SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."

Átírás

1 SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címei Az Általános Szerzıdési Feltételek tárgya és hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek idıbeli és területi hatálya Az elıfizetık tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel Értesítés Általános értesítés Karbantartásról szóló értesítés Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló értesítés A szolgáltatás leírása A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása A szolgáltatás bevezetésének célja A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybevételének mőszaki, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb feltételei Az elıfizetıi végberendezések típusa, beszerzési módja Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítı) szolgáltatások készlete Az elıfizetıi szerzıdésben Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Szerzıdéskötés Az igénybejelentés (adatlap) kötelezı - szerzıdéskötéshez szükséges minimális tartalma Az elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton történı szolgáltatás esetén A szerzıdés hatálya A szolgáltatás idıbeli korlátozása A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatáskorlátozás Elıfizetıi kezdeményezés Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból (mindkét fél érdekkörén kívül esı okból) történı szüneteltetés Karbantartás miatti szünetelés Az elıfizetıi jogviszony szüneteltetése Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az elıfizetıi igények kezelése Az elıfizetıi szerzıdés módosítása A szolgáltatás-hozzáférés helyének és/vagy címének változtatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az elıfizetıi szerzıdés felmondása, megszőnése A szerzıdés felmondásának szabályai az Elıfizetı részérıl A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl Elıfizetı szerzıdésszegése esetén Elıfizetı díjtartozása esetén

3 A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdı felek jogai és kötelezettségei Az Elıfizetı jogai Adatkezelés, adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A tudakozó szolgáltatás igénybevétele A Szolgáltató jogai Az Elıfizetı forgalmának megfigyelése Az Elıfizetı kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hibaelhárításának a lehetıvé tétele Díjfizetés Számlázás gyakorisága Számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Késedelmi kamat A Szolgáltató kötelezettségei Hírközlési titoktartás Ügyfélszolgálati ( beleértve a hibabejelentıt ) eljárási rendje Az ügyfélszolgálat eljárási rendje Eljárás kérelmek és panaszbejelentés esetén Eljárás számlareklamáció esetén A hibabejelentés, hibaelhárítás eljárási rendje Együttmőködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén Kártérítés A szerzıdı felek felelıssége Az Elıfizetı felelıssége, szerzıdésszegése A hozzáférés jogosulatlan átengedése A Szolgáltató felelıssége, szerzıdésszegése Vis maior Díjszabás A díjazás és a számlázás alapelvei Elıfizetési díjak Havi elıfizetési díj Forgalmi díjak Egyszeri díjak mértéke Csatlakozási díj Eseti (adminisztrációs) díjak Áthelyezési díj Elállási díj Kiszállási díj Expressz kiszállási díj Visszakapcsolási díj

4 7.2.3 Kedvezmények az egyszeri díjakban Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (elıfizetési díj),csökkentett elıfizetési díj Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Kedvezmények a hozzáférési díjakban Jeltovábbítási díjak A szolgáltatások jeltovábbítási díjai A szolgáltatás megfelelısége az Elıfizetı szempontjából A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Használhatóság az elıfizetıi hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma A meg nem felelés igazolása az Elıfizetı részérıl Melléklet Ügyfélszolgálat Melléklet Szolgáltatási terület Melléklet Díjszabási táblázat Melléklet Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés Melléklet Technikai adatlap a mikrohullámú helyi hálózatra épülı Internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételére Melléklet Rendszerkövetelmények Melléklet Az adathálózati szolgáltatás minıségi célértékei Melléklet Adatvédelmi tájékoztató

5 SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételei Internet Hozzáférés Igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1 A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címei Név: SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Képviselı neve: Sipos Zsolt ügyvezetı Weboldal: Nyilvántartó hatóság: Hírközlési Fıfelügyelet Nyilvántartási szám: BB /2005 Telefon: Az Általános Szerzıdési Feltételek tárgya és hatálya 2.1 Az Általános Szerzıdési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A jelen Általános Szerzıdési Feltételek célja a SyscoNet Kft. által nyújtott HotSpot nevő adathálózati (Internet) (SZJ: ) szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerzıdési feltételeknek, a szerzıdı felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, a felek közötti jogviszony szabályozása. A jelen Szerzıdési Feltételek tárgyi hatálya adathálózati (Internet) szolgáltatások nyújtására terjed ki. Személyi hatálya: Szolgáltató, Felhasználó, Elıfizetı. Szolgáltató: az Általános Szerzıdési Feltételek 1.1 pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a Szolgáltató által nyújtott hírközlési szolgáltatásokat. Elıfizetı: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki, vagy amely a Szolgáltatóval nyilvánosság számára hozzáférhetı hírközlési szolgáltatások igénybevételére - szerzıdéses jogviszonyban áll. 5

6 Egyéni elıfizetı: az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. Üzleti / intézményi elıfizetı: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szervezet, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó [Ptk 685. c]. 2.2 Az Általános Szerzıdési Feltételek idıbeli és területi hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek a hatósági nyilvántartásba vételtıl kezdıdıen érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató adathálózati (Internet) szolgáltatását a magyarországi elıfizetık számára a 2. mellékletben felsorolt idıpontoktól kezdve nyújtja. Az Általános Szerzıdési Feltételek területi hatálya: az a mindenkori terület, ahol a Szolgáltató a 3.1 pont alatt meghatározott adathálózati (Internet) szolgáltatást nyújt. 2.3 Az elıfizetık tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint ha az Általános Szerzıdési Feltételek bármely más tájékoztatás közzétételérıl beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a.) az ügyfélszolgálati helyiségében, illetve web oldalán közzéteszi, továbbá b.) az abban foglaltakról távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Értesítés Általános értesítés Ha az Általános Szerzıdési Feltételek az Elıfizetı értesítésérıl rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: a.) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy b.) egyéb hírközlési úton (pl.: faxon, telefonon, elektronikus levélben). A b.) pontban meghatározott értesítési módok alkalmazása esetén a Szolgáltató köteles maradandó módon (pl. hangfelvétellel) rögzíteni, hogy a szóbeli értesítést az Elıfizetı tudomásul vette Karbantartásról szóló értesítés A Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést - az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen - megyei vagy regionális napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény, valamint annak egyidejő ügyfélszolgálati közzététele útján is teljesítheti. A Szolgáltató az értesítést 15 nappal a szüneteltetés elıtt köteles megtenni Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló értesítés 6

7 Az Általános Szerzıdési Feltételek elıfizetıi szerzıdést érintı módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését 30 nappal megelızıen az alábbiak szerint is értesítheti az Elıfizetıket: az ügyfélszolgálati irodában azt kifüggeszti, illetve Internetes honlapján szerepelteti. Ezzel egyidejőleg köteles a Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeinek módosítását annak hatályba lépése elıtt 30 nappal az ügyfélszolgálaton közzétenni, ezzel egy idıben a hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala) részére megküldeni. Az Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következı információkat kell tartalmaznia: a.) pontos utalást az Általános Szerzıdési Feltételek módosítására b.) a módosítások lényegének rövid leírását c.) a módosítások hatályba lépésének idıpontját d.) a közzétett Általános Szerzıdési Feltételek elérhetıségét e.) ha a Szolgáltató az Elıfizetı által igénybe vett elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. f.) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja g.) az Elıfizetıt az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló magatartással létrejött elıfizetı szerzıdés kivételével - nem minısülhet az elıfizetı, illetve igénylı számára többletterhet jelentı, az adott (Elıfizetı által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését eredményezı szerzıdésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerzıdésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerzıdésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén elfogadásra minısül. A mindenkor hatályos Általános Szerzıdési Feltételek az elıfizetıi szerzıdés mellékletét képezik. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása Az adathálózati szolgáltatás SZJ száma: A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazásában szolgáltatás az adathálózati szolgáltatás A szolgáltatás bevezetésének célja Felhasználóink részére Internet szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világmérető Internet hálózatot. Az Internet hálózat TCP/IP szabvány győjteményt használva teszi lehetıvé a felhasználók egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll szerint két- vagy egyirányú jelátvitelt. Ennek keretében elektronikus levelezés ( ), web szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), állománycsere (FTP), elektronikus hálózati hírek szolgáltatás (NEWS) - szolgáltatásokat biztosít. A Szolgáltató adathálózati (Internet) szolgáltatási rendszere transzparens hálózat szolgáltatást kíván biztosítani, ami azt jelenti, hogy az elıfizetık elérhetnek más szolgáltatókat, együttmőködhetnek 7

8 más szolgáltatókkal. Amennyiben a hálózaton illegális tevékenység nem észlelhetı, úgy a 80-as TCP port kivételével - mely a web kiszolgálók portja és transzparens web elérés gyorsító rendszerén (proxy) keresztül szolgáltatjuk-, saját elhatározásból nem sértheti a transzparenciát. Elıfizetıt fenyegetı támadással szemben. Egyedi megállapodás szerint a Szolgáltató lehetıséget biztosít a fenyegetésbıl adódó veszélyeztetettség hatékony csökkentésére. 3.2 A szolgáltatás igénybevételének módja A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglalt formai és eljárási szabályok szerint - a mőszaki feltételek függvényében - bárki hozzájuthat. A HotSpot szolgáltatás igénybe vehetı a mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztül, amennyiben az adott Felhasználó által kért telepítési ponton a Szolgáltató által telepített rádiós hozzáférési pontok valamelyikével kielégítı minıségő rádiókapcsolat hozható létre, valamint a Szolgáltató ezen területen Internet és adatátviteli szolgáltatását megkezdte. A mikrohullámú rádiós helyi hálózatra a Felhasználó az adott telepítési helyen elérhetı jel erısségének megfelelı antenna segítségével csatlakozik. Az alkalmazott antenna típusa, nyeresége, és az antennakábel típusa és hossza minden esetben úgy kerülnek meghatározásra, hogy az antenna kisugárzott egyenértékő izotrop teljesítménye (e.i.r.p.) a vonatkozó elıírásokban szereplı értéket nem haladhatja meg. Az antennakábelre felhasználói eszköz, vagy eszközök csatlakoznak (pl. a körülményektıl függıen wireless USB eszköz, PCI rádiós kártyával, LAN konverter), mely(ek) segítségével az elıfizetı számítógépén az IP szolgáltatás elérhetıvé válik. Az alkalmazott készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok megfelelıségi elıírásainak. A Szolgáltató által telepített berendezések rádiós helyi hálózatok (RLAN), kis hatótávolságú eszközei (SRD), melyek a ,5 Mhz harmonizált frekvenciasávban mőködnek, a Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) 149. lábjegyzetében, és 20. Mellékletében foglaltak szerint. A Szolgáltató jelenlegi eszközeivel az Ügyfél végponton maximum 15 Mbit/s adatsebesség valósítható meg. A hívásfelépítés a TCP/IP protokoll szerint valósul meg. Az elıfizetıi szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzen a Szolgáltató rádiós helyi hálózatához való csatlakozáshoz szükséges mikrohullámú rádiós végponttal. A szolgáltatás az elıfizetıi szerzıdés megkötése és a 3. számú mellékletben meghatározott díj befizetése után vehetı igénybe. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének mőszaki, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb feltételei A Szolgáltató a mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztül teszi lehetıvé az Internet hozzáférést. A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztüli szolgáltatás igénybevételére a 2.sz. mellékletben megjelölt hálózati területeken van lehetıség az ott megjelölt módon, a szolgáltatáskezdési idıpontot követıen. A Szolgáltató Internet szolgáltatása idıben és forgalomban korlátlan módon, 24 órán keresztül igénybe vehetıek. 8

9 Az Internet szolgáltatás hibamentes és folyamatos mőködéséért, illetve az ennek hiányából eredı kárért a Szolgáltató csak az általa mőködtetett (saját hálózaton) bekövetkezett, érdekkörébe esı hibákért felel. A Szolgáltatónak nincsen szerzıdéskötési kötelezettsége, az elıfizetıi szerzıdés kötését jogosult a szerzıdés létrejöttéig bármikor megtagadni, különösen, ha a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó: - számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az elıfizetıi szerzıdését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét az Elıfizetı számára részben, vagy egészben felfüggesztette - számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Elıfizetı ellen, illetıleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az Elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen, vagy - az ajánlattevı, illetve az Elıfizetı kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette, vagy annak megtévesztésére törekedett. A Szolgáltató az Internet világhálózathoz, mint autonóm rendszer kapcsolódik. A szolgáltatást az Internetre csatlakozó Felhasználók szabadon vehetik igénybe, oly módon, hogy a Szolgáltató hálózata elıfizetıi részére adatokat küldenek, illetve tılük adatokat kapnak. Például elektronikuslevelezést folytathatnak, állományokat vihetnek át, illetve az Interneten szabványos módokon kommunikálnak egymással. A Szolgáltató jogosult a saját hálózatát megvédeni idegen hálózatokból érkezı illegális felhasználás (DOS támadás, betörési kísérletek, szabványtól eltérı adatcsomagok, kéretlen reklámlevél, vírustámadás) esetén. 3.4 Az elıfizetıi végberendezések típusa, beszerzési módja Mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztüli kapcsolódás esetén a megfelelı kompatibilitás, a rádiós adatátvitel elıírásainak való megfelelıség és a szolgáltatás minıségének biztosítása érdekében a Szolgáltató elıírhatja, hogy ügyfél oldali berendezéseket (wireless USB eszköz, PCI rádiós kártya, LAN konverter, antenna, antennakábel) csak a Szolgáltató adhat. Annak eldöntése, hogy az Elıfizetı saját eszközöket telepíthet-e a hálózatra vagy sem az a Szolgáltató által alkalmazott technológiától függ. A Szolgáltató az Elıfizetı által vásárolt, nem a Szolgáltató tulajdonát képezı berendezés használatának engedélyezésérıl az Elıfizetıt külön nyilatkozatban értesíti. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a Szolgáltató az igénybe vevıt elızetesen tájékoztatja a szükséges eszközökrıl, és az azokra vonatkozó mőszaki követelményekrıl (beleértve a számítógép konfigurációt is; hardver és szoftver), amennyiben az eszközök ezen követelményeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató nem köteles az igénybevevı berendezéseinek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére. A Szolgáltató az igénybevevı által használt berendezések alkalmatlanságára visszavezethetı hibákért nem vállal felelısséget. 3.5 Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítı) szolgáltatások készlete A Szolgáltató egyéni igényeknek megfelelıen, különösen az alábbi, az adathálózati szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásokat nyújtja az Elıfizetıinek, valamint az igénylık - Tőzfal (Firewall) kiépítés és mőködtetés - Webszerver üzemeltetés - nagyobb sávszélességő kapcsolat A Szolgáltató vállalja, hogy az Elıfizetı megbízásából és felhatalmazásával az általa igényelt Domain név bejegyeztetését elvégzi, ha az nem ütközik a bejegyzési feltételrendszer szabályaival, a 9

10 hivatalosan elfogadott nemzetközi adatlapok alapján (RIPE, InterNick, stb.). A fenti, kiegészítı szolgáltatások igénybevételének lehetıségét meg kell rendelni, melynek árai az egyéni igények figyelembe vételével kerülnek kialakításra. 4. Az elıfizetıi szerzıdésben 4.1 Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai A évi C. törvény az elektronikus hírközlésrıl (1) pontja szerint elıfizetıi szerzıdés: Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az elıfizetı, illetve igénylı (továbbiakban együtt: felek) elıfizetıi szerzıdést kötnek, amely az Általános Szerzıdési Feltételekbıl valamint az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl áll." Szerzıdéskötés Elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek minısül a szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylıi bejelentés, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerzıdéskötési ajánlat. Az igénylı a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (igénybejelentését) a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál - vagy kijelölt képviselıjénél - írásban, az erre rendszeresített adatlapon, távbeszélı útján, illetıleg a Szolgáltató Internet oldalán található elektronikus adatlapon teheti meg. A szóban, távbeszélı útján tett igénybejelentést azzal egy idıben, az ügyfélszolgálat írásban a bejelentı felé visszaigazolja. Az igény regisztrálásának létrejöttéhez elegendı, hogy az a területileg illetékes ügyfélszolgálati helyre vagy a központi ügyfélszolgálatra megérkezzen. A szóban, távbeszélı útján tett igénybejelentést azzal egy idıben az ügyfélszolgálat rögzíti. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való megérkezése, illetıleg rendelkezésre állása Az igénybejelentés (adatlap) kötelezı - szerzıdéskötéshez szükséges minimális tartalma - az egyéni Elıfizetı neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, illetve tartózkodási helye, telefonszáma - üzleti / intézményi Elıfizetı esetén az Elıfizetı cégneve, székhelye vagy telephelye, esetleg fióktelepe, cégjegyzékszáma, adószáma - az elıfizetıi kategóriára vonatkozó nyilatkozat - szolgáltatás hozzáférési pontok létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma, az igénybevételhez szükséges adapterkártya mőszaki paraméterei - az igényelt szolgáltatások felsorolása - az igénybejelentés helye és idıpontja. 10

11 Ha a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles az igénybejelentés alapján szerzıdéskötési ajánlatát 30 napon belül írásban, vagy hírközlési úton megtenni. Ha az igénylı az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. Az adathálózati (Internet) szolgáltatások eléréséhez elıfizetıi szerzıdés szükséges. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés határozott vagy határozatlan idıre jön létre, amely utóbbit az elıfizetı jogosult bármikor indoklás nélkül felmondani a pont rendelkezései szerint. A szerzıdéskötést követı 30 munkanapon belül a Szolgáltatónak a szolgáltatást meg kell kezdenie, hacsak a Felek az elıfizetıi szerzıdésben ettıl eltérıen nem állapodtak meg. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó elıfizetıi szerzıdés szóban, írásban és ráutaló magatartással jön létre a Felek között Az elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei a.) egyéni Elıfizetı esetében: - név, (leánykori név), anyja neve - születési helye, ideje - lakóhely vagy tartózkodási hely - a szerzıdésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok b. )üzleti/intézményi Elıfizetı esetében: - cégszerő megnevezés - székhely (telephely) - adószám - cégjegyzékszám c.) mindkét elıfizetıi kategóriában: - a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye) - a szolgáltatás tárgya - a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek - a díjkiegyenlítés módja - az elıfizetési, azonosítási számok - a csatlakoztatott végberendezés darabszáma - az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat - a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése - az Általános Szerzıdési Feltételektıl való eltérések d.) mindkét elıfizetıi kategóriában: - a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói nevek - a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges alap jelszavak" Ha az egyéni Elıfizetı életkora miatt korlátozottan cselekvıképes, az elıfizetıi szerzıdésnek a természetes személy Elıfizetı törvényes képviselıjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetıleg tartózkodási helyét. 11

12 A d./1 pontban megfogalmazott felhasználói neveket (pl.: Internet levelezés fiókneveit, Web adminisztrátori felhasználónevet, stb.) a Szolgáltató a szerzıdés idıtartama alatt tartja fenn, a szerzıdés megszőnését követıen ezek a felhasználói információk törlıdnek. A d./2 pontban megfogalmazott jelszavak kezelésének ügymenete a következı módon történik: 1. a szerzıdéskötés során a felhasználói információk rögzítésekor, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavakat a szolgáltatói rendszer automatikusan generálja. 2. a Szolgáltató munkatársai a helyszíni telepítéskor a szolgáltatások eléréséhez ezen jelszavakat beállítja, és ellenırzi a szolgáltatások elérhetıségét 3. a Szolgáltató weblapján az átadást követıen lehetıséget biztosít az elıfizetıi jelszavak megváltoztatására. A Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét a felhasználói jelszavak cseréjére a saját biztonságának érdekében. A Szolgáltató felhívja az Felhasználók figyelmét a telepítéskor arra is, hogy a biztonságos mőködés érdekében a Felhasználó köteles gondoskodni saját számítógépének védelmérıl. Amennyiben az Elıfizetı ezt elmulasztja vagy nem megfelelı védelmet biztosít saját, számítógépének, akkor az ebbıl adódó károkért maga vállalja a felelısséget. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az üzleti/intézményi, írásbeli elıfizetıi szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az üzleti/intézményi Elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást egyéni vagy üzleti / intézményi elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı ezen nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötését megtagadhatja, a 3.3 pontban meghatározott eseteken túl akkor is, ha: A szolgáltatás nyújtásához szükséges mőszaki feltételeket az Elıfizetı nem tudja biztosítani. Ezek például a mikrohullámú rádiós Internet szolgáltatás igénybevétele esetén a megfelelı minıségő rádiókapcsolat hiánya, vagy nem megfelelı konfigurációjú elıfizetıi számítógép, valamint az Elıfizetı által biztosítandó, hibás, vagy alkalmatlan hálózati adapterkártya, hálózati szoftver hiánya, áramellátás. Az alap vagy default jelszó szükséges az Elıfizetı elsı csatlakoztatásához. Az alap jelszó megváltoztatására a Szolgáltató interaktív felületet biztosít. Az alap jelszó megváltoztatása az Elıfizetı felelıssége. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a Szolgáltató az ajánlattevıt egyértelmően tájékoztatja az alábbiakról: a.) a jelen ÁSZF pontja szerinti [Hkt 59.. (2)] adatainak kezelésérıl b.) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely hírközlési szolgáltatóknak adhatók át c.) ezen adatok alapján a hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak d.) milyen jogorvoslati lehetısége van az ajánlattevınek e.) a közös adatállomány adatkezelıjérıl és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás helyérıl (címérıl) 12

13 4.1.2 Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton történı szolgáltatás esetén A létrejött elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató 30 munkanapon belül a tulajdonában, vagy üzemeltetésében levı mikrohullámú rádiós helyi hálózatához kapcsolódó állandó szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amelyen az Elıfizetı a hálózaton nyújtott adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerzıdés tartama alatt igénybe veheti. Amennyiben a Szolgáltató, a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelésére, áthelyezésére irányuló igényt (a továbbiakban: igénybejelentés) az igénybejelentéstıl számított 30 munkanapon belül a Szolgáltatónál felmerült okból teljesíteni nem képes, vállalja, hogy az igénybejelentést a bejelentés napjával nyilvántartásba veszi és a bejelentett igényeket a jelentkezési sorrendben teljesíti. Ha az igény a bejelentéstıl számított 30 munkanapon belül nem elégíthetı ki, a Szolgáltató a bejelentés kézhezvételétıl számított 30 munkanapon belül tájékoztatja az igénylıt arról, hogy a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely idıpontban lesz lehetıség. Az igénybejelentéseket a teljesíthetıség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szerzıdı felek az Elıfizetı kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidıben is megállapodhatnak. Az Elıfizetı a szolgáltatás hozzáférési pont létesítéséért, illetve a rendszerre kapcsolásért a teljesítéskor hatályos Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott egyszeri Internet csatlakozási díjat köteles megfizetni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a Felek a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg A szerzıdés hatálya Az elıfizetıi szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre. A határozott idıre kötött szerzıdés legfeljebb 24 hónapra köthetı. 4.2 A szolgáltatás idıbeli korlátozása A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatáskorlátozás A szolgáltatás szünetelhet mind az Elıfizetı, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, elıfizetıi, illetve szolgáltatói kezdeményezésre Elıfizetıi kezdeményezés A Szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az Elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az Elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdeti idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetést megelızıen legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének elıfizetıi kérelem alapján kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni Elıfizetı esetében - 6 (hat) hónap, amennyiben a szünetelés mőszaki feltételei fennállnak. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, úgy a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében 13

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben