kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/13080. számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,"

Átírás

1 CiRSZAGG I UL J HIVATALA, T/13080/8. szám Érkezett : 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságának Számvev őszéki és költségvetés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelendő a T/13080/3. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Fogyasztóvédelmi bizottsága, valamint a Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13080/4-7. számú bizottsági módosító javaslatokat. A Gazdasági bizottság ülésén az El őterjesztő képviselője tárcaállásponto t ismertetett. A Fogyasztóvédelmi és a Költségvetési bizottság várhatóan december 9-i ülésén tárgyalja meg a módosító javaslatokat. Az ajánlásban használt rövidítés : Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi IV. törvény Tpt. : a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény

2 2 Fkt. : a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeir ől és kereskedelm i képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény Bszt. : a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet ő tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Bit. : a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Szhitv. : a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szól ó Cstv. : a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény Gt. : a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény MNB tv. : a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény Btk. : a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény Tvt.: a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történ ő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény Pmt. : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi V. törvény Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltér ő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltér ő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is. A határozati házszabályi rendelkezések 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

3 3 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy zártkörűen működ ő részvénytársasági formában vagy szövetkezeti formában m űködő szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet takarék-, vagy hitelszövetkezet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következ ő (6) A szövetkezeti hitelintézet a 3. (1) és (2) bekezdésében [a)-j) és 1) pontjában], [illetve a 3. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott,] és a fentieken kívül kizárólag a 7. (3) bekezdésében megjelölt kiegészítő tevékenységet végezhet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. -át új (7) bekezdésse l kiegészíteni javasolja: (7) A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó további, e törvényt ől eltér ő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat külön törvény állapítja meg, Indokolás : Lásd a T/13080/5/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 11. (1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet szövetkezetként vagy zártkörűen működő részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vag y fióktelepként működhet.

4 4 Indokolás : Lásd a T/13080/5/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (1) bekezdésének a következő 12. (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivételle l a) bank legalább kettőmilliárd forint, b) szövetkezeti hitelintézet kizárólag szövetkezeti formában legalább háromszázmilli ó forint induló tőkével alapítható. Indokolás : Lásd a T/13080/5/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (10) bekezdésének a következő (10) A többes kiemelt közvetítő legalább ötvenmillió forint induló tőkével [alapítható ] rendelkezik. Indokolás : Lásd a T/13080/7/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. (2) bekezdésének a következő (2) A részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény ide nem értve a pénzügyi holding társaságot új részvények jegyzésével történő alapt őke-emelését, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény esetében a dotációs tőke emelését, illetve szövetkezeti hitelintézet alapt őke emelését kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet végrehajtani.

5 5 Indokolás : Lásd a T/13080/7/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. (2) bekezdés o) pont ob) alpontjának a következő (2) A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékel i o) harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe esetén, ha az a Felügyelet e törvény szerinti engedélye alapján nem csatlakozik az OBA-hoz, ob) [az anyavállalatnak] a harmadik országbeli hitelintézetnek a betétesek Magyarországon történő kártalanítására vonatkozó kötelezettségvállalását, é s Indokolás : Lásd a T/13080/7/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (4) bekezdésének a következő (4) Az [(1)] (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a többes kiemelt közvetít ő és az alkusz rendelkezik a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel. Indokolás : Lásd a T/13080/7/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (8) bekezdésének a következő (8) Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként kíván m űködni, az [(3)] (7) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemben igazolja az induló t őke teljes összegének rendelkezésre állását. Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként vagy alkuszként kíván működni, a kérelemhez mellékeli a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmu s finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét.

6 6 Indokolás : Lásd a T/13080/7/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 11. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25. (3) bekezdés c) pontjának a következő (3) Hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás egyesülése esetén az engedélyezésre irányuló kérelemhez benyújtja : c) mindazon iratot, amely a végezni kívánt tevékenységi kör engedélyezéséhez szükséges [iratot], valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 12. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 34. (2) bekezdés nyitó szövegrészének a következő (2) A Felügyelet a független közvetít ő tevékenységi engedélyét visszavonhatja, ha a közvetít ő Indokolás : Lásd a T/13080/7/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 13. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 35. (3) bekezdésének a következő (3) Pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavon[hat]ja, ha a pénzügyi vállalkozás a nem vitatott tartozását az esedékességét követ ő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelez ők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet. Indokolás : Lásd a T/13080/6/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

7 7 14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 45. -ának a következő módosítását javasolja : 45. (1) Magyarországi székhellyel rendelkez ő hitelintézet külföldi bankképviseleténe k létesítésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmazza a) a bankképviselet megnevezését a képviseleti jellegre való utalással, b) a végezni kívánt tevékenységek részletes megjelölését, c) a működés tervezett időtartamát, d) az alkalmazni kívánt érdemi ügyintéz ők számát és szakmai önéletrajzát, valamin t e) a bankképviselet vezetőjének nevét és szakmai önéletrajzát. (2) Külföldi hitelintézet magyarországi bankképviseletének létesítésére irányuló bejelenté s esetén a bejelentés az (1) bekezdésben felsoroltakon felül tartalmazza a bejelent ő illetékes felügyeleti hatóságától származó a) bankképviselet létesítésére vonatkozó engedélyt, a hozzájáruló nyilatkozatot vag y tudomásulvételt, b) nyilatkozatot, amely szerint a bankképviselet vezet őjének személyére nézve kizáró okot nem állapított meg. Indokolás : Lásd a T/13080/7/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 15. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet végelszámolást elrendelő határozatot hoz, ha a) a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét ide nem értve a hitelintézet pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési vállalkozássá történ ő átalakítását visszavonja, kivéve ha az engedély visszavonása a 33. (1) bekezdés b) pontja vagy 35. (3) bekezdés e alapján történik, vagy Indokolás : Lásd a T/13080/6/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

8 8 16. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (3) bekezdésének a következő (3) A Felügyelet végelszámolással történő megsz[űnést]üntetést elrendel ő határozata meghozatalához nem szükséges beszerezni a Ctv. 94. (3) bekezdésében meghatározot t el őzetes egyetértést. Indokolás : Lásd a T/13080/6/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. (1) bekezdésének a következő 50. (1) A cégbíróság a végelszámolást [kimondó] elrendelő határozat kézhezvételét követően soron kívül jár el, és rendeli el annak Cégközlönyben való közzétételét. Indokolás : Lásd a T/13080/6/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 18. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 53. (2) bekezdés a) pont a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet felszámolási eljárást abban az esetben kezdeményez, a) ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét a 33. (1) bekezdés b) pontj a vagy 35. (3) bekezdése alapján vonja vissza, Indokolás : Lásd a T/13080/6/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 19. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. alcímének a következ ő 26. Hitelintézet [csődeljárásának,] végelszámolásának vagy felszámolásának különlege s szabályai

9 9 Indokolás : Lásd a T/13080/6/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 20. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 60. -ának a következő módosítását javasolja : 60. Egy másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézettel szemben lefolytatott [cs ődeljárás, felszámolás és végelszámolás] fizetésképtelenségi eljárás és nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás joghatásai tekintetében a hitelintézet székhelye szerinti jog az irányadó. Az ilyen eljárásokban hozott határozatokat minden további eljárás nélkül el kell ismerni. Indokolás : Lásd a T/13080/6/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 21. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 62. -ának a következő módosítását javasolja : 62. A [végelszámolási, illetve felszámolási] nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás, illetve a fizetésképtelenségi eljárás ingatlanra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos joghatásai tekintetében az ingatlan fekvési helyének joga az irányadó. Indokolás : Lásd a T/13080/6/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 22. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának és az azokat megelőző 29. alcímnek az elhagyását javasolja: Megje2vzés : A módosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyását indítványozza, így azt terjedelmi okokból nem ismertetjük. Indokolás : Lásd a T/13080/5/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást

10 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 98. (5) bekezdésének a következő (5) A kombinált pufferkövetelményeket nem teljesítő hitelintézet kiszámítja azt a maximálisan kifizethető összeget, amelyet meghaladóan nem teljesíthet kifizetést addig, amíg els ődleges alapvető tőkéje el nem éri a kombinált pufferkövetelményekkel [meghatározott ] megnövelt minimális szintjét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 24. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 112. (6) bekezdés i) pontjának a következ ő (6) Az (5) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesítése érdekében : i) a hitelintézet az esetleges likviditási hiányok megszüntetésére irányuló stratégiáka t és végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület által jóváhagyott tervekkel rendelkezik, a másik EGT-államban létrehozott fióktelepér e vonatkozóan is, amelyeket az f) pont szerinti alternatív forgatókönyvek kimenetele alapjá n legalább évente teszteli és frissíti, valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 25. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának az elhagyását javasolja: 141. [(1) Szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény a tagjairól olyan nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza : a) természetes személy tag esetében a tag nevét, születési helyét és idejét, anyjának nevét, valamint lakóhelyét (lakcímét), b) jogi személy tag esetében a tag cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, valamint tulajdonosainak a 3. melléklet szerint számított közvetett tulajdonána k azonosítására alkalmas adatait is, c) a tag felvételéről hozott döntés számát, a tagsági jogviszony keletkezésének id őpontját, d) a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesíté s id őpontját, valamint

11 1 1 e) a tagsági jogviszony megsz űnésének id őpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget és a kifizetés id őpontját. (2) A szövetkezeti formában m űköd ő pénzügyi intézmény tagja az (1) bekezdésbe n meghatározott adatainak a szövetkezet rendelkezésére bocsátásáig a tagság i jogviszonyból származó jogait nem gyakorolhatja. (3) A szövetkezeti formában működ ő pénzügyi intézmény a tagnyilvántartásba n naprakészen vezeti a tag vagyoni hozzájárulása összegében bekövetkezet változásokat, amelynek bejegyzésér ől az igazgatóság dönt. a változások bejegyzésénél a tagnyilvántartásban a szövetkezet az igazgatóság határozatának számát is feltünteti. (4) A tagnyilvántartás vezetésének felelősét a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény szabályzatban határozza meg. ] Indokolás : Lásd a T/13080/5/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 26. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 178. (1) bekezdés nyit ó szövegrészének a következő 178. (1) [Ha e]egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és annak leányvállalatai vagy eg y EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU - szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalata i Indokolás : Lásd a T/13080/7/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 27. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 189. (3) bekezdését új n) pontta l kiegészíteni javasolja : (3) A Felügyelet e törvény, továbbá a prudens m űködésre vonatkozó jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb előírásainak súlyos megsértése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy kivételes intézkedéseket, ha a pénzügyi intézmény, n) tevékenységi (működési) engedélye a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról é s egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény alapján visszavonásra kerül.

12 12 Indokolás : Lásd a T/13080/5/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 28. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a szövetkezeti hitelintézet vezet ő tisztségvisel őiének megbízatása a szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény 15.E (4) bekezdés a) pontja ala pfán a Takarékbank Zrt. által felfüggesztésre kerül ; illetve amennyiben a szövetkezeti hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági [vonatkozású ] tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) [bekezdése, 19. ] vagy (6) bekezdése[, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/5/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 29. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a [szövetkezeti] hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet az [szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályo k módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) bekezdése, 19. (6) bekezdése, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] Szhitv. alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/7/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 30. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 202. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 202. (1) Ha a Felügyelet a 190. (2) bekezdés [b) pont bf)] c) pont cf) alpontja, a 48. (5 ) bekezdése és az 55. (2) bekezdése szerinti intézkedését a Tvt. alapján fizetést korlátozó eljárásnak minősíti, akkor az erről való döntés közlését követő hatállyal jogosult az eljárás alá

13 1 3 vont, a fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozó résztvev ő esetében a javára benyújtott fizetési megbízásnak a fizetési rendszer általi elszámolását, teljesítését átmenetileg vag y véglegesen megtiltani. A Felügyelet ezen döntéséről haladéktalanul értesíti a fizetési rendszer rendszerüzemeltetőj ét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 31. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja : 203. (1) A 147. szerinti bejelentésr ől, és a 194. szerinti kivételes intézkedések megtételének szükségességéről a Felügyelet haladéktalanul értesíti az OBA-t, illetve amennyiben a kivételes intézkedés szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra,a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást 32. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Amennyiben a Felügyelet , illetve a szerinti valamely intézkedés e szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra, a Felügyelet err ől haladéktalanul értesíti a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (3) Amennyiben a Felügyelet szerinti intézkedése olyan szövetkezet i hitelintézetet érint, amellyel szemben a kötelez ő intézményvédelmi szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény alapján már rendelt el intézkedést, és az ebben foglaltak mé g hatályban vannak, a Felügyelet határozatában rendelkezik a kötelező intézményvédelmi

14 1 4 szervezet által elrendelt intézkedés hatályának fenntartása, módosítása vagy megszüntetése iránt. Indokolás : Lásd a T/13080/5/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t 34. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 216. (1) bekezdés b) pontjának a következő 216. (1) Az OBA feladata b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása vagya tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. (1) bekezdés[ében] a) vagy b) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén, vagy az előző szabályok érintése nélkül, amennyiben a szövetkezeti hitelintéze t végelszámolásának elhatározására a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egye s gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján kerül sor, a betétes részére a ban meghatározott kártalanítási össze g kifizetése, és Indokolás : Lásd a T/13080/5/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 35. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 222. (1) bekezdésének a következő 222. (1) Az OBA a betétek befagyása vagy a Felügyeletnek a 33. (1) bekezdés[e] a) vagy b) pontja vagy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján hozott határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bírósá g felszámolást elrendelő végzésének közzététele után a [kett ő ] három időpont közül a legkorábbiban - (a továbbiakban : a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határid ő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal. Indokolás : Lásd a T/13080/5/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást

15 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (5) Az OBA csak azzal a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú iogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény szerinti szövetkezeti hitelintézettel szemben érvényesíthet követelést, amelynél a betétet elhelyezték. Indokolás : Lásd a T/13080/5/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 37. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 228. (2) bekezdését új d) pontta l kiegészíteni javasolja: (2) Az OBA igazgatótanácsának tagjai : d) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági elnöke által kijelölt személy, Indokolás : Lásd a T/13080/5/16. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást 38. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 277. (1) bekezdésének a következő 277. (1) A hitelintézet az OBA-val, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a z önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azza l kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekr ől, így különösen az OBA által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékér ől, valamint a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. [(1) bekezdés b) vagy c) pontja] alapján való visszavonása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén a 219. (1) [ (3)] bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeir ől, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthet ő formában tájékoztatja. A hitelintézet tájékoztatja a betétest arról is, hogy a ban és a 244. (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OBA által nyújtott biztosítás nem terje d ki a betétre. Indokolás : Lásd a T/13080/6/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért

16 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdésse l kiegészíteni javasolja : (2) A pénzügyi intézmény és az ügyfél az (1) bekezdés szerint megkötött szerződésben megállapodhat arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötne k pénzügyi és kiegészít ő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerz ődést. Az ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénziig i szolgáltatásra irányuló szerződés e törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül. Indokolás : Lásd a T/13080/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 40. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Az e törvény hatálybalépésekor már működő hitelintézet a 121. (5) bekezdésétől eltérően június 30-ig az irányítási jogkörrel rendelkez ő vezet ő testület által elfogadott és a felügyeleti jogkörrel rendelkez ő vezető testület által ellenőrzött javadalmazási politikát i s alkalmazhat. Indokolás : Lásd a T/13080/7/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 41. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 302. (2) bekezdésének a következő (2) A t a nem lakáscélú [hitel- vagy kölcsönszerz ődések] jelzáloghitel-szerződések esetén a törvény hatálybalépését követ ően megkötött szerződésekre, valamint a hatálybalépéskor már fennálló szerz ődésekre július Hét követ ően teljesítendő törlesztőrészlet, valamint devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalé k vonatkozásában is alkalmazni kell. Indokolás : Lásd a T/13080/7/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

17 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új sal kiegészíteni javasolja : 313. (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban : Szhitv.) a) 1. (1) bekezdés m) pontfában az a hitelintézetekről és a pénzügy i vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 2. számú mellékletében szövegrész helyébe az a hitelintézetekr ől és a pénzügyi vállalkozásokró l szóló évi... törvény (a továbbiakban : Hpt,) 6. (1) bekezdés 80. pontjában szöveg, b) 1. (1) bekezdés v) pontjában az a t őkemegfelelési mutatója nem éri el a Hpt.-ben meghatározott legkisebb mértéket szövegrész helyébe a nem felel meg az Európa i Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelményeknek szöveg, c) 1. (1) bekezdés z) pontjában az a Hpt. 2. számú mellékletében Vezető állású személyként meghatározott személy szövegrész helyébe az a Hpt. 6. _ (1) bekezdéséne k 122. pontjában vezető állású személyként meghatározott személy szöveg, d) 17. (5) bekezdésében a Hpt szövegrész helyébe a Hpt szöveg, e) a 17/K. (6) bekezdésében a Hpt.-ben el őírtakon túlmenően szövegrész helyébea Hpt ában előírtakon túlmenően szöveg, f) 17/K. (7) bekezdésében a Hpt.-ben szövegrész helyébe a Hpt ában szövegi g) 17/K. (8) bekezdésében a Hpt (1) bekezdésében szövegrész helyébea Hpt $ (1) bekezdésében szöveg, h) 17/K. (9) bekezdésében a Hpt. 139/A. -a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt. 139/A. (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szövegrész helyébe a Hpt a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szöveg, i) 17/K. (10) bekezdésében az a Hpt. 76. (1) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szövegrész helyébe az a Hpt. 83. (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szöveg, i) 17/L. -ában a Hpt. 49. (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szövegrész helyébe a Hpt (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szöveg, valamint a Hpt a szerinti szövegrész helyébe a Hpt a szerinti szöveg, k) 17/P. (2) bekezdésében az a Hpt (1) bekezdése szerint szövegrés z helyébe a Hpt (1) bekezdése szerint szöveg, valamint az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. () bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg, 1) 17/P. (5) bekezdésében az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. (2) bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg,

18 1 8 m) 17/R. (2) bekezdésében az a Hpt. 76. (1)-(2) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt szövegrész helyébe a Hpt 83 x(11-(2) bekezdésében és a Hpt (1 ) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt" szöveg, n) 17/T. (4) bekezdésében az a Hpt. végelszámolásra illetve felszámolásra vonatkozó szabályai szövegrész helyébe a Hpt ainak rendelkezései szöveg, o) 17/T. (5) bekezdésében az a Hpt. 30. (1) bekezdés b) pontja alapján szövegrész helyébe a Hpt. 33. (1) bekezdés a) pontja alapján szöveg, p) 17/T. (6) bekezdésében az a Hpt. rendelkezései szövegrész helyébe a Hpt ainak rendelkezései szöveg, q) 19. (2) bekezdés b) pontjában a Hpt szövegrész helyébe az a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekr ől ésa 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet negyedik rész szöveg, r) 19. (7) bekezdésében a Hpt. 176/B. -a szerint a szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt a szerint a felszámolását és a Hpt (1) bekezdés el pontja alapján a Hpt (3) bekezdés szövegrész helyébe a Hpt a szerinta szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt a szerint a felszámolását és a Hpt (1) bekezdés e) pontja alapján a Hpt (3j bekezdés szöveg " lép. (2) Az Szhitv. 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (7) Az Integrációs Szervezet és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapj a saját vagyona, bevételei, jövedelme és ügyletei után társasági nyereségadó, általános forgalm i adó helyi adó, tranzakciós illeték és egyéb illeték fizetésére nem köteles. (3) Az Szhitv. 15. (4) bekezdése a)_poa helyébe a következő rendelkezés lép : (Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget az utasításnak, vagy ne m jogszabályoknak vagy a szabályzatoknak megfelelően működik.) a) a Takarékbank Zrt. igazgatósága dönthet a szövetkezeti hitelintézet vezet ő tisztségvisel ői megbízatásának a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztés t legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat; azzal, hogy döntéséről haladéktalanu l tájékoztatja a Felügyeletet, amely intézkedik felügyeleti biztos kinevezése iránt ; (4) Az Szhitv. 15. (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (16) Az Integrációs Szervezet által szabályzatban meghatározott esetekben és célokr a a Takarékbank Zrt. az Integrációs Szervezet tagjainak eszközeit, illetve kötelezettségeit id őrő l időre átvizsgálhatja, és a 19. (5) bekezdésben szereplő megállapításokat teheti, ill. intézkedéseket alkalmazhatja.

19 1 9 (5) Az Szhitv.178. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A szövetkezeti hitelintézet kizárólag a Hpt. 3. (1) és (2) bekezdésében és a Hpt. 7. (3) bekezdésében megjelölt tevékenységeket végezheti. (6) Az Szhitv. 17/C. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Szövetkezeti hitelintézet - kizárólag szövetkezeti formában - legalább háromszázmillió forint induló részjegyt őkével alapítható. Működési formájától függetlenüla szövetkezeti hitelintézet szavatoló t őkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyed i (nem konszolidált) alapon időről-időre megállapított szint alá. Az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg az egyedi alapon megállapított szavatoló t őke meghatározásának elveit és folyamatát. (7) Az Szhitv. 17/C. (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az (1) bekezdésbe n meghatározott szint alá süllyed vagy a 19. (13) bekezdésében meghatározott esetben, a z Integrációs Szervezet jogosult - a Felügyeletjogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, é s amennyiben a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett -, a Felügyeletet előzetesen értesítve az alábbi kivételes intézkedésekkel élni : a) előírhatja a szövetkezeti hitelintézet) ac) a pénzügyi intézmény által végzett pénzügyi szolgáltatásokra, a pénzügyi intézmén y által vállalt kockázatokra tekintettel az (1) bekezdésben írtnál magasabb, az Európa i Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelmények értékét elér ő vagy meghaladó egyedi tőkekövetelményt határozhat meg ; (8) Az Szhitv. 17/E. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A tagok nyilvántartását a szövetkezeti formában működ ő szövetkezeti hitelintéze t igazgatósága naprakészen vezeti, és ez tükrözi a tag vagyoni hozzájárulása összegébe n bekövetkezett változásokat is. A tagok nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza : a tag nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyj a születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaság vagy jogi személy esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és mellékletkénta tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A tagok nyilvántartása tartalmazza ezen felül a ta g felvételér ől hozott döntés számát, a tagsági jogviszony keletkezésének id őpontját, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesítés időpontját, valamint a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget ésa kifizetés id őpontját is. A tagok nyilvántartását és a részvénykönyvet és a bennük szerepl ő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja illetve a tagok nyilvántartása ésa részvénykönyv és azok mellékletei nyilvánosak a Takarékbank Zrt. szabályzatában meghatározott módon és körben. A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a tagok nyilvántartásában illetve a részvénykönyvben történ ő minden módosításról ideértve a 17/F. (2) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés vizsgálatát is - a neki történt bejelentés t követő 3 munkanapon belül bejelentést tesz az Integrációs Szervezetnek is. (9) Az Szhitv. 17/K. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

20 20 (1) A szövetkezeti hitelintézet kötvénykibocsátásához, t őkéjének leszállításához illetve felemeléséhez a Takarékbank Zrt. kifelezett, el őzetes, írásbeli hozzájárulása i s szükséges. A Takarékbank Zrt. a 17/Q. (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást illetve akkor is, ha a tervezett intézkedés a betétese k érdekeit veszélyeztetheti. (10) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáró l szóló évi CXCVI. törvény 31. (4) bekezdésében az A 17/E. (4) bekezdésében szövegrész helyébe az A szövetkezeti hitelintézetek integrációi áról és egyes gazdaság i tárgyú iogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény e törvény 8. -ával megállapított 17/E. (4) bekezdésében szöveg lép. Megjegyzés : az ajánlás a módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítva tartalmazza. T/13080/5/ sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 42. és 43. Indokolás : Lásd a T/13080/5/17. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 43. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 313. (2) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja : (2) Hatályát veszti a e) 271. fl T/13080/5/ sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefiiggnek: 42. és 43. Indokolás : Lásd a T/13080/5/18. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást Összeállította: az Országgy űlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya Budapest, december 5.

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Az Országgyűlés. vitájáho z

Az Országgyűlés. vitájáho z ORSZÁGGY JLÉS HIVATALA T/7858/8. Érkezett: 2012» L 0 4. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának Gazdasági és informatikai

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/7037/16. szám ORSZÁGGYLLES HIVATA LA Érkezett : 2012 JuN 0 5 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől MAGYARORSZÁG KORMÁNYA CIíRSZAGG a J HIVATALA Érkezett : 2014 JuN 7 2. T/262. számú törvényjavasla t a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat T/10979/14. ORSLÁGGYliLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 NOV 12. Az Országgy űlés Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának aj ánlás a a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat.

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat. T/3358/21. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett. 2011 JuN 1 5. Az Országgyűlés Kulturális és sajtó- Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának bizottságána k ajánlás a az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

ajánlás a részlete s vitájához az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/11398/6.

ajánlás a részlete s vitájához az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/11398/6. T/11398/6. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett: 2013 JÚN 10. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Sport- és turizmusbizottságána k ajánlás a az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása ~AGGXÜLi ;S s 1VATALA T/5994/4. Érkezett : 2012 MARC 1 O. Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának ajánlása a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

09-3. Édzzzétt : Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

09-3. Édzzzétt : Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Édzzzétt : r 09-3 Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság a HHSZ.

Részletesebben

1 akezc r N évi... törvény

1 akezc r N évi... törvény és Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1 akezc r. 2012 N 0 8. Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

T/7028/29., Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlása

T/7028/29., Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlása T/7028/29., ORSZÁGGY Ü LÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 0 4. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlása az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7028.

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr!

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlé s Gazdasági bizottsága Éíkezett : 101 'NOV 27. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a

Az Országgyűlés. ajánlás a ORSZÁGG ' LE2 11VATAL A T/10238/8. szám Érkezett : 2013 HARC 1 8. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési Fogyasztóvédelmi Sport- és turizmus- Gazdasági és informatikai ajánlás a az adó- és egyéb

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

T/10903/18. szám Érkezett MÁJ 15. Az Országgyűlé s. bizottságának

T/10903/18. szám Érkezett MÁJ 15. Az Országgyűlé s. bizottságának ORSZÁGGYliI :S }IIVATAI T/10903/18. szám Érkezett. 2013 MÁJ 15. Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságána k Számvev őszéki és költségvetés i bizottságának

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó törvények módosításáról I. A hitelintézetekró1

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a 0nSLÁGG Y LÉS HIVATALA T/4995/34. szám Érkezett : 2011 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő ajánlás a az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/45/15. szám Érkezett : 2010 MÁJ 2 O. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának ajánlás a a kormánytisztviselők

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

2012. évi törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és egyéb törvények módosításáró l

2012. évi törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény és egyéb törvények módosításáró l ;román:,sz mj I6SköL Érkezett: 2012 1 9. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása ági, ~ j+, 0 L. 2011. évi... törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazá s biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1.

Részletesebben

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l Országgy űlés Hivatala irományszám : 14/1 p,23 Érkezett : 2016 JÚN Q6. 2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l 1. Magyarország

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t iq 58 4 1A 8 0?, Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javaslat Dr. Schmitt Pál úr az Országgyűlés elnöke Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Urszaggyulés Hivatal a lrornfinyszám' 9 / '10 t(9 s' 4 Étkezett: 2015 MÁJ 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának

T/10047/31. szám. Az Országgyűlés. Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának T/10047/31. szám ORSZÁGGYŰ LÉS HIVATALA Érkezett : 2013 MARC 11. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságának kiegészít ő ajánlás a a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

T/1479/36. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. Gazdasági és informatikai bizottságának. ajánlás a

T/1479/36. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. Gazdasági és informatikai bizottságának. ajánlás a T/1479/36. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Az Országgyűlés Érkezett : 2010 NOV 2 5. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának ajánlás a

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr!

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr! ürszdggyiíles Mívatale Irományszám : Tl5Wt ~ 'C" Érkezte 2015 JúN 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegz ő módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben