A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században"

Átírás

1 JANA SKLADANÁ A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században A szlovákok által lakott területek századi nyelvi helyzetére nagy hatással voltak a többnemzetiségű magyar állam gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai. Sajátos módon jelentkezett ez a hatás Pozsony ban. 1526, főként azonban Buda török elfoglalása után lényegesen meg változott a társadalmi helyzet a városban. Mind társadalmi, mind pedig nemzetiségi tekintetben megváltozott a városi lakosság összetétele. Po zsony Magyarország fővárosa, két központi hivatal és a magyar ország gyűlés székhelye lett. Aránylag biztonságos erődítménnyel rendelkezett, s így a tágabb hátországgal együtt menedéket tudott nyújtani a déli magyar és horvát területekről menekülőknek. Pozsonyban a szlovák lakosság természetes betelepülése is megfigyelhető, illetve a 17. század elejétől néhány hullámban cseh exulánsok, az osztrák területekről vallá si üldöztetést szenvedett protestánsok is érkeztek. A lakosság számának növekedését nemcsak a város érezte: a betelepülés következtében bené pesült Pozsony tágabb környéke is. Új kolonizációs hullámról beszélhe tünk, amelynek során különböző származású, nemzetiségű és szociális hátterű lakosság érkezett a városba. 1 A régi pozsonyi szlovák lakosság tehát a közvetlen környékről, illetve a távolabbi közép és dél szlováki ai területről származó új szlovák népességgel gyarapodott. A szlovákok a török elől menekülve nemcsak Pozsonyban, hanem a Kis Kárpátokon túli, ún. hegyentúli területen is letelepedtek. Az újonnan érkezők a váro si középréteghez, illetve a szegények sorába tartoztak, voltak azonban 1 Horváth, Vladimír Lehotská, Darina Pleva, Ján et al.: Dejiny Bratislavy [Po zsony története]. Bratislava, 1982, 113. közöttük a Pozsony környéki falvakban élő jobbágyok is. 2 E történelmi bevezető célja az volt, hogy rámutassunk: Pozsonyban és környékén a szlovák népesség csak a 17. század folyamán kezd erőteljesebben meg nyilvánulni. Az addig többségben levő német és magyar lakosság mel lett a szlovák is megjelenik, s ettől az időszaktól válik Pozsony a néme tek, a magyarok és a szlovákok lakta többnemzetiségű várossá, amely ben még további nemzetiségek és vallások képviselőit is megtaláljuk (így például csehek, horvátok, cigányok, zsidók stb.). A 18. században Pozsony gazdag kulturális tradíciókkal rendelkező városként az akkor induló és Anton Bernoláknak, a szlovák irodalmi nyelv első kodifikátorának nevével fémjelzett mozgalomban kicsúcso sodó szlovák nemzeti mozgalom központja lesz, amelynek kezdetei ki zárólag Pozsonyhoz kötődnek. II. József támogatta a függetlenségi illú ziókat és a saját nemzeti nyelv használatára való törekvést, ami főként a nemzeti öntudatosodásban nyilvánult meg. A szlovák nemzeti ébredés első szakaszában nemcsak Pozsony vonatkozásában, hanem általában szlovák viszonylatban a legnagyobb szerepet a pozsonyi generális sze minárium játszotta. II. József fontos radikális egyházi reformjai közé tartozik a papnevelő szeminárium megalapítása, amely 1784 ben a vár ban kezdte meg működését. Az egységes hazai irodalmi nyelv bevezeté se már Bernolák fellépése előtt sürgető igényként merült föl. Az év a szlovák történelemben mérföldkőnek számít, ugyanis ebben az év ben került sor az önálló szlovák irodalmi nyelv kodifikálására. 3 A tanulmányban azonban az irodalmi nyelv kodifikálása előtti idő szakkal, tehát a századdal foglalkozunk. Már röviden felvázol tuk a 18. századig terjedő időszak történelmi hátterét. Mielőtt azonban rátérnénk a pozsonyi nyelvi helyzet elemzésére, a mai Szlovákia terüle tén található városok általános nyelvi helyzetét tekintjük át. E városok életében a szlovák népesség már a 14. és 15. században jelentős szerepet játszik, a városi iratok nyelvében azonban ez a tény nem jelenik meg megfelelő mértékben. Egyrészt Magyarországon a hivatalos nyelv szerepét a latin töltötte be, másrészt a városok többségében, a fon tos kereskedelmi és kézműves központokban gazdaságilag és politikai társadalmi szempontból is a kiváltságokkal rendelkező német réteg volt túlsúlyban. A 15. századból bizonyos számú cseh nyelvű, szlovakizmu 2 Horváth, 1982, Horváth, 1982, 139. és tovább

2 sokat tartalmazó iratot ismerünk. A legjelentősebb 15. századi nyelvem lék a zsolnai városkönyv, amely 1451 től tartalmaz szlovakizált cseh nyel vű feljegyzéseket, valamint az 1473 as magdeburgi városjog szlovák for dítása is megtalálható benne. 4 A 16. század folyamán szaporodnak a szlo vák nyelvű iratok. Ebben az időszakban a szlovákok számos város vezető testületeibe bekerültek, e helyeken tehát a városi könyvekben a bejegy zések szlovákul is íródtak. Ez a szlovákosodási folyamat, a különböző típusú városi szövegekben, iratokban a szlovák nyelv fokozatos térnye rése nem mindenütt történik egyformán és azonos intenzitással. A mai kelet szlovákiai részen fekvő (Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse, Késmárk az akkori Abaúj, Szepes és Sáros megyékben) és a mai kö zép szlovákiai területeken található jelentősebb városokban (Beszterce bánya, Selmecbánya, Körmöcbánya az akkori Hont, Zólyom és Nóg rád megyékben) nagyon sokáig még a 18. században is a városi köny vekben és egyéb iratokban az egyetemes latin mellett továbbra is a német nyelv érvényesült. A mai észak és nyugat szlovákiai, valamint a gömöri városokban azonban már a 16. századtól jelen van a szlovák nyelv a vá rosigazgatásban és az ügyiratokban (e városok közé tartoztak: Liptószent miklós, Rózsahegy, Németlipcse, Szielnica, Tarnóc, Trencsén, Bán, Nagy szombat, Csetnek, Jolsva, Zólyom, Korpona, Bakabánya, Libetbánya, Zólyomlipcse, Breznóbánya, Pónik stb.). Egyes esetekben szlovákul íród nak a városkönyvek és a bírósági jegyzőkönyvek, bár ezekben az iratok ban is érvényesül kisebb nagyobb mértékben a latin. 5 A 16. századtól a szlovák nyelvterületen a helyi regionális beszélt nyel vi úzusra és a helyi nyelvjárásokra épülve különböző művelt nyelvvál tozatok kezdenek kialakulni, amelyeket azonban több kevesebb mérték ben befolyásolt a 15. századi szlovák írásbeliség nyelve, a cseh nyelv. E nyelvváltozatokban megfigyelhető a latin, bizonyos mértékben a német és a magyar, illetve egyéb nyelvek hatása. Az irodalmi nyelv Bernolák általi kodifikációját megelőző időszak szlovák nyelvű kéziratos és nyom tatott szövegeinek nyelvi jellege arra utal, hogy területünk nyelvi hely 4 Doruľa, Ján: Používanie slovenského jazyka v mestách v storočí [ A szlo vák nyelv használata a városokban a században]. In Marsina, Richard (ed.) Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku K 900. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov. Martin, 1984, 163; Doruľa, Ján: Slováci v dejinách jazykových vzťahov [A szlovákok a nyelvi kapcsolatok történetében]. Bratislava, 1977, Doruľa, 1984, 163. és tovább. zete különösen bonyolult volt. 6 A nyelv fejlődésére serkentően hatott a városok gyarapodása, ugyanis ezekben összpontosultak a világi és egy házi jogi, közigazgatási és oktatási intézmények. A jog, a közigazgatás és a művelődés koncentrálódásán túl a városfejlődéssel a városi lakos ság kétféle szociális differenciálódása is együtt járt. Egyrészt elkülönült egymástól a város és a vidék, a kézművesipar és a mezőgazdaság s az ezekhez kapcsolódó életmód, másrészt pedig eltérő nyelvi eszközök ak tivizálódását figyelhetjük meg. Ebben nemcsak a városi és a vidéki élet különbsége tükröződik, hanem a városi lakosság belső differenciálódá sa is. Míg a vidéki lakosság esetében a vidéki életmóddal (mezei munka, mezőgazdasági termények feldolgozása, legeltetés) kapcsolatos nyelvi elemek alkották az aktív szókincset, a sokszínű városi élet a szókészlet nek sokkal szélesebb rétegeit aktivizálta. A nyelv alapvető kommunika tív szerepén túl a hazai környezetben is megjelennek a magasabb társa dalmi funkciókhoz kapcsolódó műfajok. Az irodalmi nyelv kialakulását megelőző időszak művelt nyelvváltozatainak szókészletében a kezde tektől fogva jelentkezik a városi lakosság társadalmi rétegzettsége és foglalkozási összetétele. A városi környezetben a szlovák nyelv sajátos változata, az ún. városi nyelv alakult ki, amelynek lexikális rétegébe hazai és idegen eredetű kézművesipari és kereskedelmi szakkifejezések is beletartoztak. A cverna (< ném. Zwirn, mai szl. közny. niť cérna, fonal ), handel (< ném. Handel, szl. közny. obchod üzlet ), hámrik (< ném. Hammer, szl. közny. kladivo kalapács ), láda (< ném. Lade, szl. közny. debna láda ), ponk (< ném. Bank, szl. közny. hoblica gyalu pad ), šlosiar (< ném. Schlosser, szl. közny. zámočník lakatos ) típusú szavak a főként a városokban összpontosuló kézművesiparra jellemző ek. Az irodalmi nyelv kodifikálását megelőző időszakban kialakuló művelt nyelvváltozatok fejlődését a kézműveseknek, iparosoknak céhek be és konfraternitásokba, testvériségekbe tömörülése is elősegítette. 7 6 Majtán, Milan: Jazyková situácia na Slovensku v 17. storočí a jazyk Pilárikovho diela Sors Pilarikiana [A nyelvhelyzet Szlovákiában a 17. században és Pilárik Sors Pilarikiana művének nyelve]. In Štefan Pilárik bard slovenskej barokovej literatúry. Bratislava Zvolen, 1994, Žigo, Pavol: Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov [A város szerepe a kodifikáció előtti művelt nyelvváltozatok kialakulásában]. In Ondrejovič, S. (ed.) Mesto a jeho jazyk. Sociolingvistica Slovaca 5 (2000) 118. és tovább

3 Az említett művelt nyelvváltozatok jellemző jegye a kodifikálatlan ság. A művelt nyelv nem egységes, használati területe sem azonos. Fo kozatosan azonban olyan, tudatosan alakított, nyelvjárások feletti nyelv változattá válik, amelynek egyes jegyei az egész szlovák nyelvterületen közösek, mások esetében azonban az egyes szlovák nyelvjárások hatása jelentkezik, ennek következtében tehát az említett művelt nyelvválto zatnak nyugat szlovákiai, közép szlovákiai és kelet szlovákiai varián sáról beszélhetünk. A nyelvjárások a városokban beszélt művelt nyelv változatra is hatottak. A legelterjedtebb a nyugat szlovákiai variáns volt, amelynek hatása a nyugat szlovákiai nyelvjárásterületen túl egyéb régi ókra is kiterjedt. E nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat nyelvtanának és helyesírásának rögzítésére tettek kísérletet a 18. század második felében a Vöröskolostorban működő kamalduli szerzetesek: a latin szlovák ún. Kamalduli szótáruk előszavában egy rövid nyelvtant is közölnek. Ha a 16. századi és az utána következő időszak szlovák nyelvének műveléséről kívánunk beszélni, nem elegendő saját nemzetünk és nyel vünk történetéből kiindulni. A szlovák nemzet és nyelv akkori helyzetét európai összefüggésekben kell értelmeznünk, ugyanis nem éltünk elszi getelten, és az európai társadalmi és kulturális folyamatok a mi terüle tünkön is visszhangra találtak. Az európai nemzeteknél már a 14. szá zadtól, esetleg már korábban jelentkezik az erőteljesebb nemzeti öntu datosodás. Ugyanakkor a 14. század a humanizmus és a reneszánsz megjelenésének az időszaka, az a korszak, amikor a kultúra és a művé szetek területén alapvető fordulat következik be, bár a korábbi gótikával és a későbbi barokkal az összefüggés nyilvánvaló. 8 Tájaink az új európai kulturális áramlatokba késve, érezhetőbben csak a 16. század közepétől kapcsolódtak be. A szlovák polgárság és kisne messég kialakulásával és helyzetének megszilárdulásával összefüggés ben a században már megfigyelhető a szlovák nemzetiség for málódása. 9 Ebben az időszakban a szlovák nyelv beszélt változatában 8 Hamada, Milan: Zrod slovenskej kultúry [A szlovák kultúra születése]. Bratislava, 1995, 8; Skladaná, Jana: Kultivovanie predspisovnej slovenčiny od 16. storočia [A kodifikáció előtti szlovák nyelv művelése a 16. századtól]. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLV (1997), Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny [A szlovák irodalmi nyelv történe te]. Bratislava, 1966, 14. már létezett. A mai szlovák nyelvjárások szerkezete az ősszláv nyelvál lapottól a 16. század végéig tartó folyamatos fejlődés eredményeként alakult ki: a 16. század végén a szlovák nyelvjárások lényegében olyan formában léteztek, ahogyan ma ismerjük őket. 10 A legrégibb időszakok ból, tehát a 15. század előttről nem maradt fenn összefüggő szlovák szö veg, ám a latin szövegekben a 10. századtól előforduló szlovák tulajdon nevek, főként helynevek ezt támasztják alá. Egyúttal ez a tény arra is bizonyíték, hogy a század a korábbi nyelvi helyzetre épül rá. Az említett 1763 as Kamalduli szótár nyelvét a nyugat szlovákiai mű velt regionális nyelvváltozatként jellemezhetjük. Tény az, hogy ez a nyelv és 16. századi első előfordulásai nem jellemezhetőek egységes nyelv változatként. Eugen Pauliny 11 a nyelvváltozat legjellegzetesebb jegyé nek a cseh nyelvtől való jelentős eltéréseket tartja. Ezek közé tartozik a ř hiánya, az e használata az ě, az u használata az au (ou) helyett; a fel sőfok jelében a naj előtag a nej helyett, a jelen idő egyes szám első személyének m ragja (pujdem megyek ), valamint a múlt időben az l morféma használata (mohol, premohol lehetett ). A szókészletben is erős szlovakizáció jelentkezik, ilyen pl. cesta út a stezka helyett. A nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat bizonyos értelemben már egy fajta egységesülő nemzeti nyelvet képviselt, amely a legváltozatosabb funkciókban és területeken volt használatos, mégpedig a nyugat szlová kiai régión kívül is. A szlovák nyelvemlékekben esetlegesen és rend szertelenül megjelenő jegyek (ezek némelyikét már megemlítettük) he lye a nyelvváltozaton belül fokozatosan megszilárdul és állandósul, újabb jegyek társulnak hozzájuk. Mindez nyelvünknek a mai szlovák nyelv irányába mutató természetes fejlődéséről tanúskodik. Továbbra is meg maradnak azonban egyes, a csehvel azonos jegyek, főleg olyanok, ame lyek a nyugat szlovákiai nyelvjárások déli változatainak egy részéből (elsősorban a Szakolca körüliekből és a hegyentúliakból) megerősítést kaptak. 12 Ami a cseh nyelv hatását illeti, ennek egy sajátos esetéről be szélhetünk. A cseh nyelv Szlovákiában fontos szerepet töltött be, s a században többé kevésbé minden írott szövegre hatott. A közép vagy a kelet szlovákiai környezetből származó szövegekben előforduló cseh 10 Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia [A szlovák nyelv fejlődése és dialektológia]. Bratislava, 1988, Pauliny Pauliny 1983, 144. és tovább

4 elemek igazi cseh nyelvi elemeknek minősíthetők, bár közülük né hány a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatba is bekerült. A hegyentúli területről származó nyelvemlékek esetében (ilyenek pél dául a szakolcai Paulín Bajan prédikációi a 18. századból) kérdéses, hogy ezeket a jelenségeket cseh nyelvi elemnek minősítsük e, ugyanis szá mos közülük a morva nyelvjárásokkal érintkező hegyentúli nyelvjárás okban is létezik. Így a pro igekötő és elöljáró a hegyentúli nyelvjárások ra is jellemző, ezért az említett prédikációkban való előfordulásukat nem kell a cseh nyelv hatásának tulajdonítani. Hasonlóképpen a zrcadlo (szl. közny. zrkadlo tükör ) szóalak is csak a hegyentúli nyelvjárásokban for dul elő. Számos cseh nyelvi elemet tehát nem kell okvetlenül csehnek minősítenünk, hanem szlovák nyelvjárási jelenségként is értékelhetjük. 13 Külön megítélés alá esik a cseh nyelv használata a szlovák evangéliku soknál: a cseh nyelv használata ebben az esetben is csak egy szűk terü letre korlátozódott, a cseh az evangélikusoknál sem vált a mindennapi szóbeli kapcsolattartás nyelvévé. Néhány ún. biblizmus azonban beke rülhetett a szlovák nyelvjárásokba, mégpedig annál az oknál fogva, hogy a szlovák evangélikusoknál a cseh nyelv a liturgia nyelve volt. 14 A cseh nyelv amely Szlovákiába már kész, kodifikált irodalmi nyelvként került szlovák környezetben a szlovák nyelv hatására a 16. századtól sajátos fejlődésen ment keresztül. A cseh nyelv szlovakizálá sának mértéke az írnokoktól, műveltségüktől, cseh nyelvismeretük szint jétől függött. Az írnokok azonban rendszerint arra a hagyományra tá maszkodtak, amely Szlovákiában a cseh nyelv használatával kapcsolat ban kialakult. A szlovákoknál ebben az időben a cseh nyelv, akárcsak a latin, elsősorban az írott szövegek nyelve volt. Ha a szlovák kontex tusban előforduló idegen elem előfordulását értékelni kívánjuk, el kell egymástól különítenünk ez idegen elem véletlenszerű és rendszertelen használatát azoktól az esetektől, amikor az idegen eredetű szó már való ban meghonosodott a szlovákban. Az ilyen elemzés okvetlenül megkí 13 Skladaná, Jana: Jazyk kázní Paulína Bajana [Palulín Bajan prédikációinak nyel ve]. In Kačic, Ladislav (ed.) P. P. Bajan OFM ( ) a slovenská hudba, literatúra a jazyk. Zborník referátov z konferencie konanej v Skalici v dňoch Bratislava, Doruľa, Ján: O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby [A cseh nyelvről Szlovákiában a században és a szlovák szókészlet fejlődéséről]. Slavica Slovaca 2, 1(1967), 23 35; 4, Erről különösen a 24. oldalon. vánja, hogy alaposan megvizsgáljuk a bizonyos fajta szlovákiai eredetű iratokban egy adott korszakban használt nyelvek funkcióját, használati körét és a szlovák nyelvhez való viszonyát (vonatkozik ez a cseh, a la tin, a magyar, a német, esetleg egyéb nyelvekre). Az ilyen vizsgálathoz mindenképpen ismernünk kell a szlovák nyelvjárások helyzetét, tájéko zottnak kell lennünk a szlovák történeti dialektológiában, sőt az érintett nyelvekre jellemző helyzetet is figyelembe kell vennünk. 15 A szlovák nemzeti nyelven belül kialakult művelt regionális nyelv változatokat a magasabb társadalmi és kulturális szférában használható, érthető kommunikációs eszköz iránti társadalmi igény hozta létre egy olyan korszakban, amikor Szlovákiában az irodalmi nyelv funkcióját a latin, a cseh, esetleg más nyelvek töltötték be. A századi Pozsony nyelvi helyzetének elemzése bizonyos sa játosságokra mutat rá, ugyanis Pozsony több nemzetiség és több vallás városa volt. Ez a tény a nyelvi helyzetben, a nyelvhasználatban is meg mutatkozott. A nyelvemlékekben a szlovák nyelv jelenléte nem volt meghatározó, éppen ellenkezőleg: a fennmaradt iratok arról tanúskod nak, hogy más szlovákiai városokkal összevetve itt jóval kevesebb szerep hez jutott a szlovák nyelv. Ami a forrásokat illeti, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltár (a volt Szlovák Állami Központi Levéltár) anyagából indultunk ki. Az anyag mikrofilmen, fénymásolatban, illetve átírásban a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Inté zetében is megtalálható. Továbbá alaposan áttanulmányoztuk a Belügy minisztérium igazgatása alá tartozó Pozsony Városi Levéltárban elhe lyezett, az között keletkezett oklevelek és levelek jegyzékét tartalmazó kétkötetes publikációt. 16 Ezek közül egyetlen, szlovákul írt dokumentumot sem találtunk. Az adott időszakból származó oklevelek és levelek latinul, németül és magyarul íródtak. A városi levéltár anya gából azonban felhasználtuk az ún. Slavica levéltári fondot, amelyből számos nyelvemlék, illetve annak fénymásolata a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében van elhelyezve. 15 Doruľa, 1967, 375. és tovább. 16 Inventár listín a listov. 18. Mesto Bratislava III [Oklevelek és leve lek jegyzéke. 18. Pozsony város ]. In Horváth, Vladimír: Inventáre a katalógy fondu okresných archívov na Slovensku. Bratislava, 1967; Inventár listín a listov. 19. Mesto Bratislava IV [Oklevelek és levelek jegyzé ke. 18. Pozsony város ]. In Horváth

5 A pozsonyi eredetű szlovák nyelvemlékek nyelvét meglehetősen ne héz jellemezni, ugyanis a pozsonyi szlovák lakosság vegyes összetétele a nyelvben is megnyilvánult. Ennek ellenére megállapítható, hogy az említett nyelvemlékek többsége a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatban íródott, bár egyes szövegekben más nyelvjárások ha tása is megfigyelhető. A hangtani jelenségekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a szö vegekben az esetek többségében nem fordulnak elő kettőshangzók, aho gyan az a legtöbb nyugat szlovákiai nyelvjárásra (főként a Nagyszombat környékire és a hegyentúlira) jellemző, például: zehrálo (1729; szl. közny. zohrialo felmelegít ), ditkam (1667; szl. közny. dietkam kisgyerme keknek ), čžastku (1662; szl. közny. čiastku részt ), nerozumim (1667; szl. közny. nerozumiem nem értem ), s wuly (1667; szl. közny. s vôľou akarattal ), zadam (1667; szl. közny. žiadam kérem ), znamenj (17. század; szl. közny. znamenie jel ), poradne (17. század; szl. közny. poriadne rendesen ), djry (1776; szl. közny. diery lyukak ), čistjcy (1776; szl. közny. čistiaci tisztító ), swatostam (1749; szl. közny. svia tostiam szentségeknek ). A kettőshangzók szórványos előfordulására néhány példa: se s ny posmialy (1646; szl. közny. vysmiali sa z nej ki nevették ), wiem toho dobre (1646; szl. közny. viem to dobre jól tu dom ), Wasim Milostyam (1699; szl. közny. Vašim Milostiam fenségei teknek ), perowych ssyat na sedem postely (1667; szl. közny. posteľnej bielizne na sedem postelí hét ágyra való ágynemű ), muože (1618; szl. közny. môže lehet ), prypadnostyach (1738; szl. közny. prípadnostiach esetlegesség ). Van adatunk a ď helyett előforduló dź re is: rydzyl (1667; szl. közny. riadil vezette ). Nyugat szlovákiai nyelvjárási jelenségnek minősíthetők az alábbi formák: wybehel (1681; szl. közny. vybehol ki futott ), nemohel (1699; szl. közny. nemohol nem tudott ), moselj (1741; szl. közny. museli kellett ). Találtunk példát a hegyentúli nyelvjárások ban megfigyelhető j sítésre (jotáció) is, például wjenowala sem (1662; szl. közny. venovala som ajándékoztam ). A kettőshangzókon kívül néhány egyéb közép szlovákiai elemet is azonosítottunk; ilyen például a hímnemű főnevek egyes szám instru mentálisi esetében az om esetrag, pl. s pokogom (1667; szl. közny. s po kojom nyugalommal ), s zloczyncom (1626; szl. közny. so zločincom a gonosztevővel ); a nőnemű főnevek ugyanazon alakjában az ou eset (1646, szl. közny. zdravie egészség ). Azok a sajátosan cseh elemek, amelyek a nyugat szlovákiai, jelesen a hegyentúli nyelvjárásra nem jel lemzőek, a vizsgált szövegekben aránylag ritkán bukkannak fel annak ellenére, hogy a cseh nyelv a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvvál tozatok részét képezte. Például: ohřebelce (1776; cseh ohřebelce, szl. česadlo vakarókefe ), psanj (1681; cseh psaní, szl. list levél ), dekugi (1662; cseh děkují, szl. ďakujem köszönöm ), gegjch (1662; cseh jejich, szl. ich övék ), wymysslene (1681; cseh vymyšlené, szl. vymyslené ki talált ), nynegssymu (1667; cseh nynějšímu, szl. terajšiemu mai/nak/ ). Gyakran egy szövegen belül ugyanaz a lexéma két formában is előfor dul, pl.: dite dita (1749; a dieťa semleges nemű főnév többes szám no minativusi alakja, a mai szlovákban: deti gyerekek ), magstry mystry (1738; a majster hímnemű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: majstri mesterek ), prátelj prítele (1603; a priateľ hímne mű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: priatelia barátok ). A nyelvjárási szavak (valódi tájszavak) közül említhetjük a kö vetkezőket: ssenkowala (1681; szl. közny. nalievala, čapovala italt csa polt, mért ), na rynku prodáwal (1738; szl. közny. na trhu predával a pi acon árult ). Nagy számban adatolhatók a más nyelvekből származó sza vak is, ami a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvváltozatok esetében tipikusnak mondható, például a latinból remedia prawne (1662; < re medium juridicum, szl. právne prostriedky jogi eszközök ), reuers (1663, < reversus, szl. vrátený viszaadott ), komisar (1738; < commissarius, szl. komisár, povereník megbízott ), prioritatem (1663; < prioritas, szl. priorita prioritás ), a németből trinkgelt (1655; < Trinkgeld, szl. prepitné, obslužné borravaló ), fyrhangh (1667; < Vorhang, szl. záclona füg göny ), mantl (1667; < Mantel, szl. kabát, plášť, kabát, köpeny ), ssma kugu (1741; < schmacken, szl. chutit ízlik ), zmerkowala (1749; < mer ken, szl. zbadať észrevesz ), ffertal (1738; < Viertel, szl. štvrtina fer tály, negyed ), de a magyarból is, pl. z robotu gombarsku (1738; szl. közny. gombikárska práca gombkötő mesterség ). A kodifikálás előtti időszakból származó nyelvemlékek kapcsán akár városi, akár vidéki környezetben keletkeztek csak a források nyelvé ről beszélhetünk, az adott időszak nyelvi helyzetét csak megközelítőleg rekonstruálhatjuk. 17 A pozsonyi helyzet még bonyolultabb, ugyanis több nemzetiségű város volt kevés fennmaradt szlovák nyelvemlékkel, s eze rag, pl. z zahradkou (1667; so záhradkou kerttel ); a semleges nemű főnevek többes nominativusában előfordult az ia esetrag, pl. zdrawja 17 Žigo 2000,

6 ken belül sincsenek képviselve azok a műfajok, amelyek alapján a min dennapi életet, a mindennapi nyelvhasználatot megismerhetnénk. Amint említettük, a 15. századi szlovák nyelvemlékek gyakran a századi, sőt a korábbi nyelvállapotot tükrözték, így lehetséges, hogy a régi Po zsony nyelvét részletesen feldolgozó Konštantín Palkovič kutatási ered ményei 18 legalább részben a régebbi nyelvállapotra is érvényesek. Palko vič megállapítja, hogy 1918 előtt Pozsony háromnyelvű német szlovák magyar város volt, ahol három nemzet élt egymás mellett, mindegyiknek megvoltak a saját egyesületeik, sajtójuk és művelődési intézményeik. Háromnyelvű, szlovák magyar német újságok is megjelentek. A szlo vák nyelv ily módon két idegen nyelvvel élt állandó kapcsolatban. A ré gi pozsonyi szlovákok együtt éltek a németekkel és a magyarokkal, kap csolatban álltak a hegyentúli nyelvjárást beszélőkkel és a horvátokkal. A városban teljes háromnyelvűség uralkodott, minden lakos beszélte mind a három nyelvet. A városban beszélt nyelvek elsősorban a né met, de a magyar is a városi szlovákság nyelvében bizonyosan nyo mokat hagytak, mégpedig egyrészt az általános szókészletben, másrészt pedig a városrészek megnevezésében és a dűlőnevekben. 19 Tanulmányá ban Palkovič megemlít néhány témakört, ezek kapcsán gazdag példa anyagot idéz. Az általa felhozott példák közül többről feltételezhető, hogy Pozsonyban a szlovák nyelv fejlődésének korábbi időszakában is hasz nálatban voltak, bár valószínűleg csak a beszélt nyelvben. Ide tartoznak például egyes ma már elavult szavak az öltözködés témaköréből (šircla kötény, štíble csizma, štraffák keménykalap ), továbbá ételnevek és az étkezéssel kapcsolatos szavak (štricla hosszúkás kenyér, šmalc disz nózsír, lepeň lepény, nešpor uzsonna ). Palkovič ezenkívül számos további kifejezést említ a kereskedelem és a kézműipar, a városra jel lemző jelenségek, foglalkozások stb. területéről. Végezetül két, a 17. és a 18. századból származó szövegből közlünk mutatványokat. 18 Palkovič, Konštantín: Reč starej Bratislavy [A régi Pozsony nyelve]. Slovenská reč 57, 6 (1992) Palkovič 1992, 351. és tovább. A pozsonyi vargák céhének céhszabályzata 1738 ból (részlet): Articulus 1 mus Ponewadž sam Pan Buch gednemu každemu čloweku nawesty dawa, prawyce: Hledegte negprwe kralowstwy nebeskeho a sprawedlnosty geho, a tak wsseczky weczy budu wam prydane, s teg pryčyny pre doswedčeny sweho krestanstwa každy geden gak myster, tak y towaryss bude podlužen pylne a bedlywe do chramu božyho každu nedely, každy swatek prychaze ty, služby božy wykonawaty, obzlasstne pak na den s. Marka a Božyho tela, wedle gych obyčege a ustanoweny na processiu ze zastawu swogu wssetcy wespolek gyt. Gestlyže by pak tuto krestansku powynost a powolany bez gysteg a newyhnutedlneg pryčyny ngektery s nych za messkal a pryčynu dostatečnu k wymluweny by dat nemohel, ten a takowy powynen bude za pokutu a sstraffunek na chram božy geden par dostateč nych woskowych swgecz, do czechu pak geden ffunt wosku dat a položyt. [1. cikk Mivel az Úristen minden embernek azt tanácsolja, mondván: Keressétek először a mennyei királyságot és annak igazságosságát, és így megkap tok minden dolgot, ezért keresztény hitetek bizonyítékaként minden egyes személy, akár mester, akár mesterlegény, köteles minden vasárnap, min den ünnepnap az isten házába szorgalmasan járni, isteni szolgálatot vé gezni, főként szent Márk és Krisztus teste napján, szokásaik szerint a kör menetben mindegyikük saját zászló alatt közösen vonulni. Ha ezt a ke resztény kötelességet valamilyen ok miatt valamelyikük elmulasztaná, és utóbb megfelelően nem igazolja magát, büntetésként köteles az isten házába egy pár viaszgyertyát és a céhnek egy font viaszt adni.] Articulus 2 dus Kterykolwek sswecz prespolny chtel by se do tehoto cechu anebo bratr stwa prypogyty a medzy magstry pressporskymy tess za mystra byty, taky predne prede ffsseczkym ma swug rod a otczowske mysterstwo, tess take mysto, w kterem se mysterstwu wyučyl, daleg poctywe swe obcowany gake mywal, kterak se medzy lydmy sprawuwal, lystem pečetnym mysta teho, kde messkal, doswetčyť. A gestly by to skrze gyste a hodnowerne pryčyny lystowne dokazaty nemohel, techdy z dobrymy a poctywymy oso bamy podlužen gest dowesty a za sprawedlyweho a dostatečneho mystra uznawan buďe. K tomu taky a takowy, ktery by se do predmenowaneho

7 bratrstwa chtel prypogyty a w Pressporku swe remeslo na spusob gyns sych mystrow wykonawaťy, bude podlužen tohože slawneho mesta pressporskeho messtanem zustaty a na to podlužnu prysahu pred s. rad du zložyty a podle takoweg powynosty we wssetckych prypadnostyach werny a posluššny byty, a ne toliko wsseobecne, cysarske a meske na kladky znasety, ness y gynače we wssetckych wedcach podle roskazu slaw. raddy a predloženeho sobe magystratu pylne pokračowaty, gynačeg spol čeňy cechowne nebude mocy myty. [2. cikk Ha bármelyik más vidéki varga a céhbe vagy a testvériségbe be kíván lépni és a pozsonyi mesterek közé tartozni, akkor először is mindenki előtt igazolnia kell származását és mesterségbeli tudását, valamint azt a helyet, ahol mesternek tanult, ott hogyan viselkedett az emberek között, és mindezt az abból a városból származó pecsétes levéllel kell igazol nia. Ha ilyen levelet nem tud felmutatni, akkor jó és tisztességes szemé lyeket kell magával hoznia és így el lesz ismerve igazságos és megfelelő mesternek. Aki be kíván lépni az említett konfraternitásba és Pozsony ban a mesterségét kívánja folytatni, annak pozsonyi polgárrá kell vál nia, a jeles tanács előtt kötelező esküt tennie, e kötelezettség értelmében hűséggel és engedelemmel tartozik, s köteles nemcsak az általános, a csá szári és a városi terheket viselni, hanem minden másban is a jeles tanács és a magisztrátus parancsai szerint szorgalmasan eljárni, másképp nem lehet a céh tagja.] Articulus 3 tis Že pak w tomto remesle zbehly gest, ma mysterstwy swe takowymto spo sobom doswetčyt a ukazat: Aby s peťy kožy, totyssto z gedneg sskopoweg, druheg telaceg, treteg kozeg a ze dwuch owčych deset paruw obuwy wykrogyl. Ale prweč nežly by to zadčal, ma do cechu geden zlaty penezy položyt. Za tym tu pracu, totyssto tych deset paruw obuwy dokonagyce podlužen gest mystrom tohoto remesla na geden obed deset zlatych daty, aneb gak se sprawyty može a opet do cechu geden zlaty platyty. [3. cikk Az e mesterségben való jártasságot igazolnia kell, és meg kell mutatnia, hogy öt bőrből, mégpedig elsőként ürübőrből, másodikként borjúbőr ből, harmadikként kecskebőrből és két juhbőrből tíz pár cipőt kell ki szabnia. Mielőtt ehhez hozzákezdene, a céhnél egy aranyat kell leten nie. Ha befejezi a tíz pár cipőt, a mestereknek egy ebédre tíz aranyat kell adnia, és a céhbe újfent egy aranyat be kell fizetnie.] Articulus 4 tus Kterykolwek medzy mystry negmladssy anebo negnowotnegssy buduc zy wždycky čamy nalezen bude, ten a takowy w cyrkwe pane tohoto sl. mesta Pressporskeho, gestly a kdykolwek potreba ukaže, bratrske swy tce a lampy w dny swatečne zažyhat, na ne starost met, chranyt a wa rowat podlužen gest, dokud, dokawadž gyny nowy a mladssy myster se nenalezne. [4. cikk Akárki a mesterek közül a legfiatalabb vagy a legújabb, az bármikor, amikor szükséges, a testvériség gyertyáit és lámpáit köteles az ünnep napokon meggyújtani, azoknak gondját viselni, őrizni mindaddig, amíg fiatalabb vagy újabb mester nem találtatik.] Articulus 5 tus Ktery bi kolwek medzy nymy nowotny myster zustal a učynen byl, takowy swogeho mystra starsseho posluchaty podlužen gest, ktery by gestly by neposlussnym byl, o geden ffertal wyna skrze mystrow trestan byty ma. [5. cikk Akárki közülük legújabb marad, az köteles engedelmeskedni idősebb mesterének, és aki ezt nem tenné, azt egy fertály borral kell megbün tetni.] Articulus 7 mus Aby žadny z mystruw služebnyka anebossto towarysse od mystra druhe ho k sobe odluzowaty a zwadzaty nesmel a ktery by w tom postyžen byl, podlužen bude dwa zlate do towarystwa anebolyssto do cechu položyt. [7. cikk A mesterek közül egyik se csalogassa el a másiktól az inast vagy a mes terlegényt, akit ilyen cselekedeten kapnak, annak a céhbe két aranyat kell befizetnie.]

8 Artculus 8 vus Aby žadnemu služebnykowy anebo towaryssowy do tydna myster za geho robotu wyc neplatyl, než tolyko desat gragcaruw, krom toho od každeho počytga geden wgedensky. A gestly by ngektery z mystrow nalezen byl, ktery by wetčy plat dawal, za pokutu takoweho lechkomyslneho učynku cechu geden ffertal wyna dat podlužen bude. [8. cikk A mester egyik inasnak vagy legénynek sem fizethet a munkájáért 10 krajcárnál többet, ezenkívül minden bélés varrásáért egy bécsit. Ha bár melyik mestert azon kapják, hogy nagyobb fizetést ad, az ilyen köny nyelműségért egy fertály bort köteles adni.] Articulus 9 nus Kterykolwek mladenec toto remeslo ssewcowske počal by se učyt, za try roky cele ustawyčne aby se učyl, trowu a odew od sweho mystra magyce, kteremu za učeňy a mysterstwo aneb radneg za remeslo nyc nebude dlu žen platyt. Ktery by pak wyceg od dwuch roku w učeňy toho remesla zetrwawaty a wyplnyty ňechtel, taky učen mystrowy swemu za učeny a za remeslo bude platyt. [9. cikk Ha bármelyik fiatalember ezt a varga mesterséget kezdené tanulni, há rom teljes éven keresztül tanuljon, ételt és ruhát a mesterétől kapjon, akinek a tanításért és a mesterségért nem kötelező fizetnie. Ha valaki két évnél hosszabb ideig nem kíván e mesterség tanulásában megmarad ni, az ilyen inas mesterének a tanításért és a mesterségért fizetnie kell.] Articulus 11 mus Gestly by wolaktery myster ssewcowsky ženaty sem y tam chodycy do tohoto sl. mesta na bydlo pryssel, ktery by byl predtym tess remeslo toto take gako geden z mystruw wykonawal a swe mysto a obydleny by byl mel a medzy tym gakkoly pre psotu a nedostatek swug remeslo toto by robyt nemohel, takoweho mystrowe nech prygymu tak gako gedneho to warysse a u ňych ňech se gemu robyt dopusty. [11. cikk Ha valamilyen házas vargamester, aki ide oda vándorolva e jeles város ba jön, és korábban ezt a mesterséget űzte, de szegénység vagy betegség miatt tovább nem végezheti, az ilyet a mesterek legénynek felvegyék, és engedjék dolgozni.] Articulus 12 mus Aby žaden myster z druhym mystrem na ulycy, na rynku, na krčme se newadyl a hadaty se nesmel, ale gestly čo geden proty druhemu ma, pred cechmystrem nech oznamy, ktery žaloby wyslyssety ma a ten, ktery by zwade takoweg pryčyna byl, geden zlaty cechu položyt podlužen gest. [12. cikk Hogy egy mester se vitatkozzon és ne veszedjen a másikkal sem az ut cán, sem a piacon vagy a kocsmában, ha azonban az egyiknek a másik ellen valamilyen baja van, akkor azt a céhmesternek jelentse, aki a pa naszt meghallgatja, és aki az ilyen veszekedést okozta, annak egy ara nyat kell a céhbe fizetnie.] Articulus 13 tinus Kdy cechmyster kopytko aneb tabuly po gynych mystroch strany gakowe gkoly wetcy a pryčyny possle a medzy tym ngektery z mystruw w domu swem na ten čas nebyl by nalezen, než za tym skrze čeladku swu ozname ne by mu bylo, obchazany tabulky teg anebo kopytka wssak nycmeneg do zhromaždeny cechowneho nepryssel by, takowy za opowrženy take o geden ffunt wosku trestan byty ma. Gestly by pak ngektery myster mel pylno na cestu ngekde gyty, y toto z dowolenym cechmystrowym ma wž dycky čynyty. A gestly by se mu treffylo ten den domuw prygyty, w ktery takowa cechowny tabulka anebo kopytko obeslane y w geho dome by se ukazalo, w tu hodynu, w ktereg se domu nawratyl, podlužen gest hnedky pred cechmystrem se postawyty, a kde by to zamesskal, tess rownym spu sobem geden ffunt wosku ma do cechu položyty. [13. cikk Ha a céhmester akármilyen ügyben vagy okkal más mesterekhez elküldi a kaptafát vagy a céhtáblát, s aközben valamelyik mester nincs otthon, de a szolgálók útján ez jelentve volt neki, ennek ellenére nem jönne el a céhgyűlésre, azt egy font viasszal kell megbüntetni. Ha valamelyik mes ternek valahova el kell utaznia, mindig engedélyt kell kérnie a céhmes tertől. És ha aznap jönne haza, amikor elküldik neki a céhtáblát vagy a kaptafát, köteles abban az órában, amikor hazaért, felkeresni a céhmes tert, ha ezt elmulasztaná, ugyanúgy egy font viaszt kell a céhnek adnia.]

9 Articulus 14 tus Hospodara, ktereho gynače y otcem cechownym nazywagy, wzdycky myty magu, ktery prychazagycym prespolnym towaryssum hospodu dawat a gym mysto a robotu medzy mystry hledat bude a kterymu towaryssowy by se hospoda u wolaktereho mystra nepozdawala, sloboda mu k gyne mu mystrowy gyty, ktery se mu lepssy lybyty bude. [14. cikk Mindig kell lennie egy gazdának, akit másként céhapának is hívnak, aki a városba érkező vidéki mesterlegényeknek szállást ad, és a mesterek nél helyet és munkát keres számukra. Ha valamelyik legénynek valame lyik mesternél nem tetszene a szállás, ahhoz a mesterhez mehet, akinél jobban tetszik neki.] Bábaasszony esküje (Récse, 1749.) A récsei római katolikus templom krónikájából (Protocollum Ecclesiae et Parochiae Récsensis) Ja NN prisaham P. Bohu wsehmohučimu Blahoslaweneg P. Marye y wssem Bozim Svatim, ze wsečku moznu bedlivost a pozor drzat kcem, aby dite wčzas porodu prve nezli krstu Svatého dojde, nezemrelo, nezahinulo a ze wčzas nebespečenstvi zivota geiho Krst Svati nezanedbam. Ale s dobru umislu, gak Christus P. ustanovil, a S. Čyrkev zachovava: Slova: Ja teba krstim we gmeno Otčze y Syna y Ducha Svateho Amen vgedno z letim wodi spogičze Svatost Svateho Krstu udelim. Pritom wssak ničzmeneg y na zeni pozor davat budem, aby skrze mogu neopatrnost a nedbanlivost porusene skazene nezemreli. Ale y pri porode aneb včzas oczisteni, aneb pri uvode zadne czarodeničke darobne večy potrebovat nebudem, ani nekcem. A kdyby zmerkovala, ze by zena k porodu pračugiči w nebespe čenstvi zivota byla, ku S. Spovedy a ginsim k smrty potrebnim Svatostam napomenem, ano y abi zaopatrena byla, sama pračovat budem. Jestli by ale matka prve skonala, nezli porodila, a dita by sa w neg zive zmerko valo, nebudem meskat matku dat otevrit, gesli bich dita ginačz oslobodit nenohla, aby ku krstu Svatemu doslo. Tak mne P. Buch pomahaj, Blaho slavena P. Maria etc. ségben részesülne, meg ne haljon, el ne pusztuljon és ha életveszélyben van, megkeresztelését nem hanyagolom el. Hanem jó szándékkal és aho gyan Jézus Urunk megszabta és a Szent Egyház megtartja, ezt mondom: Én keresztellek téged az Apa, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen, és a víz öntésével egy időben a keresztség szentségében részesítem. Ezen közben azonban a nőkre is figyelemmel leszek, hogy az én figyelmet lenségem vagy gondatlanságom miatt megsértve meg ne haljanak. De a szülés vagy a tisztogatás alatt vagy annak előtte semmiféle boszorká nyos dolgokra nem lesz szükségem, és nem is akarok ilyet alkalmazni. Ha azonban észrevenném, hogy a szülő nő életveszélyben volna, a szent gyónásra és a halálhoz szükséges egyéb szentségekre figyelmeztetem, igen, hogy el legyen látva, magam folytatom. Ha azonban az anya ko rábban halna meg, mielőtt a gyermekét megszülné, és a gyermek benne életben maradna, nem fogok habozni a méhet felnyitni, ha a gyermeket másként nem tudnám kiszabadítani, hogy a szent keresztségben része süljön. Isten engem úgy segéljen, Boldogságos Szűz Mária stb.] [Én, N. N. esküszöm a mindenható Úristenre, a Boldogságos Szűz Má riára és minden Szentekre, hogy minden gondoskodást és figyelmet meg akarok adni azért, hogy a gyermek a szülés alatt, mielőtt a szent kereszt

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

ôsz yelvtanfolyamok Angol német francia spanyol olasz 10 ÉVES A BONUS NYELVISKOLA A SIKER MEGTANULHATÓ! Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye

ôsz yelvtanfolyamok Angol német francia spanyol olasz 10 ÉVES A BONUS NYELVISKOLA A SIKER MEGTANULHATÓ! Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye 2008 Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye 10 ÉVES A BONUS NYELVISKOLA A SIKER MEGTANULHATÓ! N yelvtanfolyamok ôsz Angol német francia spanyol olasz Felnôttképzési Nyilvántartási Szám 13-0892-04 ORIGO VIZSGAHELY

Részletesebben

A képviselõ-testület hírei

A képviselõ-testület hírei Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XX. évfolyam 4. szám 2009. augusztus 14. Virágzó Tisza Napja Jú ni us 23-tól na po kon át jár ták a fa lut a fi a ta lok hin tón, cuk rot és szó

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí tá sá ról...

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí tá sá ról... Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi XXII. tv. 2006. évi XXIII. tv. 2006. évi XXV. tv. 2006. évi XXXVI. tv. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001.

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben