A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században"

Átírás

1 JANA SKLADANÁ A szlovák nyelv használata Pozsonyban a században A szlovákok által lakott területek századi nyelvi helyzetére nagy hatással voltak a többnemzetiségű magyar állam gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai. Sajátos módon jelentkezett ez a hatás Pozsony ban. 1526, főként azonban Buda török elfoglalása után lényegesen meg változott a társadalmi helyzet a városban. Mind társadalmi, mind pedig nemzetiségi tekintetben megváltozott a városi lakosság összetétele. Po zsony Magyarország fővárosa, két központi hivatal és a magyar ország gyűlés székhelye lett. Aránylag biztonságos erődítménnyel rendelkezett, s így a tágabb hátországgal együtt menedéket tudott nyújtani a déli magyar és horvát területekről menekülőknek. Pozsonyban a szlovák lakosság természetes betelepülése is megfigyelhető, illetve a 17. század elejétől néhány hullámban cseh exulánsok, az osztrák területekről vallá si üldöztetést szenvedett protestánsok is érkeztek. A lakosság számának növekedését nemcsak a város érezte: a betelepülés következtében bené pesült Pozsony tágabb környéke is. Új kolonizációs hullámról beszélhe tünk, amelynek során különböző származású, nemzetiségű és szociális hátterű lakosság érkezett a városba. 1 A régi pozsonyi szlovák lakosság tehát a közvetlen környékről, illetve a távolabbi közép és dél szlováki ai területről származó új szlovák népességgel gyarapodott. A szlovákok a török elől menekülve nemcsak Pozsonyban, hanem a Kis Kárpátokon túli, ún. hegyentúli területen is letelepedtek. Az újonnan érkezők a váro si középréteghez, illetve a szegények sorába tartoztak, voltak azonban 1 Horváth, Vladimír Lehotská, Darina Pleva, Ján et al.: Dejiny Bratislavy [Po zsony története]. Bratislava, 1982, 113. közöttük a Pozsony környéki falvakban élő jobbágyok is. 2 E történelmi bevezető célja az volt, hogy rámutassunk: Pozsonyban és környékén a szlovák népesség csak a 17. század folyamán kezd erőteljesebben meg nyilvánulni. Az addig többségben levő német és magyar lakosság mel lett a szlovák is megjelenik, s ettől az időszaktól válik Pozsony a néme tek, a magyarok és a szlovákok lakta többnemzetiségű várossá, amely ben még további nemzetiségek és vallások képviselőit is megtaláljuk (így például csehek, horvátok, cigányok, zsidók stb.). A 18. században Pozsony gazdag kulturális tradíciókkal rendelkező városként az akkor induló és Anton Bernoláknak, a szlovák irodalmi nyelv első kodifikátorának nevével fémjelzett mozgalomban kicsúcso sodó szlovák nemzeti mozgalom központja lesz, amelynek kezdetei ki zárólag Pozsonyhoz kötődnek. II. József támogatta a függetlenségi illú ziókat és a saját nemzeti nyelv használatára való törekvést, ami főként a nemzeti öntudatosodásban nyilvánult meg. A szlovák nemzeti ébredés első szakaszában nemcsak Pozsony vonatkozásában, hanem általában szlovák viszonylatban a legnagyobb szerepet a pozsonyi generális sze minárium játszotta. II. József fontos radikális egyházi reformjai közé tartozik a papnevelő szeminárium megalapítása, amely 1784 ben a vár ban kezdte meg működését. Az egységes hazai irodalmi nyelv bevezeté se már Bernolák fellépése előtt sürgető igényként merült föl. Az év a szlovák történelemben mérföldkőnek számít, ugyanis ebben az év ben került sor az önálló szlovák irodalmi nyelv kodifikálására. 3 A tanulmányban azonban az irodalmi nyelv kodifikálása előtti idő szakkal, tehát a századdal foglalkozunk. Már röviden felvázol tuk a 18. századig terjedő időszak történelmi hátterét. Mielőtt azonban rátérnénk a pozsonyi nyelvi helyzet elemzésére, a mai Szlovákia terüle tén található városok általános nyelvi helyzetét tekintjük át. E városok életében a szlovák népesség már a 14. és 15. században jelentős szerepet játszik, a városi iratok nyelvében azonban ez a tény nem jelenik meg megfelelő mértékben. Egyrészt Magyarországon a hivatalos nyelv szerepét a latin töltötte be, másrészt a városok többségében, a fon tos kereskedelmi és kézműves központokban gazdaságilag és politikai társadalmi szempontból is a kiváltságokkal rendelkező német réteg volt túlsúlyban. A 15. századból bizonyos számú cseh nyelvű, szlovakizmu 2 Horváth, 1982, Horváth, 1982, 139. és tovább

2 sokat tartalmazó iratot ismerünk. A legjelentősebb 15. századi nyelvem lék a zsolnai városkönyv, amely 1451 től tartalmaz szlovakizált cseh nyel vű feljegyzéseket, valamint az 1473 as magdeburgi városjog szlovák for dítása is megtalálható benne. 4 A 16. század folyamán szaporodnak a szlo vák nyelvű iratok. Ebben az időszakban a szlovákok számos város vezető testületeibe bekerültek, e helyeken tehát a városi könyvekben a bejegy zések szlovákul is íródtak. Ez a szlovákosodási folyamat, a különböző típusú városi szövegekben, iratokban a szlovák nyelv fokozatos térnye rése nem mindenütt történik egyformán és azonos intenzitással. A mai kelet szlovákiai részen fekvő (Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse, Késmárk az akkori Abaúj, Szepes és Sáros megyékben) és a mai kö zép szlovákiai területeken található jelentősebb városokban (Beszterce bánya, Selmecbánya, Körmöcbánya az akkori Hont, Zólyom és Nóg rád megyékben) nagyon sokáig még a 18. században is a városi köny vekben és egyéb iratokban az egyetemes latin mellett továbbra is a német nyelv érvényesült. A mai észak és nyugat szlovákiai, valamint a gömöri városokban azonban már a 16. századtól jelen van a szlovák nyelv a vá rosigazgatásban és az ügyiratokban (e városok közé tartoztak: Liptószent miklós, Rózsahegy, Németlipcse, Szielnica, Tarnóc, Trencsén, Bán, Nagy szombat, Csetnek, Jolsva, Zólyom, Korpona, Bakabánya, Libetbánya, Zólyomlipcse, Breznóbánya, Pónik stb.). Egyes esetekben szlovákul íród nak a városkönyvek és a bírósági jegyzőkönyvek, bár ezekben az iratok ban is érvényesül kisebb nagyobb mértékben a latin. 5 A 16. századtól a szlovák nyelvterületen a helyi regionális beszélt nyel vi úzusra és a helyi nyelvjárásokra épülve különböző művelt nyelvvál tozatok kezdenek kialakulni, amelyeket azonban több kevesebb mérték ben befolyásolt a 15. századi szlovák írásbeliség nyelve, a cseh nyelv. E nyelvváltozatokban megfigyelhető a latin, bizonyos mértékben a német és a magyar, illetve egyéb nyelvek hatása. Az irodalmi nyelv Bernolák általi kodifikációját megelőző időszak szlovák nyelvű kéziratos és nyom tatott szövegeinek nyelvi jellege arra utal, hogy területünk nyelvi hely 4 Doruľa, Ján: Používanie slovenského jazyka v mestách v storočí [ A szlo vák nyelv használata a városokban a században]. In Marsina, Richard (ed.) Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku K 900. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov. Martin, 1984, 163; Doruľa, Ján: Slováci v dejinách jazykových vzťahov [A szlovákok a nyelvi kapcsolatok történetében]. Bratislava, 1977, Doruľa, 1984, 163. és tovább. zete különösen bonyolult volt. 6 A nyelv fejlődésére serkentően hatott a városok gyarapodása, ugyanis ezekben összpontosultak a világi és egy házi jogi, közigazgatási és oktatási intézmények. A jog, a közigazgatás és a művelődés koncentrálódásán túl a városfejlődéssel a városi lakos ság kétféle szociális differenciálódása is együtt járt. Egyrészt elkülönült egymástól a város és a vidék, a kézművesipar és a mezőgazdaság s az ezekhez kapcsolódó életmód, másrészt pedig eltérő nyelvi eszközök ak tivizálódását figyelhetjük meg. Ebben nemcsak a városi és a vidéki élet különbsége tükröződik, hanem a városi lakosság belső differenciálódá sa is. Míg a vidéki lakosság esetében a vidéki életmóddal (mezei munka, mezőgazdasági termények feldolgozása, legeltetés) kapcsolatos nyelvi elemek alkották az aktív szókincset, a sokszínű városi élet a szókészlet nek sokkal szélesebb rétegeit aktivizálta. A nyelv alapvető kommunika tív szerepén túl a hazai környezetben is megjelennek a magasabb társa dalmi funkciókhoz kapcsolódó műfajok. Az irodalmi nyelv kialakulását megelőző időszak művelt nyelvváltozatainak szókészletében a kezde tektől fogva jelentkezik a városi lakosság társadalmi rétegzettsége és foglalkozási összetétele. A városi környezetben a szlovák nyelv sajátos változata, az ún. városi nyelv alakult ki, amelynek lexikális rétegébe hazai és idegen eredetű kézművesipari és kereskedelmi szakkifejezések is beletartoztak. A cverna (< ném. Zwirn, mai szl. közny. niť cérna, fonal ), handel (< ném. Handel, szl. közny. obchod üzlet ), hámrik (< ném. Hammer, szl. közny. kladivo kalapács ), láda (< ném. Lade, szl. közny. debna láda ), ponk (< ném. Bank, szl. közny. hoblica gyalu pad ), šlosiar (< ném. Schlosser, szl. közny. zámočník lakatos ) típusú szavak a főként a városokban összpontosuló kézművesiparra jellemző ek. Az irodalmi nyelv kodifikálását megelőző időszakban kialakuló művelt nyelvváltozatok fejlődését a kézműveseknek, iparosoknak céhek be és konfraternitásokba, testvériségekbe tömörülése is elősegítette. 7 6 Majtán, Milan: Jazyková situácia na Slovensku v 17. storočí a jazyk Pilárikovho diela Sors Pilarikiana [A nyelvhelyzet Szlovákiában a 17. században és Pilárik Sors Pilarikiana művének nyelve]. In Štefan Pilárik bard slovenskej barokovej literatúry. Bratislava Zvolen, 1994, Žigo, Pavol: Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov [A város szerepe a kodifikáció előtti művelt nyelvváltozatok kialakulásában]. In Ondrejovič, S. (ed.) Mesto a jeho jazyk. Sociolingvistica Slovaca 5 (2000) 118. és tovább

3 Az említett művelt nyelvváltozatok jellemző jegye a kodifikálatlan ság. A művelt nyelv nem egységes, használati területe sem azonos. Fo kozatosan azonban olyan, tudatosan alakított, nyelvjárások feletti nyelv változattá válik, amelynek egyes jegyei az egész szlovák nyelvterületen közösek, mások esetében azonban az egyes szlovák nyelvjárások hatása jelentkezik, ennek következtében tehát az említett művelt nyelvválto zatnak nyugat szlovákiai, közép szlovákiai és kelet szlovákiai varián sáról beszélhetünk. A nyelvjárások a városokban beszélt művelt nyelv változatra is hatottak. A legelterjedtebb a nyugat szlovákiai variáns volt, amelynek hatása a nyugat szlovákiai nyelvjárásterületen túl egyéb régi ókra is kiterjedt. E nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat nyelvtanának és helyesírásának rögzítésére tettek kísérletet a 18. század második felében a Vöröskolostorban működő kamalduli szerzetesek: a latin szlovák ún. Kamalduli szótáruk előszavában egy rövid nyelvtant is közölnek. Ha a 16. századi és az utána következő időszak szlovák nyelvének műveléséről kívánunk beszélni, nem elegendő saját nemzetünk és nyel vünk történetéből kiindulni. A szlovák nemzet és nyelv akkori helyzetét európai összefüggésekben kell értelmeznünk, ugyanis nem éltünk elszi getelten, és az európai társadalmi és kulturális folyamatok a mi terüle tünkön is visszhangra találtak. Az európai nemzeteknél már a 14. szá zadtól, esetleg már korábban jelentkezik az erőteljesebb nemzeti öntu datosodás. Ugyanakkor a 14. század a humanizmus és a reneszánsz megjelenésének az időszaka, az a korszak, amikor a kultúra és a művé szetek területén alapvető fordulat következik be, bár a korábbi gótikával és a későbbi barokkal az összefüggés nyilvánvaló. 8 Tájaink az új európai kulturális áramlatokba késve, érezhetőbben csak a 16. század közepétől kapcsolódtak be. A szlovák polgárság és kisne messég kialakulásával és helyzetének megszilárdulásával összefüggés ben a században már megfigyelhető a szlovák nemzetiség for málódása. 9 Ebben az időszakban a szlovák nyelv beszélt változatában 8 Hamada, Milan: Zrod slovenskej kultúry [A szlovák kultúra születése]. Bratislava, 1995, 8; Skladaná, Jana: Kultivovanie predspisovnej slovenčiny od 16. storočia [A kodifikáció előtti szlovák nyelv művelése a 16. századtól]. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLV (1997), Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny [A szlovák irodalmi nyelv történe te]. Bratislava, 1966, 14. már létezett. A mai szlovák nyelvjárások szerkezete az ősszláv nyelvál lapottól a 16. század végéig tartó folyamatos fejlődés eredményeként alakult ki: a 16. század végén a szlovák nyelvjárások lényegében olyan formában léteztek, ahogyan ma ismerjük őket. 10 A legrégibb időszakok ból, tehát a 15. század előttről nem maradt fenn összefüggő szlovák szö veg, ám a latin szövegekben a 10. századtól előforduló szlovák tulajdon nevek, főként helynevek ezt támasztják alá. Egyúttal ez a tény arra is bizonyíték, hogy a század a korábbi nyelvi helyzetre épül rá. Az említett 1763 as Kamalduli szótár nyelvét a nyugat szlovákiai mű velt regionális nyelvváltozatként jellemezhetjük. Tény az, hogy ez a nyelv és 16. századi első előfordulásai nem jellemezhetőek egységes nyelv változatként. Eugen Pauliny 11 a nyelvváltozat legjellegzetesebb jegyé nek a cseh nyelvtől való jelentős eltéréseket tartja. Ezek közé tartozik a ř hiánya, az e használata az ě, az u használata az au (ou) helyett; a fel sőfok jelében a naj előtag a nej helyett, a jelen idő egyes szám első személyének m ragja (pujdem megyek ), valamint a múlt időben az l morféma használata (mohol, premohol lehetett ). A szókészletben is erős szlovakizáció jelentkezik, ilyen pl. cesta út a stezka helyett. A nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozat bizonyos értelemben már egy fajta egységesülő nemzeti nyelvet képviselt, amely a legváltozatosabb funkciókban és területeken volt használatos, mégpedig a nyugat szlová kiai régión kívül is. A szlovák nyelvemlékekben esetlegesen és rend szertelenül megjelenő jegyek (ezek némelyikét már megemlítettük) he lye a nyelvváltozaton belül fokozatosan megszilárdul és állandósul, újabb jegyek társulnak hozzájuk. Mindez nyelvünknek a mai szlovák nyelv irányába mutató természetes fejlődéséről tanúskodik. Továbbra is meg maradnak azonban egyes, a csehvel azonos jegyek, főleg olyanok, ame lyek a nyugat szlovákiai nyelvjárások déli változatainak egy részéből (elsősorban a Szakolca körüliekből és a hegyentúliakból) megerősítést kaptak. 12 Ami a cseh nyelv hatását illeti, ennek egy sajátos esetéről be szélhetünk. A cseh nyelv Szlovákiában fontos szerepet töltött be, s a században többé kevésbé minden írott szövegre hatott. A közép vagy a kelet szlovákiai környezetből származó szövegekben előforduló cseh 10 Krajčovič, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia [A szlovák nyelv fejlődése és dialektológia]. Bratislava, 1988, Pauliny Pauliny 1983, 144. és tovább

4 elemek igazi cseh nyelvi elemeknek minősíthetők, bár közülük né hány a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatba is bekerült. A hegyentúli területről származó nyelvemlékek esetében (ilyenek pél dául a szakolcai Paulín Bajan prédikációi a 18. századból) kérdéses, hogy ezeket a jelenségeket cseh nyelvi elemnek minősítsük e, ugyanis szá mos közülük a morva nyelvjárásokkal érintkező hegyentúli nyelvjárás okban is létezik. Így a pro igekötő és elöljáró a hegyentúli nyelvjárások ra is jellemző, ezért az említett prédikációkban való előfordulásukat nem kell a cseh nyelv hatásának tulajdonítani. Hasonlóképpen a zrcadlo (szl. közny. zrkadlo tükör ) szóalak is csak a hegyentúli nyelvjárásokban for dul elő. Számos cseh nyelvi elemet tehát nem kell okvetlenül csehnek minősítenünk, hanem szlovák nyelvjárási jelenségként is értékelhetjük. 13 Külön megítélés alá esik a cseh nyelv használata a szlovák evangéliku soknál: a cseh nyelv használata ebben az esetben is csak egy szűk terü letre korlátozódott, a cseh az evangélikusoknál sem vált a mindennapi szóbeli kapcsolattartás nyelvévé. Néhány ún. biblizmus azonban beke rülhetett a szlovák nyelvjárásokba, mégpedig annál az oknál fogva, hogy a szlovák evangélikusoknál a cseh nyelv a liturgia nyelve volt. 14 A cseh nyelv amely Szlovákiába már kész, kodifikált irodalmi nyelvként került szlovák környezetben a szlovák nyelv hatására a 16. századtól sajátos fejlődésen ment keresztül. A cseh nyelv szlovakizálá sának mértéke az írnokoktól, műveltségüktől, cseh nyelvismeretük szint jétől függött. Az írnokok azonban rendszerint arra a hagyományra tá maszkodtak, amely Szlovákiában a cseh nyelv használatával kapcsolat ban kialakult. A szlovákoknál ebben az időben a cseh nyelv, akárcsak a latin, elsősorban az írott szövegek nyelve volt. Ha a szlovák kontex tusban előforduló idegen elem előfordulását értékelni kívánjuk, el kell egymástól különítenünk ez idegen elem véletlenszerű és rendszertelen használatát azoktól az esetektől, amikor az idegen eredetű szó már való ban meghonosodott a szlovákban. Az ilyen elemzés okvetlenül megkí 13 Skladaná, Jana: Jazyk kázní Paulína Bajana [Palulín Bajan prédikációinak nyel ve]. In Kačic, Ladislav (ed.) P. P. Bajan OFM ( ) a slovenská hudba, literatúra a jazyk. Zborník referátov z konferencie konanej v Skalici v dňoch Bratislava, Doruľa, Ján: O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby [A cseh nyelvről Szlovákiában a században és a szlovák szókészlet fejlődéséről]. Slavica Slovaca 2, 1(1967), 23 35; 4, Erről különösen a 24. oldalon. vánja, hogy alaposan megvizsgáljuk a bizonyos fajta szlovákiai eredetű iratokban egy adott korszakban használt nyelvek funkcióját, használati körét és a szlovák nyelvhez való viszonyát (vonatkozik ez a cseh, a la tin, a magyar, a német, esetleg egyéb nyelvekre). Az ilyen vizsgálathoz mindenképpen ismernünk kell a szlovák nyelvjárások helyzetét, tájéko zottnak kell lennünk a szlovák történeti dialektológiában, sőt az érintett nyelvekre jellemző helyzetet is figyelembe kell vennünk. 15 A szlovák nemzeti nyelven belül kialakult művelt regionális nyelv változatokat a magasabb társadalmi és kulturális szférában használható, érthető kommunikációs eszköz iránti társadalmi igény hozta létre egy olyan korszakban, amikor Szlovákiában az irodalmi nyelv funkcióját a latin, a cseh, esetleg más nyelvek töltötték be. A századi Pozsony nyelvi helyzetének elemzése bizonyos sa játosságokra mutat rá, ugyanis Pozsony több nemzetiség és több vallás városa volt. Ez a tény a nyelvi helyzetben, a nyelvhasználatban is meg mutatkozott. A nyelvemlékekben a szlovák nyelv jelenléte nem volt meghatározó, éppen ellenkezőleg: a fennmaradt iratok arról tanúskod nak, hogy más szlovákiai városokkal összevetve itt jóval kevesebb szerep hez jutott a szlovák nyelv. Ami a forrásokat illeti, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltár (a volt Szlovák Állami Központi Levéltár) anyagából indultunk ki. Az anyag mikrofilmen, fénymásolatban, illetve átírásban a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Inté zetében is megtalálható. Továbbá alaposan áttanulmányoztuk a Belügy minisztérium igazgatása alá tartozó Pozsony Városi Levéltárban elhe lyezett, az között keletkezett oklevelek és levelek jegyzékét tartalmazó kétkötetes publikációt. 16 Ezek közül egyetlen, szlovákul írt dokumentumot sem találtunk. Az adott időszakból származó oklevelek és levelek latinul, németül és magyarul íródtak. A városi levéltár anya gából azonban felhasználtuk az ún. Slavica levéltári fondot, amelyből számos nyelvemlék, illetve annak fénymásolata a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében van elhelyezve. 15 Doruľa, 1967, 375. és tovább. 16 Inventár listín a listov. 18. Mesto Bratislava III [Oklevelek és leve lek jegyzéke. 18. Pozsony város ]. In Horváth, Vladimír: Inventáre a katalógy fondu okresných archívov na Slovensku. Bratislava, 1967; Inventár listín a listov. 19. Mesto Bratislava IV [Oklevelek és levelek jegyzé ke. 18. Pozsony város ]. In Horváth

5 A pozsonyi eredetű szlovák nyelvemlékek nyelvét meglehetősen ne héz jellemezni, ugyanis a pozsonyi szlovák lakosság vegyes összetétele a nyelvben is megnyilvánult. Ennek ellenére megállapítható, hogy az említett nyelvemlékek többsége a nyugat szlovákiai művelt regionális nyelvváltozatban íródott, bár egyes szövegekben más nyelvjárások ha tása is megfigyelhető. A hangtani jelenségekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a szö vegekben az esetek többségében nem fordulnak elő kettőshangzók, aho gyan az a legtöbb nyugat szlovákiai nyelvjárásra (főként a Nagyszombat környékire és a hegyentúlira) jellemző, például: zehrálo (1729; szl. közny. zohrialo felmelegít ), ditkam (1667; szl. közny. dietkam kisgyerme keknek ), čžastku (1662; szl. közny. čiastku részt ), nerozumim (1667; szl. közny. nerozumiem nem értem ), s wuly (1667; szl. közny. s vôľou akarattal ), zadam (1667; szl. közny. žiadam kérem ), znamenj (17. század; szl. közny. znamenie jel ), poradne (17. század; szl. közny. poriadne rendesen ), djry (1776; szl. közny. diery lyukak ), čistjcy (1776; szl. közny. čistiaci tisztító ), swatostam (1749; szl. közny. svia tostiam szentségeknek ). A kettőshangzók szórványos előfordulására néhány példa: se s ny posmialy (1646; szl. közny. vysmiali sa z nej ki nevették ), wiem toho dobre (1646; szl. közny. viem to dobre jól tu dom ), Wasim Milostyam (1699; szl. közny. Vašim Milostiam fenségei teknek ), perowych ssyat na sedem postely (1667; szl. közny. posteľnej bielizne na sedem postelí hét ágyra való ágynemű ), muože (1618; szl. közny. môže lehet ), prypadnostyach (1738; szl. közny. prípadnostiach esetlegesség ). Van adatunk a ď helyett előforduló dź re is: rydzyl (1667; szl. közny. riadil vezette ). Nyugat szlovákiai nyelvjárási jelenségnek minősíthetők az alábbi formák: wybehel (1681; szl. közny. vybehol ki futott ), nemohel (1699; szl. közny. nemohol nem tudott ), moselj (1741; szl. közny. museli kellett ). Találtunk példát a hegyentúli nyelvjárások ban megfigyelhető j sítésre (jotáció) is, például wjenowala sem (1662; szl. közny. venovala som ajándékoztam ). A kettőshangzókon kívül néhány egyéb közép szlovákiai elemet is azonosítottunk; ilyen például a hímnemű főnevek egyes szám instru mentálisi esetében az om esetrag, pl. s pokogom (1667; szl. közny. s po kojom nyugalommal ), s zloczyncom (1626; szl. közny. so zločincom a gonosztevővel ); a nőnemű főnevek ugyanazon alakjában az ou eset (1646, szl. közny. zdravie egészség ). Azok a sajátosan cseh elemek, amelyek a nyugat szlovákiai, jelesen a hegyentúli nyelvjárásra nem jel lemzőek, a vizsgált szövegekben aránylag ritkán bukkannak fel annak ellenére, hogy a cseh nyelv a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvvál tozatok részét képezte. Például: ohřebelce (1776; cseh ohřebelce, szl. česadlo vakarókefe ), psanj (1681; cseh psaní, szl. list levél ), dekugi (1662; cseh děkují, szl. ďakujem köszönöm ), gegjch (1662; cseh jejich, szl. ich övék ), wymysslene (1681; cseh vymyšlené, szl. vymyslené ki talált ), nynegssymu (1667; cseh nynějšímu, szl. terajšiemu mai/nak/ ). Gyakran egy szövegen belül ugyanaz a lexéma két formában is előfor dul, pl.: dite dita (1749; a dieťa semleges nemű főnév többes szám no minativusi alakja, a mai szlovákban: deti gyerekek ), magstry mystry (1738; a majster hímnemű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: majstri mesterek ), prátelj prítele (1603; a priateľ hímne mű főnév többes szám nominativusi alakja, a mai szlovákban: priatelia barátok ). A nyelvjárási szavak (valódi tájszavak) közül említhetjük a kö vetkezőket: ssenkowala (1681; szl. közny. nalievala, čapovala italt csa polt, mért ), na rynku prodáwal (1738; szl. közny. na trhu predával a pi acon árult ). Nagy számban adatolhatók a más nyelvekből származó sza vak is, ami a kodifikáció előtt kialakult művelt nyelvváltozatok esetében tipikusnak mondható, például a latinból remedia prawne (1662; < re medium juridicum, szl. právne prostriedky jogi eszközök ), reuers (1663, < reversus, szl. vrátený viszaadott ), komisar (1738; < commissarius, szl. komisár, povereník megbízott ), prioritatem (1663; < prioritas, szl. priorita prioritás ), a németből trinkgelt (1655; < Trinkgeld, szl. prepitné, obslužné borravaló ), fyrhangh (1667; < Vorhang, szl. záclona füg göny ), mantl (1667; < Mantel, szl. kabát, plášť, kabát, köpeny ), ssma kugu (1741; < schmacken, szl. chutit ízlik ), zmerkowala (1749; < mer ken, szl. zbadať észrevesz ), ffertal (1738; < Viertel, szl. štvrtina fer tály, negyed ), de a magyarból is, pl. z robotu gombarsku (1738; szl. közny. gombikárska práca gombkötő mesterség ). A kodifikálás előtti időszakból származó nyelvemlékek kapcsán akár városi, akár vidéki környezetben keletkeztek csak a források nyelvé ről beszélhetünk, az adott időszak nyelvi helyzetét csak megközelítőleg rekonstruálhatjuk. 17 A pozsonyi helyzet még bonyolultabb, ugyanis több nemzetiségű város volt kevés fennmaradt szlovák nyelvemlékkel, s eze rag, pl. z zahradkou (1667; so záhradkou kerttel ); a semleges nemű főnevek többes nominativusában előfordult az ia esetrag, pl. zdrawja 17 Žigo 2000,

6 ken belül sincsenek képviselve azok a műfajok, amelyek alapján a min dennapi életet, a mindennapi nyelvhasználatot megismerhetnénk. Amint említettük, a 15. századi szlovák nyelvemlékek gyakran a századi, sőt a korábbi nyelvállapotot tükrözték, így lehetséges, hogy a régi Po zsony nyelvét részletesen feldolgozó Konštantín Palkovič kutatási ered ményei 18 legalább részben a régebbi nyelvállapotra is érvényesek. Palko vič megállapítja, hogy 1918 előtt Pozsony háromnyelvű német szlovák magyar város volt, ahol három nemzet élt egymás mellett, mindegyiknek megvoltak a saját egyesületeik, sajtójuk és művelődési intézményeik. Háromnyelvű, szlovák magyar német újságok is megjelentek. A szlo vák nyelv ily módon két idegen nyelvvel élt állandó kapcsolatban. A ré gi pozsonyi szlovákok együtt éltek a németekkel és a magyarokkal, kap csolatban álltak a hegyentúli nyelvjárást beszélőkkel és a horvátokkal. A városban teljes háromnyelvűség uralkodott, minden lakos beszélte mind a három nyelvet. A városban beszélt nyelvek elsősorban a né met, de a magyar is a városi szlovákság nyelvében bizonyosan nyo mokat hagytak, mégpedig egyrészt az általános szókészletben, másrészt pedig a városrészek megnevezésében és a dűlőnevekben. 19 Tanulmányá ban Palkovič megemlít néhány témakört, ezek kapcsán gazdag példa anyagot idéz. Az általa felhozott példák közül többről feltételezhető, hogy Pozsonyban a szlovák nyelv fejlődésének korábbi időszakában is hasz nálatban voltak, bár valószínűleg csak a beszélt nyelvben. Ide tartoznak például egyes ma már elavult szavak az öltözködés témaköréből (šircla kötény, štíble csizma, štraffák keménykalap ), továbbá ételnevek és az étkezéssel kapcsolatos szavak (štricla hosszúkás kenyér, šmalc disz nózsír, lepeň lepény, nešpor uzsonna ). Palkovič ezenkívül számos további kifejezést említ a kereskedelem és a kézműipar, a városra jel lemző jelenségek, foglalkozások stb. területéről. Végezetül két, a 17. és a 18. századból származó szövegből közlünk mutatványokat. 18 Palkovič, Konštantín: Reč starej Bratislavy [A régi Pozsony nyelve]. Slovenská reč 57, 6 (1992) Palkovič 1992, 351. és tovább. A pozsonyi vargák céhének céhszabályzata 1738 ból (részlet): Articulus 1 mus Ponewadž sam Pan Buch gednemu každemu čloweku nawesty dawa, prawyce: Hledegte negprwe kralowstwy nebeskeho a sprawedlnosty geho, a tak wsseczky weczy budu wam prydane, s teg pryčyny pre doswedčeny sweho krestanstwa každy geden gak myster, tak y towaryss bude podlužen pylne a bedlywe do chramu božyho každu nedely, každy swatek prychaze ty, služby božy wykonawaty, obzlasstne pak na den s. Marka a Božyho tela, wedle gych obyčege a ustanoweny na processiu ze zastawu swogu wssetcy wespolek gyt. Gestlyže by pak tuto krestansku powynost a powolany bez gysteg a newyhnutedlneg pryčyny ngektery s nych za messkal a pryčynu dostatečnu k wymluweny by dat nemohel, ten a takowy powynen bude za pokutu a sstraffunek na chram božy geden par dostateč nych woskowych swgecz, do czechu pak geden ffunt wosku dat a položyt. [1. cikk Mivel az Úristen minden embernek azt tanácsolja, mondván: Keressétek először a mennyei királyságot és annak igazságosságát, és így megkap tok minden dolgot, ezért keresztény hitetek bizonyítékaként minden egyes személy, akár mester, akár mesterlegény, köteles minden vasárnap, min den ünnepnap az isten házába szorgalmasan járni, isteni szolgálatot vé gezni, főként szent Márk és Krisztus teste napján, szokásaik szerint a kör menetben mindegyikük saját zászló alatt közösen vonulni. Ha ezt a ke resztény kötelességet valamilyen ok miatt valamelyikük elmulasztaná, és utóbb megfelelően nem igazolja magát, büntetésként köteles az isten házába egy pár viaszgyertyát és a céhnek egy font viaszt adni.] Articulus 2 dus Kterykolwek sswecz prespolny chtel by se do tehoto cechu anebo bratr stwa prypogyty a medzy magstry pressporskymy tess za mystra byty, taky predne prede ffsseczkym ma swug rod a otczowske mysterstwo, tess take mysto, w kterem se mysterstwu wyučyl, daleg poctywe swe obcowany gake mywal, kterak se medzy lydmy sprawuwal, lystem pečetnym mysta teho, kde messkal, doswetčyť. A gestly by to skrze gyste a hodnowerne pryčyny lystowne dokazaty nemohel, techdy z dobrymy a poctywymy oso bamy podlužen gest dowesty a za sprawedlyweho a dostatečneho mystra uznawan buďe. K tomu taky a takowy, ktery by se do predmenowaneho

7 bratrstwa chtel prypogyty a w Pressporku swe remeslo na spusob gyns sych mystrow wykonawaťy, bude podlužen tohože slawneho mesta pressporskeho messtanem zustaty a na to podlužnu prysahu pred s. rad du zložyty a podle takoweg powynosty we wssetckych prypadnostyach werny a posluššny byty, a ne toliko wsseobecne, cysarske a meske na kladky znasety, ness y gynače we wssetckych wedcach podle roskazu slaw. raddy a predloženeho sobe magystratu pylne pokračowaty, gynačeg spol čeňy cechowne nebude mocy myty. [2. cikk Ha bármelyik más vidéki varga a céhbe vagy a testvériségbe be kíván lépni és a pozsonyi mesterek közé tartozni, akkor először is mindenki előtt igazolnia kell származását és mesterségbeli tudását, valamint azt a helyet, ahol mesternek tanult, ott hogyan viselkedett az emberek között, és mindezt az abból a városból származó pecsétes levéllel kell igazol nia. Ha ilyen levelet nem tud felmutatni, akkor jó és tisztességes szemé lyeket kell magával hoznia és így el lesz ismerve igazságos és megfelelő mesternek. Aki be kíván lépni az említett konfraternitásba és Pozsony ban a mesterségét kívánja folytatni, annak pozsonyi polgárrá kell vál nia, a jeles tanács előtt kötelező esküt tennie, e kötelezettség értelmében hűséggel és engedelemmel tartozik, s köteles nemcsak az általános, a csá szári és a városi terheket viselni, hanem minden másban is a jeles tanács és a magisztrátus parancsai szerint szorgalmasan eljárni, másképp nem lehet a céh tagja.] Articulus 3 tis Že pak w tomto remesle zbehly gest, ma mysterstwy swe takowymto spo sobom doswetčyt a ukazat: Aby s peťy kožy, totyssto z gedneg sskopoweg, druheg telaceg, treteg kozeg a ze dwuch owčych deset paruw obuwy wykrogyl. Ale prweč nežly by to zadčal, ma do cechu geden zlaty penezy položyt. Za tym tu pracu, totyssto tych deset paruw obuwy dokonagyce podlužen gest mystrom tohoto remesla na geden obed deset zlatych daty, aneb gak se sprawyty može a opet do cechu geden zlaty platyty. [3. cikk Az e mesterségben való jártasságot igazolnia kell, és meg kell mutatnia, hogy öt bőrből, mégpedig elsőként ürübőrből, másodikként borjúbőr ből, harmadikként kecskebőrből és két juhbőrből tíz pár cipőt kell ki szabnia. Mielőtt ehhez hozzákezdene, a céhnél egy aranyat kell leten nie. Ha befejezi a tíz pár cipőt, a mestereknek egy ebédre tíz aranyat kell adnia, és a céhbe újfent egy aranyat be kell fizetnie.] Articulus 4 tus Kterykolwek medzy mystry negmladssy anebo negnowotnegssy buduc zy wždycky čamy nalezen bude, ten a takowy w cyrkwe pane tohoto sl. mesta Pressporskeho, gestly a kdykolwek potreba ukaže, bratrske swy tce a lampy w dny swatečne zažyhat, na ne starost met, chranyt a wa rowat podlužen gest, dokud, dokawadž gyny nowy a mladssy myster se nenalezne. [4. cikk Akárki a mesterek közül a legfiatalabb vagy a legújabb, az bármikor, amikor szükséges, a testvériség gyertyáit és lámpáit köteles az ünnep napokon meggyújtani, azoknak gondját viselni, őrizni mindaddig, amíg fiatalabb vagy újabb mester nem találtatik.] Articulus 5 tus Ktery bi kolwek medzy nymy nowotny myster zustal a učynen byl, takowy swogeho mystra starsseho posluchaty podlužen gest, ktery by gestly by neposlussnym byl, o geden ffertal wyna skrze mystrow trestan byty ma. [5. cikk Akárki közülük legújabb marad, az köteles engedelmeskedni idősebb mesterének, és aki ezt nem tenné, azt egy fertály borral kell megbün tetni.] Articulus 7 mus Aby žadny z mystruw služebnyka anebossto towarysse od mystra druhe ho k sobe odluzowaty a zwadzaty nesmel a ktery by w tom postyžen byl, podlužen bude dwa zlate do towarystwa anebolyssto do cechu položyt. [7. cikk A mesterek közül egyik se csalogassa el a másiktól az inast vagy a mes terlegényt, akit ilyen cselekedeten kapnak, annak a céhbe két aranyat kell befizetnie.]

8 Artculus 8 vus Aby žadnemu služebnykowy anebo towaryssowy do tydna myster za geho robotu wyc neplatyl, než tolyko desat gragcaruw, krom toho od každeho počytga geden wgedensky. A gestly by ngektery z mystrow nalezen byl, ktery by wetčy plat dawal, za pokutu takoweho lechkomyslneho učynku cechu geden ffertal wyna dat podlužen bude. [8. cikk A mester egyik inasnak vagy legénynek sem fizethet a munkájáért 10 krajcárnál többet, ezenkívül minden bélés varrásáért egy bécsit. Ha bár melyik mestert azon kapják, hogy nagyobb fizetést ad, az ilyen köny nyelműségért egy fertály bort köteles adni.] Articulus 9 nus Kterykolwek mladenec toto remeslo ssewcowske počal by se učyt, za try roky cele ustawyčne aby se učyl, trowu a odew od sweho mystra magyce, kteremu za učeňy a mysterstwo aneb radneg za remeslo nyc nebude dlu žen platyt. Ktery by pak wyceg od dwuch roku w učeňy toho remesla zetrwawaty a wyplnyty ňechtel, taky učen mystrowy swemu za učeny a za remeslo bude platyt. [9. cikk Ha bármelyik fiatalember ezt a varga mesterséget kezdené tanulni, há rom teljes éven keresztül tanuljon, ételt és ruhát a mesterétől kapjon, akinek a tanításért és a mesterségért nem kötelező fizetnie. Ha valaki két évnél hosszabb ideig nem kíván e mesterség tanulásában megmarad ni, az ilyen inas mesterének a tanításért és a mesterségért fizetnie kell.] Articulus 11 mus Gestly by wolaktery myster ssewcowsky ženaty sem y tam chodycy do tohoto sl. mesta na bydlo pryssel, ktery by byl predtym tess remeslo toto take gako geden z mystruw wykonawal a swe mysto a obydleny by byl mel a medzy tym gakkoly pre psotu a nedostatek swug remeslo toto by robyt nemohel, takoweho mystrowe nech prygymu tak gako gedneho to warysse a u ňych ňech se gemu robyt dopusty. [11. cikk Ha valamilyen házas vargamester, aki ide oda vándorolva e jeles város ba jön, és korábban ezt a mesterséget űzte, de szegénység vagy betegség miatt tovább nem végezheti, az ilyet a mesterek legénynek felvegyék, és engedjék dolgozni.] Articulus 12 mus Aby žaden myster z druhym mystrem na ulycy, na rynku, na krčme se newadyl a hadaty se nesmel, ale gestly čo geden proty druhemu ma, pred cechmystrem nech oznamy, ktery žaloby wyslyssety ma a ten, ktery by zwade takoweg pryčyna byl, geden zlaty cechu položyt podlužen gest. [12. cikk Hogy egy mester se vitatkozzon és ne veszedjen a másikkal sem az ut cán, sem a piacon vagy a kocsmában, ha azonban az egyiknek a másik ellen valamilyen baja van, akkor azt a céhmesternek jelentse, aki a pa naszt meghallgatja, és aki az ilyen veszekedést okozta, annak egy ara nyat kell a céhbe fizetnie.] Articulus 13 tinus Kdy cechmyster kopytko aneb tabuly po gynych mystroch strany gakowe gkoly wetcy a pryčyny possle a medzy tym ngektery z mystruw w domu swem na ten čas nebyl by nalezen, než za tym skrze čeladku swu ozname ne by mu bylo, obchazany tabulky teg anebo kopytka wssak nycmeneg do zhromaždeny cechowneho nepryssel by, takowy za opowrženy take o geden ffunt wosku trestan byty ma. Gestly by pak ngektery myster mel pylno na cestu ngekde gyty, y toto z dowolenym cechmystrowym ma wž dycky čynyty. A gestly by se mu treffylo ten den domuw prygyty, w ktery takowa cechowny tabulka anebo kopytko obeslane y w geho dome by se ukazalo, w tu hodynu, w ktereg se domu nawratyl, podlužen gest hnedky pred cechmystrem se postawyty, a kde by to zamesskal, tess rownym spu sobem geden ffunt wosku ma do cechu položyty. [13. cikk Ha a céhmester akármilyen ügyben vagy okkal más mesterekhez elküldi a kaptafát vagy a céhtáblát, s aközben valamelyik mester nincs otthon, de a szolgálók útján ez jelentve volt neki, ennek ellenére nem jönne el a céhgyűlésre, azt egy font viasszal kell megbüntetni. Ha valamelyik mes ternek valahova el kell utaznia, mindig engedélyt kell kérnie a céhmes tertől. És ha aznap jönne haza, amikor elküldik neki a céhtáblát vagy a kaptafát, köteles abban az órában, amikor hazaért, felkeresni a céhmes tert, ha ezt elmulasztaná, ugyanúgy egy font viaszt kell a céhnek adnia.]

9 Articulus 14 tus Hospodara, ktereho gynače y otcem cechownym nazywagy, wzdycky myty magu, ktery prychazagycym prespolnym towaryssum hospodu dawat a gym mysto a robotu medzy mystry hledat bude a kterymu towaryssowy by se hospoda u wolaktereho mystra nepozdawala, sloboda mu k gyne mu mystrowy gyty, ktery se mu lepssy lybyty bude. [14. cikk Mindig kell lennie egy gazdának, akit másként céhapának is hívnak, aki a városba érkező vidéki mesterlegényeknek szállást ad, és a mesterek nél helyet és munkát keres számukra. Ha valamelyik legénynek valame lyik mesternél nem tetszene a szállás, ahhoz a mesterhez mehet, akinél jobban tetszik neki.] Bábaasszony esküje (Récse, 1749.) A récsei római katolikus templom krónikájából (Protocollum Ecclesiae et Parochiae Récsensis) Ja NN prisaham P. Bohu wsehmohučimu Blahoslaweneg P. Marye y wssem Bozim Svatim, ze wsečku moznu bedlivost a pozor drzat kcem, aby dite wčzas porodu prve nezli krstu Svatého dojde, nezemrelo, nezahinulo a ze wčzas nebespečenstvi zivota geiho Krst Svati nezanedbam. Ale s dobru umislu, gak Christus P. ustanovil, a S. Čyrkev zachovava: Slova: Ja teba krstim we gmeno Otčze y Syna y Ducha Svateho Amen vgedno z letim wodi spogičze Svatost Svateho Krstu udelim. Pritom wssak ničzmeneg y na zeni pozor davat budem, aby skrze mogu neopatrnost a nedbanlivost porusene skazene nezemreli. Ale y pri porode aneb včzas oczisteni, aneb pri uvode zadne czarodeničke darobne večy potrebovat nebudem, ani nekcem. A kdyby zmerkovala, ze by zena k porodu pračugiči w nebespe čenstvi zivota byla, ku S. Spovedy a ginsim k smrty potrebnim Svatostam napomenem, ano y abi zaopatrena byla, sama pračovat budem. Jestli by ale matka prve skonala, nezli porodila, a dita by sa w neg zive zmerko valo, nebudem meskat matku dat otevrit, gesli bich dita ginačz oslobodit nenohla, aby ku krstu Svatemu doslo. Tak mne P. Buch pomahaj, Blaho slavena P. Maria etc. ségben részesülne, meg ne haljon, el ne pusztuljon és ha életveszélyben van, megkeresztelését nem hanyagolom el. Hanem jó szándékkal és aho gyan Jézus Urunk megszabta és a Szent Egyház megtartja, ezt mondom: Én keresztellek téged az Apa, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen, és a víz öntésével egy időben a keresztség szentségében részesítem. Ezen közben azonban a nőkre is figyelemmel leszek, hogy az én figyelmet lenségem vagy gondatlanságom miatt megsértve meg ne haljanak. De a szülés vagy a tisztogatás alatt vagy annak előtte semmiféle boszorká nyos dolgokra nem lesz szükségem, és nem is akarok ilyet alkalmazni. Ha azonban észrevenném, hogy a szülő nő életveszélyben volna, a szent gyónásra és a halálhoz szükséges egyéb szentségekre figyelmeztetem, igen, hogy el legyen látva, magam folytatom. Ha azonban az anya ko rábban halna meg, mielőtt a gyermekét megszülné, és a gyermek benne életben maradna, nem fogok habozni a méhet felnyitni, ha a gyermeket másként nem tudnám kiszabadítani, hogy a szent keresztségben része süljön. Isten engem úgy segéljen, Boldogságos Szűz Mária stb.] [Én, N. N. esküszöm a mindenható Úristenre, a Boldogságos Szűz Má riára és minden Szentekre, hogy minden gondoskodást és figyelmet meg akarok adni azért, hogy a gyermek a szülés alatt, mielőtt a szent kereszt

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt PORTRÉ A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt Miroslav Kmeť (1964) a dél-alföldi szlovákság múltjának

Részletesebben

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Stephen Klein Roger Benjamin Richard Shavelson Roger Bolus Az USA oktatási kormányzata (Secretary

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben