HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel. Ismerkedjen szûkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülôföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Éves szám: Ebbôl új anyag feldolgozására Élettelen természet alapismeretei: Élô természet alapismeretei: Testünk, életmûködéseink: Tájékozódási alapismeretek: Országismeret: Ismétlés, összefoglalás: Ellenôrzés: 74 TANMENETJAVASLAT Éves szám: 74 Heti szám: 2 A negyedik osztályos környezetismeret tantárgy témakörei 1. témakör: Az erdô élete 7 2. témakör: Ismerkedés a térképpel 8 3. témakör: Az élettelen környezet és az élôlények kapcsolata 6 4. témakör: Nekem szülôhazám 9 5. témakör: Testfelépítésünk, életmûködéseink 7 6. témakör: A vizek, vízpartok élete 5 7. témakör: A füves területek élete 4 Az órák száma típusonként Új anyag feldolgozására: Tanulmányi kirándulásokra, megfigyelésekre összesen: (erdô, vízpart, füves területek, élettelen környezet 3 3 ) Kiegészítô anyag feldolgozására: Összefoglaló órákra: Ellenôrzésre:

2 1. Bevezetô Szervezési feladatok AZ ERDÔ ÉLETE 2. Az erdô és környezetének kapcsolata Az erdô és környezetének kapcsolata. Hazánk erdôvel borított területeinek nagysága. Az erdônek, mint élôhelynek a jellemzôi. Az erdôk hatása az élettelen környezetre. Az erdôk jelentôsége. erdô, uralkodó növényzet, tápanyagképzôdés, talajpusztulás, oxigéntermelés, széndioxid-megkötés Magyarország domborzati térképe, képek, videofilmrészletek a hazai természetes és telepített erdôkrôl, fatörzshenger, korhadó fán megtelepedô gombák 3. Hazánk erdôirôl A természetes és a telepített erdôk. A lombhullató és a tûlevelû erdôk jellemzôi. Az erdôk szintezettsége: cserjeszint, gyepszint, lombkoronaszint. természetes és telepített erdô, lombhullató és tûlevelû erdô, örökzöld, szintezettség, gyep-, cserje-, lombkoronaszint képek, videofilmrészletek a természetes és telepített erdôkrôl, hajtásrészlet tölgy és valamely örökzöld fenyôfáról, tûlevelek, lomblevelek, magyarázó rajz az erdô szintezettségérôl 4. A lombkoronában élô állatok Az élôhely fogalma, az erdô jellegzetes élôhelyei. A lombkorona gyakori madarainak testfelépítése, táplálkozása (harkályok, csuszkák, fakuszok, cinegék). A mókus testfelépítésének jellemzôi, táplálkozása. élôhely, harkály, csuszka, fakusz, széncinege, mókus, alkalmazkodás az élôhelyhez színes képek, filmrészletek az anyagban szereplô állatokról, az erdô élôhelyeirôl, mókus rágta tobozok, termések 5. A cserjeszint és a gyepszint növényei A cserjék közös tulajdonságai, a hazai erdôk gyakori cserjéi. A cserjék jelentôsége. A gyepszint elhelyezkedése, az itt élô növények alkalmazkodása környezeti feltételekhez. A gyepszint jellegzetes növényei (hóvirág, szellôrózsa). cserje, cserjeszint, gyepszint, lombfakadás színes képek, filmrészletek a cserjékrôl és aljnövényzetrôl, terméses hajtásrészletek a gyakori cserjékrôl, képek a lombhullató erdôk kora tavaszi és nyár végi aljnövényzetérôl 6. A cserjeszintben és a gyepszintben élô állatok A hangyák, a pókok és a bogarak testfelépítése, táplálkozása. A feketerigó élôhelyei, táplálkozása, szaporodása. Az avarban élô emlôs állatok (sün, erdei egér, pocok). rovarok, vöröshangya, pókok, keresztespók, kemény szárnyú rovarok, bogarak, szarvasbogár, feketerigó, sün, erdei pocok színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, rovar- és bogárpreparátumok, magyarázó rajz a hangyabolyról, a pókhálókról 7

3 7. Nagyvadak az erdôben A gímszarvas, az ôz és a vaddisznó testfelépítése, életmódja, szaporodása. Csúcsragadozók hiányában a számukat az ember vadászattal szabályozza. gímszarvas, ôz, vaddisznó, növényevô, mindenevô, természetes ellenség színes képek, filmrészletek a három állatról és élôhelyükrôl, szarvas- vagy ôzagancs, növényevô és mindenevô fogazatok, redôs és gumós zápfogak 8. Az erdô ragadozó gerinces állatai A ragadozó állatok közös tulajdonságai. A vörös róka, a nyest, a héja, a karvaly és a füles bagoly jellegzetes testfelépítése, és táplálékállatai. A táplálkozási kapcsolatok táplálkozási láncokat alkotnak. ragadozó, rejtôzködô életmód, tépôfog, horgas csôr, erôs láb, táplálkozási lánc színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, ragadozó emlôs állat koponyája, tarajos zápfogak Tanulmányi kirándulás az ôszi erdôben A tankönyvben leírt megfigyelések és vizsgálatok elvégzésével tapasztalatszerzés az erdô életérôl. 12. Rendszerezzük Az erdô jellegzetes élôhelyei, az ott élô növények, állatok testfelépítése. A környezethez való alkalmazkodás formái. Táplálkozási lánc az erdô élôlényei között. A hazai erdôk élete. Az erdôk védelme. 13. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. ISMERKEDÉS A TÉRKÉPPEL 14. Mit kell tudnod a térképrôl? Hogyan ábrázolja a térkép a valóságot? Párhuzam állítása a repülôgépbôl látott kép és a térkép között. A térkép fogalmának a kialakítása. A kisebbítés mértékének megállapítása. A méretarány fogalmának kialakítása. A térkép méretaránya. Különbözô méretarányú térképek összehasonlítása. Átváltási gyakorlatok a térkép méretarányához kapcsolódó mértékegységekkel. térkép, méretarány különbözô méretarányú térképek transzparensek régi térképek 8

4 Mire használjuk a térképeket? Mióta használnak az emberek térképet? 15. Milyen magasan van? A tárgyak vagy személyek helyzetének viszonyítása. Honnan számítjuk a magasságot? Lent-fent. Alacsony-magas. Milyen magasan van? Milyen magas? földgömbök, mérôszalag, méterrúd 16. A körülöttünk lévô tájak magassága Mi adja a felszín változatosságát? A tengerszint fogalmának kialakítása A domborzat, az alföld, a dombság, a fennsík, a medence, a völgy és a hegység fogalmának kialakítása. tengerszint, domborzat, alföld, dombság, hegység, fennsík, völgy, medence domborzati térkép, diaképek, transzparensek, applikációs csíkok, terepasztal és kellékei 17. Hogyan ábrázolja a térkép a magasságot? Mit ábrázol a domborzati térkép? Hogyan? Az egyes felszínformák ábrázolása a térképen. A magassági szám fogalmának a kialakítása. Magassági számok leolvasása. Térképolvasási gyakorlatok. Hogyan ábrázolja a turistatérkép a magasságokat? domborzati térkép, jelmagyarázat, színskála, jelkulcs, magassági szám domborzati térképek, atlasz, turistatérkép, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 18. Hogyan ábrázolja a térkép a körülöttünk lévô vizeket? A földfelszín vizeinek a csoportosítása. A tavak és a folyók ábrázolása a térképen. A térképjelek begyakorlása térképolvasással. állóvíz, folyóvíz, víztározó, csatorna, ér, csermely, patak, folyó, folyam domborzati térképek, atlasz, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 19. Ismerkedés hazánk domborzati térképével Hazánk domborzatának általános jellemzése. Magyarország nagytájainak azonosítása a térképen. Jellegzetes képek bemutatása hazánk nagytájairól. Magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképérôl. Hazánk legalacsonyabb és legmagasabb pontja. Alföld, Kisalföld, Dunántúlidombság, Dunántúli-középhegység, Észak-magyarországi-középhegység, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Mecsek, Mátra, Kékes Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, Magyarország kontúrtérképe, applikációs csíkok, transzparensek 9

5 Térképészeti gyakorlat. A különbözô felszínformák aránya hazánk domborzatában. 20. Gyakoroljuk a menetrend használatát! Mire szolgál a menetrend? Mit tartalmaz a menetrend? Hogyan használjuk a menetrendet? A leggyakrabban használt menetrendi jelek. Miért egyszerûbb az Elvira használata? Gyakorlatok a menetrenddel. menetrend menetrend, Magyarország közlekedése c. térkép, applikációs csíkok, transzparensek, lehetôség szerint számítógép 21. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 22. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLÔLÉNYEK KAPCSOLATA 23. Mit tanultunk az élôlények környezeti feltételeirôl? A környezet fogalma, élô és élettelen alkotói. Az élettelen környezeti tényezôk hatása, jelentôsége. Az élôlények alkalmazkodása a változó környezethez. környezet, környezeti feltételek, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez élôhelyes képek a hazánk növényeirôl, állatairól, képek az élôhelyek pusztulásáról 24. A talaj. A talaj szennyezése, védelme A talaj fogalma és fô jellemzôi. A humusz jelentôsége. A talajvédelem célja, a szennyezések formái. talaj, termôréteg, humusz, talajpusztulás, talajszennyezés magyarázó rajz a talaj szerkezetérôl, különbözô talajtípusok, képek a talajpusztulásról és szennyezésérôl 25. A levegô. A levegô szennyezése és védelme A levegô összetétele. A szél hatása a növények, állatok életére. A levegôszennyezés gyakori formái, káros hatásai az élôvilágra. levegô összetétele, füstköd széllel terjedô termések, filmrészletek, képek a levegô szennyezésérôl, következményeirôl 10

6 26. A víz. A vizek szennyezése, védelme A víz jelentôsége az élôvilágban. A vizek szennyezésének formái és következményei. A vízvédelem fontossága. vízszennyezés, tápanyagok feldúsulása, öntisztulás, mesterséges környezet, környezeti ártalom, szétválogató hulladékgyûjtés, komposzt színes képek szárazságtûrô és vízkedvelô növényekrôl, lédús termések, filmrészletek a vízszennyezés formáiról és következményeirôl 27. A lakóhely környezetének védelme Az ember lakóhelye mesterséges környezet. A leggyakoribb környezeti ártalmak. A szemét és hulladék kezelése, az újrahasznosítható. Anyagok a mindennapi életben. A szétválogató hulladékgyûjtés jelentôsége. Az élettelen környezeti tényezôk és az élôlények kapcsolata A lakóhely környezeti problémái. képek, filmrészletek az emberi tevékenységek különbözô formáiról, az ember egészségét is károsító környezeti ártalmakról Az élettelen környezeti tényezôk megfigyelése, vizsgálata A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. Tapasztalatszerzés az élettelen környezeti tényezôk hatásáról és a környezet szennyezésének formáiról. 31. Rendszerezzük A témakör legfontosabb ismereteinek, a megszerzett tapasztalatoknak a felidézése, összefüggések keresése az élôlények és a környezetük kapcsolatára. 32. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. NEKEM SZÜKÔHAZÁM Élet az alföldeken és a dombvidékeken Mi határozza meg az emberek életmódját? Az alföldi területek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad az alföld, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a dombvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. biogazdálkodás Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek, termékek az Alföldrôl 11

7 Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. 34. Élet a hegyvidékeken A hegyvidékek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad a hegyvidék, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a hegyvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. faipari üzem, turizmus Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek 35. Tanulmányi séta Megfigyelési szempontok: Milyen felszínformákat láthatunk a környéken? Gyûjtsünk talajmintákat! Mivel foglalkoznak a gyûjtés helyén az emberek? Figyeljük meg a település vízfolyását! Határozzuk meg milyen irányba tart! 36. Ismerkedés a lakóhely természeti viszonyaival A természeti viszonyok és a települések kialakulása közötti kapcsolat. Az életmód és a természeti viszonyok közötti kapcsolat. A lakóhely természeti viszonyainak megfigyelése. Az idôjárási elemek megfigyelése. Hômérséklet mérése. hômérô, lakóhely természeti viszonyait ábrázoló képek, térkép a lakóhelyrôl 37. Településeink A települések kialakulása, állandó változása, fejlôdése. Hogyan befolyásolja a földrajzi környezet a települések kialakulását? A város fogalmának kialakítása. A városok jellemzése. A falu fogalmának kialakítása. település, város, falu, tanya diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 12

8 A falvak jellemzése. A falvak szerepének megváltozása. A tanya fogalmának kialakítása. A tanyák jellemzése. A tanyák szerepének megváltozása. A tanyasi életkörülmények megváltozása. 38. Könyvtárlátogatás Ismerkedés a lakóhely múltjával. A település múltjával kapcsolatos információk gyûjtése könyvtárban, múzeumban, helytörténeti kiállításon. 39. Tanulmányi séta Emlékmûvek, mûemlékek felkeresése. Egy kiválasztott emlékmû környékének rendbe tevése. Helytörténeti gyûjtemény megtekintése lehetôség szerint. 40. Ismerkedés a lakóhely múltjával Honnan ered a települések neve? A lakóhely nevének eredete. A lakóhely múltjának a felkutatása. Hogyan valósul meg a település híres szülöttei emlékének ápolása. Emlékmûvek, mûemlékek a településen. Tablók, gyûjtemények bemutatása, lehetôség szerint helytörténeti kiállítás rendezése. történelmi emlékhely, emlékmû, mûemlék A település múltjával kapcsolatos képek, albumok, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 41. Népcsoportok, kisebbségek hazánkban A nemzetiség fogalmának kialakítása. Mely nemzetiségek élnek hazánkban? Az ország melyik részén élnek az egyes nemzetiségekhez tartozók? Miért telepednek le a külföldiek hazánk területén? nemzetiség diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 42. Magyarok az országhatáron kívül Hol élnek az országhatáron kívül magyarok? Térképészeti gyakorlat a szomszédos országok magyarlakta vidékeinek megkeresése. Külföldön élô híres magyarok. A Nobel-díj. Nobel-díjas magyarok. Hírünk a világban. Nobel-díj Szent-Györgyi Albert, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Soros György, Lugosi Béla diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, könyvek a híres magyarokról és a Nobeldíjasokról, Kárpát-medence térkép, Föld országai térkép 13

9 43. Apáról fiúra. A lakóhely hagyományai és új szokásai A hagyomány fogalma. A hagyományok kialakulása. A hagyományok változásai. Hogyan tarthatjuk életbe a hagyományokat? A népmûvészeti alkotások. A népmûvészek szerepe a hagyományok megôrzésében. Új hagyományok teremtôdése. hagyomány, népmûvészet, népmûvészeti alkotás diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, népmûvészeti albumok 44. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 45. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. TESTFELÉPÍTÉSÜNK, ÉLETMÛKÖDÉSEINK 46. Mit tanultunk a 3. osztályban... A mozgásról, a légzésrôl, az egészséges életmódról tanultak felidézése. Az ismeretek alkalmazása a munkafüzeti feladatok önálló megoldásával. csontváz, izomzat, légzés, kiés belégzés, egészséges életmód csontváz, emberi test modellje, magyarázó rajz a csontok és izmok mûködésérôl 47. Bôrünk. Bôrünk egészsége és védelme A bôrünk (kültakarónk) jellemzôi. A bôr mûködése, a verejtékezés, faggyútermelés és a bôr, mint érzékszerv. A bôr egészségvédelmének fô szabályai. bôr, kültakaró, verejték, faggyúmirigy, bôr, mint érzékszerv, bôrélôsködôk modell az ember bôrérôl, képek a bôrélôsködôkrôl, bôrbetegségekrôl, napvédô krémek 48. Legfontosabb tápanyagaink és vitaminjaink A táplálkozás jelentôsége. Az élelmiszerek és ételek különbözô tápanyagokat tartalmaznak. A tápanyagok lehetnek építôanyagok, fûtôanyagok. A víz és a vitaminok jelentôsége. tápanyag, építôanyag, fûtôanyag, vitaminok különbözô élelmiszerek, melyek építô- és fûtôanyagot tartalmaznak, magas vitamintartalmú ételek, élelmiszerek 49. A tápanyagok emésztése és az egészséges táplálkozás Az emésztés folyamatának lényege, az emésztôszervek mûködése. A tejfogak és a maradandó fogak. Az egészséges táplálkozás tudnivalói. emésztés, tápanyagok lebontása, tejfogak, maradandó fogak, egészségmegôrzô táplálkozás az emésztési kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközök, az emberi test modellje, magyarázó rajz az emésztôszervekrôl, fogsormodell, az emberi fog modellje 14

10 50. Az ember életkori szakaszai A magzati fejlôdés és a születésünk utáni életkori szakaszok fôbb testi változásai. magzati fejlôdés, életkori szakaszok képek a különbözô életkori szakaszokról, az egyes szakaszok fejlôdésérôl, változásokról 51. Helyes és helytelen szokások A szokások kialakulásának folyamata. Helyes és helytelen szokások a mindennapi életünk során. Helyes szokások a napirendünkben. Az egészségromboló dohányzás, alkohol és a drog káros hatásai. szokások kialakulása, helyeshelytelen szokások, drog képek a mindennapi élet helyes és helytelen szokásairól 52. Rendszerezzük A bôrrôl, a táplálkozásról, emésztésrôl és az egészséges táplálkozásról tanultak felidézése. Az ember életkori szakaszainak jellemzôi. A helyes és helytelen szokásokról tanultak rögzítése. A témakör fogalmai A témakör feldolgozása során használt eszközök A VIZEK, VÍZPARTOK ÉLETE 53. Élôhelyek a vizek partján. A parti öv növényei Vizekben, vízpartokon három jellegzetes élôhely van: parti öv, nyílt víz, fenéköv. A parti öv jellegzetes növényei a fûzfa, a nyárfa és a nádasok. A parti öv növényeinek kapcsolata a vízzel. parti öv, nyílt víz, fenéköv, fûzfa, nyárfa, nádasok színes képek, videofilmrészletek vízparti élôhelyekrôl, füzesekrôl, nádasokról, nyíltvízû területekrôl, fûz-, nyárhajtások termésekkel, élô nád, sás, gyékény 54. A parti öv állatai I. A vidra, a barna rétihéja, a tôkés réce és a gémek testfelépítése, életmódja, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. A testfelépítés és az életmód kapcsolata. úszóhártyás láb, gémfélék, lemezes csôr színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról 55. A parti öv állatai II. A szitakötô, a nádirigó, a kecskebéka és a vízisikló a parti öv gyakori állatai. Testfelépítésük, táplálkozásuk, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. fogóláb, költözô madár, száraz pikkelyek színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, Állathangok CD, a béka fejlôdése magyarázó rajz 56. A nyílt vizek növényei, állatai A hinarasok sokféle növénybôl állnak. Néhány hínárféle szervezeti sajátosságai: gyökérzet, szár, levél. A nyílt vizek halainak testfelépítése, táplálkozása. Táplálkozási láncok a vizes élôhelyeken. hínarasok, (ponty, keszegfélék, lesôharcsa) élô hínárfélék, képek a nyílt vizek gyakori halairól 15

11 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 57. Tanulmányi kirándulás a vízpartra A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. 58. Rendszerezzük A témakörben megismert élôhelyek és vizek, vízpartok élete. Élôlények fôbb jellegzetességei. Az élôlények alkalmazkodása a környezethez. a témakör feldolgozása során használt fontosabb szemléltetô anyagok 59. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. A FÜVES TERÜLETEK ÉLETE 60. A füves területek növényei 61. A füves területek állatai I. A füves területek uralkodó növényei. A fûfélék alkalmazkodása a környezeti feltételekhez. A természetes és a telepített füves területek fogalma. Az angolperje és a pongyolapitypang fô részei. A sáskák, szöcskék, a lepkék, a fürge gyík és a vércsék testfelépítésének sajátos vonásai, táplálkozásuk. A füves területek növényeinek és állatainak egymásrautaltsága. fûfélék, természetes, telepített füves terület, rét, legelô rejtôszín, ugróláb, tápnövény, rágó szájszerv, hernyó színes képek, videofilmrészletek a hazai tájak füves területeirôl, élô füvek és pongyolapitypang, Magyarország domborzati térképe néhány élô sáska, szöcske, színes képek a gyíkokról, vércsékrôl, héjáról, lehetôség szerint lepkehernyók, sáskalárvák 62. A füves területek állatai II. A mezei pocok, a hörcsög, a menyét és az egerészölyv testfelépítése, táplálkozása. Összefüggések a megszerezhetô táplálék és az állatok utódainak száma között. éles metszôfogak színes képek videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatok élôhelyérôl, táplálkozásáról, rágcsáló emlôs állat koponyája 63. Tanulmányi kirándulás füves területre Közvetlen élmény és tapasztalatszerzés a tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzésével. 64. Rendszerezzük A témakörben megismert élôlényekrôl tanultak felidézése és alkalmazása a munkafüzeti feladatok megoldása során. a témakör feldolgozása során használt szemléltetô anyagok (filmek, csonttani készítmények, színes képek) Megjegyzés 16

12 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 65. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése Év végi összefoglalás Megjegyzés 17

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A környezetismeret és természetismeret tankönyvekről Készítette: Demeter László Budapest, 2014. április 29. Előszó - Helyzetelemzés A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén: Dátum Aláírás

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

Az állatok evolúciója

Az állatok evolúciója Az állatok evolúciója Az állatvilág rendszere A gerincesek osztályai Általános jellemzés: - fej, törzs, végtagok, farok - csontos v. porcos szilárdító belső váz - mozgás: vázhoz tapadó harántcsíkolt izmok

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT

Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT KÖRNYEZETISMERET MUNKATANAKÖNYV ÉS KIRÁNDULÓFÜZET 4. OSZTÁLY Célok és feladatok A tantárgy célja a természettudományos műveltség megalapozása, a tanulók környezetvédő,

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám: TANMENETJAVASLAT éves óraszám: heti óraszám: 74 óra 2 óra Belépô tevékenységformák A tananyag feldolgozása során szerzett tapasztalatok összevetése a korábban megszerzett képzetekkel. Az értelmi képességek

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Amazónia varázslatos állatvilága

Amazónia varázslatos állatvilága Amazónia varázslatos állatvilága Az Amazonas-medence állatvilága Óriási fajgazdagság. (egysejtűek, férgek, rovarok /lepkék, bogarak kicsik és óriásiak/ különféle kétéltűek, hüllők és emlősök) Nappal az

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

Növények a vizek partján

Növények a vizek partján Növények a vizek partján 1. Írj fajokat a betûvel jelölt növényövekhez! a) lebegõ hínár b) gyökerezõ hínár c) nádas d) sás e) rét f) ligeterdõ a)... b)... c)... d)... e)... f)... 2. Nevezd meg a rajzokon

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi 55 4. 4. 3. 3. Szeptember 2. 2. 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás).

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről

Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről . Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központja 1051 Budapest, Dorottya utca 8. Telefon: 318-65-31 Hamrák Anna tudományos munkatárs Vélemény. Az Iskolai Dohányzás Megelőzési Projekt-ről

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1 2 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 74 Az első évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve:

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve: APÁCZAI KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT. SZIVÁRVÁNY HETED 7 HATÁRON 9502 Celldömölk, Pf. 6 Tel.: 95/525-018, Fax: 95/525-027, e-mail: szivarvany@apaczai.hu TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Általános Iskola Óvoda és Községi Könyvtár 2053 Herceghalom, Gesztenyés u.15. Telefon/Fax: 06 23 319-228 Email címünk: hehaiskola@freemail.

Általános Iskola Óvoda és Községi Könyvtár 2053 Herceghalom, Gesztenyés u.15. Telefon/Fax: 06 23 319-228 Email címünk: hehaiskola@freemail. Általános Iskola Óvoda és Községi Könyvtár 2053 Herceghalom, Gesztenyés u.15. Telefon/Fax: 06 23 319-228 Email címünk: hehaiskola@freemail.hu OTTHON AZ ERDŐBEN Pályázati projektbeszámoló Herceghalom Otthon,

Részletesebben

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Cím: A Belső- somogyi erdők élővilága Választható projektek száma: 4 Projekttémák: Az erdő fái közt Erdőismeret Védd az erdőt - Környezetvédelem

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv

Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv Természet Háza Látogatóközpont 2015. évi programterv Gyenesdiás 2015 MÁJUS 1- SZEPTEMBER 1- ig ÖKO Műhely FIX program; foglalkoztatótermi Minden kedd: 14:00-17:00; Péntek 9:00-12:00 JÚLIUS- AUGUSZTUS:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Energia. Abiotikus rendszer. élőhelyeken. Magyarországon környezetszennyező az egy főre eső települési hulladék

Energia. Abiotikus rendszer. élőhelyeken. Magyarországon környezetszennyező az egy főre eső települési hulladék MINDENÖSSZEFÜGGMINDENNEL Táplálékhálózatok a városi v élőhelyeken Kölcsönhatások Körforgások Energia felhasználása Abiotikus X abiotikus Hőmérséklet és csapadék= klíma Abiotikus X biotikus Biotikus X abiotikus

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA Réhelyi Látogatóközpont, Dévaványa A KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA az elsők közt szerezte meg EI-i minősítését, így jelenleg is 1 alsós ill. 1 felsős minősített programot

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek Egy kis segítség. A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek hívták, mai nevét arról kapta, hogy a régiek szerint

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 267 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 268 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetőségére, azaz fejlessze

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET. 1 4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Madarak, mint élőhelyek

Madarak, mint élőhelyek Madarak, mint élőhelyek Birds, as habitats - the hidden world of avian ectoparasites Célcsoport: általános iskola felső tagozat, biológia szakkör. A tanösvény célja egy általános iskolai tantervekből hiányzó,

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Az ökológia alapjai. Az élőlény és környezete kölcsönhatásai: környezeti tényezők és források.

Az ökológia alapjai. Az élőlény és környezete kölcsönhatásai: környezeti tényezők és források. Az ökológia alapjai Az élőlény és környezete kölcsönhatásai: környezeti tényezők és források. Környezet A belső határozza meg, hogy a külvilágból mi fontos környék a külvilágnak az élőlény körül elforduló

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV : Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet:

Részletesebben

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Készítette: Hosszu Erzsébet Judit Témavezető: Dr. Schróth Ágnes Témaválasztás Tanári gyakorlatban felhasználható

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

I. Témakör Gyümölcseink, zöldségféléink

I. Témakör Gyümölcseink, zöldségféléink TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 5. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben