PEDAGÓGIAI PROGRAM január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014 január"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 január

2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM Bevezetés A pedagógiai program célja, jogszabályi alapja Az iskola önmeghatározása A pedagógiai program elkészítésének szakmai háttere Az iskola bemutatása, adatai, specifikumai, személyi és tárgyi feltételei Az iskola szerkezete, leírása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az iskolai egészségnevelés céljai Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok és programok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formája A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Belső vizsgák Osztályozó vizsgák Javító vizsgák Érettségi vizsgák A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Az otthoni, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

3 HELYI TANTERV A választott kerettanterv A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A középfokú nevelés-oktatás alapozó szakasza: 5-6. évfolyam A középfokú nevelés-oktatás fejlesztő szakasza: évfolyam A középfokú nevelés-oktatás orientáló szakasza: évfolyam Általános fejlesztési területek a NAT alapján A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei A közösségi szolgálat A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, magatartás és szorgalom minősítésének elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása egészen a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A környezeti nevelési elvek A környezeti nevelés céljai Tanulásszervezési és tartalmi keretek A tanórákon megvalósuló tevékenységek Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek A tanórán kívüli foglalkozások keretei között végzett tevékenységek Az iskolai környezet ökológiai fenntarthatóságának érdekében szervezett tevékenységek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések AZ EGYES TANTÁRGYAK TANTERVEI... 47

4 NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés 1.1. A pedagógiai program célja, jogszabályi alapja A pedagógiai program célja a köznevelési intézményben zajló nevelési és oktatási tevékenységek rendszerének meghatározása. Minden az intézményben dolgozó vezetőre, pedagógusra, pedagógiai munkát segítő személyre és egyéb dolgozóra vonatkozik, szabályainak megtartása kötelező. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 26. -ában meghatározott felhatalmazás alapján történik. Magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet is. A célok és feladatok, tevékenységek és folyamatok összehangoltságát, gördülékenységét szolgálja. A pedagógiai program létrehozásának jogszabályi alapja: Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról még hatályban lévő rendelkezései évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének irányelve kiadásáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről. Pedagógiai programunkat 2013 márciusában igazítottuk az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára kiadott kerettantervéhez. A pedagógiai programot a Kempelen Farkas Gimnázium nevelőtestülete készítette és fogadta el, az iskola igazgatója hagyta jóvá. A pedagógiai programot az iskolaszék, a diákönkormányzat, a szakmai munkaközösség véleményezte és fenntartónk, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ellenőrizte. A pedagógiai program ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatosan a évi CXC. törvény 83. -ában meghatározott jogszabályoknak megfelelően járunk el. NEVELÉSI PROGRAM 4

5 A program mindenki számára megtekinthető a gimnázium honlapján (www.kfg.hu) és a könyvtárában Az iskola önmeghatározása Iskolánk általános képzést nyújtó tehetséggondozó középiskola, amelynek tanulói 10 éves koruktól kezdve 18 éves korukig egy intézményen belül, a nyolc osztályos szerkezetnek megfelelő helyi tanterv alapján készülnek fel a középszintű és emelt szintű érettségi vizsgákra. Gimnáziumunk célja, hogy diákjaink bekerüljenek a felsőoktatási intézményekbe, ott megfelelően helytálljanak, ezután sikeresek legyenek a munka világában A pedagógiai program elkészítésének szakmai háttere A gimnázium az es tanévben kezdte meg működését. Az iskola alapítását a Művelődési Minisztérium és a XXII. kerületi Tanács közösen támogatta. A legfőbb cél az volt, hogy a XXII. kerületben is megteremtődjenek a nyolcosztályos gimnáziumi képzés feltételei. A Németh László Nyolcosztályos Gimnázium és ez az iskola volt a főváros első két ilyen jellegű oktatási intézménye. A Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium pedagógusai az induláskor arra vállalkoztak, hogy iskolakísérlet formájában maguk készítik el a nyolcévfolyamos iskola pedagógiai koncepcióját, tanterveit és taneszközeit. Az iskola pedagógiai programja tehát az elmúlt huszonhárom év fejlesztő munkáján és gyakorlati tapasztalatain is alapul. A pedagógiai program folyamatos korrekciói során figyelemmel kísértük a NAT alakulásának folyamatát, az ott megfogalmazott változásokat beépítettük iskolánk programjába. Ebben a szellemben alakítottuk ki a nyolcéves folyamat fejlesztési szakaszait (5-6; 7-10; ), s az egyes szakaszokban követendő fő feladatokat. Szintén megegyezik a NAT-tal az egész program alapvető célkitűzése, a minél teljesebb, az egyéni adottságoknak megfelelő személyiségfejlesztés. Általánosan a továbbtanulásra felkészítő iskolánk a NAT által is fontosnak tartott területeket emelte ki, nevezetesen a kommunikációs készség fejlesztését (idegen nyelvek, informatika). Mindezt úgy, hogy nemzetükhöz és az európai kultúrához egyaránt kötődő, nyitott és toleráns szemléletű diákokat neveljünk, akik képessé válnak új ismeretek megszerzésére. Helyi tantervünkben éltünk a kerettanterv adta lehetőségekkel: páratlan és páros évfolyamok között átcsoportosítottunk tananyagokat. Tantárgyi programunk összhangban áll a NAT és a kerettanterv korszerű műveltségképével, illetve a tanulói önállóságot és aktivitást előtérbe állító pedagógiai elvekkel Az iskola bemutatása, adatai, specifikumai, személyi és tárgyi feltételei A Kempelen Farkas Gimnázium január 1-jével állami fenntartásba került. Az állam a fenntartói feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban KLIK) jelölte ki. Az iskola önálló költségvetési státusza megszűnt. Az intézmény a KLIK-be történő beolvadással létrejött számú jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Neve: Kempelen Farkas Gimnázium Székhelye: 1223 Budapest, Közgazdász u Telephelyei: Tagintézménnyel, telephellyel nem rendelkezik. Fenntartó szerv neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó szerv címe: 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény OM azonosítója: Működtető szerv neve és székhelye: Budafok-Tétény Budapest XXII. Önkormányzat 1221 Budapest, Városház tér 11. NEVELÉSI PROGRAM 5

6 1.5. Az iskola szerkezete, leírása Az iskola nyolcévfolyamos gimnáziumként működik, felvételt csak 5. évfolyamon hirdet, más évfolyamokra csak különbözeti vizsgával nyerhetnek felvételt a tanulók. Minden évfolyamon két osztály indul. Az A osztály angolt tanul első idegen nyelvként, a B osztály németet tanul első idegen nyelvként. 9. évfolyamtól tanulják a diákok második idegen nyelvüket, ami az A osztálynak a német, a B osztálynak az angol nyelv. 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nyolcosztályos gimnáziumunk hatékony oktatási formát nyújt a szellemi pályára készülő tanulóknak. A felvételi vizsga alapján felvett, jó képességű, érdeklődő tanulókat adottságaiknak megfelelő követelmények és ütem szerint, illetve a nekik leginkább megfelelő tanulási formák közepette oktatjuk. Lehetőség nyílik e képzési forma keretében arra, hogy az egyes tudomány- és művészeti ágakról az átlagosnál szélesebb és mélyebb ismereteket szerezhessenek az ide járó tanulók. Az iskola tanárai egy nyolcéves tanulási folyamatban gondolkodhatnak. Ez hatékony pedagógiai munkára ad lehetőséget a tanulási képességek fejlesztése, a kultúrához való pozitív viszony kialakítása, az alkotásra nevelés és az egészséges életmódra szoktatás terén. A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek és képességek elsajátítása szempontjából az is kedvező, hogy az itt tanuló gyerekek 10 éves koruktól kezdve gyakorlatilag már azzal a szemlélettel, azokkal a fogalmakkal és azoknak az általános elvárásoknak megfelelően tanulják az egyes tantárgyak ismeretanyagát, amelyek a középiskolában is érvényesek. Az itt tanuló gyerekek fokozatosan emelkedő követelményeknek megfelelve, ismereteiket összefüggésekben és rendszerben átgondolva, inspiráló iskolai környezetben fejlődhetnek és készülhetnek fel a továbbtanulásra. Célunk a középiskolai évek alatt a személyes boldoguláshoz nélkülözhetetlen, élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása, valamint a folyamatosan változó világban való eligazodás képességének fejlesztése. 3. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés A Nat 2012-ben megfogalmazott kulcskompetenciafejlesztés szerves része az iskolai nevelői-oktatói munkánknak. Célunk, hogy olyan tanulókat neveljünk és képezzünk, akik a haza, az Európai Unió cselekvő állampolgáraiként gyorsan alkalmazkodnak a mordern világ felgyorsult változásaihoz, elvárásaihoz, munkájukkal segítik és az élethosszig tanulási képességük kiépítésével, hatékonyan szolgálják a tudásalapú társadalomunkat. Tudjuk, hogy az egységesülő felsőoktatási és munkaerő-piaci európai folyamatokba diákjaink csak akkor kapcsolódhatnak be sikeresen, ha rendelkeznek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyeket a tagállamok ma már mindenütt elvárnak. A kulcskompetenciák a munkába álláshoz, az élethez és a korszerű műveltség megszerzéséhez nélkülözhetetlen alapvető képességek, ezek segítik az egyéni célkitűzések elérését, a megszerzett tudás többszöri megújítását, megalapozzák az élethosszig való tanulást. Az egyének csak ezek birtokában válhatnak kiegyensúlyozott, környezetük iránt nyitott, aktív állampolgárrá. A tanítás-tanulás folyamatában ezért arra törekszünk, hogy tanulóinkat az ismeretek átadása közben valós társadalmi igényekre készítsük fel. Ezért azokat a képességeiket fejlesztjük, amelyekkel önálló életükben sikeressé válhatnak. Célunk, hogy az együttműködés, a kezdeményezőképesség, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás, a kockázatértékelés és a döntéshozatal fejlesztése révén kialakuljon bennük a változó NEVELÉSI PROGRAM 6

7 viszonyokhoz való gyors és hatékony alkalmazkodás képessége, az aktív társadalmi szerepvállalás igénye. A helyi programban kialakított tantárgyi struktúránk összhangban áll a nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal. A tantárgyi alapelvekben, célokban, illetve a fejlesztési követelményekben leírtak megvalósításával a program biztosítja a sikeres önmegvalósításhoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítását. Ezek a következők a Nat 2012 elvárásai szerint: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció (angol és német nyelven) Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség A hatékony, önálló tanulás A kompetencia összetett fogalom: alapvetően értelmi alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne emocionális tényezők, motivációs elemek. A kompetenciák kevésbé tartalomfüggőek, ezért mindegyik fejlesztésében a tantárgyak összességének kell részt vállalnia. Programunkban a képességfejlesztésnek három csomópontja van, ezek a következők: a tanulási képességek fejlesztése (kommunikáció, problémamegoldás), a szociális, állampolgári képességek fejlesztése (együttműködés, szolidaritás), a kulturális tudatosság körébe tartozó képességek fejlesztése (kulturális élmények befogadása, feldolgozása). A kilenc kulcskompetenciából álló keretrendszeren belül a fő hangsúlyt az információs és kommunikációs technológiák megismertetésével a tanulás képességének erősítésére helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási képességek fejlesztése során a tanulók lépésekre lebontott, később is jól hasznosítható algoritmusokat kapjanak. Ezek a minták az élethosszig való tanulás során jól hasznosítható tudástranszfert biztosítanak. Az új ismeretek tanítása közben arra törekszünk, hogy tanulóink kapcsolatokat keressenek az új és a már ismert tananyagtartalmak között. Célunk az új tudás előzetes ismeretekbe való integrálása, a tanultak életszerű helyzetekben való alkalmaztatása. Tudatosan törekszünk egy téma, probléma sokoldalú megközelítésére, a különböző forrásokból megszerzett tudáselemek rendszerezésére. Arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy a megismert modellek, összefüggések és szabályszerűségek továbbgondolása és alkalmazása révén mélyítsék el és gyarapítsák tudásukat. A kompetenciafejlesztés során az eredményesség érdekében kihasználunk minden, a tanulók életkorából és személyes helyzetéből fakadó motivációs lehetőséget. A tanulást a tanulók életvilágából vett vagy azzal kapcsolatba hozható példákkal segítjük. A diákokat beavatottá tesszük a tanulási folyamatokban. A közvetített értékek révén énképüket, önismeretüket fejlesztjük. A tanórai foglalkozások keretében szorgalmazzuk a társas feladatmegoldásokat, emellett a tanultakhoz kapcsolódó nyomtatott és digitális ismerethordozók ajánlásával fejlesztjük önálló ismeretszerzési képességeiket. A képességfejlesztést változatos tevékenységformák segítik (szövegelemzések, térképelemzések, példamegoldások, kísérletek, rajzos feladatok, prezentációk készítése; a fejlesztő és orientáló szakaszban már évfolyamdolgozatok és projektmunkák készítése). NEVELÉSI PROGRAM 7

8 A tanulási képességek fejlesztése természetesen minden tantárgy feladata, mégis az alapozó és fejlesztő szakaszban egyes tantárgyak egy-egy területen ebben kiemelt szerepet vállalnak (a tanulástechnika, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az idegen nyelvek, az informatika és a természettudományi tantárgyak). Az ötödik évfolyamon a tanulástechnika tantárgy a tanulási képességek fejlesztésével csökkenti a különböző iskolából érkezett diákok tanulási képességei közötti különbségeket, ezzel erősíti a motivációt és az esélyegyenlőséget. Tudatosítja a tanulókban a tanulási folyamat megszervezésének fontosságát, hasznos tanulási technikákat gyakoroltat, fejleszti a figyelemkoncentrációt. A magyar nyelv és irodalom tantárgy keretén belül a kommunikációs képességek fejlesztése a szövegértés és szövegalkotás középpontba állításával történik. Fontos feladat az önkifejezés képességének elérése, a kritikai gondolkodás erősítése, a kiírt íráskészség és a helyesírási biztonság megteremtése. A könyv- és könyvtárhasználati órák az önálló feladatok megoldásához szükséges információszerzési technikákkal ismertetik meg a tanulókat. Az anyanyelven történő tanulási képesség erősítése mellett az angol és német nyelv oktatása keretében kiemelten fejlesztjük az idegen nyelvi kompetenciát. Ez az olvasott és hallott szöveg értését, az idegen nyelven történő írásbeli és szóbeli szövegalkotást jelenti. A tantárgy a párban és csoportban végzett munkáltatás során fejleszti a szociális képességeket, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és képességét. Az országismereti anyagrészek feldolgozásakor erősítjük az interkulturális képességeket, azaz a saját és idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának és a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtésnek a képességét. Az Európai Unióba való integrálódásunk következtében kiemelten fontosnak tartjuk a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való képességek elsajátítását. Az informatika tantárgy keretében a tanulók először a digitális írástudás alapjaival ismerkednek meg. Ezt követően a fejlesztés legfontosabb célkitűzése az, hogy korábbi tudásukat új helyzetekben is képesek legyenek alkalmazni. A tudástranszfer képessége nélkülözhetetlen a technológiai fejlődés mai üteme mellett. A matematika területén a matematikai eszközhasználat, azaz a biztonságos szám- és műveletfogalom, a számolási készség, a mérések, mértékváltások, a sík- és térbeli tájékozódás, a logika, a problémamegoldás kerül előtérbe. A természettudományi kompetenciák területén a valószínűségi szemlélet megalapozása, a problémamegoldás és kritikai gondolkodás fejlesztése történik legintenzívebben. Az egyes területeken csoportbontással is növeljük az egyéni képességek fejlesztésének hatékonyságát (a hatodik évfolyamon az anyanyelvi órát bontjuk, az idegen nyelvi órákat, a matematikát és az informatikát minden évfolyamon csoportbontásban tartjuk). Emellett a technikai feltételeket folyamatosan javítjuk (az Internet elérhetőségének biztosításával, az iskolai számítógépes hálózat kiépítésével, fejlesztésével, a könyvtárfejlesztéssel). A képességfejlesztés második kiemelt területe a szociális kapcsolatok és állampolgári kompetencia fejlesztése. Az osztályfőnöki órák és a történelem, társadalomismeret, földünkkörnyezetünk (földrajz) tantárgyak keretén belül a társadalomban és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képességét fejlesztjük. A hangsúlyt az európai és nemzeti azonosságtudat kialakítására, az emberi jogok tanítására, az aktív állampolgári magatartás fontosságára helyezzük. Sokszínű világban élünk, társadalmunkat különböző etnikai, vallási és kulturális közösségek építik fel, közösségünk részei a kisebbségben, hátrányos helyzetben vagy fogyatékkal élők is. Ezért erősítjük nemcsak a toleranciát, hanem az elfogadói, támogatói attitűdöt, a szolidaritást. A társas feladatmegoldások a rugalmasságot, a vitakészséget, a kooperatív tanulási technikák a problémaérzékenységet, a tervezési és döntési képességeket és a másokkal való kapcsolatépítés képességét fejlesztik. A csoportmunkában NEVELÉSI PROGRAM 8

9 való együttműködés a tanulóknak jól hasznosítható mintákat ad a konfliktuskezeléshez és megoldáshoz. Képességfejlesztésünk harmadik csomópontja a kulturális élmények befogadását és feldolgozását segítő kulturális tudatosság kialakítása. Az emberiség kulturális örökségét nemcsak a művészeti, hanem a természettudományi tantárgyak is gazdagon közvetítik. A klasszikus értelemben vett műveltséget az irodalom tantárgy mellett a filozófia, énekzene, rajz és vizuális kultúra tantárgyak, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a tánc és dráma modulok közvetítik. Ezek keretein belül változatos, az alkotóképességet előtérbe helyező munkaformák segítik a tanulók énképének, önismeretének kialakulását. Célunk az esztétikai érzék fejlesztése, az önkifejezés, a nyitottság, az elképzelések, és érzések kreatív kifejezési képességének erősítése. Fejlesztjük a manuális képességeket, a térérzékelést, térlátást, a viszonyítási képességeket. 4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség kialakulását külső és belső tényezők, környezeti és pedagógiai hatások együttesen befolyásolják. A személyiség kialakulására a biológiai jellemzők mellett (ösztönök, alkati tényezők) döntő hatással van a szűkebb és tágabb társadalmi környezet (a felnőttek és a kortárscsoportok). Végső soron az onnan érkező, beépülő heteronóm erkölcsi tartalmak alakítják, formálják a személyiséget. A szocializáció folyamatában a játék, a tanulás és a munka során megy végbe a személyiség önállósulása, autonómmá válása, az öntudat és jogtudat kialakulása. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy a gyermekkori függőséget a serdülőkorban egy természetes és egészséges, bár a környezet számára sokszor nehezen megélhető - önállósulási folyamat váltsa fel. Ebben a változásban az értelmi tényezőknek (észlelésnek, emlékezésnek, képzeletnek, gondolkodásnak) döntő szerepe van. A pedagógus kötelessége, hogy tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességeit, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét. A tanulók sikereik és kudarcaik sorozatán keresztül érlelik és alakítják ki saját egyedi személyiségüket. Az iskolai nevelésnek a helyes önértékelés és énkép kialakításában nagy szerepe és felelőssége van. A nevelés nemcsak a közösségfejlesztő formákat erősíti, hanem az értelmi nevelésen, az esztétikai nevelésen és az egészséges életmódra nevelésen keresztül az egyén fejlődését, boldogulását, sikerességét elősegítő önfejlesztő magatartás- és tevékenységformákat is. Célunk ezért az, hogy a szülőkkel együttműködve művelt, szűkebb és tágabb környezetük iránt nyitott, érdeklődő, testileg-lelkileg harmonikusan fejlődő, önmagukkal szemben morálisan is igényes fiatalokat neveljünk. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az alábbi értékeket szeretnénk kiemelten közvetíteni, illetve érvényesíteni pedagógiai munkánkban: a tudás értékének kiemelése (informáltság, tájékozottság) a tanulás megszerettetése, az egyéni teljesítmény elismerése, az alkotó ember tisztelete, pontosság és igényesség a munkában, kitartás, felelősségtudat, nyitottság új ismeretek befogadására (az önképzés képessége, rugalmas reagálás a környezet változásaira), őszinteség, becsületesség, a kulturált személyes megjelenés, a környezetre irányuló esztétikai tevékenység ösztönzése, az egészséges életmód kialakítása (a testi és lelki egészség fontossága, a sport, humor, játék és vidámság szeretete, helyes táplálkozási szokások kialakítása, stb.). NEVELÉSI PROGRAM 9

10 A pedagógusok személy szerint felelősek a rájuk bízott tanulók személyiségének fejlesztéséért. A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon oktató munkájukkal, személyes példamutatásukkal is az iskola nevelési céljait valósítják meg. Az egy osztályban tanító tanárok közösségének munkáját az osztályfőnök koordinálja, akinek az osztályfőnöki órák keretében kiemelt lehetősége nyílik a nevelési programban is megfogalmazott értékek közvetítésére. A tanév során az őszi és tavaszi team-értekezleteken az egy osztályban tanító tanárok a problémafeltárás és problémamegoldás érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatokat is megbeszélik. A pedagógusok kötelesek a szülőket az őket érintő kérdésekről tájékoztatni, a tanulók személyiségfejlesztésében a szülőkkel érdemben együttműködni. 5. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az iskolai egészségnevelésben az iskola valamennyi pedagógusának és alkalmazottjának összehangolt munkájára van szükség. A belső források mellett az igénybe vehető külső segítő kapcsolatokat is számba kell venni. Az iskolavezetés elkötelezett az egészségnevelési programok kidolgozása, minőségi megvalósítása iránt, a programok végrehajtásához anyagi forrásokat keres. Az iskola minden tanárának feladata, hogy szerepet vállaljon az egészségvédelmi munkában hatást gyakoroljon a tanulók egészségtudatos és későbbi életvitelét meghatározó magatartásának kialakulására. Ezt saját tantárgyaikba beépítve valósítják meg. A természettudományos tantárgyak oktatói - a helyi tantervben meghatározott módon - a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtésével szervezik a tanulási folyamatokat. A testnevelők a felmért tanulói igények alapján a délutáni sportköri foglalkozások keretében is biztosítják a mindennapi testedzés lehetőségét. Az osztályfőnöki munkacsoport tagjai az osztályfőnöki tematikában megfogalmazott tartalmak feldolgozásával közvetlenül formálják a tanulók szemléletmódját, egészségkultúráját. Munkájukat a védőnő az évfolyamokra lebontott program alapján előadások tartásával, versenyekre való felkészítésben nyújtott szakmai segítséggel támogatja. Az iskolaorvos a védőnővel együtt biztosítja a tanulók iskolaegészségügyi ellátását. Elvégzik az életkorhoz kötött, a tanulók testi, érzelmi és intellektuális fejlődését is nyomon követő vizsgálatokat. A szűrővizsgálatok a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére irányulnak. Szaktudásukkal az iskola vezetésével egyeztetve közreműködnek a közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Szükség esetén a tanulókat elsősegélyben részesítik. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feltárja tanulók fejlődését veszélyeztető körülményeket, segít azok megelőzésében, megszüntetésében. Közreműködik az általános prevenciók megszervezésében, kiemelten az iskolai drogstratégia megvalósításában. A diákönkormányzatot segítő tanár a diákokkal való napi kapcsolata révén ösztönzi az egészséges és kiegyensúlyozott életvezetéshez kapcsolódó diákprogramok létrejöttét. Az adminisztratív és technikai dolgozók részt vállalnak a programok technikai feltételeinek biztosításában, az egészséges iskolai környezet fenntartásában. Munkánkban támaszkodunk a szülők együttműködésére is Az iskolai egészségnevelés céljai A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó biológiai pszichohigiénés életmóddal kapcsolatos tennivalókat, az egészséges életvitelhez szükséges képességek elsajátításának fontosságát. Fontos, hogy megismerjék az egészségre káros szokások biológiai, pszichés és társadalmi összetevőit (alkoholfogyasztás, dohányzás, NEVELÉSI PROGRAM 10

11 inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás). Célunk, hogy tudatosuljanak bennük a társas kapcsolatok egészségi - etikai kérdései. A megismert értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok és programok A természettudományi tárgyak felelőssége, hogy fejlesszék, biztosítsák az egészséges életmóddal kapcsolatos biológiai, kémiai, fizikai ismereteket. A biológia tantárgy különösen fontos szerepet játszik abban, hogy az egészséghez való pozitív viszony kialakuljon a gyerekekben. Szükséges, hogy az oktatás során a tanulók számára ismertté váljanak az egészséges" kevésbé egészséges" tevékenységformák, az ártalmatlan és veszélyes anyagok közötti megkülönböztetés lehetőségei, kialakuljon bennük egy helyes életszemlélet. A testnevelés az egészséges életmódra nevelés kiemelt színtere. Feladata az egészség megőrzését szolgáló helyes szokásrend kialakítása, a testmozgás szeretetének fenntartása, fokozása. A tanulók biztos úszástudással érkeznek iskolánkba, az úszásórák célja ezért a testtartás javítása, a keringési rendszer erősítése. A gimnasztikának az alapozásban, az izomerő fejlesztésében, a keringési és légzőrendszer megfelelő terhelésében, valamint a prevencióban van jelentős szerepe. Az évenkénti összehasonlító fittség-mérések a tanulók fizikai állapotát, annak változását mérik. A testnevelés feladata az iskolai éveken túl is használható olyan eljárások megtanítása, amelyekkel az egyének életminőségük javítása érdekében képesek lesznek mindenkori fizikai állapotukat ellenőrizni, korrigálni. Évfolyamdolgozat és projektmunka: a biológia, kémia, hon- és népismeret, valamint testnevelés tantárgyakhoz kapcsolódó évfolyamdolgozatoknál minden évben több olyan témát is kiírunk, amely közvetve vagy közvetlenül az egészségneveléshez, egészségkultúrához kapcsolódik (pl. Drogok hatása az emberi szervezetre, Budafok borkultúrája, Az ember keringési betegségeinek megelőzése). Az osztályfőnöki órák lehetőséget kínálnak az alapvető egészségneveléssel kapcsolatos kérdések megbeszélésére, az egészségtudatos gondolkodásmód formálására, stabil értékrend kialakítására, a kritikai véleményalkotás, a megfontolt döntés és felelősségvállalás ösztönzésére. Az osztályfőnöki órák egészségfejlesztési programja komplex, elemei egymásra épülnek. A program kiemelt területei a következők: a serdülő- és kamaszkor testi, lelki változásai, felnőtté válás önismeret, önértékelés, énkép, önállósodás, én és a közösség, kapcsolataink (barátság, szerelem), párkapcsolatok, szexualitás, veszélyeztető tényezők a környezetben, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, környezetünk védelme, az egyéni felelősség kérdése, környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), elsősegély-nyújtási alapok, betegségek megelőzése, kezelése, betegjogok, testápolás, higiénia, dohányzás és alkohol prevenció, szenvedélybetegségek elkerülése, az életmódtényezők hatása a testi-lelki egészségre, a megfelelő étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, a szenvedélybetegségek elkerülése, véleményalkotás, döntéshozás, a stressz, a harag és a konfliktusok kezelése, érzelmeink kezelése, sport szerepe az egészség fenntartásában, társadalmi elvárások, devianciák, NEVELÉSI PROGRAM 11

12 a média viselkedésre gyakorolt hatása, A te életed a te döntésed életvezetési tanácsok. 6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógiai folyamat az iskolában, közösségben zajlik, és a felnőtt lét során is elkerülhetetlen a közösségben létezés, ezért alapvető fontosságú feladat az együttműködési készség fejlesztése, a közösségben való működés megtapasztaltatása. A pedagógiai tevékenység során a tanulók fejlődését úgy segítjük és irányítjuk, hogy képesek és készek legyenek majd a társadalomban és a magánéletben reájuk váró feladatok elvégzésére. A diákokat olyan konstruktív életvezetésre kívánjuk megtanítani, melynek során személyes céljaikat közösségük érdekeivel összhangba tudják hozni. Az iskola pedagógusai törekednek az otthonosság jóérzését keltő, az önbizalmat, az alkotókedvet megteremtő iskolai légkör kialakítására. Ennek érdekében világos követelményeket, kiismerhető, rendezett viszonyokat, az emberi méltóságot tiszteletben tartó érintkezést tartanak fenn, melyben a tanulók biztonságban érezhetik magukat, könnyen megtalálhatják helyüket az iskola társadalmában. Az iskolai közösség belső normarendszerét, azaz a tanulók által gyakorolható jogokat és kötelezettségeket a Házirend szabályozza. A beilleszkedésben, az iskolai normák, elvárások megismertetésében az alapozó szakaszban az osztályfőnököknek nagyon fontos szerepük van. A nevelés során a fő hangsúlyt a következő közösségfejlesztő értékek közvetítésére helyezzük: a szocializáció folyamatainak elősegítésére, a civilizált viselkedés normáinak elsajátítására, az emberek közötti szolidaritás, szociális felelősségérzet erősítésére, felelős társadalmi magatartás kialakítására, a munka szerepének mint morális tevékenységnek a megerősítésére, a környezeti értékek megőrzésére, gyarapítására, nemzeti kultúránk és hagyományaink, európai identitástudatunk ápolására, a különböző szokások, kultúrák, vallások iránti toleranciára, udvarias és tapintatos magatartásra, az együttműködésre való képesség erősítésre. Az iskolához való kötődést színes iskolai élettel, a különböző korosztályok igényeihez illeszkedő, élményt adó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, szervezett szabadidős tevékenységekkel erősítjük meg. Az iskolai közösségek fejlődését az SZMSZ-ben felsorolt hagyományos ünnepélyek, rendezvények mellett a következő programok szervezésével segítjük: a tanórai foglalkozásokhoz kapcsolódó projekt feladatokkal (pl. tanyalátogatás, EGO projekt, terepgyakorlat, 11. évfolyamos projektfeladat), színházlátogatásokkal, múzeumlátogatásokkal, drámapedagógiai foglalkozásokkal, művészeti körökkel (pl. színjátszó csoport, énekkar, tánccsoport), sportfoglalkozásokkal (pl. kosárlabda, kézilabda, szertorna, röplabda). A közösségfejlesztő programok szervezését és lebonyolítását pedagógiai asszisztens segíti. Az iskola a tanulók társas és demokratikus együttélésének gyakorlótere is. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket (pl. az iskolaújság, iskolarádió szerkesztőségét, tudományos diákkört), érdekeik képviseletére pedig diákönkormányzatot NEVELÉSI PROGRAM 12

13 hozhatnak létre. Az iskola különböző közösségein keresztül lehetőséget biztosít az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakítására, a szociális magatartásformák elsajátítására, alkalmazására, a személyek közötti konfliktusok megoldási módjainak megismerésére és gyakorlására. A tanulók tapasztalatot szereznek az egyéni és közös érdekérvényesítés lehetőségeiről, az alá- és fölérendeltség helyzeteiről. Pedagógiai munkánk során konstruktív megnyilvánulásaikat ösztönözzük, közösségromboló magatartásformáikat leépítjük. A tanulóközösség kialakítása és fejlesztése érdekében a szülők közösségével (szülői szervezet, iskolaszék) minél szorosabb együttműködésre törekszünk. Bevonjuk őket a rendezvények, foglalkozások tervezésébe, szervezésébe és a programok megvalósításakor számítunk aktív közreműködésükre is (pl. a környezeti kultúra fejlesztésében, a szakterületükhöz kapcsolódó programok tartalmi megvalósításában). 7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A nyolc évfolyamos gimnázium által kínált kedvező szakmai lehetőségek az itt dolgozó tanároktól magas színvonalú tárgyi és pedagógiai felkészültséget, sokoldalú problémaérzékenységet, fegyelmezett munkavégzést és az oktató-nevelő munka iránti elkötelezett magatartást igényelnek. A pedagógusok nevelési és szakmai ismereteinek korszerűsítését a továbbképzések is biztosítják. A pedagógus-továbbképzéseket középtávú, öt évre szóló továbbképzési program alapján ütemezzük. A pedagógusoknak rugalmasan alkalmazkodniuk kell az egymástól jelentősen eltérő életkori sajátosságokból származó feltételekhez. Rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és azzal a tudással, amely a differenciált és folyamatos tehetségneveléshez szükséges. Az osztályfőnökökre különösen sok feladat hárul. Lehetőleg minél több közös program szervezésével elő kell segíteniük a közösség fejlődését, hogy a különböző helyekről érkező tanulók között érzelmi biztonságot adó személyes kapcsolatok alakulhassanak ki. Ki kell alakítaniuk a személyes feltételeit a szülőkkel való hosszú távú együttműködésnek. Meg kell teremteniük a megfelelő légkört ahhoz, hogy az osztály fokozatosan azonosulva az iskola által közvetített értékekhez, igényes és fejlesztő közösséggé váljon minden egyes tanuló számára. Szintén az osztályfőnök feladata az egy osztályban tanító tanárok munkájának koordinálása. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnökök feladatait az SZMSZ-ben található munkaköri leírás tartalmazza. 8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Az iskolánkba bekerülő gyermekek többsége otthoni és iskolai környezetében is megkapja a fizikai, értelmi és érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket. A pedagógusok alapvető feladata, hogy közreműködjenek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. A tanulók pszichikai egészségének megőrzését és a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését szolgálják iskolánkban azok a programok, melyek részben a természetismeret, a biológia oktatásába illeszkednek, mégis elsősorban nevelési feladatnak tekinthetők. Ennek részét képezi az osztályfőnöki órák keretében bevezetésre kerülő Életvezetési ismeretek és készségek című program, az iskola védőnőjének foglalkozássorozata minden évfolyamon, valamint a gyermekvédelmi felelős folyamatos munkája (egyéni beszélgetések, problémafeltárás, jelzés a szakintézmények felé). NEVELÉSI PROGRAM 13

14 Vannak azonban olyan diákok is, akik valamilyen szociális, családi vagy magatartásbeli változás miatt hátrányos, esetleg veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. Ezekben az esetekben elsősorban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy feltárja a tanulók fejlődését veszélyeztető körülményeket, segítsen azok megelőzésében és megszüntetésében. Munkája során minden esetben a tanulók érdekeit képviseli. Ha a feltárt problémák túlmutatnak az iskola hatáskörén, az igazgatóval együttműködve gondoskodik arról, hogy a veszélyeztetett tanulók bekerüljenek a Gyermekvédelmi Szolgálat rendszerébe. Szélesebb körű szülői igény esetén egy-egy nevelési kérdéssel kapcsolatban szakemberek bevonásával (pl. orvosok, pszichológusok, bűnmegelőzési szakemberek, drogprevenciós szakértők meghívásával) szülői fórumot szervezünk A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás keretében kiemelt szerepet kívánunk adni a képzés során az idegen nyelvek, a matematika, az informatika oktatásának, valamint az anyanyelvi kultúra és a tanulási képességek fejlesztésének. A többi műveltségterület között kiegyensúlyozott arányokra törekszünk. Mindezt a tantárgyi rendszer, az óraszámok és a csoportbontások kialakításakor következetesen érvényesítettük is. Az angol és német nyelvek oktatását a képzés egész ideje alatt csoportbontásban végezzük. Ösztönözzük a nyelvvizsgák megszerzését, közös álláspontot alakítottunk ki a nyelvvizsgák iskolai elismertségéről. Előrehozott érettségivel rendelkező tanulók felmentést kapnak az adott tárgy tanóráinak látogatása alól. A tanulók tehetségének kibontakoztatását a tanítási órák alatt változatos tanulásszervezési módszerekkel segítjük: egyéni, differenciált munkáltatással, az egyéni és önálló tanulás módszerének elsajátításával, az önálló gondolkodás, véleményalkotás, kreativitás kibontakoztatásával (gyűjtőmunka, kutatómunka, könyvtárhasználat, évfolyamdolgozat), csoportmunkával, kutató-felfedező módszerrel, projekt módszerrel, az informatikai eszközöket, Internetet, multimédiát használó tanítási-tanulási módszerekkel. Tanulóink 9. osztályban évfolyamdolgozatot, 11. osztályban projektmunkát készítenek, melynek során megismerik és gyakorolják a szellemi alkotómunka folyamatát. Az évfolyamdolgozatok és projektmunkák elkészítése egyben megfelelő előkészítést nyújthat az OKTV-n való sikeres szerepléshez, illetve az egyetemek és főiskolák hasonló jellegű követelményeinek magas színvonalú teljesítéséhez. A tanulmányok eredményességét belső vizsgák keretében ellenőrizzük. A vizsgák szervezését (csoportos vagy egyéni) és követelményét az életkori sajátosságok függvényében határozzuk meg. Ezek az alkalmak nemcsak az elsajátított készségek és ismeretek mérését, hanem a vizsgán elvárható kulturált viselkedési szokások meggyökereztetését is szolgálják. A 11. és 12. évfolyamon a kötelező érettségivizsga-tantárgyakon kívül magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv fizikából és biológiából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést. Elegendő számú jelentkező esetén ha az iskola lehetőségei megengedik egyéb tárgyakból is lehetőség van emelt szintű érettségire való felkészülésre. A középszintű érettségi vizsga szóbeli témaköreit, tételeit a jogszabályok előírásai szerint a vizsgáztatással megbízott szaktanárok a munkaközösség-vezetők jóváhagyásával NEVELÉSI PROGRAM 14

15 dolgozzák ki. A tanév során a szóbeli tételeket, témaköröket a szaktanárok legkésőbb február végéig kihirdetik. A tehetséggondozást a korábban felsorolt formák mellett a szaktárgyi versenyekre, sikeres pályázatokra is felkészítő szakköri kínálat folyamatos bővítésével gazdagítjuk. Az iskolai ünnepélyek, kiállítások és rendezvények lehetővé teszik, hogy tanulóink szélesebb nyilvánosság előtt bizonyíthassák tehetségüket. A tantárgyakhoz szervesen kapcsolódó szabadidős programok (előadások, kiállítások stb.) minél szélesebb körét építjük be a pedagógiai munkatervekbe A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Iskolánk fontosnak tartja a differenciált oktatás megvalósítását nemcsak a tehetséggondozás, hanem a felzárkóztatás terén is. A beiskolázást követően az 5. osztály elején angol és német nyelvből, szükség esetén anyanyelvi ismeretekből és matematikából diagnosztikus mérést végzünk. Szintén a tanulási kudarcok megelőzésére az 5. osztályban a tanulástechnika tantárgy keretében a gimnáziumi tanulmányokhoz szükséges hatékony tanulási módszerek kialakítására törekszünk. Ezek a következők: értelmező, figyelmes, a gondolatmenetet követő olvasástechnika, a lényegkiemelés gyakorlati alkalmazása, a jegyzet- és vázlatírás módszerének megismerése, vázlatok írása, a kommunikációs technikák elsajátítása, igazodva az élet különböző helyzeteihez (pl. felelés, kiselőadás, vizsgázás), az önművelés lehetőségeinek megismerése, az igényes, tartalmas írott munka követelményeinek megismerése (szép füzetkép). A tanulástechnika tantárgy kiemelt feladata a figyelemkoncentrációs képességek fejlesztése, a tanulók monotónia-tűrésének fejlesztése. Az alapozó szakaszban az igényfelmérést követően matematikából, magyar és idegen nyelvből szakköri keretben felzárkóztató foglalkozásokat, szükség esetén egyéni egy-három tanuló részére szervezett foglalkozásokat tartunk. A tanulószobában szakképzett pedagógus segíti a szülői kérésre ott maradókat vagy azokat, akiknek a szaktanárok gyakorlás miatt javasolják a részvételt. A vizsgarendnek megfelelően a tanárok ismétlések keretében segítik elő a felsőbb évfolyamokon a felzárkóztatást. A nyolcadik évfolyamon íratott házi szintfelmérők, valamint a kerületi, fővárosi és országos mérések tapasztalatai is segítik az ismétlések megszervezését és a megfelelő feladattípusok gyakoroltatását. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását a következő módokon segítjük: az érintett tanulókat folyamatosan, fokozottan ellenőrizzük, nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók tanulási technikáinak fejlesztésére, a kudarcokkal küzdő tanulók motivációját erősítjük (pl. sikerélmény biztosításával), a tantervi követelményekkel megbirkózni nem tudóknak differenciált segítséget nyújtunk (1-3 tanuló részére szervezett foglalkozásokkal), a súlyos problémákkal küzdő tanulókat szakemberhez irányítjuk A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az alkalmazkodási nehézségekkel beilleszkedési zavarral, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás sok időt, figyelmet, empátiát igényel. Ebbe a körbe tartoznak mindazok a gyermekek, akik nem alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz, vétenek ellenük, illetve kivonják magukat a hatásuk alól. Magatartásukkal gyakran zavarják a NEVELÉSI PROGRAM 15

16 pedagógusok munkáját és társaikat is. A nehezen nevelhető tanulók magatartása jelentősen eltér az adott korban megkívánható normáktól. Az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet náluk eredményt elérni. Az iskola elsődleges feladata a beilleszkedési, magatartási zavarok korai felismerése. Ezt a feladatot elsősorban az osztályfőnök végzi az osztályban tanító tanárokkal, aki munkájába szükség esetén bevonja az iskolapszichológust és a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst is. A problémafeltárást segítik a neveltségi szintfelmérések. Ezek nemcsak a tanulócsoportok, hanem az egyes tanulók neveltségi szintjének alakulását is nyomon követik. A beilleszkedési, magatartási zavarok leginkább a következő megnyilvánulásokban fejeződnek ki: érzelmi, indulati szélsőségekben, kiegyensúlyozatlanságban, az együttműködési készség hiányában, elkülönülésben, peremhelyzetben, túlzott félelemben, szorongásban vagy éppen agresszivitásban, koncentráció-zavarban, teljesítményromlásban, gyenge kudarctűrésben, megbízhatatlanságban, felelőtlenségben, késésekben, nagyfokú hiányzásokban, a munkafeladatok elmulasztásában. A helyzetfelismerést a helyzetelemzés, benne az okok feltárása követi. A súlyosabb rendellenességgel küzdő tanulót az osztályfőnök az iskolapszichológus, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelős javaslatára a szülőkkel való konzultációt követően az igazgató nevelési tanácsadóba irányítja A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola a már kialakított, jól bevált kapcsolattartási formákon keresztül szülői értekezleteken, fogadóórákon, hírlevelekben, tájékoztató levelekben és az iskolai honlap útján folyamatosan informálja a szülőket a szociális hátrányokat mérséklő lehetőségekről, segélyekről. A segítségnyújtás érdekében az osztályfőnökök a gyerekvédelmi felelős bevonásával felmérik, nyilvántartásba veszik a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. Az iskolában a rászorultság formájától és mértékétől függően a következő szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítjuk: délutáni tanulószobai ellátást, iskolai étkeztetést, a nagycsaládban vagy nehéz anyagi körülmények között nevelkedő tanulók számára étkezési támogatást (ingyenességet vagy a kedvezményességet), jogszabályban rögzített módon ingyenes tankönyvellátást, illetve tankönyvtámogatást, az iskolai könyvtár állományába bevételezett tartós tankönyvek használatát. Folyamatosan keressük azokat az egyéb forrásokat elsősorban pályázatokat, ösztöndíjakat, alapítványi támogatásokat, amelyekkel tanórán kívüli program esetében hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségét is biztosítani tudjuk. A szülőket részletesen tájékoztatjuk a gyermekjóléti szolgálat feladatairól, valamint az iskolán kívüli szociális hátrányokat enyhítő anyagi természetű lehetőségekről (ezek leggyakrabban szociális juttatások, támogatások, rendszeres és rendkívüli segélyek). NEVELÉSI PROGRAM 16

17 9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A lehetőségekhez mérten nagy teret kell adni a szabadidős tevékenység szervezésében a Diákönkormányzatnak, de munkájukhoz az esetek többségében szükség van a pedagógusok segítségére is. A Diákönkormányzat tartalmas és hatékony működése elősegíti a diákok demokratikus közéletre nevelését, illetve lehetőséget ad arra, hogy az iskolai környezet és légkör kialakításában a tanulók is aktívan részt vegyenek. Az iskola anélkül, hogy megsértené a Diákönkormányzat autonómiáját, köteles a maga eszközeivel támogatni a Diákönkormányzat működését. A Diákönkormányzat képviselője tagja az iskolaszéknek, képviselője állandó meghívottja a nevelőtestületi értekezleteknek. A Diákönkormányzat dönt a Kempelen-nap (tanítás nélküli munkanap) programjáról. A Diákönkormányzatra vonatkozó egyéb kérdésekben az iskola SZMSZ- ében meghatározottak mérvadóak. 10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formája A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságán keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon adnak tájékoztatást a tanulóknak. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve az elektronikus naplón keresztül írásban) tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok: A Szülői értekezlet célja a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. Feladata: a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermeke osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatója felé. NEVELÉSI PROGRAM 17

18 A fogadóórák célja a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. Iskolai honlap célja, hogy a szülők, érdeklődők naprakész információkat szerezhessenek az iskola tanórai és tanórán kívüli rendezvényeiről különböző programokról, a gyermekeket érintő eseményekről, feladatokról, lehetőségekről, és igényei szerint tevékeny részesei lehessenek ezeknek. 11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai A Kempelen Farkas Gimnázium kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást és a felsőfokú oktatásra való fokozatos felkészítést. Ennek érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy az iskola valamennyi tanulója az első hat év folyamán olyan vizsgákat tegyen, amelyekre való felkészülés során a tanult ismeretek összegzését, szintetizálását gyakorolhatja. A vizsgakötelezettség alól felmentést rangos versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulóknak az illetékes munkacsoport javaslata alapján csak az igazgató adhat. A vizsgákra való felkészülés, illetve maga a vizsga megfelelő előkészítést nyújthat az érettségi sikeres letételéhez, illetve az egyetemek és főiskolák hasonló jellegű követelményeinek magas színvonalú teljesítéséhez. A vizsgák célja annak megállapítása, hogy a tanuló szert tett-e az adott tantárgyból a továbbhaladáshoz szükséges tárgyi tudásra, gondolkodó és tájékozódó képességre, képes-e megszerzett ismereteinek rendszerezésére, gyakorlati alkalmazására és igényes előadására. A vizsgák elégséges szintű letétele, a szabályzatba foglaltak szerint, feltétele az adott tanulmányi év teljesítésének. Ez azt jelenti, hogy a következő évfolyamon csak azok a tanulók folytathatják tanulmányaikat, akik a vizsgákra vonatkozó követelményeknek az adott évfolyamon eleget tettek Belső vizsgák A vizsgák évfolyamonkénti tárgyai és témái évfolyam tantárgy írásbeli az írásbeli időtartama 5. természetismeret, hon- és népismeret 6. magyar + 45 perc (nyelvtan) 7. matematika + matematika: (félévkor) 60 perc; idegen nyelv (év végi) + idegen nyelv: 60 perc + 60 perc 60 + perc perc 60 perc- szóbeli megjegyzés + csoportos + (irodalom) 8. kémia vagy fizika biológia vagy + földrajz magyar + magyar: kisérettségi + NEVELÉSI PROGRAM 18

19 történelem matematika idegen nyelv 11. szóbeli vizsga perc; történelem: 120 perc; matematika: 120 perc; idegen nyelv: 120 perc + + A 11. évfolyamos vizsga célja a középszintű és az emelt szintű érettségire való felkészülés. Amennyiben a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tesz, mentesül a 11. évfolyamos vizsga alól. Azok a tanulók, akik emelt szintű oktatásban részesülnek az általuk választott tantárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A többi tanuló magyar nyelv és irodalom, történelem vagy idegen nyelv tantárgyból tesz közép szinten szóbeli vizsgát. Az idegen nyelvi vizsga helyett próba szóbeli nyelvvizsga is választható. A vizsgatételek száma maximum 8. A szóbeli vizsga ideje a 20 percet nem haladhatja meg. A tanuló teljesítményét a bizottság szóban értékeli. A 11. évfolyamos vizsga a tanuló év végi jegyét nem befolyásolja, a vizsga eredménye a bizonyítványába nem kerül bejegyzésre. A vizsgák témaköreit az illetékes szaktanár(ok) jelöli(k) ki a tantárgyi munkacsoport egyetértésével. Egy évfolyamon tantárgyanként egy minimum 10, maximum 20 témakört tartalmazó témakörlista adható ki, amitől a vizsgáztató tanár kb. 10 %-ban térhet el a tételek elkészítésekor (15 témakörig 1, témakörig 2 témakör hagyható ki vagy cserélhető le másikra). A tételek elkészítése a végleges témakörlista minden témakörének felhasználásával a vizsgáztató tanár jogköre. A 8. és 9. évfolyamon megadott tételek legfeljebb az utolsó két tanévben tanított tananyagból kerülhetnek ki. A vizsga témáit legkésőbb február 28-áig kell kihirdetni a tanulóknak. Amennyiben a vizsgatételek is kiadásra kerülnek, annak legkésőbb a vizsga előtt 2 héttel meg kell történnie. Az 5. évfolyamon a vizsgatételek kiadása kötelező A vizsgákra való felkészítés A vizsgákra való felkészítés ennek részeként pl. egy mintatétel kidolgozása az illetékes szaktanár feladata. A felkészítést tanórai keretben folyamatos ismétléssel kell megvalósítani legalább az éves órakeret 10%-ában. A vizsgát megelőzően legalább 1 tanórán kívüli konzultációt kell szervezni A vizsgák szervezése A vizsgák szervezéséért a szervezési igazgatóhelyettes a felelős. A választható tantárgyak közül a tanulónak legkésőbb a témakörök kiadását követően egy hónapon belül kell választania. A csoportok beosztását, az írásbeli vizsgák ülésrendjét a szaktanárok javaslata alapján az osztályfőnök a szervezési igazgatóhelyettessel együtt készíti el. Az írásbeli vizsgákat lehetőleg az írásbeli érettségi vizsgák hetében, a szóbeli vizsgákat pedig a tanév utolsó hetében kell megszervezni. Két szóbeli vizsga között, illetve a vizsgát megelőző napon a tanulók számára tanítási óra nincs, ekkor még konzultációt lehet szervezni a le nem tett vizsgák tárgyaiból. A vizsga legkorábban reggel 8 órakor kezdődik. NEVELÉSI PROGRAM 19

20 A vizsgán használható segédeszközöket az érintett szaktanár határozza meg, amelyről megfelelő időben tájékoztatja a tanulókat. A feladatok kiosztásakor az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására az illetékes szaktanárnak is jelen kell lennie. A szóbeli vizsgák vizsgabizottsága a tantestület tagjaiból áll. A vizsgán mindenképpen jelen kell lenni az illetékes szaktanárnak, lehetőség szerint még egy megfelelő szakos pedagógusnak és az iskolavezetés tagjának vagy megbízott képviselőjének. A vizsga csak akkor értékelhető, ha a felelet egész, maximum 10 perces időtartama alatt legalább ugyanaz a két kötelezően jelenlévő vizsgabizottsági tag jelen van. A szóbeli vizsgán a tanulók a tétel kihúzása után először vázlatot készítenek. A vizsgázók szóbeli feleletük első részében legalább a felelet első három percében törekedjenek vázlatuk segítségével a téma önálló, összefüggő, nyelvileg igényes kifejtésére. A kérdező tanárnak ilyenkor nem célszerű kérdésekkel megszakítani a feleletüket. A tanári kérdések feltevésére a vizsga következő kb. öt perces szakaszában kerülhet sor. Ilyenkor a bizottság tagjai is kérdezhetnek a vizsgázó diáktól. A felelet lezárásakor kb. az utolsó két perces szakaszban mindenképpen hangozzék el egy rövid szóbeli értékelés. Ekkor természetesen a bizottság tagjai is elmondhatják véleményüket a hallottakról, tapasztaltakról. Orvos által igazolt betegség esetén szülői kérésre a szóbeli és írásbeli vizsga pótlásának időpontjáról az igazgató dönt Az írásbeli dolgozatok javítása és minősítése Az írásbeli dolgozatokat megírásukat követően 2 héten belül ki kell javítani. A dolgozatok eredményét a szóbeli vizsgát megelőzően ki kell hirdetni a tanulóknak. Sikertelen írásbeli vizsga esetén a szaktanár a szóbeli vizsga megkezdése előtt legalább 5 munkanappal köteles a tanulót tájékoztatni írásbeli vizsgájának eredménytelenségéről A szóbeli vizsgák értékelése A vizsga részjegyeit illetve a végső eredményét az illetékes szaktanár állapítja meg, a vizsgabizottság tagjai véleményének meghallgatásával. A vizsga eredményét a vizsga befejeztével az egész osztály előtt kell kihirdetni. A vizsga letételét és minősítését tanúsító oklevelet lehetőleg a vizsga napján, de legkésőbb a tanévzáró napján megszervezett alkalommal kell a tanulóknak átadni. A 10. évfolyamon a kisérettségi teljesítményét minden tantárgyból egységesen értékeljük: 35%-tól elégséges, 50%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles A vizsga eredményének beszámítása az év végi bizonyítványba A vizsga eredménye az adott szaktárgy év végi jegyét egy harmad arányban befolyásolja az első félévi és a második félévi teljesítmény mellett, kivéve, ha a vizsga eredménye elégtelen. Sikertelen belső vizsga esetén az osztályozó értekezlet időpontjáig egy javítóvizsga időpontot biztosítunk. Ha a tanuló a kijelölt javítóvizsga időpontjában nem jelenik meg, vagy javítóvizsgája eredménytelen, akkor a tanulónak augusztusban pótló vagy javítóvizsgát kell tennie Az írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgáról termenként jegyzőkönyvet kell vezetni az írásbeli érettségihez rendszeresített nyomtatványon. Az írásbeli dolgozatokat és a jegyzőkönyveket az iskola irattárában kell megőrizni. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság ívet vezet, melyet a vizsgát követően a tanulók vázlataival együtt átad az iskolatitkárnak. Az íven vezetni kell a nevek mellett a tétel, feladat számát, illetve a szóbeli és az összesített eredményt. Az ívet (mellékelve a tételjegyzéket) az iskola irattárában kell megőrizni. A vázlatokat a tanév végéig kell megőrizni. NEVELÉSI PROGRAM 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben