Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail."

Átírás

1 Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) Pedagógiai Program Budapest, március 25. Szénásy Zoltán intézményvezető Információs példány Ezen példány sorszáma: 04-módosított példány Kiadás száma: 04 Kiadás dátuma: március 25.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A JELENBŐL NYERHETŐ ISMERETEK Általános tájékoztató adatok Az intézmény bemutatása Az iskola tanulói, szociális környezetük A demográfiai viszonyok alakulása... 8 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI Az iskola jövőképe hosszú távú stratégiai célok Az iskola jövőképe középtávú célok A nevelőmunka feladatainak kibővülése napjainkban Vallástan és hitoktatás II. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Lélektani csoportmódszerek AZ ISKOLA PSZICHOLÓGIÁJÁNAK RENDSZERMODELLJE PSZICHOLÓGIAI MUNKASZINTEK ÉS TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ ISKOLÁBAN AZ ISKOLAI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGVÉDELEM (MENTÁLHIGÉNÉ) III. Közösségfejlesztés, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK IV. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program Az iskola nevelési programja Alkalmazott pedagógiai módszerek Pedagógiai eszközeink Speciális céljaink Az iskola feladatai Az iskolai csoportok szervezésének pedagógiai indoklása Integráció, szegregáció Egységes alapokra épülő differenciálás A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei Szakmai kompetencia biztosítása V. FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁS, HÍDPROGRAM HÍD-PROGRAM (HÍD 1, HÍD 2) 46 VI. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem VII. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A pedagógusok helyi, intézményi feladatai A nevelőtestület feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai VIII. A TANULÓNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSA

3 IX. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI X. Az ISKOLAI írásbeli, SZÓBELI, GYAKORLATI beszámoltatások, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE XI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI XII. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI XIII. AZ ISKOLAVÁLTÁS, A TANULÓ FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI XIV. A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI FELADATOK XV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

4 Minden korszak magán hordja a megelőzőnek maradványát, s a következőnek csíráit, s, majd mindig lehetetlen meghatározni azon pontot, ahol az előbbi míveltségi korszak megszűnik, vagy a fejlődő kezdetét veszi. -Eötvös József- BEVEZETÉS A VÁLTOZÁS VÁLTOZÁSA Az iskolánk Pedagógiai Programjának (a továbbiakban: PP) módosítása több célt szolgál. A legfontosabbak a következők: a nemzeti oktatási dokumentumokban szereplő oktatáspolitikai célok részletes kidolgozása, az alapvető feladatok rögzítése; a részletes stratégiai dokumentum (PP) kereteinek kijelölése; a szükséges stratégiai lépések és a középtávú fejlesztési célprogramok egyeztetése, összehangolása; a fejlesztést szolgáló költségvetési források biztosítása, hatékony felhasználása. Pedagógiai Programunk a hazai közoktatás értékeire, eddig elért eredményeire és a magyar oktatásügy legjobb hagyományaira épít. Minden szereplő számára elfogadható megoldásokat kínál a mindennapok pedagógiai problémáira, megpróbál segíteni, hogy oktatásunk választ adjon a XXI. század kihívásaira. A fejlesztésre, az oktatás szereplőinek megnyerésére az ösztönzésére, valamint az elszámoltathatóság erősítésére helyezi a hangsúlyt. A Pedagógiai Program megvalósítása két szakaszra bontható. Az első szakaszban a fejlesztés számára kedvező környezet kialakítása történik. Ez magában foglalja: iskolánk Pedagógiai Programjának elkészítéséhez szükséges sarokkövek (nevelésetika, mérés-értékelés, számon kérhetőség, stb ) meghatározását és kijelölését; a szabályozási rendszerben szükséges korrekciók végrehajtását; a részletes stratégiai dokumentum (PP) elkészítését; a fejlesztést szolgáló célprogramok tervezését; a fejlesztés megvalósításhoz szükséges teljesítőképesség növelését. 4

5 A második szakaszban a célprogramok lebonyolítására, az első szakaszban elfogadott szabályozási változtatások megvalósítására és a változások oktatáspolitikai hatásainak mérésére, elemzésére kerül sor. A Pedagógiai Program tervezési rendszere sokszintű és sokszereplős folyamat. A megfogalmazást nyert intézkedési és fejlesztési rendszert kiegészíti egy alapvetően alulról építkező többszintű iskolai, fenntartói tervezési rendszer. Feladata, hogy az oktatás helyi és területi szereplőinek mozgástere megerősödjön, az oktatásban hosszabb idő alatt kialakult felelősség-megosztás változatlanul érvényesüljön. Az elkészítése során külön hangsúlyt kaptak a Nemzeti alaptantervben, a Köznevelési és Szakképzési Törvényben, a kerettantervekben szereplő irányelvek. E mellett kiemelten fontos forrás az Európai Unió egyre gazdagabb oktatáspolitikai célrendszere, és ennek nemzeti tervezete. A Pedagógiai Program három fő részre tagolódik. Az első rész az intézmény nevelésioktatási alapelveit tartalmazza, amely összefoglalja az iskola pedagógiai hitvallását. Ez hivatott azonosítani azokat a problémákat, melyek megoldására törekedni kell a következő évek oktatásfejlesztése során. A második rész a helyi tantervet jelöli ki, valamint a középtávú program legfontosabb feladatait, fejlesztési céljait foglalja össze és értelmezi. A harmadik rész a stratégia megvalósításának eszközrendszerét írja le. 5

6 A múlt és a jelen csírája magában hordozza a jövőt. Folytonosságából fakad megismerhetőségének és megértésének lehetősége, melyről a jelenben nyerhetők ismeretek. -Nováky Erzsébet- A JELENBŐL NYERHETŐ ISMERETEK ELŐREJELZÉSI ÉRTÉK 1. Általános tájékoztató adatok Az intézmény neve: Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Az intézmény rövidített neve: CSISZI Az intézmény OM azonosítója: Az alapítás éve: 2006 Az intézmény székhelye: 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Az intézmény postacíme: 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Az intézmény telefon és telefax száma: 06-1/ / Az intézmény elektronikus elérhetősége: Az intézmény telephelyei: Budapest, Transzformátorgyár u Budapest, Árpád utca 1. Az alapító, fenntartó neve: Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány Az alapító, fenntartó rövidített neve: HETA Az alapító székhelye: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7. Az intézmény jogállása: jogi személy Az intézmény felügyelete: Szakmai és törvényességi felügyeletet: Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány kuratóriuma, A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét: Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. 6

7 2. Az intézmény bemutatása Iskolánk a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, alapítványi iskolaként működik. Az alapítványt Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítványt magánszemély alapította 2002-ben azzal a céllal, hogy Csepel és környékén élők, valamint a hátrányos helyzetű közösségek munka-erőpiaci képzését biztosítsa. Iskolánk 2006 szeptemberétől három telephelyen kezdte meg a működését. A Széchenyi u. 93 szám alatt az általános iskola 5-8. osztályos, a szakiskolai osztályos tanulói vannak, továbbá 2010 szeptemberétől a tanulásban akadályozott tanulók szakmára felkészítő nevelése és oktatása folyik. A Csete Balázs u. 15. sz. alatti telephelyen június végéig a szakiskolai évfolyamok oktatása folyt. A Csepeli Erőmű Szak- és Átképző KFT (1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7) elméleti- és gyakorlati képzőhelye biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket tanulóink szakmai képzéséhez, tanulószerződéses formában. A Színesfém utcában található a Színes ABC és fodrász szalon, ahol a lakosság számára is nyitott képzőhelyeken szakmai szolgáltatás közben sajátíthatják el az bolti eladó, valamint a fodrász tanulók a szakma fortélyait. Iskolánk január 7-én tragikus körülmények között veszítette el két vezetőjét: Takács József intézményvezetőt és Papp László szakképzési igazgatóhelyettest. Az új vezetőség legfontosabb feladata az iskola pozitív megítélésének helyreállítása, a tanulói létszám stabilizálása és a pedagógia élettér bővítése volt: 2009 szeptemberében megnyílt az iskolai büfé; 2009 októberében intézményünk csatlakozott a Jövő Záloga Térségi Integrált Szakképző Központ iskoláihoz; 2010 szeptemberétől megszűnt az 5. és a 8. osztály; 2010 szeptember 25-én a Jövő Záloga TISZK A tanulókért a tanulókkal program keretében javaslatunkat elfogadva - sárkányhajó bemutatót és versenyt rendezett a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatásával; 2010 októberében szakmai tanulmányúton Portugáliában, két szakiskolát tekintettünk meg; 2010 novemberétől a TISZK-pályázatával elkezdődött a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése; 7

8 2010 novemberében az eszközfejlesztésen belül lecserélésre kerültek egyes számítógépek, és két interaktív tábla beépítésével bővült az oktatástechnikai eszköztár; 2010 decemberében az első éves fodrász tanulók a Szépségfórum Ünnepi varázslat nyílt nemzeti bajnokságon I.-IV. helyen végeztek; 2011-ben végzett tanulók vizsgaátlaga 3,9, a női szabóké 4,6 volt. A 2012/13-as tanévtől iskolánk neve kibővült a Speciális Szakiskola megnevezéssel, így a teljes megnevezése Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola lett. Iskolán vezetőjének, Göbölös Sándornak nyugdíjba vonulásának alkalmából, valamint az intézmény fejlődéséhez, eredményes működéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért az iskolát fenntartó alapítvány elnöke Címzetes Igazgatói címet adományozott. A 2013/14-es tanévtől intézményünk Speciális Szakiskolai részlegét önálló, gyógypedagógiai intézményegységgé szerveztük. 3. Az iskola tanulói, szociális környezetük Intézményünkben a tanköteles és nem tanköteles tanulási és/vagy magatartási zavarral küzdő tanulók képzését, társadalmi beilleszkedésének segítését végezzük integrált oktatás keretében. Az itt tanuló diákok közül sokan veszélyeztetettek, jelentős részük halmozottan hátrányos helyzetű, életükből hiányzik a stabil, családi háttér, az egészséges versenyszellem. Nagy részükre az alapvető ismeretek és készségek hiánya jellemző, amely gátolja az eredményes iskolai előmenetelt. Az egyes tanulókat ért negatív hatások, a tanulási kudarcok okainak felvállalásával készítjük fel tanítványainkat a szakvizsgákra. 4. A demográfiai viszonyok alakulása Az elmúlt öt évben az iskola tanulólétszámának adatai azt mutatják, hogy jelentős átalakulások, változások történtek. Az iskola tanulóinak létszáma a 2006-os indulástól kezdve fokozatosan nő, a grafikonon érzékelhető visszaesések a beiratkozást követő körülbelül 2-3 hónapos tanulási készséget, és az azt követő iskolaelhagyás mértékét mutatja. Az iskolánk beiskolázási körzete elsősorban Csepel és a holdudvarához tartozó települések 8

9 (Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, Érd stb ), elenyésző Budapest I., II., illetve a VIII., IX. kerületből érkező tanulók száma. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola teljes tanulói létszámának alakulása között fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő 9

10 Az országos előrejelzés értéke drasztikus tanulólétszám csökkenést jelez, a jelenlegi 475 ezer főről 388 ezer főre csökken az előttünk álló évtizedekben az iskolánk tanulói korosztályához tartozó éves tanulók létszáma. Ugyanakkor az intézmény jövőbeni tanulólétszámánál azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 1996 után született gyerekeknek 1/6-a 1/7-e a roma kisebbséghez tartozik, akiknek jelentős része jelenleg is az iskolánkat választja. Az utóbbi évben dinamikus növekedést mutat a tanulásban akadályozott tanulók jelentkezése, illetve érdeklődése az itt folyó SNI- tanulók képzése iránt. A 2009/2010-es tanévben 21 tanuló jelentkezett, a 2010/2011-es tanévben 30 fő feletti a jelentkezők szám. A 2013/14-es tanévben 45 fő SNI-s tanulót tartunk számon, akik túlnyomó részt a négy, kis létszámú speciális osztályban tanulnak. A 2010/2011-es tanévben az intézmény tanulóinak a létszáma 661 fő, a 2011/2012- es tanévben 556 tanuló. A 2012/2013-as tanévben az iskola tanulóinak a létszáma 396 főre csökkent, mivel az előző tanév végén 17 osztály tett szakvizsgát. * Megjegyzés: Az előrejelzés értéke függ: a megismerés szintjétől, oksági kapcsolatoktól, időrendi helyzettől, a hasonlóság, analógia alkalmazási lehetőségétől, a helyzet értékeléséről, a róla vélekedésről. Országos adat: Az óvodáskorú (3-5 éves) népesség száma az évi 370 ezer főről 2005-re 279 ezer főre csökken, 2010-ig, ig stagnál, utána évtizedenként ezer fővel csökken, s 2040-ben ezer fő lesz. A 6-9 éves korosztály létszáma várhatóan az évi 495 ezer főről 2005-re 85%-ára, 2010-re 74%-ára csökken. Ezt követően 2025-ig valószínűleg stagnál, majd 2050-re az évi 60%-ára mérséklődik. A éves korosztály létszáma az évi 511 ezer főről, 2005-re 93%-ára, 2010-re pedig 79%-ára, 2030-ra 72%-ára, 2040-re 64%-ra, 2050-re 59%-ra csökken. KSH jelzése 10

11 Akik a helyzetet tisztán látják, csak úgy helyezkedhetnek el benne, ha hisznek az ember, sőt az emberiség nevelhetőségében. -Karácsony Sándor- I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI ISMERD MEG MAGAD Az iskolánk nevelési- és oktatási programját két szinten, hosszú és középtávra fogalmaztuk meg. A hosszú távú célok meghatározzák az iskolánk szakképzési rendszerének kívánatos irányát, a középtávú célok, a fejlesztés számára jelölnek ki feladatokat, hozzájuk mérhető és számon kérhető konkrét siker kritériumok kapcsolhatók. 1. Az iskola jövőképe hosszú távú stratégiai célok A Pedagógiai Program hosszú távú céljai olyan pedagógiai folyamatok elindítását szorgalmazzák, melyek elősegítik, hogy az iskolánkban folyó nevelés és oktatás: eredményesen szolgálja a tanulóink fejlődését, személyiségük gazdagodását, az egész életen át tartó tanulásra és aktív társadalmi részvételre történő felkészülésüket; garantálja a szolidaritás és méltányosság elveinek érvényesülését, erősítve a pozitív személyiség kiteljesedését; szociális helyzetükre, nemükre, származásukra vagy vallásukra való tekintet nélkül biztosítson számukra döntési szabadságot és lehetőséget; biztosítsa a lehető legmagasabb minőségű szakképzést számukra; segítse elő a kreatív és innovatív gondolkodásmód kialakulását, valamint a vállalkozó szellem ösztönzését; Megjegyzés: A delphoi templom szemöldökgerendájába vésett Gnóti szeauton, Ismerd meg magadat! felírat tanúskodik egy fő igazáról, aki a teremtett dolgok közül ki akar emelkedni mint ember, azaz mint önmagát ismerő lény. 11

12 eredményével biztosítsa azokat a flexibilis társadalmi és szakmai ismereteket, az önmagával és környezetével szemben igényes munkakultúrát, a használható idegen nyelvi felkészültséget, a saját szakmájában való eligazodást, amely lehetővé teszi más idegen munkakultúra gyors megismerését, eredményes elsajátítását és alkalmazását a vállalkozási és szociális képességek kiteljesedését, ezzel is segítve egy sikeres, gazdaságilag aktív életpálya megélését. Ezek a célok szükségessé teszik, hogy az intézmény oktatási rendszere: folyamatosan megújítsa és a társadalom igényeihez alakítsa nevelési céljait, nyitott legyen az oktatási szolgáltatások használói és az e szolgáltatások eredményességében érdekelt csoportok és helyi közösségek szempontjai, érdekei iránt; az oktatás szereplői számára tegye lehetővé a folyamatos tanulást, s ennek érdekében magas színvonalú fejlesztő-támogató jellegű szolgáltatásokat nyújtson az iskola és személyzete számára; az intézmény számára biztosítsa a stabil és színvonalas működés körülményeit, az intézmény alkalmazottai számára biztos egzisztenciát és az előrejutás feltételeit; érvényesítse a szakmai elszámolhatóság körülményeit; szolgáltatásait olyan intézményen keresztül nyújtsa, melynek élén felkészült és hatékony vezetés áll. 2. Az iskola jövőképe középtávú célok Az iskolafejlesztés céljainak és feladatainak meghatározását a korábban ismertetett koncepció egy része, az itt felvázolt jövőkép és az Európai Unió által elfogadott átfogó oktatáspolitikai célok mellett még egy további elem: a Nemzeti alaptanterv segíti. Mindezek figyelembevételével e stratégia a következő középtávú nevelési és oktatási célokat és feladatokat emeli ki: az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése; az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése; az oktatás minőségének fejlesztése; a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása; 12

13 az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése; az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. Ezek a célok közvetlenül kapcsolódnak mind az Európai Unió által megfogalmazott fejlesztési prioritásokhoz, mind azokhoz, amelyeket a Nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó nemzeti oktatási koncepciók programjai rögzítenek. Mindezekből következnek általános átfogó feladatok az iskolánk számára: mint megtanítani az egész életen át tartó tanulást, a demokratikus részvétel és tolerancia szabályait, az autonóm állampolgári viselkedés normáit, és így tovább, s mindezt úgy, hogy teljesüljenek az alap- és középfokú oktatás mindenkori szükségletei is. Egyfelől a tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszközöket (olvasás, írás, szóbeli kifejezőkészség, számolás, problémamegoldás megfelelő színvonala), másfelől az alkotás alapvető tartalmait is (ismeretek, képességek, értékek, viselkedés, korszerű színvonala), amelyek ahhoz kellenek, hogy az emberi lény képes legyen a túlélésre, fejleszthesse képességeit, méltósággal éljen és dolgozzon, részese lehessen a fejlődésnek, javíthasson életnívóján, világos döntéseket hozhasson és folytathassa a tanulást és teljes jogú résztvevője lehessen közvetlen életkörnyezete alakításának. (Oktatás-rejtett kincs, Delors jelentés a XXI. századi oktatásról. 3. A nevelőmunka feladatainak kibővülése napjainkban Az iskolának mint másodlagos szocializációs szinttérnek a személyiségformálásában betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben alapvető változásokon ment át. Új nevelési problémák jelentek meg, ezekkel a mai gyakorlat már nehezen boldogul. A szocializációs folyamat időtartama megnövekedett. A kulturális rétegzettség növekedése, a kultúra homogenitásának megszűnése, réteg-specifikus eltérései nem teszik lehetővé a nevelés egységes értékrend szerinti vezetését. A szülő-gyermek viszony módosulása, a nevelő-gyermek viszony átalakulását is maga után vonta. A nevelői tekintélynek érzelmi kötelékben hatékony erői csökkentek, a nevelői mintaadó funkciónak a szerepe kedvezőtlenül módosult. Statisztikai tény, hogy hazánkban minden hatodik iskolai tanuló esetében az iskolánkban ez hatványozottan érvényesül korrekciót (vagy terápiát) igénylő személyiségzavarral számíthatunk. Így a pedagógusaink felkészültsége még nagyobb hangsúlyt kap. Ezen felkészültség kulcsszava a professzionalizálódás, melynek elfogadása a tanárok részéről is személyes azonosulást és aktív 13

14 elkötelezettséget jelent. Ennek ismérvei, a tanári hivatás munka minőségét meghatározó adottságok és képességek a következők: a gyermekek szeretete; elkötelezettség, szakmai üzenet; személyiségből jövő erkölcsi üzenet; a diákok ismerete; a tanítás és a tanulás többféle modelljének birtoklása. Szakértelem: a tanított szakterülettel összefüggő tudás szintű művelése és a megújítás igénye; Pedagógiai know-how: a tudás átadásának és a kompetenciák fejlesztésének a technológiái, amelyeken belül egyre nagyobb figyelmet kapnak a tanulásra való motiválás, az együttműködésre késztetés és a kreativitás; A technológia értése: az új technológiák ismerete és használata a tanítási-tanulási folyamatban; Szervezeti kompetencia és együttműködés: a tanítás teamben végzett tevékenység, amely megköveteli a tanárkollégákkal történő tapasztalat- és gondolatcserét; Mobilitás: a tanári és más szakmák közötti átlépés, előny más területeken szerzett szakmai gyakorlat; Nyitottság: nyitottság a külső szereplők, partnerek felé, együttműködés a szakmán kívüli érdekeltekkel, aktív részvétel a helyi közösség problémáinak megoldásában; Forrás: DECD A szakmai identitásnak ez a fajta újrafogalmazása a XXI. század tanáráról egyre inkább úgy gondolkodik, mint a saját szakmai fejlődésében önálló és öntevékenyen működő értelmiségire, akitől elvárható a szakértelem, a professzionizmus és az elhivatottság megjelenítése a mindennapok gyakorlatában. 4. Vallástan és hitoktatás Az iskolánkban tartandó esetleges vallástan/hittan oktatásról a következő elveket valljuk: nem tagadható a vallásnak és kérdésfeltevésnek morális jelentősége az egyéni és társadalmi élet szempontjából. Tehát a világ nagyobb vallásai történetének és tradícióinak ismerete fontos része a tanulók nevelésének; ismerve a vallásos hit és elkötelezettség szerepét az egyéni beállítódásban, iskolánk ahogy eddig is, ezen túl is biztosítja a hittanoktatás feltételeit. 14

15 Az ember egyéniségnek születik, de az élet során személyiséggé kell fejlődnie. -Marczell Mihály- II. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK NE KI AKARJ MENNI, MAGADBA TÉRJ BE A személyiségfejlődés egész életünket átszövő és életkori ciklusoktól, életeseményektől (pl. krízisek) függően gyorsabb vagy lassabban haladó folyamat. A természetes érés és fejlődés okozta átalakulásra számos (szándékos és akaratlan) változás, módosító hatás rakódik rá. Ezek a változásokat okozó hatások az ember társas meghatározottságú életében döntően interperszonális kapcsolatok történései útján alakulnak ki. A változás ígéretét és lehetőségét foglalja magába minden új társkapcsolat, baráti körbe lépés, az intézményes csoportokhoz tartozás (család, munkahelyi kiscsoportok) és az ezekben bekövetkező történések is. A természetes fejlődés önmagában is számos konfliktust, ún. normatív életkrízist hozhat létre a személyiségben és a környezetével való viszonyban (pl. serdülőkori válságok). Ez torzíthatja a személyiségszerveződést, akadályozza a rendszer integrált működését, sőt gátjává válhat az egészséges továbbfejlődésnek. A rosszul szerveződő személyiség sérülékenysége fokozott, ezért az interperszonális kapcsolatokból szövődő hatások is könnyebben okozhatnak további sérüléseket és előnytelen személyiségváltozásokat. Sőt blokkolhatják a személyiség szükséges integrációs és fejlődési folyamatát is. Ha a személyiségrendszer integrációja hibás, akkor a csoporthatások elsődleges célja a zárt és megmerevedett, célszerűtlen viselkedésmintákkal rendelkező struktúra megnyitása és fokozatos korrekciója a társas hatások segítő, módosító, fejlesztő, visszajelentő támogatásával. Ha a személyiség jól szervezett, akkor pedig a további, kedvező fejlődést szolgálhatják a csoporthatások. A csoport mint kedvező változást, fejlődést indukáló társas közeg a résztvevők fejlődését a csoportmunka kezdetekor kitűzött céloknak megfelelően törekszik szolgálni, pl. önismeret-növeléssel, a fejlődési zavarok korrigálásával, az integráció javításával, a készségek fejlesztésével, a rejtett potenciálok, erők felszabadításával, egyegy képesség megerősítésével, új nézőpontok, új viselkedésmódok tanításával, stb Megjegyzés: Szent Ágoston híres gondolata: Noli foras ire, in te ipsum redi. In interiove homine habitat veritas. (Ne akarj menni, magadba térj be. A benső emberben lakik az igazság.) 15

16 1. Lélektani csoportmódszerek A 2. táblázatban a lélektani munka beavatkozási szintjeinek meghatározási kereteiben tesszük következhetővé a lélektani szolgáltatás célját, a cél elérésére felhasználható módszer(eke)t, és azt a kooperációs (team) tevékenységet, amely az eredményes csoportvezetést, csoportmunkát szolgálja. Az önmagyarázó táblázat egyes lélektani munka (egészséges) fejlődését éppúgy tekinthetjük pozitív mentálhigiénés primer prevenciós szolgálatnak, mint nevelési fő feladatnak. Az iskolai mentálhigiénés tevékenység beavatkozási és cselekvési színterei és a pszichológia alkalmazásának iskolai munkaszintjei tehát egybeesnek. Még inkább tükrözi ezt a 3. táblázatban vázolt munkaprogram, amely csupán fő vonalaiban lélektani munka feladatai szerint különbözteti meg az 1. edukatív; 2. támogató (szupportív); 3. a korrekciós (hiánypótló) lehetőségek körét, pontos határvonalat húzva a már hosszabb reedukációs, reszocializációs folyamatot szükségessé tevő, 4. gyógyító jellegű vagy kifejezetten terápiás tevékenység, és az iskola kereteiben felvállalható segítő vagy korrekciós pszichológiai munka közé. Ekképpen is hangsúlyozzuk, hogy az iskolai csoportmunkát nem kívánjuk medikalizálni, a gyermekeknek nyújtható segítséget nem misztifikáljuk és nem kötjük az alapszinten professzionális (szakpszichológiai vagy terápiás) specializációhoz, sokkal inkább az iskolai mentálhigiénés saját erők teammunkájához. A gyermeket az első problémák felbukkanása esetén a stigmatizációtól védve, az iskolakörnyezetben látjuk gondozhatónak. A pedagógiai egészségvédelemben pedig nagy jelentőséget tulajdonítunk a nevelői önsegítő csoportmunkának. 16

17 1. táblázat 2. AZ ISKOLA PSZICHOLÓGIÁJÁNAK RENDSZERMODELLJE ELMÉLET; GYAKORLAT; KÉPZÉSI ANYAG I. II. III. IV. V. NEVELÉSSZOCIOLÓGIA PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ( GENETIKUS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ) NEVELÉSLÉLEKTAN MENTÁLIS ISKOLA- EGÉSZSÉGÜGY MUNKALÉLEKTAN Iskolai tevékenység szervezése; munkaökonómia Az iskola mint társadalom A pedagógustársadalom A szülőtársadalom A gyermektársadalom TÁRSADALOM A nevelési hatások vizsgálatában alkalmazott szociálpszichológia CSALÁD-ISKOLA NEVELÉSI KÖZÖSSÉGEK CSOPORTOK A nevelési hatások vizsgálatában alkalmazott személyiségpszichológia E közösségek életének, viszonyainak elemzése a társadalmi élet külső színterének, mozgásainak keretében, például: a lakókörnyezet és iskola viszonya az iskolaközösség(ek) élete a szülők és iskola viszonya a gyermektársadalom az iskola világában Fejlődés és nevelés összefüggése a szocializációs színterek viszonylatában. Pl.: szocializációs kölcsönhatások családelemzés a nevelői hatékonyság, értékek, elvárások és a nevelt viselkedésének összefüggései akkulturáció kultúra és iskola az osztály (közösség) életviszonyai és hatások a neveltre, osztályélet konfliktusai effektancia (hatékonyság és eredményesség) elemzés Növekedés, érés, fejlődés, tanulás összefüggéseinek vizsgálata. A tanuló személyisége, személyiségbefolyásoló tényezők és hatások. A pedagógus személyisége. A nevelő-nevelt személyiségi kölcsönhatások elemzése. Utánzás, mintakövetés, azonosulás, értékközvetítés, stb Életkorok lélektana. Szociológiai és mikroszociológiai eljárások; Az iskola és a társadalom viszonylatában mikroszociológiai eljárások; szociometria, aktometria, interjú, megfigyelés, csoportkísérlet. Az iskola-intézmény közösségi (csoport) viszonylatainak tükrében Személyiség- és fejlődés-lélektani eljárások, megfigyelés, kísérlet tesztmetodikák és személyiségfejlesztő módszerek. A pedagógus-tanuló diádikus kapcsolata, valamint az individuális személyiségalakulás viszonylatában

18 GYERMEK ÉS NEVELŐ A nevelt személyiségének és nevelő környezetének viszonylatában alkalmazott klinikai lélektan (és medina) Iskolai tevékenység szervezése; munkaökonómia Testi-lelki-szociális egészségnevelés, prevenció, szűrés, diagnosztika, korrekció (terápia); gondozás: család, gyermek, iskolaközösség mentálhigiénjének biztosítása A nevelői munka, a tanulási körülmények és iskolai élet munkaökonómiájának biztosítása. Az iskola élettevékenységeinek, környezeti, eszköz- és emberi tényezőinek optimális összehangolása. Klinikai és személyiség-lélektani diagnosztikai metodikák, személyiségkorrekciós, rekreációs (pszichoterápiás) és medicinális (gyógy) eljárások A gyermek és teljes környezete mentálhigiénjének viszonylatában Komplex munkalélektani, munkaszervezési, munkaegészségügyi és ergonómiai metodikák. Az iskolai személyi-környezeti-eszköz- és munkaökonómai viszonylatában. 2. táblázat GYERMEK ÉS SZEMÉLYI KÖRNYEZET TEVÉKENYSÉGI, KÖRNYEZETI- ÉS MUNKA-ÖSSZETEVŐK 3. PSZICHOLÓGIAI MUNKASZINTEK ÉS TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ ISKOLÁBAN A TEVÉKENYSÉGI SZINTJE A PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS CÉLJA AZ ALKAMAZOTT MÓDSZER VEZETŐJE A SZOLGÁLTATÁS KERET-TEVÉKENYSÉGE I. 18

19 SZOCIOLÓGIAI SZINT iskolaszervezet és környezet (ökológiai aspektus); a pedagógus társadalom életével összefüggő létproblémák, feladatok Az iskola szervezeti életének, struktúrájának és funkciójának fejlesztése közös tervezés, döntések kialakulása professzionális szervezőmunka fejlesztése csoportos érdekképviselet (belső szervezeten belüli és külső, környezettel való) kimunkálása; együttes akciókészség fejlesztés problémahelyzetek megoldási terveinek tantestületi szintű kidolgozása intézményközi és intézeti vezető testületek tanácskozási és vitamódszereinek fejlesztése Szervezetfejlesztés NCSM=nominál-csoport módszer tervjáték -módszer, peproduktív helyzetjáték, akciójáték ; tervjáték-módszer változatai; szimulációs játék, antipációs tervjáték pódiumviták konferenciák szimulálása, vitafejlesztő tréningek szervezetfejlesztési szakember, képzett vezető(k) erre képzett pedagógusok, iskola-pszichológusok szervezetközpontú konzultációs és/vagy szupervízió felkért konzultánssal

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben