A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Repülő Szövetség elnöksége az Alapszabály 4.3 pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a légi sportokban tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról és átigazolásáról a következő szabályzatot hozza: 1. (1) A Szabályzat hatálya a légi sportokban a sportág versenyszabályában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint résztvevőkre (továbbiakban: sportoló), valamint az őt tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportszervezetre terjed ki. Jelen Szabályzat alkalmazása során sportszervezet a sportegyesület, a sportvállalkozás, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a köznevelési típusú sportiskola. (2) A Magyar Repülő Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) amatőr versenyrendszert működtet. (1) A Szövetség a sportolókról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban minden sportoló szerepel, aki a légi sportokban sporttevékenységet folytat és nyilvántartásba vételét a jelen szabályzat alapján kéri (regisztrált sportoló). (2) A Szövetség sportolói nyilvántartása az alábbi két részből áll: a) regisztrált sportoló, b) amatőr sportoló, (3) A regisztrált sportolók nyilvántartásában a Szövetség vagy tagszervezete által rendezett versenyen, sporteseményen, szabadidős sportrendezvényen vagy szabadidő sportban résztvevő valamennyi sportoló szerepel. Aktív regisztrált sportoló az a sportoló, aki a tárgyévben éves versenyzésengedéllyel rendelkezik. (4) Az amatőr sportoló a Szövetség tagszervezetében fennálló tagsági jogviszony vagy a tagszervezettel kötött sportszerződés vagy sportiskolai tanuló esetén tanulói jogviszony alapján sportolhat. 2.

2 Az amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezések 3. (1) Amatőr sportoló a Szövetség tagszervezeteként működő sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal a Sporttörvényben meghatározott sportiskolának is kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti. (2) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Sporttörvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb 1 naptári évre köthető. (4) A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. (5) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, sportiskolától vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványtól, amellyel az (1) bekezdés szerint tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem részesülhet. Nem minősül ilyen díjazásnak, a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy stb.). 4. (1) A nyilvántartásba vételt az amatőr sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet együttes kérelmére a Szövetség Főtitkára, a nyilvántartó segítségével végzi. A kérelemnek tartalmaznia kell az amatőr sportoló és a sportszervezet közös nyilatkozatát arról, hogy az amatőr sportoló tagsági jogviszony, amatőr sportszerződés vagy tanulói jogviszony alapján folytat sporttevékenységet. Amennyiben az amatőr sportoló a nyilvántartásban már szerepel, a nyilvántartásba vétel helyett a jelen Szabályzat ainak alkalmazásával átigazolási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha az amatőr sportolónak a kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári évben nem volt semmilyen sportolói jogviszonya egyetlen sportszervezettel sem. (2) A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartólap felhasználásával (1. számú Melléklet) kell benyújtani, melyhez fiatalkorú amatőr sportoló esetében a szülő-gondviselő hozzájárulása is szükséges.

3 (3) A nyilvántartólap alapján a Szövetség nyilvántartásba veszi az amatőr sportolót a Szövetség adatbázisába. (1) Az amatőr sportoló a Szövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló 5. a) sportegyesület tagjaként, amennyiben a mellékletben szereplő önálló repülésre jogosító engedéllyel rendelkezik, a sportegyesület felvételével automatikusan, b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyként vagy c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként kapja meg. (2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló a) a sportszervezetén vagy b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll vagy c) az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola sportolójaként azon a nonprofit gazdasági társaságon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be a Szövetséghez. (3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló az erre rendszeresített adatlapon (2. számú Melléklet) csak a sportszervezeten keresztül nyújthatja be a szakszövetséghez. A kérelemnek tartalmaznia kell az amatőr sportoló és a sportszervezet közös nyilatkozatát arról, hogy az amatőr sportoló tagsági jogviszony, amatőr sportszerződés vagy tanulói jogviszony alapján folytat sporttevékenységet. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a sportoló mely szakágban folytat sporttevékenységet. Amennyiben a versenyengedély kiadása után az amatőr sportoló jogviszonyában változás következik be, azt haladéktalanul, a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban a sportszervezetnek és a sportolónak közös nyilatkozatban be kell jelentenie a Szövetségnek. (4) A versenyengedély csak akkor adható ki, ha a versenyző érvényes sportorvosi igazolással, vagy repülő orvosi engedéllyel rendelkezik, valamint a versenyengedély iránti kérelemhez csatolták az önálló légi sport tevékenységről szóló igazolást is. A szakágak szerinti igazolás formáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

4 (5) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha a) annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, illetve, b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. (6) A versenyengedély kiállításáért díjat kell fizetni, amelyet a kérelmező a Szövetség bankszámlájára átutalással vagy házipénztárába készpénzben köteles megfizetni. A díj megfizetéséig (Szövetség bankszámlájára érkezés, pénztári befizetés) a versenyengedély nem adható ki. (7) A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét a 4. számú Melléklet határozza meg. A Szövetség elnöksége a 4. számú Mellékletben meghatározott díjakat évente felülvizsgálja és mértékét megváltoztathatja. (8) A versenyengedély a kiadásának évében, a sportorvosi engedély, vagy a repülő orvosi igazolás lejártáig érvényes. 6. (1) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete, sportiskolája vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványa (a továbbiakban: átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez, sportiskolához vagy utánpótlásnevelést végző alapítványhoz (a továbbiakban: átvevő sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással (a továbbiakban: kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az amatőr sportoló versenyzési jogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. (2) Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban a versenyzési jog használati jogának átruházásáért az (1) bekezdés szerinti költségtérítésre tarthat igényt. (3) Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen vagy véglegesen más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. (4) Az (1), (2) és bekezdésben meghatározott költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az irányadó. (5) Amennyiben a sportszervezet bármely okból nem indulhat a Szövetség versenyrendszerében, vagy abból a Szövetség a sportszervezetet kizárja, a sportoló költségtérítés fizetése nélkül azonnal igazolhatóvá válik.

5 7. (1) Az amatőr sportoló más sportszervezetbe történő átigazolását az amatőr sportoló, az átvevő sportszervezet, kiskorúaknál a szülő-gondviselő által az e célra rendszeresített átigazolási lapon (4. számú Melléklet) benyújtott együttes kérelmére a Főtitkár a tagnyilvántartóval közösen végzi. (2) Az amatőr sportoló a kérelem aláírásával hozzájárul az átigazoláshoz. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. (3) Az átigazolást, amennyiben az a törvényi előírásoknak és jelen Szabályzatnak megfelel, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül végre kell hajtani. Hiányosan benyújtott átigazolási kérelem esetén a Bizottság legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 8 munkanapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az átvevő sportszervezetet. A határidő eredménytelen eltelte vagy ismételten hiányos kérelem benyújtása esetén a kérelmet el kell utasítani. Eljárási szolgáltatási díj 8. (1) A Szabályzatban meghatározott nyilvántartásba vételi (igazolás) és átigazolási eljárásért a Szövetség elnöksége által a Szabályzat 7. számú mellékletében meghatározott mértékű eljárási díjat kell fizetni. (2) Az eljárási díjat a nyilvántartásba vételt, illetőleg az átigazolást kérő sportszervezet, köteles a Szövetség részére megfizetni. (3) A Szövetség elnöksége a 7. számú mellékletben meghatározott eljárási díjat évente felülvizsgálja és mértékét megváltoztathatja. Bizottsági határozat, jogorvoslat (1) A jelen Szabályzatban meghatározott eljárási cselekményeket a Főtitkár végzi. 9. (2) A Főtitkár mérlegelést igénylő vagy más vitás esetben köteles összehívni az Elnökséget. Az Elnökség döntéséhez legalább két tag jelenléte és legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges. (3) Az Elnökség döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűléséhez lehet fellebbezni.

6 (4) A Közgyűlés jogerős határozata ellen a határozat meghozatalától számított 30 napon belül a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni. 10. (1) Jelen Szabályzatot az Elnökség. számú határozatával fogadta el. A Szabályzat április 01. napján lép hatályba. (2) A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell, ha az a sportoló számára kedvezőbb.

7 1. számú melléklet Amatőr sportoló nyilvántartó lap Név: Sportszervezetének neve: Anyja neve: Születési helye és ideje: Lakcíme: Sporttevékenységét Tagsági jogviszony Amatőr sportszerződés Tanulói jogviszony alapján folytatja Nyilvántartási száma (a bizottság tölti ki): Kelt: sportszervezet (PH.) versenyző 18 év alatt szülő / gondviselő

8 2. számú melléklet MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG 1138 Budapest, Dagály utca 11/a. Tel: , fax: fénykép (35x40) AMATŐR SPORTOLÓ VERSENYENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 1. A versenyző neve: 2. A versenyző MRSZ azonosító száma: 3. Sportszervezet e: 4. Születési helye és dátuma: - - Tagsági jogviszony 5. Sporttevékenységét alapján folytatja Amatőr sportszerződés Tanulói jogviszony 6. Neme: férfi / nő Szakága: ballon / általános repülés / vitorlázórepülő / forgószárnyas / ejtőernyős / személyzet nélküli műrepülő / siklórepülő / könnyűrepülő motoros siklóernyős / amatőrépítésű és kísérleti légi jármű 7. Anyja neve: 8. Címe (ir.sz.; település): 9. Címe (utca, házszám): 10. címe: SPORTORVOSI ENGEDÉLY, REPÜLŐORVOSI IGAZOLÁS Vélemény Dátum Aláírás, pecsét, érvényesség

9 A első versenyzési engedély kérelem benyújtása esetén az önálló légi sport tevékenységre jogosító igazolás kötelező! Az elfogadott dokumentumokat a 4. számú melléklet tartalmazza A versenyengedély kérelemhez amennyiben van az amatőr sportolói szerződést csatolni kell! A versenyengedély-kérőlap aláírásával hozzájárulok, hogy a Magyar Repülő Szövetség fenti adataimat, mint személyes adatot nyilvántartsa, -címemet, felhasználói jelszavam megküldésére, továbbá a Szövetség versenyrendszerében történő részvételemhez kapcsolódó információk, valamint a szövetségi hírlevél részemre való megküldésére, a velem való kapcsolattartásra használja. A Szövetség az -cím közzétételére és harmadik személyeknek történő továbbadására nem jogosult. dátum a sportszervezet aláírása a versenyző aláírása kiskorúnál a gondviselő aláírása és címe

10 3. számú melléklet A Magyar Repülő Szövetség szakágain belül önálló légi sport tevékenységre jogosító dokumentumok listája Ballonrepülő Bizottság (Ballooning Commission) Vitorlázórepülő Bizottság (Gliding Commission) FAI B Vizsga, Vitorlázórepülő növendék pilóta szakszolgálati engedély (SGPL), vitorlázórepülő pilóta szakszolgálati engedély (SPL) Forgószárnyas Repülő Bizottság (Rotorcfraft Commission) Műrepülő Bizottság (Aerobatics Commission) Siklórepülő Bizottság (Hang Gliding and Paragliding Commission) Könnyűrepülő és Motoros Siklóernyő Bizottság (Microlight and Paramotor Commission) Amatőrépítésű és Kísérleti Légijármű Bizottság (Amateur Built and Experimental Aircraft Commission)

11 4. számú melléklet MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG AMATŐR SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSI LAP A sportoló neve: Szül. éve: Anyja neve: Sportszervezet: Nyilvántartási sz. Kérjük az átigazolás jóváhagyását a sportszervezetbe. Kkijelentjük, hogy az átigazolási kérelem a szabályzat előírásainak megfelel. PH dátum sportszervezet elnöke a sportoló aláírása Fiatalkorú sportoló esetén (18 év alatt) szülői hozzájárulás Gyermekem átigazolásához hozzájárulok dátum szülő/gondviselő Az átigazolási lap bemutatásának időpontja: dátum PH Főtitkár

12 Átigazolva a szabályzat alapján Átigazolási szám: dátum PH Főtitkár

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról*

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 88825 II. Törvények 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról* I. FEJEZET EGYES GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39 1 / 19 2011.11.23. 18:44 1Ügyiratszám : T-2011/39 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Magyar Súlyemelő Szövetség

Magyar Súlyemelő Szövetség Magyar Súlyemelő Szövetség DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MSSZ Elnöksége a 2007.09.05/31. számú határozatával. Magyar Súlyemelő Szövetség Doppingellenes szabályzata. Hatályos: 2007. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben