Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)"

Átírás

1 Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: Január 1. Kelt: Szeged November 30. Ügyvezetı

2 Tartalomjegyzék: Bevezetés...4 Fogalmak A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei Szolgáltatások meghatározása: A szerzıdés létrejötte A szerzıdés idıtartama A szolgáltatások minıségi célértékei Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei..8 8.A szolgáltatás szünetelése Az elıfizetıi szolgáltatás, forgalom korlátozásának, csökkentésének az esetei és feltételei Az elıfizetı jogai Az elıfizetı kötelezettségei A szolgáltató jogai A szolgáltató kötelezettségei Szerzıdés felmondása, megszőnése Határozatlan idejő szerzıdés megszőnése Díj visszatérítési kötelezettség A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat mőködése Elıfizetıi végberendezés (készülékek) csatlakoztatásának feltételei Díjak Díjkedvezmény vis maior sz. Melléklet...25 Vezeték nélküli hálózaton nyújtott Internet szolgáltatás...25 Minıségi minimál és célértékek: sz. Melléklet...33 Hibabejelentı szabályzat sz. Melléklet...34 Díjszabás sz. Melléklet...39 Internet etikett sz. Melléklet...42 Adatbiztonsági szabályzat...42 EGYEDI ELİFIZETİI SZERZİDÉS...53 Információs Lap Elıfizetıi Szerzıdés 1.sz melléklet számú melléklet...56 Hőségnyilatkozat...56

3 Bevezetés A jelen "Általános Szerzıdési Feltételek" (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Voice-Com Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató), valamint az Internet szolgáltatást igénybe vevı (a továbbiakban: elıfizetı) közötti szerzıdés azon elıírásait, amelyeket a Felek az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés alapján magukra nézve kötelezınek ismernek el. Valamennyi, a Szerzıdés alapján a Feleket megilletı jog és kötelezettség az ÁSZF és az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés együttes tartalma alapján értelmezhetı. A Felek az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával kijelentik, hogy megismerték és magukra nézve kötelezınek ismerik el az ÁSZF - ben foglaltakat is. Fogalmak A szerzıdésben az itt felsorolt fogalmakat a következı értelemben kell használni: Elıfizetı: Az a szerzıdı Fél, aki az elıfizetıi szerzıdés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és annak díját megfizeti. Elıfizetı lehet magánszemély (természetes személy) és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet. Szolgáltató: A Voice-Com Kft. amely a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatást nyújtja. Szolgáltatás: Internet szolgáltatás a jelen vállalkozási feltételek és mellékleteiben definiáltak szerint. Szolgáltatás-hozzáférési pont : A szolgáltatás-hozzáférési pont a kiépített vezeték nélküli hálózat ügyfél oldali végpontja. (RJ45, PCI, USB csatlakozó) Mellékletek: A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik a szerzıdésben és a tartalomjegyzékben felsorolt mellékletek. 1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei

4 A szolgáltató neve: Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Rövidített neve: Voice-Com Kft. Székhelyének címe: 6791 Szeged, István u. 36. Telephelye címe: 6722 Szeged, Brüsszeli krt. 7. Ügyfélszolgálat elérhetısége: Cím Nyitva tartás Telefonszám, e- mail Voice-Com Kft. Központi Ügyfélszolgálat Egyéb adatok: 6722 Szeged, Brüsszeli krt. 7. H P: 9:00 17:00 17:00 9:00 és munkaszüneti napokon üzenetrögzítı Szolgáltatás SZJ száma: Telefonszáma: 62/ Faxszáma: 62/ Webcím: címe: Adószáma: Vállalkozás szervezeti formája: Korlátolt felelısségő társaság Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: Cg Szolgáltatások meghatározása: 62/ / / / / A szolgáltatás célja Internet elérés - azaz a világhálóra történı csatlakozás biztosítása annak összes alternatív lehetıségével (www, ftp, , telnet, IRC,stb.). A peer-to-peer fájlcserélı kapcsolatokat a szolgáltató rendszerén nem támogatja. ( Bittorent, Edonkey, stb) Továbbá a szolgáltató nem tíltja, de nem priorizálja a különbözı internetes játék programok használatát. Szolgáltató biztosítja a szükséges azonosítókat, jelszavakat, Internet címeket és bejegyzéseket valamint igény esetén az elıfizetıi végberendezéseket, melyek segítségével az elıfizetı a Szolgáltatás-hozzáférési pontokon keresztül a kiépített vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat. A szolgáltatás 2,4 GHz-es és 5Ghz-es szabad frekvenciasávban történik (a frekvenciasáv az FNFT szerint harmadlagos jellegő, tehát az átvitelben zavarok bármikor, huzamosabb ideig is felléphetnek). Az alkalmazott eszközök Magyarországon is és EU országokban is már engedéllyel rendelkezı termékek, melyek megfelelnek az ETS szabványnak. Lásd: minıségi célértékek meghatározása és mérése 1.számú melléklet. 3. A szerzıdés létrejötte

5 3.1. Megrendelés Az elıfizetı a szolgáltató ügyfélkapcsolati helyein tájékozódhat a szolgáltatás igénybevételének feltételeirıl, az ehhez szükséges eszközökrıl, ezek mőszaki paramétereirıl. A szolgáltatás megrendelhetı személyesen az ügyfélkapcsolati helyen, vagy írásban a leendı elıfizetı vagy képviselıje által. A szolgáltató a megrendelést nyilvántartásában rögzíti Szerzıdéskötés Írásbeli megrendelés esetén a szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követı 10 napon belül egyedi elıfizetıi szerzıdés megküldésével tájékoztatja az elıfizetıt a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás megvalósításáról. Természetes személy elıfizetı esetén a szerzıdés tervezetben külön pontként nyilatkozási lehetıséget kell biztosítani a 6.1 pontban foglaltaknak megfelelıen. Az elıfizetınek az egyedi elıfizetıi szerzıdést annak kézhezvételét követı 10 napon belül kell aláírva visszaküldeni a szolgáltatónak. Szóbeli megrendelés esetén a megrendelés idıpontjában az elıfizetı és a szolgáltató megállapodnak az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésének feltételeiben. Természetes személyre már ekkor rá kell kérdezni a 6.1 pontban foglaltakra, és a vonatkozó nyilatkozatot ı már ekkor jogosult megtenni, majd azt a szerzıdésbe kell foglalni. A mindkét szerzıdı fél által cégszerően aláírt szerzıdés a szolgáltatóhoz való visszaérkezés napján lép hatályba. A szerzıdéskötés megtagadható, ha az igénylınek korábbi szerzıdésébıl tartozása maradt fenn, jogvita van folyamatban, valamint ha a korábbi szerzıdés egy éven belül rendkívüli felmondással szőnt meg A szolgáltatás igénybevételének feltételei Az elıfizetıi hozzáférési pontjáról, optikai rálátás szükséges a szolgáltató rendszerére. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére természetes és jogi személyek, illetıleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jogosultak azzal, hogy elfogadják az általunk ajánlott kritériumokat. Az életkora miatt korlátozottan cselekvıképes személy törvényes képviselıjének hozzájárulásával köthet szerzıdést. Ez esetben a törvényes képviselı 6.2 pont szerinti személyi adatait is rögzíteni kell. A szerzıdı fél az aláírásával igazolja, hogy mind a szolgáltatás mind a díjszabás ill. a díjszámítás alapjait ismeri és elfogadja, egyben magára nézve kötelezı érvényőnek tekinti. Szerzıdés, írásban vagy személyesen köthetı, a Szolgáltató telephelyén, vagy az általa megbízott üzletkötınél. A vállalt várakozási idı az elıfizetıi hozzáférési igény kielégítésére 5 munkanap. A díjszabást a 3. számú melléklet tartalmazza Az elıfizetınek rendelkezni kell a szükséges berendezésekkel a távközlési hálózathoz való csatlakozáshoz. A szolgáltatás igénybevételéhez

6 szükséges eszközöket az elıfizetı kérésére biztosítjuk, melyet bérbe vehet, vagy megvásárolhat tılünk A berendezésnek meg kell felelnie a IEEE b IEEE g vagy a IEEE a (5Ghz esetén) szabványnak. Gyártók szerint mi a Cisco, Ovislink, SMC eszközöket részesítjük elınyben, természetesen a szabványnak megfelelı ettıl eltérı gyártmányú eszközök is kompatibilisek a rendszerünkkel, csatlakozási pont szerint lehetnek USB, PCI, vagy UTP (RJ- 45) csatlakozásúak. A szolgáltatás Magyarország területére terjed ki Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése. A szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató az elıfizetı részérıl aláírt, cégszerően aláírt egyedi elıfizetıi szerzıdés, hozzá való beérkezésétıl számítottan 5 napon belül teszi lehetıvé, amennyiben a 3.3. bekezdésben rögzített feltételek rendelkezésre állnak az elıfizetı részérıl. Amennyiben az elıfizetı olyan szolgáltatástípust rendel meg, melyhez domain név és/vagy IP címregisztrációra van szükség, a kért szolgáltatás teljes értékően csak a bejegyzést követıen teljesíthetı a szolgáltató részérıl. A domain név és/vagy IP címbejegyzést a szolgáltató az arra jogosult szervnél 3 munkanapon belül kezdeményezi. Mivel a domain és IP cím regisztráció országosan kötött szabályok szerint történik, mely megtalálható a web oldalon, az átfutási idıt a szolgáltató nem tudja garantálni pontosan, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy 30 nap alatt megtörténik a regisztráció. A regisztráció létrejöttérıl a Szolgáltató 3 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti az Elıfizetıt, melyrıl visszaigazolást vár. Ha a visszaigazolás nem történik meg, postai úton, levélben értesíti az Elıfizetıt. 4. A szerzıdés idıtartama Az egyedi elıfizetıi szerzıdés a Szolgáltatóhoz való visszaérkezés napján lép hatályba, ha azt a felek, illetve a felek képviselıi aláírták. A szerzıdés határozatlan idıre köthetı. 5. A szolgáltatások minıségi célértékei A szolgáltatások minıségi célértékeit, azok értelmezését és mérésének módszerét az egyes szolgáltatástípusok leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az ÁSZFben az egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt minıségi követelményeknek. A szolgáltatás a 2,4 GHzes szabad frekvenciasávban történik (a 2,4 GHz-es frekvenciasáv az FNFT szerint harmadlagos jellegő, tehát az átvitelben zavarok bármikor, huzamosabb ideig is felléphetnek). Ha a kapcsolat 12 óránál tovább megszakad, akkor az aznapi díj nem számlázható. A saját szerver és az elıfizetı közt minimum 256Kbps-t garantál a szolgáltató. A szolgáltató szolgáltatásait 24 órás, folyamatos rendelkezésre állással teszi elérhetıvé.

7 6. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája 6.1.Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor az elıfizetı köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát 6.2. pontban leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja A szerzıdés megkötésének elıfeltétele, hogy az elıfizetı a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Ezek az adatok természetes személy elıfizetı esetén a következık: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvıképes személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy elıfizetı esetén az adatok a következık: neve, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, aláírási címpéldánya, a nem természetes személy nevében eljáró képviselı neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözlı levél). Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti, amelyrıl lehetıség szerint a szerzıdéskötéssel azonos módon értesíti az elıfizetıt. 7. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a Szerzıdés módosítás feltételei 7.1. A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elıfizetı módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı beérkezésétıl számított, lehetıség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdı idıpontja az elıfizetıi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idıpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektıl a szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. 7.2.A szolgáltató jogosult jogszabály módosulása, és természeti katasztrófa esetén az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és errıl az elıfizetıt értesíteni.

8 7.3.A szerzıdés automatikus módosítását vonja maga után a díjak változtatása, amelyre a szolgáltató - a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított elızı évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulnak, valamint a szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetıleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: EHT.132. (1) Az egyedi elıfizetıi szerzıdés módosítására az elıfizetıi szerzıdés megkötésének szabályai vonatkoznak. Az általános szerzıdési feltételek lehetıvé tehetik az egyedi elıfizetıi szerzıdés (2) bekezdés szerinti módosítását. (2) A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) az egyedi elıfizetıi szerzıdésben vagy általános szerzıdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását; b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. (3) Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. (4) Ha a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az elıfizetıket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. (5) Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. (6) A szolgáltató nem köteles a (4) és (5) bekezdésben foglalt értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott

9 szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. (7) Az általános szerzıdési feltételek módosításának a jelen -ban foglalt keretek közötti részletes feltételeit a szolgáltató az általános szerzıdési feltételeiben határozza meg. (8) A nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minısül, ha a felek errıl az egyedi elıfizetıi szerzıdésben elızetesen megállapodtak. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az elıfizetıt a törvényben elıírt módon és idıpontban értesítette Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendı díj összege jelen ÁSZF 3. sz. mellékletében 10.1 található. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap. Ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét az adott szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Nem lehet ezt a bekezdést alkalmazni, ha az átírással egyidejőleg az elıfizetıi hozzáférési pont helye is megváltozik. 7.6 Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Az áthelyezési díj mértékét, az ÁSZF 3. sz. mellékletében 10.1 pontja tartalmazza. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. 8. A szolgáltatás szünetelése A szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı kérésére amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik szüneteltetni.

10 A szolgáltató az általános szerzıdési feltételeiben meghatározhatja a szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartamát, amely azonban egyéni elıfizetı esetén nem lehet kevesebb 6 hónapnál. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak az elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni. Az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: az elıfizetı a szünetelést legalább 15 nappal megelızı elızetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidın belüli megszüntetésére minden tıle elvárhatót megtett. Az elıfizetı által kért szünetelés idıtartamára elıfizetési díjat nem kell fizetni. A szünetelés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. Az Ügyfél által kért szünetelés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás, forgalom korlátozásának, csökkentésének az esetei és feltételei 9.1. A szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatást - az elıfizetı egyidejő értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minıségi vagy más jellemzıit: a) Amennyiben az elıfizetı a szolgáltató által az elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat külön felszólítás hatására sem egyenlítette ki a felszólításban szereplı idıpontig. b) A szolgáltató köteles a 9.1 (a) bekezdés szerinti korlátozást 24 órán belül megszüntetni, ha az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. c) Amennyiben az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás

11 céljára használja. 10. Az elıfizetı jogai Elıfizetıi reklamáció esetén a szolgáltató a reklamáció elbírálásának alapjául szolgáló bizonyítékokba való betekintés lehetıségét kizárólag a saját adatok vonatkozásában biztosítja Ha az elıfizetı a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH Szegedi Igazgatóság 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Tel: (62) ) kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba-megállapítás és hibakijavítás megfelelıségérıl, továbbá az elıfizetı a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez (6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. Tel: (62) ) is fordulhat. Ezt követıen polgári bíróság elıtt érvényesítheti követelését A díjemelés túlzottnak tartott mértékével kapcsolatban a panaszokkal a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1054, Budapest V.ker. Alkotmány u.5 Tel: (1) ) lehet fordulni. A bíróság elıtt a Gazdasági Kamarák mellett mőködı Békéltetı Testületek segítségével is lehet megegyezést megkísérelni Az elıfizetı a szolgáltató elızetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek. Ennek megszegése esetén a szolgáltató kártérítési igénnyel élhet az elıfizetı felé, illetve jogosult a szolgáltatás rendkívüli felmondására Elıfizetı jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés késedelmes, vagy mőszaki elıírásoktól eltérı teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbérfizetési kötelezettségek alól szolgáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szükséges intézkedések határidıben történı megtételével, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, vagyis szolgáltató felelıssége csak felróhatósága esetén áll fenn A fizetendı kötbér mértéke Amennyiben a szolgáltató az elıfizetı által bejelentett és valósnak bizonyult hibát 72 órán belül nem hárítja el, úgy kötbér fizetésére köteles a hiba bejelentésétıl számított 72 órától a hiba elhárításáig. Ha a hiba kijavítását a Szolgáltató meghatározott ideig nem tudja vállalni, ezért a csökkent rendelkezésre állás szerint kötbért fizet, vagy csökkent minıségő szolgáltatásesetén az Elıfizetı részére a minıség csökkenésének megfelelı mértékő díjcsökkentést nyújt. 12 óránál hosszabb szolgáltatás kiesés esetén az aznapi díj nem számlázható. Ha a hiba következében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı, az elızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa.

12 Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti Az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja. A jelen fejezetben rendezett kérdések a pontban szabályozottak. 11. Az elıfizetı kötelezettségei Az elıfizetı köteles fizetési kötelezettségének a számlában rögzített határidıben eleget tenni Az elıfizetı felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés jelszaván keresztül történik Az elıfizetınek az egyedi elıfizetıi szerzıdés adataiban történı változást haladéktalanul, de legkésıbb a változástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell a szolgáltató egyedi elıfizetıi szerzıdésben megjelölt ügyfélkapcsolati helyén. Az elıfizetı elérési címében bekövetkezı változást a számlakibocsátás elıtt 5 nappal kell bejelenteni ahhoz, hogy a kézbesítés megfelelıen történjen Az elıfizetı a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás használatakor a szerzıdés 4. sz. mellékletét képezı Internet Etikettben (Netiquette) elıírtakat betartja. 12. A szolgáltató jogai A szolgáltató egyoldalú díjcsökkentésre vagy szolgáltatásbıvítésre, valamint évente egyszeri az infláció mértékét meg nem haladó díjemelésre jogosult, a 7.3 pontban leírtak szerint Ha a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az elıfizetıket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az

13 esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. A szolgáltató nem köteles a (12.2.) bekezdésben foglalt értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott; b) a támogatott egyetemes szolgáltatást igénybe vevı elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van. 13. A szolgáltató kötelezettségei A szolgáltató biztosítja az elıfizetı részére a szolgáltatás évi 95%-os rendelkezésre állását a szerzıdés teljes tartama alatt a szolgáltatási szerzıdés feltételei szerint A szolgáltató köteles hibabejelentı munkahelyet (munkahelyeket) mőködtetni folyamatos napi 24 órában, évi 365 (366) napon, ahol az elıfizetı közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. A hibabejelentı hely telefonszámát a szerzıdés 2. sz. melléklete tartalmazza.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONAT...

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONAT... Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONAT... Kelt: 2006. Január 20. Módosítva: 2007.04.01 Módosítva: 2008.07.15 Módosítva: 2008.12.07 Módosítva: 2010.02.23

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben