 óra Belépő tevékenységi formák, fejlesztendő megismerési módszerek Egyszerű kísérletek elvégzése a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében. A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel. A folyamatok nyomon követése. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között. Mérések, méréssorozatok végzése. A tapasztalatok általánosítása. Tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával. Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival (gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, térképek, álló- és mozgóképek). Tévéműsorokban, reklámokban előforduló helyes és téves tájékoztatás megfigyelése, elemzése. A témakörök tartalma A környezetben előforduló anyagok megfigyelése, mérése. Mértékegységek átváltása. A mérési eredmények rögzítése írásban önállóan, előzetes megbeszélés után. A változások megfigyelése. A hőmérséklet változása. Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése tapasztalatok, megfigyelések alapján. Rövid szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról. Tapasztalatszerzés a különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről. A halmazállapot-változás megtapasztalása, feltételeinek előállítása. Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és egyes hétköznapi jelenségek között. Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változásai. A víz körforgása. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Az olvadás és az oldódás megkülönböztetése. Vizsgálódás mágnesekkel. Éghető és éghetetlen anyagok vizsgálata. Az égés feltételeinek megfigyelése. Az égés mint veszélyforrás. Veszélyre figyelmeztető jelek, jelzések. Teendők tűz esetén. A tűzoltók munkája. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 A növények változásának folyamatos megfigyelése. A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására. A környezet változásainak (pl. fény, talaj, időjárás, szennyező anyagok) hatása a növények életére. A növényi élet évszakos ritmusa. Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet változásainak hatása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti viselkedése. Különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez fűződő kapcsolataiknak megfigyelése a valóságban, álló- és mozgóképeken. Növények és állatok kapcsolata, egymásra utaltsága. Az ember szerepe a környezetében élő más élőlények életfeltételeinek alakításában. Tetteink következményeinek kutatása. Helyes viselkedés a természetben. Az ember és környezetének kapcsolata Az ember tudatos környezetalakító munkájának (pl. házépítés, települések létrehozása, erdőgazdálkodás) megismerése. Néhány ezzel kapcsolatos foglalkozás megismerése. A környezet kímélésének szükségessége e tevékenységek során. Gazdasági folyamatok megismerése, az ember céljai és feladatai ezekben. A tej feldolgozásának folyamata. A búza termelése, feldolgozása. Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társakéival. Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek vizsgálata. A környezet változásainak hatása életünkre. A sport és a helyes napirend kialakításának szerepe az egészséges életmódban. A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés). A leggyakoribb fertőző betegségek és megelőzésük. A védőoltások fontossága. A beteglátogatás, betegápolás szabályai. A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek közötti oksági összefüggés keresése (pl. kézmosás, zsebkendőhasználat). A mentősök munkája, az orvosi ügyelet. A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolással. Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképszerű képes ábrázolások, térképvázlat készítése az iskola környékéről. Szimbolikus jelek alkalmazása útvonalrajzok, térképszerű ábrázolások készítése során ismert terepről. Felszíni formák és ábrázolásuk térképen. A négy fő világtáj. Tájékozódás iránytű segítségével terepgyakorlatok során. A tágabb lakóhely jellemző helyi és távolsági közlekedési eszközei. Utazás tömegközlekedési eszközökön. Helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása valós helyzetekben. Helyes és helytelen utazási szokásaink. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 Kapcsolat keresése a viselkedés és a gyermekbalesetek között. A veszélyhelyzet okainak keresése. A rendőrség munkája. Országismeret Ismerkedés a főváros és az ország más vidékeinek életével közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés útján. Hazánk fővárosa, Budapest. Ismerkedés a főváros nevezetes, és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, helyeivel (pl. Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, nagykörút, üzletek, színházak, állatkert, Margitsziget, közlekedés). Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, környezet iránti érzékenység. A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, gyűjtőmunkáikra osztályzatot, feladatok írásbeli megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor és tanév végén szöveges értékelést kapnak. A továbbhaladás feltételei A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon! Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról! Olvassa le helyesen a hőmérőt! Használja helyesen a tanult mértékegységeket! Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra! Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat! Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlényfajt! Sorolja fel az élőlények életfeltételeit! Nevezzen meg az ember környezetformáló tevékenységei közül legalább egyet! Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek! Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot! Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton! Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat! Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit! Tankönyv, segédkönyv - Dr. Horváth Zoltánné Gátas Ferencné: Közvetlen környezetünk 3., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Első atlaszom, Cartographia Kft., Budapest, 2000 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 4. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 74 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA Témakörök, tanórák felosztása A megismerési módszerek alapozása Országismeret További felhasználható órakeret Összesen folyamatos 10 óra 15 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 8 óra 18 óra (ebből 3 óra tanulmányi séta) 5 óra 13 óra (ebből 2 óra tanulmányi séta) 5 óra 74 óra Belépő tevékenységformák, fejlesztendő megismerési módszerek A tapasztalatok elemzése tanítói segédlettel. Folyamatos megfigyelés. Folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerű összefüggések felismerése. Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával. Méréssor megtervezése, végzése. Az egyéni ismeretszerzés megalapozása. Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a könyvtári tájékozódás eredményéről. Összefüggő feleletek tanítói kérdésekre. A jelenségek megfigyelésével, okok keresésével következtetések levonása. A témakörök tartalma Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága, szennyezettsége. Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a talaj, a víz tisztaságáról. A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyezőforrások a környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés lehetőségei. Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. Az iskola levegőtisztaságának megfigyelése. Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és egyszerű vizsgáló eszközökkel (pl. nagyító, szűrőpapír). A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének belátása. A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem lehetőségeinek megismerése. A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi viselkedésünk és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 A tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek jellemzői. Az erdő, a füves, a vizes élőhelyek jellemzői. Ezen élőhelyek néhány gyakori növény és állatfajának jellemzői (testfelépítése, mérete, jellemző részei, szervei, táplálkozása, szaporodása, változása, illetve viselkedése, alkalmazkodása). Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye, életmódja és testfelépítése között. A helyi környezet és az élőlények környezetalakító hatásainak vizsgálata. Az iskola környékén megfigyelhető néhány lágy és fás szárú növény, valamint néhány emlős-, gerinctelen állat és madár tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba sorolása. Az ember hatása környezetére, az élőhelyekre. A természet védelmének fontossága, védett helyi értékeink. Néhány védett növény- és állatfaj megismerése. Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. Kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között. Az ember életkori szakaszai. Különböző életkorú emberek szervezetének, életműködéseinek, viselkedésének összehasonlítása. A gyerekek helyes viszonyulása a különböző korú emberekhez (pl. tiszteletadás, segítség). Megfigyelések, mérések a testen, a mérések rögzítése tanítói segédlettel. Helyes és helytelen szokásaink. Az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerezés) kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra. A reklámok hatása életmódunkra. A reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével. A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. Különböző domborzatú tájak, legnagyobb vizeink felismerése Magyarország domborzati térképén. Az időjárás elemeinek felszínalakító munkája, ennek modellezése. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról és vizeiről. Közvetett tapasztalatszerzés a helyben nem megtapasztalható felszíni formákról. A lakóhely a térképen. A közigazgatási térkép legfontosabb jelölései. Tájékozódási gyakorlatok az iskola környékének térképével és egyszerű tájolóval. Elemi szintű tájékozódás Magyarország térképén. A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Tájaink képekben. Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek, leírások alapján. A kerékpáros közlekedés szabályai. A kerékpározás veszélyei. Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítására. Utazás megtervezése. Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. A kerékpáros balesetek elkerülése, veszélyhelyzetek elemzése. Országismeret Hazánk természeti szépségeinek, kulturális emlékeinek értékei képekben. A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése térképen, felismerése képről. Településtípusok (város, falu, tanya), foglalkozások a különböző településtípusokon, illetve a településtípusok egymásrautaltsága. Jellemző képek gyűjtése, rendezése. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Tájékozódás arról, hogy a magyarokon kívül más népcsoportok is élnek hazánkban, és magyarok is élnek a határokon túl. Híres magyarok, hírünk a világban. A lakóhely híres szülöttei. Híres emberek fennmaradt emlékeinek a kutatása. Ellenőrzés, értékelés A tanulók ismereteikről rendszeresen számolnak be rajzban, írásban, valamint szóban. Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. Ennek szempontjai: feladatmegoldás, önálló megismerő tevékenység, környezete iránti érzékenység, aktivitás. A tanulók a tanév során szóbeli beszámolóikra, osztályzatot kapnak, feladatok írásbeli megoldására százalékos értékelést kapnak. Félévkor írásbeli szöveges értékelést, a tanév végén érdemjegyet kapnak. A továbbhaladás feltételei A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat! Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon! Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlősállatot, madarat, gerinctelen állatot! Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket! Nevezzen meg környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait! Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzőket! Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább! Ismerje a domborzat jelölését a térképen! Találja meg lakóhelyét és Magyarország nagy tájait a domborzati térképen! Tudjon elemi szinten eligazodni Magyarország közigazgatási térképén! Ismerje az időjárás elemeinek földfelszín-alakító munkáját! Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között! Nevezzen meg veszélyhelyzeteket a járművekkel való közlekedés és kerékpározás közben! Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat! Tankönyvek, segédkönyv: - Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret tankönyv 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret munkafüzet 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Gerhardtné Rugli Ilona: Természetismeret témazáró feladatlapok 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Első atlaszom, Cartographia Kft., Budapest, 2000 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola és zeneiskola életrendjével

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben