T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. (10) bekezdése alapján az el őterjesztő megküldte A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló, T/2087. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom. Budapest, december 8. Tisztelettel : / /1' 1 r. Gulyás Gergely elnök

2 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Elnök : EGYSÉGES JAVASLAT A nemzetközi fejlesztési együttm űködésről és a nemzetközi humanitáriu s segítségnyújtásról szól ó T/2087. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Előterjesztő : külgazdasági és külügyminiszter Budapest, december 8.

3 2014. évi... törvény a nemzetközi fejlesztési együttm űködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásró l Az Országgyűlés, Magyarország globális kihívások iránti elkötelezettségére tekintettel, a z Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az Európai Unió fejlesztéspolitikáj ára és humanitárius segélyezési alapelveire figyelemmel, a következ ő törvényt alkotja : 1. Általános rendelkezése k 1. E törvény alkalmazásában : 1. nemzetközi fejlesztési együttm űködés : a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által felállított lista alapján fejl ődő országnak minősül ő kedvezményezett partnerországoknak e törvényben meghatározott eszközök útján nyújtot t támogatás, amelynek célja a szegénység elleni küzdelem, valamint az emberi és kisebbség i jogok, a fenntartható fejl ődés, továbbá a nemzetközi biztonság és stabilitás el ősegítése, 2. nemzetközi humanitárius segítségnyújtás : a természeti és civilizációs katasztrófák által okozott humanitárius válságok, illetve komplex veszélyhelyzetek esetén az emberi élete k megmentése és a szenvedés enyhítése, az alapvet ő életfeltételek helyreállításához való hozzájárulás, a hosszú távú következmények és negatív hatások csökkentése, valamin t közreműködés a válsághelyzetekre való felkészülésben. 2. Magyarország a nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenységét nemzetköz i kötelezettségeivel összhangban, nemzeti érdekeit is tükröz ő külkapcsolatai alapján, az ország teherbíró képességének, valamint külpolitikai és külgazdasági prioritásaina k figyelembevételével valósítja meg. 3. (1) A nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenységet a segítségnyújtá s hatékonyságának növelésével, a források elszámoltatható, átlátható és nyomon követhet ő felhasználásával, a segélyhatékonyság alapelveinek figyelembevételével, valamint a végrehajtásban használt eszközök és módszerek, és az elért eredmények fenntarthatóságának biztosításával kell megvalósítani. (2) A nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenységet els ősorban a kedvezményezett partnerországokkal való kétoldalú együttműködés útján, a lehetséges hazai gazdaság- és kereskedelemélénkítő hatásokra figyelemmel kell megvalósítani. (3) A nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenység a kedvezményezett partnerországo k szükségleteihez, igényeihez és fejlesztési célkit űzéseihez illeszkedve valósul meg, és a kedvezményezett partnerországok saját erőfeszítéseit egészíti ki. 4. Magyarország a nemzetközi humanitárius jog, a nemzetközi menekültjog és a nemzetköz i emberi jogi egyezmények alapján, az európai uniós szakpolitikával összhangban nemzetköz i humanitárius segítségnyújtási tevékenységét végez. 5. (1) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás a humanitárius válsághelyzet álta l megkívánt id őtartamban, a szükségleteknek megfelel ően, a támogatott ország társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaitól függetlenül adható.

4 (2) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás során tiszteletben kell tartani az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét. 2. Tervezé s 6. A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység tervezése és a szakpolitiká k fejlesztési célú összhangja érdekében a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter az érintett minisztériumokkal együttm űködve és a civil társadalommal konzultálva legalább négyéve s id őtávra szakpolitikai stratégiát készít. A szakpolitikai stratégia meghatározza a kedvezményezett partnerországok körét és kijelöli az ágazati prioritásokat. 7. A szakpolitikai stratégia alapján a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter az államháztartásért felel ős miniszterrel együttműködve éves cselekvési tervet készít, amely a z adott költségvetési évre vonatkozóan tartalmazza a nemzetközi fejlesztési együttm űködés i tevékenység végrehajtásának ütemezését és pénzügyi tervezését, valamint a jövőben i tevékenység hatékonyságának növelésére vonatkozó javaslatot. 3. Végrehajtás és koordináció 8. (1) A központi államigazgatási szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó területeke n nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenységet folytatnak, amelyet a külgazdaság i ügyekért felel ős miniszter koordinál. (2) E tevékenységük végrehajtása során a központi államigazgatási szervek a társadalm i részvétel alapelvével összhangban együttm űködnek a civil szervezetekkel és más társadalm i partnerekkel, különösen a tudomány, a kultúra, az érdek-képviseleti szervek és a parlament i pártok képviselőivel. Az együttm űködés rendszeres tájékoztatás és konzultáció formájában valósul meg a szakpolitikához kapcsolódó jogalkotás, tervezés, végrehajtás és ellen őrzé s folyamán. (3) A központi államigazgatási szervek a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység végrehajtásába bevonnak olyan gazdasági szerepl őket, amelyek fenntartható, környezeti é s társadalmi szempontból a nemzetközi normáknak megfelel ő gyakorlatot folytatnak, és a nemzetközi fejlesztési hatékonysági elveknek, különösen az átláthatóság elvének megfelelően működnek. (4) A nemzetközi fejlesztési együttm űködési tevékenység pénzügyi és tárgyi támogatás, technikai segítségnyújtás, illetve a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvényben meghatározott eszközö k útján valósul meg. 9. (1) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációját a külpolitikáért felel ős miniszter látja el. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a Kormány álta l elfogadott nemzetközi humanitárius segítségnyújtási stratégiák és szakpolitikai koncepciók megvalósítására. (2) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtási felajánlással kapcsolatos döntéseket a külpolitikáért felelős miniszter hozza meg, figyelembe véve a nemzetközi szervezetek, valamint a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom által készített felhívásokat. 2

5 (3) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzügyi és tárgyi felajánlás révén egyarán t megvalósulhat. 10. (1) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban az alábbi szervezetek m űködhetnek közre : a) humanitárius nemzetközi, regionális és helyi szervezetek, b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, c) minisztériumok, d) Magyarország külképviseletei, e) magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek, f) Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, illetve nemzeti szervezetei, g) gazdasági szereplők. (2) Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés esetén a katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter a külpolitikáért felel ős miniszterrel együttm űködve biztosítja a humanitárius segítségnyújtással való összhang megteremtését. 11. (1) A Kormány a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenység koordinációja és a szakpolitikák fejlesztési célú összhangj a érdekében tárcaközi bizottságot működtet. (2) A külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenysé g hatékonyságának növelése érdekében a projektalapú tevékenység ellátását elősegítő ügynökséget működtet. 4. Nemzetközi fejlesztési tudatosság növelés e 12. A külgazdasági ügyekért felel ős miniszter, a külpolitikáért felel ős miniszter és a z oktatásért felel ős miniszter közreműködik a nemzetközi fejlesztési együttműködési é s nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, a fiatal generáció szemléletformálásában és az önkéntesség szerepének erősítésében. 5. Finanszírozás 13. (1) A nemzetközi fejlesztési együttm űködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység összkormányzati költségigényét a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter terjeszti elő, és az fejezeti kezelésű el őirányzatként az éves költségvetésben elkülönítésre kerül. (2) Az (1) bekezdés szerinti fejezeti kezelés ű előirányzat felhasználását a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felel ős miniszter irányítja. 6. Átláthatósá g 14. A költségvetési támogatással megvalósuló projektekr ől a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felel ős miniszter nyilvánosan hozzáférhető adatbázist vezet, 3

6 amelynek részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendele t tartalmazza. 15. A külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felel ős miniszter minden év július 31-ig jelentést készít a Kormány részére az el őző évi nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységr ől. A jelentést, annak Kormány általi elfogadását követ ően, a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felel ős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságr a hozza. 7. Záró rendelkezések 16. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nemzetközi fejlesztési együttm űködé s végrehajtásában részt vevő ügynökség feladatait ellátó szervezetet kijelölje. (2) Felhatalmazást kap a külgazdasági ügyekért felel ős miniszter és a külpolitikáért felel ős miniszter, hogy feladatkörében : a) a kedvezményezett partnerországok és az ágazati prioritások kijelölési szempontjait, b) a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáit, c) az adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát rendeletben állapítsa meg. 17. A nemzetközi fejlesztési együttm űködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtot t költségvetési támogatás vonatkozásában a) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény át, b) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (5) bekezdését és 51. -át, c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ca) 67. (1) bekezdés f) pontját, ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes adóalanynak minősül, eb) 72. -át és a 76. (1) bekezdés f) pontját az el őmin ősítő rendszerr ől szóló miniszteri rendelet alapján el őminő sített civil szervezetek esetében, cc) 73. (3) bekezdését, 78. (3) bekezdését és a 80. (4) bekezdését nem kell alkalmazni, cd) 88/A. (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beszámolót a kedvezményezett bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja. 18. Ez a törvény július 1-jén lép hatályba. 19. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 1. (5a) bekezdésének 4. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában :) 4. nemzetközi fejlesztési együttm űködés: a nemzetközi fejlesztési együttm űködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott fogalom ; 4

T/2087. számú. törvényj avasla t

T/2087. számú. törvényj avasla t MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYо I -f.уа А Érkezett * 2014 NOV 1 S. T/2087. számú törvényj avasla t а nemzetközi fejlesztési együttm űködésr ől és а nemzetközi humanitáriu s segítségnyújtásról El őadó :

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Urszaggyulés Hivatal a lrornfinyszám' 9 / '10 t(9 s' 4 Étkezett: 2015 MÁJ 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december

KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december KKM igazgatás - vizsgakérdések 2014. december 1. A központi államigazgatási szervek köre. A központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok. Az állami vezetők. [Ksztv. 1. (2) bekezdés, 5.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához [1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról

.JO r+.ww..y.{,u Mr, trományszám : IISOS~- I. Népjóléti bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról ~ J trományszám :.JO r+.ww..y.{,u Mr, IISOS~- I Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JEN 1 7. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtásáról Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben