MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2012."

Átírás

1 A MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTASI, IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

2 A Magyar Vívó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási - és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya, az Igazolási és Átigazolási Bizottság különös hatásköre (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a vívás sportágban versenyszerűen sportolóra (a továbbiakban: sportoló), valamint a sportági versenyrendszerben a Magyar Vívó Szövetség (a továbbiakban: MVSZ) tagjaként résztvevő sportegyesületre és sportvállalkozásra (a továbbiakban: sportszervezet). (2) Az MVSZ versenyrendszerében csak a Nyilvántartási, Igazolási- és Átigazolási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szerint igazolt, illetve átigazolt sportoló vehet részt. (3) Az Igazolási és Átigazolási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a jelen szabályzatban foglaltakon túl elbírálja a hatáskörébe utalt fellebbezéseket, óvásokat. 2. Értelmező rendelkezések (1) Igazolás: a sportoló nyilvántartásba vétele, és nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági igazolványba és a MVSZ számítógépes rendszerébe. (2) Átigazolás: A sportoló sportszervezetének változtatása, és a nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági igazolványba és a nyilvántartásba. (3) Igazolási szerv: az MVSZ igazolási és az átigazolási feladatokat ellátó szerve, a Bizottság. (4) Versenyszerűen sportoló: az a természetes személy, aki az MVSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt (a továbbiakban: versenyző). A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. (5) Versenyengedély: a versenyzőnek a versenyrendszerben való részvétel feltételeként a versenyző és a sportszervezet kérelmére az MVSZ által kiállított és nyilvántartott hivatalos okirat, amely a sportról szóló évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttv.) meghatározott feltételekkel összhangban a versenyrendszerben való részvételre jogosít. (6) Játékjog: a hivatásos sportoló személyéhez kötődő vagyoni értékű jog, amely a hivatásos sportoló sporttevékenységéhez fűződik és fizikai, szellemi képességeinek összességét testesíti meg. (7) Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 2

3 (8) Versenyévad: felnőtt korosztályban a tárgyévben megrendezett világbajnokságtól a következő évi világbajnokságig tartó időszak, illetve az azt megelőző évben, amelyben Nyári Olimpiai Játékok illetve Paralimpiai Játékok kerülnek megrendezésre, a tárgyévben megrendezett világbajnokságtól a következő évi Nyári Olimpiai Játékok illetve Paralimpiai Játékok végéig tartó időszak, továbbá abban az évben, amikor Nyári Olimpiai Játékok illetve Paralimpiai Játékok kerülnek megrendezésre, a tárgyévi Nyári Olimpiai Játékoktól illetve Paralimpiai Játékoktól a következő évi világbajnokságig tartó időszak. Utánpótlás korosztályban szeptember 1. napjától június 31. napjáig tartó időszak. (9) Rajtengedély: az MVSZ által az amatőr illetve a szabadidős sportoló részére kiadott, az MVSZ által illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett egy vagy több versenyen részvételi, versenyzési jogot biztosító engedély. 3. Amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezések (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal a Sporttv. szerinti sportiskolának - kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója tanulói jogviszony alapján is minősülhet amatőr sportolónak. A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti. (2) Sportszerződés 14. életévét be nem töltött sportolóval nem köthető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés érvényességének feltétele a sportoló törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezése. (3) A sportszerződésben a sportegyesület vagy sportvállalkozás, illetve az utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítvány (a jelen 3. alkalmazásában: sportszervezet ) és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Sporttv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (4) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb egy évre illetve egy Versenyévadra köthető. (5) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől vagy sportiskolától, amellyel az (1) bekezdés szerint tagsági vagy szerződéses vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem részesülhet. Nem minősül ilyen díjazásnak: a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, illetve az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében kapott támogatás; 3

4 b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy stb.). (6) Semmis az a szerződés, amely a játékjog mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. 4.. (1) A tagsági viszony, illetve a sportszerződés vagy a tanulói jogviszony létrejöttével az amatőr sportoló játékjogának használatát e jogviszony fennállásának időtartamára sportszervezetének, sportiskolájának vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnak ingyenesen átengedi. (2) Az amatőr sportoló az MVSZ versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló mint sportegyesületi tag vagy mint a sportszervezettel, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személy vagy mint a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személy kapja meg. (3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak a) a sportszervezetén keresztül vagy b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll vagy c) az iskolakent működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola sportolójaként azon a nonprofit gazdasági társaságon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be az MVSZ-hez. (4) A jelen Szabályzat elfogadásának napján hatályban lévő amatőr sportolói szerződéseket és azok esetleges módosításait a sportszerződést illetve annak módosítását megkötő sportszervezet vagy utánpótlás-nevelést végző alapítvány legkésőbb a jelen Szabályzat hatályba lépésétől számított 3 munkanapon belül nyilvántartásba vétel végett egy eredeti példányban köteles megküldeni vagy az eredeti példányt bemutatni az MVSZ részére. Az amatőr sportolói szerződéseket és azok módosításait a sportszerződést illetve annak módosítását megkötő sportszervezet vagy utánpótlás-nevelést végző alapítvány legkésőbb a megkötéstől illetve a módosítástól 3 munkanapon belül nyilvántartásba vétel végett egy eredeti példányban köteles megküldeni az MVSZ részére. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő teljes kárért a sportszerződést illetve annak módosítását megkötő sportszervezet vagy utánpótlás-nevelést végző alapítvány felelős. 4

5 5. Hivatásos sportolókra vonatkozó rendelkezések (1) A hivatásos sportoló a sportvállalkozással vagy sportegyesülettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre. (2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: a) a munkaszerződés csak határozott időtartamra köthető, b) próbaidő nem köthető ki, c) a hivatásos sportoló munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztatható. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a pihenőnap legfeljebb hathavonta - részben vagy egészben - összevontan is kiadható. A munkaidő legfeljebb hathavi keretben is meghatározható a munkaszerződésben szereplő napi munkaidő alapulvételével, d) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Sporttevékenység folytatására sportágában további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, e) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére az Mt. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló előzetes hozzájárulása szükséges. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összes időtartama egy naptári éven belül 44 munkanapnál vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet, f) a hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes átadása esetén foglalkoztatható a munkaszerződéstől eltérően más sportszervezetnél. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időtartama ebben az esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet. (3) A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződés csak akkor jön létre, ha az Mt.-ben foglalt kötelező tartalmi elemeken túlmenően tartalmazza a munkavégzés módjára, a munka- és pihenőidőre, a szabadság kiadására, valamint a munka díjazására vonatkozó megállapodást. (4) Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységére kötött munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben foglaltakon túl anyagi előnyt biztosít. (5) A hivatásos sportolónak a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kifejtett sporttevékenysége során történt balesete üzemi balesetnek minősül. 5

6 (6) Ha a köztartozás fennállása miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a versenyrendszerben (bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják, ez a munkáltató vagy megbízó súlyos szerződésszegésének minősül, és ezért a munkaviszonyt, a megbízási jogviszonyt a sportoló azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti. A felmondás után a sportoló - függetlenül az esetleges átigazolási időszaktól - azonnal igazolhatóvá válik. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportolókra is. (7) A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A versenyengedélyt az MVSZ a hivatásos sportoló kérelmére adja ki. (8) Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos sportolói megbízási szerződéssel rendelkező versenyző részére állítható ki. (9) A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át a sportszervezetre. A játékjog használatának sportszervezet részére való biztosítása a hivatásos sportoló igazolásának minősül, amelyet a sportszervezetnek az MVSZ részére be kell jelentenie akként, hogy a sportszervezet a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés megkötésétől illetve módosításától számított 3 munkanapon belül köteles a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés illetve ezek módosításainak egy eredeti példányát az MVSZ részére megküldeni. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő teljes kárért a sportszerződést illetve annak módosítását megkötő sportszervezet felelős. Az MVSZ az igazolást nyilvántartásba veszi. A játékjog használatáért a hivatásos sportoló a munkaszerződésben vagy a megbízási szerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat igényt. (10) A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés időtartamának lejártával, illetve a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés jogszerű megszűnése esetén a játékjog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (11) Semmis az a szerződés, amely a játékjog mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. (12) A munkáltató vagy megbízó sportszervezet köteles a hivatásos sportoló javára élet-és sportbaleset-biztosítást kötni. 6. A tagsági igazolvány (1) A tagsági igazolvány tartalmazza az igazolással és az átigazolással összefüggő adatokat. (2) A tagsági igazolvány a sportoló tulajdona, amelyet sportszervezete kezel. Átigazoláskor a sportoló kérésére a sportszervezet köteles a tagsági igazolványt átadni. Ennek megtagadása fegyelmi vétség. 6

7 7. A sportoló igazolása és a sporttevékenység befejezése (1) A sportoló egy időben legfeljebb egy sportszervezet illetve az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportiskola (a jelen 7. alkalmazásában: sportszervezet ) igazolt vívója lehet (kivéve a jelen Szabályzatban szabályozott eseteket). (2) A sportoló igazolását a sportoló és a sportszervezet közös írásbeli kérelmére - a Bizottság végzi. A kérelmet az MVSZ által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet a sportolónak és a sportszervezet képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, valamint a sportszervezet hivatalos bélyegzőjével kell lepecsételni. (3) Magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére a személyi igazolvány vagy az útlevél vagy a születési anyakönyvi kivonat bemutatása kötelező. (4) Nem magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére az érvényes útlevél, vagy a tartózkodási engedély, vagy a munkavállalási engedély szolgál. (5) A kérelmet a nyilvántartó lapon egy példányban kell benyújtani. Az MVSZ számítógépes rendszere rögzíti az igazolásokat. (6) A kérelemnek a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: - a sportszervezet nevét, székhelyét; - a sportoló személyi adatait; - az igazolás időpontját; - 18 éven aluli sportoló esetében törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulását. (7) A sportoló igazolását meg kell tagadni, ha a sportoló nem mutatta be a jelen Szabályzat 7. (3) illetve (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok valamelyikét, vagy ha a kérelem nem felel meg teljes körűen a jelen 7. -ban foglaltaknak, továbbá, ha a sportoló már szerepel az MVSZ nyilvántartásában. (8) A sportoló köteles írásban bejelenteni a sportszervezetének, és ezzel egyidejűleg az MVSZ-nek, amennyiben átmenetileg vagy végleges jelleggel felhagy a versenyszerű sporttevékenységgel (a továbbiakban: leállás ). A sportszervezet függetlenül a sportolónak az MVSZ irányában fennálló értesítési kötelezettségétől köteles az ezen bejelentéstől számított 10 napon belül az MVSZ-t írásban értesíteni a sportoló leállásáról és a leállás bejelentésének időpontjáról. 8. Külföldi sportoló igazolása (1) Magyar állampolgársággal nem rendelkező sportoló igazolására - a 4. -ban foglaltakon túl akkor kerülhet sor, ha a honos (FIE tagszövetséggel rendelkező) vívó 7

8 szövetsége erre engedélyt ad, és a sportolót valamely magyar sportszervezet igazolni kívánja. (2) Ha az igazolni kívánt sportoló nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről nyilatkozatot kell benyújtania az MVSZ részére. Ezt a nyilatkozatot állampolgársága ennek hiányában utolsó lakóhelye szerinti (FIE tagsággal rendelkező) nemzeti szövetségétől kell beszereznie. (3) Az Országos Bajnokságokon magyar állampolgársággal nem rendelkező versenyző egyéniben nem indulhat. Az Országos Bajnokságokon csapatban indulhat az a magyar állampolgársággal nem rendelkező versenyző, aki valamely magyar sportegyesület, sportvállalkozás, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány (a jelen alkalmazásában: sportszervezet ) leigazolt versenyzője. (4) Olyan kettős állampolgárságú versenyző esetén, akinek az egyik állampolgársága magyar, a sportoló csak abban az esetben indulhat egyéniben a magyar Országos Bajnokságon, ha az adott versenyévadban nemzetközi versenyen nem indult, vagy a nemzetközi versenyeken Magyarországot képviselte, számára a FIE mint magyar versenyzőnek adott versenyzési engedélyt (licencet), a versenyzőt magyar versenyzőként vette nyilvántartásba, továbbá, ha igazolja, hogy az adott versenyévadban az állampolgársága szerinti másik ország nemzeti bajnokságában egyéniben nem szerepelt. Az Országos Bajnokságokon csapatban indulhat az a kettős állampolgársággal rendelkező versenyző, aki valamely magyar sportegyesület, sportvállalkozás, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány (a jelen alkalmazásában: sportszervezet ) leigazolt versenyzője 9. A sportoló átigazolása (1) A sportoló átigazolását sportszerződéssel nem rendelkező sportoló esetében a sportoló és az átvevő sportszervezet illetve az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportiskola (a alkalmazásában: átvevő sportszervezet ) kérelmére, sportszerződéssel rendelkező sportoló illetve hivatásos sportoló esetében a sportoló, az átadó sportszervezet illetve az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportiskola (a alkalmazásában: átadó sportszervezet ) valamint az átvevő sportszervezet kérelmére a Bizottság végzi. Az átigazolási lap (kérelem) a kiállítás időpontjától számított 30 napig érvényes. (2) Abban a kérdésben, hogy az átigazolással érintett sportoló rendelkezik-e hatályos sportszerződéssel illetve munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel, az MVSZ nyilvántartása az irányadó. Ha az átigazolással érintett sportoló sportszerződésének illetve munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének a nyilvántartásba vételét az átadó sportszervezet illetve a munkáltató vagy a megbízó korábban nem kezdeményezte, a sportszerződés, munkaszerződés vagy megbízási szerződés létére csak akkor lehet hivatkozni, ha az átigazolási kérelemmel egyidejűleg az érintett sportoló sportszerződése illetve munkaszerződése vagy megbízási szerződése az MVSZ részére megküldésre kerül. Ellenkező esetben nyilvántartási adat hiányában az átigazolással érintett sportolót az átigazolási kérelem elbírálásakor úgy kell 8

9 tekinteni, hogy nem rendelkezik sportszerződéssel, munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel. (3) Az átigazolási kérelmet, illetve az átigazolási lapot az MVSZ által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, két példányban, a Bizottsághoz kell benyújtani az átigazolási időszakban, akként, hogy az az átigazolási időszak utolsó munkanapján az MVSZ-nél személyesen benyújtásra kerüljön vagy azt az átigazolási időszak utolsó napján ajánlott levélként, tértivevényes formában postára adják. A határidő túl beérkezett kérelmeket a Bizottság elutasítja, kivéve, ha e Szabályzat másként rendelkezik. (4) A kérelmet a sportszerződéssel nem rendelkező sportoló esetében a sportolónak és az átvevő sportszervezet képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, sportszerződéssel rendelkező sportoló és hivatásos sportoló esetében az átadó sportszervezetnek illetve is alá kell írnia a kérelmet. Az MVSZ számítógépes rendszere rögzíti az átigazolási kérelmeket illetve az átigazolásokat. A Bizottság az átigazolási kérelem MVSZ-hez történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti a hatályos sportszerződéssel illetve munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel nem rendelkező sportoló átadó sportszervezetét az átigazolási kérelem benyújtásáról. (5) Az átadó sportszervezet és a sportoló közötti elszámolási (tagdíj, felszerelés, egyéb) kötelezettség megszegéséből eredő igények polgári peres útra tartoznak, az átigazolást nem érintik. Az átadó sportszervezet ilyen igények fennállására hivatkozással érvényesen nem tagadhatja meg a sportoló átigazolásához való hozzájárulását; az ilyen indoklással tett nyilatkozatot az MVSZ úgy tekinti, hogy az átadó sportszervezet a sportoló átigazolásához hozzájárult. (6) Egy sportolónak egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor minden esetben térítésmentesen érvényesíteni kell a versenyengedélyét. (7) Az átigazolási kérelemnek tehát tartalmaznia kell: a) az átadó és az átvevő sportszervezet nevét, székhelyét, b) a sportoló adatait és aláírását, c) az átvevő sportszervezet képviselőjének cégszerű aláírását, d) sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló és a munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló esetében az átadó sportszervezet, - a sportszervezet általi átigazolás kezdeményezés esetén a sportoló - nyilatkozatát az átigazoláshoz való hozzájárulásáról, valamint az átadó sportszervezet képviselőjének cégszerű aláírását. e) 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselőjének az írásbeli hozzájárulását. Amennyiben az átigazolási lap nem tartalmazza a jelen bekezdésben felsorolt adatok valamelyikét, úgy azt hiányosnak kell minősíteni, és az érintetteket legfeljebb 5 napos határidő tűzésével fel kell szólítani a hiányok pótlására. A hiánypótlás megtörténtéig az átigazolás nem hajtható végre. 9

10 (8) Az MVSZ nem vizsgálhatja meg azt, hogy a Felek között létrejött sportszerződés vagy munkaszerződés illetve megbízási érvényes-e, illetve azt, hogy a nevezett szerződések a határozott idő lejárta előtt a jogszabályoknak vagy a szerződésnek megfelelően szűntek-e meg. Ezen kérdések eldöntése bírósági hatáskörbe tartozik. (9) Amennyiben egy sportszerződéssel, vagy munkaszerződéssel illetve megbízási szerződéssel rendelkező sportoló arra hivatkozással kéri az átadó sportszervezet hozzájárulása nélkül az átigazolást, hogy a határozott idejű sportszerződése vagy munkaszerződése illetve megbízási szerződése a határozott idő lejártát megelőzően jogszerűen megszűnt, de a másik fél ezt a tényt vitatja, úgy a Bizottság az átigazolási eljárást a vitás kérdés rendezéséig (közös megegyezés, bírósági ítélet) felfüggeszti. (10) A felfüggesztés ideje alatt az MVSZ Elnöksége - indoklással ellátott kérelemre- egy vagy több versenyre szóló rajtengedélyt adhat a sportolónak. 10. Átigazolási szabályok és tilalmak (1) A sportoló átigazolási kérelmének elintézéséig újabb átigazolási kérelem nem nyújtható be. (2) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak az átadó sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át véglegesen átvevő sportszervezethez. A végleges átigazolással az amatőr sportoló jatékjogának a használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását a jelen Szabályzat 1. sz. Melléklete szerinti esetekben költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének az ellenértéke, amely a Sporttv. 7. (1) bekezdés értelmében az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül (a továbbiakban: Költségtérítés). (3) A fentiektől eltérően nem tarthat igényt az átadó sportszervezet Költségtérítésre abban az esetben, ha a hatályos sportszerződéssel rendelkező sportoló leállásának az MVSZ részére történő bejelentése óta több, mint 1 év eltelt, vagy a sportoló az utolsó hazai vagy nemzetközi versenyen történő szereplése óta több, mint 2 év eltelt. (4) A Költségtérítés maximális mértékét a jelen Szabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza. Semmis az a szerződés, amely a játékjog mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. (5) Ha az amatőr sportoló nem sportszerződés alapján sportol, vagy sportszerződésének időtartama már lejárt, illetve a sportszerződés bármely egyéb okból jogszerűen megszűnt, az átadó sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat végleges jelleggel másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban a jelen Szabályzat 1. sz. Melléklete szerinti esetekben Költségtérítésre tarthat igényt. A Költségtérítés maximális mértékét a jelen Szabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza. A Költségtérítés megfizetésének elmaradása ugyanakkor az átigazolást nem akadályozza; az átadó sportszervezet a Költségtérítés megfizetése iránti igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. 10

11 A fentiektől eltérően, az átadó sportszervezet nem tarthat igényt Költségtérítésre abban az esetben, ha az amatőr sportoló sportszerződése az adott átigazolási időszakot megelőző 1 éven belül a sportolónak az átadó sportszervezet szerződésszegésére alapított jogszerű felmondása folytán szűnt meg. A Sporttv. rendelkezéseire figyelemmel az átadó sportszervezet súlyos szerződésszegésének minősül, ha az átadó sportszervezet köztartozás fennállása miatt vagy más okból nem indulhat a versenyrendszerben (bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják. Ugyancsak nem tarthat igényt az átadó sportszervezet Költségtérítésre abban az esetben, ha a sportszerződéssel nem rendelkező sportoló leállásának az MVSZ részére történő bejelentése óta több, mint 1 év eltelt, vagy a sportoló az utolsó hazai vagy nemzetközi versenyen történő szereplése óta több, mint 2 év eltelt.. (6) Sportszerződéssel nem rendelkező sportoló átigazolása esetén a Bizottság az átigazolási kérelemről szóló döntést követő 10 munkanapon belül írásban értesíti az átadó és az átvevő sportszervezetet az átigazolás tényéről, és felszólítja az átadó sportszervezetet, hogy az értesítés kézhez vételét követő 5 munkanapon belül nyilatkozzon (i) arról, hogy a Szabályzatban meghatározott keretek között tart-e igényt az átigazolt sportoló vonatkozásában Költségtérítésre, (ii) arról, hogy született-e az átadó és az átvevő sportszervezet között a Költségtérítés megfizetése tárgyában megállapodás, továbbá (iii) a Költségtérítés megfizetésének a felek közötti megállapodásban vagy ennek hiányában egyoldalúan meghatározott határidejéről (a továbbiakban: Fizetési Határidő). A Fizetési Határidő nem lehet rövidebb, mint az átvevő sportszervezetnek az átigazolás tényéről való - MVSZ általi - értesítésétől számított 10 nap. Az átadó sportszervezet köteles ezen nyilatkozatát egyidejűleg az átvevő sportszervezet részére is megküldeni. Az átadó sportszervezet köteles továbbá legkésőbb a Fizetési Határidő lejártát követő 3 munkanapon belül az MVSZ és egyidejűleg az átvevő szervezet részére megküldött értesítéssel nyilatkozni arról, hogy a Költségtérítés teljes egészében megfizetésre került-e. (7) Amennyiben az átvevő sportszervezet a Költségtérítést a Fizetési Határidőig nem fizeti meg az átadó sportszervezet részére, az adott átigazolással érintett versenyzőnek a Fizetési Határidő letelte után a Költségtérítés megfizetéséig eltelt időben elért eredményeit az átadó sportszervezethez kell számítani. A Fizetési Határidőt követő 6 hónap elteltével a Költségtérítés részbeni vagy teljes megfizetését elmulasztó átvevő sportszervezetnek az adott időszakra vonatkozó összes eredményét törölni kell a sportszervezeti értékmérő pontrendszerből. (8) Az amatőr sportoló függetlenül attól, hogy sportszerződés alapján vagy tagsági illetve tanulói jogviszony keretében sportol - csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át véglegesen más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (9) Az amatőr sportoló függetlenül attól, hogy sportszerződés alapján vagy tagsági illetve tanulói jogviszony keretében sportol - csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen más sportszervezethez. Az ideiglenes átigazolással (a jelen 10. alkalmazásában a továbbiakban: Kölcsönadás) az amatőr sportoló jatékjogának a használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A Kölcsönadás feltétele az átadó sportszervezet hozzájárulása; az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását Költségtérítés fizetéséhez kötheti. 11

12 Kölcsönadás esetén a Költségtérítés mértéke tekintetében kizárólag az átadó és az átvevő sportszervezet közötti megállapodás az irányadó. (10) Kölcsönadásra csak a felnőtt Országos Bajnokságok csapatversenyén van lehetőség azzal a korlátozással, hogy fegyvernemenként és nemenként csak egy csapatban és csak egy külföldi vagy magyar állampolgárságú kölcsönadott versenyző szerepelhet. További korlátozás, hogy kölcsönadás esetén a sportszervezetek értékmérő pontrendszerében az adott csapat szereplése után egyébként járó pontok 75%-ára jogosult az a sportszervezet, amelyik csapatában kölcsönadott versenyző szerepel. A Kölcsönadásra egyebekben a 9. -ban foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a kölcsönadásra vonatkozó kérelmet legkésőbb az Országos Bajnokság csapatversenyének időpontját megelőző 14 nappal kell benyújtani a Bizottsághoz. A határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben az a jelzett időtartamon belül az MVSZ-nél személyesen benyújtásra kerül vagy azt legkésőbb az Országos Bajnokság csapatversenyének időpontját megelőző 14. napon ajánlott levélként, tértivevényes formában postára adják. A határidő túl beérkezett kérelmeket a Bizottság elutasítja, kivéve, ha e Szabályzat másként rendelkezik. (11) Munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló szerződésének hatálya alatt, csak a sportszervezete hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezetbe. A hivatásos sportoló játékjogának rendelkezési jogát érvényesen csak a munkaszerződés vagy a munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamára ruházhatja át a sportszervezetre. A játékjog rendelkezési joga átruházásának további feltétele, hogy a hivatásos sportoló rendelkezzen az MVSZ által kiállított hivatásos versenyengedéllyel. A szerződés lejárta után a játékjog rendelkezési joga ellenérték nélkül visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (12) A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés fennállása alatt a játékjog használati jogát megszerző sportszervezet a hivatásos sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával ezt a használati jogot ideiglenesen (Kölcsönadás keretében) vagy véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja. A hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt. A jelen bekezdés szerinti ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését vagy megbízási szerződését nem érinti; ezt az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést vagy megbízási szerződést kell kötni. (13) A játékjog használatának jelen bekezdés szerinti ideiglenes vagy végleges átruházásáért a sportszervezet a másik sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt, amelynek mértékét a két sportszervezet közötti megállapodás határozza meg. Ezen megállapodást írásba kell foglalni és be kell jelenteni az MVSZ-nek a megállapodás megkötésétől számított 3 munkanapon belül a megállapodás egy eredeti példányának megküldésével. Az MVSZ az átigazolást nyilvántartásba veszi. A hivatásos sportoló igazolásával illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék, valamint a jelen bekezdés szerint az MVSZ-nek fizetendő hozzájárulások kivételével semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos sportolón, illetve a használati 12

13 jogot ideiglenesen vagy véglegesen átruházó sportszervezeten kívül másnak biztosít részesedést a játékjog használati jogának átruházásáért fizetett ellenértékből. (14) A játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló sportszervezet az igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték, valamint a használati jog sportszervezetek közötti ideiglenes vagy végleges átruházása esetén a sportszervezetek közötti megállapodásban megjelölt ha a megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az átvevő sportszervezet az átigazolásért fizetett ellenérték 1 %-ának megfelelő összeget köteles az MVSZ-nek befizetni, valamint 4 %-nak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató sportszövetségi alapba befizetni. (15) A munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel nem rendelkező hivatásos sportoló bármely sportszervezetbe szabadon igazolható, a 9., 10.. betartásának figyelembe vételével. (16) Amennyiben sportszerződéssel rendelkező amatőr, illetve munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló esetén az átadó sportszervezet illetve a munkáltató vagy a megbízó valamint a sportoló az átigazoláshoz szükséges hozzájárulását nem adja meg, az átigazolást nem lehet végrehajtani. (17) Ha a sportoló igazolásával, átigazolásával, versenyzési engedélyének kiadásával kapcsolatban szándékosan téves adatszolgáltatásra kerül sor, az adatszolgáltatásért felelős személlyel vagy sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kell indítani. (18) Az átadó sportszervezet által kiszabott fegyelmi eltiltás amennyiben a sportszervezet alapszabálya, alapító okirata fegyelmi eljárás lefolytatását lehetővé teszi- csak az átadó sportszervezet színeiben való szerepeltetést korlátozhatja. 11. Kedvezményes átigazolások (1) A közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert amatőr sportoló, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e sportszerződéssel vagy sem, tanulmányainak megkezdését megelőző augusztus 1-től, 6 hónapon belül átigazolási időszakon kívül is átigazolható annak az oktatási intézménynek a sportszervezetébe, amelyben a tanulmányait folytatja. A kedvezményes átigazolásra egyebekben a jelen Szabályzat aiban foglaltak, ideértve a Költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket is, megfelelően alkalmazandóak. (2) Amennyiben az amatőr sportoló a tanulmányait abbahagyja, vagy a tanulmányi jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt megszűnik, őt kérelmére a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül, átigazolási időszakon kívül is az eredeti sportszervezetébe kell visszaigazolni. (3) A tanulmányait eredményesen befejező sportolót kérelmére a tanulmányi jogviszonyának megszűnésétől számított 3 hónapon belül átigazolási időszakon kívül is vissza kell igazolni eredeti sportszervezetébe. 13

14 (4) A jelen (2) és (3) bekezdései szerinti kedvezményes visszaigazolásra egyebekben a jelen Szabályzat aiban foglaltak, ideértve a Költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket is, megfelelően alkalmazandóak 12. Átigazolás a sportszervezet jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnése, szüneteltetése, továbbá fegyvernemi tevékenységének megszüntetése esetén (1) Sportszervezet, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportiskola (jelen alkalmazásában a továbbiakban: sportszervezet) - jogutód nélküli megszűnése esetén - hivatalosan bejelentett szüneteltetése esetén - vagy ha a sportszervezet MVSZ tagsága az MVSZ alapszabályában rögzített bármely okból megszűnik, - továbbá ha az adott sportszervezetben a versenyző által űzött fegyvernemet megszüntetik, a sportoló a jelen Szabályzatban rögzített feltételekkel azonnal átigazolható bármely más sportszervezetbe, az átigazolási időszakra tekintet nélkül. (2) Sportszervezetek jogutódlással történő megszűnése esetén az új sportszervezet adatait át kell vezetni a nyilvántartáson és a versenyengedélyeken. Ezen eljárás díjköteles, a díj megegyezik a jelen Szabályzat 14. -a szerinti Átigazolási Díj összegével. 13. Külföldi sportszervezetben történő sportolásra vonatkozó rendelkezések (1) Az MVSZ nyilvántartásában szereplő sportoló csak az MVSZ-hez történt bejelentés alapján és kettős igazolás esetén - a sportszervezet valamint az MVSZ engedélyével sportolhat külföldi sportszervezet színeiben. Kettős igazolás esetén a sportoló, a külföldi valamint a hazai sportszervezet írásbeli megállapodásban köteles rendezni a sportoló valamint a két sportszervezet közötti együttműködés feltételeit. A felek kötelesek a megállapodást az MVSZ-nek jóváhagyásra bemutatni. Az MVSZ a jóváhagyást feltételekhez kötheti, valamint a jóváhagyást megtagadhatja, ha a felek megállapodása szabályzatába vagy jogszabályba ütközik. (2) Az MVSZ valamint a hazai sportszervezet engedélyével külföldi sportszervezetben sporttevékenységet folytató sportoló hazai sportszervezetével kötött eltérő megállapodás hiányában külföldi sporttevékenységének ideje alatt csak abban a hazai sportszervezetben versenyezhet, amelyben a külföldi sporttevékenység megkezdésekor versenyzési engedéllyel rendelkezett. A felek eltérő megállapodása hiányában, a külföldi sportszervezetben sporttevékenységet folytató sportoló az MVSZ valamint tagszervezeti által rendezett versenyeken minden kötöttség nélkül indulhat. 14

15 (3) Ha a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló, vagy a hivatásos sportoló szerződése az MVSZ által engedélyezett külföldi sporttevékenység időtartama alatt lejár hazai sportszervezetével kötött ellenkező megállapodás hiányában az átigazolásra a Szabályzat ában foglalt általános szabályokat kell alkalmazni. (4) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg. 14. Átigazolási időszak, Átigazolási Díj (1) Átigazolások lebonyolítására a tárgyév január 1-15 és július 1-15 között van lehetőség, azzal, hogy évben a második átigazolási időszak augusztus 20-tól szeptember 1-ig tart. (2) Az átigazolás lebonyolításáért átigazolási díjat kell fizetni. Az átigazolási díj az MVSZ oldalán az átigazolással összefüggésben felmerült adminisztrációs költség (a továbbiakban: Átigazolási díj) Az átigazolási díj mértékét a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A hivatkozott táblázatban található átigazolási díjak nettó értékek, melyeket a mindenkori általános forgalmi adó (ÁFA) összegével növelve kell megfizetni. 15. Származtatás (1) Amennyiben egy versenyző új edzőnél folytatja felkészülését akkor: - Az edzők (korábbi új) közötti prémium felosztás, ideértve a Gerevich Aladár sportösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatást is, csak abban az esetben lehetséges, ha a váltás előtt a régi edző legalább két évet folyamatosan dolgozott a távozó versenyzővel. Ennél rövidebb idő esetén az összes prémium az új edzőt illeti. Edzőváltás esetén a prémiumok és a pontok megosztása a váltást követően annyi időtartamra lehetséges, amennyi ideig a régi edző folyamatosan dolgozott a távozó versenyzővel, de legfeljebb 4 évig. (2) A prémiumok és pontok megosztása: Váltás utáni év Régi edző Új edző 1. év 80% 20% 2. év 60% 40% 3. év 40% 60% 4. év 20% 80% 16. A sportolók nyilvántartása 15

16 (1) Az MVSZ az igazolt és a versenyrendszerében versenyengedéllyel rendelkező sportolókról nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani az amatőr és a hivatásos sportolókat. (3) A nyilvántartásban az egyes sportolóról az alábbi adatok szerepelnek: - a sportoló neve, születési helye, ideje, - a sportoló anyja neve, - a sportoló lakcíme, - a sportoló sportszervezete, - a sportoló státusza (amatőr, hivatásos) (4) A nyilvántartás nem nyilvános, abból személyes adatok csak az érintett hozzájárulásával szolgáltatható ki harmadik személynek. Nem minősül adatszolgáltatásnak az MVSZ hivatalos eljárása során történő adatfelhasználás. 17. Az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély (1) Az MVSZ által működtetett verseny rendszerben a sportoló csak versenyengedély kiváltása esetén vehet részt. A versenyengedélyért fizetendő díjat, valamint a versenyengedélyek fajtáját az MVSZ minden évben meghatározza, és közzéteszi. (2) A versenyengedély egységes formáját az MVSZ határozza meg. A sporttevékenységével összefüggő biztosítás megkötéséről valamennyi korosztály tekintetében az MVSZ gondoskodik a Sporttv. felhatalmazása alapján kiadott Kormányrendeleten meghatározottak szerint, azzal, hogy a biztosítás díja a versenyengedélyért fizetendő díjban kerül érvényesítésre. (3) Versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak sportszervezetén keresztül nyújthat be, a hivatalos sportoló a kérelmet saját maga nyújtja be. A versenyző a versenyengedély iránti kérelemhez köteles csatolni, az érvényes sportorvosi igazolását. A sportorvosi engedély érvényessége a mindenkori vonatkozó jogszabályokhoz igazodik; jelenleg a 18. életév betöltéséig hat hónapig, ezt követően pedig 1 évig érvényes. (4) A szakszövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak (a továbbiakban: személyes adat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti kezeléséről. (5) Egy sportolónak csak egy versenyengedély adható ki, abban a sportszervezetben, amelyben igazolt sportoló. (6) A versenyengedély iránti kérelemről az előterjesztésétől számított nyolc napon belül írásban kell dönteni. A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért fizetendő díjat a 16

17 kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a versenyengedély kiadása megtagadható. (7) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, a) ha annak kiadása jogszabályba, illetve az MVSZ belső szabályzatába ütközik, ideértve különösen, ha a versenyző nem teljesíti teljes körűen a jelen Szabályzat 17. (3) bekezdésben foglaltakat, illetve b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. (8) A versenyengedély kiadására, és a versenyengedély iránti kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az MVSZ versenyszabályzata tartalmazza. (9) A sportoló köteles versenyengedélyének módosítását kérni, ha sportolói státuszában (amatőr, ill. hivatásos sportoló) a versenyengedélyének érvényességének ideje alatt változás következik be. (10) A versenyengedély érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve az MVSZ más szabályzatában meghatározott esetekben az MVSZ a versenyengedélyt visszavonja. Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti büntetés hatálya alatt érvényét veszti, azt csak a büntetés hatályának megszűnte után lehet érvényesíteni. (11) Az MVSZ a versenyengedélyeket és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély kiadásától számított négy évig elkülönítve nyilvántartja. (12) A nyilvántartási idő elteltekor a versenyengedélyeket és a kapcsolódó adatlapot a nyilvántartásból törölni kell. (13) A külföldi sportolók versenyengedélyének kiadására az általános szabályok az irányadóak. 18. (1) A szabályzat augusztus 10-én lép hatályba. (2) A szabályzatot az MVSZ Elnöksége elektronikus szavazás útján, 11 igen szavazattal elfogadta. Csampa Zsolt s.k. MVSZ elnöke 17

18 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK: A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSNÁL: I. kategória Felnőtt Összeg Egyéni olimpiai I-III. / Egyéni VB I-III ,- Ft Egyéni olimpiai 4-8. / Egyéni VB 5-8. /Egyéni EB I-III ,- Ft Egyéni EB ,- Ft Olimpiai, VB-EB egyéni induló ,- Ft Az I. kategóriába tartozó csapateredmény esetén: a vonatkozó összeg 75%-a II. kategória Utánpótlás: U23 Junior Egyéni VB I-III. Egyéni VB 5-8. / Egyéni EB I-III. Egyéni EB 5-8. VB-EB egyéni induló A II. kategóriába tartozó csapateredmény esetén: III. kategória Kadett Egyéni VB I-III. Egyéni VB 5-8. / Egyéni EB I-III. Egyéni EB 5-8. egyéni VB-EB egyéni induló A IIII. kategóriába tartozó csapateredmény esetén: IV. kategória Újonc / Serdülő Bármely utánpótlás ranglista 1-8. helyezett Összeg ,- Ft ,- Ft ezer ,- Ft ezer ,- Ft ezer a vonatkozó összeg 75%-a Összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft a vonatkozó összeg 75%-a Összeg ,- Ft A Költségtérítésre vonatkozó egyéb feltételek: 1. A Költségtérítés mértékének megállapítása során egy adott versenyző után csak egy, az összegét tekintve legtöbbet érő eredmény számít. 2. A fenti táblázatban az adott eredményre meghatározott összegek az eredmény elérésétől számított 1évig érvényesek. Egy év elteltével a fenti összegek az alábbiak szerint módosulnak: a) Felnőtt versenyző esetén: a Költségtérítés összege az eredmény elérését követő 2 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 80%-a, 3 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 60%-a, 4 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 40%-a. Az adott eredmény elérését követő 4 év elteltével az adott eredmény a Költségtérítés számítása szempontjából nem vehető figyelembe. b) U23 és junior korosztályú versenyző esetén: a Költségtérítés összege az eredmény elérését követő 2 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 80%- a, 3 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 60%-a. Az adott eredmény 18

19 elérését követő 3 év elteltével az adott eredmény a Költségtérítés számítása szempontjából nem vehető figyelembe. c) Kadett, serdülő és újonc korosztályú versenyző esetén: a Költségtérítés összege az eredmény elérését követő 2 éven belüli átigazolás esetén a fenti összegek 80%-a. Az adott eredmény elérését követő 2 év elteltével az adott eredmény a Költségtérítés számítása szempontjából nem vehető figyelembe. 3. Az adott versenyző nevelő sportszervezete Költségtérítésre csak abban az esetben tarthat igényt, ha az adott versenyző legalább 2 éven keresztül a nevelő sportszervezet MVSZ által leigazolt versenyzője volt. 19

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat. Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége augusztus 16-án.

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat. Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége augusztus 16-án. A Magyar Birkózó Szövetség Igazolási - és Átigazolási Szabályzat Jóváhagyta: Módosításokkal az MBSZ Elnöksége 2005. augusztus 16-án. 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a birkózó

Részletesebben

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Repülő Szövetség elnöksége az Alapszabály 4.3 pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a légi sportokban tevékenykedő

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat

A Magyar Birkózó Szövetség. Igazolási - és Átigazolási Szabályzat A Magyar Birkózó Szövetség Igazolási - és Átigazolási Szabályzat Jóváhagyta: A Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége 2011. November 24. Napján 24/2011 számon. 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 MAPESZ Nyilvántartási, Versenyengedélyezési

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014.10.10-től

Részletesebben

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének 2015. január hó 21. nap számú Elnökségi határozata az öttusa sportág nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatról A Magyar Öttusa Szövetség elnöksége az

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21.

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21. MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2016. Módosítva 2016. január 21. 1 A Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvény a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar

Részletesebben

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2016/26. számú Elnökségi határozata

A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének. 2016/26. számú Elnökségi határozata A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének 2016/26. számú Elnökségi határozata az öttusa sportág nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatról a változássokkal egységes szerkezetben. A Magyar Öttusa

Részletesebben

Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1 Magyar Golf Szövetség IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A Magyar Golf Szövetség Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv) 23. (1) bekezdésben foglalt

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA. a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata Preambulum

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA. a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata Preambulum A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA a sportolók igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 2010. Preambulum A folyamatos szakmai munka eredményességének fokozása, az eddig tapasztalt

Részletesebben

MAGYAR MMA PRÉMIUM LIGA www.mmapremiumliga.hu info@mmapremiumliga.hu

MAGYAR MMA PRÉMIUM LIGA www.mmapremiumliga.hu info@mmapremiumliga.hu IGAZOLÁSI, ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2015. évi 01. hó 04. napjától Az Igazolási, Átigazolási Szabályzat - a továbbiakban Szabályzat - kötelezően alkalmazandó az MMA sportágban a Magyar MMA

Részletesebben

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A Szakszövetség, vagy egyesületek által, illetőleg közreműködésével megrendezésre kerülő hazai, illetőleg külföldi versenyen

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat

A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat A Magyar Tenisz Szövetség sportolóinak nyilvántartására és átigazolására vonatkozó szabályzat A Magyar Tenisz Szövetség elnöksége az Alapszabály II. fejezet 5. 2 (a) pontjában foglaltak alapján a tenisz

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2013. január A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. ; 7. ; 9. ; 10.

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2014. szeptember A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) b) pontja,

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe foglalt változat.

A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe foglalt változat. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 2013 A MESZ elnöksége által 2013. december 18-án elfogadott módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MASZ Elnöksége a 53/2015 (XII.15.) számú határozatával. A szabályzat 2016. január 1-től hatályos. MAGYAR ATLÉTIKAI

Részletesebben

A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata

A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 1 A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata 2014 A Magyar Atlétikai Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Szövetséggel tagsági viszonyban álló sportegyesület, valamint

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: M.J.Sz.) a jégkorong sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Tájékoztató Felnőtt átigazolás Július 1. 31. éjfélig: Az előírásoknak megfelelően a szükséges aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott átigazoló lapot és

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 2007. június 29. (frissítésekkel) A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A ot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította a 125/2009. (06.25.), a 67/2010. (04.14.),

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT

A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT A Magyar TáncSport Szakszövetség IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szabályzat hatálya 3 2. Igazolási szabályok 3 3. A versenykönyv 3 4. A versenyengedély 5 5. Átigazolási

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/2009. (06.25.) és a 68/2010. (04.14.) számú határozatával

Részletesebben

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata. Hatályos: 2013. július 12-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: 2013. július 12-től 1. A Magyar Amerikai Football Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az amerikai

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA 2004. évi I. törvény a sportról 1 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége a 115./ (05.23.) számú határozatával fogadta el. Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási

Részletesebben

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: január 16-tól

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: január 16-tól A Magyar Amerikai Futball Szövetség Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzata Hatályos: 2015. január 16-tól 1. A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az amerikai

Részletesebben

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata A Magyar Kick-box Szövetség igazolási és átigazolási szabályzata Tartalom: 1. A sportolók igazolása 2. A sportolók átigazolása 3. A szabályzatok életbe lépése Mellékletek: 1. Nyilvántartó lap igazoláshoz

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 72./2005. (06.30.) számú határozatával. 1 1. A Nyilvántartási, hatálya (1) A Nyilvántartási, (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A (továbbiakban: MJSZ) a jégkorong-sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról és átigazolásáról, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, 367/2011 (11.29.) határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

A Magyar Vívó Szövetség. Kerettagok és edzők részére biztosított felszerelés, ruházat viseléséről 2016.

A Magyar Vívó Szövetség. Kerettagok és edzők részére biztosított felszerelés, ruházat viseléséről 2016. A Magyar Vívó Szövetség Kerettagok és edzők részére biztosított felszerelés, ruházat viseléséről 2016. 2 A Magyar Vívó Szövetség elnöksége a Magyar Vívószövetség által a válogatott kerettagok és edzők

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A ot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította a 125/2009. (06.25.), a 67/2010. (04.14.),

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. július 9. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat

Magyar Floorball Szakszövetség Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat Hatályos: 2014. július 1. Budapest 2014. május 30. Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás 2016.06.06. Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 2/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 15. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya

A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA. A Szabályzat hatálya Igazolási és Átigazolási Szabályzat 1 A Magyar Szinkronúszó Szövetség IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. -ának

Részletesebben

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA

Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS. Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA Heves Megyei Kosárlabda Szövetség GALAMBOS JÁNOS Felnőtt férfi Kosárlabda BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. HEVES MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: 3300 Eger, Stadion út 8. POSTACÍM: 3300 Eger,

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. december1 A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a vízilabda

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ elnöksége 58/(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/ (06.25.) számú határozatával módosította. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2006. július 1. napjától 2 I. Fejezet A szabályzat hatálya 1.. (1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben