Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)"

Átírás

1 Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott

2 Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban: FÖMI) kötött megállapodása alapján jogosult a FÖMI, mint háttérszolgáltató (a továbbiakba: Háttérszolgáltató) által nyújtott szolgáltatások továbbértékesítésére. A Szolgáltató az ESZ szerinti szolgáltatást a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek betartása esetén az ESZ - folyamatosan biztosítja, karbantartást és hibaelhárítást végez. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásait a Telenor Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., valamint a Vodafone Magyarország Zrt. Szolgáltatásai igénybevételével biztosítja. 1. Definíciók Az Általános Szolgáltatási Feltételekben továbbiakban: ÁSZF - használt kifejezések a felek egységes értelmezésében az alábbiakat jelentik: Felek: Jelenti együttesen a Felhasználót és a Szolgáltatót. Felhasználó: Aki a szolgált Szolgáltatóval megkötötte. Szolgáltató: Axiál Kft. Mellékletek: A Szolgáltatási díjak melléklet, amely tartalmazza a Felhasználó által a rendszerbe kedvezményeit és egyéb feltételeit. B Szolgáltatás minősége melléklet, amely tartalmazza a Szolgáltatás rendelkezésre állásának vállalt minimál értékét, a hibás teljesítés eseteit és a szolgáltatás egyéb feltételeit Szolgáltatás: rendszeren továbbítva. Egyedi szolgáltatási szerződés: A Szolgáltató és a Felhasználó által az ÁSZF rendelkezései alapján megkötött ESZ. 2

3 Aktív GNSS hálózat: A GNSS referenciaállomások összességét jelenti, beleértve a hálózatba kapcsolt országhatáron túli állomásokat, valamint a GSzK-t. Kommunikációs hálózat: A referenciaállomások és a GSzK között, valamint a GSzK és a Felhasználó között folyó adatf Helyszín: találhatók. A GSzK a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában üzemel Pencen. A szolgáltatások ellenértéke: Jelenti a Felhasználó által az ÁSZF A mellékletében meghatározott díjak összességét. 2. Az ÁSZF célja, hatálya Az ÁSZF célja Az ÁSZF célja, hogy meghatározza az ESZ-ben megrendelt szolgáltatás igénybevételének módját és feltétel Az ÁSZF tárgyi, személyi és időbeli hatálya A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A Szolgáltató a Felhasználókkal kötött, adatelérési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ESZ-ben - ESZ- A jelen ÁSZF mellékleteit tartalmazó A melléklet a díjszabást, a B melléklet a honlapon tájékoztatja a Felhasználót. A mindenkori díjszabást a Szolgáltató a honlapon teszi közzé. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, továbbá a Szolgáltatóval a szolgáltatás y, vagy jogi személyiséggel nem Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága fennállásának ideje alatt hatályos. Közzététel Az ÁSZF, a szolgáltatással, vagy annak változásával kapcsolatos információk, a szolgáltatás megkezd fontosabb változások - a honlapon kerülnek a nyilvánosság 3

4 3. Az ESZ létrejötte, hatálya és megszűnése - n és helyszínen. Az aláírt ESZ egyik példány a Felhasználóhoz, másik példánya a Szolgáltatóhoz kerül. A szolgáltatás igénybevételének feltétele A szolgáltatás igénybevételének feltétele az ESZ hatályba lépése. Az ESZ hatályba lépésének rendje Az ES -t a Szolgáltató kézhez veszi. A szolgáltatás megkezdésének időpontja Az ESZ időtartama Az ES létre. Az ESZ módosítása Módosul az ESZ a Felhasználó adataiban, valamint a Felhasználó hozzáférési jogosultságában történt változás következtében, továbbá a szolgáltatásra vagy a szolgáltatás nyújtása Az ESZ felmondása, megszűnése - Az ESZ rendkívüli felmondása hatállyal megszüntetheti az ESZ- t, és Felhasználó volt a Szolgáltató a szolgáltatást letiltja. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, amennyiben a Felhasználó o teljesítette, o a szolgáltatás igénybevétele során olyan magatartást tanúsít, amellyel veszélyezteti vagy akadályozza más Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz, illetve o használja. 4

5 A Felhasználó jogosult az ESZ-t írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató saját hatáskörében eldöntve - anélkül, hogy erre akár az ESZ, akár az ÁSZF rendelkezései szerint jogosult lenne - egyoldalúan felfüggeszti a Szolgáltatást. tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. Amennyiben az ESZ azonnali ha újbóli adatszolgáltatás igénybevételére csak új ESZ megkötésével jogosult. - Megszűnik az ESZ: o o közös megegyezéssel, o azonnali hatályú felmondással, o a Szolgáltató jogutód né o o a természetes személy Felhasználó halálával. 4. A Szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás minőségi előírásoknak való megfelelése A Szolgáltató biztosítja, hogy az ESZ hatálya alatt, a szolgáltatás az ÁSZF B melléklet Felhasználói támogatás nyújtása Az ESZ megkötését, nyilvántartását, kezelését, a Felhasználó ezekkel kapcsolatos ügyintézését a Szolgáltató végzi. A Szolgáltató köteles telefonon, vagy en keresztül jelezheti problémáját, ill. a szolgáltatás meghibásodását. leket, panaszokat írásos formában a Szolgáltatónak címezve fogad el a Szolgáltató. 5. A Szolgáltató jogai A Felhasználó nyilvántartása A Szolgáltató a Felhasználóval kötött ESZ alapján Felhasználót nyilvántartásba veszi. Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó nyilvántartási adatait a Háttérszolgáltató számára továbbítja. Felhasználó az ESZ aláírásával kifejezett hozzájárulását célból és mé aktív nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Felhasználó forgalmának megfigyelése 5

6 A Felhasználó számláinak elkészítése illetve a reklamációk tisztázása érdekében a szolgáltatás igénybevételekor minden adatmozgással járó folyamat során az adatok rögzítésre kerülnek. 6. A Felhasználó kötelezettségei Díjfizetés A Felhasználó köteles az ESZ szerinti szolgáltatásokért a mindenkori érvényes díjszabásnak - megfizetni. A fent meghatározott díjakat és az érvényes díjszabást az ÁSZF mindenkori A melléklete tartalmazza. Az ESZ- Felhasználót a honlapon. ill. azok igénybevételének feltételeit. Adatváltozás bejelentése -mail cím, stb.) változásokról. Köteles értesíteni a Szolgáltatót jogutódlás esetén is. Ennek elmulasztása az ESZ azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 6

7 7. Felhasználó jogai A Felhasználó adatainak kezelése ó évi LXIII. tv. rendelkezései alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira és megbízottaira is. Betekintési jog Felhasználói reklamáció esetén a Sz 8. Titoktartási kötelezettség személyes adatának védelmét, a személyes adatok Az összes olyan adat, információ, anyag és bármely dokumentum (továbbiakban: adat), amely ka vállalnak arra, hogy ezeket az adatokat titokban tartják, harmadik személy részére a másik fél tve bírósági kötelezés nélkül át nem adják, nem hozzák nyilvánosságra, vagy más módon harmadik személy részére 9. A szolgáltatás elérhetetlensége, szüneteltetése, felfüggesztése A szolgáltatás szüneteltetése Ha a szolgáltatás átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. Ez nem érinti a jogviszony folytonosságát, valamint a Felhasználó díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltatás szüneteltetésére a Szolgáltató által igénybevett Háttérszolgáltatóknál szolgálati következtében, vagy jogszabály által feljogosított szervek rendelkezése alapján kerülhet sor. és tervezett - értesíteni kell. A szolgáltatás szüneteltetésének további feltételei A szolgáltatás rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok élet- és 7

8 A szolgáltatás felfüggesztése - a - napon belül nem fizeti meg. A szolgáltatás mindaddig szünetel, amíg a Felhasználó a fentieket nem orvosolja, vagy a Szolgáltató az ESZ -t fel nem mondja. 10. Szolgáltatási díjak A díjak mértéke az A mellékletben meghatározott tarifa rendszer szerinti szolgáltatási díjakat megfizetni. Számlázás módja részére. két sa rendezéséig a hálózati szolgáltatásokat nem veheti igénybe. díjrészletek azonnal lejárttá és esedékessé válnak. Díjfizetési késedelem A Felhasználó köteles a szolgáltatási díjakat azok esedékességekor maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a Ptk- kamatot érvényesíteni. A késedelmi kamatot a nem, vagy késedelmesen megfizetett napjáig kell számítani. A tartozás rendezéséig a szolgáltatásokat a Felhasználó nem veheti igénybe, a felhasználói név letiltásra kerül. Számlapanasz írásban kifogásolhatja meg. A számlapanasz a számla kiegyenlítésre halasztó hatályú. 8

9 Amennyiben a Felhasználó a sz számlapanaszt, azt a befizetett számlamásolat csatolásával fogadja el a Szolgáltató. felülvizsgálatát rendeli el. A kifogásnak tartalmaznia kell a számla számát, a kifogás jellegét és tárgyát. Amennyiben a Felhasználó a számla összege ellen kifogással él és ezzel a Szolgáltató nem ért lül gy amennyiben az A számlaegyeztetésen kölcsönösen elismert összegek rendezése 8 banki napos fizetési Alaptalan számlapanasz esetén a Felhasználó köteles az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamatot fizetni a kifogásolt és az esedékességkor ki nem egyenlített számla vagy annak részösszege után. megfizetni. Elutasító döntés esetén az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamat az eredeti esedékesség dátumával kerül felszámításra. A Felhasználó megalapozott számlapanasza esetén a téves számla alapján a Felhasználó által kiegyenlített díjat, vagy annak részét a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamattal köteles jóváírni vagy visszafizetni a Felhasználónak. 11. Szerződő felek felelőssége A Felhasználó felelőssége, szerződésszegése tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely a felhasználói nevén keresztül történik. Szolgáltató felelőssége Az ESZ késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó eles megtéríteni sem a Felhasználó elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Felhasználót ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek. Szolgáltató jogosult a Felhasználó kárát ése esetén. 9

10 A hibás teljesítés eseteit az ÁSZF B melléklete tartalmazza. adott helyzetben általában elvárható. 12. Vis maior teljesítését. -ben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják és ennek eredményeként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. Vis maior esetén az érintett fél mentesül az ESZ szerinti kötelezettségének teljesítése alól, de csak olyan mértékben, ame 13. Vegyes rendelkezések Magyar Köztársaság Polgári felek az ÁSZF-ben vagy az ESZ szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos vitájuk i Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét fogadják el. Baja, február 3... Axiál Kft. 10

11 A melléklet 1. Az Axiál Kft. RTK korrekciós adatszolgáltatásának ellenértékei 1.1 Éves átalánydíj 365 napos korlátlan hozzáférés 350 eft (+ÁFA) 365 napos 50 km-es sugarú területi korlátozás esetén 250e Ft (+ÁFA) 1.2 Három hónapos átalánydíj 3 hónapos korlátlan hozzáférés 175 eft (+ÁFA) 3 hónapos 50 km-es sugarú területi korlátozás esetén 130e Ft (+ÁFA) Baja, február Axiál Kft. 11

12 B melléklet 1. Rendelkezésre állás A szolgáltatás minősége A szolgáltatás időbeli korlátja us 1. és november 30. között mindennap naponta 0-24 óra között biztosítja a szolgáltatást. A szolgáltatás éves rendelkezésre állásának vállalt minimál ér legfeljebb 24 óra. A Szolgáltató Háttérszolgáltatója a rendelkezésre állást monitorozó rendszert üzemeltet és a -ban. A szolgáltatás területi korlátja A szolgáltatás a honlapon, illetve a honlapon közzétett lefedettségi térképek szerinti területen használható. elérést mobil telekommunikációs cégek GPRS/HSDPA szolgáltatásinak igénybevételével 2. Karbantartás Szolgáltató Háttérszolgáltatói végzik a kezelésükben lé eszközök és szoftverek karbantartását. A rendes karbantartást (hardvercsere, szoftvercsere, A Hátt 12

13 3. A hibás teljesítés Hibás teljesítésnek számít / a szolgáltatás kiesési idejének számít ha:. el,.. feldolgozó központba. Nem számít(anak) hibás teljesítésnek / a szolgáltatás kiesési idejébe nem számít(anak) bele:. a Felhasználó saját eszközeinek üzemképtelensége,. a tervezett üzemszünetek,. rendelkezésre állási minimál értéket. egyéb, a Szolgáltatónak nem felróható okok (pl. az Internet kapcsolatot biztosító szolgáltató kiesése) miatt bekövetkezett kiesések,. a Felhasználók által esetlegesen igénybevett egyéb mobil telekommunikációs szolgáltatás kiesése. Hibás teljesítés (így különösen az ÁSZF- foglalt eltérések szerinti vállalások nem teljesülése) esetén Szolgáltató köteles a hibás teljesítéssel érintett ESZ-ket, az itt meghatározott mértékben meghosszabbítani Felhasználó meghaladja a 24 órát, de nem éri el a 72 órát; meghaladja a 72 órát. 4. Hibabejelentés A Felhasználók telefonon és en keresztül tehetnek hibabejelentést. Baja, február 3... Axiál Kft. 13

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2010. november 29. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben