SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."

Átírás

1 SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címei Az Általános Szerzıdési Feltételek tárgya és hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek idıbeli és területi hatálya Az elıfizetık tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel Értesítés Általános értesítés Karbantartásról szóló értesítés Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló értesítés A szolgáltatás leírása A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása A szolgáltatás bevezetésének célja A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybevételének mőszaki, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb feltételei Az elıfizetıi végberendezések típusa, beszerzési módja Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítı) szolgáltatások készlete Az elıfizetıi szerzıdésben Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Szerzıdéskötés Az igénybejelentés (adatlap) kötelezı - szerzıdéskötéshez szükséges minimális tartalma Az elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton történı szolgáltatás esetén A szerzıdés hatálya A szolgáltatás idıbeli korlátozása A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatáskorlátozás Elıfizetıi kezdeményezés Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból (mindkét fél érdekkörén kívül esı okból) történı szüneteltetés Karbantartás miatti szünetelés Az elıfizetıi jogviszony szüneteltetése Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az elıfizetıi igények kezelése Az elıfizetıi szerzıdés módosítása A szolgáltatás-hozzáférés helyének és/vagy címének változtatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az elıfizetıi szerzıdés felmondása, megszőnése A szerzıdés felmondásának szabályai az Elıfizetı részérıl A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl Elıfizetı szerzıdésszegése esetén Elıfizetı díjtartozása esetén

3 A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdı felek jogai és kötelezettségei Az Elıfizetı jogai Adatkezelés, adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A tudakozó szolgáltatás igénybevétele A Szolgáltató jogai Az Elıfizetı forgalmának megfigyelése Az Elıfizetı kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hibaelhárításának a lehetıvé tétele Díjfizetés Számlázás gyakorisága Számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Késedelmi kamat A Szolgáltató kötelezettségei Hírközlési titoktartás Ügyfélszolgálati ( beleértve a hibabejelentıt ) eljárási rendje Az ügyfélszolgálat eljárási rendje Eljárás kérelmek és panaszbejelentés esetén Eljárás számlareklamáció esetén A hibabejelentés, hibaelhárítás eljárási rendje Együttmőködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén Kártérítés A szerzıdı felek felelıssége Az Elıfizetı felelıssége, szerzıdésszegése A hozzáférés jogosulatlan átengedése A Szolgáltató felelıssége, szerzıdésszegése Vis maior Díjszabás A díjazás és a számlázás alapelvei Elıfizetési díjak Havi elıfizetési díj Forgalmi díjak Egyszeri díjak mértéke Csatlakozási díj Eseti (adminisztrációs) díjak Áthelyezési díj Elállási díj Kiszállási díj Expressz kiszállási díj Visszakapcsolási díj

4 7.2.3 Kedvezmények az egyszeri díjakban Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (elıfizetési díj),csökkentett elıfizetési díj Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Kedvezmények a hozzáférési díjakban Jeltovábbítási díjak A szolgáltatások jeltovábbítási díjai A szolgáltatás megfelelısége az Elıfizetı szempontjából A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Használhatóság az elıfizetıi hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma A meg nem felelés igazolása az Elıfizetı részérıl Melléklet Ügyfélszolgálat Melléklet Szolgáltatási terület Melléklet Díjszabási táblázat Melléklet Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés Melléklet Technikai adatlap a mikrohullámú helyi hálózatra épülı Internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételére Melléklet Rendszerkövetelmények Melléklet Az adathálózati szolgáltatás minıségi célértékei Melléklet Adatvédelmi tájékoztató

5 SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételei Internet Hozzáférés Igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1 A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címei Név: SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Képviselı neve: Sipos Zsolt ügyvezetı Weboldal: Nyilvántartó hatóság: Hírközlési Fıfelügyelet Nyilvántartási szám: BB /2005 Telefon: Az Általános Szerzıdési Feltételek tárgya és hatálya 2.1 Az Általános Szerzıdési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A jelen Általános Szerzıdési Feltételek célja a SyscoNet Kft. által nyújtott HotSpot nevő adathálózati (Internet) (SZJ: ) szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerzıdési feltételeknek, a szerzıdı felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, a felek közötti jogviszony szabályozása. A jelen Szerzıdési Feltételek tárgyi hatálya adathálózati (Internet) szolgáltatások nyújtására terjed ki. Személyi hatálya: Szolgáltató, Felhasználó, Elıfizetı. Szolgáltató: az Általános Szerzıdési Feltételek 1.1 pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely igényli, vagy használja a Szolgáltató által nyújtott hírközlési szolgáltatásokat. Elıfizetı: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki, vagy amely a Szolgáltatóval nyilvánosság számára hozzáférhetı hírközlési szolgáltatások igénybevételére - szerzıdéses jogviszonyban áll. 5

6 Egyéni elıfizetı: az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. Üzleti / intézményi elıfizetı: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szervezet, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó [Ptk 685. c]. 2.2 Az Általános Szerzıdési Feltételek idıbeli és területi hatálya Az Általános Szerzıdési Feltételek a hatósági nyilvántartásba vételtıl kezdıdıen érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató adathálózati (Internet) szolgáltatását a magyarországi elıfizetık számára a 2. mellékletben felsorolt idıpontoktól kezdve nyújtja. Az Általános Szerzıdési Feltételek területi hatálya: az a mindenkori terület, ahol a Szolgáltató a 3.1 pont alatt meghatározott adathálózati (Internet) szolgáltatást nyújt. 2.3 Az elıfizetık tájékoztatása, közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint ha az Általános Szerzıdési Feltételek bármely más tájékoztatás közzétételérıl beszél, az alábbiak szerint tesz eleget: a.) az ügyfélszolgálati helyiségében, illetve web oldalán közzéteszi, továbbá b.) az abban foglaltakról távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Értesítés Általános értesítés Ha az Általános Szerzıdési Feltételek az Elıfizetı értesítésérıl rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: a.) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy b.) egyéb hírközlési úton (pl.: faxon, telefonon, elektronikus levélben). A b.) pontban meghatározott értesítési módok alkalmazása esetén a Szolgáltató köteles maradandó módon (pl. hangfelvétellel) rögzíteni, hogy a szóbeli értesítést az Elıfizetı tudomásul vette Karbantartásról szóló értesítés A Szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges értesítést - az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen - megyei vagy regionális napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény, valamint annak egyidejő ügyfélszolgálati közzététele útján is teljesítheti. A Szolgáltató az értesítést 15 nappal a szüneteltetés elıtt köteles megtenni Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló értesítés 6

7 Az Általános Szerzıdési Feltételek elıfizetıi szerzıdést érintı módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését 30 nappal megelızıen az alábbiak szerint is értesítheti az Elıfizetıket: az ügyfélszolgálati irodában azt kifüggeszti, illetve Internetes honlapján szerepelteti. Ezzel egyidejőleg köteles a Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeinek módosítását annak hatályba lépése elıtt 30 nappal az ügyfélszolgálaton közzétenni, ezzel egy idıben a hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala) részére megküldeni. Az Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következı információkat kell tartalmaznia: a.) pontos utalást az Általános Szerzıdési Feltételek módosítására b.) a módosítások lényegének rövid leírását c.) a módosítások hatályba lépésének idıpontját d.) a közzétett Általános Szerzıdési Feltételek elérhetıségét e.) ha a Szolgáltató az Elıfizetı által igénybe vett elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. f.) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja g.) az Elıfizetıt az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló magatartással létrejött elıfizetı szerzıdés kivételével - nem minısülhet az elıfizetı, illetve igénylı számára többletterhet jelentı, az adott (Elıfizetı által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését eredményezı szerzıdésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerzıdésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerzıdésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén elfogadásra minısül. A mindenkor hatályos Általános Szerzıdési Feltételek az elıfizetıi szerzıdés mellékletét képezik. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzıi és rövid leírása Az adathálózati szolgáltatás SZJ száma: A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazásában szolgáltatás az adathálózati szolgáltatás A szolgáltatás bevezetésének célja Felhasználóink részére Internet szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világmérető Internet hálózatot. Az Internet hálózat TCP/IP szabvány győjteményt használva teszi lehetıvé a felhasználók egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll szerint két- vagy egyirányú jelátvitelt. Ennek keretében elektronikus levelezés ( ), web szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), állománycsere (FTP), elektronikus hálózati hírek szolgáltatás (NEWS) - szolgáltatásokat biztosít. A Szolgáltató adathálózati (Internet) szolgáltatási rendszere transzparens hálózat szolgáltatást kíván biztosítani, ami azt jelenti, hogy az elıfizetık elérhetnek más szolgáltatókat, együttmőködhetnek 7

8 más szolgáltatókkal. Amennyiben a hálózaton illegális tevékenység nem észlelhetı, úgy a 80-as TCP port kivételével - mely a web kiszolgálók portja és transzparens web elérés gyorsító rendszerén (proxy) keresztül szolgáltatjuk-, saját elhatározásból nem sértheti a transzparenciát. Elıfizetıt fenyegetı támadással szemben. Egyedi megállapodás szerint a Szolgáltató lehetıséget biztosít a fenyegetésbıl adódó veszélyeztetettség hatékony csökkentésére. 3.2 A szolgáltatás igénybevételének módja A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglalt formai és eljárási szabályok szerint - a mőszaki feltételek függvényében - bárki hozzájuthat. A HotSpot szolgáltatás igénybe vehetı a mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztül, amennyiben az adott Felhasználó által kért telepítési ponton a Szolgáltató által telepített rádiós hozzáférési pontok valamelyikével kielégítı minıségő rádiókapcsolat hozható létre, valamint a Szolgáltató ezen területen Internet és adatátviteli szolgáltatását megkezdte. A mikrohullámú rádiós helyi hálózatra a Felhasználó az adott telepítési helyen elérhetı jel erısségének megfelelı antenna segítségével csatlakozik. Az alkalmazott antenna típusa, nyeresége, és az antennakábel típusa és hossza minden esetben úgy kerülnek meghatározásra, hogy az antenna kisugárzott egyenértékő izotrop teljesítménye (e.i.r.p.) a vonatkozó elıírásokban szereplı értéket nem haladhatja meg. Az antennakábelre felhasználói eszköz, vagy eszközök csatlakoznak (pl. a körülményektıl függıen wireless USB eszköz, PCI rádiós kártyával, LAN konverter), mely(ek) segítségével az elıfizetı számítógépén az IP szolgáltatás elérhetıvé válik. Az alkalmazott készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok megfelelıségi elıírásainak. A Szolgáltató által telepített berendezések rádiós helyi hálózatok (RLAN), kis hatótávolságú eszközei (SRD), melyek a ,5 Mhz harmonizált frekvenciasávban mőködnek, a Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) 149. lábjegyzetében, és 20. Mellékletében foglaltak szerint. A Szolgáltató jelenlegi eszközeivel az Ügyfél végponton maximum 15 Mbit/s adatsebesség valósítható meg. A hívásfelépítés a TCP/IP protokoll szerint valósul meg. Az elıfizetıi szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzen a Szolgáltató rádiós helyi hálózatához való csatlakozáshoz szükséges mikrohullámú rádiós végponttal. A szolgáltatás az elıfizetıi szerzıdés megkötése és a 3. számú mellékletben meghatározott díj befizetése után vehetı igénybe. 3.3 A szolgáltatás igénybevételének mőszaki, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb feltételei A Szolgáltató a mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztül teszi lehetıvé az Internet hozzáférést. A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztüli szolgáltatás igénybevételére a 2.sz. mellékletben megjelölt hálózati területeken van lehetıség az ott megjelölt módon, a szolgáltatáskezdési idıpontot követıen. A Szolgáltató Internet szolgáltatása idıben és forgalomban korlátlan módon, 24 órán keresztül igénybe vehetıek. 8

9 Az Internet szolgáltatás hibamentes és folyamatos mőködéséért, illetve az ennek hiányából eredı kárért a Szolgáltató csak az általa mőködtetett (saját hálózaton) bekövetkezett, érdekkörébe esı hibákért felel. A Szolgáltatónak nincsen szerzıdéskötési kötelezettsége, az elıfizetıi szerzıdés kötését jogosult a szerzıdés létrejöttéig bármikor megtagadni, különösen, ha a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó: - számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az elıfizetıi szerzıdését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét az Elıfizetı számára részben, vagy egészben felfüggesztette - számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Elıfizetı ellen, illetıleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az Elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen, vagy - az ajánlattevı, illetve az Elıfizetı kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette, vagy annak megtévesztésére törekedett. A Szolgáltató az Internet világhálózathoz, mint autonóm rendszer kapcsolódik. A szolgáltatást az Internetre csatlakozó Felhasználók szabadon vehetik igénybe, oly módon, hogy a Szolgáltató hálózata elıfizetıi részére adatokat küldenek, illetve tılük adatokat kapnak. Például elektronikuslevelezést folytathatnak, állományokat vihetnek át, illetve az Interneten szabványos módokon kommunikálnak egymással. A Szolgáltató jogosult a saját hálózatát megvédeni idegen hálózatokból érkezı illegális felhasználás (DOS támadás, betörési kísérletek, szabványtól eltérı adatcsomagok, kéretlen reklámlevél, vírustámadás) esetén. 3.4 Az elıfizetıi végberendezések típusa, beszerzési módja Mikrohullámú rádiós helyi hálózaton keresztüli kapcsolódás esetén a megfelelı kompatibilitás, a rádiós adatátvitel elıírásainak való megfelelıség és a szolgáltatás minıségének biztosítása érdekében a Szolgáltató elıírhatja, hogy ügyfél oldali berendezéseket (wireless USB eszköz, PCI rádiós kártya, LAN konverter, antenna, antennakábel) csak a Szolgáltató adhat. Annak eldöntése, hogy az Elıfizetı saját eszközöket telepíthet-e a hálózatra vagy sem az a Szolgáltató által alkalmazott technológiától függ. A Szolgáltató az Elıfizetı által vásárolt, nem a Szolgáltató tulajdonát képezı berendezés használatának engedélyezésérıl az Elıfizetıt külön nyilatkozatban értesíti. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a Szolgáltató az igénybe vevıt elızetesen tájékoztatja a szükséges eszközökrıl, és az azokra vonatkozó mőszaki követelményekrıl (beleértve a számítógép konfigurációt is; hardver és szoftver), amennyiben az eszközök ezen követelményeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató nem köteles az igénybevevı berendezéseinek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére. A Szolgáltató az igénybevevı által használt berendezések alkalmatlanságára visszavezethetı hibákért nem vállal felelısséget. 3.5 Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítı) szolgáltatások készlete A Szolgáltató egyéni igényeknek megfelelıen, különösen az alábbi, az adathálózati szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásokat nyújtja az Elıfizetıinek, valamint az igénylık - Tőzfal (Firewall) kiépítés és mőködtetés - Webszerver üzemeltetés - nagyobb sávszélességő kapcsolat A Szolgáltató vállalja, hogy az Elıfizetı megbízásából és felhatalmazásával az általa igényelt Domain név bejegyeztetését elvégzi, ha az nem ütközik a bejegyzési feltételrendszer szabályaival, a 9

10 hivatalosan elfogadott nemzetközi adatlapok alapján (RIPE, InterNick, stb.). A fenti, kiegészítı szolgáltatások igénybevételének lehetıségét meg kell rendelni, melynek árai az egyéni igények figyelembe vételével kerülnek kialakításra. 4. Az elıfizetıi szerzıdésben 4.1 Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai A évi C. törvény az elektronikus hírközlésrıl (1) pontja szerint elıfizetıi szerzıdés: Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az elıfizetı, illetve igénylı (továbbiakban együtt: felek) elıfizetıi szerzıdést kötnek, amely az Általános Szerzıdési Feltételekbıl valamint az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl áll." Szerzıdéskötés Elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek minısül a szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylıi bejelentés, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerzıdéskötési ajánlat. Az igénylı a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (igénybejelentését) a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál - vagy kijelölt képviselıjénél - írásban, az erre rendszeresített adatlapon, távbeszélı útján, illetıleg a Szolgáltató Internet oldalán található elektronikus adatlapon teheti meg. A szóban, távbeszélı útján tett igénybejelentést azzal egy idıben, az ügyfélszolgálat írásban a bejelentı felé visszaigazolja. Az igény regisztrálásának létrejöttéhez elegendı, hogy az a területileg illetékes ügyfélszolgálati helyre vagy a központi ügyfélszolgálatra megérkezzen. A szóban, távbeszélı útján tett igénybejelentést azzal egy idıben az ügyfélszolgálat rögzíti. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való megérkezése, illetıleg rendelkezésre állása Az igénybejelentés (adatlap) kötelezı - szerzıdéskötéshez szükséges minimális tartalma - az egyéni Elıfizetı neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, illetve tartózkodási helye, telefonszáma - üzleti / intézményi Elıfizetı esetén az Elıfizetı cégneve, székhelye vagy telephelye, esetleg fióktelepe, cégjegyzékszáma, adószáma - az elıfizetıi kategóriára vonatkozó nyilatkozat - szolgáltatás hozzáférési pontok létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma, az igénybevételhez szükséges adapterkártya mőszaki paraméterei - az igényelt szolgáltatások felsorolása - az igénybejelentés helye és idıpontja. 10

11 Ha a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles az igénybejelentés alapján szerzıdéskötési ajánlatát 30 napon belül írásban, vagy hírközlési úton megtenni. Ha az igénylı az ajánlatot 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. Az adathálózati (Internet) szolgáltatások eléréséhez elıfizetıi szerzıdés szükséges. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés határozott vagy határozatlan idıre jön létre, amely utóbbit az elıfizetı jogosult bármikor indoklás nélkül felmondani a pont rendelkezései szerint. A szerzıdéskötést követı 30 munkanapon belül a Szolgáltatónak a szolgáltatást meg kell kezdenie, hacsak a Felek az elıfizetıi szerzıdésben ettıl eltérıen nem állapodtak meg. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó elıfizetıi szerzıdés szóban, írásban és ráutaló magatartással jön létre a Felek között Az elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei a.) egyéni Elıfizetı esetében: - név, (leánykori név), anyja neve - születési helye, ideje - lakóhely vagy tartózkodási hely - a szerzıdésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok b. )üzleti/intézményi Elıfizetı esetében: - cégszerő megnevezés - székhely (telephely) - adószám - cégjegyzékszám c.) mindkét elıfizetıi kategóriában: - a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye) - a szolgáltatás tárgya - a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek - a díjkiegyenlítés módja - az elıfizetési, azonosítási számok - a csatlakoztatott végberendezés darabszáma - az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat - a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése - az Általános Szerzıdési Feltételektıl való eltérések d.) mindkét elıfizetıi kategóriában: - a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói nevek - a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges alap jelszavak" Ha az egyéni Elıfizetı életkora miatt korlátozottan cselekvıképes, az elıfizetıi szerzıdésnek a természetes személy Elıfizetı törvényes képviselıjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetıleg tartózkodási helyét. 11

12 A d./1 pontban megfogalmazott felhasználói neveket (pl.: Internet levelezés fiókneveit, Web adminisztrátori felhasználónevet, stb.) a Szolgáltató a szerzıdés idıtartama alatt tartja fenn, a szerzıdés megszőnését követıen ezek a felhasználói információk törlıdnek. A d./2 pontban megfogalmazott jelszavak kezelésének ügymenete a következı módon történik: 1. a szerzıdéskötés során a felhasználói információk rögzítésekor, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszavakat a szolgáltatói rendszer automatikusan generálja. 2. a Szolgáltató munkatársai a helyszíni telepítéskor a szolgáltatások eléréséhez ezen jelszavakat beállítja, és ellenırzi a szolgáltatások elérhetıségét 3. a Szolgáltató weblapján az átadást követıen lehetıséget biztosít az elıfizetıi jelszavak megváltoztatására. A Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét a felhasználói jelszavak cseréjére a saját biztonságának érdekében. A Szolgáltató felhívja az Felhasználók figyelmét a telepítéskor arra is, hogy a biztonságos mőködés érdekében a Felhasználó köteles gondoskodni saját számítógépének védelmérıl. Amennyiben az Elıfizetı ezt elmulasztja vagy nem megfelelı védelmet biztosít saját, számítógépének, akkor az ebbıl adódó károkért maga vállalja a felelısséget. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az üzleti/intézményi, írásbeli elıfizetıi szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az üzleti/intézményi Elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást egyéni vagy üzleti / intézményi elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı ezen nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötését megtagadhatja, a 3.3 pontban meghatározott eseteken túl akkor is, ha: A szolgáltatás nyújtásához szükséges mőszaki feltételeket az Elıfizetı nem tudja biztosítani. Ezek például a mikrohullámú rádiós Internet szolgáltatás igénybevétele esetén a megfelelı minıségő rádiókapcsolat hiánya, vagy nem megfelelı konfigurációjú elıfizetıi számítógép, valamint az Elıfizetı által biztosítandó, hibás, vagy alkalmatlan hálózati adapterkártya, hálózati szoftver hiánya, áramellátás. Az alap vagy default jelszó szükséges az Elıfizetı elsı csatlakoztatásához. Az alap jelszó megváltoztatására a Szolgáltató interaktív felületet biztosít. Az alap jelszó megváltoztatása az Elıfizetı felelıssége. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a Szolgáltató az ajánlattevıt egyértelmően tájékoztatja az alábbiakról: a.) a jelen ÁSZF pontja szerinti [Hkt 59.. (2)] adatainak kezelésérıl b.) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely hírközlési szolgáltatóknak adhatók át c.) ezen adatok alapján a hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak d.) milyen jogorvoslati lehetısége van az ajánlattevınek e.) a közös adatállomány adatkezelıjérıl és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás helyérıl (címérıl) 12

13 4.1.2 Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése A mikrohullámú rádiós helyi hálózaton történı szolgáltatás esetén A létrejött elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató 30 munkanapon belül a tulajdonában, vagy üzemeltetésében levı mikrohullámú rádiós helyi hálózatához kapcsolódó állandó szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amelyen az Elıfizetı a hálózaton nyújtott adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerzıdés tartama alatt igénybe veheti. Amennyiben a Szolgáltató, a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelésére, áthelyezésére irányuló igényt (a továbbiakban: igénybejelentés) az igénybejelentéstıl számított 30 munkanapon belül a Szolgáltatónál felmerült okból teljesíteni nem képes, vállalja, hogy az igénybejelentést a bejelentés napjával nyilvántartásba veszi és a bejelentett igényeket a jelentkezési sorrendben teljesíti. Ha az igény a bejelentéstıl számított 30 munkanapon belül nem elégíthetı ki, a Szolgáltató a bejelentés kézhezvételétıl számított 30 munkanapon belül tájékoztatja az igénylıt arról, hogy a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely idıpontban lesz lehetıség. Az igénybejelentéseket a teljesíthetıség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szerzıdı felek az Elıfizetı kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidıben is megállapodhatnak. Az Elıfizetı a szolgáltatás hozzáférési pont létesítéséért, illetve a rendszerre kapcsolásért a teljesítéskor hatályos Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott egyszeri Internet csatlakozási díjat köteles megfizetni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a Felek a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg A szerzıdés hatálya Az elıfizetıi szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre. A határozott idıre kötött szerzıdés legfeljebb 24 hónapra köthetı. 4.2 A szolgáltatás idıbeli korlátozása A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei, a szolgáltatáskorlátozás A szolgáltatás szünetelhet mind az Elıfizetı, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, elıfizetıi, illetve szolgáltatói kezdeményezésre Elıfizetıi kezdeményezés A Szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az Elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az Elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdeti idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetést megelızıen legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének elıfizetıi kérelem alapján kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni Elıfizetı esetében - 6 (hat) hónap, amennyiben a szünetelés mőszaki feltételei fennállnak. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, úgy a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében 13

14 az Elıfizetı visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A határozott idı lejártával - amennyiben az Elıfizetı másként nem nyilatkozik - a Szolgáltató - külön értesítés nélkül - visszakapcsolja a szolgáltatást Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból (mindkét fél érdekkörén kívül esı okból) történı szüneteltetés Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A Szolgáltató a szünetelésrıl - azzal egyidejőleg - értesíti az Elıfizetıket Karbantartás miatti szünetelés Ha az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére az Elıfizetı elızetes a jelen ÁSZF pontja szerinti értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más mőszaki megoldás hiányában - kerül sor. Az Elıfizetı 15 nappal megelızı értesítése mellett naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg a szünetelés, és ha meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat Az elıfizetıi jogviszony szüneteltetése Az elıfizetıi jogviszony szünetel, ha az Elıfizetı a szolgáltatás-hozzáférés helyének az ellátási területen belüli megváltoztatását kéri, és azt a Szolgáltató a mőszaki feltételek hiánya miatt nem tudja teljesíteni. A szüneteltetés idıtartamára az Elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. 4.3 Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: a.) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség tanúsítással nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott b.) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, jogosulatlanul vételezi c.) a jelen ÁSZF pontjában foglalt esetben A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. 4.4 Az elıfizetıi igények kezelése Az igénylınek az igénybejelentés kötelezı tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak az adatváltozást követı 15 napon belül írásban be kell jelentenie. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a szolgáltató nem felel, és az igénybejelentés teljesítését jogosult megtagadni. 14

15 4.5 Az elıfizetıi szerzıdés módosítása A szerzıdés módosításra a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az Elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének a Szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha Elıfizetınek Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozása nincs A szolgáltatás-hozzáférés helyének és/vagy címének változtatása Ha az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a Szolgáltató köteles ennek a kérelem beérkezésétıl számított 30 napon belül eleget tenni, amennyiben ennek mőszaki feltételei fennállnak. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a a Szolgáltató által telepített rádiós hozzáférési pontok valamelyikével kielégítı minıségő rádiókapcsolat hozható létre. A Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az Elıfizetı kérésére, ha az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatásból eredı díjtartozása áll fenn, illetıleg az áthelyezésnek mőszaki akadálya van. Errıl a Szolgáltató az Elıfizetıt 15 napon belül értesíti, annak megjelölésével, hogy az áthelyezést mikor tudja teljesíteni. Az áthelyezési díj mértéke az egyéni és üzleti/intézményi Elıfizetı esetén eltérhet. A Szolgáltató a 3. számú mellékletben meghatározott mértékő díj megfizetése ellenében vállalja a szolgáltatás hozzáférés helyének áthelyezését másik ingatlanba. Ha a Szolgáltató az Elıfizetı áthelyezésre irányuló kérésének 30 napon belül mőszaki lehetıség hiányában nem tud eleget tenni, azt nyilvántartásba veszi és a mőszaki lehetıség létrejötte esetén teljesíti. Az áthelyezési igény teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel Számlázási cím módosítása Az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı számlázási címében bekövetkezett változást köteles legkésıbb az adatváltozást követı 15 napon belül szóban, vagy írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. Az elıfizetıi bejelentés elmulasztásából eredı kárért a Szolgáltató nem felel. Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató módosítja a számlázási címet, a változást az értesítést követıen kiállított számlák vonatkozásában vezeti át A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Az elıfizetıi szerzıdés elsısorban a Felek közös megegyezésével, egyezı akaratnyilvánításával, írásban módosítható, illetıleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Általános Szerzıdési Feltételekre vonatkozó szabályozás figyelembevételével. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést csak az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a.) az egyedi elıfizetési szerzıdésben vagy általános szerzıdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását b.) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja 15

16 c.) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. A szerzıdés módosításáról a Szolgáltató a pont rendelkezései szerint köteles az Elıfizetıt értesíteni. A szerzıdésmódosítás a.), b.) pontban meghatározott eseteiben az Elıfizetı pontja szerinti szabályszerő értesítésével, az ott meghatározottak szerint válik elfogadottá, kivéve a 7.1 pontban meghatározott szerzıdésmódosítás esetét Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésıbb az adatváltozást követı 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az Elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az elıfizetıi hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az Elıfizetı és az új igénylı közös kérelme alapján a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést átírja az új igénylıre, amennyiben a mőszaki feltételek nem változnak és az új igénylı a szolgáltatás hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerő használója, továbbá a felek valamelyike az Elıfizetı esetleges díjhátralékát rendezi. Amennyiben egyéni elıfizetıi szerzıdés átírását kérik üzleti/intézményi igénylıre, az üzleti/intézményi illetve egyéni Elıfizetıre vonatkozó a 3. számú mellékletben közölt egyszeri csatlakozási díj különbözetet is meg kell fizetni, de az átírást kérı nem köteles bekapcsolási díjat fizetni a Szolgáltatónak. Az Elıfizetı halála esetén a szolgáltatás hozzáférési pont létesítési helyének örököse, illetve az Elıfizetı eltartójának kérelme alapján a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést átírja, feltéve, hogy a jogutód az Elıfizetı esetleges díjhátralékát megfizeti. Az átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb az átírás kezdeményezésétıl számított 15 napnál. Ezen határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. 4.6 Az elıfizetıi szerzıdés felmondása, megszőnése A szerzıdés felmondásának szabályai az Elıfizetı részérıl A határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdést az Elıfizetı jogosult indoklás nélkül - 8 napos felmondási idıvel - bármikor írásban felmondani. A felmondást a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához, illetıleg a központi ügyfélszolgálati irodához kell eljuttatni, írásban, szóban vagy telefonon tett bejelentéssel. A szerzıdés megszőnése nem mentesíti az Elıfizetıt a jogviszonyból eredı esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól A szerzıdés felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl Elıfizetı szerzıdésszegése esetén 16

17 A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 (tizenöt) napos határidıvel felmondhatja, ha a) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az Elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követı három napon belül sem szünteti meg b) az Elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt továbbra is a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja Elıfizetı díjtartozása esetén A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 60 napos határidıvel jogosult felmondani, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatási területének meghatározott részén a szolgáltatás nem mőködtethetı gazdaságosan az Elıfizetık alacsony száma következtében. Az Elıfizetı szerzıdésszegı magatartása esetén a Szolgáltató a felmondást megelızıen legalább 8 napos határidı kitőzésével - írásban köteles felszólítani az Elıfizetıt a szerzıdésszegés megszüntetésére, és egyben figyelmeztetni a szerzıdésszegés lehetséges jogkövetkezményeire. Az Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes postai levélben köteles az Elıfizetınek megküldeni. Ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató köteles az Elıfizetıt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató általi felmondás esetén a Szolgáltató a felmondási idı alatt - amennyiben annak oka az Elıfizetı szerzıdésszegése - jogosult az elıfizetıi szolgáltatás(oka)t korlátozni. A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell - a felmondás indokát, és - a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját - ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy ha az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött felmondást akkor is, ha az két egymás utáni alkalommal az átvételt megtagadta", vagy a címzett ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza. Az írásban az Elıfizetı részére küldött bármilyen értesítés a feladástól számított 5 napon belül kézbesítettnek tekintendı Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése 17

18 A határozott idejő szerzıdés megszőnik: - a határozott idı elteltével - a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnésével - a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnése esetén - egyéni Elıfizetı elhalálozása esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös vagy eltartó - üzleti/intézményi Elıfizetı jogutód nélküli megszőnésével - a felek közös megegyezésével - a és pontjában meghatározott esetekben. A határozatlan idejő szerzıdés a fentieken túl rendes felmondás esetén is megszőnik A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén Amennyiben az Elıfizetın kívülálló okból a mikrohullámú rádiós rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a Szolgáltató az Elıfizetı által megfizetett belépési díjat az Elıfizetı részére kamataival együtt visszafizeti. A kamat mértékére az pont irányadó. Ha az Elıfizetı a szerzıdéskötést követıen, de még a bekapcsolás elıtt a szerzıdést felmondja, a 3. számú mellékletben meghatározott mértékő elállási díjat köteles megfizetni. Amennyiben a szerzıdés hatálya a bekapcsolást, illetve a rákötést követıen nem a Szolgáltatónak felróható okból szőnik meg, az Elıfizetı a díj visszatérítésére nem tarthat igényt. 5. A szerzıdı felek jogai és kötelezettségei 5.1 Az Elıfizetı jogai Adatkezelés, adatvédelem A Szolgáltató köteles az Elıfizetırıl az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. A Szolgáltató az Elıfizetık személyes adatainak kezelésének feltételeirıl adatvédelmi tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 8. mellékletét képezi, s amelyet a Szolgáltató a pont szerint közzétesz. A Szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belsı adatvédelmi felelıst nevez ki. Az adatvédelmi felelıs nevét, beosztását és elérhetıségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A Szolgáltató az Elıfizetık és a Felhasználók részére történı számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az elıfizetıi szerzıdések figyelemmel kísérése céljából a következı adatokat kezelheti: a.) az elıfizetıi szerzıdés kötelezı elemei b.) az elıfizetıi állomás azonosítója c.) az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdı idıpontja, továbbított adat terjedelme d.) az egyéb szolgáltatás dátuma e.) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggı adatok f.) tartozás hátrahagyása esetén az elıfizetıi szerzıdés felmondásának eseményei. Az a. pont szerinti adatok a szerzıdés megszőnéséig, a b-f. pont szerinti adatok pedig a számla teljesítésének határidejét követı hat hónapig, illetıleg a díjtartozás elévüléséig kezelhetık, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérı határidıt ír elı. A Szolgáltató által kezelt adatok kiadhatók: 18

19 a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetıleg az ügyfél tájékoztatást végzik b.) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére c.) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bőncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak d.) az Elıfizetı szerzıdésszegése esetén bármely más hírközlési szolgáltatónak, illetıleg a szolgáltatók közös adatállományának adatkezelıjének. A szolgáltatók a díjfizetési, illetıleg a szerzıdésbıl eredı egyéb kötelezettségek kijátszásának megelızése érdekében - a szerzıdéskötés megtagadásának céljából - közös adatbázist hoznak létre. Ennek során jogosultak az Elıfizetı elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatait, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik hírközlési szolgáltatónak, vagy a közös adatállomány kezelıjének átadni. A Szolgáltató az Elıfizetı fentiekben meghatározott adatait a közös adatállományba akkor továbbíthatja, ha a Felhasználó: e.) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató az elıfizetıi szerzıdését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét az Elıfizetı számára részben, vagy egészben felfüggesztette, vagy f.) számlatartozása miatt bármely korábbi hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Elıfizetı ellen, illetıleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az Elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen, vagy az ajánlattevı, illetve az Elıfizetı kár okozása érdekében bármely korábbi hírközlési szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett. Az Elıfizetı adatainak átadásáról a Szolgáltató az Elıfizetıket haladéktalanul értesíti. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevıket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az Elıfizetı Szolgáltató által kezelt személyes adatairól a fentiekben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató harmadik személyeknek felvilágosítást (ideértve az adatok továbbítását is) kizárólag az Elıfizetı írásbeli hozzájárulásával adhat. A Szolgáltatót - ideértve minden tagját, alkalmazottját, megbízottját - a Hírközlési Törvény 57.. alapján adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott közlésekkel és személyes adatokkal kapcsolatban. Ezen titoktartási kötelezettség alól felmentésre, annak idıtartamára a külön törvényekben foglalt rendelkezések az irányadóak Betekintési jog Elıfizetıi reklamáció esetén a Szolgáltató - kizárólag a saját személyes illetıleg számlázási adatai vonatkozásában - a betekintés lehetıségét az adatvédelmi szabályokkal összhangban az Elıfizetı számára biztosítja. Az egyéni elıfizetı kérésére a Szolgáltató a fizetendı díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni az Elıfizetınek A használat átengedése más részére Az Elıfizetı nem jogosult az Internet hozzáférés harmadik személy részére történı átengedésére, illetıleg annak kereskedelmi célú felhasználására. A fentieken túl a felek az egyéni elıfizetıi szerzıdésben eltérıen rendelkezhetnek A tudakozó szolgáltatás igénybevétele 19

20 A Hírközlési (2001. évi XL.) törvényben szabályozott tudakozó szolgáltatás a Szolgáltatónál nem mőködik. A Szolgáltató az adathálózati (Internet) szolgáltatás nyújtásához HelpDesk szolgálatot tart fenn, melyet az 1. mellékletben foglalt számokon, illetve helyszíneken lehet igénybe venni. 5.2 A Szolgáltató jogai Az Elıfizetı forgalmának megfigyelése A Szolgáltató jogosult az Elıfizetı forgalmának megfigyelésére, a forgalmi adatok rögzítésére, továbbá az adatok statisztikai feldolgozására. A megfigyelési adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag saját üzleti céljaira használja. A Szolgáltató jogosult az Elıfizetı gépén külön bejelentés nélkül hálózatbiztonsági ellenırzést végezni a szolgáltatás biztonságának megóvása érdekében. 5.3 Az Elıfizetı kötelezettségei Az Elıfizetı a szerzıdés tárgyát képezı Internet szolgáltatás igénybevételekor köteles a jelen Általános Szerzıdés Feltételek 5. számú mellékletében foglalt Internet Etikai Kódexben foglaltakat betartani. Az Elıfizetı köteles a szolgáltatást jogszerő és törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minısülı, szerzıi jogi védelemben részesülı stb. adatokkal vagy bőncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelısségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Az Elıfizetı a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevétele céljából rendelkezésre bocsátott szoftvert kereskedelmi célra nem használhatja. Az Elıfizetı által használt egyéb szoftverek esetében a jogtiszta felhasználást az Elıfizetı köteles garantálni, ezért a felelısség az Elıfizetıt terheli. Az információvédettségért az Elıfizetı tartozik felelısséggel. Az Elıfizetı felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés az IP címén keresztül történik Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása Az Elıfizetı a Szolgáltatóval kötött szerzıdésben rögzíti a szolgáltatás-hozzáférési pontban alkalmazott végberendezések típusát. A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés mőszaki paraméterei tekintetében. Csak megfelelıségi tanúsítással ellátott végberendezés alkalmazható A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége a.) Az Elıfizetı kötelessége arról gondoskodni, hogy az alkalmazott végberendezés illetve interfész az elıírt hatósági engedélyekkel rendelkezzen, továbbá, hogy a szolgáltatáshoz használt berendezés, a Szolgáltató hálózata csakis a szerzıdésben foglaltak szerint kerüljön felhasználásra. b.) Az Elıfizetınek gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatási-hozzáférési ponthoz csatlakozó, a tulajdonában és fenntartásában lévı hálózat és berendezés mőszaki és megbízhatósági paraméterei az üzemeltetés során teljesítsék a hatósági elıírásokat. Az Elıfizetı felelısséggel tartozik a tulajdonában és fenntartásában lévı berendezés mőködéséért, ennek a hiányosságából adódó szolgáltatás kiesésért a Szolgáltató felelısséget nem vállal. Elıfizetı köteles a szolgáltatás igénybevételéhez használt adapterkártya (Ethernet kánya) cseréjérıl vagy javításáról a Szolgáltatót 20

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, címe 2. Az

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2011. 04. 01. 2011.04.01. 1/40 kallonet_aszf.doc A Kállónet Kft Adathálózati (Internet) szolgáltatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra Isis-Com Internet Szolgáltató Kft. székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra Szombathely, 2011. szeptember 1. 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

... Elıfizetı. Szolgáltató: N-Telekom Kft.

... Elıfizetı. Szolgáltató: N-Telekom Kft. N-Telekom KFT. 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Tel: 40/737-121 Elıfizetıi Szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférésre Elıfizetıi szerzıdés adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatásra, amely létrejött

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme 7. számú melléklet Az elıfizetık személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az ViDaNet Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy ViDaNet Zrt. ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2007.10.09. Elızı mód.: 2010.08.01. Utolsó módosítás: 2011.10.8. Hatályos: 2011.11.01.-tıl Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.netsurfclub hu weblapon.

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Az ÁSZF-ben - amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik - az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Az ÁSZF-ben - amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik - az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: Bevezetés Jelen dokumentum a Szolgáltató Adathálózati Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, amely a 2003. évi C. törvény, és a távközlést szabályozó kapcsolódó hatályos jogszabályok

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2015. január 01.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben