Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat"

Átírás

1 Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől' szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. (10) bekezdése alapján az el őterjeszt ő megküldte Á Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módösításáról szóló, T/4824. számú törvényjavaslat és az összegz ő módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom. Budapest, június 22. Tisztelettel : alla György alelnök

2 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Alelnök : EGYSÉGES JAVASLAT A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/4824. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ El őterjesztő : Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest, június 22.

3 a Q évi... törvén y a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról 1. (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban : MFB tv.) 2. -a a következő h) ponttal egészül ki : [Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - a z átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeine k megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározot t gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen] h) európai uniós források közvetítésében és ezen feladatához kapcsolódó hitel- é s tőkefinanszírozásban, garancia nyújtásában és kezesség vállalásában ; (2) Az MFB tv. 2. k) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszer űség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeine k megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározot t gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen] k) az MFB Zrt., valamint az állam közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével m űködő gazdálkodó szervezetek hitel- és t őkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történ ő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért kezesség vállalásában ; 2. (1) Az MFB tv. 3. -a a következ ő (4a) bekezdéssel egészül ki : (4a) Az MFB Zrt. az (1) (4) bekezdésben meghatározott üzletszerű tevékenységek mellett a 8. (3) és (6) bekezdése szerinti befektetett pénzügyi eszközhöz kapcsolódó befektetési tevékenysége t is alaptevékenységként végzi. (2)Az MFB tv. 3. (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (9) Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonna k a nyilvántartásától, amely felett az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon). (3)Az MFB tv. 3. (12) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (12) Az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból ered ő szervezet i működési költségeit a központi költségvetés biztosítja.

4 (4) Az MFB tv. 3. (14) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (14) Az MFB Zrt. jogosult ellen őrizni az 1. mellékletben meghatározott, valamint a közvetlen vag y közvetett tulajdoni részesedésével m űködő gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, m űködését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttm űködésre köteles. (1) Az MFB tv. 8. (2) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : 3. (2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. (2) bekezdés b) pontjában, 102. (1) bekezdésében, 110., 112. és ában, valamint az 575/2013/EU rendelet , és cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni. A Hpt a és az 575/2013/EU rendelet cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül. (3) Az MFB Zrt. a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árut őzsdei szolgáltatóban, elszámolóház i tevékenységet végző szervezetben, központi szerződő félben, t őzsdében, befektetés i alapkezelőben, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetköz i pénzügyi szervezetben, b) a 2. -ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított vagy ilyen felada t végrehajtásával érintett gazdasági társaságban, c) a 2. -ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, január 1. napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban, d) közm űszolgáltató gazdálkodó szervezetben, e) ingatlanforgalmazó, ingatlankezel ő gazdálkodó szervezetben, fi átmenetileg, a szerzés id őpontjától számított legfeljebb hatéves id őtartamra, pénzügy i szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt felel ősségű társaságban, részvénytársaságban, g) a 2. -ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési t őkefinanszírozás céljábó l korlátolt felel ősségű társaságban, részvénytársaságban, h) az 1. mellékletben meghatározott, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságró l szóló évi XX. törvény módosításáról szóló évi... törvény hatálybalépéseko r közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével m űköd ő gazdálkodó szervezetben, valamin t i) az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter döntésében meghatározott egyéb olyan gazdálkodó szervezetben, amelyne k működése az MFB Zrt. 3. szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódik, szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést. (4) Az MFB Zrt. a (3) bekezdés g) pontja szerinti részesedésszerzés esetén közvetlenül, illetv e közvetetten legfeljebb 50%1 szavazat mérték ű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet. (2) Az MFB tv. 8. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetet t részesedésszerzése esetén, ha annak tárgya a) az I. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben fennálló, vagy annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés, b) az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés vag y 2

5 c) olyan kockázati tőkealap közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés, amely által kibocsátott t őkejegyek többsége az MFB Zrt. tulajdonában van." 4. Az MFB tv. 8/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 8/A. Az 1. mellékletben szerepl ő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdon i részesedésével m űköd ő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével m űköd ő gazdálkodó szervezetek részesedésével m űködő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem m űködik, kivéve ha a tulajdonos (alapító), illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vagy a közgy űlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségvisel ő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket július 1. napját követ ően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni. 5. Az MFB tv. 10/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 10/B. A Hpt a, a és a Ptk. 2 :47. (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki - a Hpt (3) bekezdésében és 161. (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban : Integrációs Szervezet) által a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter álta l vezetett minisztérium részére, illetve az I. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével m űköd ő gazdálkodó szervezetek által, valamint a z Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra. Az MFB tv. 13/A. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 6. (5) A jelen rendelkezéseit az I. mellékletben szerepl ő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetett tulajdoni részesedésével működ ő gazdálkodó szervezete k részesedésével m űköd ő pénzügyi intézményekre is megfelel ően alkalmazni kell. Az MFB tv. a következ ő 23. -sal egészül ki : E törvénynek az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkoz ó rendelkezéseit alkalmazni kell azon gazdálkodó szervezetekre is, amelyekben az MFB Zrt. az állam i vagyonról szóló évi CVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendele t értelmében gyakorolja az állam nevében a tulajdonosi jogokat. Az MFB tv. 8. 3

6 a) 3. (2) bekezdés d) pontjában a 2. b) és c) pontjában szövegrész helyébe a 2. b), c) és h) pontjában szöveg, b) 4. (4) bekezdésében a 2. b) c) és k) pontjában szövegrész helyébe a 2. b), c), h) és k) pontjában szöve g lép. Hatályát veszti az MFB tv. 2. melléklete Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. 4

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középválalkozásokról, fejlődésük támogatásáról Az Országgyűlés a kis- és középválalkozások tőkeerejének növekedése meleti elkötelezetség szem előt tartásával, fejlődésük

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

T/2087. számú. törvényj avasla t

T/2087. számú. törvényj avasla t MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYо I -f.уа А Érkezett * 2014 NOV 1 S. T/2087. számú törvényj avasla t а nemzetközi fejlesztési együttm űködésr ől és а nemzetközi humanitáriu s segítségnyújtásról El őadó :

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben