Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett"

Átírás

1 A magyar sport végrehajtó szervezetei, alapításuk, működésük Sportszervező, menedzser képzés Onyestyák Nikolett

2 A szervezet olyan nyílt rendszer, amely: amelyeket emberek és eszközök együttesen alkotnak, amelyek tudatosan létrehozott és működtetett képződmények, amelyekben összehangolt tevékenység folyik, amelyek valamely együttes cél érdekében dolgoznak.

3 KÜLSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK piaci környezet piac változékonysága (statikus, dinamikus) Komplexitása (egyszerű, összetett) Felmerülő kockázat (ellenséges, kedvező); tudományos-technikai környezet (innováció, folyamatos megújulás) társadalmi-gazdasági környezet Volt szocialista gazdaságok Tőkés társadalmak kulturális környezet (kommunikáció, látható kultúra, értékek, ideológiák, a kultúra mélyrétegei

4 A sportszervezetet befolyásoló külső környezeti hatások a társadalmi forma, politikai struktúra a gazdasági helyzet, gazdaságpolitika, gazdaságirányításai rendszer az eszközök tulajdoni kérdése a társadalom kulturális állapota a társadalmi szervek jelentősége és szerepe infrastruktúra (létesítményhelyzet) szponzorok, támogatók a működési terület jellemzői (helyi viszonyok)

5 BELSŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK a szervezet mérete létszám, munkamegosztás mértéke, növekedés lehet: horizontális, vertikális, a kettő kombinációja profilja tevékenységi kör eredete; telepítési helye; belső szervezeti kultúra Elfogadott közös értékek, gondolkodásmód, viselkedésminták LAPÍTSD LE A PIRAMIST! LAPOS SZERVEZET MAGAS SZERVEZET

6 Sportszervezeteket befolyásoló belső a szervezet nagysága tényezők a szervezet földrajzi helyzete a szervezet profilszélessége (sportágak fajtái, száma) a szervezet státusza (országos, helyi, lakótelepi) a szervezet személyi állománya (vezetők rátermettsége, sportolók, edzők) a sportági hagyományok szerepe a szervezetben folyó szakmai munka színvonala

7 A szervezet strukturális jellemzői Munkamegosztás Hatáskörmegosztás centralizáció-decentralizáció Koordinációs eszközök Konfiguráció szervezeti séma

8 A szervezetek típusai 1. Társadalom irányítási szintek és politikai alapján történő csoportosítás Állami szervezetek: állami-politikai szervezetek pl.: jogalkotó, rendfenntartó intézmények; állami-nem politikai szervezetek pl.: sportot irányító szervezet; Társadalmi szervezetek: társadalmi-politikai szervezetek politikai pártok; társadalmi-nem politikai szervezetek egyesület, szövetség; Magántulajdonon alapuló szervezet: bevételcentrikusság, tulajdonosi haszonmaximalizálás;

9 A szervezetek típusai 2. Eredmények alapján történő csoportosítás produktív kézzelfogható fizikai javak; inproduktív szellemi termék, szolgáltatás; Tevékenység célja szerint profitorientált pl.: magánsport centrumok, fitness termek; non-profit szervezetek alapítvány; egyesület, sportegyesület,

10 A szervezetek típusai 3. Vezetési rendszerben elfoglalt hely alapján történő csoportosítás irányító pl.: sportfőhatóság, sportági szakszövetségek, köztestületek; végrehajtó az a szervezeti egység, ahol a konkrét tevékenység folyik pl.: sportegyesület;

11 Sportszervezetek A társadalmi munkamegosztás során sportra specializálódott szervezeteket találunk; Megkülönböztetünk irányító és végrehajtó szervezeteket; Országgyűlés Kormány Országos hatáskörű szervek (pl.: MOB, köztestületek) Megyei önkormányzat, Megyei sportági szakszövetségek Társadalmi sportegyesületek

12 A SPORTSZERVEZETEK TÍPUSAIT SZABADIDŐSPORT SPORT ( SPORT FOR ALL ) SZERVEZETEK VERSENYSPORT VAGY ÉLSPORT SZERVEZETEK (LÁTV TVÁNYSPORT) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT SZERVEZETEK KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK ÉS FUNKCIÓK - a sport és a - szabadidőeltöltés - egészséges életmód - csúcseredmények elérése - rekordok (országos, világcsúcs) testnevelés megszerettetése - szemléletmód, - rekreácó életvitel alakítása - nemzetközi elismerés (image) - alapozó funkció - egészségmegőrzés - reprezentatív sportpolitikai - kiválasztást segítő funkció funkció

13 A sportegyesület megalakításának folyamata fő 18. életévét betöltött vagy szülői beleegyező nyilatkozattal rendelkező magyar állampolgár kinyilvánítja egyesülési szándékát. 2. Elkészítik az alapszabály tervezetét 3. Összehívják az alakuló közgyűlést Napirendi pontok: - Az alapszabály megvitatása, elfogadása - Tisztségviselők megválasztása - Az egyesület megalapításának kimondása Dokumentumok: - Alapszabály, Jegyzőkönyv, Aláírási ív (jelenléti ív), Elfogadó nyilatkozatok, Kérelem a bírósági bejegyzésre 4. Iratok benyújtása a megyei (fővárosi) bíróság társadalmi szervezetek bejegyzése osztályára 5. Bankszámla-nyitás 6. Bejelentkezés a TB-nél 7. APEH bejelentkezés

14 Az alapszabály tartalma 1. Általános rendelkezések 2. Az egyesület célja, tevékenységei 3. Az egyesület tagsága 4. A tagság megszűnése 5. Az egyesület szervezete 6. Az egyesület gazdálkodása és vagyona 7. Kilépés, kizárás, felfüggesztés 8. Közhasznúsági rendelkezése 9. Záró rendelkezések

15 A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKSÉG ELNÖK ÜGYVEZETŐ ELNÖK GAZDASÁGI VEZETŐ HIVATALI APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK TANFOLYAMI CSOPORTOK

16 EGY SZAKOSZTÁLY ELMÉLETI MODELLJE SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉG VAGY ELNÖKSÉG SZAKOSZTÁLYVEZETŐ VAGY ELNÖK, HELYETTESEK VEZETŐEDZŐ TECHNIKAI VEZETŐ GAZDASÁGI VEZETŐ FELNŐTT SZAKÁGI EDZŐK IFJÚSÁGI SZAKÁGI EDZŐK ORVOSOK, REHAB. SZAKEMBEREK

17 A DIÁKSPORTKÖR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS ELNÖKSÉG ELNÖK, AKI EGYSZEMÉLYBEN AZ ISKOLA IGAZGATÓJA APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK EGYEBEK

18 A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK ÉS KELLÉKEK 1. KÉRELEM 2. LÉTESÍTŐ OKIRAT (alapszabály vagy alapító okirat), mely tartalmazza: - a Khsztv 26. c.) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek valamelyikét, - a tagokon kívül más is részesülhet a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból - az elért eredményét nem osztja fel - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat - legfőbb és / vagy ügyintéző, képviseleti szervre vonatkozó rendelkezéseket: - a vezető tisztségviselők összeférhetetlensége - a felügyelő szerv létrehozására, hatáskörére, működésére vonatkozó szabályokat - az éves beszámoló jóváhagyásának módját

19 A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK ÉS KELLÉKEK 3. NYILVÁNTARTÁS (amelyből megállapítható a vezető szerv döntéseinek:) * tartalma * időpontja * hatálya * a döntést támogatók és ellenzők számaránya * az érintettekkel való közlési módja * a nyilvánosságra hozatal módja 4. BETEKINTÉS RENDJE 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET NYILVÁNOSSÁGA * a működés * szolgáltatásainak igénybevétele módjának * beszámolói közlésének módjáról 6. BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT (ha befektetési tevékenységet is folytat) 7. NYILATKOZATOK

20 SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK A szakszövetség jogi személy. A szakszövetség az önkormányzati elv alapján, alapszabálya szerint működik és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A szakszövetség megalakításának feltételei: alapszabály megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, országos sportági szakszövetség esetén nyilvántartásba vétel. Az országos sportági szakszövetséget a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, ha a szövetség alapszabálya nem ütközik jogszabályba, a szakszövetség létrehozását olyan sportágban határozták el, amelynek a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségében (AGFIS) tagszervezete van, a sportágban országos szövetség még nem működik, a törvényerejű előírásoknak eleget tettek.

21 Sportági szakszövetségek A szakszövetségek működése felett az ügyészség gyakorol felügyeletet. Legfelsőbb szerve a közgyűlés, melynek hatáskörébe tartozik: az alapszabály megállapítása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szerv megválasztása, az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása, a szövetség feloszlatása vagy egyesülésének kimondása. döntés mindabban, amit az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A szakszövetség célja megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat.

22 ALAPÍTÁS CÉL TAGSÁG min. 1 fő KÉPVISELET valamennyi tag GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KKT Társasági szerződéssel közös gazdasági tevékenység min. 2 fő ún. beltag FELELŐSSÉG teljes vagyon erejéig beltag: korlátlanul kültag: bevitt vagyonnal (de kivételekkel) MEGSZŰNÉS a tagok közös döntése alapján valamennyi tag kiválásával (30 napon belül ALAPÍTÁS CÉL TÖRZSTŐKE min. 500 ezer Ft. TAGSÁG min. 1 fő KÉPVISELET ügyvezetők KFT Társasági szerződéssel közös gazdasági tevékenység BT átalakulhat kkt-vá) min. 5 il.l 20 millió Ft. min. 1 fő vezérigazgató vagy igazgatótanács elnöke FELELŐSSÉG bevitt vagyon (üzletrész erejéig) a részvények névértékéig RT MEGSZŰNÉS a tagok közös döntése alapján, vagy felszámolással, vagy csődeljárással, vagy végelszámolással

23 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOK A SPORTSZERVEZETEK KAPCSÁN (SZMSZ) PL. EGY SZAKOSZTÁLYI SZMSZ TARTALMAZZA: A szakosztály alapvető céljait, feladatait, A szakosztály hatókörét, kapcsolatait, A szakosztály fejlődésének, fejlesztésének legfontosabb feltételeit, A szakosztály szervezeti felépítését (Vezető szervek, Szo. Vezetőség Tisztségviselők alá-fölé rendeltségi viszonyai, stb.), Az egyes szervezeti egységek szakcsoportok, szakágak,-feladatkörét, információs kapcsolatait, alá-fölé rendeltségi viszonyait, A szervezet felépítésében szereplő vezetők Szo-i Elnök, Szo vezető, Vezető edző, Szakági edzők, Orvos, feladatit, hatáskörét, felelősségét, jogait, kötelességeit.

24 AZ SZMSZ JAVASOLT SZERKEZETE: I. Alapadatok II.Szervezeti leírás struktúra, hierarchikus viszonyok (a szervezet statikája) III. Működési leírás hatáskörök, döntési mechanizmusok (a szervezet dinamikája)

25 NEMZETI SZÖVETSÉGEK KAPCSOLATRENDSZERE NEMZETI SPORTHIVATAL, MINISZTÉRIUM VAGY SPORTTANÁCS NEMZETI OLIMPIAI BIZOTTSÁG NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG EGYÉB NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG NEMZETI SZÖVETSÉG EGYÉB NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG MEGYEI SZÖVETSÉG SPORT KLUBOK, EGYESÜLETEK SZAKOSZTÁLYOK ISKOLAI SZAKOSZTÁLYOK EGYÉB SPORTSZER- VEZETEK

26 Sportszervezetekben használt szabályzatok Alapszabály SZMSZ Versenyszabályzat Át/igazolási szabályzat Fegyelmi szabályzat Doppingellenes szabályzat Játékos-ügynök licensz szabályzat Fair play szabályzat Vagyonkezelési szabályzat Nyilvántartási szabályzat Vagyoni jogok hasznosítására vonatkozó szabályzat Sportorvosi szabályzat

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye, jelvényei (1) A Sportegyesület neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Sportegyesület rövidítve: BEAC SE (2) A Sportegyesület

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Sportegyesület főbb adatai: I. Általános rész 1.1. Neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) 1.2. Alapítás éve: 1951 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: Diák és Öntevékeny Körök Alapszabálya

ALAPSZABÁLY. 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: Diák és Öntevékeny Körök Alapszabálya ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: 1.1).Az egyesület alapadatai: Név: Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Rövidítése: DÖKE Székhelye: Közösségek Háza, 7300 Komló, 48-as tér

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: Diák és Öntevékeny Körök Alapszabálya

ALAPSZABÁLY. 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: Diák és Öntevékeny Körök Alapszabálya ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület alapadatai, céljai és tevékenységei: 1.1).Az egyesület alapadatai : Név: Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Rövidítése: DÖKE Székhelye: Közösségek Háza, 7300 Komló, 48-as tér

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A SOPRONI RENDÉSZETI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Soproni Rendészeti Sportegyesület módosított alapszabálya: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve Soproni Rendészeti Sportegyesület 2.

Részletesebben