TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/ Honlap: TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM 2011.

2 Tartalomjegyzék I. Az Intézmény szervezeti tagolódása I.1. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységeken belül működő munkacsoportok II. A Támogató Szolgálatban létesítendő munkakörök II. 1. Támogatószolgálat-vezető II A támogatószolgálat-vezető feladatai: II. 2. A személyi segítő II A személyi segítő feladatai II. 3. Személyszállító II Személyszállító feladatai III. A szakmai program célja IV. A szakmai program végrehajtásának ütemezése V. A támogató szolgáltatás célja, feladata VI. A támogató szolgálat működésének alapelvei VII. Az ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei VIII. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása IX. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége IX. 1. A személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt IX. 2. A szállító szolgálat szolgáltatásai IX. 3. Az információs tanácsadás, szociális ügyintézés X. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei XI. Más intézményekkel történő együttműködés módja XII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XII. 1. Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XII. 2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XIII. A támogató szolgálat működésére irányadó dokumentumok köre XIII. 1. A szolgálat működését szabályozó dokumentumok a következők XIII. 2. A támogató szolgálat által működtetett kötelező adminisztrációs rendszer elemei: XIV. A feladatellátás feltételei XIV. 1. Személyi feltételek XIV. 2. Tárgyi feltételek XV. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartásának módja XVI. Az integráció formája, az ellátási típusok együttműködésének rendje XVII. A szolgáltatás közzétételének módja XVIII. A fogyatékos személy társadalmi integrációjának megteremtése és segítése érdekében végzett feladatok XIX. Térítési díj fizetésről 2

3 I. Az Intézmény szervezeti tagolódása: Szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységek: Ápolási gondozó egység Lakóotthon Támogató Szolgálat Gazdasági műszaki ellátást biztosító egységek: Gazdasági pénzügyi csoport Műszaki munkacsoport Gazdálkodást segítők munkacsoportja Élelmezési csoport I. 1. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységeken belül működő munkacsoportok: Gondozó munkacsoport Ápoló munkacsoport Szociális és mentálhigiénés munkacsoport Szociális foglalkoztatók munkacsoportja Támogató szolgálat munkacsoport II. A támogató szolgálatban létesítendő munkakörök: II. 1. Támogatószolgálat-vezető II A támogatószolgálat-vezető feladatai: Felelős vezetője a Támogató Szolgálat jogszerű és szakmailag magas színtű működtetéséért. Közvetlenül irányítja a támogató szolgálat munkacsoportot. Feladatai: Megismeri és nyomon követi a tevékenység végzését előíró jogszabályokat, ismerteti azokat a csoport valamennyi tagjával. Elkészíti és szükség esetén aktualizálja a dolgozók munkaköri leírásait. Évi rendszerességgel elkészíti a támogató szolgálat működéséről szóló szakmai beszámolót és munkatervet. Koordinálja az ellátási terület, a klienskör és a szükségletek ismeretében a dolgozók tevékenységét. Ellátja a dolgozók munkavégzésének szakmai kontrollját. Ellenőrzi a kötelező adminisztrációs tevékenység elvégzésének tényét és színvonalát, ellátja saját munkaköréből adódó adminisztrációs feladatait. Az intézmény vezetői kollektívájával folyamatos munkakapcsolatban áll, az intézmény életét érintő eseményekről tájékozódik. Heti rendszerességgel, illetve szükség esetén tájékoztatja az intézményvezetőt a szolgálat működéséről. 3

4 Munkáját a munkaköri leírás és az intézmény belső használatú etikai kódexében foglaltak alapján végzi. Felveszi a kapcsolatot az ellátási területen működő polgármesteri hivatalokkal, egészségügyi-, gyermekvédelmi-, szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézményekkel. Előkészíti és az intézményvezető közreműködésével megköti ezen intézmények képviselőivel a szakmai együttműködési megállapodásokat. Részt vesz a támogató szolgálatok vezetői részére szervezett képzéseken, továbbképzéseken és egyéb szakmai rendezvényeken. A kliensek feltérképezése érdekében jelzőrendszert épít ki és működtet. Szervezi a tanácsadást, maga is kompetens az információs tanácsadói munkakörökben felmerülő kérdések megválaszolására. A szolgálat fejlesztését, az ellátási terület kibővítését célzó pályázati lehetőségeket nyomon követi, pályázatokat ír és programokat menedzsel. Aktív kapcsolatot tart fenn más támogató szolgáltatást végző szakemberekkel, szolgáltatókkal. Felveszi a kapcsolatot a megyében működő érdekképviseleti szervezetekkel, kórházakkal stb. Konfliktuskezelés, problémamegoldás, segítségnyújtás A szervezetről megfelelő tájékoztatás nyújtása, külső kapcsolatteremtés Az ügyfelek szerződésének megkötés, illetve megszüntetése Az adatvédelmi törvény betartatása Segítő segített közötti konfliktushelyzet megoldása Információk gyűjtése a támogató szolgálat feladatainak megvalósításához Más támogató szolgálatokkal való kapcsolat fenntartása, tapasztalat- és információcsere A térítési díjat tartalmazó készpénzfizetési számlatömb kitöltése Szükség szerint, de legalább két hetente esetmegbeszélés tartása. II. 2. A személyi segítő II A személyi segítő feladatai: Munkáját közvetlenül a támogatószolgálat-vezető szakmai irányítása alatt végzi. Az igénybevevő személye körüli segítségnyújtás Kapcsolatfelvétel az igénybevevővel Igények, szükségletek feltárása, kölcsönös elvárások tisztázása után a szerződés előkészítése A testi, lelki és szociális szükségletek felmérése és összehangolása alapján az egyénre szabott fejlesztési terv elkészítésében való közreműködés A segített ellátási kapcsolatrendszerének feltérképezése Az alapvető szükségleteket, ápolási gondozási feladatokat felméri és a már működő állami szolgáltatókkal összehangolja a fogyatékos ember igényeit, továbbá javaslatot ad a vezetőnek a nem kielégített igények szolgáltatásokkal való kielégítésére Krízishelyzetek felismerése és azonnali jelentése a vezetőnek A fogyatékkal élő személyek környezetében élők felvilágosítása az igénybevevő állapotával, ellátásával kapcsolatos ismeretek átadása Szociális ügyek intézése Szabadidő hasznos eltöltéséhez információ és segítség nyújtása Pontos, naprakész, az igénybevevő aláírásával igazolt dokumentáció vezetése 4

5 A segítés folyamatában felmerülő problémák felmérése és azonnali jelzése a vezető felé A segítés során felmerülő ügyek intézésében való közreműködés A mindennapi életvitelt segítő eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzésérők információ nyújtása, igény szerint a beszerzésben való segítségnyújtás Munkamegbeszéléseken való részvétel Szupervízión, esetmegbeszélésen való részvétel Nem kompetens egészségügyi szakellátás végzésében Megismeri és nyomon követi a tevékenység végzését szabályozó jogszabályokat Évi rendszerességgel elkészíti a tevékenységéről szóló szakmai beszámolót A heti ütemtervekben foglaltak alapján végzi tevékenységét Ellátja a házi segítségnyújtás keretében biztosítandó szolgáltatásokat, a fogyatékos személy szűkebb és tágabb lakóterének takarítását, a szükséges személyes használati tárgyak elérhető közelségbe helyezését Ellátja a kliens önálló életviteléhez és életvezetéséhez szükséges teendőket, feltárva az önellátó képesség maximális határait Segíti a lakáson kívüli közszolgáltatások igénybevételét a speciális szállító szolgálat által Segíti az egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz való hozzájutást Segíti a fogyatékosság jellegének megfelelő fejlesztő felkészítésekhez való hozzájutást II. 3. Személyszállító II Személyszállító feladatai: Munkáját közvetlenül a támogatószolgálat-vezető szakmai irányítása alatt végzi. A szállítás igény szerinti lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó dokumentáció teljesítése, menetlevelek pontos vezetése, leadása A térítési díjat tartalmazó átvételi elismervény kitöltése A közlekedési szabályok személyszállításra vonatkozó szabályainak betartása A biztonságos személyszállítás feltételeinek biztosítása A szállított személyek testi épségének megőrzése A szállítást végző jármű állapotának megfelelő karbantartása, illetve a felmerülő problémák jelentése a vezető felé (szervízelés, javítás) Bizonyos helyzetekben szükséges a fogyatékos ember személye körüli szakképzettséget nem igénylő segítői feladatok ellátási is A különböző speciális egészségügyi ellátást igénylő fogyatékos személyek szállítását csak kísérővel láthatja el Munkáját az intézmény belső használatú etikai kódexében foglaltak alapján végzi. III. A szakmai program célja: A szakmai program célja, a támogató szolgálat által biztosított szolgáltatások szakmai feltételeinek, a szolgáltatások formáinak, a napi működtetésnek és munkaszervezésnek, a kontrollálhatóságnak, az adminisztrációs rendszer működtetésének, a belső továbbképzések rendjének, a szakemberek szakmai értékrendszerének, magatartásbeli attitűdjének, szupervíziós és esetmegbeszélő csoportok biztosításának, szervezésének keretjellegű szabályozása. 5

6 A szakmai programban megfogalmazott irányelvek, szolgáltatások végrehajtásáért, a szakmai kontroll elvégzésérét, a folyamatos fejlesztésért, a jogszabályszerű működtetésért az intézményvezető felelős. IV. A szakmai program végrehajtásának ütemezése: A szakmai programban foglaltak végrehajtása folyamatos. A szolgáltatási formákat az igényfelmérést követően, rugalmasan kell kialakítani és alkalmazni. V. A támogató szolgáltatás célja, feladata: A támogató szolgáltatás, olyan aktív tevékenység, amely aktívan közreműködik a fogyatékos ember teljes jogú és egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül a fogyatékosság típusától és mértékétől, a kliens nemétől, kulturális és etnikai hovatartozásától, korától, lakhelyétől, szexuális hovatartozásától. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (személyi szállítás speciális járművel, mely rendelkezik mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint pontos biztonsági rögzítéssel) személyi segítő szolgálat működtetése, tanácsadás). Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. VI. A támogató szolgálat működésének alapelvei: A fogyatékos ember fogyatékossága mértékétől és jellegétől függetlenül képes a független életvitelre, azaz képes ellenőrzése alatt tartani saját életét. Ehhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő szociális háló, a szociális alap és szakellátás kiépült rendszere, a képzett és kompetens segítők hálózata, a jogi garanciák, a 6

7 megfelelő technikai felszerelések és eszközpark, valamint a befogadó társadalmi attitűd. A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának egyénre szabott, legteljesebb módjáért tevékenykedik a támogató szolgálat kollektívája. A fogyatékos ember a legteljesebb mértékéig felelős saját életviteléért, cselekedeteiért és teteiért, a döntések felelőssége és következményei őket terhelik. A fogyatékosság jellegénél függően azonban a döntési és belátó képesség zavara vagy sérülése esetén segítséget kell biztosítani részére (gondnokolás intézménye). A támogató szolgáltatás során a kliens fogalmazza meg szükségleteit, mivel Ő tudja, mire van szüksége, mit szeretne elérni, mire tartja képesnek önmagát. A fogyatékos személy felajánlott segítő tevékenységét el kell fogadni, mivel a a sorstársi tanácsadásnak igen nagy a hatékonysága a klienskörben. A fogyatékos személyt be kell avatni minden olyan kérdés megvitatásába, amely az érdekében, illetve személyéről szól. A támogató szolgáltatás során alapvető: az antidiszkrimináció az empatikus és toleráns attitűd a kongruens viselkedés, a titoktartási kötelezettség és az adatok védelmének figyelembevétele sorstársi illetve egyenrangú tanácsadás a hálózati munka, team-ben való együttműködés és jelzőrendszer működtetése VII. Az ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Az ellátottak köre: Ellátjuk valamennyi, a szolgálat ellátási körzetébe tartozó településen élő fogyatékos személy, illetve közvetve családtagjaik. Valamennyi fogyatékossági főcsoportba tartozó fogyatékos személy ellátása feladatunk, így különösen: a vakok és gyengénlátók a siketek és nagyothallók az értelmi fogyatékos személyek a mozgásszervi fogyatékos személyek a halmozottan fogyatékos személyek az érzelmi, akarati élet zavaraival küzdők a pervazív fejlődési zavarral rendelkezők évi adatok alapján megállapítható, hogy ma Magyarországon fő súlyosan fogyatékos személy él, aki potenciális ügyfélként igénybe veheti a támogató szolgáltatást, mint szociális alapszolgáltatást. Szabolcs Szatmár Bereg megye az ország halmozottan hátrányos keleti régiójában fekszik, itt diagnosztizálható a legtöbb szociális probléma. 7

8 Szembetűnő a társadalom polarizálódása, a szegénység tömegessé válása mellett megjelent egy igen vékony réteg, a nagyon gazdagok köre. Sajnos a fizetőképes és adózóképes középréteg annyira elvékonyodott, hogy a szegényeknek adott támogatási formák költségvetési hátterét nem tudják biztosítani. E réteg helyzete sem stabil, számuk fokozatos csökkenésétől kell tartani. Igen nagymértékű az elszegényedés, a munkanélküliek száma meghaladja a 22 %-ot. Ezen emberek jelentős része szociális transzferjövedelmekből él, amelyek mértéke nem elegendő a családok kiadásainak fedezésére. Igen nagy számban vannak díjhátralékkal küzdő családok. A makro társadalmi szintű problémák a mikro társadalmi csoportok pl.: a családok, mindennapi életében is markánsan megjelennek. Jellemző a deviáns életvitelt folytatók magas száma pl.: alkoholizmus, bűnözés) a leromlott egészségi állapot és a rossz mentálhigiénés helyzet. Tapasztalataink alapján a szolgáltatások igénybevételét figyelembe véve a szállító szolgáltatás az, amit a kliensek leginkább (80%-ban) igényelnek. Ez annak köszönhető, hogy a települések szétszórva helyezkednek el és igen nagy a nagyvárostól való távolság. A tömegközlekedés nem megoldás klienseink számára egyrészt az anyagi körülményeik, másrészt pedig több esetben nem tudják hová, kihez kell fordulniuk problémájuk megoldása tekintetében, ezért minden esetben igénylik a szolgálat segítségét. Több esetben a gyermek nem tudna a számára szükséges egyéni fejlesztésen, konduktív terápián, gyógytornán részt venni, ha a szolgálat nem szállítaná. A mentőszolgálat sem tudja akkor vinni a beteget, amikorra az időpont szól sok esetben több napos késéssel érkezik, főként a tanyabokrokban élőkhöz. Az eddigi feladatellátások számát figyelembe véve elmondható, hogy a szolgálat által ellátott településeken feltétlenül szükséges a támogató szolgáltatás biztosítása, mivel sok fogyatékkal élő kliens számára biztosítjuk azokat a lehetőségeket, melyeket korábban nem tudott elérni. Ezzel elkerülhető, hogy az adott kliens a társadalom perifériájára kerüljön. Az iskoláskorú tanköteles fogyatékos gyermekek szállítása közoktatási intézményekbe és onnan haza segíti a szülőt, hogy munkát tudjon vállalni, hiszen nem kell arra ügyelnie, hogy a gyermekét tömegközlekedési eszközzel szállítsa iskolába és onnan haza, valamint az iskolával járó ügyintézési feladatoknak is eleget tesz a szolgálat. Ennek következménye, hogy a szülő képes megfelelő anyagi fedezetet biztosítani gyermekének az oktatására, hiszen tudjuk, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek taníttatása többletköltséggel jár. VIII. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: Az intézmény keretei között 2001-ben kezdet meg működését egy modellkísérleti programban való részvétellel a Támogató Szolgálat, melyet a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatott tól speciális alapellátási feladatként működött a szolgálat, a Megyei Módszertani Intézmény önálló szakmai egységeként. Tevékenységünkhöz segítséget nyújtott a módszertani osztály, amely a modell kísérleti program pályázati programját készítette és két éven át ellátta a szakmai szervezési feladatokat és a működés kontrollját. A szolgálat ellátási területe: Szakoly, Balkány, Geszteréd, Érpatak A szolgáltatás iránti igény kapcsán 2004-ben létrejött az intézmény II. sz. Támogató szolgálata, akik más ellátási területen látták el feladatukat (Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Bököny, Biri) január 01.-jétől az Intézmény egy Támogató szolgálatot működtet Szakoly, Balkány, Geszteréd, Nyírmihálydi, Biri, Bököny ellátási területeken. 8

9 IX. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: A támogató szolgálat a) személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt aa) a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, ab) a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, ac) az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez, b) szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében, c) a tanácsadás. IX. 1. A személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt: a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez. A segítő a feladatait egy előzetes megállapodás alapján készült szerződés szerint, magától a fogyatékos személytől kapja. A segítő feladata a fogyatékos személy segítése abban, hogy ép társaihoz hasonló életet élhessen. Segíti és végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a segített fogyatékossága miatt nem tud ellátni. Munkája során a segítő gondozási modell alapelveit tartja szem előtt és elzárkózik a laikus szintű, paternalista gondozás gyakorlásától. IX. 2. A szállító szolgálat szolgáltatásai: Kliensek utaztatása a közintézmények és hatóságok szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, érdekvédelmi és közösségi programokon való részvétel céljából. IX. 3. Az információs tanácsadás, szociális ügyintézés: Célja a professzionális segítségnyújtás. A szociálpolitika alapelvei értelmében a szolgáltatást minél közelebb kell vinni a klienshez. X. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei: A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az igénybevétel keletkezését a megállapodás alapozza meg. Minden esetben kérelem nyomtatványt kell a kliensnek vagy a törvényes képviselőjének beterjeszteni a szolgálat 9

10 vezetője felé. Amennyiben az igénylő fogyatékkal élő és azt orvosi dokumentumok is igazolják, valamint a megállapodási szerződésben foglaltakkal egyet ért felvehető a támogató szolgálat kliensei közé. Intézményünkben a szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A megállapodási szerződés megkötésekor rögzítésre kerül milyen szolgáltatásra tart a kliens igényt és ennek megfelelően ütemezzük a feladatellátásokat. Egyéni gondozási tervet készítünk minden kliens számára, kivéve abban az esetben, ha a kliens csak a szállító szolgáltatásra vagy tanácsadásra tart igényt. Az igénybevétel során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos: fogyatékossági támogatásban vakok személyi járadékában magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyosan fogyatékosságot igazolni lehet: az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn. Személyi segítés: A támogató szolgáltatás csak abban az esetben biztosítható, ha arra más módon nincs lehetőség és a kliens önmaga nem képes a feladat, illetve tevékenység elvégzésére. A támogató szolgáltatás során, a kliens önellátási képességének maximális határait feltárva kell meghatározni a segítő tevékenység konkrét formáját, tartalmát, időhatárait. A szolgáltatások körének meghatározása az egyéni szükségletek felmérésére épül, amely alapján megköthető a szolgáltatást igénybe vevő személlyel a jogszabályban előírt tartalmú megállapodás. A személyi segítés rendszeres és eseti jellegű feladatellátást is jelenthet. Fontos a kliens megfelelő tájékoztatása, a megbízhatóság, kiszámíthatóság és pontos munkavégzés. A szolgáltatás igénylése személyes megbeszélés, telefonon történő megkeresés, a diszpécser szolgálat útján jelentkező kérelem formájában történhet. Szolgálatunk fogadja a jelzőrendszer elemei által továbbított kérelmeket is, és megvizsgál valamennyi jelzést április 1-jét követően személyi kísérést csak a neurológus és pszichiáter szakfőorvos által kiadott szakvéleménnyel rendelkezők igényelhetnek. 10

11 A szolgáltatás után fizetendő térítési díj: A személyi segítés térítési díj a szociálisan rászorult és az ellátási területen élő ellátottak esetében a fenntartó megállapítása szerint történik, mely évente egyszeri felülvizsgálat után változhat, de felnőttek esetében a jövedelem maximum 30 %-a, kiskorúak esetében pedig az egy főre eső jövedelem maximum 20 %-a kérhető el térítési díjként az ügyféltől. Szállító szolgáltatás: Szállító szolgálatunkat annak a fogyatékos személynek a szállítására lehet igénybe venni: aki nem rendelkezik e célra állami, önkormányzati támogatásból vásárolt és fenntartott gépjárművel, szállítása indokolt, mentőszolgáltatásra nem jogosult, az ügy jellege nem tartozik más szociális intézmény vagy humán szolgáltató tevékenység ellátó körébe (pl: gyermekvédelem, oktatás, stb.), személyi kísérése a támogató szolgálat vagy más kompetens személy (pl: hozzátartozó) által biztosított, a kliens aláírásával igazolja a szállítás tényét a megfelelő adminisztrációs tevékenység elvégzése érdekében. A szolgáltatás után fizetendő térítési díj: A jogosultsági feltételeknek megfelelő igénybevevőnek a térítési díj megállapítása a fenntartó megállapítása szerint történik, ami az évente egyszeri, a fenntartó által végzett felülvizsgálat után változhat. Felnőttek esetében a jövedelem maximum 30 %-a, kiskorúak esetében pedig az egy főre eső jövedelem maximum 20 %-a kérhető el térítési díjként az ügyféltől. A személyi szállítás esetén a számlát az ellátott szállításáról a ténylegesen megtett kilométerek alapján kell az ellátottnak kifizetni. A térítési díj kiszámolásának alapja a menetlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve annak törvényes képviselője által igazolt kilométer. Ha a gépjármű csak egy főt szállít, így a díjszabásban meghatározott teljes összeg őt terheli. Abban az esetben, ha nem azonos útvonalon több fő szállítása történik, akkor minden egyes személyre vonatkozóan meg kell határoznunk az indulási és célpontot, a személyre szóló megtett kilométert és a fizetendő díjat. Információs tanácsadás: A szolgáltatást elsősorban klienseink és családtagjaik, másodsorban valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk, segítve a területi munkát, az önkéntes és a laikus segítők tevékenységét. A feladatellátásának helyszínei: - támogató szolgálat - súlyos fogyatékossággal küzdők esetében a kliens lakásán A tanácsadói szolgáltatásban az intézményvezető, az intézményvezető ápoló, a támogatószolgálat-vezető is részt vesz, attól függően, hogy milyen jellegű kérdés érkezik a szolgálat felé. Azokban az esetekben, amikor nem tudunk azonnal választ adni, haladéktalanul tájékozódunk a kérdésről és a választ visszacsatoljuk a kliens részére. 11

12 Munkatársaink az alábbi kérdéskörben felkészülten várják a kliensek jelentkezését: fogyatékos személyek számára biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról jogszabályi kérdésekről jelenlegi gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi ellátó rendszerről megyében működő ellátó intézményekről érdekvédelmi kérdésekről, ellátottjogi képviselet tevékenységéről a szolgálat ellátási köréről, feladatairól stb. XI. Más intézményekkel történő együttműködés módja: Évek óta nagyon jó szakmai kapcsolatot építettünk ki több szociális intézménnyel, megállapodást kötöttünk a feladatellátásra vonatkozóan az alábbi szolgáltatókkal: ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete 4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. Bököny Község Családsegítő Szolgálata 4231 Bököny, Kossuth u. 12. Bököny Község Barota Mihály Általános Művelődési Központ 4231 Bököny, József A. u. 2. Bököny Község Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai és Óvodai Tagintézménye 4231 Bököny, Óvoda köz 1. Bököny Község Védőnői Szolgálata 4231 Bököny, Kossuth u Bököny Község Háziorvosi Rendelők 4231 Bököny, Árpád u. 10; Kossuth u Bököny Község Görög Katolikus Egyházközsége 4231 Bököny, Kossuth u. 7. Nyírmihálydi Község Szakoly és Nyírmihálydi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Nyírmihálydi Község Petőfi Sándor Általános Iskolája 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 11. Nyírmihálydi Község Napközi Otthonos Óvodája 4363 Nyírmihálydi, Debreceni u. 13. Nyírmihálydi Község Háziorvosi Rendelő 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 5. Nyírmihálydi Református Egyházközsége 4363 Nyírmihálydi, Fürdő u. Nyírmihálydi Görög Katolikus Egyházközsége 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 3. Biri Község Jókai Mór Általános Iskola 4235 Biri, Mező I. u Biri Község Napfény Önkormányzati Óvodája 4235 Biri, Mező I. u Biri Község Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat 4235 Biri, Kossuth u. 4. Biri Község Görög Katolikus Egyházközsége 4235 Biri, Mező I. u. 17. Nyírgelse Község Óvodája 4362 Nyírgelse, Iskola u. 16. Nyírgelse Község Kölcsey F. Általános Iskola 4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4. Nyírgelse Község Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálata 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 47. Nyírgelse Község Görög Katolikus Egyházközség 4362 Nyírgelse Petőfi tér 6. Nyírgelse Szent György Idősek Otthona 4362 Nyírgelse, Iskola u Nyírgelse Református Egyházközség 4362 Nyírgelse, Ady E. u. Nyírbogát Község Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 1. Nyírbogát Község Napközi Otthonos Óvodája 4361 Nyírbogát, Béke tér 6. Nyírbogát Község Háziorvosi rendelő 4361 Nyírbogát, Rákóczi u

13 Nyírbogát Község Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat 4361 Nyírbogát, Béke tér 8. Nyírbogát Református Egyházközség 4361 Nyírbogát, Béke tér 2. Polgármesteri Hivatal 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat 4234 Szakoly, Létai u. 9. Görög Katolikus Egyházközség 4234 Szakoly, Esze T. u. 1. Napközi Otthonos Óvoda 4234 Szakoly, Létai u. 18. Egészségügyi Központ Fogászati Rendelő 4234 Szakoly, Mátyás király u. 11. Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 4234 Mátyás király u. 14. Szociális Gondozási Központ 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Ságvári u. 11. Szociális Gondozási Központ 4233 Balkány, Benedek u. 5. Szabolcs Vezér Általános Iskola és Diákotthon 4233 Balkány, Kossuth u. 5. Egészségügyi Központ 4233 Balkány, Benedek u. 4. Polgármesteri Hivatal 4245 Érpatak, Béke u. 28. Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat 4245 Érpatak, Béke u. 50. Móricz Zsigmond Általános Iskola 4245 Érpatak, Béke u. 27. Egészségügyi Központ 4245 Érpatak, Béke u. 50. Óvoda 4245 Érpatak, Dózsa Gy. u. 50. Polgármesteri Hivatal 4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. Óvoda 4232 Geszteréd, Kossuth u Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi u. 8. Egészségügyi Központ 4232 Geszteréd, Kossuth u Idősek Klubja 4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4232 Geszteréd, Petőfi u. 9. A megállapodás célja, minél szélesebb körű információs bázis létrehozása, az elérhetőség azonnali biztosítása, az ellátott érdekét szolgáló, személyiségi jogait tiszteletben tartó, komplex szociális segítő tevékenység biztosítása. XII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: XII. 1. Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamit a magánéltével kapcsolatos titokvédelem. Az ellátottaknak lehetőségük van panaszaikkal az ellátottjogi képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi képviselő minden hónap negyedik keddjén 9 órától a Támogató Szolgálat információs irodájában fogadóórát tart. A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: - az akadálymentes környezet biztosítására, - az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, - az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására 13

14 - társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére. XII. 2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: Biztosítani kell, hogy a szolgáltatást végzők a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. Az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles biztosítani a munkavégzés során azokat a tárgyi, illetve személyi feltételeket, amelyek keretei között a szakdolgozó tudásának, képzettségének és képességeinek megfelelő tevékenységet végezhet. Az intézményünkben szociális szolgáltatást végző szakdolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A dolgozók munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. Szabályozza. A szociális szolgáltatást végzők jogait intézményünkben a Közalkalmazotti Tanács működésével biztosítja az intézmény vezetése. XIII. A támogató szolgálat működésére irányadó dokumentumok köre: A támogató szolgálat az intézmény önálló szakmai részlege, amely speciális dokumentációs renddel rendelkezik. A szolgálat működésére irányadó intézményi dokumentumok: Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Intézményi Szakmai Program Házirend Adatvédelmi Szabályzat Gazdasági - Műszaki ellátás ügyrendje Számviteli Szabályzat Belsőellenőrzési Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Gépjármű Szabályzat Anyaggazdálkodási Szabályzat Leltározási Szabályzat Selejtezési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési szabályzat XIII. 1. A szolgálat működését szabályozó dokumentumok a következők: önálló szakmai program etikai kódex 14

15 munkaköri leírások együttműködési megállapodások a települési önkormányzatokkal partneri együttműködési szerződés a településeken működő szociális alap- és szakellátást biztosító intézményekkel valamint egészségügyi, oktatási, kulturális, gyermekvédelmi egyházi intézményekkel XIII. 2. A támogató szolgálat által működtetett kötelező adminisztrációs rendszer elemei: Kérelem a támogató szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez, adatlapok Jövedelem nyilatkozat Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról Egyszerűsített előgondozási adatlap Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról Megállapodás (személyi segítés esetén, személyi szállítás esetén) Egyéni gondozási terv Gondozási napló Havi összesítő adatlap a személyi segítés idejéről Szállítási adatfelvételi lap Szállítási elszámoló adatlap Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról Szállítási elszámoló adatlap Évi rendszerességgel készített szakmai beszámoló XIV. A feladatellátás feltételei: A feladat ellátásához szükséges személyi feltételeket és tárgyi feltételeket az ágazati jogszabály előírásainak megfelelően biztosítjuk. XIV. 1. Személyi feltételek: támogató szolgálat vezető személyi segítő személyi szállító 1 fő 2 fő 2 fő teljes munkaidőben Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 4 hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül el kell végeznie. XIV. 2. Tárgyi feltételek: Az intézmény rendelkezik az ágazati jogszabályokban előírt tárgyi feltételekkel. A személyi segítők számára önálló iroda biztosított, ahol megfelelő körülmények adottak a munkavégzéshez. Az iroda megfelelően bútorozott. Számítógéppel, nyomtatóval, internetes hozzáféréssel rendelkezünk. A támogató szolgálat munkatársai számára nemenként külön vizesblokk áll rendelkezésre, ahol a zuhanyzás lehetősége is biztosított. Az intézmény felújított és modernizált 15

16 kastélyépületének alsó szintjén konzultációra és csoportfoglalkozások szervezésére alkalmas helyiség biztosított, ami felszereltségét tekintve hiányos. Az épület akadálymentesen megközelíthető és a programokon részt vevő mozgássérültek számára is használható vizesblokk kiépítésére is sor került. A támogató szolgálat 2 db önálló, speciális szállításra alkalmas gépjárművel rendelkezik. XV. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartásának módja: A szolgálat munkatársai megkeresés esetén tájékoztatják a klienst az intézmény, illetve a szolgálat elérhetőségéről. Átadják az intézmény nevét, pontos címét, telefon és fax számát valamint az címet tartalmazó sokszorosított iratot. A kapcsolatfelvétel során a szolgálatot bemutató sokszorosított szóróanyag egy példányát is átadjuk a kliensnek, amelyben leírásra kerülnek a támogató szolgálat által biztosított ellátások köre, a jogosultsági feltételek, a szolgáltatás igénybevételének módja és egyéb fontos információk. A kapcsolattartás gyakoriságát és a segítségnyújtás formáit a kliens egyéni szükségletei és a szolgálat által biztosított ellátások köre határozza meg. A kapcsolattartás gyakoriságát a személyes megkeresések során a segítő szakember és a kliens közösen beszélik meg. Ez alapján a segítő tervezni tudja tevékenységét és heti ütemtervet készít. A rendkívüli megkeresések esetén a heti ütemtervben foglaltak rugalmasan módosíthatóak, azonban a tudatos, tervezett, nyomon követhető és adminisztrálható munkavégzéshez elengedhetetlen a segítő ütemezési feladatainak ellátása. A heti ütemtervek elkészítését követően a szállító szolgálat optimális kihasználása és a szállítások összehangolása is kivitelezhető. Így nem csak a működtető, hanem a kliens számára is tervezhetővé válik a szállítások időpontja. A kiszámíthatóság és a tervezhetőség a biztonságot jelentik mind a szolgáltató mind a kliensek számára. XVI. Az integráció formája, az ellátási típusok együttműködésének rendje: Az intézményünk szociális szakellátást biztosító intézmény, amelynek szolgáltatási körét alapellátási feladat végzésével bővítettük. Az intézmény szakmai szolgáltató egységei egymással mellérendelt szakmai kapcsolatban állnak. A támogató szolgálat valamennyi szakmai egységgel mellérendelt szakmai kapcsolatban áll. A támogató szolgálat vezetőjének helyettesítésével járó feladatokat az intézményvezető látja el, míg a személyi segítők egymást helyettesítik, szabadságukat ennek megfelelően tervezik. XVII. A szolgáltatás közzétételének módja: A szolgáltatás az érintett településeken már ismert, hiszen a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által finanszírozva ig modellkísérleti formaként működött. A nyújtott szolgáltatások köre és a szakemberek száma bővült, így a megváltozott tartalmú szolgálatról ismételten tájékoztatjuk a klienseket és a jelzőrendszer elemeiként számon tartott intézményeket, hivatalokat. 16

17 A közintézményekben (orvosi rendelő, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, szociális és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást biztosító intézmények, polgármesteri hivatalok) elhelyeztük plakátunkat, illetve szórólapjainkat. Valamennyi humán szolgáltatást végző intézményt felkerestünk, fenntartótól függetlenül és tájékoztattuk a jelzőrendszeren belüli tevékenységének fontosságáról, az együttműködés és a kapcsolatfelvétel módjáról. A települési önkormányzatok számára évi rendszerességgel a településre vonatkozó szakmai beszámolót, munkatervet és értékelést készítünk. XVIII. A fogyatékos személy társadalmi integrációjának megteremtése és segítése érdekében végzett feladatok: Segíti a fogyatékos személy képzését, oktatását biztosító intézmények feltérképezését és személyes megkeresését, támogatja a klienst tanulmányai elkezdésében, illetve folytatásában. Segíti a fogyatékos személy munkaerő-piaci reintegrációját, felveszi a kapcsolatot a védett vállalatokkal és a nyílt munkaerő-piaci szereplőkkel, annak érdekében, hogy a klienst munkalehetőségekről tájékoztathassa. Segíti a fogyatékos személyt az őt megillető pénzbeli, természetbeni ellátások igénybevételében és a nyújtott szolgáltatás adekvát módon történő felhasználásában. Segíti a fogyatékos személyt az egészséges életmód és életvitel alapelveinek, módjának elsajátításában. Preventív jellegű foglalkozásokat szervez a deviáns életviteli formák megelőzése és kezelése érdekében. Segíti az önszerveződő csoportok, önsegítő és egyéb csoportok létrejöttét, működtetését. Segíti a kliensek kulturális, hagyományőrző programokon, társadalmi ünnepeken és megemlékezéseken való részvételét. Segíti a kliensek családi kapcsolatainak erősítését, a család, mint természetes védőháló erősítését, funkcióinak megtartását. XIX. Térítési díj fizetésről: Az ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját. Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja. 17

18 (Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.) A térítési díj fizetése ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag vagy eseti szállításnál átvételi elismervény ellenében azonnali fizetéssel történik. Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át. A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott részére. Szakoly, szeptember 01. Turcsik László intézményvezető 18

19 Az Ápoló Gondozó Otthon Vezetői struktúrája (Szakoly, 2011.) Intézményvezető Intézményvezető ápoló Gazdasági vezető Támogatószolgálat-vezető Élelmezésvezető 19

20 Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők és munkacsoportok Intézményvezető Intézményvezető ápoló Gazdasági vezető Támogatószolgálat-vezető - Gondozó mcs. - Gazdasági- - Támogató szolgálat mcs. - Ápoló mcs. pénzügyi mcs. - Szociális és mentálhigiénés - Műszaki mcs. mcs. - Gazdálkodást segítők mcs. - Szociális Foglalkoztatók mcs. Élelmezésvezető - Mosodai dolgozók - Élelmezési mcs.

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat

H Á Z I R E N D. Támogató Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó Otthon 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Tel és fax.: 42/561-086 E-mail címünk: gondozootthon@gmail.com www.gondozootthonszakoly.hu H Á Z I R E N D

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben