kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/13080. számú törvényjavaslat CiRSZAGG I UL J HIVATALA,"

Átírás

1 CiRSZAGG I UL J HIVATALA, T/13080/8. szám Érkezett : 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelm i bizottságának Számvev őszéki és költségvetés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számú törvényjavaslat vitájához (Együtt kezelendő a T/13080/3. sz. ajánlással.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Fogyasztóvédelmi bizottsága, valamint a Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, T/ számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13080/4-7. számú bizottsági módosító javaslatokat. A Gazdasági bizottság ülésén az El őterjesztő képviselője tárcaállásponto t ismertetett. A Fogyasztóvédelmi és a Költségvetési bizottság várhatóan december 9-i ülésén tárgyalja meg a módosító javaslatokat. Az ajánlásban használt rövidítés : Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi IV. törvény Tpt. : a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény

2 2 Fkt. : a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeir ől és kereskedelm i képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény Bszt. : a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet ő tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Bit. : a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Szhitv. : a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szól ó Cstv. : a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény Gt. : a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény MNB tv. : a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény Btk. : a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény Tvt.: a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történ ő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény Pmt. : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló törvény Ptk. : a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi V. törvény Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltér ő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlév ő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltér ő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is. A határozati házszabályi rendelkezések 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HHSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

3 3 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy zártkörűen működ ő részvénytársasági formában vagy szövetkezeti formában m űködő szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet takarék-, vagy hitelszövetkezet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következ ő (6) A szövetkezeti hitelintézet a 3. (1) és (2) bekezdésében [a)-j) és 1) pontjában], [illetve a 3. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott,] és a fentieken kívül kizárólag a 7. (3) bekezdésében megjelölt kiegészítő tevékenységet végezhet. Indokolás : Lásd a T/13080/5/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. -át új (7) bekezdésse l kiegészíteni javasolja: (7) A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó további, e törvényt ől eltér ő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat külön törvény állapítja meg, Indokolás : Lásd a T/13080/5/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 11. (1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet szövetkezetként vagy zártkörűen működő részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vag y fióktelepként működhet.

4 4 Indokolás : Lásd a T/13080/5/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (1) bekezdésének a következő 12. (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivételle l a) bank legalább kettőmilliárd forint, b) szövetkezeti hitelintézet kizárólag szövetkezeti formában legalább háromszázmilli ó forint induló tőkével alapítható. Indokolás : Lásd a T/13080/5/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást 6. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 12. (10) bekezdésének a következő (10) A többes kiemelt közvetítő legalább ötvenmillió forint induló tőkével [alapítható ] rendelkezik. Indokolás : Lásd a T/13080/7/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 13. (2) bekezdésének a következő (2) A részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény ide nem értve a pénzügyi holding társaságot új részvények jegyzésével történő alapt őke-emelését, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény esetében a dotációs tőke emelését, illetve szövetkezeti hitelintézet alapt őke emelését kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet végrehajtani.

5 5 Indokolás : Lásd a T/13080/7/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 8. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. (2) bekezdés o) pont ob) alpontjának a következő (2) A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékel i o) harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe esetén, ha az a Felügyelet e törvény szerinti engedélye alapján nem csatlakozik az OBA-hoz, ob) [az anyavállalatnak] a harmadik országbeli hitelintézetnek a betétesek Magyarországon történő kártalanítására vonatkozó kötelezettségvállalását, é s Indokolás : Lásd a T/13080/7/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 9. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (4) bekezdésének a következő (4) Az [(1)] (3) bekezdésben meghatározottakon kívül a többes kiemelt közvetít ő és az alkusz rendelkezik a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel. Indokolás : Lásd a T/13080/7/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. (8) bekezdésének a következő (8) Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként kíván m űködni, az [(3)] (7) bekezdésben meghatározottakon kívül a kérelemben igazolja az induló t őke teljes összegének rendelkezésre állását. Ha a kérelmező többes kiemelt közvetítőként vagy alkuszként kíván működni, a kérelemhez mellékeli a pénzmosás megel őzésére és a terrorizmu s finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét.

6 6 Indokolás : Lásd a T/13080/7/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 11. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 25. (3) bekezdés c) pontjának a következő (3) Hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás egyesülése esetén az engedélyezésre irányuló kérelemhez benyújtja : c) mindazon iratot, amely a végezni kívánt tevékenységi kör engedélyezéséhez szükséges [iratot], valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 12. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 34. (2) bekezdés nyitó szövegrészének a következő (2) A Felügyelet a független közvetít ő tevékenységi engedélyét visszavonhatja, ha a közvetít ő Indokolás : Lásd a T/13080/7/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 13. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 35. (3) bekezdésének a következő (3) Pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavon[hat]ja, ha a pénzügyi vállalkozás a nem vitatott tartozását az esedékességét követ ő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelez ők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet. Indokolás : Lásd a T/13080/6/1. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

7 7 14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 45. -ának a következő módosítását javasolja : 45. (1) Magyarországi székhellyel rendelkez ő hitelintézet külföldi bankképviseleténe k létesítésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmazza a) a bankképviselet megnevezését a képviseleti jellegre való utalással, b) a végezni kívánt tevékenységek részletes megjelölését, c) a működés tervezett időtartamát, d) az alkalmazni kívánt érdemi ügyintéz ők számát és szakmai önéletrajzát, valamin t e) a bankképviselet vezetőjének nevét és szakmai önéletrajzát. (2) Külföldi hitelintézet magyarországi bankképviseletének létesítésére irányuló bejelenté s esetén a bejelentés az (1) bekezdésben felsoroltakon felül tartalmazza a bejelent ő illetékes felügyeleti hatóságától származó a) bankképviselet létesítésére vonatkozó engedélyt, a hozzájáruló nyilatkozatot vag y tudomásulvételt, b) nyilatkozatot, amely szerint a bankképviselet vezet őjének személyére nézve kizáró okot nem állapított meg. Indokolás : Lásd a T/13080/7/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 15. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet végelszámolást elrendelő határozatot hoz, ha a) a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét ide nem értve a hitelintézet pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési vállalkozássá történ ő átalakítását visszavonja, kivéve ha az engedély visszavonása a 33. (1) bekezdés b) pontja vagy 35. (3) bekezdés e alapján történik, vagy Indokolás : Lásd a T/13080/6/2. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért

8 8 16. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 48. (3) bekezdésének a következő (3) A Felügyelet végelszámolással történő megsz[űnést]üntetést elrendel ő határozata meghozatalához nem szükséges beszerezni a Ctv. 94. (3) bekezdésében meghatározot t el őzetes egyetértést. Indokolás : Lásd a T/13080/6/3. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 17. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. (1) bekezdésének a következő 50. (1) A cégbíróság a végelszámolást [kimondó] elrendelő határozat kézhezvételét követően soron kívül jár el, és rendeli el annak Cégközlönyben való közzétételét. Indokolás : Lásd a T/13080/6/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője egyetért 18. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 53. (2) bekezdés a) pont a következő módosítását javasolja: (2) A Felügyelet felszámolási eljárást abban az esetben kezdeményez, a) ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét a 33. (1) bekezdés b) pontj a vagy 35. (3) bekezdése alapján vonja vissza, Indokolás : Lásd a T/13080/6/5. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 19. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. alcímének a következ ő 26. Hitelintézet [csődeljárásának,] végelszámolásának vagy felszámolásának különlege s szabályai

9 9 Indokolás : Lásd a T/13080/6/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 20. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 60. -ának a következő módosítását javasolja : 60. Egy másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézettel szemben lefolytatott [cs ődeljárás, felszámolás és végelszámolás] fizetésképtelenségi eljárás és nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás joghatásai tekintetében a hitelintézet székhelye szerinti jog az irányadó. Az ilyen eljárásokban hozott határozatokat minden további eljárás nélkül el kell ismerni. Indokolás : Lásd a T/13080/6/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 21. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 62. -ának a következő módosítását javasolja : 62. A [végelszámolási, illetve felszámolási] nem fizetésképtelen hitelintézet jogutód nélküli megszüntetésre irányuló eljárás, illetve a fizetésképtelenségi eljárás ingatlanra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos joghatásai tekintetében az ingatlan fekvési helyének joga az irányadó. Indokolás : Lásd a T/13080/6/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 22. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának és az azokat megelőző 29. alcímnek az elhagyását javasolja: Megje2vzés : A módosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyását indítványozza, így azt terjedelmi okokból nem ismertetjük. Indokolás : Lásd a T/13080/5/6. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást

10 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 98. (5) bekezdésének a következő (5) A kombinált pufferkövetelményeket nem teljesítő hitelintézet kiszámítja azt a maximálisan kifizethető összeget, amelyet meghaladóan nem teljesíthet kifizetést addig, amíg els ődleges alapvető tőkéje el nem éri a kombinált pufferkövetelményekkel [meghatározott ] megnövelt minimális szintjét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője egyetért 24. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 112. (6) bekezdés i) pontjának a következ ő (6) Az (5) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesítése érdekében : i) a hitelintézet az esetleges likviditási hiányok megszüntetésére irányuló stratégiáka t és végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület által jóváhagyott tervekkel rendelkezik, a másik EGT-államban létrehozott fióktelepér e vonatkozóan is, amelyeket az f) pont szerinti alternatív forgatókönyvek kimenetele alapjá n legalább évente teszteli és frissíti, valamint Indokolás : Lásd a T/13080/7/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 25. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának az elhagyását javasolja: 141. [(1) Szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény a tagjairól olyan nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza : a) természetes személy tag esetében a tag nevét, születési helyét és idejét, anyjának nevét, valamint lakóhelyét (lakcímét), b) jogi személy tag esetében a tag cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, valamint tulajdonosainak a 3. melléklet szerint számított közvetett tulajdonána k azonosítására alkalmas adatait is, c) a tag felvételéről hozott döntés számát, a tagsági jogviszony keletkezésének id őpontját, d) a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesíté s id őpontját, valamint

11 1 1 e) a tagsági jogviszony megsz űnésének id őpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget és a kifizetés id őpontját. (2) A szövetkezeti formában m űköd ő pénzügyi intézmény tagja az (1) bekezdésbe n meghatározott adatainak a szövetkezet rendelkezésére bocsátásáig a tagság i jogviszonyból származó jogait nem gyakorolhatja. (3) A szövetkezeti formában működ ő pénzügyi intézmény a tagnyilvántartásba n naprakészen vezeti a tag vagyoni hozzájárulása összegében bekövetkezet változásokat, amelynek bejegyzésér ől az igazgatóság dönt. a változások bejegyzésénél a tagnyilvántartásban a szövetkezet az igazgatóság határozatának számát is feltünteti. (4) A tagnyilvántartás vezetésének felelősét a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény szabályzatban határozza meg. ] Indokolás : Lásd a T/13080/5/7. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 26. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 178. (1) bekezdés nyit ó szövegrészének a következő 178. (1) [Ha e]egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és annak leányvállalatai vagy eg y EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU - szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat és annak leányvállalata i Indokolás : Lásd a T/13080/7/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 27. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 189. (3) bekezdését új n) pontta l kiegészíteni javasolja : (3) A Felügyelet e törvény, továbbá a prudens m űködésre vonatkozó jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb előírásainak súlyos megsértése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy kivételes intézkedéseket, ha a pénzügyi intézmény, n) tevékenységi (működési) engedélye a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról é s egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény alapján visszavonásra kerül.

12 12 Indokolás : Lásd a T/13080/5/8. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az El őterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 28. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a szövetkezeti hitelintézet vezet ő tisztségvisel őiének megbízatása a szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény 15.E (4) bekezdés a) pontja ala pfán a Takarékbank Zrt. által felfüggesztésre kerül ; illetve amennyiben a szövetkezeti hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági [vonatkozású ] tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) [bekezdése, 19. ] vagy (6) bekezdése[, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/5/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 29. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 199. (2) bekezdés c) pontjának a következő (2) A Felügyelet a hitelintézethez felügyeleti biztost rendel ki, ha c) a [szövetkezeti] hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet az [szövetkezet i hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályo k módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (3) bekezdése, 19. (6) bekezdése, 20. (3) bekezdése vagy 20. (4) bekezdése] Szhitv. alapján visszavonja. Indokolás : Lásd a T/13080/7/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 30. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 202. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 202. (1) Ha a Felügyelet a 190. (2) bekezdés [b) pont bf)] c) pont cf) alpontja, a 48. (5 ) bekezdése és az 55. (2) bekezdése szerinti intézkedését a Tvt. alapján fizetést korlátozó eljárásnak minősíti, akkor az erről való döntés közlését követő hatállyal jogosult az eljárás alá

13 1 3 vont, a fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozó résztvev ő esetében a javára benyújtott fizetési megbízásnak a fizetési rendszer általi elszámolását, teljesítését átmenetileg vag y véglegesen megtiltani. A Felügyelet ezen döntéséről haladéktalanul értesíti a fizetési rendszer rendszerüzemeltetőj ét. Indokolás : Lásd a T/13080/7/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 31. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja : 203. (1) A 147. szerinti bejelentésr ől, és a 194. szerinti kivételes intézkedések megtételének szükségességéről a Felügyelet haladéktalanul értesíti az OBA-t, illetve amennyiben a kivételes intézkedés szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra,a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/10. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást 32. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Amennyiben a Felügyelet , illetve a szerinti valamely intézkedés e szövetkezeti hitelintézettel szemben került alkalmazásra, a Felügyelet err ől haladéktalanul értesíti a kötelező intézményvédelmi szervezetet is. Indokolás : Lásd a T/13080/5/11. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjeszt ő képviselője nem foglalt állást 33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (3) Amennyiben a Felügyelet szerinti intézkedése olyan szövetkezet i hitelintézetet érint, amellyel szemben a kötelez ő intézményvédelmi szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szól ó évi CXXXV. törvény alapján már rendelt el intézkedést, és az ebben foglaltak mé g hatályban vannak, a Felügyelet határozatában rendelkezik a kötelező intézményvédelmi

14 1 4 szervezet által elrendelt intézkedés hatályának fenntartása, módosítása vagy megszüntetése iránt. Indokolás : Lásd a T/13080/5/12. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t 34. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 216. (1) bekezdés b) pontjának a következő 216. (1) Az OBA feladata b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása vagya tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. (1) bekezdés[ében] a) vagy b) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén, vagy az előző szabályok érintése nélkül, amennyiben a szövetkezeti hitelintéze t végelszámolásának elhatározására a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egye s gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján kerül sor, a betétes részére a ban meghatározott kártalanítási össze g kifizetése, és Indokolás : Lásd a T/13080/5/13. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képvisel ője nem foglalt állás t 35. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 222. (1) bekezdésének a következő 222. (1) Az OBA a betétek befagyása vagy a Felügyeletnek a 33. (1) bekezdés[e] a) vagy b) pontja vagy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 17/T. (5) bekezdése alapján hozott határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bírósá g felszámolást elrendelő végzésének közzététele után a [kett ő ] három időpont közül a legkorábbiban - (a továbbiakban : a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határid ő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal. Indokolás : Lásd a T/13080/5/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást

15 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (5) Az OBA csak azzal a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú iogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény szerinti szövetkezeti hitelintézettel szemben érvényesíthet követelést, amelynél a betétet elhelyezték. Indokolás : Lásd a T/13080/5/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 37. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 228. (2) bekezdését új d) pontta l kiegészíteni javasolja: (2) Az OBA igazgatótanácsának tagjai : d) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági elnöke által kijelölt személy, Indokolás : Lásd a T/13080/5/16. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az El őterjesztő képviselője nem foglalt állást 38. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 277. (1) bekezdésének a következő 277. (1) A hitelintézet az OBA-val, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a z önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azza l kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekr ől, így különösen az OBA által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékér ől, valamint a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. [(1) bekezdés b) vagy c) pontja] alapján való visszavonása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén a 219. (1) [ (3)] bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeir ől, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthet ő formában tájékoztatja. A hitelintézet tájékoztatja a betétest arról is, hogy a ban és a 244. (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OBA által nyújtott biztosítás nem terje d ki a betétre. Indokolás : Lásd a T/13080/6/9. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért

16 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdésse l kiegészíteni javasolja : (2) A pénzügyi intézmény és az ügyfél az (1) bekezdés szerint megkötött szerződésben megállapodhat arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötne k pénzügyi és kiegészít ő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerz ődést. Az ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénziig i szolgáltatásra irányuló szerződés e törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül. Indokolás : Lásd a T/13080/4. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 40. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (2) Az e törvény hatálybalépésekor már működő hitelintézet a 121. (5) bekezdésétől eltérően június 30-ig az irányítási jogkörrel rendelkez ő vezet ő testület által elfogadott és a felügyeleti jogkörrel rendelkez ő vezető testület által ellenőrzött javadalmazási politikát i s alkalmazhat. Indokolás : Lásd a T/13080/7/14. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért 41. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 302. (2) bekezdésének a következő (2) A t a nem lakáscélú [hitel- vagy kölcsönszerz ődések] jelzáloghitel-szerződések esetén a törvény hatálybalépését követ ően megkötött szerződésekre, valamint a hatálybalépéskor már fennálló szerz ődésekre július Hét követ ően teljesítendő törlesztőrészlet, valamint devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalé k vonatkozásában is alkalmazni kell. Indokolás : Lásd a T/13080/7/15. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

17 A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új sal kiegészíteni javasolja : 313. (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgy ú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban : Szhitv.) a) 1. (1) bekezdés m) pontfában az a hitelintézetekről és a pénzügy i vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 2. számú mellékletében szövegrész helyébe az a hitelintézetekr ől és a pénzügyi vállalkozásokró l szóló évi... törvény (a továbbiakban : Hpt,) 6. (1) bekezdés 80. pontjában szöveg, b) 1. (1) bekezdés v) pontjában az a t őkemegfelelési mutatója nem éri el a Hpt.-ben meghatározott legkisebb mértéket szövegrész helyébe a nem felel meg az Európa i Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelményeknek szöveg, c) 1. (1) bekezdés z) pontjában az a Hpt. 2. számú mellékletében Vezető állású személyként meghatározott személy szövegrész helyébe az a Hpt. 6. _ (1) bekezdéséne k 122. pontjában vezető állású személyként meghatározott személy szöveg, d) 17. (5) bekezdésében a Hpt szövegrész helyébe a Hpt szöveg, e) a 17/K. (6) bekezdésében a Hpt.-ben el őírtakon túlmenően szövegrész helyébea Hpt ában előírtakon túlmenően szöveg, f) 17/K. (7) bekezdésében a Hpt.-ben szövegrész helyébe a Hpt ában szövegi g) 17/K. (8) bekezdésében a Hpt (1) bekezdésében szövegrész helyébea Hpt $ (1) bekezdésében szöveg, h) 17/K. (9) bekezdésében a Hpt. 139/A. -a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt. 139/A. (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szövegrész helyébe a Hpt a szerint fizetendő felügyeleti díj a Hpt (3) bekezdés szerinti alapdíjként kétszázezer forint szöveg, i) 17/K. (10) bekezdésében az a Hpt. 76. (1) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szövegrész helyébe az a Hpt. 83. (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény szöveg, i) 17/L. -ában a Hpt. 49. (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szövegrész helyébe a Hpt (2) bekezdésében el őírt titoktartási kötelezettsége szöveg, valamint a Hpt a szerinti szövegrész helyébe a Hpt a szerinti szöveg, k) 17/P. (2) bekezdésében az a Hpt (1) bekezdése szerint szövegrés z helyébe a Hpt (1) bekezdése szerint szöveg, valamint az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. () bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg, 1) 17/P. (5) bekezdésében az a Hpt. 2. sz. mellékletének IV/1. pontja értelmében szövegrész helyébe a Hpt. 6. (2) bekezdésének 1. pontja értelmében szöveg,

18 1 8 m) 17/R. (2) bekezdésében az a Hpt. 76. (1)-(2) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt szövegrész helyébe a Hpt 83 x(11-(2) bekezdésében és a Hpt (1 ) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt" szöveg, n) 17/T. (4) bekezdésében az a Hpt. végelszámolásra illetve felszámolásra vonatkozó szabályai szövegrész helyébe a Hpt ainak rendelkezései szöveg, o) 17/T. (5) bekezdésében az a Hpt. 30. (1) bekezdés b) pontja alapján szövegrész helyébe a Hpt. 33. (1) bekezdés a) pontja alapján szöveg, p) 17/T. (6) bekezdésében az a Hpt. rendelkezései szövegrész helyébe a Hpt ainak rendelkezései szöveg, q) 19. (2) bekezdés b) pontjában a Hpt szövegrész helyébe az a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekr ől ésa 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet negyedik rész szöveg, r) 19. (7) bekezdésében a Hpt. 176/B. -a szerint a szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt a szerint a felszámolását és a Hpt (1) bekezdés el pontja alapján a Hpt (3) bekezdés szövegrész helyébe a Hpt a szerinta szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt a szerint a felszámolását és a Hpt (1) bekezdés e) pontja alapján a Hpt (3j bekezdés szöveg " lép. (2) Az Szhitv. 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (7) Az Integrációs Szervezet és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapj a saját vagyona, bevételei, jövedelme és ügyletei után társasági nyereségadó, általános forgalm i adó helyi adó, tranzakciós illeték és egyéb illeték fizetésére nem köteles. (3) Az Szhitv. 15. (4) bekezdése a)_poa helyébe a következő rendelkezés lép : (Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget az utasításnak, vagy ne m jogszabályoknak vagy a szabályzatoknak megfelelően működik.) a) a Takarékbank Zrt. igazgatósága dönthet a szövetkezeti hitelintézet vezet ő tisztségvisel ői megbízatásának a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztés t legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat; azzal, hogy döntéséről haladéktalanu l tájékoztatja a Felügyeletet, amely intézkedik felügyeleti biztos kinevezése iránt ; (4) Az Szhitv. 15. (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (16) Az Integrációs Szervezet által szabályzatban meghatározott esetekben és célokr a a Takarékbank Zrt. az Integrációs Szervezet tagjainak eszközeit, illetve kötelezettségeit id őrő l időre átvizsgálhatja, és a 19. (5) bekezdésben szereplő megállapításokat teheti, ill. intézkedéseket alkalmazhatja.

19 1 9 (5) Az Szhitv.178. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A szövetkezeti hitelintézet kizárólag a Hpt. 3. (1) és (2) bekezdésében és a Hpt. 7. (3) bekezdésében megjelölt tevékenységeket végezheti. (6) Az Szhitv. 17/C. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Szövetkezeti hitelintézet - kizárólag szövetkezeti formában - legalább háromszázmillió forint induló részjegyt őkével alapítható. Működési formájától függetlenüla szövetkezeti hitelintézet szavatoló t őkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyed i (nem konszolidált) alapon időről-időre megállapított szint alá. Az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg az egyedi alapon megállapított szavatoló t őke meghatározásának elveit és folyamatát. (7) Az Szhitv. 17/C. (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép : (Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az (1) bekezdésbe n meghatározott szint alá süllyed vagy a 19. (13) bekezdésében meghatározott esetben, a z Integrációs Szervezet jogosult - a Felügyeletjogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, é s amennyiben a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett -, a Felügyeletet előzetesen értesítve az alábbi kivételes intézkedésekkel élni : a) előírhatja a szövetkezeti hitelintézet) ac) a pénzügyi intézmény által végzett pénzügyi szolgáltatásokra, a pénzügyi intézmén y által vállalt kockázatokra tekintettel az (1) bekezdésben írtnál magasabb, az Európa i Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 92. cikkében meghatározott tőkekövetelmények értékét elér ő vagy meghaladó egyedi tőkekövetelményt határozhat meg ; (8) Az Szhitv. 17/E. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A tagok nyilvántartását a szövetkezeti formában működ ő szövetkezeti hitelintéze t igazgatósága naprakészen vezeti, és ez tükrözi a tag vagyoni hozzájárulása összegébe n bekövetkezett változásokat is. A tagok nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza : a tag nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyj a születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaság vagy jogi személy esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és mellékletkénta tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A tagok nyilvántartása tartalmazza ezen felül a ta g felvételér ől hozott döntés számát, a tagsági jogviszony keletkezésének id őpontját, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesítés időpontját, valamint a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget ésa kifizetés id őpontját is. A tagok nyilvántartását és a részvénykönyvet és a bennük szerepl ő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja illetve a tagok nyilvántartása ésa részvénykönyv és azok mellékletei nyilvánosak a Takarékbank Zrt. szabályzatában meghatározott módon és körben. A szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a tagok nyilvántartásában illetve a részvénykönyvben történ ő minden módosításról ideértve a 17/F. (2) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés vizsgálatát is - a neki történt bejelentés t követő 3 munkanapon belül bejelentést tesz az Integrációs Szervezetnek is. (9) Az Szhitv. 17/K. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

20 20 (1) A szövetkezeti hitelintézet kötvénykibocsátásához, t őkéjének leszállításához illetve felemeléséhez a Takarékbank Zrt. kifelezett, el őzetes, írásbeli hozzájárulása i s szükséges. A Takarékbank Zrt. a 17/Q. (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást illetve akkor is, ha a tervezett intézkedés a betétese k érdekeit veszélyeztetheti. (10) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáró l szóló évi CXCVI. törvény 31. (4) bekezdésében az A 17/E. (4) bekezdésében szövegrész helyébe az A szövetkezeti hitelintézetek integrációi áról és egyes gazdaság i tárgyú iogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény e törvény 8. -ával megállapított 17/E. (4) bekezdésében szöveg lép. Megjegyzés : az ajánlás a módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítva tartalmazza. T/13080/5/ sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefüggnek: 42. és 43. Indokolás : Lásd a T/13080/5/17. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - az Előterjeszt ő képvisel ője nem foglalt állást 43. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 313. (2) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja : (2) Hatályát veszti a e) 271. fl T/13080/5/ sz. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g összefiiggnek: 42. és 43. Indokolás : Lásd a T/13080/5/18. számú módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képvisel ője nem foglalt állást Összeállította: az Országgy űlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya Budapest, december 5.

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/7037/16. szám ORSZÁGGYLLES HIVATA LA Érkezett : 2012 JuN 0 5 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől MAGYARORSZÁG KORMÁNYA CIíRSZAGG a J HIVATALA Érkezett : 2014 JuN 7 2. T/262. számú törvényjavasla t a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr!

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlé s Gazdasági bizottsága Éíkezett : 101 'NOV 27. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t iq 58 4 1A 8 0?, Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javaslat Dr. Schmitt Pál úr az Országgyűlés elnöke Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Urszaggyulés Hivatal a lrornfinyszám' 9 / '10 t(9 s' 4 Étkezett: 2015 MÁJ 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

A 39/2014. (X. 9.) MNB

A 39/2014. (X. 9.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2014. (X. 9.) MNB rendelete a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról A hitelintézetekről

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása ági, ~ j+, 0 L. 2011. évi... törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazá s biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

T/1479/36. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. Gazdasági és informatikai bizottságának. ajánlás a

T/1479/36. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. Gazdasági és informatikai bizottságának. ajánlás a T/1479/36. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Az Országgyűlés Érkezett : 2010 NOV 2 5. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának ajánlás a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek. Érvényes: 2015. július 03-tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek. Érvényes: 2015. július 03-tól Cégb. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Ikt.szám: 4131/2015. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható vállalkozói betétek Érvényes:

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/2141. szám) részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Gazdasági bizottsága ` 1 21i4AjG k Érkezett: 2e o 9. Kapcsolódó bizottsáj' A Gazdasági bizottság jelentése Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Szám: 02/279-19/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

T/1$10. számú. törvényjavasla t. az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról

T/1$10. számú. törvényjavasla t. az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1$10. számú törvényjavasla t az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Kiezészített ezvséges iavaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Kiezészített ezvséges iavaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 1 г" Ог'tc i"ьу 5г.:лТа : '-Т/ 42.6 1,,.4/ Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ёг kzzец: 2014.~ О tn о 4. Kiezészített ezvséges iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához O KSGÁCiCa z` 4L S 1`1:IVATALA T/7953/13. szám Érkezett: 2012 OKT 0. 1 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Egészségügy i bizottságána k Mezőgazdaság i bizottságána k ajánlás a

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS Olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben