A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században"

Átírás

1 JANA SKLADANÁ A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században A szlovákok által lakott területek századi nyelvi helyzetére nagy hatással voltak a többnemzetiségű magyar állam gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai. Sajátos módon jelentkezett ez a hatás Pozsony ban. 1526, főként azonban Buda török elfoglalása után lényegesen meg változott a társadalmi helyzet a városban. Mind társadalmi, mind pedig nemzetiségi tekintetben megváltozott a városi lakosság összetétele. Po zsony Magyarország fővárosa, két központi hivatal és a magyar ország gyűlés székhelye lett. Aránylag biztonságos erődítménnyel rendelkezett, s így a tágabb hátországgal együtt menedéket tudott nyújtani a déli magyar és horvát területekről menekülőknek. Pozsonyban a szlovák lakosság természetes betelepülése is megfigyelhető, illetve a 17. század elejétől néhány hullámban cseh exulánsok, az osztrák területekről vallá si üldöztetést szenvedett protestánsok is érkeztek. A lakosság számának növekedését nemcsak a város érezte: a betelepülés következtében bené pesült Pozsony tágabb környéke is. Új kolonizációs hullámról beszélhe tünk, amelynek során különböző származású, nemzetiségű és szociális hátterű lakosság érkezett a városba. 1 A régi pozsonyi szlovák lakosság tehát a közvetlen környékről, illetve a távolabbi közép és dél szlováki ai területről származó új szlovák népességgel gyarapodott. A szlovákok a török elől menekülve nemcsak Pozsonyban, hanem a Kis Kárpátokon túli, ún. hegyentúli területen is letelepedtek. Az újonnan érkezők a váro si középréteghez, illetve a szegények sorába tartoztak, voltak azonban 1 Horváth, Vladimír Lehotská, Darina Pleva, Ján et al.: Dejiny Bratislavy [Po zsony története]. Bratislava, 1982, 113. közöttük a Pozsony környéki falvakban élő jobbágyok is. 2 E történelmi bevezető célja az volt, hogy rámutassunk: Pozsonyban és környékén a szlovák népesség csak a 17. század folyamán kezd erőteljesebben meg nyilvánulni. Az addig többségben levő német és magyar lakosság mel lett a szlovák is megjelenik, s ettől az időszaktól válik Pozsony a néme tek, a magyarok és a szlovákok lakta többnemzetiségű várossá, amely ben még további nemzetiségek és vallások képviselőit is megtaláljuk (így például csehek, horvátok, cigányok, zsidók stb.). A 18. században Pozsony gazdag kulturális tradíciókkal rendelkező városként az akkor induló és Anton Bernoláknak, a szlovák irodalmi nyelv első kodifikátorának nevével fémjelzett mozgalomban kicsúcso sodó szlovák nemzeti mozgalom központja lesz, amelynek kezdetei ki zárólag Pozsonyhoz kötődnek. II. József támogatta a függetlenségi illú ziókat és a saját nemzeti nyelv használatára való törekvést, ami főként a nemzeti öntudatosodásban nyilvánult meg. A szlovák nemzeti ébredés első szakaszában nemcsak Pozsony vonatkozásában, hanem általában szlovák viszonylatban a legnagyobb szerepet a pozsonyi generális sze minárium játszotta. II. József fontos radikális egyházi reformjai közé tartozik a papnevelő szeminárium megalapítása, amely 1784 ben a vár ban kezdte meg működését. Az egységes hazai irodalmi nyelv bevezeté se már Bernolák fellépése előtt sürgető igényként merült föl. Az év a szlovák történelemben mérföldkőnek számít, ugyanis ebben az év ben került sor az önálló szlovák irodalmi nyelv kodifikálására. 3 A tanulmányban azonban az irodalmi nyelv kodifikálása előtti idő szakkal, tehát a századdal foglalkozunk. Már röviden felvázol tuk a 18. századig terjedő időszak történelmi hátterét. Mielőtt azonban rátérnénk a pozsonyi nyelvi helyzet elemzésére, a mai Szlovákia terüle tén található városok általános nyelvi helyzetét tekintjük át. E városok életében a szlovák népesség már a 14. és 15. században jelentős szerepet játszik, a városi iratok nyelvében azonban ez a tény nem jelenik meg megfelelő mértékben. Egyrészt Magyarországon a hivatalos nyelv szerepét a latin töltötte be, másrészt a városok többségében, a fon tos kereskedelmi és kézműves központokban gazdaságilag és politikai társadalmi szempontból is a kiváltságokkal rendelkező német réteg volt túlsúlyban. A 15. századból bizonyos számú cseh nyelvű, szlovakizmu 2 Horváth, 1982, Horváth, 1982, 139. és tovább

2 sokat tartalmazó iratot ismerünk. A legjelentősebb 15. századi nyelvem lék a zsolnai városkönyv, amely 1451 től tartalmaz szlovakizált cseh nyel vű feljegyzéseket, valamint az 1473 as magdeburgi városjog szlovák for dítása is megtalálható benne. 4 A 16. század folyamán szaporodnak a szlo vák nyelvű iratok. Ebben az időszakban a szlovákok számos város vezető testületeibe bekerültek, e helyeken tehát a városi könyvekben a bejegy zések szlovákul is íródtak. Ez a szlovákosodási folyamat, a különböző típusú városi szövegekben, iratokban a szlovák nyelv fokozatos térnye rése nem mindenütt történik egyformán és azonos intenzitással. A mai kelet szlovákiai részen fekvő (Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse, Késmárk az akkori Abaúj, Szepes és Sáros megyékben) és a mai kö zép szlovákiai területeken található jelentősebb városokban (Beszterce bánya, Selmecbánya, Körmöcbánya az akkori Hont, Zólyom és Nóg rád megyékben) nagyon sokáig még a 18. században is a városi köny vekben és egyéb iratokban az egyetemes latin mellett továbbra is a német nyelv érvényesült. A mai észak és nyugat szlovákiai, valamint a gömöri városokban azonban már a 16. századtól jelen van a szlovák nyelv a vá rosigazgatásban és az ügyiratokban (e városok közé tartoztak: Liptószent miklós, Rózsahegy, Németlipcse, Szielnica, Tarnóc, Trencsén, Bán, Nagy szombat, Csetnek, Jolsva, Zólyom, Korpona, Bakabánya, Libetbánya, Zólyomlipcse, Breznóbánya, Pónik stb.). Egyes esetekben szlovákul íród nak a városkönyvek és a bírósági jegyzőkönyvek, bár ezekben az iratok ban is érvényesül kisebb nagyobb mértékben a latin. 5 A 16. századtól a szlovák nyelvterületen a helyi regionális beszélt nyel vi úzusra és a helyi nyelvjárásokra épülve különböző művelt nyelvvál tozatok kezdenek kialakulni, amelyeket azonban több kevesebb mérték ben befolyásolt a 15. századi szlovák írásbeliség nyelve, a cseh nyelv. E nyelvváltozatokban megfigyelhető a latin, bizonyos mértékben a német és a magyar, illetve egyéb nyelvek hatása. Az irodalmi nyelv Bernolák általi kodifikációját megelőző időszak szlovák nyelvű kéziratos és nyom tatott szövegeinek nyelvi jellege arra utal, hogy területünk nyelvi hely 4 Doruľa, Ján: Používanie slovenského jazyka v mestách v storočí [ A szlo vák nyelv használata a városokban a században]. In Marsina, Richard (ed.) Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku K 900. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov. Martin, 1984, 163; Doruľa, Ján: Slováci v dejinách jazykových vzťahov [A szlovákok a nyelvi kapcsolatok történetében]. Bratislava, 1977, Doruľa, 1984, 163. és tovább. zete különösen bonyolult volt. 6 A nyelv fejlődésére serkentően hatott a városok gyarapodása, ugyanis ezekben összpontosultak a világi és egy házi jogi, közigazgatási és oktatási intézmények. A jog, a közigazgatás és a művelődés koncentrálódásán túl a városfejlődéssel a városi lakos ság kétféle szociális differenciálódása is együtt járt. Egyrészt elkülönült egymástól a város és a vidék, a kézművesipar és a mezőgazdaság s az ezekhez kapcsolódó életmód, másrészt pedig eltérő nyelvi eszközök ak tivizálódását figyelhetjük meg. Ebben nemcsak a városi és a vidéki élet különbsége tükröződik, hanem a városi lakosság belső differenciálódá sa is. Míg a vidéki lakosság esetében a vidéki életmóddal (mezei munka, mezőgazdasági termények feldolgozása, legeltetés) kapcsolatos nyelvi elemek alkották az aktív szókincset, a sokszínű városi élet a szókészlet nek sokkal szélesebb rétegeit aktivizálta. A nyelv alapvető kommunika tív szerepén túl a hazai környezetben is megjelennek a magasabb társa dalmi funkciókhoz kapcsolódó műfajok. Az irodalmi nyelv kialakulását megelőző időszak művelt nyelvváltozatainak szókészletében a kezde tektől fogva jelentkezik a városi lakosság társadalmi rétegzettsége és foglalkozási összetétele. A városi környezetben a szlovák nyelv sajátos változata, az ún. városi nyelv alakult ki, amelynek lexikális rétegébe hazai és idegen eredetű kézművesipari és kereskedelmi szakkifejezések is beletartoztak. A cverna (< ném. Zwirn, mai szl. közny. niť cérna, fonal ), handel (< ném. Handel, szl. közny. obchod üzlet ), hámrik (< ném. Hammer, szl. közny. kladivo kalapács ), láda (< ném. Lade, szl. közny. debna láda ), ponk (< ném. Bank, szl. közny. hoblica gyalu pad ), šlosiar (< ném. Schlosser, szl. közny. zámočník lakatos ) típusú szavak a főként a városokban összpontosuló kézművesiparra jellemző ek. Az irodalmi nyelv kodifikálását megelőző időszakban kialakuló művelt nyelvváltozatok fejlődését a kézműveseknek, iparosoknak céhek be és konfraternitásokba, testvériségekbe tömörülése is elősegítette. 7 6 Majtán, Milan: Jazyková situácia na Slovensku v 17. storočí a jazyk Pilárikovho diela Sors Pilarikiana [A nyelvhelyzet Szlovákiában a 17. században és Pilárik Sors Pilarikiana művének nyelve]. In Štefan Pilárik bard slovenskej barokovej literatúry. Bratislava Zvolen, 1994, Žigo, Pavol: Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov [A város szerepe a kodifikáció előtti művelt nyelvváltozatok kialakulásában]. In Ondrejovič, S. (ed.) Mesto a jeho jazyk. Sociolingvistica Slovaca 5 (2000) 118. és tovább

3 Az említett művelt nyelvváltozatok jellemző jegye a kodifikálatlan ság. A művelt nyelv nem egységes, használati területe sem azonos. Fo kozatosan azonban olyan, tudatosan alakított, nyelvjárások feletti nyelv változattá válik, amelynek egyes jegyei az egész szlovák nyelvterületen közösek, mások esetében azonban az egyes szlovák nyelvjárások hatása jelentkezik, ennek következtében tehát az említett művelt nyelvválto zatnak nyugat szlovákiai, közép szlovákiai és kelet szlovákiai varián sáról beszélhetünk. A nyelvjárások a városokban beszélt művelt nyelv változatra is hatottak. A legelterjedtebb a nyugat szlovákiai variáns volt, amelynek hatása a nyugat szlovákiai nyelvjárásterületen túl egyéb régi ókra is kiterjedt. E nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat nyelvtanának és helyesírásának rögzítésére tettek kísérletet a 18. század második felében a Vöröskolostorban működő kamalduli szerzetesek: a latin szlovák ún. Kamalduli szótáruk előszavában egy rövid nyelvtant is közölnek. Ha a 16. századi és az utána következő időszak szlovák nyelvének műveléséről kívánunk beszélni, nem elegendő saját nemzetünk és nyel vünk történetéből kiindulni. A szlovák nemzet és nyelv akkori helyzetét európai összefüggésekben kell értelmeznünk, ugyanis nem éltünk elszi getelten, és az európai társadalmi és kulturális folyamatok a mi terüle tünkön is visszhangra találtak. Az európai nemzeteknél már a 14. szá zadtól, esetleg már korábban jelentkezik az erőteljesebb nemzeti öntu datosodás. Ugyanakkor a 14. század a humanizmus és a reneszánsz megjelenésének az időszaka, az a korszak, amikor a kultúra és a művé szetek területén alapvető fordulat következik be, bár a korábbi gótikával és a későbbi barokkal az összefüggés nyilvánvaló. 8 Tájaink az új európai kulturális áramlatokba késve, érezhetőbben csak a 16. század közepétől kapcsolódtak be. A szlovák polgárság és kisne messég kialakulásával és helyzetének megszilárdulásával összefüggés ben a században már megfigyelhető a szlovák nemzetiség for málódása. 9 Ebben az időszakban a szlovák nyelv beszélt változatában 8 Hamada, Milan: Zrod slovenskej kultúry [A szlovák kultúra születése]. Bratislava, 1995, 8; Skladaná, Jana: Kultivovanie predspisovnej slovenčiny od 16. storočia [A kodifikáció előtti szlovák nyelv művelése a 16. századtól]. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLV (1997), Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny [A szlovák irodalmi nyelv történe te]. Bratislava, 1966, 14. már létezett. A mai szlovák nyelvjárások szerkezete az ősszláv nyelvál lapottól a 16. század végéig tartó folyamatos fejlődés eredményeként alakult ki: a 16. század végén a szlovák nyelvjárások lényegében olyan formában léteztek, ahogyan ma ismerjük őket. 10 A legrégibb időszakok ból, tehát a 15. század előttről nem maradt fenn összefüggő szlovák szö veg, ám a latin szövegekben a 10. századtól előforduló szlovák tulajdon nevek, főként helynevek ezt támasztják alá. Egyúttal ez a tény arra is bizonyíték, hogy a század a korábbi nyelvi helyzetre épül rá. Az említett 1763 as Kamalduli szótár nyelvét a nyugat szlovákiai mű velt regionális nyelvváltozatként jellemezhetjük. Tény az, hogy ez a nyelv és 16. századi első előfordulásai nem jellemezhetőek egységes nyelv változatként. Eugen Pauliny 11 a nyelvváltozat legjellegzetesebb jegyé nek a cseh nyelvtől való jelentős eltéréseket tartja. Ezek közé tartozik a ř hiánya, az e használata az ě, az u használata az au (ou) helyett; a fel sőfok jelében a naj előtag a nej helyett, a jelen idő egyes szám első személyének m ragja (pujdem megyek ), valamint a múlt időben az l morféma használata (mohol, premohol lehetett ). A szókészletben is erős szlovakizáció jelentkezik, ilyen pl. cesta út a stezka helyett. A nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat bizonyos értelemben már egy fajta egységesülő nemzeti nyelvet képviselt, amely a legváltozatosabb funkciókban és területeken volt használatos, mégpedig a nyugat szlová kiai régión kívül is. A szlovák nyelvemlékekben esetlegesen és rend szertelenül megjelenő jegyek (ezek némelyikét már megemlítettük) he lye a nyelvváltozaton belül fokozatosan megszilárdul és állandósul, újabb jegyek társulnak hozzájuk. Mindez nyelvünknek a mai szlovák nyelv irányába mutató természetes fejlődéséről tanúskodik. Továbbra is meg maradnak azonban egyes, a csehvel azonos jegyek, főleg olyanok, ame lyek a nyugat szlovákiai nyelvjárások déli változatainak egy részéből (elsősorban a Szakolca körüliekből és a hegyentúliakból) megerősítést kaptak. 12 Ami a cseh nyelv hatását illeti, ennek egy sajátos esetéről be szélhetünk. A cseh nyelv Szlovákiában fontos szerepet töltött be, s a században többé kevésbé minden írott szövegre hatott. A közép vagy a kelet szlovákiai környezetből származó szövegekben előforduló cseh 10 Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia [A szlovák nyelv fejlődése és dialektológia]. Bratislava, 1988, Pauliny Pauliny 1983, 144. és tovább

4 elemek igazi cseh nyelvi elemeknek minősíthetők, bár közülük né hány a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatba is bekerült. A hegyentúli területről származó nyelvemlékek esetében (ilyenek pél dául a szakolcai Paulín Bajan prédikációi a 18. századból) kérdéses, hogy ezeket a jelenségeket cseh nyelvi elemnek minősítsük e, ugyanis szá mos közülük a morva nyelvjárásokkal érintkező hegyentúli nyelvjárás okban is létezik. Így a pro igekötő és elöljáró a hegyentúli nyelvjárások ra is jellemző, ezért az említett prédikációkban való előfordulásukat nem kell a cseh nyelv hatásának tulajdonítani. Hasonlóképpen a zrcadlo (szl. közny. zrkadlo tükör ) szóalak is csak a hegyentúli nyelvjárásokban for dul elő. Számos cseh nyelvi elemet tehát nem kell okvetlenül csehnek minősítenünk, hanem szlovák nyelvjárási jelenségként is értékelhetjük. 13 Külön megítélés alá esik a cseh nyelv használata a szlovák evangéliku soknál: a cseh nyelv használata ebben az esetben is csak egy szűk terü letre korlátozódott, a cseh az evangélikusoknál sem vált a mindennapi szóbeli kapcsolattartás nyelvévé. Néhány ún. biblizmus azonban beke rülhetett a szlovák nyelvjárásokba, mégpedig annál az oknál fogva, hogy a szlovák evangélikusoknál a cseh nyelv a liturgia nyelve volt. 14 A cseh nyelv amely Szlovákiába már kész, kodifikált irodalmi nyelvként került szlovák környezetben a szlovák nyelv hatására a 16. századtól sajátos fejlődésen ment keresztül. A cseh nyelv szlovakizálá sának mértéke az írnokoktól, műveltségüktől, cseh nyelvismeretük szint jétől függött. Az írnokok azonban rendszerint arra a hagyományra tá maszkodtak, amely Szlovákiában a cseh nyelv használatával kapcsolat ban kialakult. A szlovákoknál ebben az időben a cseh nyelv, akárcsak a latin, elsősorban az írott szövegek nyelve volt. Ha a szlovák kontex tusban előforduló idegen elem előfordulását értékelni kívánjuk, el kell egymástól különítenünk ez idegen elem véletlenszerű és rendszertelen használatát azoktól az esetektől, amikor az idegen eredetű szó már való ban meghonosodott a szlovákban. Az ilyen elemzés okvetlenül megkí 13 Skladaná, Jana: Jazyk kázní Paulína Bajana [Palulín Bajan prédikációinak nyel ve]. In Kačic, Ladislav (ed.) P. P. Bajan OFM ( ) a slovenská hudba, literatúra a jazyk. Zborník referátov z konferencie konanej v Skalici v dňoch Bratislava, Doruľa, Ján: O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby [A cseh nyelvről Szlovákiában a században és a szlovák szókészlet fejlődéséről]. Slavica Slovaca 2, 1(1967), 23 35; 4, Erről különösen a 24. oldalon. vánja, hogy alaposan megvizsgáljuk a bizonyos fajta szlovákiai eredetű iratokban egy adott korszakban használt nyelvek funkcióját, használati körét és a szlovák nyelvhez való viszonyát (vonatkozik ez a cseh, a la tin, a magyar, a német, esetleg egyéb nyelvekre). Az ilyen vizsgálathoz mindenképpen ismernünk kell a szlovák nyelvjárások helyzetét, tájéko zottnak kell lennünk a szlovák történeti dialektológiában, sőt az érintett nyelvekre jellemző helyzetet is figyelembe kell vennünk. 15 A szlovák nemzeti nyelven belül kialakult művelt regionális nyelv változatokat a magasabb társadalmi és kulturális szférában használható, érthető kommunikációs eszköz iránti társadalmi igény hozta létre egy olyan korszakban, amikor Szlovákiában az irodalmi nyelv funkcióját a latin, a cseh, esetleg más nyelvek töltötték be. A századi Pozsony nyelvi helyzetének elemzése bizonyos sa játosságokra mutat rá, ugyanis Pozsony több nemzetiség és több vallás városa volt. Ez a tény a nyelvi helyzetben, a nyelvhasználatban is meg mutatkozott. A nyelvemlékekben a szlovák nyelv jelenléte nem volt meghatározó, éppen ellenkezőleg: a fennmaradt iratok arról tanúskod nak, hogy más szlovákiai városokkal összevetve itt jóval kevesebb szerep hez jutott a szlovák nyelv. Ami a forrásokat illeti, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltár (a volt Szlovák Állami Központi Levéltár) anyagából indultunk ki. Az anyag mikrofilmen, fénymásolatban, illetve átírásban a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Inté zetében is megtalálható. Továbbá alaposan áttanulmányoztuk a Belügy minisztérium igazgatása alá tartozó Pozsony Városi Levéltárban elhe lyezett, az között keletkezett oklevelek és levelek jegyzékét tartalmazó kétkötetes publikációt. 16 Ezek közül egyetlen, szlovákul írt dokumentumot sem találtunk. Az adott időszakból származó oklevelek és levelek latinul, németül és magyarul íródtak. A városi levéltár anya gából azonban felhasználtuk az ún. Slavica levéltári fondot, amelyből számos nyelvemlék, illetve annak fénymásolata a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében van elhelyezve. 15 Doruľa, 1967, 375. és tovább. 16 Inventár listín a listov. 18. Mesto Bratislava III [Oklevelek és leve lek jegyzéke. 18. Pozsony város ]. In Horváth, Vladimír: Inventáre a katalógy fondu okresných archívov na Slovensku. Bratislava, 1967; Inventár listín a listov. 19. Mesto Bratislava IV [Oklevelek és levelek jegyzé ke. 18. Pozsony város ]. In Horváth

5 A pozsonyi eredetű szlovák nyelvemlékek nyelvét meglehetősen ne héz jellemezni, ugyanis a pozsonyi szlovák lakosság vegyes összetétele a nyelvben is megnyilvánult. Ennek ellenére megállapítható, hogy az említett nyelvemlékek többsége a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatban íródott, bár egyes szövegekben más nyelvjárások ha tása is megfigyelhető. A hangtani jelenségekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a szö vegekben az esetek többségében nem fordulnak elő kettőshangzók, aho gyan az a legtöbb nyugat szlovákiai nyelvjárásra (főként a Nagyszombat környékire és a hegyentúlira) jellemző, például: zehrálo (1729; szl. közny. zohrialo felmelegít ), ditkam (1667; szl. közny. dietkam kisgyerme keknek ), čžastku (1662; szl. közny. čiastku részt ), nerozumim (1667; szl. közny. nerozumiem nem értem ), s wuly (1667; szl. közny. s vôľou akarattal ), zadam (1667; szl. közny. žiadam kérem ), znamenj (17. század; szl. közny. znamenie jel ), poradne (17. század; szl. közny. poriadne rendesen ), djry (1776; szl. közny. diery lyukak ), čistjcy (1776; szl. közny. čistiaci tisztító ), swatostam (1749; szl. közny. svia tostiam szentségeknek ). A kettőshangzók szórványos előfordulására néhány példa: se s ny posmialy (1646; szl. közny. vysmiali sa z nej ki nevették ), wiem toho dobre (1646; szl. közny. viem to dobre jól tu dom ), Wasim Milostyam (1699; szl. közny. Vašim Milostiam fenségei teknek ), perowych ssyat na sedem postely (1667; szl. közny. posteľnej bielizne na sedem postelí hét ágyra való ágynemű ), muože (1618; szl. közny. môže lehet ), prypadnostyach (1738; szl. közny. prípadnostiach esetlegesség ). Van adatunk a ď helyett előforduló dź re is: rydzyl (1667; szl. közny. riadil vezette ). Nyugat szlovákiai nyelvjárási jelenségnek minősíthetők az alábbi formák: wybehel (1681; szl. közny. vybehol ki futott ), nemohel (1699; szl. közny. nemohol nem tudott ), moselj (1741; szl. közny. museli kellett ). Találtunk példát a hegyentúli nyelvjárások ban megfigyelhető j sítésre (jotáció) is, például wjenowala sem (1662; szl. közny. venovala som ajándékoztam ). A kettőshangzókon kívül néhány egyéb közép szlovákiai elemet is azonosítottunk; ilyen például a hímnemű főnevek egyes szám instru mentálisi esetében az om esetrag, pl. s pokogom (1667; szl. közny. s po kojom nyugalommal ), s zloczyncom (1626; szl. közny. so zločincom a gonosztevővel ); a nőnemű főnevek ugyanazon alakjában az ou eset (1646, szl. közny. zdravie egészség ). Azok a sajátosan cseh elemek, amelyek a nyugat szlovákiai, jelesen a hegyentúli nyelvjárásra nem jel lemzőek, a vizsgált szövegekben aránylag ritkán bukkannak fel annak ellenére, hogy a cseh nyelv a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvvál tozatok részét képezte. Például: ohřebelce (1776; cseh ohřebelce, szl. česadlo vakarókefe ), psanj (1681; cseh psaní, szl. list levél ), dekugi (1662; cseh děkují, szl. ďakujem köszönöm ), gegjch (1662; cseh jejich, szl. ich övék ), wymysslene (1681; cseh vymyšlené, szl. vymyslené ki talált ), nynegssymu (1667; cseh nynějšímu, szl. terajšiemu mai/nak/ ). Gyakran egy szövegen belül ugyanaz a lexéma két formában is előfor dul, pl.: dite dita (1749; a dieťa semleges nemű főnév többes szám no minativusi alakja, a mai szlovákban: deti gyerekek ), magstry mystry (1738; a majster hímnemű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: majstri mesterek ), prátelj prítele (1603; a priateľ hímne mű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: priatelia barátok ). A nyelvjárási szavak (valódi tájszavak) közül említhetjük a kö vetkezőket: ssenkowala (1681; szl. közny. nalievala, čapovala italt csa polt, mért ), na rynku prodáwal (1738; szl. közny. na trhu predával a pi acon árult ). Nagy számban adatolhatók a más nyelvekből származó sza vak is, ami a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvváltozatok esetében tipikusnak mondható, például a latinból remedia prawne (1662; < re medium juridicum, szl. právne prostriedky jogi eszközök ), reuers (1663, < reversus, szl. vrátený viszaadott ), komisar (1738; < commissarius, szl. komisár, povereník megbízott ), prioritatem (1663; < prioritas, szl. priorita prioritás ), a németből trinkgelt (1655; < Trinkgeld, szl. prepitné, obslužné borravaló ), fyrhangh (1667; < Vorhang, szl. záclona füg göny ), mantl (1667; < Mantel, szl. kabát, plášť, kabát, köpeny ), ssma kugu (1741; < schmacken, szl. chutit ízlik ), zmerkowala (1749; < mer ken, szl. zbadať észrevesz ), ffertal (1738; < Viertel, szl. štvrtina fer tály, negyed ), de a magyarból is, pl. z robotu gombarsku (1738; szl. közny. gombikárska práca gombkötő mesterség ). A kodifikálás előtti időszakból származó nyelvemlékek kapcsán akár városi, akár vidéki környezetben keletkeztek csak a források nyelvé ről beszélhetünk, az adott időszak nyelvi helyzetét csak megközelítőleg rekonstruálhatjuk. 17 A pozsonyi helyzet még bonyolultabb, ugyanis több nemzetiségű város volt kevés fennmaradt szlovák nyelvemlékkel, s eze rag, pl. z zahradkou (1667; so záhradkou kerttel ); a semleges nemű főnevek többes nominativusában előfordult az ia esetrag, pl. zdrawja 17 Žigo 2000,

6 ken belül sincsenek képviselve azok a műfajok, amelyek alapján a min dennapi életet, a mindennapi nyelvhasználatot megismerhetnénk. Amint említettük, a 15. századi szlovák nyelvemlékek gyakran a századi, sőt a korábbi nyelvállapotot tükrözték, így lehetséges, hogy a régi Po zsony nyelvét részletesen feldolgozó Konštantín Palkovič kutatási ered ményei 18 legalább részben a régebbi nyelvállapotra is érvényesek. Palko vič megállapítja, hogy 1918 előtt Pozsony háromnyelvű német szlovák magyar város volt, ahol három nemzet élt egymás mellett, mindegyiknek megvoltak a saját egyesületeik, sajtójuk és művelődési intézményeik. Háromnyelvű, szlovák magyar német újságok is megjelentek. A szlo vák nyelv ily módon két idegen nyelvvel élt állandó kapcsolatban. A ré gi pozsonyi szlovákok együtt éltek a németekkel és a magyarokkal, kap csolatban álltak a hegyentúli nyelvjárást beszélőkkel és a horvátokkal. A városban teljes háromnyelvűség uralkodott, minden lakos beszélte mind a három nyelvet. A városban beszélt nyelvek elsősorban a né met, de a magyar is a városi szlovákság nyelvében bizonyosan nyo mokat hagytak, mégpedig egyrészt az általános szókészletben, másrészt pedig a városrészek megnevezésében és a dűlőnevekben. 19 Tanulmányá ban Palkovič megemlít néhány témakört, ezek kapcsán gazdag példa anyagot idéz. Az általa felhozott példák közül többről feltételezhető, hogy Pozsonyban a szlovák nyelv fejlődésének korábbi időszakában is hasz nálatban voltak, bár valószínűleg csak a beszélt nyelvben. Ide tartoznak például egyes ma már elavult szavak az öltözködés témaköréből (šircla kötény, štíble csizma, štraffák keménykalap ), továbbá ételnevek és az étkezéssel kapcsolatos szavak (štricla hosszúkás kenyér, šmalc disz nózsír, lepeň lepény, nešpor uzsonna ). Palkovič ezenkívül számos további kifejezést említ a kereskedelem és a kézműipar, a városra jel lemző jelenségek, foglalkozások stb. területéről. Végezetül két, a 17. és a 18. századból származó szövegből közlünk mutatványokat. 18 Palkovič, Konštantín: Reč starej Bratislavy [A régi Pozsony nyelve]. Slovenská reč 57, 6 (1992) Palkovič 1992, 351. és tovább. A pozsonyi vargák céhének céhszabályzata 1738 ból (részlet): Articulus 1 mus Ponewadž sam Pan Buch gednemu každemu čloweku nawesty dawa, prawyce: Hledegte negprwe kralowstwy nebeskeho a sprawedlnosty geho, a tak wsseczky weczy budu wam prydane, s teg pryčyny pre doswedčeny sweho krestanstwa každy geden gak myster, tak y towaryss bude podlužen pylne a bedlywe do chramu božyho každu nedely, každy swatek prychaze ty, služby božy wykonawaty, obzlasstne pak na den s. Marka a Božyho tela, wedle gych obyčege a ustanoweny na processiu ze zastawu swogu wssetcy wespolek gyt. Gestlyže by pak tuto krestansku powynost a powolany bez gysteg a newyhnutedlneg pryčyny ngektery s nych za messkal a pryčynu dostatečnu k wymluweny by dat nemohel, ten a takowy powynen bude za pokutu a sstraffunek na chram božy geden par dostateč nych woskowych swgecz, do czechu pak geden ffunt wosku dat a položyt. [1. cikk Mivel az Úristen minden embernek azt tanácsolja, mondván: Keressétek először a mennyei királyságot és annak igazságosságát, és így megkap tok minden dolgot, ezért keresztény hitetek bizonyítékaként minden egyes személy, akár mester, akár mesterlegény, köteles minden vasárnap, min den ünnepnap az isten házába szorgalmasan járni, isteni szolgálatot vé gezni, főként szent Márk és Krisztus teste napján, szokásaik szerint a kör menetben mindegyikük saját zászló alatt közösen vonulni. Ha ezt a ke resztény kötelességet valamilyen ok miatt valamelyikük elmulasztaná, és utóbb megfelelően nem igazolja magát, büntetésként köteles az isten házába egy pár viaszgyertyát és a céhnek egy font viaszt adni.] Articulus 2 dus Kterykolwek sswecz prespolny chtel by se do tehoto cechu anebo bratr stwa prypogyty a medzy magstry pressporskymy tess za mystra byty, taky predne prede ffsseczkym ma swug rod a otczowske mysterstwo, tess take mysto, w kterem se mysterstwu wyučyl, daleg poctywe swe obcowany gake mywal, kterak se medzy lydmy sprawuwal, lystem pečetnym mysta teho, kde messkal, doswetčyť. A gestly by to skrze gyste a hodnowerne pryčyny lystowne dokazaty nemohel, techdy z dobrymy a poctywymy oso bamy podlužen gest dowesty a za sprawedlyweho a dostatečneho mystra uznawan buďe. K tomu taky a takowy, ktery by se do predmenowaneho

7 bratrstwa chtel prypogyty a w Pressporku swe remeslo na spusob gyns sych mystrow wykonawaťy, bude podlužen tohože slawneho mesta pressporskeho messtanem zustaty a na to podlužnu prysahu pred s. rad du zložyty a podle takoweg powynosty we wssetckych prypadnostyach werny a posluššny byty, a ne toliko wsseobecne, cysarske a meske na kladky znasety, ness y gynače we wssetckych wedcach podle roskazu slaw. raddy a predloženeho sobe magystratu pylne pokračowaty, gynačeg spol čeňy cechowne nebude mocy myty. [2. cikk Ha bármelyik más vidéki varga a céhbe vagy a testvériségbe be kíván lépni és a pozsonyi mesterek közé tartozni, akkor először is mindenki előtt igazolnia kell származását és mesterségbeli tudását, valamint azt a helyet, ahol mesternek tanult, ott hogyan viselkedett az emberek között, és mindezt az abból a városból származó pecsétes levéllel kell igazol nia. Ha ilyen levelet nem tud felmutatni, akkor jó és tisztességes szemé lyeket kell magával hoznia és így el lesz ismerve igazságos és megfelelő mesternek. Aki be kíván lépni az említett konfraternitásba és Pozsony ban a mesterségét kívánja folytatni, annak pozsonyi polgárrá kell vál nia, a jeles tanács előtt kötelező esküt tennie, e kötelezettség értelmében hűséggel és engedelemmel tartozik, s köteles nemcsak az általános, a csá szári és a városi terheket viselni, hanem minden másban is a jeles tanács és a magisztrátus parancsai szerint szorgalmasan eljárni, másképp nem lehet a céh tagja.] Articulus 3 tis Že pak w tomto remesle zbehly gest, ma mysterstwy swe takowymto spo sobom doswetčyt a ukazat: Aby s peťy kožy, totyssto z gedneg sskopoweg, druheg telaceg, treteg kozeg a ze dwuch owčych deset paruw obuwy wykrogyl. Ale prweč nežly by to zadčal, ma do cechu geden zlaty penezy položyt. Za tym tu pracu, totyssto tych deset paruw obuwy dokonagyce podlužen gest mystrom tohoto remesla na geden obed deset zlatych daty, aneb gak se sprawyty može a opet do cechu geden zlaty platyty. [3. cikk Az e mesterségben való jártasságot igazolnia kell, és meg kell mutatnia, hogy öt bőrből, mégpedig elsőként ürübőrből, másodikként borjúbőr ből, harmadikként kecskebőrből és két juhbőrből tíz pár cipőt kell ki szabnia. Mielőtt ehhez hozzákezdene, a céhnél egy aranyat kell leten nie. Ha befejezi a tíz pár cipőt, a mestereknek egy ebédre tíz aranyat kell adnia, és a céhbe újfent egy aranyat be kell fizetnie.] Articulus 4 tus Kterykolwek medzy mystry negmladssy anebo negnowotnegssy buduc zy wždycky čamy nalezen bude, ten a takowy w cyrkwe pane tohoto sl. mesta Pressporskeho, gestly a kdykolwek potreba ukaže, bratrske swy tce a lampy w dny swatečne zažyhat, na ne starost met, chranyt a wa rowat podlužen gest, dokud, dokawadž gyny nowy a mladssy myster se nenalezne. [4. cikk Akárki a mesterek közül a legfiatalabb vagy a legújabb, az bármikor, amikor szükséges, a testvériség gyertyáit és lámpáit köteles az ünnep napokon meggyújtani, azoknak gondját viselni, őrizni mindaddig, amíg fiatalabb vagy újabb mester nem találtatik.] Articulus 5 tus Ktery bi kolwek medzy nymy nowotny myster zustal a učynen byl, takowy swogeho mystra starsseho posluchaty podlužen gest, ktery by gestly by neposlussnym byl, o geden ffertal wyna skrze mystrow trestan byty ma. [5. cikk Akárki közülük legújabb marad, az köteles engedelmeskedni idősebb mesterének, és aki ezt nem tenné, azt egy fertály borral kell megbün tetni.] Articulus 7 mus Aby žadny z mystruw služebnyka anebossto towarysse od mystra druhe ho k sobe odluzowaty a zwadzaty nesmel a ktery by w tom postyžen byl, podlužen bude dwa zlate do towarystwa anebolyssto do cechu položyt. [7. cikk A mesterek közül egyik se csalogassa el a másiktól az inast vagy a mes terlegényt, akit ilyen cselekedeten kapnak, annak a céhbe két aranyat kell befizetnie.]

8 Artculus 8 vus Aby žadnemu služebnykowy anebo towaryssowy do tydna myster za geho robotu wyc neplatyl, než tolyko desat gragcaruw, krom toho od každeho počytga geden wgedensky. A gestly by ngektery z mystrow nalezen byl, ktery by wetčy plat dawal, za pokutu takoweho lechkomyslneho učynku cechu geden ffertal wyna dat podlužen bude. [8. cikk A mester egyik inasnak vagy legénynek sem fizethet a munkájáért 10 krajcárnál többet, ezenkívül minden bélés varrásáért egy bécsit. Ha bár melyik mestert azon kapják, hogy nagyobb fizetést ad, az ilyen köny nyelműségért egy fertály bort köteles adni.] Articulus 9 nus Kterykolwek mladenec toto remeslo ssewcowske počal by se učyt, za try roky cele ustawyčne aby se učyl, trowu a odew od sweho mystra magyce, kteremu za učeňy a mysterstwo aneb radneg za remeslo nyc nebude dlu žen platyt. Ktery by pak wyceg od dwuch roku w učeňy toho remesla zetrwawaty a wyplnyty ňechtel, taky učen mystrowy swemu za učeny a za remeslo bude platyt. [9. cikk Ha bármelyik fiatalember ezt a varga mesterséget kezdené tanulni, há rom teljes éven keresztül tanuljon, ételt és ruhát a mesterétől kapjon, akinek a tanításért és a mesterségért nem kötelező fizetnie. Ha valaki két évnél hosszabb ideig nem kíván e mesterség tanulásában megmarad ni, az ilyen inas mesterének a tanításért és a mesterségért fizetnie kell.] Articulus 11 mus Gestly by wolaktery myster ssewcowsky ženaty sem y tam chodycy do tohoto sl. mesta na bydlo pryssel, ktery by byl predtym tess remeslo toto take gako geden z mystruw wykonawal a swe mysto a obydleny by byl mel a medzy tym gakkoly pre psotu a nedostatek swug remeslo toto by robyt nemohel, takoweho mystrowe nech prygymu tak gako gedneho to warysse a u ňych ňech se gemu robyt dopusty. [11. cikk Ha valamilyen házas vargamester, aki ide oda vándorolva e jeles város ba jön, és korábban ezt a mesterséget űzte, de szegénység vagy betegség miatt tovább nem végezheti, az ilyet a mesterek legénynek felvegyék, és engedjék dolgozni.] Articulus 12 mus Aby žaden myster z druhym mystrem na ulycy, na rynku, na krčme se newadyl a hadaty se nesmel, ale gestly čo geden proty druhemu ma, pred cechmystrem nech oznamy, ktery žaloby wyslyssety ma a ten, ktery by zwade takoweg pryčyna byl, geden zlaty cechu položyt podlužen gest. [12. cikk Hogy egy mester se vitatkozzon és ne veszedjen a másikkal sem az ut cán, sem a piacon vagy a kocsmában, ha azonban az egyiknek a másik ellen valamilyen baja van, akkor azt a céhmesternek jelentse, aki a pa naszt meghallgatja, és aki az ilyen veszekedést okozta, annak egy ara nyat kell a céhbe fizetnie.] Articulus 13 tinus Kdy cechmyster kopytko aneb tabuly po gynych mystroch strany gakowe gkoly wetcy a pryčyny possle a medzy tym ngektery z mystruw w domu swem na ten čas nebyl by nalezen, než za tym skrze čeladku swu ozname ne by mu bylo, obchazany tabulky teg anebo kopytka wssak nycmeneg do zhromaždeny cechowneho nepryssel by, takowy za opowrženy take o geden ffunt wosku trestan byty ma. Gestly by pak ngektery myster mel pylno na cestu ngekde gyty, y toto z dowolenym cechmystrowym ma wž dycky čynyty. A gestly by se mu treffylo ten den domuw prygyty, w ktery takowa cechowny tabulka anebo kopytko obeslane y w geho dome by se ukazalo, w tu hodynu, w ktereg se domu nawratyl, podlužen gest hnedky pred cechmystrem se postawyty, a kde by to zamesskal, tess rownym spu sobem geden ffunt wosku ma do cechu položyty. [13. cikk Ha a céhmester akármilyen ügyben vagy okkal más mesterekhez elküldi a kaptafát vagy a céhtáblát, s aközben valamelyik mester nincs otthon, de a szolgálók útján ez jelentve volt neki, ennek ellenére nem jönne el a céhgyűlésre, azt egy font viasszal kell megbüntetni. Ha valamelyik mes ternek valahova el kell utaznia, mindig engedélyt kell kérnie a céhmes tertől. És ha aznap jönne haza, amikor elküldik neki a céhtáblát vagy a kaptafát, köteles abban az órában, amikor hazaért, felkeresni a céhmes tert, ha ezt elmulasztaná, ugyanúgy egy font viaszt kell a céhnek adnia.]

9 Articulus 14 tus Hospodara, ktereho gynače y otcem cechownym nazywagy, wzdycky myty magu, ktery prychazagycym prespolnym towaryssum hospodu dawat a gym mysto a robotu medzy mystry hledat bude a kterymu towaryssowy by se hospoda u wolaktereho mystra nepozdawala, sloboda mu k gyne mu mystrowy gyty, ktery se mu lepssy lybyty bude. [14. cikk Mindig kell lennie egy gazdának, akit másként céhapának is hívnak, aki a városba érkező vidéki mesterlegényeknek szállást ad, és a mesterek nél helyet és munkát keres számukra. Ha valamelyik legénynek valame lyik mesternél nem tetszene a szállás, ahhoz a mesterhez mehet, akinél jobban tetszik neki.] Bábaasszony esküje (Récse, 1749.) A récsei római katolikus templom krónikájából (Protocollum Ecclesiae et Parochiae Récsensis) Ja NN prisaham P. Bohu wsehmohučimu Blahoslaweneg P. Marye y wssem Bozim Svatim, ze wsečku moznu bedlivost a pozor drzat kcem, aby dite wčzas porodu prve nezli krstu Svatého dojde, nezemrelo, nezahinulo a ze wčzas nebespečenstvi zivota geiho Krst Svati nezanedbam. Ale s dobru umislu, gak Christus P. ustanovil, a S. Čyrkev zachovava: Slova: Ja teba krstim we gmeno Otčze y Syna y Ducha Svateho Amen vgedno z letim wodi spogičze Svatost Svateho Krstu udelim. Pritom wssak ničzmeneg y na zeni pozor davat budem, aby skrze mogu neopatrnost a nedbanlivost porusene skazene nezemreli. Ale y pri porode aneb včzas oczisteni, aneb pri uvode zadne czarodeničke darobne večy potrebovat nebudem, ani nekcem. A kdyby zmerkovala, ze by zena k porodu pračugiči w nebespe čenstvi zivota byla, ku S. Spovedy a ginsim k smrty potrebnim Svatostam napomenem, ano y abi zaopatrena byla, sama pračovat budem. Jestli by ale matka prve skonala, nezli porodila, a dita by sa w neg zive zmerko valo, nebudem meskat matku dat otevrit, gesli bich dita ginačz oslobodit nenohla, aby ku krstu Svatemu doslo. Tak mne P. Buch pomahaj, Blaho slavena P. Maria etc. ségben részesülne, meg ne haljon, el ne pusztuljon és ha életveszélyben van, megkeresztelését nem hanyagolom el. Hanem jó szándékkal és aho gyan Jézus Urunk megszabta és a Szent Egyház megtartja, ezt mondom: Én keresztellek téged az Apa, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen, és a víz öntésével egy időben a keresztség szentségében részesítem. Ezen közben azonban a nőkre is figyelemmel leszek, hogy az én figyelmet lenségem vagy gondatlanságom miatt megsértve meg ne haljanak. De a szülés vagy a tisztogatás alatt vagy annak előtte semmiféle boszorká nyos dolgokra nem lesz szükségem, és nem is akarok ilyet alkalmazni. Ha azonban észrevenném, hogy a szülő nő életveszélyben volna, a szent gyónásra és a halálhoz szükséges egyéb szentségekre figyelmeztetem, igen, hogy el legyen látva, magam folytatom. Ha azonban az anya ko rábban halna meg, mielőtt a gyermekét megszülné, és a gyermek benne életben maradna, nem fogok habozni a méhet felnyitni, ha a gyermeket másként nem tudnám kiszabadítani, hogy a szent keresztségben része süljön. Isten engem úgy segéljen, Boldogságos Szűz Mária stb.] [Én, N. N. esküszöm a mindenható Úristenre, a Boldogságos Szűz Má riára és minden Szentekre, hogy minden gondoskodást és figyelmet meg akarok adni azért, hogy a gyermek a szülés alatt, mielőtt a szent kereszt

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben