VAJDASÁG november 30. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAJDASÁG 2006. november 30. Budapest"

Átírás

1 Határon túli t magyarság g a 21. században zadban - Konferencia-sorozat a Sándor-palotában, Budapest november 30. Identitás-meg megőrzés s tömbben t és szórv rványban Gábrity Molnár r Irén: IDENTITÁSUNK NYOMÁBAN VAJDASÁG november 30. Budapest 1

2 Előad adásvázlat: - demográfiai helyzetkép - nemzetiségi részarr szarányok - kisebbségi léthelyzet l - szórv rványsors - oktatás s statisztika, pedagógushi gushiány - intézm zményhálózat - tervek és s esélyek - konklúzi zió Forrás: Magyarságkutat gkutató Tudományos TársasT rsaság g (Szabadka) kutatási anyaga és s archívuma Szerbia lakosságának nemzetiségi összetétele tele Koszovó nélkül Szerb 83% Egyéb 8% Magyar 4% Jugoszlá v 1% Roma 1% Bosnyák 2% 2

3 Vajdaság g etnikai térkt rképe Vajdaság g lakosságának ( ) nemzetiségi összetétele-2002sszetételetele - 3

4 Tanulságos tendencia: lakosságcsere törtt rténik! A szerbek tömegesen t betelepülnek, lnek, a kisebbségek emigrálnak. - Tervezett betelepítések (kolóni niák) Tito idejében ( boszniai szerb és s montenegrói), - Miloševi ević idejében a menekültek 3/4 része r délnyugat Bácskában és Szeréms mségben telepedett le: kb Eredmény: Vajdaság g lakosságának 13%-a friss menekült lt! Ma Vajdaságn gnak k 2/3-a a szerb kb. a fele őshonos (autochton), a másik m fele sajáts tságos mentalitású betelepített tett (kolonista, imigráns ns,, vagy menekült) lt). A kisebbségek begubóznak, kommunikáci cióhiány A magyarok száma/részaránya a Vajdaságban: ban 60 év múlva ( ) Növekvő népszaporulat Vajdasági lakosság részarányában: 26% Ettől l kezdve csökkenc kkenő népesség év múlva ( ) Részarány: 24% Gyors ütemű fogyatkozás Részarány: 14,28%. 4

5 A múlt m században: zadban: Bácskában kétszer gyorsabban növekedett a népesség,, mint Bánságban, és negyedével lassabban mint Szeréms mségben. A magyarok számának csökken kkenését t okozta ( a 90-es években) : 1. Elvándorl ndorlás 2. Gyenge szület letési arány 3. Asszimiláci ció Szórv rványélet: A vajdasági magyarság g egyharmada hátrh trányos nyelvi- etnikai helyzetben él. Majdnem a fele ( ), a szerbséggel nagy felületen leten érintkezve,, az egyre erősödő identitásve svesztés s folyamata fele halad. Körzet/község Összlakosság száma 2002 Magyarok száma 2002 % aránya 2002-ben Észak-Bácska ,56 Szabadka ,47 Topolya ,94 Dél-Bácska ,28 Óbecse ,84 Újvidék ,24 Nyugat-Bácska ,20 Észak-Bánát ,35 Ada ,64 Kanizsa ,52 Zenta ,52 Közép-Bánát ,35 Nagybecskerek ,76 Dél-Bánát ,92 5

6 A vajdasági magyarság g nem csak számoss mosságában, identitástudat studatában és s emberi, közösségi jogaiban veszített sokat az elmúlt lt évtizedek során, sokkalta súlyosabb s számára az a veszteség, amelyet viszonylagos gazdasági gi és s intellektuális lis erőnl nléte, társadalmi t szerepe tekintetében szenvedett el. A súlyveszs lyveszítés, s, az emigráci cióval, asszimiláci cióval együtt, folytatódik. A magyarok gazdasági gi önszerveződése se egyenlő a nullával. Szerbiában, ban, a még m g esedékes privatizáci ciós és s vagyon- visszaszármaztat rmaztatási folyamatok kirekesztettjei és s kárvallottjai k is a kisebbségek. A magyarok őshonos kisebbség Szerbiában, ban, nemzeti megmaradásuk mégis attól l függ, f hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a többst bbségi nemzet által diktált állami intézked zkedésekhez, van-e e azonnali válaszuk az esetleges diszkrimináci cióra. Például: A továbbtanul bbtanulás s dimenziója nem csak a szánd ndékon múlik, m de a hozzáférésen és s a helybeli versenyképess pességen is. 6

7 Oktatáskutat skutatás s eredmények nyek: 1. Gyermek létszámcsökkenés ha ilyen rohamosan csökken a magyar tanulók száma a közoktatásban, akkor év múlva csak a fő felett száml mláló településeken lesz magyar tannyelvű oktatás. Színmagyar tagozatú általános iskolai oktatást csak az főt száml mláló helységekben gekben. 2. Képzés s lemaradás a magyar gyermek továbbtanul bbtanulási hajlama gyengébb bb,, mint a többst bbségi nemzeté. 3. Szakválaszt lasztás és s a tannyelv összefüggése a közgazdasági, gi, műszakim szaki/informatikai,, bölcsb lcsészsz képzést válasszák,, utána az egészs szségügyi, a pedagógus gus szakot 4. Tömbösödés Észak-Bácska és Észak-Bánát terület letén, tanul a magyar középiskolások ok 75,76%-a. Otthon- és s megmaradási stratégia: 1. Élhető szülőföld ld munkalehetőség, vállalkozás, életminőség (lehetetlen a teljes vajdasági magyarság g számára egyetlen egységes ges gazdaságpolitikai gpolitikai nemzetstratégi giát és viselkedési si modellt megfogalmazni - többsíkú tervek) 2. Fenntartható intézm zményhálózat oktatás, művelm velődés, médiam 7

8 Magyar középiskolk piskolások sok száma közsk zségenként nt megmutatja a tervezhető magyar középiskolak piskola-központokat Magyar önkormányzatok - tömb Diákok száma Szabadka (1) Zenta (2) 874 Topolya (3) 775 Kanizsa (4) 609 Óbecse (5) 550 Аda (6) 497 Törökkanizsa (11) 134 Összesen Magyarlakta községek a szórv rványban Nagybecskerek (7) 299 Újvidék (8) 244 Csóka (9) 236 Zombor (10) 196 Temerin (12) 60 Összesen általános középfokú főiskola egyetem Feladat: az asszimiláci ció,, elvándorl ndorlás s fékezf kezése identitásmeg smegörzés az iskolákban kban A magyar tanulók számaaz összes 12,23 tanulók 11,15 részarányában a 11,25 demográfiailag elvárt 6,02 (14%) alatt van -legtöbben a főiskolát választják, nem pedig az egyetemet -a hallgatók 1/3-a tanul (részben) magyarul

9 A magyar lakosság g iskolai alulreprezentálts ltsága 15 év v feletti aktív v lakosok Egyetemi végzettséggel rendelkeznek százalék (%) Vajdaság Városok Falvak és egyébb Összesen Szerb Magyar Feladatunk: intézm zményesítés,, minőségemel gemelés Továbbfejleszteni az anyanyelvű oktatási hálózatot: h 1. Érettségit adó szakközépiskol piskolák és s a gimnáziumok preferálása magyar iskolaközpontok 2.Piacigényes szakok és s gyakorlatias tudás s bevezetése 3. Minősége gemelés,, szakértelm rtelmű tanárok (permanens továbbk bbképzés, számítógép-,, nyelvtanulás) 4. A szórv rványban tanulók k támogatt mogatása (szakkollégiumok,, utaztatás, ösztöndíjazás) 5. Emelni a továbbtanul bbtanulási szánd ndékot felnőttk ttképzés reformja: tovább bb-, átképző központok 9

10 Oktatáskutat skutatási si tapasztalatok: 1. Pedagógushi gushiány a közoktatásban - legtöbb magyarul tudó általános- és középiskolai tanár a tömbben, Szabadkán, Kanizsán és Topolyán hiányzik nyzik; az átmeneti megoldások kihatnak a tanítás minőségére re! 2. A Szerbiában/Vajdas ban/vajdaságban élő magyarok a balkáni háború miatt elhalasztották a felsőoktat oktatási intézm zményalapítási lehetőségeket geket. Évtizedes összefogás, s, munka eredménye: Létrejött tt az Tartományi alapítású állami Magyar Tannyelvű Tanítóképz pző Kar Újvidéki Egyetem keretein belül 2006 január r 31-től l Szabadkán. További lépések l intézm zménytámogatás, új j szakok 10

11 Magyarországigi támogatások Vajdaságba gba: - nincs folyamatos, hosszú távú, intézm zményfenntartó támogatás! - csak alkalmi-kieg kiegészítő támogatások érkeznek - az eddig kialakult alapítv tványi támogatási forma alkalmatlan (ösztöndíjazás) - előny nyös s a magyarországi gi szakért rtői közreműködés az egyetemszervezésben - és a magyar magyar szakért rtői csoportok folyamatos működtetése a fejlesztési si tervek kidolgozásában Vegyes szakért rtői i csoport feladata: Melyek azok az intézm zmények, finanszíroz rozási formák és s kisebbségi közösségépítő stratégi giák, amelyek megerősíthetik a határon túli t magyar közösségek identitását, t, javítj tják versenypozíci cióikat, ikat, összhangba hozhatók k a többségi társadalom t elvárásaival? Milyen további eszközökre kre lenne szüks kség? Áthárítható-e e a finanszíroz rozás s az EU-ra ra? Túl l kell-e, e, túl t l lehet-e e lépni l a templom és s iskola identitásőrz rző szerepén? 11

12 Az etnikus leépülés alkot Az alkotóelemei a szórv rványban: 1. DemogrD emográfiai térvesztt rvesztés asszimiláci ció, vegyes házassh zasságok, elkölt ltözés 2. Gazdasági térvesztt rvesztés leszegényed nyedés, munkanélk lküliség, izoli zoláció,, esélytelens lytelenség a privatizáci cióban 3. Politikai térvesztt rvesztés önszerveződési si formák k leépülése se,, széth thúzás 4. A nyelvi térvesztt rvesztés anyanyelvű iskola híján h n felszámol molódik az anyanyelvi kollektivitás, értelmiségsorvadás 5. Kulturális lis és s művelm velődési térvesztés informáci ció és közösségi élet hiánya nya,, művelm velődési-,, civil-, egyházi intézm zmények leépülése Magyarságtudatunk gtudatunk a létfenntartl tfenntartás fontossága mögém került - kérdőívezés: szülők Szívesen küldenk ldené-e e gyermekét t olyan iskolába, ahol a magyar kultúra és s törtt rténelem oktatása kiemelt óraszámban törtt rténik? válaszok: Száma Igen, ez fontos ,8 Igen, de nem fontos (a megélhet lhetéshez) ,0 Nem fontos 67 13,7 Összesen Százal zaléka 12

13 -A szórv rvány közösségekben évente átlagosan nincs kettőnél több művelődési esemény ny, - Az iskolában összevont alsó tagozatok, vagy csak anyanyelvápol polás s létezikl - A magyar napi- és s heti sajtó késve érkezik, gyér r az Internet kapcsolat - Gyakran csak vendégpapok végzik az egyházi feladatokat t (Húsv( svét, KarK arácsony). Intézm zményhálózat a szórv rványban! 1. közoktatk zoktatási iskolaközpontok (Újvidék, 2. művelődésházak (Muzslya,Temerin,Marad 3. magyar médiahm diahálózat (sajtó,, TV, Internet) 4. magyar (nem szláv) katolikus papokat k, Nagybecskerek),Maradék, Székelykeve kelykeve) Esélyegyenl lyegyenlőtlenség g a munkaerőpiacon! Feladat: 1. A vállalkozási hajlam és a befektetési készsk szség emelése tőkevonzás, családi vállalkozv llalkozások, kezdő tőke, hitelek biztosítása sa 2. Infrastruktúra fejlesztés - beruházások 3. Érettségit adó szakközépiskol piskolákba kba és s a gimnáziumokba jutás s preferálása - tanárok és tanulók ösztöndíjazása,, utaztatása, a, szakkollégiumok rendszere 4. Piacigényes szakok és s gyakorlatias tudást - emelni a továbbtanul bbtanulási szánd ndékot - felnőtt ttképzés (permanens továbbk bbképzés, számítógép-,, nyelvtanulás) 13

14 Cél l megáll llítani a fiatal szakemberek elvándorl ndorlását: a vajdasági magyar közössk sség az elitemigráci ció miatt évente kb. 300 diplomás értelmiségiről kénytelen lemondani! 1. Komplex fejlesztési si tervek kellenek a helyi infrastruktúra és s az emberi erőforr forrás erősítéséről 2. Korlátozni a gazdasági gi emigráci ciót vállalkozási lehetőségek kistérs rségenként nt és falun (szórv rvány munkanélk lküliség: 40-50%)! KONKLÚZI ZIÓK: BERUHÁZÁSOK ÉLETMINŐSÉG 1. A teljességigényű, működőképes infrastruktúra 2. Regionális fejlesztési és kutatóintézeti hálózat kialakítása a beruházási és vállalkozási hajlam emelése 3. Együttműködő határon át nyúló, magyar nyelvű médiahálózattal folyamatosan informálni, közösségbe vonzani a magyar nyelvterületet OKTATÁS - INTÉZM ZMÉNYTÁMOGATÁS 1. Az anyanyelvű oktatás- és a művelődési intézmények hálózati fenntartása 2. A Kárpát-medencében egy nemzeti felnőttképzés, felsőoktatási stratégia és együttműködés kidolgozása (folyamatos anyaországi és a határon túli szakemberi közreműködés) 14

15 A gazdasági gi fejlesztés a kistérs rségekben és s az oktatást stámogatás közös s metszete a kitörési programoknak. A munkahelyteremtés és s a humáner nerő fejlesztés s a nyitást és s a rugalmas alkalmazkodásk skészséget jelenti. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur Egyetért rtéssel a kicsik is naggyá lesznek, széth thúzással a legnagyobbak is elenyésznek 15

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

Szerbia/Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban Népesedési politika A népesedési politika azoknak az intézkedéseknek az összessége, amelyek útján a fejtett térsadalom itányítja demográfiai fejlődését,

Részletesebben

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á A vajdasági magyar köz- és felsőoktatás A jövő a tudás társadalma Emberi erőforrás fejlesztése Oktatási rendszerek reformja Iskolastatisztika Vajdaság A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken

Részletesebben

5.2.1. Empirikus véleménykutatás

5.2.1. Empirikus véleménykutatás A gazdasági helyzet javulásának és a reformoknak a lassú folyamata, a piaci törvények nem kielégítő és nem eléggé ösztönző működése, a nem kielégítő piaci kereslet, a vállalkozás működésének nagy kockázata,

Részletesebben

A Kárpát-medencei regionalizmus útján

A Kárpát-medencei regionalizmus útján A Kárpát-medencei regionalizmus útján Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka, Szerbia és a Regionális Tudományi Társaság Szabadka, Szerbia nemzetközi konferenciája Szabadka, 2009. március 6. Gábrity

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban

Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban Gábrity Molnár Irén 1 : Oktatásszervezés a Vajdaságban A piackutatás előzményei A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar megbízásából a szociológiai kutatócsoport (egy tanár-kutatáskoordinátor és egy munkatársa,

Részletesebben

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek 1 Regionális Tudományi Társaság Društvo za regionalne nauke Szabadka/Subotica, Ivan Gorana Kovačić utca 7/1. Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési

Részletesebben

Humán erőforrás jellemzői Szerbiában - Vajdaságban Vajdasági magyar fiatalok jövőképe

Humán erőforrás jellemzői Szerbiában - Vajdaságban Vajdasági magyar fiatalok jövőképe 2010.04.20. Területfejlesztési Szabadegyetem Sopron Humán erőforrás jellemzői Szerbiában - Vajdaságban Vajdasági magyar fiatalok jövőképe Dr. Gábrity Molnár Irén, egyetemi tanár, Szabadka Probléma feldolgozás:

Részletesebben

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24.

A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24. Gábrity Molnár r Irén A fiatalok jövőképe Kanizsa, 2009. 01. 2. Identitás és s jövőképj Az én-identitás a tradíci ciókat hordozó társadalmi közeg k hatására alakul ki Az ifjúkor fő feladata az identitás

Részletesebben

HOLNAPLÁTÓK. Ifjúsági közérzetmérleg

HOLNAPLÁTÓK. Ifjúsági közérzetmérleg HOLNAPLÁTÓK Ifjúsági közérzetmérleg MTT Könyvtár 5. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. HOLNAPLÁTÓK Ifjúsági közérzetmérleg

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

MAGYAR NEMZETI TANÁCS MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2010 2016. 2010. szeptember I. BEVEZETŐ A vajdasági magyarság megmaradását, egyenrangúságát és gyarapodását évezredes szülőföldjén mindenekelőtt a közösséget

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Szerkesztette: Prof. Dr. Nagy Imre, Dr. Takács Zoltán,

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

REGIONÁLIS ERŐNLÉT. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban

REGIONÁLIS ERŐNLÉT. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban REGIONÁLIS ERŐNLÉT A humánerőforrás befolyása Vajdaságban MTT Könyvtár 13. A Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017.

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. 2012. augusztus Tartalom I. BEVEZETŐ... 2 MEGHATÁROZÁSOK... 2 A felnőttképzés... 2 Elvárások:... 3 Az egész életen át tartó tanulás... 3 Az oktatás

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei

Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei Belvedere Meridionale 2009. április 04. Szeged Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei A vajdasági empirikus kutatáseredmények 2006-07 A jellegzetes iskolai karrier-utakat

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Tanulmányunk a magyar oktatásügy jelen állapotát és jövőbeli mozgásterét méri fel. Magyar oktatás alatt elsősorban

Részletesebben

Társadalmi jelenségek

Társadalmi jelenségek Az ifjúság Társadalmi jelenségek A modern ipari országok elöregednek gerontokrácia (minden 5. ember 60 év feletti) A fiatalok létszáma csökken! A gyermekvállalási hajlandóság és a házasságok száma csökken!

Részletesebben

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok KÖZÉRZETI BARANGOLÓ Műhely- és előadás-tanulmányok MTT Könyvtár 11. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa Felelős szerkesztő Gábrity dr. Molnár Irén, az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra Európai Uniós szakmai-közéleti konferencia, Előadás: 2006. február 25-én, a Tóthfalusi Konferenciaközpontban Gábrity Molnár Irén: A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Voice of the Village. Research 1.: Migration and re-migration process Authors: Irén Gábrity Molnár dr., Sándor Illés dr.

Voice of the Village. Research 1.: Migration and re-migration process Authors: Irén Gábrity Molnár dr., Sándor Illés dr. Voice of the Village Projekt acronym: VoV Application ID: HUSRB/1002/222/033 A hely szelleme Kapcsolattartás az elszármazottakkal Duh zavičaja Kontakt sa dijasporom LB: KFTE PP1: ZaKVM Research 1.: Migration

Részletesebben

A határontúli magyarok kulturális helyzete

A határontúli magyarok kulturális helyzete Kurdi Krisztina A határontúli magyarok kulturális helyzete Civil társadalom, oktatás, vallásgyakorlás, média Készült a József Attila Alapítvány felkérésére. Szerkesztette: Agárdi Péter A szlovákiai magyarság

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

A M A G Y A R N E M Z E T I T A N Á C S N É P E S E D É S I A K C I Ó T E R V E 2 0 1 3 2 0 1 7

A M A G Y A R N E M Z E T I T A N Á C S N É P E S E D É S I A K C I Ó T E R V E 2 0 1 3 2 0 1 7 Magyar Nemzeti Tanács Национални савет мађарске националне мањине Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine National Council of the Hungarian Ethnic Minority A M A G Y A R N E M Z E T I T A N Á C S

Részletesebben

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői

A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői Zachár László A hazai felnőttképzési rendszer fő jellemzői HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttk ttképzési módszerek m kidolgozása és s alkalmazása sa Tanár-tov továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR MÉDIASTRATÉGIA 2011-2016

VAJDASÁGI MAGYAR MÉDIASTRATÉGIA 2011-2016 Magyar Nemzeti Tanács Национални савет мађарске националне мањине Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine National Council of the Hungarian Ethnic Minority VAJDASÁGI MAGYAR MÉDIASTRATÉGIA 2011-2016

Részletesebben

Belvedere Meridionale 2009. április 04. Szeged. Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei

Belvedere Meridionale 2009. április 04. Szeged. Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei Belvedere Meridionale 2009. április 04. Szeged Gábrity Molnár Irén: Vajdasági karrierépítés ifjúságunk oktatása és esélyei A vajdasági empirikus kutatáseredmények 2006-07 A jellegzetes iskolai karrier-utakat

Részletesebben