kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/13080. számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,"

Átírás

1 CiRSZAGG I UL J HIVATALA, T/13080/8. szám Érkezett : 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságának Számvev őszéki és költségvetés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelendő a T/13080/3. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Fogyasztóvédelmi bizottsága, valamint a Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13080/4-7. számú bizottsági módosító javaslatokat. A Gazdasági bizottság ülésén az El őterjesztő képviselője tárcaállásponto t ismertetett. A Fogyasztóvédelmi és a Költségvetési bizottság várhatóan december 9-i ülésén tárgyalja meg a módosító javaslatokat. Az ajánlásban használt rövidítés : Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi IV. törvény Tpt. : a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény

2 2 Fkt. : a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeir ől és kereskedelm i képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény Bszt. : a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet ő tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Bit. : a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Szhitv. : a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szól ó Cstv. : a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény Gt. : a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény MNB tv. : a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény Btk. : a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény Tvt.: a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történ ő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény Pmt. : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi V. törvény Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltér ő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltér ő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is. A határozati házszabályi rendelkezések 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

3 3 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy zártkörűen működ ő részvénytársasági formában vagy szövetkezeti formában m űködő szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet takarék-, vagy hitelszövetkezet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következ ő (6) A szövetkezeti hitelintézet a 3. (1) és (2) bekezdésében [a)-j) és 1) pontjában], [illetve a 3. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott,] és a fentieken kívül kizárólag a 7. (3) bekezdésében megjelölt kiegészítő tevékenységet végezhet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. -át új (7) bekezdésse l kiegészíteni javasolja: (7) A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó további, e törvényt ől eltér ő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat külön törvény állapítja meg, Indokolás : Lásd a T/13080/5/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 11. (1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet szövetkezetként vagy zártkörűen működő részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vag y fióktelepként működhet.

4 4 Indokolás : Lásd a T/13080/5/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (1) bekezdésének a következő 12. (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivételle l a) bank legalább kettőmilliárd forint, b) szövetkezeti hitelintézet kizárólag szövetkezeti formában legalább háromszázmilli ó forint induló tőkével alapítható. Indokolás : Lásd a T/13080/5/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (10) bekezdésének a következő (10) A többes kiemelt közvetítő legalább ötvenmillió forint induló tőkével [alapítható ] rendelkezik. Indokolás : Lásd a T/13080/7/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. (2) bekezdésének a következő (2) A részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény ide nem értve a pénzügyi holding társaságot új részvények jegyzésével történő alapt őke-emelését, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény esetében a dotációs tőke emelését, illetve szövetkezeti hitelintézet alapt őke emelését kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet végrehajtani.

5 5 Indokolás : Lásd a T/13080/7/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. (2) bekezdés o) pont ob) alpontjának a következő (2) A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékel i o) harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe esetén, ha az a Felügyelet e törvény szerinti engedélye alapján nem csatlakozik az OBA-hoz, ob) [az anyavállalatnak] a harmadik országbeli hitelintézetnek a betétesek Magyarországon történő kártalanítására vonatkozó kötelezettségvállalását, é s Indokolás : Lásd a T/13080/7/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (4) bekezdésének a következő (4) Az [(1)] (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a többes kiemelt közvetít ő és az alkusz rendelkezik a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel. Indokolás : Lásd a T/13080/7/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (8) bekezdésének a következő (8) Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként kíván m űködni, az [(3)] (7) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemben igazolja az induló t őke teljes összegének rendelkezésre állását. Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként vagy alkuszként kíván működni, a kérelemhez mellékeli a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmu s finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét.

6 6 Indokolás : Lásd a T/13080/7/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 11. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25. (3) bekezdés c) pontjának a következő (3) Hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás egyesülése esetén az engedélyezésre irányuló kérelemhez benyújtja : c) mindazon iratot, amely a végezni kívánt tevékenységi kör engedélyezéséhez szükséges [iratot], valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 12. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 34. (2) bekezdés nyitó szövegrészének a következő (2) A Felügyelet a független közvetít ő tevékenységi engedélyét visszavonhatja, ha a közvetít ő Indokolás : Lásd a T/13080/7/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 13. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 35. (3) bekezdésének a következő (3) Pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavon[hat]ja, ha a pénzügyi vállalkozás a nem vitatott tartozását az esedékességét követ ő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelez ők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet. Indokolás : Lásd a T/13080/6/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

7 7 14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 45. -ának a következő módosítását javasolja : 45. (1) Magyarországi székhellyel rendelkez ő hitelintézet külföldi bankképviseleténe k létesítésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmazza a) a bankképviselet megnevezését a képviseleti jellegre való utalással, b) a végezni kívánt tevékenységek részletes megjelölését, c) a működés tervezett időtartamát, d) az alkalmazni kívánt érdemi ügyintéz ők számát és szakmai önéletrajzát, valamin t e) a bankképviselet vezetőjének nevét és szakmai önéletrajzát. (2) Külföldi hitelintézet magyarországi bankképviseletének létesítésére irányuló bejelenté s esetén a bejelentés az (1) bekezdésben felsoroltakon felül tartalmazza a bejelent ő illetékes felügyeleti hatóságától származó a) bankképviselet létesítésére vonatkozó engedélyt, a hozzájáruló nyilatkozatot vag y tudomásulvételt, b) nyilatkozatot, amely szerint a bankképviselet vezet őjének személyére nézve kizáró okot nem állapított meg. Indokolás : Lásd a T/13080/7/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 15. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet végelszámolást elrendelő határozatot hoz, ha a) a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét ide nem értve a hitelintézet pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési vállalkozássá történ ő átalakítását visszavonja, kivéve ha az engedély visszavonása a 33. (1) bekezdés b) pontja vagy 35. (3) bekezdés e alapján történik, vagy Indokolás : Lásd a T/13080/6/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

8 8 16. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (3) bekezdésének a következő (3) A Felügyelet végelszámolással történő megsz[űnést]üntetést elrendel ő határozata meghozatalához nem szükséges beszerezni a Ctv. 94. (3) bekezdésében meghatározot t el őzetes egyetértést. Indokolás : Lásd a T/13080/6/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. (1) bekezdésének a következő 50. (1) A cégbíróság a végelszámolást [kimondó] elrendelő határozat kézhezvételét követően soron kívül jár el, és rendeli el annak Cégközlönyben való közzétételét. Indokolás : Lásd a T/13080/6/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 18. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 53. (2) bekezdés a) pont a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet felszámolási eljárást abban az esetben kezdeményez, a) ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét a 33. (1) bekezdés b) pontj a vagy 35. (3) bekezdése alapján vonja vissza, Indokolás : Lásd a T/13080/6/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 19. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. alcímének a következ ő 26. Hitelintézet [csődeljárásának,] végelszámolásának vagy felszámolásának különlege s szabályai

9 9 Indokolás : Lásd a T/13080/6/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 20. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 60. -ának a következő módosítását javasolja : 60. Egy másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézettel szemben lefolytatott [cs ődeljárás, felszámolás és végelszámolás] fizetésképtelenségi eljárás és nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás joghatásai tekintetében a hitelintézet székhelye szerinti jog az irányadó. Az ilyen eljárásokban hozott határozatokat minden további eljárás nélkül el kell ismerni. Indokolás : Lásd a T/13080/6/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 21. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 62. -ának a következő módosítását javasolja : 62. A [végelszámolási, illetve felszámolási] nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás, illetve a fizetésképtelenségi eljárás ingatlanra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos joghatásai tekintetében az ingatlan fekvési helyének joga az irányadó. Indokolás : Lásd a T/13080/6/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 22. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának és az azokat megelőző 29. alcímnek az elhagyását javasolja: Megje2vzés : A módosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyását indítványozza, így azt terjedelmi okokból nem ismertetjük. Indokolás : Lásd a T/13080/5/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást

10 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 98. (5) bekezdésének a következő (5) A kombinált pufferkövetelményeket nem teljesítő hitelintézet kiszámítja azt a maximálisan kifizethető összeget, amelyet meghaladóan nem teljesíthet kifizetést addig, amíg els ődleges alapvető tőkéje el nem éri a kombinált pufferkövetelményekkel [meghatározott ] megnövelt minimális szintjét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 24. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 112. (6) bekezdés i) pontjának a következ ő (6) Az (5) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesítése érdekében : i) a hitelintézet az esetleges likviditási hiányok megszüntetésére irányuló stratégiáka t és végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület által jóváhagyott tervekkel rendelkezik, a másik EGT-államban létrehozott fióktelepér e vonatkozóan is, amelyeket az f) pont szerinti alternatív forgatókönyvek kimenetele alapjá n legalább évente teszteli és frissíti, valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 25. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának az elhagyását javasolja: 141. [(1) Szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény a tagjairól olyan nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza : a) természetes személy tag esetében a tag nevét, születési helyét és idejét, anyjának nevét, valamint lakóhelyét (lakcímét), b) jogi személy tag esetében a tag cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, valamint tulajdonosainak a 3. melléklet szerint számított közvetett tulajdonána k azonosítására alkalmas adatait is, c) a tag felvételéről hozott döntés számát, a tagsági jogviszony keletkezésének id őpontját, d) a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesíté s id őpontját, valamint

11 1 1 e) a tagsági jogviszony megsz űnésének id őpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget és a kifizetés id őpontját. (2) A szövetkezeti formában m űköd ő pénzügyi intézmény tagja az (1) bekezdésbe n meghatározott adatainak a szövetkezet rendelkezésére bocsátásáig a tagság i jogviszonyból származó jogait nem gyakorolhatja. (3) A szövetkezeti formában működ ő pénzügyi intézmény a tagnyilvántartásba n naprakészen vezeti a tag vagyoni hozzájárulása összegében bekövetkezet változásokat, amelynek bejegyzésér ől az igazgatóság dönt. a változások bejegyzésénél a tagnyilvántartásban a szövetkezet az igazgatóság határozatának számát is feltünteti. (4) A tagnyilvántartás vezetésének felelősét a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény szabályzatban határozza meg. ] Indokolás : Lásd a T/13080/5/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 26. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 178. (1) bekezdés nyit ó szövegrészének a következő 178. (1) [Ha e]egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és annak leányvállalatai vagy eg y EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU - szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalata i Indokolás : Lásd a T/13080/7/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 27. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 189. (3) bekezdését új n) pontta l kiegészíteni javasolja : (3) A Felügyelet e törvény, továbbá a prudens m űködésre vonatkozó jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb előírásainak súlyos megsértése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy kivételes intézkedéseket, ha a pénzügyi intézmény, n) tevékenységi (működési) engedélye a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról é s egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény alapján visszavonásra kerül.

12 12 Indokolás : Lásd a T/13080/5/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 28. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a szövetkezeti hitelintézet vezet ő tisztségvisel őiének megbízatása a szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény 15.E (4) bekezdés a) pontja ala pfán a Takarékbank Zrt. által felfüggesztésre kerül ; illetve amennyiben a szövetkezeti hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági [vonatkozású ] tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) [bekezdése, 19. ] vagy (6) bekezdése[, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/5/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 29. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a [szövetkezeti] hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet az [szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályo k módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) bekezdése, 19. (6) bekezdése, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] Szhitv. alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/7/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 30. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 202. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 202. (1) Ha a Felügyelet a 190. (2) bekezdés [b) pont bf)] c) pont cf) alpontja, a 48. (5 ) bekezdése és az 55. (2) bekezdése szerinti intézkedését a Tvt. alapján fizetést korlátozó eljárásnak minősíti, akkor az erről való döntés közlését követő hatállyal jogosult az eljárás alá

13 1 3 vont, a fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozó résztvev ő esetében a javára benyújtott fizetési megbízásnak a fizetési rendszer általi elszámolását, teljesítését átmenetileg vag y véglegesen megtiltani. A Felügyelet ezen döntéséről haladéktalanul értesíti a fizetési rendszer rendszerüzemeltetőj ét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 31. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja : 203. (1) A 147. szerinti bejelentésr ől, és a 194. szerinti kivételes intézkedések megtételének szükségességéről a Felügyelet haladéktalanul értesíti az OBA-t, illetve amennyiben a kivételes intézkedés szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra,a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást 32. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Amennyiben a Felügyelet , illetve a szerinti valamely intézkedés e szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra, a Felügyelet err ől haladéktalanul értesíti a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (3) Amennyiben a Felügyelet szerinti intézkedése olyan szövetkezet i hitelintézetet érint, amellyel szemben a kötelez ő intézményvédelmi szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény alapján már rendelt el intézkedést, és az ebben foglaltak mé g hatályban vannak, a Felügyelet határozatában rendelkezik a kötelező intézményvédelmi

14 1 4 szervezet által elrendelt intézkedés hatályának fenntartása, módosítása vagy megszüntetése iránt. Indokolás : Lásd a T/13080/5/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t 34. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 216. (1) bekezdés b) pontjának a következő 216. (1) Az OBA feladata b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása vagya tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. (1) bekezdés[ében] a) vagy b) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén, vagy az előző szabályok érintése nélkül, amennyiben a szövetkezeti hitelintéze t végelszámolásának elhatározására a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egye s gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján kerül sor, a betétes részére a ban meghatározott kártalanítási össze g kifizetése, és Indokolás : Lásd a T/13080/5/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 35. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 222. (1) bekezdésének a következő 222. (1) Az OBA a betétek befagyása vagy a Felügyeletnek a 33. (1) bekezdés[e] a) vagy b) pontja vagy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján hozott határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bírósá g felszámolást elrendelő végzésének közzététele után a [kett ő ] három időpont közül a legkorábbiban - (a továbbiakban : a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határid ő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal. Indokolás : Lásd a T/13080/5/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást

15 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (5) Az OBA csak azzal a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú iogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény szerinti szövetkezeti hitelintézettel szemben érvényesíthet követelést, amelynél a betétet elhelyezték. Indokolás : Lásd a T/13080/5/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 37. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 228. (2) bekezdését új d) pontta l kiegészíteni javasolja: (2) Az OBA igazgatótanácsának tagjai : d) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági elnöke által kijelölt személy, Indokolás : Lásd a T/13080/5/16. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást 38. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 277. (1) bekezdésének a következő 277. (1) A hitelintézet az OBA-val, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a z önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azza l kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekr ől, így különösen az OBA által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékér ől, valamint a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. [(1) bekezdés b) vagy c) pontja] alapján való visszavonása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén a 219. (1) [ (3)] bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeir ől, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthet ő formában tájékoztatja. A hitelintézet tájékoztatja a betétest arról is, hogy a ban és a 244. (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OBA által nyújtott biztosítás nem terje d ki a betétre. Indokolás : Lásd a T/13080/6/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért

16 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdésse l kiegészíteni javasolja : (2) A pénzügyi intézmény és az ügyfél az (1) bekezdés szerint megkötött szerződésben megállapodhat arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötne k pénzügyi és kiegészít ő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerz ődést. Az ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénziig i szolgáltatásra irányuló szerződés e törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül. Indokolás : Lásd a T/13080/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 40. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Az e törvény hatálybalépésekor már működő hitelintézet a 121. (5) bekezdésétől eltérően június 30-ig az irányítási jogkörrel rendelkez ő vezet ő testület által elfogadott és a felügyeleti jogkörrel rendelkez ő vezető testület által ellenőrzött javadalmazási politikát i s alkalmazhat. Indokolás : Lásd a T/13080/7/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 41. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 302. (2) bekezdésének a következő (2) A t a nem lakáscélú [hitel- vagy kölcsönszerz ődések] jelzáloghitel-szerződések esetén a törvény hatálybalépését követ ően megkötött szerződésekre, valamint a hatálybalépéskor már fennálló szerz ődésekre július Hét követ ően teljesítendő törlesztőrészlet, valamint devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalé k vonatkozásában is alkalmazni kell. Indokolás : Lásd a T/13080/7/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

17 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új sal kiegészíteni javasolja : 313. (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban : Szhitv.) a) 1. (1) bekezdés m) pontfában az a hitelintézetekről és a pénzügy i vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 2. számú mellékletében szövegrész helyébe az a hitelintézetekr ől és a pénzügyi vállalkozásokró l szóló évi... törvény (a továbbiakban : Hpt,) 6. (1) bekezdés 80. pontjában szöveg, b) 1. (1) bekezdés v) pontjában az a t őkemegfelelési mutatója nem éri el a Hpt.-ben meghatározott legkisebb mértéket szövegrész helyébe a nem felel meg az Európa i Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelményeknek szöveg, c) 1. (1) bekezdés z) pontjában az a Hpt. 2. számú mellékletében Vezető állású személyként meghatározott személy szövegrész helyébe az a Hpt. 6. _ (1) bekezdéséne k 122. pontjában vezető állású személyként meghatározott személy szöveg, d) 17. (5) bekezdésében a Hpt szövegrész helyébe a Hpt szöveg, e) a 17/K. (6) bekezdésében a Hpt.-ben el őírtakon túlmenően szövegrész helyébea Hpt ában előírtakon túlmenően szöveg, f) 17/K. (7) bekezdésében a Hpt.-ben szövegrész helyébe a Hpt ában szövegi g) 17/K. (8) bekezdésében a Hpt (1) bekezdésében szövegrész helyébea Hpt $ (1) bekezdésében szöveg, h) 17/K. (9) bekezdésében a Hpt. 139/A. -a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt. 139/A. (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szövegrész helyébe a Hpt a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szöveg, i) 17/K. (10) bekezdésében az a Hpt. 76. (1) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szövegrész helyébe az a Hpt. 83. (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szöveg, i) 17/L. -ában a Hpt. 49. (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szövegrész helyébe a Hpt (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szöveg, valamint a Hpt a szerinti szövegrész helyébe a Hpt a szerinti szöveg, k) 17/P. (2) bekezdésében az a Hpt (1) bekezdése szerint szövegrés z helyébe a Hpt (1) bekezdése szerint szöveg, valamint az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. () bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg, 1) 17/P. (5) bekezdésében az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. (2) bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg,

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 2013. évi CXCVI. törvény Közlönyállapot 2013. évi CXCVI. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény

1996. évi CXII. törvény 6164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekr ól és a pénzügyi vállalkozásokról* BEVEZET Ó RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. Ha nemzetközi szerz ódés másként

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról*

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* 46158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 191. szám II. Törvények 2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi CXII. törvény 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról A 2013.10.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...........................................

Részletesebben

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13081. számú törvényjavaslat az egyes fizetési szolgáltatókról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

Részletesebben

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.) S :l4n watais trc mányszám : 1_0 Q érkezett: 2012.;Ujj1. 2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1)2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2006-08-08 1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről I. Fejezet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállása, hatásköre és feladatai

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

2014. évi XXXVII. törvény. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 1 ELSŐ RÉSZ

2014. évi XXXVII. törvény. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 1 ELSŐ RÉSZ 2014. évi XXXVII. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 1 Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás fenntartása, a pénzügyi szektor

Részletesebben

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 2013. évi törvény egyes törvények a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 1. Hatályát

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.3.15. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Az Országgyűlés a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

T/1271. számú törvényjavaslat

T/1271. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGW ÜL.~ I-ilVАiА 'LA Érkezett : 2014 SZEPT 1 j, T/1271. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek а költségvetési tervezéssel, valamint а pénzpiaci és а közüzemi szolgáltatások

Részletesebben

11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr!

11 lt T:~' át111 : rk a~.c : 2013 NGV 2 5. Tisztelt Elnök Úr! 11 lt T:~' át111 : 1/f,L»f /1 rk a~.c : 2013 NGV 2 5. AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben

Részletesebben