SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓK REGIONÁLIS ISMERETEI ÉS TÉRSÉGI KÖTŐDÉSE. Balogh András Boros Lajos 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓK REGIONÁLIS ISMERETEI ÉS TÉRSÉGI KÖTŐDÉSE. Balogh András Boros Lajos 1"

Átírás

1 SZEGEDI EGYETEMI HALLGATÓK REGIONÁLIS ISMERETEI ÉS TÉRSÉGI KÖTŐDÉSE Balogh András Boros Lajos 1 Regionális identitás jelenleg nem létezik Magyarországon. Miért? Minden bizonnyal azért, mert régiók sem léteznek, pontosabban azt sem tudjuk, hogy hány régiónk van az idézet amelyet Bőhm Antaltól (2001) kölcsönöztünk- hűen tükrözi mind azt a mai napig is meglévő bizonytalanságot, amely a Területfejlesztési Törvény által életre hívott tervezési-statisztikai régiók iránt mind a szakma, mind pedig a közvélemény részéről megnyilvánul. Mik azok a régiók? Szükség van-e rájuk? Hány van belőlük és hol helyezkednek el? ezek azok a kérdések, amelyek a legtöbb emberben először felvetődnek a régió szó hallatán. A régió fogalmának meghatározása nem csak az egyes tudományterületek eltérő állásfoglalása miatt sokféle, hanem összefügg azzal is, hogy a régió szót nagyon gyakran a térség szó szinonimájaként kezeljük (NEMES NAGY J, 1997). Régiónak tekinthetünk természetföldrajzi, néprajzi, történelmi tájegységeket, de ide sorolhatjuk a hasonló gazdasági tevékenységekkel jellemezhető (pl. ipari régió), vagy égtáji alapon lehatárolt (pl. északi régió) területeket is. Kérdőíves felmérésünkkel kíváncsiak voltunk arra, hogy földrajz szakos egyetemi hallgatók régiós ismeretei mennyiben térnek el nem földrajzos hallgatók ismereteitől, melyikük mit tekint régiónak, és utalva a bevezető idézetrekialakulhatott-e bennük valamilyen fokú térségi kötődés valamelyik hazai területi szint vagy előbb ismertetett régió-kategória iránt. A vizsgálat módszere A kérdőíveket (1. melléklet) 100 első évfolyamos földrajz, illetve geográfus szakos hallgató töltötte ki. Kontroll-csoportként emellett véletlen mintaválasztással 100 más szakos, a hagyományos tudományegyetemi karok (TTK, BTK, ÁJTK, GTK) hallgatóit kérdeztük meg. A lekérdezés szeptember folyamán történt. A kérdőívek önkitöltősek voltak. 1 Balogh András: Ph.D-hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Boros Lajos: egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

2 Települések, térségek népszerűsége Több kérdés vonatkozott egyes települések, illetve térségek népszerűségének felderítésére. - Az egyik ilyen típusú feladat során osztályozniuk kellett előre megadott településeket 1-től 5-ig, aszerint, hogy mennyire tekintik őket szimpatikusnak. Abban az esetben, ha az említett település nem volt számukra ismerős, vagy nem volt véleményük róla, 0-val jelölték. A települések kiválasztásakor összesen 21 db városi jogállású település- törekedtünk arra, hogy minden tervezési-statisztikai régióból szerepeljen benne a régió székhelye, valamint régiónként két, előzetes vizsgálatok (tanszéki felmérések, ) alapján legkedvezőbbnek tartott, illetve legalacsonyabb értékkel rendelkező város. Az egyes településekre adott osztályzatok átlagait a következő táblázat tartalmazza: 1. táblázat. Az öt legmagasabb, illetve legalacsonyabb átlagot elért városok megoszlása földrajz, illetve nem földrajz szakos hallgatók véleményei alapján: Első öt helyezett Utolsó öt helyezett Földrajzosok Nem földrajzosok Földrajzosok Nem földrajzosok Város Átlag Város Átlag Város Átlag Város Átlag Szeged 4,60 Szeged 4,51 Ózd 2,00 Ózd 1,92 Sopron 4,34 Sopron 4,22 Mátészalka 2,36 Miskolc 2,14 Eger 4,27 Pécs 4,12 Miskolc 2,42 Dunaújváros 2,34 Pécs 4,01 Győr 4,11 Dunaújváros 2,73 Mátészalka 2,36 Szentendre 3,99 Szentendre 4,09 Nyíregyháza 2,81 Komló 2,46 A rangsorolt települések lényegében megegyeznek mind a földrajzos, mind az egyéb szakos hallgatók körében. Egyetlen eltérés az első öt helyezettnél Eger és Győr megítélése, az utolsó ötnél pedig Nyíregyházáé és Komlóé. A táblázatból leolvasható, hogy legszimpatikusabb településeknek a jelentős kulturális és idegenforgalmi jelentőséggel rendelkezők bizonyultak, míg legalacsonyabb értékeket az ipari városok, keleti települések kaptak. Rákérdeztünk a saját település és megyeszékhely megítélésére is, értékük mindkét csoport esetében átlagosnak mondható, nem mutat egyértelmű kötődést: a fejlettebb területeken élők magasabb, a kevésbé fejletteken élők alacsonyabb osztályzatokkal illették őket. - A helyi és térségi kötődések kifejezésére alkalmasabb volt az a feladat, melynek során arra kellett válaszolni, ha tehetné a válaszadó, hová költözne szívesen, illetve nem költözne

3 semmi pénzért sem (2. táblázat). A lehetséges válaszok között nem csak településeket, hanem térségeket is megadtunk. 2. táblázat. A legnépszerűbb költözési célpontok sorrendje és az azt választók %-os megoszlása földrajz és egyéb szakos hallgatók körében: Földrajzos Nem földrajzos Település %* Település %* Szeged 73 Nyugat-Dunántúl 63 Pécs 58 Szeged 58 Balaton 50 Pécs 40 Településén maradna 48 Balaton 36 Északi-Középhegység 45 Győr 34 *: mivel a válaszadó bármennyi megadott településre, ill. térségre adhatott ugyanolyan jellegű választ (tehát akár pl. hét-nyolc esetben is jelölhette azt, hogy szívesen költözne, ezért a %-os megoszlás azt mutatja, hogy a hallgatók milyen arányban jelöltek egy adott települést, ill. térséget. Figyelemreméltó, hogy a nem földrajzos hallgatók második legnépszerűbb költözési célpontjának a Nyugat-Dunántúl minősült, míg a földrajzosok nem említik az első öt helyen. Továbbra is megfigyelhető Győr előkelő helyezése a kontroll-csoportnál. Az ő válaszaik közül egyébként négy dunántúli helyszín található, az ötödik pedig Szeged, ahol tanulmányaikat folytatják. A geográfus-hallgatók 48%-a megjelölte azt a lehetőséget, hogy nagyon szívesen maradna saját településén. Érdekesség, hogy Miskolcra mindössze 3-an költöznének szívesen, az Északi-középhegység rendkívül népszerű, főleg a földrajzosok körében. Szeged kedvelt célpont mindkét csoport esetében, viszont az Alföldet alapvetően elutasítják. Lényegében elkülönül az adott település, illetve annak tágabb környezetének megítélése a fejekben, közöttük a legtöbb esetben nincs szoros korreláció. Lokális identitást tükröz az, hogy az összes válaszadó 38%-a maradna saját településén, megyén belüli költözést viszont csak 10%-uk tartana elfogadhatónak. - A következő kérdésnél 3-3 szimpatikus, illetve nem szimpatikus térséget kellett megemlítenie a válaszadóknak. Általánosságban elmondható, hogy a földrajzosok nagyobb arányban válaszoltak, illetve használták ki a 3 lehetőséget. A szimpatikus térségeknél összesen 108 területegységet említettek meg a válaszadók, míg a nem szimpatikusaknál 86 félét. Ennek többek közt az az oka, hogy szívesebben (azaz többen) válaszoltak a szimpátiára vonatkozó kérdésre. A válaszadók által említett területek legnagyobb része természetföldrajzi, vagy közigazgatási egység.

4 A legszimpatikusabb területek közt többnyire a természeti tájak dominálnak az említések alapján. Emellett Pécs és Szeged környéke jelenik meg nagyobb arányban. Bizonyos fokú kötődést jelez, hogy Szeged és a hozzá kötődő területegységek (Csongád megye, Dél-Alföld, Tisza-vidék) gyakran szerepelnek a válaszok közt. A más szakosok véleménye jobban szóródik, mint a geográfusoké: viszonylag kevés említéssel az élmezőnybe lehetett kerülni mindkét listán. A nem földrajzosok egyértelműen a Dunától nyugatra fekvő területeket jelölik meg szimpatikusként, míg a földrajzosoknál kiegyenlítettebb a kép: az élen megjelenik az Északi-középhegység, illetve az élmezőnyben szerepel Szeged és környéke. Nem volt különbség a Balaton megítélésében; egyformán népszerű mindkét csoportban. 3. táblázat. Az 5 legnépszerűbb térség az alapján, hogy a válaszadók hány százaléka említette: Földrajzosok Nem földrajosok térség % térség % Északi-középhegység 27 Balaton 18 Balaton 22 Északi-középhegység 13 Nyugat-Dunántúl 19 Pécs és környéke 11 Szeged és környéke 14 Közép-Dunántúl 11 Balaton-felvidék 13 Balaton-felvidék 11 A legkevésbé kedvelt térségek egyértelműen a keleti országrészhez kötődnek, emellett feltűnő, hogy a legnegatívabb megítélésű területek közt kevésbé jelennek meg a természeti tájak. A leggyakrabban Kelet-Magyarországot, Budapestet és környékét említik mindkét csoportban. Míg az előző kérdésnél az élmezőnyben szerepelt köszönhetően a földrajzosok szavazatainak - az Északi-középhegység, itt az észak-magyarországi régióhoz tartozó területeket gyakran említik negatívként elsősorban a más szakosok. Összességében elmondható, hogy akárcsak az első kérdésnél, a szimpátiában is a természeti szépség, a turisztikai vonzerő meghatározó, addig a negatív megítélés esetében a társadalmi-gazdasági helyzet, illetve az ez alapján alkotott szubjektív kép. 4. táblázat: Az 5 legkevésbé népszerű térség az alapján, hogy a válaszadók hány százaléka említette: Földrajzosok Nem földrajzosok térség % térség % Kelet-Magyarország 25 Kelet-Magyarország 19 Budapest 20 Budapest 19 Alföld 10 Nyírség 17 Nyírség 8 Északi-középhegység 9 Északkelet-Magyarország 8 Északkelet-Magyarország 9

5 - Megvizsgáltuk, milyen mértékben jelenik meg a sport iránti érdeklődésben, szurkolásban a helyi identitás. Rákérdeztünk a válaszadók kedvenc futballcsapatára, illetve egyéb kedvelt sportegyesületére. A kérdőívet kitöltők 57%-ának nincs kedvenc klubja, vagy nem válaszolt erre a kérdésre. (Nem volt különbség a különféle szakosok közt e tekintetben.) A kötődés meghatározásakor a NUTS-szinteket használtuk. Az említett egyesületeket besoroltuk az alapján, hogy a válaszadó településén található, vagy kistérségébe, megyéjébe, régiójába tartozik, esetleg teljesen kívül áll a felsorolt szinteken. Legerősebbnek mindenkinél egyértelműen az országos szint bizonyult (a kérdésre válaszolók 42%-a), a fővárosi egyesületek túlsúlya miatt. Emellett jelentős a települési szint aránya (26%). Kíváncsiak voltunk, a többi mellett megjelenik-e a szegedi identitás is, azaz említeneke helyi sportklubot. A kérdésre válaszolók közül a földrajzosoknál 17%, a más szakosok esetében 7,5% volt ilyen. (Ez némiképp meglepő eredmény, hiszen első évfolyamos egyetemistákról van szó. Ennek oka valószínűleg a kevés értékelhető válasz miatt a minta alacsony elemszáma.) Regionális ismeretek A következő kérdések elsősorban a hallgatók térségi ismereteire vonatkoztak, különös tekintettel a tervezési-statisztikai régiókra. A földrajzos és egyéb hallgatók véleménye, tudása közti különbséget is ezeknél a feladatoknál prognosztizáltuk a legnagyobbnak. - Az első ilyen jellegű feladat során a válaszadónak saját települését kellett elhelyeznie az előre közölt, Magyarországon jelenleg alkalmazott 5 szintű közigazgatási beosztás szerint. A kistérségek esetében elkerülendő a nagy létszámú nem válaszolást, segítségképpen megjegyeztük, hogy városkörnyék. Az országos szint esetében úgy kellett megadniuk a választ, mint ha a számukra fel tett kérdés arra vonatkozna, hogy lakóhelyük hol helyezkedik el az országon belül, magyarán hogyan írná azt le a legegyszerűbben. A földrajzos hallgatók közül 50-en próbálták megnevezni saját kistérségüket, ebből 21 sikeresen (42%). Az egyéb szakosok 47-en próbálkoztak, és mindössze 12 jó válasz született (26%). A megyék esetében a válaszadás szinte teljes körű és hibátlan volt. A régiók megnevezése közel azonos arányban sikerült mindkét csoportnak: a válaszoló 80 geográfus-hallgató 45%-a, a 64 egyéb szakos 47%-a adott helyes választ, azaz valamivel jobb átlagot értek el. Az országon belüli elhelyezés esetében kevesen használtak a kérdőív kitöltése során már elhangzott fogalmakat, így nagyon széles skálán mozogtak a megoldások. Vezet az égtáji alapon történő lehatárolás

6 (amennyiben ez megegyezett egy hivatalos statisztikai régió nevével, pl. Észak- Magyarország, ott a választ úgy tekintettük, hogy a hivatalos régió-elnevezést ismeri). Majd a természeti tájegységhez kötött meghatározás, harmadik a közigazgatási egységként megnevezett, negyedik pedig valamilyen csomóponthoz (pl. Budapesttől keletre stb.) viszonyított területi lehatárolás. (CSÉFALVAY, 1990, 1994) Az egyes kategóriák szerinti válaszok arányaiban nem térnek el a két csoport között. Természetesen kíváncsiak voltunk, hogy a hallgatók az 5 területi szint közül melyikhez kötődnek leginkább. A válaszok %-os megoszlását mutatja az első ábra: 1. ábra: Földrajz és egyéb szakos egyetemi hallgatók térségi kötődése % I. II. III. IV. V. Területi szintek földrajzos egyéb Az ábrából kitűnik, hogy lényegében nincs különbség a földrajzosok, illetve nem földrajzosok között, mindkét csoportnál egyértelműen a saját településhez való kötődés a legerősebb. Számunkra kicsit meglepő módon leggyengébbnek a megyei identitás tűnt. - A kérdőívben szereplő további kérdések kizárólag a válaszadók térségi ismereteire vonatkoztak: meg kellett nevezniük saját régióikat, az abba tartozó megyéket, a régió székhelyét, továbbá előre megadott földrajzi nevekből kiválasztani azokat, amelyek hivatalos régióneveket viselnek. Saját régiója nevére vonatkozó kérdésnél a 200 kérdőívből 44 bizonyult helyesnek (22%). A földrajzosok 22%-a, a nem földrajzos hallgatók 20%-a válaszolt helyesen. A megyék felsorolásánál a régiók nevét helyesen tippelők 35%-a a megyéket is helyesen választotta meg, a földrajzosok esetében ez kicsit jobb az átlagnál, 39,6%, a kontroll-csoportnál gyengébb, 30,6%. A helyes régiónevek listából való kiválasztása során a következő eredményt kaptuk (több választ is megjelölhettek):

7 2. ábra: Régiónevek kiválasztása megadott földrajzi nevek Budapest Közép-Dunántúl Duna-Tisza Köze Őrség É-Magyaro. Tolna megye Alföld Egyéb Földrajzos hallgatói szavazatok Mindkét csoportban legtöbben a két helyes megoldást választották ki, a földrajzosok sokkal magabiztosabban választottak. Nagyon sokan tartják Budapestet önálló régiónak. Tolna megyét mindössze 1-1 fő jelölte meg. Összegzés Az eredményekből kiderül, hogy a régiós ismeretek nem függenek a szaktól, viszont a kor meghatározó ebben a kérdésben. Az idősebbeknek (22 év felett) mivel több információjuk van nagyobb arányban volt véleményük az egyes településekről (1. 6. és 7. kérdés). 72%-uk jól nevezte meg saját régióját. Általában tájékozottabbak is, hiszen a régiók jelentőségét, feladatait részben ismerik. 83%-uk tartja fontosnak őket, ugyanez az érték a teljes mintában 62%. Szaktól függetlenül a sikeresség, a turisztikai vonzerő a legfontosabb, amikor a szimpatikus térségeket kell megnevezni. Az identitás jellemzői hasonlóak mindkét csoportban, szintén nincs különbség a szegedi kötődésben, kis mértékben a földrajzosoknál is más szakosoknál megjelenik. Végül a bevezetőben említett idézet megállapításai visszaköszöntek a felmérés eredményeiben: kiderült, hogy az egyetemisták regionális ismeretei hiányosak, ami figyelmet érdemel az uniós csatlakozás közeledtével. Sem megyei, sem regionális identitás nem mutatható ki, domináns a települési kötődés.

8 Felhasznált irodalom BŐHM A. (2002): Lokális és regionális identitás. In: Comitatus 4. sz. pp CSÉFALVAY Z. (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. CSÉFALVAY Z. (1994): A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA Kiadó, Budapest. NEMES NAGY J. (1997): Régiók és regionalizmus. In: Educatio 3. sz. pp

SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI

SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÖSSZEFOGLALÓ MELLÉKLETEK 2. OLDAL 3. OLDAL

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

A középiskolások Dél-Dunántúlról alkotott kognitív térképeinek turisztikai elemei Gál Veronika 1 1. Bevezető Egy adott területen a turizmus szempontjából két dolog mindenképp fontos: az egyik, hogy legyen

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER Záró tanulmány TÉKA (TájÉrtékKAtaszter) adatbázis és szolgáltatási rendszer kialakításával kapcsolatos szakmai vélemények kérdőíves vizsgálatának eredményei Megbízó: BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest

Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest NEMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest 2005 Budapesti Szociális Forrásközpont Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola KULTÚR-TÉR avagy a lokális szempontok helye és szerepe a kulturális fogyasztás folyamatában Készítette: Nagy Éva 2004. január, Debrecen

Részletesebben

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében Miklós István Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében A kulturális intézményrendszer vizsgálata szociológiai kvantitatív (kérdõíves) módszerekkel számos olyan kérdést vet

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében

A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében A Felvételi Információs Szolgálat országos felmérése a 2003-ban és 2004-ben biztosan felvételiző középiskolás diákok körében Felvételi Információs Szolgálat 2002. A Felvételi Információs Szolgálat országos

Részletesebben

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két

Akérdés azért nagyon izgalmas és aktuális, mert mind országos szinten, mind a két Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében? 1 Jelen kutatásban a felsőoktatási felnőttoktatás legfontosabb aktoraival, a nem nappali

Részletesebben

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt Helyzetelemző

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2015, 55(3): 288 313.

TERÜLETI STATISZTIKA, 2015, 55(3): 288 313. ISMERTETŐK POLYÁNSZKY T. ZOLTÁN Vállalati technológiafejlesztést és innovációt támogató pályázatok célzásvizsgálata a 2007 2013-as uniós fejlesztési időszakban* A tanulmány a 2007 és 2013 közötti európai

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906 WWW.EXPANZIO.HU EXPANZIO@EXPANZIO.HU

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Módszertan... 5 Demográfiai

Részletesebben

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 1. A magyar nyelvű felsőoktatás intézményei Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvű doktori

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

ILLÉS B. Csaba FODOR Zita

ILLÉS B. Csaba FODOR Zita ILLÉS B. Csaba FODOR Zita A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ELEKTRONIKUS BANKI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZOKÁSAI, ATTITÛDJEI ÉS JÖVÔKÉPEI A közelmúltban készült kutatásban a szerzők azt vizsgálták, hogy

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben