Apáczai Csere János Református Gimnázium 1 Hit- és erkölcstanoktatás helyi tantárgyi programja 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apáczai Csere János Református Gimnázium 1 Hit- és erkölcstanoktatás helyi tantárgyi programja 2007."

Átírás

1 Apáczai Csere János 1 Hit- és erkölcstanoktatás helyi tantárgyi programja Fiktív név.

2 Készítette: Az Apáczai Csere János tantestületének megbízott tagjai - Zsolnai Péter igazgató 2 - Molnár Zoltán református lelkipásztor 3 - Molnárné Kiss Katalin református hittanoktató, vallástanár 4 Lektorálta: Református Pedagógiai Intézet 5 Helyi tanterv készítésekor figyelembe vett dokumentumok: Állami rendelkezések évi IV. törvénycikk a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról évi LXXIX. törvénycikk a közoktatásról Közegyházi rendelkezések 1. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. tc. az évi II. tckel kiegészítve, módosítva: évi VII. tv.; évi I.tv.; évi IV.tv. vonatkozó paragrafusai évi II. tv. A Magyarországi Református Egyház évi I. közoktatási törvényének módosításáról a módosítással és a végrehajtási utasítással egységes szerkezetben 3. A hittanoktatásról szóló évi II. törvény évi Zsinati határozat a református hittanoktatási tanterv tárgyában 5. Érettségi követelmények Református hit- és erkölcstan tantárgyból 6. A Magyarországi Református Egyház közoktatási évi II. Tv. Az előírt egyházi ének tantárgy bevezetésének végrehajtásáról évi Zsinati határozat az egyházi ének tantárgy bevezetéséről és az egyházi ének kerettanterv tárgyában. Helyi egyházi rendelkezések 1. Tiszántúli Református Egyházkerület 2005/39. határozata a hittanoktatás rendjéről 6 2. Helyi Református Egyházközség szervezeti és működési szabályzata 7 Egyéb dokumentumok 1. Apáczai Csere János Pedagógiai Programja 8 2. Református Hittanoktatási Tanterv, évfolyam, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Egyházi ének kerettanterv ajánlás, Református Pedagógiai Intézet, Budapest,

3 I. Alapelvek és pedagógiai koncepció Hittanoktatás helyi tantárgyi program Alapelvek A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28,18-20) engedelmeskedve tanítói szolgálatot végez. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítva mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebben a tanítói munkában az Apáczai Csere János is részt kíván venni a mindennapi nevelési-oktatási tevékenység során, valamint Istentől adott kötelességének és lehetőségének tekinti a hittanoktatás szolgálatát. Református iskolaként hozzátartozik a református szellemiséghez, létéhez a katechézis. A keresztyén értékrend átadása azonban nemcsak a hit- és erkölcstanórákon jelenik meg, hanem szerves része a pedagógusok-diákok közötti kommunikációnak, az oktatási intézmény teljes egészét áthatja. A diákok látásmódjának, szemléletmódjának formálását szem előtt tartva végzi oktatóinevelői munkáját az intézmény, az adott tantárgyak keretein belül, a megfelelő helyeken kitérve a keresztyén vonatkozásokra. Ebben a munkában a tantestület segítsége elengedhetetlen, így a pedagógusok választásánál, új pedagógusok felvételénél fontos kritérium a keresztyén kötődés. Katechézisének célja Isten evangéliumának a hirdetése, az üdvösség örömhírének terjesztése, megtérésre hívás. Ebben vezérelve a Szentírás és a Heidelbergi Káté alapján az a gondolat, hogy a hit ismeret, valamint szívbéli bizalom. Ezt az Isten felé irányuló bizalmat szándékszik a hittanoktatás, valamint a mindennapi munkálkodás során felkelteni. E mellett fontos célja a Magyarországi Református Egyház mindenkori Hittanoktatási Kerettantervében megfogalmazott ismeretanyag átadás, felelős, felnőtt hitű keresztyének nevelése. Ebben alapelvei a következők: 1. A református hit- és erkölcstanoktatás nem pusztán ismeretátadás, hanem bizalomébresztés, hitre és hitben való nevelés is egyben. 2. A katechézis során a hittanoktatást végző személy szentírási alapokon nyugvó cselekvési rendszert, életprogramot kínál a részt vevőknek. 3. A katechézis kompetencialapú hittanoktatás, mely törekszik a keresztyén szokásrendszer, meggyőződés kialakítására, valamint arra, hogy az oktatás a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szintjén történjen. 4. Mivel Isten különböző tálentumokkal ajándékozta meg gyermekeit, ezek a hittanoktatás során is figyelembe vehetőek. Így a vallástanár élhet a differenciálás rendelkezésére álló eszközeivel. 5. Akárcsak a tanítási tanulási folyamat más területein, a katechézis során is fontos az átgondolt, megfelelően alkalmazott, széles skálájú módszertani kultúra, mely folyamatosan fejleszthető és a pedagógia, pedagógiai pszichológia új felfedezéséit, gondolatait magában foglalhatja. 6. A tanítási tartalmak feldolgozása során az élményszerűség, kreativitás, problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek elősegíthetik az ismeretek beépülését, belsővé válását, melyet a hittanoktatás során elérni szándékozunk. 7. A katechézis mint oktatási folyamat, fejleszthető, melynek során alkalmazhatóak a korszerű oktatási eszközök, valamint az új felfedezések is. 8. A református hit- és erkölcstanoktatás tartalmában és követelményrendszerében úgy épül fel, hogy a kimeneti vizsgaként szereplő hit- és erkölcstanoktatás érettségi vizsgára felkészült lehessen a jelentkező diák.

4 A katechézis céljai 1. Az evangélium hirdetése korra, nemre, felekezetre és vallási meghatározottságra tekintet nélkül. 2. A tanuló számára keresztyén életprogram kínálása. 3. Fölébreszteni a bizalmat a teremtő, gondviselő, oltalmazó Isten iránt. 4. Keresztyén szokásrendszer kialakítása. 5. Korosztályszerű bibliaismereti, felekezettörténeti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai ismeretek átadása. 6. Kognitív célja a diákok református hit- és erkölcstan vizsgára való alapos felkészítés. 7. Elsegíteni a tanulót addig a belső meggyőződésig, mely alapján igaznak fogadja el a Szentírás igazságait, s azokat a mindennapi életére alkalmazni tudja és akarja. Pedagógiai megfontolás 9 Az Apáczai Csere János 4 évfolyamon működik. Egy-egy évfolyamon az osztályok száma a jelentkezők aktuális létszáma függvényében változhat, az osztályok létszáma fő, tantervüket tekintve általános tantervűek. A gimnázium diákjai év közöttiek. A felnövekedés időszaka ez, a nagy kríziseké, az identitás kereséséé. Erik H. Erikson elmélete szerint itt az identitás áll szemben a szerepbizonytalansággal, amikor az egyén egyre inkább kezd önállósodni, odafigyel a külsejére, nemi szerepekre. A serdülőkor vége felé egyre inkább az identitásé lesz a főszerep, szemben a szerepbizonytalansággal, s a pályaválasztásra koncentrálnak. Jellemző rájuk az odaadás szükséglete, mely az egyik összetevője az identitásválságnak, másrészt a tagadás szükséglete is. Tele vannak energiával, melyek lehetnek építőek és rombolóak is. Kognitív téren kezdenek áttérni a formális gondolkodásra, s elkezdenek elvont fogalmakban, absztrakciókban gondolkodni, hipotéziseket alkotni, s azokat ellenőrzi. Erkölcsi téren az együttműködés erkölcsére való áttérés fokozatosan megjelenik, a szabályok már nem egyértelműek, sokkal inkább a kölcsönösség által vezéreltnek kell lennie. Az ifjú ember egyre inkább figyelembe veszi a hátteret, szándékot, körülményeket. A korosztály sajátossága a testi növekedés befejeződése, a nemi érés, a serdülőkor elején bizonyos mértékű esetlenség. Emellett a társaság szerepe megerősödik, s irányadóvá teljes mértékben a kortárs csoport válik. A fiatal igazodni szeretne a körülötte lévőkhöz, sokszor nemcsak öltözködése, de véleménye tekintetében is, s rendkívül fontos számára, hogyan vélekednek róla a körülötte lévők. Emellett rendkívül sérülékenyek, viharzanak, állandó krízisben vannak, keresik önmagukat, helyüket, lehetőségeiket. Miközben testileg éretté válnak, társas, érzelmi kapcsolatok vonatkozásában sok bizonytalanságot élnek át. Ennek eredménye az időszakos hangulatváltozás, néha depresszió is. Emellett azonban fokozatosan megjelenik a lojalitás, előbb a lázadozás minden kötöttség, tekintély ellen, majd a fokozatos elfogadás, s az önállósodás a szülőtől, majd jó esetben a barátoktól is. Így formálódik a serdülő személyisége. 9 Az itt szereplő, helyi sajátosságra vonatkozó adatok fiktívek természetesen ezt az adott egyházközség a saját sajátosságaival pótolhatja, helyettesítheti. Természetesen a helyi tanterv nem egy évre készül, így az adatok sokkal inkább ismertető jellegűek, s tájékoztatóak, mint teljesen pontosak.

5 A lázadó, kritikus, de rendkívül szeretetéhes serdülők életideálokat, célokat keresnek, melyekben meg tudja találni önmagát, ugyanakkor sok esetben önértékelési és partner kapcsolati problémákkal küzdenek. Hisszük és valljuk, hogy a viharzó, olykor nehéz, olykor könnyebb időszakot átélő fiataloknak is szól Isten szava. Alapvető feladatunk az Isten iránti bizalom fölébresztése a fiatalban, s ez leginkább a hitelességgel, megélt kegyesség fölmutatásával lehetséges. Fontos számukra a hitelesség, ugyanakkor a személyközi kapcsolatok, így a vallástanárral való személyes, közvetlen, partneri kapcsolat is. A cél itt többet jelent puszta erkölcsös viselkedésmódnál, inkább gyakorlati hívő keresztyén életet. Ebben az egyén kapcsolata Istennel rendben van. Tudja azt, hogy az ő Ura kegyelmes Isten, Aki Szabadító, az ő támogató, erősítő Atyja, ugyanakkor következetes és igazságos Úr. Tisztában van azzal, hogy az életének célja van, Istennek terve van vele, ugyanakkor azzal is, hogy a tetteinek következménye van. Hitet természetesen nem adhat a vallástanár, de hozzásegítheti a rá bízott diákokat az Istennel való élő kapcsolathoz. Ez azonban nemcsak a hit- és erkölcstan órákon történik. Iskolánk követhető, keresztyén életmintákat kíván fölmutatni a tanulók számára mind a tanórákon, mind pedig a tanórán és iskolán kívüli tevékenységekben is. A különböző tantárgyak keretein és lehetőségein belül maradva igyekszünk rámutatni a teremtő, gondviselő, oltalmazó Isten munkálkodására, s a keresztyén életvitel alapjaira. Bár nem a hit- és erkölcstanórák szerves részét képzik, de a katechéziséhez tartoznak a hitmélyítő alkalmak, melyek minden egyházi és hivatalos ünnepünk előtt a Helyi Református Egyházközség templomában kerülnek megtartásra. A mindennapokban való épülést segítik elő az ún. Csendes percek, melyek a hét minden napján az első óra előtt hangzanak el. A Csendes percek rövid áhítatait, gondolatait az első órát tartó pedagógus olvassa fel a diákok számára. Minden nap kezdetén közös imádságra kerül sor az osztályokban, az első órákban, s az utolsó órák közös imádsággal zárulnak. Az igemagyarázatokat minden év elején az iskola megbízott vallástanára készíti el. A templomi igei szolgálatokat szintén ők végzik, időszakonként a helyi Katolikus Egyházközségek vezetőit felkérve. Iskolánk diákjai nemcsak helybeliek, az Apáczai Csere János vonzáskörzetébe tartozó községekből, városokban laknak, így a gyülekezeti kapcsolódás nehezen mérhető és elősegíthető. Bár a gimnázium református fenntartású, tanulóink egy része katolikus felekezetű, így együttműködési megállapodás alapján a helyi katolikus egyházközségek vezetői lehetőséget kapnak saját felekezetüknek megfelelő hit- és erkölcstanoktatás végzésére. A hittanoktatás mellett a 9. évfolyamon kötelezően egyházi ének tantárgy oktatása történik. II. Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek, valamint taneszközök kiválasztásának elve 10 A hit- és erkölcstanoktatás során az alkalmazható tankönyveket, tanulmányi segédleteket főként a Református Pedagógiai Intézet által közzétett Hit- és erkölcstanoktatási tankönyvek és segédletek jegyzékéről választja a református hittanoktatást végző személy. A vallástanár számára elérhetőek a könyvtárában a Református Pedagógiai Intézet által kiadott Hittan Tankönyvek, Feladatgyűjtemények, Tanári 10 Az itt lévő adatok szintén egy fiktív elgondolás alapján születtek.

6 segédkönyvek, melyek segítik az órára való készülését. Emellett segédanyagként megtalálhatóak DVD és VHS formátumú segédletek, valamint diák. Az iskolában végzett hittanoktatás során a diákok esetében a Hittan Tankönyvek, Feladatgyűjtemények, valamint a Szentírás és a Református Énekeskönyv kerülnek elsősorban használatra. A hittanórák szerves része a közös éneklés, mely azonban nemcsak a Református Énekeskönyv alapján történik. Erre a célra iskolánk megbízott vallástanára által összeállított énekgyűjtemény használatos, mely a következő énekeskönyvek válogatását tartalmazza: - Az Úrnak zengjen ének, szerk. Berkesi Sándor, Kálvin Kiadó, Erőm és énekem az Úr, Harmat Kiadó, Budapest Dicsérem neved 1-4, Fiatalok Krisztusért, Budapest Ezek alapján a hittanoktatás során használatos tankönyvek és elsődleges segédanyagok jegyzéke Kálvin Kiadó Kálvin Kiadó Új fordítású Biblia (középméretű) Református Énekeskönyv Fodorné Ablonczy Margit Dani László Szűcs Ferenc Tóth Kása Tőkéczki Ladányi Papp Tőkéczki Hittan 9. tankönyv Hittan 10. tankönyv Hittan 12. feladatgyűjtemény Egyháztörténet 1. (a kezdetektől 1711-ig) Egyháztörténet 2. (1711-től napjainkig) III. A fejlesztés eredményeként a tanuló személyiségében, tanulmányi eredményében bekövetkezett változás, fejlődés értékelés és minősítése 11 A fejlődés ellenőrzése egyrészt a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, tevékenységek, képességek fejlődésének ellenőrzését tartalmazza, másrészt a tanulók személyiségfejlődésének, attitűdjének, szocializáltsági mutatóinak folyamatos alakulását. A hit- és erkölcstanoktatás értékelése az intézmény pedagógiai programjára épül, folyamatos és motiváló hatású. Szem előtt tartja az egyes diákok különböző képességeit, s ennek megfelelően differenciált. Mivel egyére szabott, ezért konkrét, s az egész személyiséget figyeli. Az értékelés során arra törekszünk, hogy pontosan föltárjuk a pozitívumokat, valamint a hiányosságokat a tanulási képességek területén. A hiányosságok esetén alternatívákat, megoldási módokat tár a tanulók elé a hiányosságok pótlására. Az értékelés kiterjed a szóbeli és az írásbeli részre is, komplex egységet alkot, valamint az egész tanítási-tanulási folyamatot végigkíséri. Ezek dokumentálása a törvényes kereteknek megfelelően történik. Formái: - szóbeli feleltetés: kizárólag a felső tagozat esetében, melynek célja szóbeli visszajelzés a tanuló számára, - írásbeli ellenőrzés feladatlappal, munkalappal, az egyes témakörök lezárása, ismétlése után, 11 Az itt szereplő adatok szintén fiktívek.

7 - házi feladatok csak a felső tagozat esetében, melyek a folyamatos gyakorlást, megerősítést szolgálják, - szorgalmi munkák, melyek célja a motiváció felkeltése, egyes témákban való elmélyülés lehetővé tétele. Hit- és erkölcstan tantárgyból sem év elején, sem félévkor, sem év végén nem készít az adott katechéta összefoglaló mérést, hiszen az év közbeni értékelési formák lehetőséget adnak az ellenőrzése, valamint a folyamatos differenciálásra is. Mivel a tanulók személyiségfejlődése, szocializáltsága, attitűdje, s egyéb fejlődése szintén folyamatos ellenőrzés alatt van, így ezeket nemcsak a hittanoktatás során, hanem a tanórán, tanórán kívüli tevékenységekben (napközi, külső program, játék, stb.) is figyelemmel kísérik az adott pedagógusok. Az ellenőrzés nem kritikai célú, sokkal inkább a differenciált segítségnyújtás, empátiás fejlesztő szándék a jellemzője. A tanulók teljesítményének értékelésének célja a tanuláshoz való pozitív viszony, a motiváltság segítése. Ezek során formatív és szummatív értékelésre is sor kerül. A tanulmányi munka a hittanoktató által kerül mérésre, s az ötfokozatú skála alapján értékelődik. A magatartás és a szorgalom teljesítmények az osztályfőnök hatáskörébe tartoznak, aki figyelembe veszi az értékelés során az adott osztályban tanító pedagógusok (pl. a hittanoktató) visszajelzéseit.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia...

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 1. Iskolatörténet... 11 2. Az iskola vallási, társadalmi környezete... 12 3. Iskolánk arculata, képzési rendje... 13 4. Intézményünk elvárásai katolikus iskolaként...

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 0 KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM 0 HELYZETKÉP A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

A pedagógiai program legitimációja

A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézmények további fenntartásáról szóló 215/2012.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM  2013 Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18. /Fax: 87/447-167 E-mail: iskola@refalsoors.hu OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Veszprém. Pedagógiai Program

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Veszprém. Pedagógiai Program Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Veszprém Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 1.1. A Szilágyi Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hivatalos

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Telefon: 06/48 311-422 Fax: 06/48 311-763 E-mail: titkar@irinyi-ref.hu A pedagógiai program

Részletesebben

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM.szám: 201573 Kocsis Erzsébet igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola

Pedagógiai Program. Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalom Iskolánkról 3 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT)

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) PEDAGÓGIAI PROGRAM Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) Szombathely TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 6 I.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata 6 I.1.1.

Részletesebben

A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja

A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja A nevelési-oktatási intézményekben a nevelő és oktató munka az adott intézmény pedagógiai programja szerint

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01.

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01. A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja Nagy Kálmán elnök-lelkész Nagy Tibor igazgató Kunhegyes, 2013. 09. 01. I N T É Z M É N Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bevezetés

Részletesebben