Gyülekezet: Felsőiváncsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007."

Átírás

1 Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa Fiktív név.

2 Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta, hit- és erkölcstanoktató, Felsőiváncsa 2 Lektorálta: Mikulánszky Zsolt egyházmegyei katechetikai megbízott 3 Helyi tanterv készítésekor figyelembe vett dokumentumok: Állami rendelkezések évi IV. törvénycikk a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról évi LXXIX. törvénycikk a közoktatásról Közegyházi rendelkezések 1. Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. tc. az évi II. tckel kiegészítve, módosítva: évi VII. tv.; évi I.tv.; évi IV.tv. vonatkozó paragrafusai évi II. tv. A Magyarországi Református Egyház évi I. közoktatási törvényének módosításáról a módosítással és a végrehajtási utasítással egységes szerkezetben 3. A hittanoktatásról szóló évi II. törvény évi Zsinati határozat a református hittanoktatási tanterv tárgyában Helyi egyházi rendelkezések 1. Tiszántúli Református Egyházkerület 2005/39. határozata a hittanoktatás rendjéről 4 2. Felsőiváncsai Református Egyházközség szervezeti és működési szabályzata 5 Egyéb dokumentumok 1. Együttműködési megállapodás Felsőiváncsai Református Egyházközség és Felsőiváncsa Önkormányzata között az általános iskolában történő hit- és erkölcstanoktatás vonatkozásában 6 2. Református Hittanoktatási Tanterv, 1-6. évfolyam, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Református Hittanoktatási Tanterv, évfolyam, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Az itt szereplő nevek, számok és egyéb adatok fiktívek, csak a minta konkretizálása kedvéért készültek. 3 Fiktív adat. 4 Fiktív adat. 5 Fiktív adat. 6 Fiktív adat.

3 I. Alapelvek és pedagógiai koncepció Alapelvek A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28,18-20) engedelmeskedve tanítói szolgálatot végez. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítva mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Felsőiváncsai Református Egyházközség Istentől adott kötelességének és lehetőségének tekinti a hittanoktatás szolgálatát. Gyülekezeti létéhez hozzátartozik a katechézis, része a mindennapi életének, küldetésének, szolgálatának. Katechézisének célja Isten evangéliumának a hirdetése, az üdvösség örömhírének terjesztése, megtérésre hívás. Ebben vezérelve a Szentírás és a Heidelbergi Káté alapján az a gondolat, hogy a hit ismeret, valamint szívbéli bizalom. Ezt az Isten felé irányuló bizalmat szándékszik a református egyházközség a hittanoktatás során felkelteni, valamint a Magyarországi Református Egyház mindenkori Hittanoktatási Kerettantervében megfogalmazott ismeretanyagot átadni. Ehhez alapelvei a következők: 1. A református hit- és erkölcstanoktatás nem pusztán ismeretátadás, hanem bizalomébresztés, hitre és hitben való nevelés is egyben. 2. A katechézis során a hittanoktatást végző személy szentírási alapokon nyugvó cselekvési rendszert, életprogramot kínál a részt vevőknek. 3. A katechézis kompetencialapú hittanoktatás, mely törekszik a keresztyén szokásrendszer, meggyőződés kialakítására, valamint arra, hogy az oktatás a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szintjén történjen. 4. A katechézis nem önállóan létezik, szerves és szoros kapcsolatban áll az egyházközség más szolgálataival. 5. Mivel Isten különböző tálentumokkal ajándékozta meg gyermekeit, ezek a hittanoktatás során is figyelembe vehetőek. Így a hittanoktató élhet a differenciálás rendelkezésére álló eszközeivel. 6. Akárcsak a tanítási tanulási folyamat más területein, a katechézis során is fontos az átgondolt, megfelelően alkalmazott, széles skálájú módszertani kultúra, mely folyamatosan fejleszthető és a pedagógia, pedagógiai pszichológia új felfedezéséit, gondolatait magában foglalhatja. 7. A tanítási tartalmak feldolgozása során az élményszerűség, kreativitás, problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek elősegíthetik az ismeretek beépülését, belsővé válását, melyet a hittanoktatás során elérni szándékozunk. 8. A katechézis mint oktatási folyamat, fejleszthető, melynek során alkalmazhatóak a korszerű oktatási eszközök, valamint az új felfedezések is. A katechézis céljai 1. Az evangélium hirdetése korra, nemre, felekezetre és vallási meghatározottságra tekintet nélkül. 2. A tanuló számára keresztyén életprogram kínálása. 3. Fölébreszteni a bizalmat a teremtő, gondviselő, oltalmazó Isten iránt. 4. Keresztyén szokásrendszer kialakítása. 5. Korosztályszerű bibliaismereti, felekezettörténeti, egyháztörténeti ismeretek átadása.

4 6. Elsegíteni a tanulót addig a belső meggyőződésig, mely alapján igaznak fogadja el a Szentírás igazságait, s azokat a mindennapi életére alkalmazni tudja és akarja. 7. Külső célja az adott gyülekezet építése. Pedagógiai megfontolás 7 Általános gondolatok A Felsőiváncsai Református Egyházközség az általános iskola 1-8 osztályában végzi a katechézis szolgálatát. Óvoda az egyházközség területén nincs. Az általános iskolás korosztály, sajátosságait tekintve, két nagy csoportra bontható. Az 1-4 évfolyam során főként az attitűdök megalapozása, készség és képességfejlesztés történik. Az iskolába belépő gyermekek nyitottak a tanulás, megismerés iránt. Az alapfokú nevelés során ezt óvjuk és fejlesztjük tovább a gyermekben. A hittanoktatás szem előtt tartja a folyamatosan szélesedő látókörű gyermeket fejlesztését, aki fokozatosan válik fogékonnyá a saját környezete, társas kapcsolatok, társadalom értékei iránt. Mivel ez a korosztály nagy teret igényel a játékra és a mozgásra, ezt a hittanórák megtervezése során is igyekszik figyelembe venni, akárcsak azt, hogy a tanulás élményszerű, kreativitást fejlesztő legyen, mely során a diákok elemi ismeretekhez jutnak hozzá. Mivel a hit- és erkölcstanoktatás kompetencia alapú, így fejleszteni kívánja a felelősségtudatot, kitartást, reális önértékelést. Nemcsak ismeretátadás történik, hanem a hallottak, megtanultak személyes alkalmazhatóságát is elősegíti. Így tanít keresztyén magatartásformákat, hozzásegít az együttműködés, konfliktuskezelés és problémamegoldás megtanulásához. Mivel a csoportok homogén összetételűek, így a katechéta differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja az egyéni fejlődést. A tananyagtartalmak megtervezésekor, s a feldolgozás menetének meghatározásakor, a hittanoktató a megfelelő pedagógiai módszereket és eszközöket a tanulócsoport, s az egyének sajátosságainak megfelelően választja. Az 1-4 évfolyam hittanoktatása egy pozitív attitűd beállítódását kívánja elősegíteni Isten igéje, s a református egyházközség iránt. Mivel e korosztály számára nagyon fontos a teljesítmény, így a hittanoktató a feldolgozások, munkáltatások során szem előtt tartja a tanulók reális sikerélményekhez segítését a mindennapi közös munkálkodás során. Elemi ismeretek átadását célozza meg, hitünk alapvető és kulcsfogalmainak korosztályszerű megismertetésével. Az 5-8. évfolyamon megjelennek a serdülőkor kezdetei, a kételkedés, tiltakozás, lázadás, mellyel a hittanoktatás során is szembe kell néznie a katechétának. Mivel kognitív szinten megtörténik az áttérés a formális műveleti szakaszra, s kezdik megérteni az elvont, absztrakt fogalmakat, így ezek a hittanoktatás során is folyamatosan megjelenhetnek. Kompetenciák tekintetében különösen fontos lesz a katechézis során egy reális önismerethez, konfliktuskezelés és problémamegoldás eljárásainak elsajátításához való hozzásegítés. Helyi sajátosságok 7 Az itt szereplő, helyi sajátosságra vonatkozó adatok fiktívek természetesen ezt az adott egyházközség a saját sajátosságaival pótolhatja, helyettesítheti. Természetesen a helyi tanterv nem egy évre készül, így az adatok sokkal inkább ismertető jellegűek, s tájékoztatóak, mint teljesen pontosak.

5 Minden évfolyamon egy osztály van, az osztályok létszáma fő között találhatóak. Az osztályok összetétele heterogén, fiúkat és lányokat is tartalmaz. Mivel Felsőiváncsán a lakosság 40 % nemzetiségi, így ez iskolába járó diákok összetételben is megjelenik. Felsőiváncsa átlagos község, a lakosságnak kb. 10 %-a munkanélküli, a többiek nagyrészt a környékbeli kisvárosokba, falvakba járnak át dolgozni. A munkavállalóknak 10-20%-a értelmiségi, a többiek kétkezi munkát végeznek. Bár a lakosság 20 %-a római katolikus, de katechézist a plébános nem végez közöttük, így a római katolikus családok gyermekei is részt vesznek a református hit- és erkölcstan órákon. A hittanoktatási csoportok a közoktatási évfolyamoknak megfelelően képződnek, lehetőség szerint, ha azonban nem érik el évfolyamonként a 12 főt, akkor összevonás lehetséges az 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. évfolyamokon. Ha az évfolyamok külön hittanórákon vesznek részt, a tananyag kiválasztása a Református Hittanoktatási Tanterv évfolyamonkénti bontásának megfelelően történik. Összevonások esetén az összevont évfolyamok tananyaga szerepel évenkénti váltásban. Az egyes csoportok óraszáma: heti 1 óra, a közoktatási intézménnyel év elején egyeztetett időpontoknak megfelelően. A hittanoktatás a helyi önkormányzati iskola egy megadott tantermében történik, ahová minden csoport a megbeszélt időpontban érkezik. A tantermet év elején jelöli ki az iskola vezetősége. Lehetőség adódik a tanteremben lévő tábla, padok és székek használatára, de minden más használni tervezett segédeszközről a református egyházközség gondoskodik. Minden év elején a református egyházközség szervezésében évfolyamonkénti szülői értekezletre kerül sor, ahol az aktuális kérdések megbeszélésre kerülnek, mint pl. a segédanyagok, tankönyvek kérdése.

6 II. Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek, valamint taneszközök kiválasztásának elve 8 Mivel az egyházközség fenntartásában református oktatási intézmény nincs, így a hit- és erkölcstanoktatást a helyi, önkormányzati fenntartású általános iskolában végzi. Az alkalmazható tankönyveket, tanulmányi segédleteket főként a Református Pedagógiai Intézet által közzétett Hit- és erkölcstanoktatási tankönyvek és segédletek jegyzékéről választja a református hittanoktatást végző személy. A katechéta számára elérhetőek a Református Egyházközség könyvtárában a Református Pedagógiai Intézet által kiadott Hittan 1-8. Tankönyvek, Feladatgyűjtemények, Tanári segédkönyvek, melyek segítik az órára való készülését. Emellett segédanyagként megtalálhatóak flanelanyagok, valamint különböző alapítványok által kiadott színezők, segédeszközök. Az iskolában végzett hittanoktatás során a gyermekek számára a Hittan 1-8. Tankönyvek, Feladatgyűjtemények kerülnek elsősorban használatra. Mivel nem minden család számára elérhető egy-egy saját példány ezekből, így a tankönyvek lehetőség vagy az egyházközségi könyvtárból való tartós könyv kölcsönzésére a Hittan 2 Hittan 8. tankönyvek a meglévő 8-8 példányból. Ezek a példányok év végén visszakerülnek az egyházközség könyvtári állományába. A szülőkkel való év eleji egyeztetés után, lehetőség szerint a feladatgyűjtemények megvásárlásra kerülnek, vagy szükség esetén az órai munkához fénymásolhatóak. A katechézis során használatos tankönyvek, feladatgyűjtemények, segédeszközök pótlása, kiegészítése az egyházközség minden évben e célra elkülönített keretéből történik. Ezek alapján a hittanoktatás során használatos tankönyvek és elsődleges segédanyagok jegyzéke Fodorné Nagy Sarolta Fodorné Nagy Sarolta Kustár Gábor Kustár Zoltán Turbucz Erzsébet Bárdos Péterné Bárdos Péterné Kustár Gábor Siteri Erika Lukácsné Dákos Ibolya Baráth Julianna Szélné Sebor Lilla Szélné Sebor Lilla Benke György Bodó Sára Fodorné Nagy Sarolta Turbucz Erzsébet Bárdos Péterné Siteri Erika Baráth Julianna Szélné Sebor Lilla Benke György Hittan 1. tankönyv Hittan 1. Munkalapok Hittan 2. tankönyv Hittan 2. feladatgyűjtemény Hittan 3. tankönyv Hittan 3. feladatgyűjtemény Hittan 4. tankönyv Hittan 4. feladatgyűjtemény Hittan 5. tankönyv Hittan 5. feladatgyűjtemény Hittan 6. tankönyv Hittan 6. feladatgyűjtemény Hittan 7. tankönyv Hittan 8. tankönyv Hittan 1. tanári segédkönyv Hittan 2. tanári segédkönyv Hittan 3. tanári segédkönyv Hittan 4. tanári segédkönyv Hittan 5. tanári segédkönyv Hittan 6. tanári segédkönyv Hittan 7. tanári segédkönyv 8 Az itt lévő adatok szintén egy fiktív elgondolás alapján születtek.

7 III. A fejlesztés eredményeként a tanuló személyiségében, tanulmányi eredményében bekövetkezett változás, fejlődés értékelés és minősítése 9 A Felsőiváncsai Református Egyházközség a helyi önkormányzati iskolában végzi a hittanoktatást, ahol a részvétel önkéntes alapon történik. Mivel a hittanoktatás eredménye, a fejlődés mértéke nem mérhető a megszokott módon, valamint az értékelés, minősítés nem a továbblépés feltétele, így az értékelés az egyházközség presbitériumának döntése alapján nem az öt fokozatú skála alapján történik. Az értékelés folyamatos és motiváló hatású, a tanulók szintjének megfelelően differenciált. Magában foglalja a kapcsolódó ismeretek, tevékenységek, képességek fejlődésének ellenőrzését. Ugyanakkor egyénre szabott, konkrét, az egész személyiséget figyeli, nemcsak a tananyag számonkérésére szorítkozik. Formái között a szóbeli feleltetés nem szerepel, sokkal inkább a játékos, előre készített feladatlapok közös vagy egyéni megoldása, vagy felső évfolyamon ún. szorgalmi munkák kiadása és közösség előtti ismertetése között. A konkrét tananyagi számonkérés az alkalmazott tankönyvek alapján történik. Formatív értékelés történik az órai munka során, amikor a nevelési-oktatási folyamat közben jelentkező tanulási nehézségekkel szembesül a hittanoktató és a diák. Itt lehetőség van az azonnali korrigálásra, vagy éppen megerősítő szerepe van. Egy egy nagyon témakör átvételekor szintén játékos formában történő szummatív számonkérés történik egy-egy összegző órán, melynek célja a meglévő ismeretek megállapítása, valamint összehasonlítása kitűzött célokkal. A cél a sikerélményekhez való juttatás, s a folyamatos motiválás, ezért az órai teljesítményt, aktivitást, eredményeket pontokkal jutalmazza a hittanoktató. Az összegyűjtött pontok regisztrálása névre szóló, ún. Hittanos kártyán történik, ahol 5-10 egységenként előre megbeszélt ajándékokra, képekre, matricákra lehet beváltani, melyek különösen az alsós korosztályt motiválják. Év végén az RPI által kiadott hittanoktatási bizonyítványt kapnak a gyerekek, melyben szöveges értékelés található. A bizonyítványosztás egy közös, templomi ünnepség keretén belül történik meg, ahol a kiemelkedő tanulók jutalomban részesülnek. 9 Az itt szereplő adatok szintén fiktívek.

8 IV. Hit- és erkölcstantan cél- és feladatrendszere, tananyag, követelmény, tevékenységek rendszere A nevelés-oktatás első szakaszában (1-4 évfolyam) Heti óraszámok összes éves óraszám maximum 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 1 36 Fő cél 10 : a Biblia történetei segítségével megismertetni a gyermekkel Isten gazdag világát, megéreztetni vele Isten szeretetét élményszerűen, szemléletesen. Tartalmilag 11 : 1. osztály anyaga hangsúlyozza Isten szeretetét, miközben igyekszik felfedeztetni a gyermekkel azt, hogy Isten véd, gondoskodik rólunk, ötletgazdag. A téma határozza meg a tananyagot, nem kronologikus a kiválasztás sorrendje. 2. osztály anyagának fő gondolata Isten megszólítása és vezetése, az Ószövetség történetein keresztül, különös tekintettel az ősatyákra. Az újszövetségi történetek főleg az ünnepkörökhöz igazodnak, valamint a tanítványok elhívása és az imádság a tananyag. 3. osztály tananyaga Isten hatalmáról szól az egyiptomi szolgaságból való szabadulás, honfoglalás, Illés, Elizeus és Jónás történetén keresztül, valamint az Újszövetségben Jézus betegséget, halált legyőző erejével ismerkedhetnek meg. 4. osztályban Isten uralkodásáról szóló történetekkel találkozhatnak a gyerekek, Izráel első három királyának a történeteiből, valamint a fogság korából. Az újszövetségi történetekben főként Jézus példázataival lehet találkozása a diákoknak. Évfolyamonkénti bontásban I. évfolyam Célok 1. Rácsodálkoztatni Isten szeretetére, a mindennapjainkban megjelenő gondoskodására, védelmére, szükségletekről gondoskodó erejére. 2. Ismerkedjenek meg a kisdiákok fokozatosan az ünnepléssel, érezzék meg annak a jó ízét, Jézus Krisztus születése jelentsen örömet számukra. 3. Lássák Jézust, mint gyereket, hogy még inkább azonosulni tudjanak vele. 4. Ismerjék meg a kicsikről szóló történeteken át Jézust, aki észreveszi és szereti őket. 5. Ismerjék meg az egyházi élet alapfogalmait : az igehirdetést, imádkozást, éneklést, adakozást. Minimum követelmények 1. Istent, mint Atyát ismerjék meg. 2. Saját szavaikkal tudják megfogalmazni, Isten hogyan gondoskodik szükségleteikről. 3. A karácsonyi történetből tudjanak elmondani egy részletet a saját szavaikkal. 10 A célok részletezése a minta tanterv egy korábbi pontjában történik meg. 11 Református Hittanoktatási Tanterv 1-6. évfolyam részére, RPI, Budapest, alapján

9 4. Ismerjék meg a keresztyén élet alapvető fogalmait: imádkozás, éneklés. 5. Saját szavaikkal tudják elmondani a kedvenc történetüket. Témakör Mennyei Atyánk szeretete véd Mennyei Atyánk gondoskodik szükségleteinkről Mennyei Atyánk szeretete ötletgazdag Mennyei Atyánk szeretete színeket adott Mennyei Atyánk szeretete ünnepeket készít Mennyei Atyánk szeretete testet öltött Jézusban Jézus is volt gyermek Jézus és barátai Jézus szereti a kicsinyeket Nagyhét Jézussal Egyház növekszik Köszönöm Istenem, ha Tartalom 1. Szülőkön keresztül 2. Családon keresztül 3. Egyházon keresztül 4. Népen keresztül 5. Víz 6. Kenyér 8. Növények 9. Szivárvány 10. Meglepetés 11. Várakozás 12. Találkozás 13. Magasztalás 14. Nem volt helye 15. Örömöt hozott 16. Jézus otthon 17. Jézus az utcán 18. Jézus az iskolában 19. Jézus a templomban 20. Jézustól kérni 21. Jézus megáldja a gyerekeket 22. Egy gyermek segítsége 22. Jézus vagy Barabás 24. Jézus él húsvét 25. Imádság 26. Éneklés 27. Látok 28. Beszélek és hallok 29. Tudok mozogni 30. Alkothatok II. évfolyam Célok 1. Rámutatni az ősatyák életén át Isten megszólító, irányító, vezető kegyelmére. 2. Rámutatni Isten vezetésére a mindennapjainkban. 3. Rámutatni arra, hogy Isten formálhatja a mi életünket is. 4. A Jézussal való találkozás jó ízét megéreztetni a tanulókkal. 5. Rámutatni arra, hogy Jézus szavának hatalma van. 6. Megismertetni a hűség, hit, szeretet fogalmát saját szintjükön a diákokkal. Minimum követelmények 1. A megismert történeteket tudják a saját szavaikkal, segédeszközök (képek, flanelek, diák) alapján elmondani. 2. Tudják a saját szavaikkal megfogalmazni, hogy miért és mit ünneplünk karácsonykor és húsvétkor. 3. Ismerjék meg az Úri imádságot, s tanulják meg azt.

10 Témakör Isten megszólít Isten szava vezet Isten szava formál Isten megszólít a karácsonyi történetben Jézus megszólítja a tanítványait Jézus imádkozni tanít Kiket szólít meg a szenvedő Jézus? A feltámadott Jézus szavai Pünkösd Jézus szava küld Tartalom 1. Hogy vele járjak 2. Hogy rábízzam magam az ígéreteire 3. Hogy szeressem őt 4. A választásban 5. Segít az erőtlenségben 6. Megítél a csalásban 7. Segít a bujdosásban 8. Áldást és új nevet ad 9. Elrontott dolgainkba beleszól 10. Erőt ad a nehéz helyzetben 11. Dicsekvőből életet adó lesz 12. Az elrontott egységet helyre állítja 13. Megszólítja Máriát 14. Megszólítja a pásztorokat 15. Megszólítja a bölcseket 16. Elhívja a 12 apostolt 17. Elhívja Lévit 18. Elhívja Sault 19. A farizeus és vámszedő példáján át 20. A Mi atyánk szavaival 21. A farizeusokat 22. Júdást 23. Az őt vádlókat 24. Békesség néktek a húsvét története 25. Szeretsz-e engem? 26. Lesztek nekem tanúim! 27. A pünkösd története 28. Örömhírt vinni a föld minden népéhez III. évfolyam Célok 1. Megmutatni Isten hatalmának jeleit Izráel népének és a prófétáknak az életében. 2. Rámutatni arra, hogy Istennek minden fölött, még a halál fölött is van hatalma. 3. Megláttatni azt, hogy Isten hatalma nemcsak a zsidó nép életében jelentett megoldást az emberi nyomorúságra, hanem napjainkban is. 4. Fölébreszteni a bizalmat a hatalmas Isten iránt, aki szeretettel fordul felénk. Minimum követelmények 1. Saját szavaikkal a főbb történeteket tudják elmondani a gyerekek. 2. Tudjanak példát mondani a Szentírásból Isten mindenek fölötti hatalmára. 3. Fogalmazzanak meg a zsidó nép életéből és a környezetükből nyomorúságokat. 4. Tudjanak példát mondani arra, hogy Jézus hol és hogyan segített. Témakör Tartalom

11 Isten nagyobb Isten hatalma megajándékoz Az Úr Jézus bárhol tud segíteni Az Úr Jézus tud segíteni a betegségben Az Úr Jézus tud segíteni a gyászban Ünnepeljünk! 1. A nyomorúságnál 2. A fáraónál 3. A tengernél 4. A szükségeknél 5. A hatalmas Isten szövetsége 6. Az óriásoknál 7. Erőt ad 8. Kísérőt ad 9. Életet ad 10. Gyógyulást ad 11. Utat ad 12. Bocsánatot ad 13. A lakodalomban 14. A pusztában 15. A viharban 16. A tengeren 17. A földrengésben 18. A haldokló betegen 19. A tehetetlen betegen 20. A beteg kézen 21. A beteg szemen 22. A beteg szájon 23. Segít a gyászoló apának 24. A gyászoló tanítványoknak 25. Húsvét győzelem a halál fölött 26. Advent 27. Karácsony 28. Nagyhét húsvét 29. Mennybemenetel 30. Pünkösd IV. évfolyam Célok 1. Megláttatni Istent, mint a történelem és a választott nép urát. 2. Rámutatni arra, hogy Ő Úr a mi életünkben is. Minimum követelmények 1. A gyerekek a főbb történeteket tudják elmondani a saját szavaikkal. 2. Tudják megfogalmazni a saját szavaikkal, hogy mit jelent az ő életükre nézve az, hogy Isten a mi Urunk. 3. Ismerjék meg és értsék korosztályi szintjüknek megfelelően a felmerülő alapfogalmakat: próféta, király, főpap, elhívás, bölcsesség, bálványimádás. Témakör Tartalom

12 Izráel királyt kíván A király Júda oroszlánja A királyság virágkora A királyság hanyatlása Ézsaiás próféta Jeremiás próféta Ezékiel próféta Próféta a fogság után A főpap Isten országáról szóló példázatok 1. Mégis legyen királyunk 2. Sault királlyá kenik 3. Az engedetlen király 4. Isten új választottja 5. Dávid és Góliát 6.Nehézséggel teli évek 7. Dávid királysága 8. Salamon az utód 9. A király bölcsessége 10. Templomépítés 11. Kettészakad az ország 12. Egy igaz uralkodó 13. Békekövet a földön 14. Jeremiás elhívása 15. Jövendölés a babiloni fogságról 16. Ezékiel küldetése 17. Az őrálló 18. A terméketlen szőlőtő 19. A kitartó Dániel 20. Három hűséges ifjú 21. Az oroszlánok vermében 22. Jézus 40 napig a pusztában 23. Az Áronnak adott parancs 24. A magvető 25. Igazgyöngyöt találó kereskedő 26. Jézus feltámadása 27. A királyi mennyegző 28. A tálentumokról 29. Az irgalmas samaritánus 30. A tékozló fiú A nevelés-oktatás második szakaszában (5-8. évfolyam) Óraszámok Heti óraszám éves óraszám maximum 5. osztály osztály osztály osztály 1 36 A hittanoktatás tartalma: 5. osztályban rámutatni arra, hogy Isten elhív és küldetést ad. Ő jelen van az emberi élet nagy fordulópontjain is. 6. osztályban Isten kijelentése áll a középpontban. 7. osztályban a tananyag egyháztörténeti szemelvényeket tartalmaz, melynek során azokra hívja fel a figyelmet, akik a Szentháromság Isten kezében eszközök voltak az egyház és a világ formálásában. 8. osztály tananyaga a hitvallásokra épül és a hitvalló keresztyén életre bátorít. Évfolyamonkénti bontásban

13 VI. évfolyam Célok 1. Alapvető élethelyzetek végiggondoltatása a gyermekekkel, melyekre Istennek van válasza. 2. Rámutatni arra, hogy Isten szeretetével szólít meg minket, s életünk minden percében ott van velünk. 3. A Tízparancsolat közös értelmezése a tanórákon. 4. Bevezetni a diákokat a református hitélet alapfogalmaiba: istentisztelet, imádság, adakozás, keresztelés, konfirmáció. 5. Rámutatni arra, hogy az igazi boldogság az Istennel való élő kapcsolat, míg a boldogtalanság a Tőle való eltávolodás. Minimum követelmények 1. A diákok saját szavaikkal tudják megfogalmazni a főbb történeteket. 2. Saját szavaikkal tudjanak beszélni a Tízparancsolat tanításairól. 3. Ismerjék a református istentisztelet fő részeit. Témakör Ki a boldog ember? Isten válasza Tartalom 1. Az első ember boldogsága 2. Isten az embert megajándékozza: társsal, hivatással 3. A bűneset az ember boldogtalanságának kezdetei 4. Káin boldogtalansága 5. Noé igazsága 6. Boldogok a szelídek 7. Megláttam népem nyomorúságát 8. Isten szeretetére adott válasz 9. Ne légy bálványimádó Szavaink 11. Ne mondd ki 12. Tiszta beszéd 13. Hat napon át dolgozz 14. A református istentisztelet 15. Ünnepkörök 16. Isten előtt az élet fordulópontjain: keresztelő, konfirmáció 17. Isten előtt az élet fordulópontjain: esküvő, temetés 18. Csalással szerzett apai áldás 19. Naomi és Ruth 20. Indulataink 21. Ne ölj! Jézus paransca szerint 22. Ne ölj! Védd az életet 22. Áldott a férfi 23. A derék asszony dicsérete 24. Ákán 25. Amit tehát szeretnétek 26. Ne tanúskodj Jézus sírjának őrzői 27. Nábót szőlője 28. Ne kívánd

14 VI. évfolyam Célok 1. A Szentírás megismertetése a diákokkal. 2. Isten üdvtervének ismertetése a tanulókkal. 3. A történeteken keresztül rámutatni arra, hogy Isten munkálkodik a világban, a mi életünkben is, még akkor is, ha nem mindig vesszük észre azt. 4. A felmerülő, aktuális fogalmak megismertetése, már ismert fogalomnál az elmélyültebb értelmezés. 5. Rámutatni arra, hogy a Szentírásnak van üzenete a mára is. Minimum követelmény 1. Az Ószövetség és az Újszövetség könyveinek ismerete, felsorolása. 2. Keresztyén ünnepek felsorolása, konkrét eseményhez kapcsolása. 3. A főbb történetek vázlatos ismertetése. Témakör A Szentírás Az ember válasza Isten kijelentésére Az Ige testté lett Krisztus közöttünk Krisztus a szenvedés útján Krisztus a mi Megváltónk Krisztus visszajön Tartalom 1. Isten üdvtörténete az Ószövetségben 2. Isten üdvtörténete az Újszövetségben 3. Az első Bibliák, a magyar Bibliafordítás 4. Izráel népének hálaadása, a templomépítés 5. Városépítés, országépítés a fogság után 6. Eszter könyve 7. A mennyei Atya követe 8. A 12 éves Jézus a templomban 9. Keresztelő János 10. Jézus megkeresztelkedése 11. A samáriai asszony 12. Péter vallástétele 13. Jézus megdicsőülése 14. A vakon született meggyógyítása 15. Jézus megkenetése Betániában 16. Jézus megmossa a tanítványai lábát 17. Zebedeus fiainak versengése 18. Adakozás 19. A gazdag ifjú szegénysége 20. Az utolsó vacsora 21. A képmutató ítélkezés 22. Jézus a nagytanács előtt 23. Péter megtagadja Jézust 24. Isten gondviselése 25. Jézus a kereszten imádkozik 26. A jobb lator 27. Jézus temetése és feltámadása 28. A Szentlelket ígéri 29. A tíz szűz példázata 30. Új ég és új föld ígérete

15 VII. évfolyam Célok 1. Az egyháztörténeti szemelvényeken, személyeken keresztül rámutatni arra, hogy Isten hogyan tud munkálkodni az egyes emberek életében, s az egyes emberek életén keresztül. 2. Megéreztetni a diákokkal, hogy a keresztyén egyház léte több, mint emberi összefogás eredménye, a Szentlélek Isten munkája. 3. Rámutatni arra, hogy a történeti eseményekben nemcsak az egyháztörténetben, hanem a világi történelem eseményeiben is Isten munkálkodik. 4. A tanuló ne csupán kívülről nézze egyházunkat, hanem érezze magát benne lévőnek, ahhoz tartozónak. 5. Az egyháztörténet kiemelkedő alakjain keresztül kapjanak példákat, modelleket a keresztyén életvitelre nézve. 6. A tanulók kapjanak rövid egyházismereti bevezetést. Minimum követelmények 1. A tanulók tudják elhelyezni a főbb eseményeket térben és időben. 2. Tudják értelmezni a reformáció szót, Luther és Kálvin nevéhez képesek legyenek eseményeket és ismereteket kapcsolni. 3. A megtanult egyházismereti, egyháztörténeti alapfogalmakat tudják értelmezni. Témakör Az egyház megalakulása A középkori egyház A reformáció kora A magyarországi reformáció Az ellenreformáció kora Szabadelvű eszmék kora Egyházunk mai élete Tartalom 1. Az egyház megalakulása 2. A missziós egyház 3. Pál, a pogányok apostola 4. Pál missziói útjai 5. A keresztyének üldözése a Római Birodalomban 6. Konstantin császár döntése 7. Remeték és szerzetesek 8. Assziszi Ferenc 9. Luther Márton 10. Zwingli Ulrich 11. Kálvin János 12. A reformáció Magyarországon 13. Dévai Bíró Mátyás 14. Sztárai Mihály 15. Szegedi Kis István 16. Huszár Gál 17. Méliusz Juhász Péter 18. Károli Gáspár 19. Szenczi Molnár Albert 20. Az ellenreformáció 21. Bocskai István 22. Bethlen Gábor 23. I. Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna 24. Küzdelmek a protestánsok vallásszabadságáért 25. Szikszai György 26. Belmisszió és evangelizáció 27. Diakónia

16 Egyházunk szervezete 28. Egyházunk szervezete 29. Gyülekezetem története 30. Országhatárokon túli magyar református egyházak VIII. évfolyam Célok 1. Vonzóan bemutatni a Krisztus-követés lehetőségét. Megláttatni azt, hogy ez nem kényszer, hanem alternatíva. 2. Rámutatni arra, hogy a keresztyén ember életében is lehetnek bizonytalanságok, melyeket fel lehet oldani beszélgetéssel és esetleg segítség kéréssel. 3. Hozzásegíteni a tanulókat ahhoz, hogy merjenek beszélni a bennük lévő gondolatokról: kérdésekről, kétségekről. 4. Bemutatni a hitvalló élet bibliai példáit. 5. A különböző századok fontos hitvallási iratai alapján rámutatni a hitvallási tételek legfontosabb üzenetére. 6. Rámutatni arra, hogy ma is elhangozhat hitvallás: a mi részünkről is. Ennek helye lehet az életünkben, a mindennapjainkban pl. konfirmáció. Személyes hitvalláshoz segítés. Minimum követelmények 1. Önálló véleményalkotás az év során előkerülő főbb fogalmakról. 2. A legfontosabb bibliai történetek ismerete. 3. Az Apostoli Hitvallás szövegének ismerete, tartalmi elemzése. 4. Tudják megnevezni a református egyház ét alapvető hitvallási iratát, ismerjék keletkezésük történetét. 5. Ismerjék a következő fogalmakat: diakónia, sákramentum, úrvacsora, egyháztagság, egyházmegye, egyházközség, egyházkerület. Témakör Krisztus követése: kiváltság. Krisztus követésének akadályai Krisztus követése: hitvalló élet Hitvallás az első századokban Reformáció kora Tartalom 1. Önismeret: a család. 2. Önismeret: önmagunk. 3. Vágyaink 4. Döntéseink 5. Jézus bemutatkozása 6. Krisztus követése társakkal gazdagító 7. Döntési korlátok 8. Imádság Salamon templomszentelési imádsága 9. Péter vallástétele 10. Hűség: a tanítványok zúgolódása 11. Változás: Saul megtérése 12. Verbális és nem verbális közlések jelentősége 13. Helyzetgyakorlatok: a körülmények befolyásoló ereje 14. Az Apostoli Hitvallás: Hiszek egy Istenben 15. Mindenható Atyában 16. Hiszek Jézus Krisztusban 17. Hiszek Szentlélekben 18. Két életút: Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár 19. A Heidelbergi Káté 1. kérdés felelete 20. A II. Helvét Hitvallás

17 Hitvallás ma 21. Bizalomjáték: az összetartozás élménye 22. A gyülekezet mint hitvalló közösség: az istentisztelet 23. Sákramentumok: keresztség 24. Úrvacsora 25. Hitvallási helyzet: a konfirmáció 26. A gyülekezet hitvallása a környezet felé: a diakónia 27. Milyen legyek önmagammal? 28. Milyen legyek a családommal? 29. Milyen legyek a barátaimmal? 30. Milyen legyek a gyülekezetben?

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ

Bocskai István Református Oktatási Központ Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Pedagógiai Program Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 4 I.2 A pedagógiai program törvényi háttere 6 I.3

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Református Általános Iskola és Óvoda CEGLÉD Átdolgozva: 2014. szeptember Érvényes: 2014. október 20. Kúti László igazgató Tartalomjegyzék ALAPÍTÓ OKIRAT...6 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA... 13

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja Ég nélkül nem lehet földet művelni. Csillagok nélkül nem lehet a világ tengerein eligazodni. Örök haza nélkül hontalanná válik az ember ( Schütz Antal) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 031015 4100 Berettyóújfalu Kálvin Tér 4. Tel/Fax: 06-54-402 039 Elfogadás

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben