Átigazolási Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átigazolási Szabályzat"

Átírás

1 Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a szeniornak tekintendő úszók versenyszerű hazai és nemzetközi versenyeken történő részvétellel megvalósított sporttevékenységet végző sportolóra (a továbbiakban: sportoló), valamint a sportági versenyrendszerben a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MSzÚOSz) tagjaként résztvevő sportegyesületre (a továbbiakban: sportszervezet). (2) Az MSzÚOSz versenyrendszerében csak az Igazolási és Átigazolási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szerint igazolt, illetve átigazolt sportoló vehet részt. 2. Értelmező rendelkezések (1) Igazolás: a sportoló nyilvántartásba vétele, és nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági igazolványba. (2) Átigazolás: A sportoló sportszervezetének változtatása, és a nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági igazolványba és az MSzÚOSz nyilvántartásába. (3) Igazolási szerv: az MSzÚOSz igazolási és az átigazolási feladatokat ellátó szerve, a feladattal megbízott felelőse. (4) Sportoló: az a verseny évében a 25. életévét betöltő, vagy annál idősebb természetes személy, aki amatőr sportolóként az MSzÚOSz, vagy bármely tagszervezete által kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesz részt. (5) Versenyengedély: a sportolóknak a versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételeit meghatározó, a sportoló kérelmére az MSzÚOSz által kiállított és nyilvántartott hivatalos okirat. 3. 1

2 Amatőr sportoló (1) A jelen Szabályzat 2. (4) bekezdésében meghatározott sportoló, aki sportszervezet tagjaként versenyszerű sporttevékenységet folytat. (2) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettől díjazásban nem részesülhet. (3) Nem minősül díjazásnak: a) az amatőr sportoló versenyzéssel összefüggő indokolt költségeinek megtérítése; b) a versenyzéssel, illetve az arra való felkészüléssel összefüggésben nyújtott természetbeni juttatás; c) a kiemelkedő sportteljesítmény elérését követően adott eredményességi jutalom; d) a szponzorálási szerződés keretében nyújtott támogatás; e) a versenyrendszerben szerzett érem, trófea. (4) Az amatőr sportoló által a tagsági vagy szerződéses jogviszony keretében a sportszervezetnek okozott kár megtérítésére a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó általános szabályai az irányadóak. 4. A tagsági igazolvány (1) A tagsági igazolvány tartalmazza az igazolással és az átigazolással összefüggő adatokat, valamint a sportoló képmását. (2) A tagsági igazolvány a sportoló tulajdona, amelyet sportszervezete kezel. Átigazoláskor a sportoló kérésére a sportszervezet köteles a tagsági igazolványt részére átadni. Ennek megtagadása a sportszervezet felelős személye által fegyelmi vétségnek minősül. 5. A sportoló igazolása (1) A sportoló egy időben legfeljebb egy Magyarországon bejegyzett sportszervezet igazolt sportolója lehet. (2) A sportoló igazolását a sportoló és a sportszervezet közös írásbeli kérelmére a Szövetség végzi. A kérelmet a sportolónak és a sportszervezet képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, valamint a sportszervezet hivatalos bélyegzőjével kell lepecsételni. (3) Magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére a személyi igazolvány, az útlevél vagy a születési anyakönyvi kivonat bemutatása kötelező. 2

3 (4) Nem magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére az érvényes útlevél, vagy a tartózkodási engedély, vagy a munkavállalási engedély szolgál. (5) A kérelmet a nyilvántartó lapon egy példányban kell benyújtani. (6) A kérelemnek a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: a) a sportszervezet nevét, székhelyét; b) a sportoló nevét, születési helyét és idejét; c) az igazolás időpontját. 6. Külföldi sportoló igazolása (1) Magyar állampolgársággal nem rendelkező sportoló igazolására a 4. -ban foglaltakon túl akkor kerülhet sor, ha a honos szövetsége erre engedélyt ad, és a sportolót valamely magyar sportszervezet igazolni kívánja. (2) Ha az igazolni kívánt sportoló nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről nyilatkozatot kell benyújtania az MSzÚOSz részére. Ezt a nyilatkozatot állampolgársága ennek hiányában utolsó lakóhelye szerinti nemzeti szövetségtől kell beszereznie. (3) Az MSzÚOSz által kiírt nyílt bajnokságokon, országos bajnokságokon magyar állampolgársággal nem rendelkező sportoló versenyezhet, amennyiben erre a versenykiírás lehetőséget biztosít. 7. A sportoló átigazolása (1) Az átigazolás a sportoló, az átadó, valamint az átvevő sportszervezet közös írásbeli kérelmére történik. (2) Az átigazolási kérelemnek a kiállításának időpontjától számított 30 (harminc) napon belül be kell érkeznie az MSzÚOSz-hez, ellenkező esetben érvényét veszíti. Az átigazolás dátuma az átigazolási kérelem kiállításának időpontja. (3) A sportoló átigazolásához történő hozzájárulás megadását az átadó sportszervezet költségtérítés fizetéséhez kötheti. Költségtérítés abban az esetben állapítható meg, amennyiben azt az MSzÚOSz Alapszabályában lehetővé teszi. (4) Az átigazolási kérelmet, illetve az átigazolási lapot két példányban, az MSzÚOSzhez kell benyújtani. 3

4 (5) Egy sportolónak egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor minden esetben érvényesíteni kell a versenyengedélyét. (6) Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell: a) az átadó, valamint az átvevő sportszervezet nevét, székhelyét, b) a sportoló képmását, nevét, születési helyét és idejét, valamint aláírását, c) az átadó és átvevő sportszervezet feljogosított képviselőjének aláírását. (7) Amennyiben az átigazolási kérelem nem tartalmazza a (6) bekezdésben felsorolt adatok valamelyikét, úgy azt hiányosnak kell minősíteni, és az érintetteket határidő tűzésével fel kell szólítani a hiányok pótlására. A hiánypótlás megtörténtéig az átigazolás nem hajtható végre. 8. Átigazolási szabályok és tilalmak (1) A sportoló átigazolási kérelmének elintézéséig újabb átigazolási kérelem nem nyújtható be. (2) Sportoló bármely sportszervezetbe szabadon igazolható, a 9. és a 11.. betartásának figyelembe vételével. (3) Ha a sportoló igazolásával, átigazolásával kapcsolatban szándékosan téves adatszolgáltatásra kerül sor, az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi vétséget követ el és ellene, vagy sportszervezettel szemben fegyelmi eljárás indítható. 9. Átigazolás a sportszervezet megszűnése, szüneteltetése, szétválása, egyesülése illetve szakosztályának megszüntetése vagy átadása esetén (1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése, hivatalosan bejelentett szüneteltetése esetén, vagy ha a sportszervezet MSzÚOSz tagsága az MSzÚOSz Alapszabályában rögzített bármely okból megszűnik a felek eltérő megállapodása vagy szerződése hiányában a sportoló azonnal átigazolható bármely más sportszervezetbe. (2) Sportszervezetek megállapodása alapján a sportszervezettől különvált önálló sportszervezetként vagy más sportszervezet szakosztályaként tovább működő szakosztály valamennyi sportolóját a szakosztály különválásának napjával át kell igazolni a jogutód sportszervezetbe feltéve, hogy a jogutód sportszervezetet az illetékes bíróság jogerősen nyilvántartásba vette. (3) Sportszervezetek egyesülése esetén a sportoló átigazolható az egyesülési jegyzőkönyvben megnevezett új sportszervezetbe feltéve, hogy az új 4

5 sportszervezetet az illetékes bíróság jogerősen nyilvántartásba vette. Az átigazolás időpontjának az egyesülés napját kell tekinteni. (4) A (2) bekezdés szerinti átigazoláshoz az érintett sportoló hozzájárulása is szükséges. A sportoló hozzájárulásának hiányában az átigazolásra a szabályzat szerinti általános szabályok az irányadóak. (5) E szabályai nem alkalmazandók a sportszervezet névváltoztatása során. 10. Külföldi sportszervezetben történő sportolásra vonatkozó rendelkezések (1) Az MSzÚOSz által nyilvántartott magyar állampolgár sportoló csak az MSzÚOSz és a sportszervezet engedélyével sportolhat külföldi sportszervezet színeiben. (2) Az MSzÚOSz engedélyével külföldi sportszervezetben sporttevékenységet folytató sportoló külföldi sporttevékenységének ideje alatt csak abban a hazai sportszervezetben versenyezhet, amelyben a külföldi sporttevékenység megkezdésekor versenyzési engedéllyel rendelkezett. (3) Ha a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló az engedélyezett külföldi sporttevékenység időtartama alatt lejár az átigazolásra a szabályzat általános szabályait kell alkalmazni. (4) Az a magyar állampolgár sportoló, aki másik ország klubjában is tagsággal rendelkezik, azon országban rendezett versenyeken, ahol szintén igazolt versenyző, ott annak színeiben versenyezhet. Egyéb, harmadik országban rendezett versenyeken a sportoló választása szerinti szervezet színeiben indulhat. Kivételt képez az Európa Bajnokság, Világbajnokság és Senior Világjátékok, ahol a nemzeti, magyar szervezet szerinti tagsága alapján köteles indulni. (5) Kettős állampolgársággal rendelkező sportoló esetében a sportoló kérelmére az érintett két ország országos szövetségének elnöksége állapodik meg a sportoló (4) bekezdésben megnevezett versenyeken történő részvételéről és az általa képviselt szervezetről. 11. Átigazolási időszak (1) Átigazolások lebonyolítására minden év december között van lehetőség. (2) Az a sportoló, aki az MSzÚOSz nyilvántartásában egyéni sportolóként szerepel, az átigazolási időszaktól függetlenül választhat sporttevékenysége folytatása érdekében sportszervezetet. 5

6 12. Jelen Szabályzatot az MSzÚOSz elnöksége és ezt követően közgyűlése a augusztus 25-i ülésén elfogadta, így az az elfogadással hatályba lépett. Budapest, augusztus 25. Csaba László MSzÚOSz elnöke 6