EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ"

Átírás

1 :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte A világörökségróz szóló évi LXXVII. törvény módosításáról szóló, T/5053. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom. Budapest, június,a". Dr. Gulyás Gergely elnök

2 OR Z Törvényalkotási bizottsága Elnök : EGYSÉGES JAVASLAT A világörökségről szóló évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ El őterjeszt ő : Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, június,; ".

3 2015. évi... törvény a világörökségről szóló évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általáno s szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáró l 1. A világörökségről szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Vötv.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak a korábban hozott miniszter i döntéssel, határozattal vagy a kulturális örökség védelmér ől szóló évi LXIV. törvény alapján védetté nyilvánított és ekként kulturális örökségi védelmet élvez ő terület, vagy a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján védett, védetté nyilvánított vagy kijelölt országos jelentőség ű védett természeti terület, vagy országos jelent őségű védett természeti terület védőövezete nyilvánítható. A világörökségi vagy a világörökség i várományos területté nyilvánítás a már fennálló védettségen túl az e törvényben foglalt kivételekkel további oltalmat nem keletkeztet. 2. A Vötv pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek : (E törvény alkalmazásában :) 7. Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke : a kiemelked ő kulturális örökségi vagy természeti értékei alapján a Világörökség Jegyzékbe való felterjesztésre kiválasztot t helyszíneknek, azok indokolt esetben javasolt véd őövezeteinek és azok lehatárolásainak a kulturális örökség védelméért felel ős miniszter rendeletében kihirdetett jegyzéke ; 8. várományos helyszín javasolt védőövezete : a várományos helyszín indokolt esetben kijelöl t olyan környezete, a) amely kiemelkedő egyetemes értékének sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét biztosítja, b) amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmér ől szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, illetve jelöltek ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvez ő terület, országos jelent őségű védett természeti terület vagy annak védőövezete ; 9. várományos terület: a várományos helyszín és annak javasolt véd őövezete. 3. (1) A Vötv. 4. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körébe n különösen az alábbi tevékenységet végzi :] c) el őkészíti a világörökségi területek, valamint a Kormány döntése alapján a Világöröksé g Jegyzékbe javasolt várományos területek világörökségi kezelési tervét (a továbbiakban : világörökségi kezelési terv), kezdeményezi annak felülvizsgálatát, illetve szükség esetén módosítását, valamint ellátja az ebb ől ered ő egyéb feladatokat;

4 (2)Vötv. 4. (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körébe n különösen az alábbi tevékenységet végzi :] f) négyévente beszámol a Kormánynak és az Országgy űlésnek a világörökségi területek állapotáról és az Egyezményb ől ered ő feladatok ellátásáról ; (3)Vötv. 4. (2) bekezdése a következő 1)-m) pontokkal egészül ki : [A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körébe n különösen az alábbi tevékenységet végzi :) 1) gondoskodik a hazai Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékének vezetésér ől, m) Kormányrendeletben kijelölt szerv útján gondoskodik a világörökségi és a világörökség i várományos területek adatainak nyilvántartásáról. A Vötv. 4/A. (1) (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : 4. (1) A kulturális örökség védelméért felel ős miniszter, vagy ha a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték és a világörökségi terület egész e védett természeti területen van, úgyszintén, ha az állami tulajdonban álló vagyonelem ( a továbbiakban: állami vagyonelem) kizárólag természetvédelmi oltalom alatt áll, a természe t védelméért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: védelemért felelős miniszter) hivatalból, továbbá az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a világörökségi helyszínen m űködő világörökségi gondnokság kérelmére megvizsgálja a világörökségi területen lev ő, állami vagyonelem használatát és hasznosítását. Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelked ő egyetemes értéke természeti érték is, vagy az állami vagyonelem természetvédelmi oltalo m alatt is áll, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a vizsgálatot a természet védelméért felel ős miniszter közreműködésével folytatja le. (2) Ha a védelemért felelős miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általáno s szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti hatósági eljárásában megállapítja, hogy a z állami vagyonelem használata vagy hasznosítása nem felel meg a 3. (3) (4) bekezdésében foglalt követelményeknek, közigazgatási hatósági határozatban kötelezi az állami vagyonelemet használó vagy hasznosító természetes személyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó szervezetet arra, hogy a vagyonelemet 30 napo n belül az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv birtokába adja. A határozat jogerőssé válásával egyidej űleg az állami vagyonelem használatára, illetve hasznosítására vonatkozó, a határozat jogerőssé válása id őpontjában érvényes jogviszony a törvény erejénél fogv a megszűnik. A védelemért felel ős miniszter a határozatában döntését a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja. (2a) Ha a (2) bekezdés szerinti hatósági eljárás jelent ős számú ügyfelet érint, akkor a védelemért felelős miniszter az ügyféllel a miniszter által vezetett minisztérium honlapján hirdetményi úton is kapcsolatot tarthat. 2

5 5. A Vötv. 5. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5. A kulturális örökség védelméért felel ős miniszter más feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve ellátja a várományos területtel kapcsolatos állami feladatokat, így különösen : a) kiválasztja a várományos helyszíneket, b) bejelenti a várományos helyszíneket a Központhoz, c) ötévente felülvizsgálja a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét, d) a c) pont szerinti felülvizsgálat eredményére is figyelemmel javaslatot tesz a Kormán y részére a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínre (a továbbiakban : a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín), e) gondoskodik a Kormány döntése alapján a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín és javasolt véd őövezete világörökségi kezelési tervének elkészítéséről és világörökségi gondnokságának kijelölésérő l, J) intézkedik a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín Világörökség Jegyzékbe történ ő jelöléséről, valamint g) gondoskodik a kiemelked ő kulturális örökségi és természeti értéket hordozó öröksé g megismerését, fejlesztését és bemutatását el ősegítő köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztő programok kidolgozásáról és végrehajtásáról. 6. (1)A Vötv. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése, és a fennmaradást nem veszélyeztető hasznosíthatósága érdekében a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a világörökségi területek világörökségi kezelési tervét a Kormán y rendeletben hirdeti ki. (2)A Vötv. 8. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Amennyiben a világörökségi helyszín vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték és a világörökségi helyszín vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín területének egésze védett természeti területen van, a természetvédelmi kezelési terv az (1) bekezdés szerinti világörökségi kezelési tervne k minősül. A Vötv. 9. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : 7. (1) A hatósági eljárásokban hatóságként eljáró vagy közrem űködő örökségvédelmi és természetvédelmi hatóság a világörökségi helyszínek és a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín által hordozott kiemelked ő egyetemes érték megőrzése érdekében a világörökségi területen vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszínen és védőövezetében az e törvényben és a világörökségi kezelési tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényr e juttatni. 3

6 (2) Amennyiben a világörökségi területet és a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszínt é s védőövezetét érint ő restaurálási, helyreállítási, fejlesztési és építési, bányászati tevékenységr e és művelési ág megváltoztatására irányuló kérelem esetében szakért ői vélemény beszerzés e szükséges, az eljáró hatóság a saját költségei terhére jogszabályban meghatározott, a védelem jellege szerinti szakértőt rendel ki, vagy kikéri a miniszter világörökségi feladatai t segít ő, kormányrendeletben meghatározott szerv véleményét." 8. A Vötv a helyébe a következő rendelkezés lép : 10. (1) A világörökségi helyszín, valamint a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín által hordozott kiemelked ő egyetemes érték meg őrzését szolgáló kezelés 7. -ban foglalt feladatainak világörökségi kezelési terv alapján történ ő ellátására ha azt külön jogszabál y nem utalja más szerv hatáskörébe helyszínenként egy világörökségi gondnokság m űködik. (2) A világörökségi gondnokság olyan, az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyeteme s értékének jellegéhez köt ődő tevékenységű, jogi személyiséggel rendelkez ő szervezet így különösen költségvetési szerv, helyi önkormányzat, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, amelynek tevékenysége kiterjed a világörökség i érdekek képviseletére, a kiemelkedő egyetemes érték védelmére, valamint m űködési területe magában foglalja a világörökségi területet vagy annak jelent ős részét. A Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín esetében a világörökségi gondnokság közrem űködik az 5. f) pontja szerinti feladat ellátásában. (3) A kulturális örökség védelméért felel ős miniszter a világörökségi gondnokságo t világörökségi helyszínenként, valamint a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín esetében a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével választja ki. A világörökségi gondnokság megbízása visszavonásig, de legfeljebb hét évre szól, amely meghosszabbítható. (4) Amennyiben a világörökségi helyszín, valamint a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, és a világörökségi helyszínt teljes egészében lefed ő országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozóan külö n jogszabály természetvédelmi kezelésért felel ős szervet jelöl ki, úgy ez a szerv látja el a kezelés 7. -ban megjelölt feladatait. (5)Amennyiben külön jogszabály a világörökségi terület, valamint a Világörökség Jegyzékb e jelölendő helyszín és véd őövezete egy részének kezeléséért felel ős szervet jelöl ki, úgy a (3 ) bekezdés alapján kiválasztott világörökségi gondnokság köteles ezzel a szervvel együttműködni. 9. A Vötv. 12. (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki : (Az állam a központi költségvetésből finanszírozza az alábbi feladatokat.) e) a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín jelölésének költségeit. 4

7 10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki : (6a) Nem minősül birtoklásban történő jogalap nélküli háborításnak, illet őleg mások, különösen a szomszédok szükségtelen zavarásának vagy jogaik gyakorlás a veszélyeztetésének a jelent ős tömeget mozgató, nemzetgazdasági, turisztikai, kulturális, szabadidős vagy sport szempontból kiemelkedő jelentőségű rendezvény vagy esemény zajkibocsátása, ha a jogszabályban, illet őleg az arra vonatkozó hatósági engedélyben meghatározott zajkibocsátási határértéket nem lépi túl. 11. A Vötv. a) 3. (3) és (4) bekezdésében a várományos szövegrész helyébe a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos szöveg, b) 7. (2) bekezdés b) pontjában a világörökségi területek világörökségi kezelési terveinek szövegrész helyébe a világörökségi területek vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszín világörökségi kezelési terveinek szöveg, c) 8. (4) bekezdésében a várományos területen szövegrész helyébe a Világöröksé g Jegyzékbe jelölendő helyszín területén szöveg, d) 8. (6) nyitó szövegrészében a világörökségi kezelési tervben szövegrész helyébe a világörökségi területek világörökségi kezelési tervében szöveg, e) 8. (6) bekezdés b) pontjában a várományos terület szövegrész helyébe a Világöröksé g Jegyzékbe jelölendő helyszín szöveg, J) 8. (6) bekezdés c) pontjában a várományos területet szövegrész helyébe a Világörökség Jegyzékbe jelölend ő helyszínt szöveg, g) 11. -ában a tervtanácsok szövegrész helyébe a tájegységi tervtanácsok szöve g lép. Hatályát veszti a Vötv. 12. a) 8. (5) bekezdése, b)9. (3) (5) bekezdése, c) 14. (3) bekezdése. 13. Nem lép hatályba a Vötv. 14. (1) bekezdésj) pontja. 14. Ez a törvény a kihirdetését követ ő első hónap els ő napján lép hatályba. 5

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását

1. А bizottság а törvényjavaslat 3. (3) bekezdésének а következ ő módosítását а ia а 1ieC312tC1y ::2,+ +.' г : 1 I л tb~ v I J Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ёkе zесг : % с 1 %S Z а Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30 VÖMNB_2012_1_02 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 10.30 A napirend 2. pontja: A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a Világörökségről

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Érkezett : 2014 DEC 8.

Érkezett : 2014 DEC 8. V КV/J! R( MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2014 DEC 8. T/2329. szám ú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáró l Előadó : Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 24., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XIV. törvény Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben