HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel. Ismerkedjen szûkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülôföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Éves szám: Ebbôl új anyag feldolgozására Élettelen természet alapismeretei: Élô természet alapismeretei: Testünk, életmûködéseink: Tájékozódási alapismeretek: Országismeret: Ismétlés, összefoglalás: Ellenôrzés: 74 TANMENETJAVASLAT Éves szám: 74 Heti szám: 2 A negyedik osztályos környezetismeret tantárgy témakörei 1. témakör: Az erdô élete 7 2. témakör: Ismerkedés a térképpel 8 3. témakör: Az élettelen környezet és az élôlények kapcsolata 6 4. témakör: Nekem szülôhazám 9 5. témakör: Testfelépítésünk, életmûködéseink 7 6. témakör: A vizek, vízpartok élete 5 7. témakör: A füves területek élete 4 Az órák száma típusonként Új anyag feldolgozására: Tanulmányi kirándulásokra, megfigyelésekre összesen: (erdô, vízpart, füves területek, élettelen környezet 3 3 ) Kiegészítô anyag feldolgozására: Összefoglaló órákra: Ellenôrzésre:

2 1. Bevezetô Szervezési feladatok AZ ERDÔ ÉLETE 2. Az erdô és környezetének kapcsolata Az erdô és környezetének kapcsolata. Hazánk erdôvel borított területeinek nagysága. Az erdônek, mint élôhelynek a jellemzôi. Az erdôk hatása az élettelen környezetre. Az erdôk jelentôsége. erdô, uralkodó növényzet, tápanyagképzôdés, talajpusztulás, oxigéntermelés, széndioxid-megkötés Magyarország domborzati térképe, képek, videofilmrészletek a hazai természetes és telepített erdôkrôl, fatörzshenger, korhadó fán megtelepedô gombák 3. Hazánk erdôirôl A természetes és a telepített erdôk. A lombhullató és a tûlevelû erdôk jellemzôi. Az erdôk szintezettsége: cserjeszint, gyepszint, lombkoronaszint. természetes és telepített erdô, lombhullató és tûlevelû erdô, örökzöld, szintezettség, gyep-, cserje-, lombkoronaszint képek, videofilmrészletek a természetes és telepített erdôkrôl, hajtásrészlet tölgy és valamely örökzöld fenyôfáról, tûlevelek, lomblevelek, magyarázó rajz az erdô szintezettségérôl 4. A lombkoronában élô állatok Az élôhely fogalma, az erdô jellegzetes élôhelyei. A lombkorona gyakori madarainak testfelépítése, táplálkozása (harkályok, csuszkák, fakuszok, cinegék). A mókus testfelépítésének jellemzôi, táplálkozása. élôhely, harkály, csuszka, fakusz, széncinege, mókus, alkalmazkodás az élôhelyhez színes képek, filmrészletek az anyagban szereplô állatokról, az erdô élôhelyeirôl, mókus rágta tobozok, termések 5. A cserjeszint és a gyepszint növényei A cserjék közös tulajdonságai, a hazai erdôk gyakori cserjéi. A cserjék jelentôsége. A gyepszint elhelyezkedése, az itt élô növények alkalmazkodása környezeti feltételekhez. A gyepszint jellegzetes növényei (hóvirág, szellôrózsa). cserje, cserjeszint, gyepszint, lombfakadás színes képek, filmrészletek a cserjékrôl és aljnövényzetrôl, terméses hajtásrészletek a gyakori cserjékrôl, képek a lombhullató erdôk kora tavaszi és nyár végi aljnövényzetérôl 6. A cserjeszintben és a gyepszintben élô állatok A hangyák, a pókok és a bogarak testfelépítése, táplálkozása. A feketerigó élôhelyei, táplálkozása, szaporodása. Az avarban élô emlôs állatok (sün, erdei egér, pocok). rovarok, vöröshangya, pókok, keresztespók, kemény szárnyú rovarok, bogarak, szarvasbogár, feketerigó, sün, erdei pocok színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, rovar- és bogárpreparátumok, magyarázó rajz a hangyabolyról, a pókhálókról 7

3 7. Nagyvadak az erdôben A gímszarvas, az ôz és a vaddisznó testfelépítése, életmódja, szaporodása. Csúcsragadozók hiányában a számukat az ember vadászattal szabályozza. gímszarvas, ôz, vaddisznó, növényevô, mindenevô, természetes ellenség színes képek, filmrészletek a három állatról és élôhelyükrôl, szarvas- vagy ôzagancs, növényevô és mindenevô fogazatok, redôs és gumós zápfogak 8. Az erdô ragadozó gerinces állatai A ragadozó állatok közös tulajdonságai. A vörös róka, a nyest, a héja, a karvaly és a füles bagoly jellegzetes testfelépítése, és táplálékállatai. A táplálkozási kapcsolatok táplálkozási láncokat alkotnak. ragadozó, rejtôzködô életmód, tépôfog, horgas csôr, erôs láb, táplálkozási lánc színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, ragadozó emlôs állat koponyája, tarajos zápfogak Tanulmányi kirándulás az ôszi erdôben A tankönyvben leírt megfigyelések és vizsgálatok elvégzésével tapasztalatszerzés az erdô életérôl. 12. Rendszerezzük Az erdô jellegzetes élôhelyei, az ott élô növények, állatok testfelépítése. A környezethez való alkalmazkodás formái. Táplálkozási lánc az erdô élôlényei között. A hazai erdôk élete. Az erdôk védelme. 13. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. ISMERKEDÉS A TÉRKÉPPEL 14. Mit kell tudnod a térképrôl? Hogyan ábrázolja a térkép a valóságot? Párhuzam állítása a repülôgépbôl látott kép és a térkép között. A térkép fogalmának a kialakítása. A kisebbítés mértékének megállapítása. A méretarány fogalmának kialakítása. A térkép méretaránya. Különbözô méretarányú térképek összehasonlítása. Átváltási gyakorlatok a térkép méretarányához kapcsolódó mértékegységekkel. térkép, méretarány különbözô méretarányú térképek transzparensek régi térképek 8

4 Mire használjuk a térképeket? Mióta használnak az emberek térképet? 15. Milyen magasan van? A tárgyak vagy személyek helyzetének viszonyítása. Honnan számítjuk a magasságot? Lent-fent. Alacsony-magas. Milyen magasan van? Milyen magas? földgömbök, mérôszalag, méterrúd 16. A körülöttünk lévô tájak magassága Mi adja a felszín változatosságát? A tengerszint fogalmának kialakítása A domborzat, az alföld, a dombság, a fennsík, a medence, a völgy és a hegység fogalmának kialakítása. tengerszint, domborzat, alföld, dombság, hegység, fennsík, völgy, medence domborzati térkép, diaképek, transzparensek, applikációs csíkok, terepasztal és kellékei 17. Hogyan ábrázolja a térkép a magasságot? Mit ábrázol a domborzati térkép? Hogyan? Az egyes felszínformák ábrázolása a térképen. A magassági szám fogalmának a kialakítása. Magassági számok leolvasása. Térképolvasási gyakorlatok. Hogyan ábrázolja a turistatérkép a magasságokat? domborzati térkép, jelmagyarázat, színskála, jelkulcs, magassági szám domborzati térképek, atlasz, turistatérkép, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 18. Hogyan ábrázolja a térkép a körülöttünk lévô vizeket? A földfelszín vizeinek a csoportosítása. A tavak és a folyók ábrázolása a térképen. A térképjelek begyakorlása térképolvasással. állóvíz, folyóvíz, víztározó, csatorna, ér, csermely, patak, folyó, folyam domborzati térképek, atlasz, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 19. Ismerkedés hazánk domborzati térképével Hazánk domborzatának általános jellemzése. Magyarország nagytájainak azonosítása a térképen. Jellegzetes képek bemutatása hazánk nagytájairól. Magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképérôl. Hazánk legalacsonyabb és legmagasabb pontja. Alföld, Kisalföld, Dunántúlidombság, Dunántúli-középhegység, Észak-magyarországi-középhegység, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Mecsek, Mátra, Kékes Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, Magyarország kontúrtérképe, applikációs csíkok, transzparensek 9

5 Térképészeti gyakorlat. A különbözô felszínformák aránya hazánk domborzatában. 20. Gyakoroljuk a menetrend használatát! Mire szolgál a menetrend? Mit tartalmaz a menetrend? Hogyan használjuk a menetrendet? A leggyakrabban használt menetrendi jelek. Miért egyszerûbb az Elvira használata? Gyakorlatok a menetrenddel. menetrend menetrend, Magyarország közlekedése c. térkép, applikációs csíkok, transzparensek, lehetôség szerint számítógép 21. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 22. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLÔLÉNYEK KAPCSOLATA 23. Mit tanultunk az élôlények környezeti feltételeirôl? A környezet fogalma, élô és élettelen alkotói. Az élettelen környezeti tényezôk hatása, jelentôsége. Az élôlények alkalmazkodása a változó környezethez. környezet, környezeti feltételek, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez élôhelyes képek a hazánk növényeirôl, állatairól, képek az élôhelyek pusztulásáról 24. A talaj. A talaj szennyezése, védelme A talaj fogalma és fô jellemzôi. A humusz jelentôsége. A talajvédelem célja, a szennyezések formái. talaj, termôréteg, humusz, talajpusztulás, talajszennyezés magyarázó rajz a talaj szerkezetérôl, különbözô talajtípusok, képek a talajpusztulásról és szennyezésérôl 25. A levegô. A levegô szennyezése és védelme A levegô összetétele. A szél hatása a növények, állatok életére. A levegôszennyezés gyakori formái, káros hatásai az élôvilágra. levegô összetétele, füstköd széllel terjedô termések, filmrészletek, képek a levegô szennyezésérôl, következményeirôl 10

6 26. A víz. A vizek szennyezése, védelme A víz jelentôsége az élôvilágban. A vizek szennyezésének formái és következményei. A vízvédelem fontossága. vízszennyezés, tápanyagok feldúsulása, öntisztulás, mesterséges környezet, környezeti ártalom, szétválogató hulladékgyûjtés, komposzt színes képek szárazságtûrô és vízkedvelô növényekrôl, lédús termések, filmrészletek a vízszennyezés formáiról és következményeirôl 27. A lakóhely környezetének védelme Az ember lakóhelye mesterséges környezet. A leggyakoribb környezeti ártalmak. A szemét és hulladék kezelése, az újrahasznosítható. Anyagok a mindennapi életben. A szétválogató hulladékgyûjtés jelentôsége. Az élettelen környezeti tényezôk és az élôlények kapcsolata A lakóhely környezeti problémái. képek, filmrészletek az emberi tevékenységek különbözô formáiról, az ember egészségét is károsító környezeti ártalmakról Az élettelen környezeti tényezôk megfigyelése, vizsgálata A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. Tapasztalatszerzés az élettelen környezeti tényezôk hatásáról és a környezet szennyezésének formáiról. 31. Rendszerezzük A témakör legfontosabb ismereteinek, a megszerzett tapasztalatoknak a felidézése, összefüggések keresése az élôlények és a környezetük kapcsolatára. 32. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. NEKEM SZÜKÔHAZÁM Élet az alföldeken és a dombvidékeken Mi határozza meg az emberek életmódját? Az alföldi területek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad az alföld, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a dombvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. biogazdálkodás Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek, termékek az Alföldrôl 11

7 Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. 34. Élet a hegyvidékeken A hegyvidékek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad a hegyvidék, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a hegyvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. faipari üzem, turizmus Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek 35. Tanulmányi séta Megfigyelési szempontok: Milyen felszínformákat láthatunk a környéken? Gyûjtsünk talajmintákat! Mivel foglalkoznak a gyûjtés helyén az emberek? Figyeljük meg a település vízfolyását! Határozzuk meg milyen irányba tart! 36. Ismerkedés a lakóhely természeti viszonyaival A természeti viszonyok és a települések kialakulása közötti kapcsolat. Az életmód és a természeti viszonyok közötti kapcsolat. A lakóhely természeti viszonyainak megfigyelése. Az idôjárási elemek megfigyelése. Hômérséklet mérése. hômérô, lakóhely természeti viszonyait ábrázoló képek, térkép a lakóhelyrôl 37. Településeink A települések kialakulása, állandó változása, fejlôdése. Hogyan befolyásolja a földrajzi környezet a települések kialakulását? A város fogalmának kialakítása. A városok jellemzése. A falu fogalmának kialakítása. település, város, falu, tanya diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 12

8 A falvak jellemzése. A falvak szerepének megváltozása. A tanya fogalmának kialakítása. A tanyák jellemzése. A tanyák szerepének megváltozása. A tanyasi életkörülmények megváltozása. 38. Könyvtárlátogatás Ismerkedés a lakóhely múltjával. A település múltjával kapcsolatos információk gyûjtése könyvtárban, múzeumban, helytörténeti kiállításon. 39. Tanulmányi séta Emlékmûvek, mûemlékek felkeresése. Egy kiválasztott emlékmû környékének rendbe tevése. Helytörténeti gyûjtemény megtekintése lehetôség szerint. 40. Ismerkedés a lakóhely múltjával Honnan ered a települések neve? A lakóhely nevének eredete. A lakóhely múltjának a felkutatása. Hogyan valósul meg a település híres szülöttei emlékének ápolása. Emlékmûvek, mûemlékek a településen. Tablók, gyûjtemények bemutatása, lehetôség szerint helytörténeti kiállítás rendezése. történelmi emlékhely, emlékmû, mûemlék A település múltjával kapcsolatos képek, albumok, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 41. Népcsoportok, kisebbségek hazánkban A nemzetiség fogalmának kialakítása. Mely nemzetiségek élnek hazánkban? Az ország melyik részén élnek az egyes nemzetiségekhez tartozók? Miért telepednek le a külföldiek hazánk területén? nemzetiség diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 42. Magyarok az országhatáron kívül Hol élnek az országhatáron kívül magyarok? Térképészeti gyakorlat a szomszédos országok magyarlakta vidékeinek megkeresése. Külföldön élô híres magyarok. A Nobel-díj. Nobel-díjas magyarok. Hírünk a világban. Nobel-díj Szent-Györgyi Albert, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Soros György, Lugosi Béla diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, könyvek a híres magyarokról és a Nobeldíjasokról, Kárpát-medence térkép, Föld országai térkép 13

9 43. Apáról fiúra. A lakóhely hagyományai és új szokásai A hagyomány fogalma. A hagyományok kialakulása. A hagyományok változásai. Hogyan tarthatjuk életbe a hagyományokat? A népmûvészeti alkotások. A népmûvészek szerepe a hagyományok megôrzésében. Új hagyományok teremtôdése. hagyomány, népmûvészet, népmûvészeti alkotás diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, népmûvészeti albumok 44. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 45. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. TESTFELÉPÍTÉSÜNK, ÉLETMÛKÖDÉSEINK 46. Mit tanultunk a 3. osztályban... A mozgásról, a légzésrôl, az egészséges életmódról tanultak felidézése. Az ismeretek alkalmazása a munkafüzeti feladatok önálló megoldásával. csontváz, izomzat, légzés, kiés belégzés, egészséges életmód csontváz, emberi test modellje, magyarázó rajz a csontok és izmok mûködésérôl 47. Bôrünk. Bôrünk egészsége és védelme A bôrünk (kültakarónk) jellemzôi. A bôr mûködése, a verejtékezés, faggyútermelés és a bôr, mint érzékszerv. A bôr egészségvédelmének fô szabályai. bôr, kültakaró, verejték, faggyúmirigy, bôr, mint érzékszerv, bôrélôsködôk modell az ember bôrérôl, képek a bôrélôsködôkrôl, bôrbetegségekrôl, napvédô krémek 48. Legfontosabb tápanyagaink és vitaminjaink A táplálkozás jelentôsége. Az élelmiszerek és ételek különbözô tápanyagokat tartalmaznak. A tápanyagok lehetnek építôanyagok, fûtôanyagok. A víz és a vitaminok jelentôsége. tápanyag, építôanyag, fûtôanyag, vitaminok különbözô élelmiszerek, melyek építô- és fûtôanyagot tartalmaznak, magas vitamintartalmú ételek, élelmiszerek 49. A tápanyagok emésztése és az egészséges táplálkozás Az emésztés folyamatának lényege, az emésztôszervek mûködése. A tejfogak és a maradandó fogak. Az egészséges táplálkozás tudnivalói. emésztés, tápanyagok lebontása, tejfogak, maradandó fogak, egészségmegôrzô táplálkozás az emésztési kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközök, az emberi test modellje, magyarázó rajz az emésztôszervekrôl, fogsormodell, az emberi fog modellje 14

10 50. Az ember életkori szakaszai A magzati fejlôdés és a születésünk utáni életkori szakaszok fôbb testi változásai. magzati fejlôdés, életkori szakaszok képek a különbözô életkori szakaszokról, az egyes szakaszok fejlôdésérôl, változásokról 51. Helyes és helytelen szokások A szokások kialakulásának folyamata. Helyes és helytelen szokások a mindennapi életünk során. Helyes szokások a napirendünkben. Az egészségromboló dohányzás, alkohol és a drog káros hatásai. szokások kialakulása, helyeshelytelen szokások, drog képek a mindennapi élet helyes és helytelen szokásairól 52. Rendszerezzük A bôrrôl, a táplálkozásról, emésztésrôl és az egészséges táplálkozásról tanultak felidézése. Az ember életkori szakaszainak jellemzôi. A helyes és helytelen szokásokról tanultak rögzítése. A témakör fogalmai A témakör feldolgozása során használt eszközök A VIZEK, VÍZPARTOK ÉLETE 53. Élôhelyek a vizek partján. A parti öv növényei Vizekben, vízpartokon három jellegzetes élôhely van: parti öv, nyílt víz, fenéköv. A parti öv jellegzetes növényei a fûzfa, a nyárfa és a nádasok. A parti öv növényeinek kapcsolata a vízzel. parti öv, nyílt víz, fenéköv, fûzfa, nyárfa, nádasok színes képek, videofilmrészletek vízparti élôhelyekrôl, füzesekrôl, nádasokról, nyíltvízû területekrôl, fûz-, nyárhajtások termésekkel, élô nád, sás, gyékény 54. A parti öv állatai I. A vidra, a barna rétihéja, a tôkés réce és a gémek testfelépítése, életmódja, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. A testfelépítés és az életmód kapcsolata. úszóhártyás láb, gémfélék, lemezes csôr színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról 55. A parti öv állatai II. A szitakötô, a nádirigó, a kecskebéka és a vízisikló a parti öv gyakori állatai. Testfelépítésük, táplálkozásuk, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. fogóláb, költözô madár, száraz pikkelyek színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, Állathangok CD, a béka fejlôdése magyarázó rajz 56. A nyílt vizek növényei, állatai A hinarasok sokféle növénybôl állnak. Néhány hínárféle szervezeti sajátosságai: gyökérzet, szár, levél. A nyílt vizek halainak testfelépítése, táplálkozása. Táplálkozási láncok a vizes élôhelyeken. hínarasok, (ponty, keszegfélék, lesôharcsa) élô hínárfélék, képek a nyílt vizek gyakori halairól 15

11 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 57. Tanulmányi kirándulás a vízpartra A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. 58. Rendszerezzük A témakörben megismert élôhelyek és vizek, vízpartok élete. Élôlények fôbb jellegzetességei. Az élôlények alkalmazkodása a környezethez. a témakör feldolgozása során használt fontosabb szemléltetô anyagok 59. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. A FÜVES TERÜLETEK ÉLETE 60. A füves területek növényei 61. A füves területek állatai I. A füves területek uralkodó növényei. A fûfélék alkalmazkodása a környezeti feltételekhez. A természetes és a telepített füves területek fogalma. Az angolperje és a pongyolapitypang fô részei. A sáskák, szöcskék, a lepkék, a fürge gyík és a vércsék testfelépítésének sajátos vonásai, táplálkozásuk. A füves területek növényeinek és állatainak egymásrautaltsága. fûfélék, természetes, telepített füves terület, rét, legelô rejtôszín, ugróláb, tápnövény, rágó szájszerv, hernyó színes képek, videofilmrészletek a hazai tájak füves területeirôl, élô füvek és pongyolapitypang, Magyarország domborzati térképe néhány élô sáska, szöcske, színes képek a gyíkokról, vércsékrôl, héjáról, lehetôség szerint lepkehernyók, sáskalárvák 62. A füves területek állatai II. A mezei pocok, a hörcsög, a menyét és az egerészölyv testfelépítése, táplálkozása. Összefüggések a megszerezhetô táplálék és az állatok utódainak száma között. éles metszôfogak színes képek videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatok élôhelyérôl, táplálkozásáról, rágcsáló emlôs állat koponyája 63. Tanulmányi kirándulás füves területre Közvetlen élmény és tapasztalatszerzés a tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzésével. 64. Rendszerezzük A témakörben megismert élôlényekrôl tanultak felidézése és alkalmazása a munkafüzeti feladatok megoldása során. a témakör feldolgozása során használt szemléltetô anyagok (filmek, csonttani készítmények, színes képek) Megjegyzés 16

12 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 65. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése Év végi összefoglalás Megjegyzés 17

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET... 13 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez

Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez Óravázlatok Az óra témája: Az ember alapvető szükségletei Tudatosodjon a tanulókban, hogy létfeltételünk a tiszta levegő, az iható víz, és a megfelelő táplálék Ismerjék a légzés szerepét és folyamatát.

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Sportiskolai Általános Iskola 1 Hon-és népismeret 5. évf. H E L Y I T A N T E R V HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ MARGIT AZ ÉRDI BATTHYÁNY SPORTISKOLAI

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben