HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel. Ismerkedjen szûkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülôföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Éves szám: Ebbôl új anyag feldolgozására Élettelen természet alapismeretei: Élô természet alapismeretei: Testünk, életmûködéseink: Tájékozódási alapismeretek: Országismeret: Ismétlés, összefoglalás: Ellenôrzés: 74 TANMENETJAVASLAT Éves szám: 74 Heti szám: 2 A negyedik osztályos környezetismeret tantárgy témakörei 1. témakör: Az erdô élete 7 2. témakör: Ismerkedés a térképpel 8 3. témakör: Az élettelen környezet és az élôlények kapcsolata 6 4. témakör: Nekem szülôhazám 9 5. témakör: Testfelépítésünk, életmûködéseink 7 6. témakör: A vizek, vízpartok élete 5 7. témakör: A füves területek élete 4 Az órák száma típusonként Új anyag feldolgozására: Tanulmányi kirándulásokra, megfigyelésekre összesen: (erdô, vízpart, füves területek, élettelen környezet 3 3 ) Kiegészítô anyag feldolgozására: Összefoglaló órákra: Ellenôrzésre:

2 1. Bevezetô Szervezési feladatok AZ ERDÔ ÉLETE 2. Az erdô és környezetének kapcsolata Az erdô és környezetének kapcsolata. Hazánk erdôvel borított területeinek nagysága. Az erdônek, mint élôhelynek a jellemzôi. Az erdôk hatása az élettelen környezetre. Az erdôk jelentôsége. erdô, uralkodó növényzet, tápanyagképzôdés, talajpusztulás, oxigéntermelés, széndioxid-megkötés Magyarország domborzati térképe, képek, videofilmrészletek a hazai természetes és telepített erdôkrôl, fatörzshenger, korhadó fán megtelepedô gombák 3. Hazánk erdôirôl A természetes és a telepített erdôk. A lombhullató és a tûlevelû erdôk jellemzôi. Az erdôk szintezettsége: cserjeszint, gyepszint, lombkoronaszint. természetes és telepített erdô, lombhullató és tûlevelû erdô, örökzöld, szintezettség, gyep-, cserje-, lombkoronaszint képek, videofilmrészletek a természetes és telepített erdôkrôl, hajtásrészlet tölgy és valamely örökzöld fenyôfáról, tûlevelek, lomblevelek, magyarázó rajz az erdô szintezettségérôl 4. A lombkoronában élô állatok Az élôhely fogalma, az erdô jellegzetes élôhelyei. A lombkorona gyakori madarainak testfelépítése, táplálkozása (harkályok, csuszkák, fakuszok, cinegék). A mókus testfelépítésének jellemzôi, táplálkozása. élôhely, harkály, csuszka, fakusz, széncinege, mókus, alkalmazkodás az élôhelyhez színes képek, filmrészletek az anyagban szereplô állatokról, az erdô élôhelyeirôl, mókus rágta tobozok, termések 5. A cserjeszint és a gyepszint növényei A cserjék közös tulajdonságai, a hazai erdôk gyakori cserjéi. A cserjék jelentôsége. A gyepszint elhelyezkedése, az itt élô növények alkalmazkodása környezeti feltételekhez. A gyepszint jellegzetes növényei (hóvirág, szellôrózsa). cserje, cserjeszint, gyepszint, lombfakadás színes képek, filmrészletek a cserjékrôl és aljnövényzetrôl, terméses hajtásrészletek a gyakori cserjékrôl, képek a lombhullató erdôk kora tavaszi és nyár végi aljnövényzetérôl 6. A cserjeszintben és a gyepszintben élô állatok A hangyák, a pókok és a bogarak testfelépítése, táplálkozása. A feketerigó élôhelyei, táplálkozása, szaporodása. Az avarban élô emlôs állatok (sün, erdei egér, pocok). rovarok, vöröshangya, pókok, keresztespók, kemény szárnyú rovarok, bogarak, szarvasbogár, feketerigó, sün, erdei pocok színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, rovar- és bogárpreparátumok, magyarázó rajz a hangyabolyról, a pókhálókról 7

3 7. Nagyvadak az erdôben A gímszarvas, az ôz és a vaddisznó testfelépítése, életmódja, szaporodása. Csúcsragadozók hiányában a számukat az ember vadászattal szabályozza. gímszarvas, ôz, vaddisznó, növényevô, mindenevô, természetes ellenség színes képek, filmrészletek a három állatról és élôhelyükrôl, szarvas- vagy ôzagancs, növényevô és mindenevô fogazatok, redôs és gumós zápfogak 8. Az erdô ragadozó gerinces állatai A ragadozó állatok közös tulajdonságai. A vörös róka, a nyest, a héja, a karvaly és a füles bagoly jellegzetes testfelépítése, és táplálékállatai. A táplálkozási kapcsolatok táplálkozási láncokat alkotnak. ragadozó, rejtôzködô életmód, tépôfog, horgas csôr, erôs láb, táplálkozási lánc színes képek, videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, ragadozó emlôs állat koponyája, tarajos zápfogak Tanulmányi kirándulás az ôszi erdôben A tankönyvben leírt megfigyelések és vizsgálatok elvégzésével tapasztalatszerzés az erdô életérôl. 12. Rendszerezzük Az erdô jellegzetes élôhelyei, az ott élô növények, állatok testfelépítése. A környezethez való alkalmazkodás formái. Táplálkozási lánc az erdô élôlényei között. A hazai erdôk élete. Az erdôk védelme. 13. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. ISMERKEDÉS A TÉRKÉPPEL 14. Mit kell tudnod a térképrôl? Hogyan ábrázolja a térkép a valóságot? Párhuzam állítása a repülôgépbôl látott kép és a térkép között. A térkép fogalmának a kialakítása. A kisebbítés mértékének megállapítása. A méretarány fogalmának kialakítása. A térkép méretaránya. Különbözô méretarányú térképek összehasonlítása. Átváltási gyakorlatok a térkép méretarányához kapcsolódó mértékegységekkel. térkép, méretarány különbözô méretarányú térképek transzparensek régi térképek 8

4 Mire használjuk a térképeket? Mióta használnak az emberek térképet? 15. Milyen magasan van? A tárgyak vagy személyek helyzetének viszonyítása. Honnan számítjuk a magasságot? Lent-fent. Alacsony-magas. Milyen magasan van? Milyen magas? földgömbök, mérôszalag, méterrúd 16. A körülöttünk lévô tájak magassága Mi adja a felszín változatosságát? A tengerszint fogalmának kialakítása A domborzat, az alföld, a dombság, a fennsík, a medence, a völgy és a hegység fogalmának kialakítása. tengerszint, domborzat, alföld, dombság, hegység, fennsík, völgy, medence domborzati térkép, diaképek, transzparensek, applikációs csíkok, terepasztal és kellékei 17. Hogyan ábrázolja a térkép a magasságot? Mit ábrázol a domborzati térkép? Hogyan? Az egyes felszínformák ábrázolása a térképen. A magassági szám fogalmának a kialakítása. Magassági számok leolvasása. Térképolvasási gyakorlatok. Hogyan ábrázolja a turistatérkép a magasságokat? domborzati térkép, jelmagyarázat, színskála, jelkulcs, magassági szám domborzati térképek, atlasz, turistatérkép, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 18. Hogyan ábrázolja a térkép a körülöttünk lévô vizeket? A földfelszín vizeinek a csoportosítása. A tavak és a folyók ábrázolása a térképen. A térképjelek begyakorlása térképolvasással. állóvíz, folyóvíz, víztározó, csatorna, ér, csermely, patak, folyó, folyam domborzati térképek, atlasz, diaképek, applikációs csíkok, transzparensek 19. Ismerkedés hazánk domborzati térképével Hazánk domborzatának általános jellemzése. Magyarország nagytájainak azonosítása a térképen. Jellegzetes képek bemutatása hazánk nagytájairól. Magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképérôl. Hazánk legalacsonyabb és legmagasabb pontja. Alföld, Kisalföld, Dunántúlidombság, Dunántúli-középhegység, Észak-magyarországi-középhegység, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Mecsek, Mátra, Kékes Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, Magyarország kontúrtérképe, applikációs csíkok, transzparensek 9

5 Térképészeti gyakorlat. A különbözô felszínformák aránya hazánk domborzatában. 20. Gyakoroljuk a menetrend használatát! Mire szolgál a menetrend? Mit tartalmaz a menetrend? Hogyan használjuk a menetrendet? A leggyakrabban használt menetrendi jelek. Miért egyszerûbb az Elvira használata? Gyakorlatok a menetrenddel. menetrend menetrend, Magyarország közlekedése c. térkép, applikációs csíkok, transzparensek, lehetôség szerint számítógép 21. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 22. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET ÉS AZ ÉLÔLÉNYEK KAPCSOLATA 23. Mit tanultunk az élôlények környezeti feltételeirôl? A környezet fogalma, élô és élettelen alkotói. Az élettelen környezeti tényezôk hatása, jelentôsége. Az élôlények alkalmazkodása a változó környezethez. környezet, környezeti feltételek, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez élôhelyes képek a hazánk növényeirôl, állatairól, képek az élôhelyek pusztulásáról 24. A talaj. A talaj szennyezése, védelme A talaj fogalma és fô jellemzôi. A humusz jelentôsége. A talajvédelem célja, a szennyezések formái. talaj, termôréteg, humusz, talajpusztulás, talajszennyezés magyarázó rajz a talaj szerkezetérôl, különbözô talajtípusok, képek a talajpusztulásról és szennyezésérôl 25. A levegô. A levegô szennyezése és védelme A levegô összetétele. A szél hatása a növények, állatok életére. A levegôszennyezés gyakori formái, káros hatásai az élôvilágra. levegô összetétele, füstköd széllel terjedô termések, filmrészletek, képek a levegô szennyezésérôl, következményeirôl 10

6 26. A víz. A vizek szennyezése, védelme A víz jelentôsége az élôvilágban. A vizek szennyezésének formái és következményei. A vízvédelem fontossága. vízszennyezés, tápanyagok feldúsulása, öntisztulás, mesterséges környezet, környezeti ártalom, szétválogató hulladékgyûjtés, komposzt színes képek szárazságtûrô és vízkedvelô növényekrôl, lédús termések, filmrészletek a vízszennyezés formáiról és következményeirôl 27. A lakóhely környezetének védelme Az ember lakóhelye mesterséges környezet. A leggyakoribb környezeti ártalmak. A szemét és hulladék kezelése, az újrahasznosítható. Anyagok a mindennapi életben. A szétválogató hulladékgyûjtés jelentôsége. Az élettelen környezeti tényezôk és az élôlények kapcsolata A lakóhely környezeti problémái. képek, filmrészletek az emberi tevékenységek különbözô formáiról, az ember egészségét is károsító környezeti ártalmakról Az élettelen környezeti tényezôk megfigyelése, vizsgálata A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. Tapasztalatszerzés az élettelen környezeti tényezôk hatásáról és a környezet szennyezésének formáiról. 31. Rendszerezzük A témakör legfontosabb ismereteinek, a megszerzett tapasztalatoknak a felidézése, összefüggések keresése az élôlények és a környezetük kapcsolatára. 32. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. NEKEM SZÜKÔHAZÁM Élet az alföldeken és a dombvidékeken Mi határozza meg az emberek életmódját? Az alföldi területek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad az alföld, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a dombvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. biogazdálkodás Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek, termékek az Alföldrôl 11

7 Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. 34. Élet a hegyvidékeken A hegyvidékek természetföldrajzi jellemzôi. Milyen megélhetési lehetôségeket ad a hegyvidék, mint táj az ott élôknek? A természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata. Élet a hegyvidékeken. A domborzat, a természeti viszonyok és egy vidék gazdasági élete közötti kapcsolat. A térképi ábrázolás gyakorlása. Térképészeti gyakorlat. Tabló készítése. faipari üzem, turizmus Magyarország domborzati térképe, Magyarország kontúrtérképe, térképjelek, applikációs csíkok, transzparensek, diaképek, videofilmek 35. Tanulmányi séta Megfigyelési szempontok: Milyen felszínformákat láthatunk a környéken? Gyûjtsünk talajmintákat! Mivel foglalkoznak a gyûjtés helyén az emberek? Figyeljük meg a település vízfolyását! Határozzuk meg milyen irányba tart! 36. Ismerkedés a lakóhely természeti viszonyaival A természeti viszonyok és a települések kialakulása közötti kapcsolat. Az életmód és a természeti viszonyok közötti kapcsolat. A lakóhely természeti viszonyainak megfigyelése. Az idôjárási elemek megfigyelése. Hômérséklet mérése. hômérô, lakóhely természeti viszonyait ábrázoló képek, térkép a lakóhelyrôl 37. Településeink A települések kialakulása, állandó változása, fejlôdése. Hogyan befolyásolja a földrajzi környezet a települések kialakulását? A város fogalmának kialakítása. A városok jellemzése. A falu fogalmának kialakítása. település, város, falu, tanya diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 12

8 A falvak jellemzése. A falvak szerepének megváltozása. A tanya fogalmának kialakítása. A tanyák jellemzése. A tanyák szerepének megváltozása. A tanyasi életkörülmények megváltozása. 38. Könyvtárlátogatás Ismerkedés a lakóhely múltjával. A település múltjával kapcsolatos információk gyûjtése könyvtárban, múzeumban, helytörténeti kiállításon. 39. Tanulmányi séta Emlékmûvek, mûemlékek felkeresése. Egy kiválasztott emlékmû környékének rendbe tevése. Helytörténeti gyûjtemény megtekintése lehetôség szerint. 40. Ismerkedés a lakóhely múltjával Honnan ered a települések neve? A lakóhely nevének eredete. A lakóhely múltjának a felkutatása. Hogyan valósul meg a település híres szülöttei emlékének ápolása. Emlékmûvek, mûemlékek a településen. Tablók, gyûjtemények bemutatása, lehetôség szerint helytörténeti kiállítás rendezése. történelmi emlékhely, emlékmû, mûemlék A település múltjával kapcsolatos képek, albumok, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek 41. Népcsoportok, kisebbségek hazánkban A nemzetiség fogalmának kialakítása. Mely nemzetiségek élnek hazánkban? Az ország melyik részén élnek az egyes nemzetiségekhez tartozók? Miért telepednek le a külföldiek hazánk területén? nemzetiség diaképek, térképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 42. Magyarok az országhatáron kívül Hol élnek az országhatáron kívül magyarok? Térképészeti gyakorlat a szomszédos országok magyarlakta vidékeinek megkeresése. Külföldön élô híres magyarok. A Nobel-díj. Nobel-díjas magyarok. Hírünk a világban. Nobel-díj Szent-Györgyi Albert, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Soros György, Lugosi Béla diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, könyvek a híres magyarokról és a Nobeldíjasokról, Kárpát-medence térkép, Föld országai térkép 13

9 43. Apáról fiúra. A lakóhely hagyományai és új szokásai A hagyomány fogalma. A hagyományok kialakulása. A hagyományok változásai. Hogyan tarthatjuk életbe a hagyományokat? A népmûvészeti alkotások. A népmûvészek szerepe a hagyományok megôrzésében. Új hagyományok teremtôdése. hagyomány, népmûvészet, népmûvészeti alkotás diaképek, videofilmek, applikációs csíkok, transzparensek, népmûvészeti albumok 44. Rendszerezzük A témakörben feldolgozott témák rendszerezése a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok alapján. A témazárás elôkészítése. A témakörben elôforduló fogalmak Magyarország domborzati térképe, atlasz, diaképek, videofilm, applikációs csíkok, transzparensek, Magyarország kontúrtérképe 45. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. TESTFELÉPÍTÉSÜNK, ÉLETMÛKÖDÉSEINK 46. Mit tanultunk a 3. osztályban... A mozgásról, a légzésrôl, az egészséges életmódról tanultak felidézése. Az ismeretek alkalmazása a munkafüzeti feladatok önálló megoldásával. csontváz, izomzat, légzés, kiés belégzés, egészséges életmód csontváz, emberi test modellje, magyarázó rajz a csontok és izmok mûködésérôl 47. Bôrünk. Bôrünk egészsége és védelme A bôrünk (kültakarónk) jellemzôi. A bôr mûködése, a verejtékezés, faggyútermelés és a bôr, mint érzékszerv. A bôr egészségvédelmének fô szabályai. bôr, kültakaró, verejték, faggyúmirigy, bôr, mint érzékszerv, bôrélôsködôk modell az ember bôrérôl, képek a bôrélôsködôkrôl, bôrbetegségekrôl, napvédô krémek 48. Legfontosabb tápanyagaink és vitaminjaink A táplálkozás jelentôsége. Az élelmiszerek és ételek különbözô tápanyagokat tartalmaznak. A tápanyagok lehetnek építôanyagok, fûtôanyagok. A víz és a vitaminok jelentôsége. tápanyag, építôanyag, fûtôanyag, vitaminok különbözô élelmiszerek, melyek építô- és fûtôanyagot tartalmaznak, magas vitamintartalmú ételek, élelmiszerek 49. A tápanyagok emésztése és az egészséges táplálkozás Az emésztés folyamatának lényege, az emésztôszervek mûködése. A tejfogak és a maradandó fogak. Az egészséges táplálkozás tudnivalói. emésztés, tápanyagok lebontása, tejfogak, maradandó fogak, egészségmegôrzô táplálkozás az emésztési kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközök, az emberi test modellje, magyarázó rajz az emésztôszervekrôl, fogsormodell, az emberi fog modellje 14

10 50. Az ember életkori szakaszai A magzati fejlôdés és a születésünk utáni életkori szakaszok fôbb testi változásai. magzati fejlôdés, életkori szakaszok képek a különbözô életkori szakaszokról, az egyes szakaszok fejlôdésérôl, változásokról 51. Helyes és helytelen szokások A szokások kialakulásának folyamata. Helyes és helytelen szokások a mindennapi életünk során. Helyes szokások a napirendünkben. Az egészségromboló dohányzás, alkohol és a drog káros hatásai. szokások kialakulása, helyeshelytelen szokások, drog képek a mindennapi élet helyes és helytelen szokásairól 52. Rendszerezzük A bôrrôl, a táplálkozásról, emésztésrôl és az egészséges táplálkozásról tanultak felidézése. Az ember életkori szakaszainak jellemzôi. A helyes és helytelen szokásokról tanultak rögzítése. A témakör fogalmai A témakör feldolgozása során használt eszközök A VIZEK, VÍZPARTOK ÉLETE 53. Élôhelyek a vizek partján. A parti öv növényei Vizekben, vízpartokon három jellegzetes élôhely van: parti öv, nyílt víz, fenéköv. A parti öv jellegzetes növényei a fûzfa, a nyárfa és a nádasok. A parti öv növényeinek kapcsolata a vízzel. parti öv, nyílt víz, fenéköv, fûzfa, nyárfa, nádasok színes képek, videofilmrészletek vízparti élôhelyekrôl, füzesekrôl, nádasokról, nyíltvízû területekrôl, fûz-, nyárhajtások termésekkel, élô nád, sás, gyékény 54. A parti öv állatai I. A vidra, a barna rétihéja, a tôkés réce és a gémek testfelépítése, életmódja, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. A testfelépítés és az életmód kapcsolata. úszóhártyás láb, gémfélék, lemezes csôr színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról 55. A parti öv állatai II. A szitakötô, a nádirigó, a kecskebéka és a vízisikló a parti öv gyakori állatai. Testfelépítésük, táplálkozásuk, alkalmazkodásuk a környezeti feltételekhez. fogóláb, költözô madár, száraz pikkelyek színes képek, filmrészletek a tananyagban szereplô állatokról, Állathangok CD, a béka fejlôdése magyarázó rajz 56. A nyílt vizek növényei, állatai A hinarasok sokféle növénybôl állnak. Néhány hínárféle szervezeti sajátosságai: gyökérzet, szár, levél. A nyílt vizek halainak testfelépítése, táplálkozása. Táplálkozási láncok a vizes élôhelyeken. hínarasok, (ponty, keszegfélék, lesôharcsa) élô hínárfélék, képek a nyílt vizek gyakori halairól 15

11 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 57. Tanulmányi kirándulás a vízpartra A tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzése. 58. Rendszerezzük A témakörben megismert élôhelyek és vizek, vízpartok élete. Élôlények fôbb jellegzetességei. Az élôlények alkalmazkodása a környezethez. a témakör feldolgozása során használt fontosabb szemléltetô anyagok 59. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése. A FÜVES TERÜLETEK ÉLETE 60. A füves területek növényei 61. A füves területek állatai I. A füves területek uralkodó növényei. A fûfélék alkalmazkodása a környezeti feltételekhez. A természetes és a telepített füves területek fogalma. Az angolperje és a pongyolapitypang fô részei. A sáskák, szöcskék, a lepkék, a fürge gyík és a vércsék testfelépítésének sajátos vonásai, táplálkozásuk. A füves területek növényeinek és állatainak egymásrautaltsága. fûfélék, természetes, telepített füves terület, rét, legelô rejtôszín, ugróláb, tápnövény, rágó szájszerv, hernyó színes képek, videofilmrészletek a hazai tájak füves területeirôl, élô füvek és pongyolapitypang, Magyarország domborzati térképe néhány élô sáska, szöcske, színes képek a gyíkokról, vércsékrôl, héjáról, lehetôség szerint lepkehernyók, sáskalárvák 62. A füves területek állatai II. A mezei pocok, a hörcsög, a menyét és az egerészölyv testfelépítése, táplálkozása. Összefüggések a megszerezhetô táplálék és az állatok utódainak száma között. éles metszôfogak színes képek videofilmrészletek a tananyagban szereplô állatok élôhelyérôl, táplálkozásáról, rágcsáló emlôs állat koponyája 63. Tanulmányi kirándulás füves területre Közvetlen élmény és tapasztalatszerzés a tankönyvben leírt megfigyelések, vizsgálatok elvégzésével. 64. Rendszerezzük A témakörben megismert élôlényekrôl tanultak felidézése és alkalmazása a munkafüzeti feladatok megoldása során. a témakör feldolgozása során használt szemléltetô anyagok (filmek, csonttani készítmények, színes képek) Megjegyzés 16

12 Óra Az anyaga Oktatási-képzési feladat Új fogalmak Szemléltetés 65. Tudáspróba A tanári kézikönyvben szereplô tudáspróba kitöltése Év végi összefoglalás Megjegyzés 17

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Kézikönyv a 6. tanításához A 6. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA A 6. évfolyamos természetismeret témakörei a

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban

Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban Játékos információszerzés a Természettudományi Múzeumban 5-6. osztály Csuvár Bernadett Lilla, tanári MA 2016.05.10. Az MTM küldetésnyilatkozata (honlap) Az MTM küldetése, hogy felébressze és fenntartsa

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén: Dátum Aláírás

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY 1. Mi az összefoglaló neve a felszíni formáknak? A Domborzat B Szárazföld C Dombság D Kontinens 2. Mi a térkép? A Alaprajz B Körvonalrajz C A felszín arányosan kicsinyített felülnézeti képe D Felszíni

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A környezetismeret és természetismeret tankönyvekről Készítette: Demeter László Budapest, 2014. április 29. Előszó - Helyzetelemzés A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás

Részletesebben

Természetismeret fejlesztési terv

Természetismeret fejlesztési terv között Természetismeret fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Kissné

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényéhez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra és ügyességed próbára tételére, de egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam

Környezetismeret tanmenet. 2. évfolyam 1 Környezetismeret tanmenet 2. évfolyam A tantárgy célkitűzése 1-4. évfolyam Az élőlények sajátosságainak, a közvetlen természeti környezet változásainak, jelenségeinek elemi szintű megismerése. A korszerű,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT

Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT Csesznokné Kőnnye Erzsébet TANMENETJAVASLAT KÖRNYEZETISMERET MUNKATANAKÖNYV ÉS KIRÁNDULÓFÜZET 4. OSZTÁLY Célok és feladatok A tantárgy célja a természettudományos műveltség megalapozása, a tanulók környezetvédő,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Biológia,

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési feladatai Mit kell tudni? Tudni, hogy mit (szükséges) Tudni, hogy miből (információforrás) Tudni, hogy miért (cél) Tudni, hogy hogyan (módszer) A mit?

Részletesebben

Az állatok evolúciója

Az állatok evolúciója Az állatok evolúciója Az állatvilág rendszere A gerincesek osztályai Általános jellemzés: - fej, törzs, végtagok, farok - csontos v. porcos szilárdító belső váz - mozgás: vázhoz tapadó harántcsíkolt izmok

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:

TANMENETJAVASLAT. heti óraszám: TANMENETJAVASLAT éves óraszám: heti óraszám: 74 óra 2 óra Belépô tevékenységformák A tananyag feldolgozása során szerzett tapasztalatok összevetése a korábban megszerzett képzetekkel. Az értelmi képességek

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Barcsay Jenő Általános Iskola Címe: 2000 Szentendre, Kálvária út 18. Résztvevő diákok száma: 22 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 2 Projektben résztvevő pedagógusok: Neumann Etelka

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi

Tanmenet 1. osztály TANMENET. Szeptember 2. 2. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Õszi tanulmányi séta. Óvodából iskolába. A gyalogos közlekedés elemi 55 4. 4. 3. 3. Szeptember 2. 2. 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás).

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Mely felszínformákról tanultál 2. osztályban? Melyek láthatók lakóhelyeden és környékén? Olvasd el a képek melletti szöveget! Keress Magyarország domborzati térképén, a

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága. Óratervezet

A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága. Óratervezet A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága Óratervezet Készítette: Szénásiné Demeter Gyöngyi Montágh Imre Általános Iskola, Gödöllő Természetismeret 6. osztály Idő A tanóra folyamata Tevékenységek,

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben