ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Cégjegyzékszám: Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér A továbbiakban: szolgáltató. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban Eht.) és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet alapján május 15. napjától határozatlan ideig hatályos. Az utolsó módosítás ideje: március Az ügyfélszolgálat elérhetısége A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetısége és mőködési rendje a weboldalon található. Emellett a szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodája és elérhetıségei az alábbiak: Integranet Kft. ügyfélszolgálati iroda 7400 Kaposvár, Rákóczi tér Telefon és fax: / / / / Nyitvatartási idı: munkanapokon 8-16 óráig 1.oldal

2 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK Az Integranet Kft. - alapszolgáltatásként - teljes körő Internet elérést nyújt, ami lehetıséget teremt IP és IPv6 protokoll szerinti adatátvitelre az Internet világhálózaton napi 24 órában. A szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolatot a kapcsolat módjától függıen idıszakosan vagy folyamatosan biztosítja. Az Integranet Kft. az Internet világhálózatán szokásos kiegészítı szolgáltatásokat is nyújt. (Lehetıséget adva például; elektronikus levelezésre ( ), levelezési listák létrehozására (Mailing list), elektronikus hirdetésre (USENET NEWS), távoli, interakív hálózatelérésre (TELNET), állományátvitelre (FTP), valamint WWW-re). 3. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉSEK MEGKÖTÉSE 3.1. Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Szerzıdéskötés Az elıfizetıi szerzıdéskötés szolgáltatási kérelem alapján történik. A nem megfelelı igénybejelentés kiegészítésére a szolgáltató annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül - határidı megjelölésével felhívja az igénylıt. A szerzıdéskötés elıtt az ügyfél jogosult az egyedi szerzıdés tervezetet és az Általános Szerzıdési Feltételeket tanulmányozni, a szolgáltatással kapcsolatos információkat kérni, de a szolgáltató nem kötelezhetı az ügyfél telephelyén bemutatóra, vagy próbaüzemeltetésre. A szerzıdés a szolgáltatónál kerül megkötésre és mindkét fél jogosult a szerzıdésbe foglalandó adatok és cégadatok okmányszerinti ellenırzésére. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés a kötelezı tartalmi elemein túl, a kölcsönös jogok és kötelezettségek rögzítésén belül tartalmazza a szolgáltató és az elıfizetı nevét (cégszerő azonosító adatait), címét, elıfizetıi kategóriáját, a szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helyét, az ahhoz csatlakozó berendezések jellegét és darabszámát, az igényelt szolgáltatások felsorolását, az igénybejelentés helyét, idıpontját, a szerzıdéskötés idıpontját, a hatálybalépés feltételeit, a nyújtott szolgáltatás leírását, a díjmegállapítás és annak fizetési feltételeit, illetve a szerzıdés szüneteltetésének lehetıségeit, valamint a megszüntetés eseteit. Hivatkozik a szolgáltatást szabályozó dokumentációkra (Általános Szerzıdési Feltételek, díjszabás) és a nézeteltérés esetén követendı eljárásra. A mindkét fél által aláírt szerzıdés akkor lép hatályba, ha a szolgáltatás megindítása a vállalt határidın belül megtörténik. 2.oldal

3 A szerzıdés hatálya Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés meghatározatlan idıre szól, a szerzıdés hatályban van mindaddig, amíg magasabb szintő jogszabály meg nem szünteti, vagy a szolgáltató érdekkörén kívül álló okok miatt a szolgáltatás megszőnik, az elıfizetıi szerzıdésben rögzített módon az egyik fél a felmondja, illetve a szerzıdés a pontban szabályozottaknak megfelelıen megszőnik A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltató által nyújtott adathálózati szolgáltatások közcélúak, így azokhoz a Általános Szerzıdési feltételek 6. Elıfizetıi szerzıdés fejezetében foglalt formai és eljárási szabályok szerint bárki hozzájuthat. A hálózathoz csatlakozó berendezéseknek rendelkezniük kell a hírközlési hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy akkor megfelelıek, ha ellátták a külön jogszabály [208/1999. (XII.26.) Korm. rendelet az egységes megfelelıségi jelölés használatáról] szerinti CE, illetıleg H megfelelıségi jelöléssel, és megfelelı létesítés és rendeltetésszerő használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 3/2001. (I.31.) MeHVM rendelete a rádióberendezésekrıl és a távközlı végberendezésekrıl, valamint megfelelıségük elismerésérıl] meghatározott alapvetı követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az elıfizetık az Internet szolgáltatásokat a hozzáférési módtól függıen az alábbi változatoknak megfelelıen vehetik igénybe: A közcélú távbeszélı hálózaton keresztül A közcélú távbeszélı hálózaton keresztül az elıfizetı telefonmodemmel csatlakozhat a szolgáltató által megadott telefonszám felhívásával A közcélú ISDN hálózaton keresztül A közcélú ISDN hálózaton keresztül az elıfizetı ISDN csatolóval csatlakozhat a szolgáltató által megadott telefonszám felhívásával A bérelt vonali hálózaton keresztül Az elıfizetı és a szolgáltató között kiépített bérelt vonali kapcsolaton keresztül Szórt spektrumú rádióvonalon át Az elıfizetı és a szolgáltató között kiépített, frekvencia engedélyhez nem kötött, a 2,4 GHz frekvencia sávban mőködı szórtsprektrumú rádióösszeköttetésen keresztül (IEE B). 3.oldal

4 Kapcsolt vonali szolgáltatás esetén a hibajavítási vállalás nem terjed ki a szolgáltató szerverein kívüli létesítményekre, mint például, de nem kizárólag a telefonos távközlési hálózatra, a felhasználó telefonos modemjére vagy számítógépére. A szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlı hálózat(ok) megjelölése és rendszer technikája: Minden felhasznált hálózatunk digitális IP alapú jelátvitelt biztosít. Ethernet 10BaseT kábeles hálózat 10/100Mbps sávszélességen. Leased line: Bérelt vonali csatlakozás a távközlési szolgáltató által specifikált felületen (V.35, X.21 valamint G.703) ISM Radio: Földfelszíni rádiós hálózat: 2.4GHz sávon (ISM), FHSS TSMA/CA rádióhasználati protokollal, ETSI ETS alapján 3Mbps, valamint IEEE alapján 11Mbps sebességgel. Fiber: single vagy multi-módusú üvegszálas összeköttetés Ethernet protokollal. Helyi hálózaton: a szolgáltató telephelyén Ethernet hálózaton 3.3. A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei A kapcsolt vonali szolgáltatás igénybevételének feltételei A kapcsolt vonali szolgáltatás igénybe vételének feltétele az elıfizetıi szerzıdés és a telefon vonal megléte, valamint a felhasználó által biztosított a szabványoknak megfelelı modem Az állandó kapcsolatú szolgáltatás igénybevételének feltételei A folyamatos kapcsolatú szolgáltatások igénybe vételének feltétele a kapcsolat megrendelılap alapján való kiépítése, melyet a szolgáltató vagy alvállalkozói végeznek A szolgáltatás igénybevételének földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátjai A szolgáltatás igénybe vételének idıbeli korlátja nincs. A szolgáltatás földrajzi korlátja, hogy a szolgáltató állandó kapcsolatú szolgáltatási igényeket azon városokból fogad el, ahol rádiófrekvenciás központot üzemeltet. A szolgáltatási igények teljesítésének mőszaki korlátja lehet a rádiós gerincet használó szolgáltatás esetén az adott hely rádiófrekvenciás elérhetetlensége (leárnyékoltsága), mely esetben a szolgáltatás e módon nem építhetı ki; vagy az adott telephely körzetében üzemelı gerincközpont hiánya, mely esetben a teljesítés a gerincközpont kiépítése után történhet meg. A kapcsolt vonali 4.oldal

5 elérésnél ha a szolgáltatónak nincs behívó központja a körzetben, úgy nem valósítható meg a kapcsolat. 4. TELJESÍTÉSI IDİK 4.1. Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése Amennyiben a szolgáltató ki tudja építeni a kapcsolatot hatvan napon belül, akkor az igénylés benyújtásától számított 30 napon belül köteles szerzıdéskötési ajánlatot tenni írásban. Ha az elıfizetı 30 napon belül nem válaszol, igényét a szolgáltató törölheti a nyilvántartásából. Ha az igénylı a belépési díjelıleg, a belépési díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. A szolgáltató a szerzıdés létrejöttét követı 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni. Az elıfizetıi végponton a távközlési szolgáltató létesíti a csatlakozást, mely szabványos elıfizetıi interfésszel történik. Az elıfizetı elvégezheti az interfész üzembe állítását, de a szolgáltató jogosult az interfészt, a csatlakozó számítógépet a szolgáltatás nyújtásához szükséges mélységben alkalmassági szempontból ellenırizni. Erre a szerzıdéskötés elıtt is sor kerülhet. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a szolgáltató kézhez veszi az elıfizetı által is aláírt szerzıdést illetve a szerzıdés akkor teljesült, ha a szolgáltató által elfogadott elıfizetıi berendezés és csatlakozás mellett a szerzıdés szerinti határidıvel a szolgáltatás megindult. A szerzıdés létrejöttét követı 30 napon belül köteles a szolgáltató a csatlakozást létesíteni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az elıfizetı a szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. 5. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az egyedi szerzıdésben és az egyes szolgáltatás-típusok leírásaiban foglalt minıségi követelményeknek, kivéve, ha a hálózat hozzáférési szerzıdéseiben a vele kapcsolatba kerülı szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket 5.oldal

6 vállalnak. Ebben az esetben a tényt és a vállalt célértéket a szolgáltató ügyfélszolgálatán közzéteszi és errıl egy esetleges változás esetén az ügyfeleket értesíti. A folyamatos kapcsolatú szolgáltatásánál minden felhasználó külön hozzáféréssel rendelkezik, így a csatlakozásnál nincs foglaltság miatti várakozási idı. A kapcsolt vonali szolgáltatásnál a vonalak foglaltsága hétköznap óra között nem haladja meg az 50%-ot. A folyamatos kapcsolatú szolgáltatásoknál az éves szinten számított zavarok miatti szolgáltatásmentes idıszakok nem haladják meg az idıszak 5%-át, valamint ezen kapcsolaton maximum 25% terhelés mellett 60 perces átlagban a csomagveszteség kevesebb mint 25%. A kapcsolt vonali szolgáltatásnál éves szinten a szolgáltató által befolyásolható hibaesemények nem haladják meg az idıszak 5%-át. A bejelentett hibákat a szolgáltató kivizsgálja, és a saját érdekkörén belül keletkezett károkat legfeljebb 72 órán belül elkezdi elhárítani. Ezen érdekkört az elıfizetıvel kötött Szolgáltatási Szerzıdés határozza meg. A szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolatot biztosító aktív intelligens eszközök felügyelete 24 órás monitoring rendszerrel történik, ami a mőködési paraméterek megváltozását, vagy az eszköz mőködés-képtelenségét a szolgáltató mőszaki ügyelete felé jelzik. A szolgáltató szolgáltatásban részt vevı rendszereinek mőködési paramétereit 24 órás servermonitoring rendszerrel biztosítja, és a hibás mőködést a mőszaki ügyelet felé jelzi. A szolgáltató és az Internet upstream közötti kapcsolat számos jelentıs paraméterét 24 órás monitoring rendszerrel folyamatosan ellenırzi, és a paraméterek szélsıséges értékeinél vagy hibás mőködés esetén jelzi a szolgáltató mőszaki ügyelete felé. A szolgáltató bizonyos szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetıvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követıen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. A megjelölt minıségi mutatókban a szolgáltató azonos mutatót állapít meg a minıségi cél- és minimálértékekre is Új hozzáférési létesítési ideje A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minimál- és célérték 30 naptári nap. 6.oldal

7 Kizárt esetnek minısülnek: visszavont megrendelések ha a létesítés az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt idıben ha az igénylı halasztást vagy késıbbi idıpontot kért a teljesítésre A mutató teljesüléséhez a megvalósult megrendelések kerülnek felhasználásra. Az ellenırzés során az adatgyőjtési idıszakban megvalósult létesítés idıpontja és az érvényes mindkét fél által elfogadott - megrendelés között eltelt idıt minden megkezdett nap után kell számítani Minıségi panasz hibaelhárítási ideje A minıségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minimál- és célérték: 72 óra. Minıségi panasznak minısül a szolgáltató hibaelhárító eljárás eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminıséggel összefüggı hibákra vonatkozó elıfizetıi hibabejelentés. Hibabejelentésnek tekintendı a szolgáltatás igénybe nem vehetıségérıl, vagy csökkent minıségérıl szóló elıfizetıi bejelentés, amely a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlı hálózatnak, illetıleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Kizárt esetnek minısül: elıfizetıi tulajdonban álló végberendezés hibája ha a javítás az elıfizetı telephelyének eléréstıl függ és ez a hozzáférés a szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem lehetséges ha az elıfizetı kéri a javítás elhalasztását A minıségi célérték teljesüléséhez a szolgáltató a hálózatában a szolgáltatót terhelı hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtıl a szolgáltatás megfelelı minıségő ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje A forgalommérésen alapuló díjcsomagok vonatkozásában a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásnak és elintézésnek az esetek 80%-ában teljesített határideje. A vállalt minıségi cél- és minimálérték: 30 naptári nap. Számlapanasznak minısül az adott szolgáltatás igénybevételérıl a szolgáltató által kiállított számla elleni reklamációt, melyben az elıfizetı a felszámított díjak összegét vitatja. 7.oldal

8 Kizárt esetnek minısül: a számlára irányuló lekérdezéssel a számla kiállításával a hibabejelentéssel kapcsolatos panasz A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének ideje. A kiállított számlákat érintı számlapanaszok szolgáltató általi fogadásától a panasz elutasítása esetén: az elıfizetınek kézbesített a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevél elküldéséig. a panasz elfogadása esetén: a jóváírás, visszafizetés megtörténtéig vagy a panasz elfogadásáról történı értesítésig eltelt megkezdett napok száma A szolgáltatás rendelkezésre állása A szolgáltatás-igénybevehetıség tényleges idıtartamának aránya a teljes elvi szolgáltatási idıhöz képest. A vállalt minıségi cél- és minimálérték: 95 % A szolgáltatás igénybevehetıségének tényleges idıtartama az az idıszak, amikor az elıfizetık a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes elıfizetık érzékelték-e. Szolgáltatás kiesésnek minısül, mikor az elıfizetı számára a szolgáltatás nem igénybe vehetı A szolgáltatás szünetelése Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatást az elıfizetık váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem tudták igénybe venni. Ide tartozik a szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés (azaz váratlan meghibásodás esetén). Nem tartozik ide: a szolgáltatás elıfizetı kérésére történı szünetelése, a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelés, az elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén történı szünetelés, a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a szolgáltató errıl elıfizetıit megfelelıen tájékoztatta A szolgáltatási terület egészét érintı szünetelés Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatást az elıfizetık váratlan szolgáltatás-kiesés miatt a szolgáltatási terület egészén nem tudták igénybe venni. Szolgáltatás-kiesésnek minısül, ha a szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi elıfizetıje egy idıben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás átmeneti szünetelése a szolgáltatási terület egészére vonatkozóan percben meghatározva. 8.oldal

9 A vállalt minıségi minimál- és célérték: évente legfeljebb perc azaz az egész évre vetített teljes hozzáférési lehetıség legfeljebb 5%-a Az elıfizetık legalább 10%-át érintı szünetelés. Azon idıtartam, amely alatt a szolgáltatás az elıfizetık legalább 10%-a számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybevehetı. Szolgáltatás-kiesésnek minısül, ha a szolgáltatási területen az adott szolgáltatásra elıfizetık legalább 10%-a egy idıben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. A szolgáltatás átmeneti szünetelése az elıfizetıi bázisállomások 10%-ának teljes leállását eredményezı szolgáltatás kiesésesek összidıtartama. szolgáltatási terület egészére vonatkozóan percben meghatározva. A vállalt minıségi minimál- és célérték: évente legfeljebb perc, azaz az egész évre vetített teljes hozzáférési lehetıség legfeljebb 5%-a Garantált le- és feltöltési sebesség Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az elıfizetıi számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90%-ában garantál. Az egyes vállalt minıségi minimál- és célértékek az egyes szolgáltatásoknál kerülnek meghatározásra. Az ADSL Üzleti és Privát szolgáltatásoknál a garantált le- és feltöltési sebességek a választott díjcsomagtól függenek. Az egyes díjszabásokhoz tartozó minimál- és célértékek az 1. sz. mellékletben megjelölésre kerültek. A mikron keresztül biztosított szolgáltatásnál, a le- és a feltöltés azonos (szimmetrikus, full duplex), a vállalt célérték a szolgáltatási technikától függıen a megjelölt célértéknek felel meg. A telefonvonalon keresztül biztosított internetszolgáltatásnál - analóg telefonvonal esetén minimál- és célértékként 33.6 Kbit/s fel és 33.6 Kbit/s letöltési sebesség garantálva - ISDN vonalnál minimál- és célértékként 64Kbit/s fel és 64Kbit/s letöltés garantálva Helyi hálózaton keresztül biztosított szolgáltatásnál minimál- és célértékként 2Mbit/s le- és 2Mbit/s feltöltés garantálva 5.7. Bithiba arány hozzáférési vonalanként A hibásan átvitt bitek számának aránya az átvitt összes bitek számához képest. Amennyiben az elıfizetınek nyújtott technológia sajátosságából adódóan a mérendı bithibákat kiküszöböli (automatikusan javítja), az egyébként hibát okozó problémák más módon, más mutatónál jelennek 9.oldal

10 meg. Ebben az esetben a szolgáltatásra vonatkozóan a bithiba arányt nullának kell feltüntetni. A mérést minden olyan esetben el kell végezni, ahol eredménye értelmezhetı, jellemzı érték. Amennyiben a szolgáltató nem vezeti be a mutatót, dokumentálnia kell a technológiafüggı értelmezés akadályát. A mérés során a hibásan átvitt bitek számát kell vizsgálni az adatgyőjtési idıszakban átvitt összes bit darabszámához arányítva. A vállalt minıségi minimál- és célérték: 0,05, azaz legfeljebb az összes átvitt bit 5%-a. 6. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS PARAMÉTEREI 6.1. Az elıfizetı nyilatkozata az elıfizetıi szerzıdés megkötése elıtt Az elıfizetı köteles nyilatkozni az elıfizetıi szerzıdés megkötése elıtt, hogy egyéni vagy nem egyéni elıfizetıként kívánja a szolgáltatást igénybe venni. Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát a 6.2. pontban leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja Az internetszolgáltatás eléréséhez elıfizetıi szerzıdés szükséges. Elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek minısül a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénylıi bejelentés, melynek részleteit a 3.1 pont tartalmazza. Az egyedi elıfizetıi szerzıdéshez szükséges elıfizetıi adatok: a) egyéni elıfizetı esetében: név lakóhely vagy tartózkodási hely, anyja neve születési helye és ideje a szerzıdésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok; elıfizetı nyilatkozata arra nézve, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni; Az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatot az egyéni elıfizetık az igénybejelentéssel egyidejőleg kötelesek jelezni az erre rendszeresített őrlapon, vagy az igénybejelentés megfelelı záradékán. Az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatot az elıfizetı bármelyik naptári hónap utolsó napjára megváltoztathatja, ennek azonban feltétele, hogy a változtatásról szóló nyilatkozatot legkésıbb az adott tárgyhónap 15. napjáig írásban eljuttassa a szolgáltató ügyfélszolgálatára. b) üzleti/intézményi elıfizetı esetében: cégszerő megnevezés, 10.oldal

11 székhely (telephely), adószáma bankszámlaszám c) mindkét elıfizetıi kategóriában szükséges feltüntetni: a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye), a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek, a díjkiegyenlítés módja, az elıfizetési, azonosítási szám(ok), a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, tulajdonjoga, az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat, a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése, az általános szerzıdési feltételektıl való eltérések. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben az Eht (6) bekezdésében megjelölt és az itt megjelölt kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az elıfizetıi szerzıdés létrejöttének napja a 4.1 pont szerinti. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírását követı 30 napon belül a szolgáltatónak a szolgáltatást meg kell kezdenie, ha csak a szerzıdésben, másban nem állapodtak meg. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze, akár írásbeli megkereséssel is (üdvözlı levél). Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti, amelyrıl lehetıség szerint a szerzıdéskötéssel azonos módon értesíti az elıfizetıt Az elıfizetıi jogviszony létrejöttének napja Lásd a 3. pontban foglaltakat A szerzıdés idıtartama A szerzıdés határozott és határozatlan idıre jöhet létre. A határozott idejő szerzıdés idıtartama 30 napnál nem lehet rövidebb. A határozott idejő szerzıdés automatikusan, az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejő szerzıdéssé alakul, ha a határozott idı lejárata elıtt a szerzıdéses jogviszony megszüntetése céljából az elıfizetı írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elı, illetve - ráutaló magatartással - ha a határozott idı lejáratát követıen az elıfizetı a szolgáltatást továbbra is, legalább egy alkalommal igénybe veszi. 11.oldal

12 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 7.1. Az elıfizetıi szerzıdés módosítása Az elıfizetıi szerzıdést az elıre rögzített feltételek mellett mindkét fél módosíthatja. A szerzıdésmódosítás esetei a következık: A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A szolgáltató a módosításról köteles a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal tájékoztatót közzétenni és errıl az elıfizetıket értesíteni, az elıfizetıt megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. A szolgáltató a módosításról az elıfizetıt az ÁSZF pontjában foglalt kapcsolattartási módoknak megfelelıen értesíti. A szolgáltató nem köteles jelen pontban foglalt értesítési határidıt az általános szerzıdési feltételek azon módosítására alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdési feltételeket nem érinti A szolgáltatási díj változtatása A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelızıen 30 nappal köteles értesíteni az elıfizetıt és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. A szerzıdésmódosítás csak a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben az elıfizetı a szerzıdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstıl (kézhezvételtıl) számított 8 napon belül a szolgáltatónál a feleknek az egyedi szerzıdésben rögzített erre vonatkozó megállapodására tekintettel nem él észrevétellel, vagy esedékességkor befizeti a megváltozott mértékő díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendı. 12.oldal

13 A szolgáltatás helyének és/vagy címzésének változtatása. A változtatást az elıfizetı kezdeményezheti megadva a forduló napot. Ha a változás a távközlési szolgáltató azonosító hozzáférési számának változásával, vagy az elıfizetıi berendezés cseréjével, ill. módosításával jár, akkor a szolgáltató jogosult ellenırizni, hogy a szolgáltatás nyújtásának mőszaki- és forgalmi lehetısége nem került korlátozás alá Számlázási cím módosítása A számlázási cím módosítását az elıfizetı kérheti a régi és az új cím egyidejő közlésével legalább 4 hét elıretartással. A szolgáltató ellenırizheti, hogy az új cím az elıfizetı telephelye A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások A szolgáltatás körében- és feltételeiben beálló módosításokat mindkét fél kezdeményezheti. Az ebben a körben létrejövı változásoknak a kölcsönös egyetértésen kell alapulnia és ez a megállapodás szerzıdésmódosításnak tekintendı Változás az elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében Az elıfizetı köteles a szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni a személyében, vagy cégnevében, székhelyében, telephelyében képviselıjének személyében bekövetkezett változásról. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl. Az elıfizetı adataiban bekövetkezett változások átvezetését az elıfizetı kezdeményezi. A cég azonosító adataiban bekövetkezett változásokat cégbírósági végzéssel kell igazolni. Nem köteles a szolgáltató a változásokat tudomásul venni akkor, ha a telephelyváltozással együtt a szolgáltatás helye is megváltozik Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az áthelyezés díját a szolgáltató egyedi árajánlatban adja meg, de az ár nem lehet magasabb, mint az egyszeri kiépítés díjának 50%-a Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy 13.oldal

14 jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap, ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató a 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet 6. (3) bekezdése alapján köteles kötbért fizetni. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejőleg az elıfizetıi hozzáférési pont helye is megváltozik. Az átírást a szolgáltató díjmentesen végzi. 8. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok, illetıleg mindkét fél érdekkörén kívül esı egyéb ok miatt szünetelhet Szüneteltetés Szüneteltetés ügyfél részrıl Az elıfizetınek a szüneteltetésre vonatkozóan kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı legfeljebb 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás, vagy az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Az elıfizetı által kérhetı szüneteltetés leghosszabb mértéke 6 hónap. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértéke nem haladhatja meg a havi díj 30%-át Szüneteltetés a szolgáltató részérıl Amennyiben az elıfizetı a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az elıfizetı részére kiállított számlában szereplı díjat a jelzett fizetési határidı lejáratáig nem egyenlíti, úgy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elıfizetı egyidejő elektronikus vagy postai levélben történı értesítése mellett szüneteltetheti. Ekkor a szüneteltetés a kezdı idıpontjától a szüneteltetés megszőntetéséig, vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az elıfizetı a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a szolgáltató haladéktalanul köteles a korlátozást megelızı állapotot visszaállítani Szüneteltetés nem etikus használat miatt Amennyiben az elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon 14.oldal

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2006. 01. 04-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2011. Július 1. Kelt: 2011. Május 31. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2009. november 1. Kelt: 2009. szeptember 30. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben