E-Piac Kft Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz"

Átírás

1 E-Piac Kft Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: október 30. Hatályba lépés dátuma: január 1. Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Akácfa u. 18. Tel: 62/ Fax: 62/ oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe; A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása;... 5 Internet szolgáltatás Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybe vételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai; Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje, a végberendezés hálózati végponthoz csatlakoztatásának ideje, az igénybejelentéstıl számítva; A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere; Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak; Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai, a szerzıdés létrejötte Az ajánlattétel kötelezı tartalmi elemei: Az ajánlat nyilvántartásba vétele Változás az igénylı adataiban Az ajánlat (igénybejelentés) nyilvántartásból történı törlése: Szerzıdéskötés A szolgáltatói szerzıdés kötelezı tartalmi elemei A hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése: Nem köti a szolgáltatót a szolgáltatói szerzıdés, ha: A szerzıdés teljesítésének feltételei Felelısség: A szerzıdés hatálya A szolgáltatás idıbeni korlátozása Alkalmi szolgáltatás Az elıfizetı jogai A szolgáltató jogai Az elıfizetı kötelezettségei A szolgáltató kötelezettségei Vis major A szerzıdı felek felelıssége Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje; Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke; oldal

3 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett forgalom korlátozásának, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei; Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzıdést felmondaná; A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete; Ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése); Az elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja; Az elıfizetıi végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei; Adatkezelés, adatbiztonság; Az elıfizetıi szolgáltatások díja, ezen belül egyszeri díjak, rendszeres díjak, díjazási idıszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje; A szolgáltatóválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a szolgáltatóválasztást biztosító összekapcsolási szerzıdésekben foglaltakkal összhangban Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége Irányadó jog MELLÉKLETEK sz. melléklet: ÁRJEGYZÉK (2006. jan. 1-tıl) Békés megye Csongrád megye sz. melléklet: Minıségi célértékek: Good_start, Alter_kid, Alter_home, Gigaman, Good_otthon, Good_társasházi, Alter_business, Korlátlan 4, 5 díjcsomagok Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint sz. melléklet: ELİFIZETİI SZERZİDÉS sz. melléklet A szolgáltatás használatával járó veszélyek számú melléklet: Javítási díjtételek: oldal

4 E-Piac Elektronikus Kereskedelmi Kft. (rövidített neve: E-Piac Kft) közcélú Internet szolgáltatásra vonatkozó általános szerzıdési feltételei 1. A szolgáltató neve, címe; Név: E-Piac Kft. Cím: Szeged, Akácfa u. 18. Székhely: Szeged, Akácfa u. 18. Telefon: Telefax: Cégjegyzékszám (egyéb nyilvántartási szám): CG /2 Az Általános szerzıdési feltételek tárgya és hatálya Az általános szerzıdési feltételek célja, hogy az E-Piac Kft által nyújtott adathálózati (Internet) távközlési szolgáltatás igénybevétele során az igénybevevı és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza. Az általános szerzıdési feltételek az egyedi szolgáltatási szerzıdés részét képezik. Igénybevevı lehet minden természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, aki a jelen általános szerzıdési feltételekben foglaltakat elfogadja. A általános szerzıdési feltételek hatálya kiterjed az E-Piac Kft-re, valamint a társasággal a szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülı valamennyi szerzıdı félre. Az Elıfizetık részére nyújtott távközlési szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja saját tulajdonában lévı hálózatának keresztül valamint társszolgáltató szerzıdéseken alapuló felhasználásával létrehozott hálózaton, a rendelkezésre álló személyzettel. Az Elıfizetı kategóriája lehet üzleti/intézményi és egyéni elıfizetı. Az üzleti-intézményi elıfizetı: Üzleti/intézményi elıfizetı az a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság és társadalmi szervezet, vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe, vagy általa ellenırzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétıl védett helyre kéri. Az egyéni elıfizetı: A közületi elıfizetıi kategóriába nem sorolható, természetes személy. Egyéni elıfizetı az a magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, vagy általa ellenırzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétıl védett helyre kéri. Az általános szerzıdési feltételek idıbeli és területi hatálya. A Szolgáltató jogosult a Magyar Köztársaság földrajzi területén, a jelen általános szerzıdési feltételeket tudomásul vevı hatósági határozat kézhezvételének idıpontjától kezdıdıen közcélú adathálózati (Internet) távközlési szolgáltatásra egyedi szolgáltatási szerzıdést kötni az igénybe vevıvel. 4. oldal

5 A vállalkozás területi hatálya: Algyı, Sándorfalva, Békéscsaba, Gyula, területére terjed ki. Az általános szerzıdési feltételek a hatóság határozatának kiadásától kezdve annak visszavonásáig szólnak. 2. A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása; Internet szolgáltatás Az Internet egy világmérető számítógép-hálózat, amely a különbözı rendszerő számítógéphálózatok között egy egységes hálózati társalgási nyelv az Internet Protokoll (IP) segítségével kommunikációt tesz lehetıvé. A szolgáltató szolgáltatását saját vezeték nélküli hálózatán nyújtja. A kiépítés feltétele, hogy a bekötési pont optikai rálátással rendelkezzen a Szolgáltató által mőködtetett szolgáltatói végpontok egyikére. A szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja a bekötési pont szolgáltatói végponttól mért távolsága, a tiszta rálátást zavaró növényzet. A szolgáltatás jelátadási pontja a szolgáltató által biztosított végberendezésnél a berendezés szabványos ethernet portja. A szolgáltató antennát helyez el a bekötési ponton és kialakítja a hozzáférési pontot. Szolgáltató nem biztosítja az igénybevételhez szükséges szabványos csatlakozóval rendelkezı interfész kártyát, így ezt Elıfizetı szerzi be, és építi végberendezésébe (PC munkaállomás, notebook stb.) Elıfizetı a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése érdekében köteles Szolgáltató megbízottjának a létesítés helyére történı bejutást, illetve szükség esetén 230 V-os hálózati feszültség ellátást biztosítani, illetve lakóközösségeknél, ha szükséges az antenna kihelyezésrıl írásos engedélyt beszerezni. A Szolgáltató Internet szolgáltatása az Invitel Távközlési Rt.-én keresztül kapcsolódik fel a világhálóra. Vezeték nélküli hozzáférés: az elıfizetık saját tulajdonú számítógép, számítógép hálózatból, szabványos UTP csatlakozáson keresztül csatlakoznak a vezeték nélküli hálózathoz, Az Internetet vagy a helyi információs kiszolgáló szolgáltatásait folyamatosan vehetik igénybe. A szolgáltató által használt 2.4GHz-es frekvenciasáv az FNFT szerint harmadlagos jellegő, tehát az átvitelben zavarok bármikor huzamosabb ideig is felléphetnek, ezért az általános szerzıdésben leirt paraméterek minden esetben nem garantálhatóak. Ha a mikrohullámú RLAN berendezést nem a gyártó által a berendezéshez adott antennával használják, akkor az ilyen berendezés bejelentés köteles. Használatba vétel elıtt a szolgáltató köteles azt nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybe vételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai; Az elıfizetı az ügyfélszolgálaton vagy üzletkötı ügynök segítségével elıfizetıi szerzıdés megkötésével jelezheti a szolgáltatás iránti igényét. Elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló 5. oldal

6 ajánlattételnek minısül az adathálózati szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylıi bejelentés. A szolgáltatás igénybevételére elıfizetıi szerzıdés nélkül lehetıség nincs. Internet szolgáltatás esetében a szerzıdés megkötését követıen a szolgáltató külön szerzıdés esetén biztosít domain név regisztrációt és szervizt, IP címkiosztást és az egyéb szükséges kiegészítı szolgáltatásokat. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzék a szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel és Algyın, Sándorfalván, Békéscsabán, Gyulán, Sarkadon, Eleken, Kiskunfélegyházán, Gátéren, Pálmonostorán, legyen az igényelt végpont helye. Internet szolgáltatás esetében az elıfizetı közvetlenül kapcsolódik fel az E-Piac Kft Internet hálózatára. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzen ethernet csatlakozással és számítógéppel. A szolgáltatás igénybe vételének idıbeli és földrajzi korlátai A szolgáltatást olyan Magyarországi elıfizetık vehetik igénybe, akik a jelen szolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdést megkötötték, és az általános szerzıdési feltételeket ismerik és elfogadják. A szolgáltatás Magyarország területén - mőszaki megvalósíthatóság esetén - területileg nem korlátozott. Hozzáférés létesítése és a szerzıdés teljesítése: az elıfizetı használhatja az Internet hozzáférést a szerzıdéskötést követı 20 napon belül. Szerzıdés megkötésének és az internet végpont kiépítésének feltétele az elızetes helyszíni felmérés. A helyszíni felmérésen derül ki, hogy szolgáltató tudja-e vállalni mőszakilag a kiépítést. A szolgáltatás igénybevételét akadályozhatják tervezett karbantartások és esetlegesen bekövetkezı üzemszünetek Kétféle üzemszünet fordulhat elı tervezett és elıre nem látható okból bekövetkezı üzemszünet. Tervezett üzemszünetet tart a szolgáltató karbantartás, felújítás bıvítés vagy más ehhez hasonló tevékenységek elvégzése céljából. Nem tervezett üzemszünet esetével a szolgáltató elıre nem tud számolni, azonban a vállalt hibaelhárítási idıt, illetve rendelkezésre állást nem haladhatja meg. A szolgáltatás igénybevételének egyéb idıbeli korlátja nincs. 4. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje, a végberendezés hálózati végponthoz csatlakoztatásának ideje, az igénybejelentéstıl számítva; Az elıfizetı a szolgáltatásra tett elıfizetıi szerzıdés megkötését követıen az Internet szolgáltatást maximum 20 napon belül igénybe veheti. Szerzıdés megkötésének és az internet végpont kiépítésének feltétele az elızetes helyszíni felmérés. A helyszíni felmérésen derül ki, hogy szolgáltató tudja-e vállalni mőszakilag a kiépítést. Szolgáltatónak jogában áll a szerzıdéskötést megtagadni, ha a kiépítés és az ÁSZF-ben garantált mőszaki feltételek biztosítása nem megvalósítható. A helyszíni felmérést szolgáltató az igénybejelentést követıen 15 napon belül elvégzi. A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az általános szerzıdési feltételekben foglalt minıségi követelményeknek. A szolgáltató a vállalt minıségi mutatókat 6. oldal

7 a szolgáltatás-hozzáférési ponton köteles teljesíteni. 5. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere; Szolgáltató minıségi követelmények biztosítását a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbiakban részletezett módon teljesíti. A mutatók számítása a hivatkozott rendelet értelmében történik. A mutatók értékeinek összefoglaló adatai a 2 sz. mellékletben található. Új hozzáférés létesítési ideje (mutató azonosító: 1) Az elıfizetı a szolgáltatásra tett elıfizetıi szerzıdés megkötését követıen az Internet szolgáltatást az 1. sz. táblázatban feltüntetett napon belül igénybe veheti. Szerzıdés megkötésének és az internet végpont kiépítésének feltétele az elızetes helyszíni felmérés. A helyszíni felmérésen derül ki, hogy szolgáltató tudja-e vállalni mőszakilag a kiépítést. Szolgáltatónak jogában áll a szerzıdéskötést megtagadni, ha a kiépítés és az ÁSZF-ben garantált mőszaki feltételek biztosítása nem megvalósítható. A helyszíni felmérést szolgáltató az igénybejelentést követıen 15 napon belül elvégzi. A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az általános szerzıdési feltételekben foglalt minıségi követelményeknek. A szolgáltató a vállalt minıségi mutatókat a szolgáltatás-hozzáférési ponton köteles teljesíteni. Szolgáltató az új megrendelések 80%-ban teljesített határideje az ASZF 6.8 szerint, a vállalt célérték és minimál érték az 2 sz. mellékletben található. Bejelentett minıségi panasz hibaelhárítási ideje(mutató azonosító: 2) A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak teljesített határideje. Az ASZF 11. pontja alapján, a szolgáltató vállalja, hogy az összes minıségi panasz 80%-ban vállalt célérték és minimál érték a 1. sz. táblázatban található. Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési ideje (mutató azonosító: 3) Forgalommérésen alapuló számlázás vonatkozásában intézett számlapanaszok kivizsgálása és elintézési határideje a számlapanasz átvételétıl számítva naptári napban megadva. az összes esetek 80%-ban teljesül. A mért érték a panasz beérkezésétıl a válasz elküldéséig eltelt idıt kell érteni. Ilyen esetben a szolgáltató minden esetben tértivevényes levél formájában válaszol. Kizárt esetek: A számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel) A számla kiállításával, Hibabejelentéssel kapcsolatos panasz. Szolgáltató vállalja, hogy az összes eset 80%-ban teljesül. Vállalt érték: a 2 sz. mellékletben kerül leírásra. A szolgáltatás rendelkezésre állása (mutató azonosító: 4): A rendelkezésre állás az évre vetített idıtartam, amely alatt a szolgáltatás igénybe vehetı. A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt rendelkezésre állása százalékos formában az 2 sz. mellékletben foglaltak szerint biztosított. 7. oldal

8 A szolgáltatási terület egészét érintı szünetelés (mutató azonosító: 9) Azon idıtartam percben megadva, amely alatt az adott adatgyőjtési évben a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintıen nem igénybe vehetı. Ezen váratlan szolgáltatás kiesést szolgáltató köteles a lehetı legrövidebb idı alatt megszüntetni. A kiesett idıre szolgáltató elıfizetıknek díjjóváírást (kötbért fizet) ad elıfizetıknek a következı számlázási periódusban, amennyiben az meghaladta a vállalt minimál értéket az adott számlázási periódusra arányosan lebontva. Nem tartozik ide: Az elıfizetı kérésére történı szüneteltetés A szolgáltatás Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekének védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szüneteltetése Elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis major) esetén Hálózat tervezett átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben errıl szolgáltató elıfizetıket tájékoztatta. A vállalt célérték és minimál érték a 2 sz. mellékletben található Elıfizetık legalább 10%-át érintı szünetelés (mutató azonosító: 10) Azon idıtartam percben megadva amely, alatt az adott adatgyőjtési évben a szolgáltató szolgáltatási területén az elıfizetık 10%-a számára a szolgáltatás nem igénybe vehetı. Ezen váratlan szolgáltatás kiesést szolgáltató köteles a lehetı legrövidebb idı alatt megszüntetni. A kiesett idıre szolgáltató elıfizetıknek díjjóváírást (kötbért fizet) ad elıfizetıknek a következı számlázási periódusban, amennyiben az meghaladta a vállalt minimál értéket az adott számlázási periódusra arányosan lebontva. Nem tartozik ide: Az elıfizetı kérésére történı szüneteltetés A szolgáltatás Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekének védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szüneteltetése Hálózat tervezett átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben errıl szolgáltató elıfizetıket tájékoztatta. A vállalt célérték és minimál érték a 2 sz. mellékletben található Garantált lel- és feltöltési sebesség: (mutató azonosító: 11) Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amit a szolgáltató az elıfizetı számára garantál az esetek 90%-ban. Letöltési sebesség mérésére szolgáltató referencia szerverként a használja. A vállalt célérték és minimál érték a 2 sz. mellékletben található. Bithiba arány hozzáférési vonalanként: (mutató azonosító: 12) Hibásan átvitt bitek aránya az összes bitek számához képest. Ez a mutató nem értelmezhetı ezért értéke 0-ként van feltüntetve. A technológia sajátosságából adódóan a rendszer a bithibákat kiküszöböli. A hozzáférési pont megengedett forgalma - Az elıfizetı a szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szerzıdés szerinti meghatározott maximális forgalmat bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában. A felhasználó forgalmát számlálóink folyamatosan rögzítik, amely alapján ellenırizni lehet, hogy adott felhasználónak adott idıszakban volt-e forgalma. Felhasználó ezt ellenırizheti a 8. oldal

9 oldalon felhasználó névvel és jelszóval védett oldalon. Az ügyfélszolgálat vállalt kiszolgálási ideje Az ügyfélszolgálatot az ügyfelek a napi nyitvatartási idıben telefonon, illetve személyesen is felkereshetik és ott írásban, vagy személyesen tehetnek bejelentést. Távbeszélın történı bejelentést az ügyfélszolgálat fogadja és azt ha azonnal nem nyer elintézést akkor írásban rögzíti. Az ügyfélszolgálat a reklamációt kivizsgáltatja és errıl az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az elıfizetıt. 6. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak; A Internet hálózaton történı Internet szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató szolgáltatási szerzıdés keretében biztosítja. Az elıfizetı (a szolgáltatási szerzıdés alanya) Elıfizetı az, akivel a szolgáltató Internet szolgáltatás igénybevételére a "Általános szerzıdési feltételekben" meghatározott feltételek, valamint az egyes egyedi szolgáltatási szerzıdésekben meghatározott feltételek szerint szolgáltatási szerzıdést kötött. Elıfizetık természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok lehetnek. 6.1 Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai, a szerzıdés létrejötte Az elıfizetı megkeresésére a Szolgáltató - amennyiben a mőszaki feltételek erre adottak - az elıfizetıvel történı egyeztetést követıen adathálózati (Internet) távközlési szolgáltatásra szerzıdést köt. Kezdeményezés: Szolgáltatás igénybevételére szóló kérést írásban, vagy telefonon teszi meg az ügyfél ajánlatot. Az ajánlatot a leendı elıfizetınek vagy képviselıjének kell megtennie. Az ajánlatot a szolgáltatónak kell címezni. Az ajánlat létrejöttéhez elegendı, hogy az ügyfélkapcsolati helyre megérkezzék. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szolgáltatási szerzıdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat, ennek hiányában az ajánlat joghatás kiváltására alkalmatlan. Amennyiben az ajánlattétel (igénybejelentés) a szerzıdés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben a szolgáltató az ajánlat megérkezését követı 15 napon belül határidı megadásával írásban felkéri az ajánlattevıt az ajánlat megfelelı kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan ajánlattételnek a szolgáltatóhoz való beérkezés az ajánlattétel idıpontja. 9. oldal

10 Az ajánlattétel kötelezı tartalmi elemei: Az igénybejelentés kötelezı minimális elemei: ajánlattevı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, elıfizetıi kategóriája, a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó távközlési végberendezés jellege és darabszáma Természetes személy esetében: anyja neve, születési helye és ideje,anyja neve, személyi igazolvány ha ügyfél hozzájárul lakcímigazolás Nem természetes személy esetében: cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma bankszámlaszáma cégszerő megnevezés aláírási címpédány másolat A fentieken túlmenıen egyéb, - az elıfizetıre és a szolgáltatásra vonatkozó - adatot is tartalmazhat az ajánlattétel (igénybejelentés). Az egyéni igénylı a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, vagy általa ellenırzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétıl védett helyre kérheti. Az üzleti/intézményi igénylı a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe, vagy általa ellenırzött, és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétıl védett helyre kérheti. Az üzleti/intézményi igénylı alkalmazottja/tagja által használt, az egyéni igénylınél ismertetettnek megfelelı lakásba, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségbe is kérheti a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelését). 6.2 Az ajánlat nyilvántartásba vétele A szolgáltató a fent felsorolt adatokkal nyilvántartásba veszi az ajánlatot, és amennyiben az ajánlattevı részére 60 napon belül képes szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni, errıl az ajánlattevıt az ajánlat beérkezését követı 30 napon belül értesíti, és egyben közli, hogy mely idıpontban köti meg az elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató a szerzıdés megkötésének idıpontjára tett nyilatkozatához kötve van, ezen idıpontig mentesül a szerzıdéskötési kötelezettség teljesítése alól. 10. oldal

11 6.2.1 Változás az igénylı adataiban Az igénylınek az ajánlattételt követı idıszakban bekövetkezı bármilyen személyét, adatait érintı változást haladéktalanul be kell jelentenie a szolgáltatónak. A változások az igények jellegétıl függıen eljárási költséggel, határidı változással járhatnak. A szerzıdés megkötéséig az igénylı az adatait bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírhatja. 6.3 Az ajánlat (igénybejelentés) nyilvántartásból történı törlése: Az igénylı a szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylı az ajánlatot további 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem válaszol, igénye a nyilvántartásból törölhetı. Amennyiben az igénylı az elıfizetıi szerzıdés megkötését visszautasította, úgy a szolgáltató igényét a várakozók nyilvántartásából törli. 6.4 Szerzıdéskötés Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatás biztosítására képes, írásban megteszi a szolgáltatási szerzıdés megkötésére vonatkozó aláírt ajánlatát. Az igénylı a szolgáltatási szerzıdést aláírva juttatja vissza a szolgáltatónak A szolgáltatási szerzıdést az elıfizetı és a szolgáltató közvetlenül kötik meg. A szolgáltató és az elıfizetı között az elıfizetıi szerzıdés a felek által történı aláírással és a Szolgáltatóhoz történı beérkezésével lép hatályba. Ahol a Szolgáltató elırefizetett kártya formájában is szolgáltat. Az árusítóhelyeken a végfelhasználó a kártya megvételével elismeri a szerzıdés létrejöttét. 6.5 A szolgáltatói szerzıdés kötelezı tartalmi elemei A szolgáltatói szerzıdés kötelezı minimális elemei: a) egyéni elıfizetı esetében: anyja neve, születési helye és ideje, szerzıdésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok b) üzleti/intézményi elıfizetı esetében: cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma bankszámlaszáma cégszerő megnevezése c) mindkét elıfizetıi kategóriában: ajánlattevı neve, lakóhelye, 11. oldal

12 tartózkodási helye, illetve székhelye, elıfizetıi kategóriája, a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó távközlési végberendezés jellege és darabszáma díjkiegyenlítés módja, a csatlakoztatott végberendezés tulajdonjoga, az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, az igénybe vett kiegészítı szolgáltatások, területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése, az általános szerzıdési feltételektıl való eltérések az igényelt szolgáltatások felsorolása, dátum, aláírás. A fentieken túlmenıen egyéb, - az elıfizetıre és a szolgáltatásra vonatkozó - adatot is tartalmazhat a szolgáltatási szerzıdés. A szolgáltatói szerzıdést kizárólag írásban lehet érvényesen megkötni. Ahol a Szolgáltató elırefizetett kártya formájában is szolgáltat. Az árusítóhelyeken a végfelhasználó a kártya megvételével elismeri a szerzıdés létrejöttét. A szolgáltató a visszaérkezett szerzıdéseket érkezteti, errıl nyilvántartást vezet, amelybe az elıfizetı kérelmére betekinthet. 6.6 A hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése: A létrejött szolgáltatási szerzıdés alapján a szolgáltató a szerzıdés létrejöttétıl 15 napon belül biztosítja a szolgáltatást. 6.7 Nem köti a szolgáltatót a szolgáltatói szerzıdés, ha: az elıfizetınek a szolgáltatóval szemben bármilyen távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása van, vagy a korábbi szolgáltatási szerzıdést a szolgáltató az elıfizetı hibájából egy éven belül írásban mondta fel. 6.8 A szerzıdés teljesítésének feltételei Az Internet szolgáltatáshoz való hozzáférés és a szerzıdés teljesítése a 6.1 pont szerinti szerzıdéskötési eljárásnak megfelelıen történik. A Szolgáltató az Elıfizetı azonosítását követıen 15/20 napon belül lehetıvé teszi a szolgáltatás igénybevételét. 12. oldal

13 6.9 Felelısség: A szolgáltató szerzıdéskötési kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés kötelezı biztosítására. A szolgáltatót semmilyen felelısség nem terheli az elıfizetı által használt végberendezés rendellenes mőködésébıl, vagy nem rendeltetésszerő használatából eredı károkért. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az elıfizetı a szolgáltatóval a hozzáférési pont létesítésére 15 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. Hozzáférési pontnak minısül az az ethernet alapú csatlakozás amire elıfizetı számítógépével csatlakozva szolgáltató által eszközölt beállítások után internet elérést kap A szerzıdés hatálya A szerzıdés hatálya kiterjed az E-Piac Kft-re mint szolgáltatóra, valamint az Internet szolgáltatás igénybevételére az adott szerzıdéssel kapcsolatosan jogviszonyba kerülı valamennyi szerzıdı félre. A szerzıdés határozott vagy határozatlan idıre jön létre a Felek megállapodása szerint A szolgáltatás idıbeni korlátozása A szolgáltatásra kötött határozott idejő szerzıdés idıtartama 1 évnél rövidebb nem lehet. A határozott idı lejárta elıtt az elıfizetı kérésére a határozott idejő szerzıdés módosítható határozatlan idejő szerzıdéssé. Az elıfizetı ilyen jellegő szándékát a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájához, a szolgáltató pedig az elıfizetı számlázási címére köteles eljuttatni Alkalmi szolgáltatás A szolgáltató alkalmi szolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdést köt az elıfizetıvel 6 hónapot nem meghaladó határozott idıtartamra vonatkozó megrendelés esetén Az elıfizetı jogai Betekintési jog A Szolgáltató az Elıfizetı számára a Szolgáltatónál elıállt - az Elıfizetıre vonatkozó - valamennyi adatába betekintési lehetıséget biztosít Elıfizetıi reklamáció esetén, amelyek alapján a reklamáció jogossága eldönthetı. A használat átengedése más részére Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét más részére semmilyen körülmények között nem engedheti át. Az Internet kapcsolatot további gépekre nem kapcsolhatja rá a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. 13. oldal

14 A szolgáltatás szüneteltetésének kérése A szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozóan a felek az egyedi szolgáltatási szerzıdésben állapodnak meg. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı elıfizetési díj fizetésére nem köteles A szolgáltató jogai Az elıfizetı nyilvántartása A szolgáltató az elıfizetıvel kötött szerzıdésekrıl, illetve az abban szereplı elıfizetıi adatokról nyilvántartást vezet, melyek többek között az alábbiakat tartalmazzák: név, cégszerő megnevezés, lakóhely vagy székhely, bankszámlaszám, illetve a követelés behajtásához szükséges adatok a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, díjkiegyenlítés módja, elıfizetési, azonosítási számok, végberendezés darabszáma, tulajdonjoga, az igényelt szolgáltatás mőszaki paraméterei, az összeköttetés-szakasz(ok) minısítése: állandó vagy alkalmi, elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, Általános szerzıdési feltételektıl való eltérés. A Felek a fentieken túlmenıen további feltételeket is meghatározhatnak. A szerzıdés megszőnésekor az elıfizetı adatai a nyilvántartásból törlésre kerülnek Az elıfizetı kötelezettségei A hibák bejelentése Az elıfizetı a szolgáltató ügyfélszolgálatánál jelentheti be a hibákat. Az elıfizetı végberendezés hibájából fakadó hibákra a szolgáltató hibaelhárítási kötelezettsége nem terjed ki. Amennyiben azt mégis megteszi akkor a ASZF 5.sz. mellékletében megadott díjtételeket alkalmazza elıfizetı felé készpénz fizetési számlával ami a javítás befejeztével azonnal esedékes. Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása Az Internet szolgáltatás igénybevétele során felhasználható minden olyan távközlıvégberendezés, amely a vonatkozó szabványok elıírásait teljesíti, vagy a Hírközlési hatóság megfelelıségi tanúsítványával rendelkezik. A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési ponthoz való csatlakozás feltételei: 14. oldal

15 a.) A szolgáltatás-hozzáférési ponthoz csatlakozó hálózat eleget kell tegyen a vonatkozó mőszaki elıírásoknak. b.) Az elıfizetınek gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatás-hozzáférési ponthoz csatlakozó, a tulajdonában és fenntartásában lévı hálózat és berendezés mőszaki és megbízhatósági paraméterei az üzemeltetés során teljesítsék a hatósági elıírásokat. Az elıfizetı felelısséggel tartozik a tulajdonában és fenntartásában lévı berendezés mőködéséért. A szolgáltatás csak olyan végberendezésekkel végezhetı, amelyek rendelkeznek a NHH típus-, és forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy ellátták a külön jogszabály (268/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet az egységes megfelelıségi jelölés használatáról) szerinti CE, illetıleh H megfelelıségi jelöléssel, és megfelelı létesités és rendeltetésszerü használat mellett teljesitik a vonatkozó jogszabályben (a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelete a rádióberendezésekrıl és távközlı végberendezésekrıl, valamint megfelelıségük elismerésérıl.) meghatározott alapvetı követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. c.) Az elıfizetınek a szolgáltatáshoz használt berendezéseit elıírásszerően kell használnia. Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést át kívánja alakítani, illetve azokat nem távközlı berendezésekkel kívánja összekapcsolni, úgy ehhez a szolgáltató írásos hozzájárulását az ügyfélkapcsolati helyen kell beszereznie. Amennyiben az elıfizetı a fent ismertetett esetek bármelyikében a szolgáltató hozzájárulása nélkül jár el, és ezzel rontja a szolgáltatás minıségét, a szolgáltató ezért nem tartozik felelısséggel. Ha az ismertetett esetek bármelyike a szolgáltatónak kárt okoz, az elıfizetınek azt meg kell térítenie. A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot és berendezéseket ellenırizni. Ha a szolgáltató az ellenırzés során hiányosságot tapasztal, az elıfizetıt felszólítja a hiányosság 15 napon belüli megszüntetésére, majd ennek eredménytelensége esetén a végberendezés üzemen kívüli helyezésére ennek elmaradása esetén a szolgáltató a szolgáltatási szerzıdést a 277/2003. Korm. rendelet alapján felmondhatja. A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hiba elhárításának a lehetıvé tétele Az Elıfizetıi berendezést a Szolgáltató bármikor megvizsgálhatja és rendeltetésszerő használatát ellenırizheti. Az ingatlan tulajdonosának (kezelıjének, használójának) tőrnie kell, hogy elızetes értesítés alapján a közcélú távközlési szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen. A szolgáltató képviselıje az ingatlanra történı belépés elıtt köteles személyének és feladatának igazolására szolgáló okmányokat bemutatni. 15. oldal

16 Díjfizetés Az elıfizetıt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli, a 16. pontban meghatározott díjazási elveknek megfelelıen. Díjfizetés elmulasztása esetén Szolgáltató fizetési felszólítást küld, melynek mindenkori költségét az elıfizetı megtéríteni köteles. Ahol a Szolgáltató elırefizetett kártya formájában is szolgáltat. Ebben az esetben felhasználó a kártya megvásárlásával tesz eleget díjfizetési kötelezettségének A szolgáltató kötelezettségei A szerzıdésben vállalt szolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: Szolgáltatás igénybevételi lehetıség biztosítása a szolgáltatás hozzáférési pontig Üzemeltetés Karbantartás Felügyelet Hibaelhárítás Ügyfélszolgálat, tájékoztatás Számlázás A Szolgáltató köteles megjelölni: az áralkalmazás feltételeként vállalt minıségi kötelezettségeket ezek igazolásának, tanúsításának módját a vállalt hibaelhárítási idıt Távközlési titoktartás A szolgáltató az elıfizetık személyes adatait a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló hatályos törvény, valamint a 226/ ( XII. 13. ) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelıen kezeli. A szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti közzé. A szolgáltató adatszolgáltatást kizárólag a törvényben erre felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet Vis major Jelen szerzıdés szempontjából vis majornak számít, és nem tartozik sem a szolgáltató, sem az elıfizetı felelısségi körébe, így felelısséggel sem tartoznak háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tőzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Ezek az esetek a szerzıdı feleket a szerzıdésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. 16. oldal

17 6.18 A szerzıdı felek felelıssége Az elıfizetı felelıssége, szerzıdésszegése Az elıfizetı felel az elıfizetıi tulajdonú hálózat és távközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenırzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelı biztosításából, a berendezés hívhatóságának akadályozásából eredı, a szolgáltatónak okozott kárért. Az elıfizetı felelıssége a berendezés használójának magatartására is kiterjed. Közcélú távközlési hozzáférés viszonteladásának feltételei A szolgáltató nem járul hozzá a szerzıdésben rögzített szolgáltatás viszonteladásához. Kivételt képez a kártyában megtestesülı szolgáltatás, amit szerzıdött partnerei értékesítenek. A hozzáférés jogosulatlan átengedése Az elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét más részére semmilyen körülmények között nem engedheti át. Amennyiben ez az átengedés az internet hozzáférés jogosulatlan megosztásának minısül szolgáltató ez esetben jogosult elmaradt bevételének behajtására elıfizetıvel szemben. A szolgáltató felelıssége, szerzıdésszegése A szolgáltató felelıssége a szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben megállapított mőszaki elıírásokat teljesíteni. A szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdés megszőnése esetén a szolgáltatás megszőnéséig felmerülı díjat az elıfizetı köteles megfizetni a szolgáltatónak. Túlfizetés esetén a szolgáltató köteles a díjvisszatérítésre. A szolgáltatás kártyával történı igénybevétele esetén a kártyán fennmaradt összeget téríti vissza a szolgáltató. 7. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje; Elıfizetıi szerzıdés módosítása A szerzıdés módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Az elıfizetı bármilyen szerzıdés módosítási kérelmének szolgáltató csak abban az esetben 17. oldal

18 tesz eleget, ha elıfizetınek fennálló díjtartozása nincs. A szerzıdés módosítás esete: Átírás névváltozás következtében Nem minısül átírási esetnek, ha az elıfizetı személyében nem következik be változás, csupán névváltozást kell regisztrálni. Az átírás alapjául szolgáló tényekrıl a feleknek kell nyilatkozniuk. Ha az átírásra a felek megállapodása alapján kerül sor, a nyilatkozatot mindkét félnek alá kell írnia. A szolgáltatás körében, az igénybevételi feltételekben bekövetkezett változás, az általános szerzıdési feltételek módosításával jár együtt. A szolgáltatás-hozzáférés helyének és /vagy címzésének változtatása Az elıfizetı kérheti a hozzáférési pont áthelyezést a szolgáltatótól. A módosításokat a szolgáltató részére be kell jelentenie, aki azokat nyilvántartásba veszi. A szolgáltató az esetleges telephely változtatásáról az elıfizetıket írásban értesíti. Az áthelyezést a szolgáltató a mőszaki feltételek rendelkezésre állása esetén 15 napon belül megteszi egyszeri díj fejében. Az áthelyezésnek munkadíj vonzata van. Ennek díja: % ÁFA. Számlázási cím módosítása Az elıfizetı bármikor kérheti, hogy a számlázás új címre történjen. A számlázási cím megváltoztatásáért díjat nem kell fizetnie. A szolgáltatás körében és /vagy feltételeiben beálló változások A szolgáltató folyamatosan gondoskodik a szolgáltatás színvonalának korszerő szinten tartásáról. A szolgáltatásban bekövetkezett változásokat jellegüktıl függıen bevezeti az Általános szerzıdési feltételekbe. A szolgáltatás körében, feltételeiben az elıfizetıi szerzıdéshez képest beálló valamennyi változásról a szolgáltató 15 nappal az esedékesség elıtt elektronikus levélben értesíti az elıfizetıt. Ha az elıfizetı nem fogadja el a szolgáltatásba bekövetkezett változásokat, úgy jogában áll az elıfizetıi szerzıdést indokolás nélkül 8 napos felmondási idıvel bármikor írásban felmondani. A szolgáltatás tartalmában történı változás (díjcsomag váltás) kizárólag hó fordulóval lehetséges, elızetes írásbeli bejelentés alapján. Változás az elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az elıfizetı adataiban bekövetkezı változást azonnali hatállyal írásban kell jelenteni a szolgáltató részére. A szolgáltató a változást 1 munkanapon belül átvezeti. Az elıfizetı mulasztása a szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól mentesíti. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés alapján jogosult az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles az általános szerzıdési feltételek megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni. 18. oldal

19 A szolgáltató az általános szerzıdési feltételek módosításáról köteles az elıfizetıt a módosítás hatályba lépését megelızıen 30 nappal értesíteni. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítést az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti. (5) Az értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: a) utalást az általános szerzıdési feltételek módosítására; b) a módosítások lényegének rövid leírását, c) a módosítások hatályba lépésének idıpontját; d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét; e) ha a szolgáltató az elıfizetı által igénybe vett elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Az átírás esetén fizetendı díj összegét a díjszabás tartalmazza. Az átírást a szolgáltató a bejelentéstıl számított 3 munkanapon belül teljesíti. A fenti határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. 8. Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke; A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei 1. A szerzıdés teljesítésének átmeneti akadálya Szünetel a szolgáltatás, ha a szolgáltatási szerzıdés teljesítése átmeneti jelleggel akadályba ütközik; erre az idıre az elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás szünetelését a szolgáltató a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása, átalakítása miatt rendeli el, errıl az érintett elıfizetıket legalább 15 nappal elıbb értesíti, és egyben tájékoztatást ad a szünetelés várható idıtartamáról. 19. oldal

20 2. Elıfizetı kérése alapján A szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozóan a felek az egyedi szolgáltatási szerzıdésben állapodnak meg. A szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni. A szünetelés évente maximum egy alkalommal kérhetı leghosszabb idıtartama egyéni elıfizetı esetén nem lehet kevesebb hat hónapnál. A szünetelés alatt az elıfizetı az eszközbérleti díjat köteles megfizetni Elıfizetıi jogviszony szüneteltetése A Felek kölcsönös megállapodása esetén az Elıfizetıi jogviszony szünetel. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés idıtartamára az Elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A szolgáltató a szolgáltatási szerzıdés teljesítését átmeneti jelleggel az elıfizetı 15 nappal történı elızetes írásbeli értesítése mellett szüneteltetheti, ha erre külön törvényben felhatalmazott hatóság megkeresése miatt van szükség, illetve ha a hálózat karbantartása, átalakítása, felújítása, cseréje teszi szükségessé. Ha a szolgáltatási szerzıdés teljesítése átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. Erre az idıre az elıfizetıt elıfizetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. Az akadályról tudomást szerzı fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a szolgáltató felelıs, az elıfizetı a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. A szolgáltató felelıssége felróhatósága esetén áll fenn. Nem terheli felelısség a szolgáltatót, ha a szolgáltatás szünetelésének oka a hálózat karbantartása, átalakítása, felújítása, cseréje miatt más mőszaki megoldás hiányában szünetel, és errıl a szolgáltató az elıfizetıt elızetesen, 15 nappal írásban értesíti. A szüneteltetési idı alkalmanként legfeljebb 15 nap lehet. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az elıfizetı felelıs, a szolgáltató szabadul tartozása alól, és követelheti kára megtérítését. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett forgalom korlátozásának, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei; Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására a forgalom korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: 20. oldal

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2011. június 4. Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 20121. november 2830. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

E-Piac Kft Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

A WLA Interservice Kft. közcélú Internet szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei

A WLA Interservice Kft. közcélú Internet szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei A WLA Interservice Kft. közcélú Internet szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei 1 A WLA Interservice Kft. közcélú Internet szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei 1.

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2065 Mány, Deák F. u. 5. +36 70 389 1405, info@jacsa.net A jacsa.net Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben