ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér A továbbiakban: szolgáltató. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban Eht.) és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet alapján május 15. napjától határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje: március Az ügyfélszolgálat elérhetısége A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetısége és mőködési rendje a weboldalon található. Emellett a szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodája és elérhetıségei az alábbiak: Integranet Kft. ügyfélszolgálati iroda 7400 Kaposvár, Rákóczi tér Telefon és fax: / / / / Nyitvatartási idı: munkanapokon 8-16 óráig 1.oldal

2 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK Az Integranet Kft. - alapszolgáltatásként - teljes körő Internet elérést nyújt, ami lehetıséget teremt IP és IPv6 protokoll szerinti adatátvitelre az Internet világhálózaton napi 24 órában. A szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolatot a kapcsolat módjától függıen idıszakosan vagy folyamatosan biztosítja. Az Integranet Kft. az Internet világhálózatán szokásos kiegészítı szolgáltatásokat is nyújt. (Lehetıséget adva például; elektronikus levelezésre ( ), levelezési listák létrehozására (Mailing list), elektronikus hirdetésre (USENET NEWS), távoli, interakív hálózatelérésre (TELNET), állományátvitelre (FTP), valamint WWW-re). 3. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉSEK MEGKÖTÉSE 3.1. Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Szerzıdéskötés Az elıfizetıi szerzıdéskötés szolgáltatási kérelem alapján történik. A nem megfelelı igénybejelentés kiegészítésére a szolgáltató annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül - határidı megjelölésével felhívja az igénylıt. A szerzıdéskötés elıtt az ügyfél jogosult az egyedi szerzıdés tervezetet és az Általános Szerzıdési Feltételeket tanulmányozni, a szolgáltatással kapcsolatos információkat kérni, de a szolgáltató nem kötelezhetı az ügyfél telephelyén bemutatóra, vagy próbaüzemeltetésre. A szerzıdés a szolgáltatónál kerül megkötésre és mindkét fél jogosult a szerzıdésbe foglalandó adatok és cégadatok okmányszerinti ellenırzésére. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés a kötelezı tartalmi elemein túl, a kölcsönös jogok és kötelezettségek rögzítésén belül tartalmazza a szolgáltató és az elıfizetı nevét (cégszerő azonosító adatait), címét, elıfizetıi kategóriáját, a szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helyét, az ahhoz csatlakozó berendezések jellegét és darabszámát, az igényelt szolgáltatások felsorolását, az igénybejelentés helyét, idıpontját, a szerzıdéskötés idıpontját, a hatálybalépés feltételeit, a nyújtott szolgáltatás leírását, a díjmegállapítás és annak fizetési feltételeit, illetve a szerzıdés szüneteltetésének lehetıségeit, valamint a megszüntetés eseteit. Hivatkozik a szolgáltatást szabályozó dokumentációkra (Általános Szerzıdési Feltételek, díjszabás) és a nézeteltérés esetén követendı eljárásra. A mindkét fél által aláírt szerzıdés akkor lép hatályba, ha a szolgáltatás megindítása a vállalt határidın belül megtörténik. 2.oldal

3 A szerzıdés hatálya Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés meghatározatlan idıre szól, a szerzıdés hatályban van mindaddig, amíg magasabb szintő jogszabály meg nem szünteti, vagy a szolgáltató érdekkörén kívül álló okok miatt a szolgáltatás megszőnik, az elıfizetıi szerzıdésben rögzített módon az egyik fél a felmondja, illetve a szerzıdés a pontban szabályozottaknak megfelelıen megszőnik A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltató által nyújtott adathálózati szolgáltatások közcélúak, így azokhoz a Általános Szerzıdési feltételek 6. Elıfizetıi szerzıdés fejezetében foglalt formai és eljárási szabályok szerint bárki hozzájuthat. A hálózathoz csatlakozó berendezéseknek rendelkezniük kell a hírközlési hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy akkor megfelelıek, ha ellátták a külön jogszabály [208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet az egységes megfelelıségi jelölés használatáról] szerinti CE, illetıleg H megfelelıségi jelöléssel, és megfelelı létesítés és rendeltetésszerő használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 3/2001. (I.31.) MeHVM rendelete a rádióberendezésekrıl és a távközlı végberendezésekrıl, valamint megfelelıségük elismerésérıl] meghatározott alapvetı követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az elıfizetık az Internet szolgáltatásokat a hozzáférési módtól függıen az alábbi változatoknak megfelelıen vehetik igénybe: A közcélú távbeszélı hálózaton keresztül A közcélú távbeszélı hálózaton keresztül az elıfizetı telefonmodemmel csatlakozhat a szolgáltató által megadott telefonszám felhívásával A közcélú ISDN hálózaton keresztül A közcélú ISDN hálózaton keresztül az elıfizetı ISDN csatolóval csatlakozhat a szolgáltató által megadott telefonszám felhívásával A bérelt vonali hálózaton keresztül Az elıfizetı és a szolgáltató között kiépített bérelt vonali kapcsolaton keresztül Szórt spektrumú rádióvonalon át Az elıfizetı és a szolgáltató között kiépített, frekvencia engedélyhez nem kötött, a 2,4 GHz frekvencia sávban mőködı szórtsprektrumú rádióösszeköttetésen keresztül (IEE B). 3.oldal

4 Kapcsolt vonali szolgáltatás esetén a hibajavítási vállalás nem terjed ki a szolgáltató szerverein kívüli létesítményekre, mint például, de nem kizárólag a telefonos távközlési hálózatra, a felhasználó telefonos modemjére vagy számítógépére. A szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlı hálózat(ok) megjelölése és rendszer technikája: Minden felhasznált hálózatunk digitális IP alapú jelátvitelt biztosít. Ethernet 10BaseT kábeles hálózat 10/100Mbps sávszélességen. Leased line: Bérelt vonali csatlakozás a távközlési szolgáltató által specifikált felületen (V.35, X.21 valamint G.703) ISM Radio: Földfelszíni rádiós hálózat: 2.4GHz sávon (ISM), FHSS TSMA/CA rádióhasználati protokollal, ETSI ETS alapján 3Mbps, valamint IEEE alapján 11Mbps sebességgel. Fiber: single vagy multi-módusú üvegszálas összeköttetés Ethernet protokollal. Helyi hálózaton: a szolgáltató telephelyén Ethernet hálózaton 3.3. A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei A kapcsolt vonali szolgáltatás igénybevételének feltételei A kapcsolt vonali szolgáltatás igénybe vételének feltétele az elıfizetıi szerzıdés és a telefon vonal megléte, valamint a felhasználó által biztosított a szabványoknak megfelelı modem Az állandó kapcsolatú szolgáltatás igénybevételének feltételei A folyamatos kapcsolatú szolgáltatások igénybe vételének feltétele a kapcsolat megrendelılap alapján való kiépítése, melyet a szolgáltató vagy alvállalkozói végeznek A szolgáltatás igénybevételének földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátjai A szolgáltatás igénybe vételének idıbeli korlátja nincs. A szolgáltatás földrajzi korlátja, hogy a szolgáltató állandó kapcsolatú szolgáltatási igényeket azon városokból fogad el, ahol rádiófrekvenciás központot üzemeltet. A szolgáltatási igények teljesítésének mőszaki korlátja lehet a rádiós gerincet használó szolgáltatás esetén az adott hely rádiófrekvenciás elérhetetlensége (leárnyékoltsága), mely esetben a szolgáltatás e módon nem építhetı ki; vagy az adott telephely körzetében üzemelı gerincközpont hiánya, mely esetben a teljesítés a gerincközpont kiépítése után történhet meg. A kapcsolt vonali 4.oldal

5 elérésnél ha a szolgáltatónak nincs behívó központja a körzetben, úgy nem valósítható meg a kapcsolat. 4. TELJESÍTÉSI IDİK 4.1. Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése Amennyiben a szolgáltató ki tudja építeni a kapcsolatot hatvan napon belül, akkor az igénylés benyújtásától számított 30 napon belül köteles szerzıdéskötési ajánlatot tenni írásban. Ha az elıfizetı 30 napon belül nem válaszol, igényét a szolgáltató törölheti a nyilvántartásából. Ha az igénylı a belépési díjelıleg, a belépési díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. A szolgáltató a szerzıdés létrejöttét követı 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni. Az elıfizetıi végponton a távközlési szolgáltató létesíti a csatlakozást, mely szabványos elıfizetıi interfésszel történik. Az elıfizetı elvégezheti az interfész üzembe állítását, de a szolgáltató jogosult az interfészt, a csatlakozó számítógépet a szolgáltatás nyújtásához szükséges mélységben alkalmassági szempontból ellenırizni. Erre a szerzıdéskötés elıtt is sor kerülhet. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a szolgáltató kézhez veszi az elıfizetı által is aláírt szerzıdést illetve a szerzıdés akkor teljesült, ha a szolgáltató által elfogadott elıfizetıi berendezés és csatlakozás mellett a szerzıdés szerinti határidıvel a szolgáltatás megindult. A szerzıdés létrejöttét követı 30 napon belül köteles a szolgáltató a csatlakozást létesíteni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az elıfizetı a szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi szerzıdésben és az egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt minıségi követelményeknek, kivéve, ha a hálózat hozzáférési szerzıdéseiben a vele kapcsolatba kerülı szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket 5.oldal

6 vállalnak. Ebben az esetben a tényt és a vállalt célértéket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi és errıl egy esetleges változás esetén az ügyfeleket értesíti. A folyamatos kapcsolatú szolgáltatásánál minden felhasználó külön hozzáféréssel rendelkezik, így a csatlakozásnál nincs foglaltság miatti várakozási idı. A kapcsolt vonali szolgáltatásnál a vonalak foglaltsága hétköznap óra között nem haladja meg az 50%-ot. A folyamatos kapcsolatú szolgáltatásoknál az éves szinten számított zavarok miatti szolgáltatásmentes idıszakok nem haladják meg az idıszak 5%-át, valamint ezen kapcsolaton maximum 25% terhelés mellett 60 perces átlagban a csomagveszteség kevesebb mint 25%. A kapcsolt vonali szolgáltatásnál éves szinten a szolgáltató által befolyásolható hibaesemények nem haladják meg az idıszak 5%-át. A bejelentett hibákat a szolgáltató kivizsgálja, és a saját érdekkörén belül keletkezett károkat legfeljebb 72 órán belül elkezdi elhárítani. Ezen érdekkört az elıfizetıvel kötött Szolgáltatási Szerzıdés határozza meg. A szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolatot biztosító aktív intelligens eszközök felügyelete 24 órás monitoring rendszerrel történik, ami a mőködési paraméterek megváltozását, vagy az eszköz mőködés-képtelenségét a szolgáltató mőszaki ügyelete felé jelzik. A szolgáltató szolgáltatásban részt vevı rendszereinek mőködési paramétereit 24 órás servermonitoring rendszerrel biztosítja, és a hibás mőködést a mőszaki ügyelet felé jelzi. A szolgáltató és az Internet upstream közötti kapcsolat számos jelentıs paraméterét 24 órás monitoring rendszerrel folyamatosan ellenırzi, és a paraméterek szélsıséges értékeinél vagy hibás mőködés esetén jelzi a szolgáltató mőszaki ügyelete felé. A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetıvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követıen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. A megjelölt minıségi mutatókban a szolgáltató azonos mutatót állapít meg a minıségi cél- és minimálértékekre is Új hozzáférési létesítési ideje A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minimál- és célérték 30 naptári nap. 6.oldal

7 Kizárt esetnek minısülnek: visszavont megrendelések ha a létesítés az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt idıben ha az igénylı halasztást vagy késıbbi idıpontot kért a teljesítésre A mutató teljesüléséhez a megvalósult megrendelések kerülnek felhasználásra. Az ellenırzés során az adatgyőjtési idıszakban megvalósult létesítés idıpontja és az érvényes mindkét fél által elfogadott - megrendelés között eltelt idıt minden megkezdett nap után kell számítani Minıségi panasz hibaelhárítási ideje A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minimál- és célérték: 72 óra. Minıségi panasznak minısül a szolgáltató hibaelhárító eljárás eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminıséggel összefüggı hibákra vonatkozó elıfizetıi hibabejelentés. Hibabejelentésnek tekintendı a szolgáltatás igénybe nem vehetıségérıl, vagy csökkent minıségérıl szóló elıfizetıi bejelentés, amely a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlı hálózatnak, illetıleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Kizárt esetnek minısül: elıfizetıi tulajdonban álló végberendezés hibája ha a javítás az elıfizetı telephelyének eléréstıl függ és ez a hozzáférés a szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem lehetséges ha az elıfizetı kéri a javítás elhalasztását A minıségi célérték teljesüléséhez a szolgáltató a hálózatában a szolgáltatót terhelı hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtıl a szolgáltatás megfelelı minıségő ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje A forgalommérésen alapuló díjcsomagok vonatkozásában a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásnak és elintézésnek az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minıségi cél- és minimálérték: 30 naptári nap. Számlapanasznak minısül az adott szolgáltatás igénybevételérıl a szolgáltató által kiállított számla elleni reklamációt, melyben az elıfizetı a felszámított díjak összegét vitatja. 7.oldal

8 Kizárt esetnek minısül: a számlára irányuló lekérdezéssel a számla kiállításával a hibabejelentéssel kapcsolatos panasz A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének ideje. A kiállított számlákat érintı számlapanaszok szolgáltató általi fogadásától a panasz elutasítása esetén: az elıfizetınek kézbesített a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevél elküldéséig. a panasz elfogadása esetén: a jóváírás, visszafizetés megtörténtéig vagy a panasz elfogadásáról történı értesítésig eltelt megkezdett napok száma A szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatás-igénybevehetıség tényleges idıtartamának aránya a teljes elvi szolgáltatási idıhöz képest. A vállalt minıségi cél- és minimálérték: 95 % A szolgáltatás igénybevehetıségének tényleges idıtartama az az idıszak, amikor az elıfizetık a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes elıfizetık érzékelték-e. Szolgáltatás kiesésnek minısül, mikor az elıfizetı számára a szolgáltatás nem igénybe vehetı A szolgáltatás szünetelése Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatást az elıfizetık váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem tudták igénybe venni. Ide tartozik a szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés (azaz váratlan meghibásodás esetén). Nem tartozik ide: a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése, a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelés, az elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén történı szünetelés, a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a szolgáltató errıl elıfizetıit megfelelıen tájékoztatta A szolgáltatási terület egészét érintı szünetelés Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatást az elıfizetık váratlan szolgáltatás-kiesés miatt a szolgáltatási terület egészén nem tudták igénybe venni. Szolgáltatás-kiesésnek minısül, ha a szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi elıfizetıje egy idıben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás átmeneti szünetelése a szolgáltatási terület egészére vonatkozóan percben meghatározva. 8.oldal

9 A vállalt minıségi minimál- és célérték: évente legfeljebb perc azaz az egész évre vetített teljes hozzáférési lehetıség legfeljebb 5%-a Az elıfizetık legalább 10%-át érintı szünetelés. Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatás az elıfizetık legalább 10%-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybevehetı. Szolgáltatás-kiesésnek minısül, ha a szolgáltatási területen az adott szolgáltatásra elıfizetık legalább 10%-a egy idıben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás átmeneti szünetelése az elıfizetıi bázisállomások 10%-ának teljes leállását eredményezı szolgáltatás kiesésesek összidıtartama. szolgáltatási terület egészére vonatkozóan percben meghatározva. A vállalt minıségi minimál- és célérték: évente legfeljebb perc, azaz az egész évre vetített teljes hozzáférési lehetıség legfeljebb 5%-a Garantált le- és feltöltési sebesség Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az elıfizetıi számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90%-ában garantál. Az egyes vállalt minıségi minimál- és célértékek az egyes szolgáltatásoknál kerülnek meghatározásra. Az ADSL Üzleti és Privát szolgáltatásoknál a garantált le- és feltöltési sebességek a választott díjcsomagtól függenek. Az egyes díjszabásokhoz tartozó minimál- és célértékek az 1. sz. mellékletben megjelölésre kerültek. A mikron keresztül biztosított szolgáltatásnál, a le- és a feltöltés azonos (szimmetrikus, full duplex), a vállalt célérték a szolgáltatási technikától függıen a megjelölt célértéknek felel meg. A telefonvonalon keresztül biztosított internetszolgáltatásnál - analóg telefonvonal esetén minimál- és célértékként 33.6 Kbit/s fel és 33.6 Kbit/s letöltési sebesség garantálva - ISDN vonalnál minimál- és célértékként 64Kbit/s fel és 64Kbit/s letöltés garantálva Helyi hálózaton keresztül biztosított szolgáltatásnál minimál- és célértékként 2Mbit/s le- és 2Mbit/s feltöltés garantálva 5.7. Bithiba arány hozzáférési vonalanként A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest. Amennyiben az elıfizetınek nyújtott technológia sajátosságából adódóan a mérendı bithibákat kiküszöböli (automatikusan javítja), az egyébként hibát okozó problémák más módon, más mutatónál jelennek 9.oldal

10 meg. Ebben az esetben a szolgáltatásra vonatkozóan a bithiba arányt nullának kell feltüntetni. A mérést minden olyan esetben el kell végezni, ahol eredménye értelmezhetı, jellemzı érték. Amennyiben a szolgáltató nem vezeti be a mutatót, dokumentálnia kell a technológiafüggı értelmezés akadályát. A mérés során a hibásan átvitt bitek számát kell vizsgálni az adatgyőjtési idıszakban átvitt összes bit darabszámához arányítva. A vállalt minıségi minimál- és célérték: 0,05, azaz legfeljebb az összes átvitt bit 5%-a. 6. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS PARAMÉTEREI 6.1. Az elıfizetı nyilatkozata az elıfizetıi szerzıdés megkötése elıtt Az elıfizetı köteles nyilatkozni az elıfizetıi szerzıdés megkötése elıtt, hogy egyéni vagy nem egyéni elıfizetıként kívánja a szolgáltatást igénybe venni. Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát a 6.2. pontban leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja Az internetszolgáltatás eléréséhez elıfizetıi szerzıdés szükséges. Elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek minısül a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénylıi bejelentés, melynek részleteit a 3.1 pont tartalmazza. Az egyedi elıfizetıi szerzıdéshez szükséges elıfizetıi adatok: a) egyéni elıfizetı esetében: név lakóhely vagy tartózkodási hely, anyja neve születési helye és ideje a szerzıdésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok; elıfizetı nyilatkozata arra nézve, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni; Az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatot az egyéni elıfizetık az igénybejelentéssel egyidejőleg kötelesek jelezni az erre rendszeresített őrlapon, vagy az igénybejelentés megfelelı záradékán. Az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatot az elıfizetı bármelyik naptári hónap utolsó napjára megváltoztathatja, ennek azonban feltétele, hogy a változtatásról szóló nyilatkozatot legkésıbb az adott tárgyhónap 15. napjáig írásban eljuttassa a szolgáltató ügyfélszolgálatára. b) üzleti/intézményi elıfizetı esetében: cégszerő megnevezés, 10.oldal

11 székhely (telephely), adószáma bankszámlaszám c) mindkét elıfizetıi kategóriában szükséges feltüntetni: a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye), a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek, a díjkiegyenlítés módja, az elıfizetési, azonosítási szám(ok), a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, tulajdonjoga, az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése, az általános szerzıdési feltételektıl való eltérések. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben az Eht (6) bekezdésében megjelölt és az itt megjelölt kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az elıfizetıi szerzıdés létrejöttének napja a 4.1 pont szerinti. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírását követı 30 napon belül a szolgáltatónak a szolgáltatást meg kell kezdenie, ha csak a szerzıdésben, másban nem állapodtak meg. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözlı levél). Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti, amelyrıl lehetıség szerint a szerzıdéskötéssel azonos módon értesíti az elıfizetıt Az elıfizetıi jogviszony létrejöttének napja Lásd a 3. pontban foglaltakat A szerzıdés idıtartama A szerzıdés határozott és határozatlan idıre jöhet létre. A határozott idejő szerzıdés idıtartama 30 napnál nem lehet rövidebb. A határozott idejő szerzıdés automatikusan, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejő szerzıdéssé alakul, ha a határozott idı lejárata elıtt a szerzıdéses jogviszony megszüntetése céljából az elıfizetı írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elı, illetve - ráutaló magatartással - ha a határozott idı lejáratát követıen az elıfizetı a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi. 11.oldal

12 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 7.1. Az elıfizetıi szerzıdés módosítása Az elıfizetıi szerzıdést az elıre rögzített feltételek mellett mindkét fél módosíthatja. A szerzıdésmódosítás esetei a következık: A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A szolgáltató a módosításról köteles a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal tájékoztatót közzétenni és errıl az elıfizetıket értesíteni, az elıfizetıt megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató a módosításról az elıfizetıt az ÁSZF pontjában foglalt kapcsolattartási módoknak megfelelıen értesíti. A szolgáltató nem köteles jelen pontban foglalt értesítési határidıt az általános szerzıdési feltételek azon módosítására alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdési feltételeket nem érinti A szolgáltatási díj változtatása A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelızıen 30 nappal köteles értesíteni az elıfizetıt és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. A szerzıdésmódosítás csak a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben az elıfizetı a szerzıdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstıl (kézhezvételtıl) számított 8 napon belül a szolgáltatónál a feleknek az egyedi szerzıdésben rögzített erre vonatkozó megállapodására tekintettel nem él észrevétellel, vagy esedékességkor befizeti a megváltozott mértékő díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendı. 12.oldal

13 A szolgáltatás helyének és/vagy címzésének változtatása. A változtatást az elıfizetı kezdeményezheti megadva a forduló napot. Ha a változás a távközlési szolgáltató azonosító hozzáférési számának változásával, vagy az elıfizetıi berendezés cseréjével, ill. módosításával jár, akkor a szolgáltató jogosult ellenırizni, hogy a szolgáltatás nyújtásának mőszaki- és forgalmi lehetısége nem került korlátozás alá Számlázási cím módosítása A számlázási cím módosítását az elıfizetı kérheti a régi és az új cím egyidejő közlésével legalább 4 hét elıretartással. A szolgáltató ellenırizheti, hogy az új cím az elıfizetı telephelye A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások A szolgáltatás körében- és feltételeiben beálló módosításokat mindkét fél kezdeményezheti. Az ebben a körben létrejövı változásoknak a kölcsönös egyetértésen kell alapulnia és ez a megállapodás szerzıdésmódosításnak tekintendı Változás az elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében Az elıfizetı köteles a szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni a személyében, vagy cégnevében, székhelyében, telephelyében képviselıjének személyében bekövetkezett változásról. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl. Az elıfizetı adataiban bekövetkezett változások átvezetését az elıfizetı kezdeményezi. A cég azonosító adataiban bekövetkezett változásokat cégbírósági végzéssel kell igazolni. Nem köteles a szolgáltató a változásokat tudomásul venni akkor, ha a telephelyváltozással együtt a szolgáltatás helye is megváltozik Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az áthelyezés díját a szolgáltató egyedi árajánlatban adja meg, de az ár nem lehet magasabb, mint az egyszeri kiépítés díjának 50%-a Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy 13.oldal

14 jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap, ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató a 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet 6. (3) bekezdése alapján köteles kötbért fizetni. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejőleg az elıfizetıi hozzáférési pont helye is megváltozik. Az átírást a szolgáltató díjmentesen végzi. 8. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok, illetıleg mindkét fél érdekkörén kívül esı egyéb ok miatt szünetelhet Szüneteltetés Szüneteltetés ügyfél részrıl Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozóan kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Az elıfizetı által kérhetı szüneteltetés leghosszabb mértéke 6 hónap. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértéke nem haladhatja meg a havi díj 30%-át Szüneteltetés a szolgáltató részérıl Amennyiben az elıfizetı a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat a jelzett fizetési határidı lejáratáig nem egyenlíti, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ekkor a szüneteltetés a kezdı idıpontjától a szüneteltetés megszőntetéséig, vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a szolgáltató haladéktalanul köteles a korlátozást megelızı állapotot visszaállítani Szüneteltetés nem etikus használat miatt Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon 14.oldal

15 befolyásolja, illetve a jelen általános szerzıdési feltételek 2. számú mellékletét képezı Elfogadható felhasználás irányelvei elnevezéső dokumentumban foglaltakat megszegi, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti Szüneteltetés nem rendeltetésszerő használat miatt Ha az elıfizetı a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti Szüneteltetés alatti díjfizetés Ha a szolgáltatás a pontokban leírtak alapján korlátozva van, az elıfizetı teljes díjfizetésre köteles Megkötések Amennyiben a szolgáltatás folyamatosan korlátozott állapota a 90 napot meghaladja, úgy a szolgáltató jogosult az elektronikus leveleket törölni Karbantartás miatti szüneteltetés A szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti karbantartás, bıvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából. Rendszeres karbantartásnak minısül a szolgáltató azon technikai eszközeinek üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minıségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására a minıségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenı üzembiztonság idıszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás meghibásodásának megelızése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. Rendszeres karbantartási munkákat minden hónap 15. napján lehet elvégezni, ettıl eltérı idıpontban végzett karbantartás az elıfizetı 15 nappal korábban történı külön értesítése mellett lehetséges. A szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérıl legalább 15 nappal elıbb írásban értesíti az elıfizetıt. A szünetelés idıtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 24 órát, illetıleg naptári hónaponként az 1 napot. A szünetelés idıtartamára az elıfizetıt nem terheli díjfizetési kötelezettség. 15.oldal

16 8.4. Szüneteltetés egyéb okai A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet még különösen elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén vagy a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre vagy a szünetelés mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA A szolgáltató az elıfizetı elızetes vagy egyidejő értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja a szolgáltatást: A szolgáltató korlátozhatja az elıfizetı forgalmát elızetes felszólítás nélkül, amennyiben az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának mőködését, így különösen ha a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol. A szolgáltatás korlátozható, amennyiben az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja. A szolgáltató korlátozhatja az elıfizetı forgalmát, amennyiben az elıfizetı a szolgáltató által az elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítés, és a legalább 30 napos fizetési póthatáridı eredménytelen eltelte után sem egyenlíti ki és díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak vagyoni biztosítékot nem adott. Ha az elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását megelızı állapotot visszaállítani. A vagyoni biztosíték az elıfizetı mindenkori elıfizetési díja kétszeresének megfelelı összegő pénzeszköz illetıleg forgalomképes vagyoni értékő jog lehet. Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a vagyoni biztosíték mértéke az elızı hat hónapban fizetett ha még nincs hat hónapos elıfizetıi jogviszonya, akkor az elıfizetıi jogviszony addigi idıtartamára számított - forgalmi díj havi átlagának kétszerese. Vagyoni biztosíték nyújtása esetén a szolgáltató a szolgáltatást köteles a szolgáltatást visszaállítani és a díjtartozás kiegyenlítésével a vagyoni biztosítékkal elszámolni. 16.oldal

17 10. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A szerzıdés felmondásának szabályai az elıfizetı részérıl Az elıfizetı a határozatlan idejő szolgáltatási szerzıdést indoklás nélkül, 8 napos határidıvel felmondhatja. Továbbá felmondhatja, ha bármilyen okból a szolgáltatást nem tudja igénybe venni (megszőnt a szerzıdés szerinti telephelyén a hozzáférési vagy telefonos szolgáltatás, vagy minısége igazolható módon nem alkalmas a szolgáltatás igénybe vételére) vagy érdekmúlás következett be. Ilyen esetekben a felek méltányossági alapon a szerzıdésben foglaltnál rövidebb felmondási idıben is megállapodhatnak A szerzıdés felmondásának szabályai a szolgáltató részérıl Az elıfizetıi szerzıdést a szolgáltató általi felmondásának ideje az alábbiakban meghatározott kivételektıl eltekintve nem lehet kevesebb, mint 60 nap. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélpostai küldeményként köteles megküldeni. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést tizenöt napos határidıvel a fentiek szerint felmondhatja, ha a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést tértivevényes levélpostai küldeményként megküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítéstıl számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az elıfizetı levélpostai küldeményként megküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást levélpostai küldeményként megküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt továbbra is hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Az elıfizetı a szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja és ezt a jogkövetkezményekre figyelmeztetı írásbeli felszólításban megjelölt határidı alatt sem szünteti meg. 17.oldal

18 A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı, elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, és az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Errıl a szolgáltató köteles az elıfizetıt levélpostai küldeményként megküldött levélben értesíteni A határozott idejő szerzıdés megszőnése A szolgáltató határozott idejő szolgáltatási szerzıdés lejártakor automatikusan megszőntnek tekintik. A határozott idejő szerzıdés automatikusan, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejő szerzıdéssé alakul, ha a határozott idı lejárata elıtt a szerzıdéses jogviszony megszüntetése céljából az elıfizetı írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elı, illetve - ráutaló magatartással - ha a határozott idı lejáratát követıen az elıfizetı a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi A határozatlan idejő szerzıdés megszőnése A határozatlan idejő szerzıdés közös megegyezéssel megszüntethetı. A határozatlan idejő szerzıdés megszőnik: egyéni elıfizetı elhalálozása esetén; gazdasági társaság elıfizetı esetén a cég jogutód nélküli megszőnésével, vagy ha a társasággal szemben felszámolási eljárás indul; a szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnése esetén; a szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén. a felmondási idı végével, a díjkiegyenlítés (elmaradás befizetés, vagy a díjvisszatérítés) lezárásával, a peren kívüli, illetve a peres út lezárásával. 11. A HIBABEJELENTÉS, HIBAKEZELÉS Hibabejelentı A szolgáltató hibabejelentı szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetıségő. A hibabejelentı szolgálat addig áll a használó rendelkezésére, amíg az elıfizetı a jelen ÁSZF-nek megfelelıen fizeti az Internet szolgáltatás díját. 18.oldal

19 11.2. A szolgáltató felelıssége a szerzıdés hibás teljesítése esetén Hibás teljesítésnek kell tekinteni, ha a szolgáltató a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatást a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen nyújtja. A szolgáltató a hibás teljesítésbıl eredı károkért kötbért tartozik fizetni, amennyiben a hibás teljesítés következtében a szolgáltatást nem lehet igénybe venni. A kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest alacsonyabb minıségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak az elızıekben megjelölt kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az elıfizetınek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A késedelembıl vagy hibás teljesítésbıl eredı igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétıl kell számítani Mentesülés a felelısség alól A szolgáltató mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható Külsı hibák A szolgáltató mindent megtesz a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A szolgáltató nem tartozik felelısséggel azokért a károkért, amelyek az érdekkörén kívül esı szolgáltatás meghibásodásából, vagy elégtelenségébıl adódtak Korlátozás A szolgáltatás az ÁSZF 8. pontjában rögzített szüneteltetése és a 9. pontban rögzített korlátozása nem minısül hibás teljesítésnek. 19.oldal

20 Felhasználói hibák Amennyiben az elıfizetı érdekkörében bekövetkezett okból történik a szolgáltató hibás teljesítése, úgy az elıfizetıt díjfizetési kötelezettség terheli. Az elıfizetı köteles a havi díjat és a változó díjat (díjakat) megfizetni Hibabejelentés Az elıfizetı a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és címen jelentheti be. A szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást Hibajavítás A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett hibát legfeljebb 72 órán belül elkezdeni kijavítani, ha a kivizsgálás vagy a javítás kizárólag az elıfizetınél lehetséges, az általa meghatározott idıpontban. A hiba kijavítására nyitva álló határidı a kiesés idıtartamával meghosszabbodik Hibakezelés A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával egy évig megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és azt nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját, az elıfizetıi IP címét vagy más azonosítót, a hibajelenség leírását, a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra), a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, a hiba okát, a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét, (eredménytelenségét és annak okát, az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással köteles az elıfizetıt értesíteni arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte; 20.oldal

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Készült: Szécsény, 2011.12.12. Hatályos: 2012.01.01. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján 64.20.18

Részletesebben

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton Minőségi

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton a 12. (1)

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az INTEGRANET Kft. internetszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az INTEGRANET Kft. internetszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az INTEGRANET Kft. internetszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HATÁLYOS: 2015. december 1. 1. oldal 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...6 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME...6 1.2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz a 12. (1) bekezdés a) pontja szerint az Eszr. 5. (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk.

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. (Kivonat az ÁSZF -ből.) A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben