H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó Otthon 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Tel és fax.: 42/ címünk: H Á Z I R E N D Támogató Szolgálat - amely az Ápoló Gondozó Otthon Házirendjével együtt érvényes

2 A Házirend rögzíti azokat a szolgáltatásokat és elvárásokat, amelyek megvalósulása biztosítja az intézmény és a szolgáltatásokat igénybe vevő egyén harmonikus és eredményes előremutató kapcsolatát. A fenti cél elérése érdekében az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevő közötti megállapodás megkötésének alapvető feltétele, hogy az igénybe vevő a Házirendet elfogadja és betartsa. 1. A szolgáltatás célja A támogató szolgáltatás, olyan aktív tevékenység, amely aktívan közreműködik a fogyatékos ember teljes jogú és egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül a fogyatékosság típusától és mértékétől, a kliens nemétől, kulturális és etnikai hovatartozásától, korától, lakhelyétől, szexuális hovatartozásától. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 2. A szolgáltatás elérhetősége, igénybe vételének lehetősége A szolgáltatás elérhetősége érdekében felkereshető az Ápoló Gondozó Otthon Támogató Szolgálata, melynek nyitva tartása: hétfő péntek óráig (telefonszám: 42/ ). Az ellátottjogi képviselő ügyfélfogadása: minden hónap negyedik keddjén 9:00 órától a Támogató Szolgálat irodájában. Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. A támogató szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése által szállító szolgáltatásán és tanácsadásán keresztül sokrétű szociális feladat ellátására alkalmas. 3. Személyi segítő szolgálat A személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt: a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez. 2

3 A segítő feladata a fogyatékos személy segítése abban, hogy ép társaihoz hasonló életet élhessen. Segíti és végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a segített fogyatékossága miatt nem tud ellátni. Munkája során a segítő gondozási modell alapelveit tartja szem előtt és elzárkózik a laikus szintű, paternalista gondozás gyakorlásától. Az információs szolgálat és a szállító szolgálat igénybevételéhez nincs szükség a Kérelem benyújtására. 4. Információs szolgálat Célja a professzionális segítségnyújtás. A szociálpolitika alapelvei értelmében a szolgáltatást minél közelebb kell vinni a klienshez. 5. Szállító Szolgálat: Kliensek utaztatása a közintézmények és hatóságok szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, érdekvédelmi és közösségi programokon való részvétel céljából. A szolgáltatás igényelhető telefonon, vagy személyesen a Támogató Szolgálattól. A szállítás időpontját megelőzően legalább 48 órával szükséges jelezni az igényt. Sürgős esetekben ez az idő szükség szerint csökkenthető. 6. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az igénybevétel keletkezését a megállapodás alapozza meg. Minden esetben kérelem nyomtatványt kell a kliensnek vagy a törvényes képviselőjének beterjeszteni a szolgálat vezetője felé. Amennyiben az igénylő fogyatékkal élő és azt orvosi dokumentumok is igazolják, valamint a megállapodási szerződésben foglaltakkal egyet ért felvehető a támogató szolgálat kliensei közé. Intézményünkben a szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A megállapodási szerződés megkötésekor rögzítésre kerül milyen szolgáltatásra tart a kliens igényt és ennek megfelelően ütemezzük a feladatellátásokat. Egyéni gondozási tervet készítünk minden kliens számára, kivéve abban az esetben, ha a kliens csak a szállító szolgáltatásra tart igényt. Az igénybevétel során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos: fogyatékossági támogatásban vakok személyi járadékában magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyosan fogyatékosságot igazolni lehet: az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal 3

4 az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn. Az alábbi ellátási körzetben életvitelszerűen tartózkodó fogyatékkal élő személyek részére nyújt ellátást a Támogató Szolgálat: Biri Bököny Balkány Geszteréd Szakoly Nyírmihálydi Nyírgelse Nyírbogát Érpatak Ellátjuk valamennyi, a szolgálat ellátási körzetébe tartozó településen élő fogyatékos személy, illetve közvetve családtagjaik. Valamennyi fogyatékossági főcsoportba tartozó fogyatékos személy ellátása feladatunk, így különösen: a vakok és gyengénlátók a siketek és nagyothallók az értelmi fogyatékos személyek a mozgásszervi fogyatékos személyek a halmozottan fogyatékos személyek az érzelmi, akarati élet zavaraival küzdők a pervazív fejlődési zavarral rendelkezők A szolgálat munkatársai a feladatellátásuk közben különös figyelmet fordítanak arra, hogy a fogyatékkal élő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A Támogató Szolgálat a munkáját az Ápoló Gondozó Otthonon belül, a fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, egészségügyi intézményekkel együttműködve végzi. A hatékonyabb szolgáltatás nyújtása érdekében kapcsolatot tart más városokban működő Támogató Szolgálatokkal. Személyi segítés: 7. A Támogató Szolgálaton belül nyújtott szolgáltatások A támogató szolgáltatás csak abban az esetben biztosítható, ha arra más módon nincs lehetőség és a kliens önmaga nem képes a feladat, illetve tevékenység elvégzésére. A támogató szolgáltatás során, a kliens önellátási képességének maximális határait feltárva kell meghatározni a segítő tevékenység konkrét formáját, tartalmát, időhatárait. 4

5 A szolgáltatások körének meghatározása az egyéni szükségletek felmérésére épül, amely alapján megköthető a szolgáltatást igénybe vevő személlyel a jogszabályban előírt tartalmú megállapodás. A személyi segítés rendszeres és eseti jellegű feladatellátást is jelenthet. Fontos a kliens megfelelő tájékoztatása, a megbízhatóság, kiszámíthatóság és pontos munkavégzés. A szolgáltatás igénylése személyes megbeszélés, telefonon történő megkeresés, a diszpécser szolgálat útján jelentkező kérelem formájában történhet. Szolgálatunk fogadja a jelzőrendszer elemei által továbbított kérelmeket is, és megvizsgál valamennyi jelzést április 1-jét követően személyi kísérést csak a neurológus és pszichiáter szakfőorvos által kiadott szakvéleménnyel rendelkezők igényelhetnek. Szállító szolgáltatás: Szállító szolgálatunkat annak a fogyatékos személynek a szállítására lehet igénybe venni: aki nem rendelkezik e célra állami, önkormányzati támogatásból vásárolt és fenntartott gépjárművel, szállítása indokolt, mentőszolgáltatásra nem jogosult az ügy jellege nem tartozik más szociális intézmény vagy humán szolgáltató tevékenység ellátó körébe (pl: gyermekvédelem, oktatás, stb.) személyi kísérése a támogató szolgálat vagy más kompetens személy (pl: hozzátartozó) által biztosított a kliens aláírásával igazolja a szállítás tényét a megfelelő adminisztrációs tevékenység elvégzése érdekében Információs tanácsadás: A szolgáltatást elsősorban klienseink és családtagjaik, másodsorban valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk, segítve a területi munkát, az önkéntes és a laikus segítők tevékenységét. A feladatellátásának helyszínei: - támogató szolgálat - súlyos fogyatékossággal küzdők esetében a kliens lakásán A tanácsadói szolgáltatásban az intézményvezető, az intézményvezető ápoló, a támogató szolgálat vezető is részt vesz, attól függően, hogy milyen jellegű kérdés érkezik a szolgálat felé. Azokban az esetekben, amikor nem tudunk azonnal választ adni, haladéktalanul tájékozódunk a kérdésről és a választ visszacsatoljuk a kliens részére. Munkatársaink az alábbi kérdéskörben felkészülten várják a kliensek jelentkezését: fogyatékos személyek számára biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról jogszabályi kérdésekről 5

6 jelenlegi gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi ellátó rendszerről megyében működő ellátó intézményekről érdekvédelmi kérdésekről, ellátottjogi képviselet tevékenységéről a szolgálat ellátási köréről, feladatairól stb. 8. Térítési díj 8.1. Az ellátásért az igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni. A térítési díj az 1 feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított óradíj és szállítási kilométer díj. A térítési díj megállapítása a fenntartó megállapítása szerint történik, ami az évente egyszeri, a fenntartó által végzett felülvizsgálat után változhat. Személyi szállítás esetén a számlát az ellátott szállításáról a ténylegesen megtett kilométerek alapján kell az ellátottnak kifizetni. A térítési díj kiszámolásának alapja a menetlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve annak törvényes képviselője által igazolt kilométer. A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. Ha a gépjármű csak egy főt szállít, így a díjszabásban meghatározott teljes összeg őt terheli. Abban az esetben, ha nem azonos útvonalon több fő szállítása történik, akkor minden egyes személyre vonatkozóan meg kell határoznunk az indulási és célpontot, a személyre szóló megtett kilométert és a fizetendő díjat. A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját. A térítési díj fizetése ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag vagy eseti szállításnál átvételi elismervény ellenében azonnali fizetéssel történik. Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át. A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott részére. 9. A szolgáltatás megszűnésének módja Az intézményi jogviszony megszűnése: a kérelmező halálával, a kérelmező más városba történő elköltözésével, határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával, 6

7 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a kérelmező saját kérésére azonnal, ha a kérelmező kéthavi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, feltéve, ha az intézményvezető felszólítására 8 napon belül azt nem teljesíti, ha a kérelmező előzetes írásbeli bejelentés nélkül 30 napot meghaladó ideig a szolgáltatást nem veszi igénybe. 10. Panaszjog gyakorlása Az ellátottak vagy azok törvényes képviselője írásban panasszal élhetnek a Sz.- Sz.- B. Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona Támogató Szolgálatának vezetőjénél, az Ápoló Gondozó Otthon igazgatójánál. Az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása tekintetében a fenntartónál, ha a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül nem értesíti a panasztevőt a vizsgálat eredményéről. 11. Vegyes rendelkezések A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat rendeletei az irányadók. E Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. A Házirendet szükség esetén felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett változások alapján módosítani kell. A módosításra az érintettekkel, a dolgozókkal történő egyeztetés alapján került sor. Szakoly, február 4. Turcsik László igazgató 7

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu TÁMOGATÓ

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

Támogató szolgálat Szakmai programja

Támogató szolgálat Szakmai programja 0 I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, elssorban a lakáson kívüli közszolgáltatások

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben