TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/ Honlap: TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM 2011.

2 Tartalomjegyzék I. Az Intézmény szervezeti tagolódása I.1. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységeken belül működő munkacsoportok II. A Támogató Szolgálatban létesítendő munkakörök II. 1. Támogatószolgálat-vezető II A támogatószolgálat-vezető feladatai: II. 2. A személyi segítő II A személyi segítő feladatai II. 3. Személyszállító II Személyszállító feladatai III. A szakmai program célja IV. A szakmai program végrehajtásának ütemezése V. A támogató szolgáltatás célja, feladata VI. A támogató szolgálat működésének alapelvei VII. Az ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei VIII. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása IX. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége IX. 1. A személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt IX. 2. A szállító szolgálat szolgáltatásai IX. 3. Az információs tanácsadás, szociális ügyintézés X. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei XI. Más intézményekkel történő együttműködés módja XII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XII. 1. Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XII. 2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok XIII. A támogató szolgálat működésére irányadó dokumentumok köre XIII. 1. A szolgálat működését szabályozó dokumentumok a következők XIII. 2. A támogató szolgálat által működtetett kötelező adminisztrációs rendszer elemei: XIV. A feladatellátás feltételei XIV. 1. Személyi feltételek XIV. 2. Tárgyi feltételek XV. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartásának módja XVI. Az integráció formája, az ellátási típusok együttműködésének rendje XVII. A szolgáltatás közzétételének módja XVIII. A fogyatékos személy társadalmi integrációjának megteremtése és segítése érdekében végzett feladatok XIX. Térítési díj fizetésről 2

3 I. Az Intézmény szervezeti tagolódása: Szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységek: Ápolási gondozó egység Lakóotthon Támogató Szolgálat Gazdasági műszaki ellátást biztosító egységek: Gazdasági pénzügyi csoport Műszaki munkacsoport Gazdálkodást segítők munkacsoportja Élelmezési csoport I. 1. Az egyes szociális szolgáltatást nyújtó szakmai egységeken belül működő munkacsoportok: Gondozó munkacsoport Ápoló munkacsoport Szociális és mentálhigiénés munkacsoport Szociális foglalkoztatók munkacsoportja Támogató szolgálat munkacsoport II. A támogató szolgálatban létesítendő munkakörök: II. 1. Támogatószolgálat-vezető II A támogatószolgálat-vezető feladatai: Felelős vezetője a Támogató Szolgálat jogszerű és szakmailag magas színtű működtetéséért. Közvetlenül irányítja a támogató szolgálat munkacsoportot. Feladatai: Megismeri és nyomon követi a tevékenység végzését előíró jogszabályokat, ismerteti azokat a csoport valamennyi tagjával. Elkészíti és szükség esetén aktualizálja a dolgozók munkaköri leírásait. Évi rendszerességgel elkészíti a támogató szolgálat működéséről szóló szakmai beszámolót és munkatervet. Koordinálja az ellátási terület, a klienskör és a szükségletek ismeretében a dolgozók tevékenységét. Ellátja a dolgozók munkavégzésének szakmai kontrollját. Ellenőrzi a kötelező adminisztrációs tevékenység elvégzésének tényét és színvonalát, ellátja saját munkaköréből adódó adminisztrációs feladatait. Az intézmény vezetői kollektívájával folyamatos munkakapcsolatban áll, az intézmény életét érintő eseményekről tájékozódik. Heti rendszerességgel, illetve szükség esetén tájékoztatja az intézményvezetőt a szolgálat működéséről. 3

4 Munkáját a munkaköri leírás és az intézmény belső használatú etikai kódexében foglaltak alapján végzi. Felveszi a kapcsolatot az ellátási területen működő polgármesteri hivatalokkal, egészségügyi-, gyermekvédelmi-, szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézményekkel. Előkészíti és az intézményvezető közreműködésével megköti ezen intézmények képviselőivel a szakmai együttműködési megállapodásokat. Részt vesz a támogató szolgálatok vezetői részére szervezett képzéseken, továbbképzéseken és egyéb szakmai rendezvényeken. A kliensek feltérképezése érdekében jelzőrendszert épít ki és működtet. Szervezi a tanácsadást, maga is kompetens az információs tanácsadói munkakörökben felmerülő kérdések megválaszolására. A szolgálat fejlesztését, az ellátási terület kibővítését célzó pályázati lehetőségeket nyomon követi, pályázatokat ír és programokat menedzsel. Aktív kapcsolatot tart fenn más támogató szolgáltatást végző szakemberekkel, szolgáltatókkal. Felveszi a kapcsolatot a megyében működő érdekképviseleti szervezetekkel, kórházakkal stb. Konfliktuskezelés, problémamegoldás, segítségnyújtás A szervezetről megfelelő tájékoztatás nyújtása, külső kapcsolatteremtés Az ügyfelek szerződésének megkötés, illetve megszüntetése Az adatvédelmi törvény betartatása Segítő segített közötti konfliktushelyzet megoldása Információk gyűjtése a támogató szolgálat feladatainak megvalósításához Más támogató szolgálatokkal való kapcsolat fenntartása, tapasztalat- és információcsere A térítési díjat tartalmazó készpénzfizetési számlatömb kitöltése Szükség szerint, de legalább két hetente esetmegbeszélés tartása. II. 2. A személyi segítő II A személyi segítő feladatai: Munkáját közvetlenül a támogatószolgálat-vezető szakmai irányítása alatt végzi. Az igénybevevő személye körüli segítségnyújtás Kapcsolatfelvétel az igénybevevővel Igények, szükségletek feltárása, kölcsönös elvárások tisztázása után a szerződés előkészítése A testi, lelki és szociális szükségletek felmérése és összehangolása alapján az egyénre szabott fejlesztési terv elkészítésében való közreműködés A segített ellátási kapcsolatrendszerének feltérképezése Az alapvető szükségleteket, ápolási gondozási feladatokat felméri és a már működő állami szolgáltatókkal összehangolja a fogyatékos ember igényeit, továbbá javaslatot ad a vezetőnek a nem kielégített igények szolgáltatásokkal való kielégítésére Krízishelyzetek felismerése és azonnali jelentése a vezetőnek A fogyatékkal élő személyek környezetében élők felvilágosítása az igénybevevő állapotával, ellátásával kapcsolatos ismeretek átadása Szociális ügyek intézése Szabadidő hasznos eltöltéséhez információ és segítség nyújtása Pontos, naprakész, az igénybevevő aláírásával igazolt dokumentáció vezetése 4

5 A segítés folyamatában felmerülő problémák felmérése és azonnali jelzése a vezető felé A segítés során felmerülő ügyek intézésében való közreműködés A mindennapi életvitelt segítő eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzésérők információ nyújtása, igény szerint a beszerzésben való segítségnyújtás Munkamegbeszéléseken való részvétel Szupervízión, esetmegbeszélésen való részvétel Nem kompetens egészségügyi szakellátás végzésében Megismeri és nyomon követi a tevékenység végzését szabályozó jogszabályokat Évi rendszerességgel elkészíti a tevékenységéről szóló szakmai beszámolót A heti ütemtervekben foglaltak alapján végzi tevékenységét Ellátja a házi segítségnyújtás keretében biztosítandó szolgáltatásokat, a fogyatékos személy szűkebb és tágabb lakóterének takarítását, a szükséges személyes használati tárgyak elérhető közelségbe helyezését Ellátja a kliens önálló életviteléhez és életvezetéséhez szükséges teendőket, feltárva az önellátó képesség maximális határait Segíti a lakáson kívüli közszolgáltatások igénybevételét a speciális szállító szolgálat által Segíti az egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz való hozzájutást Segíti a fogyatékosság jellegének megfelelő fejlesztő felkészítésekhez való hozzájutást II. 3. Személyszállító II Személyszállító feladatai: Munkáját közvetlenül a támogatószolgálat-vezető szakmai irányítása alatt végzi. A szállítás igény szerinti lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó dokumentáció teljesítése, menetlevelek pontos vezetése, leadása A térítési díjat tartalmazó átvételi elismervény kitöltése A közlekedési szabályok személyszállításra vonatkozó szabályainak betartása A biztonságos személyszállítás feltételeinek biztosítása A szállított személyek testi épségének megőrzése A szállítást végző jármű állapotának megfelelő karbantartása, illetve a felmerülő problémák jelentése a vezető felé (szervízelés, javítás) Bizonyos helyzetekben szükséges a fogyatékos ember személye körüli szakképzettséget nem igénylő segítői feladatok ellátási is A különböző speciális egészségügyi ellátást igénylő fogyatékos személyek szállítását csak kísérővel láthatja el Munkáját az intézmény belső használatú etikai kódexében foglaltak alapján végzi. III. A szakmai program célja: A szakmai program célja, a támogató szolgálat által biztosított szolgáltatások szakmai feltételeinek, a szolgáltatások formáinak, a napi működtetésnek és munkaszervezésnek, a kontrollálhatóságnak, az adminisztrációs rendszer működtetésének, a belső továbbképzések rendjének, a szakemberek szakmai értékrendszerének, magatartásbeli attitűdjének, szupervíziós és esetmegbeszélő csoportok biztosításának, szervezésének keretjellegű szabályozása. 5

6 A szakmai programban megfogalmazott irányelvek, szolgáltatások végrehajtásáért, a szakmai kontroll elvégzésérét, a folyamatos fejlesztésért, a jogszabályszerű működtetésért az intézményvezető felelős. IV. A szakmai program végrehajtásának ütemezése: A szakmai programban foglaltak végrehajtása folyamatos. A szolgáltatási formákat az igényfelmérést követően, rugalmasan kell kialakítani és alkalmazni. V. A támogató szolgáltatás célja, feladata: A támogató szolgáltatás, olyan aktív tevékenység, amely aktívan közreműködik a fogyatékos ember teljes jogú és egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül a fogyatékosság típusától és mértékétől, a kliens nemétől, kulturális és etnikai hovatartozásától, korától, lakhelyétől, szexuális hovatartozásától. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (személyi szállítás speciális járművel, mely rendelkezik mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint pontos biztonsági rögzítéssel) személyi segítő szolgálat működtetése, tanácsadás). Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. VI. A támogató szolgálat működésének alapelvei: A fogyatékos ember fogyatékossága mértékétől és jellegétől függetlenül képes a független életvitelre, azaz képes ellenőrzése alatt tartani saját életét. Ehhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő szociális háló, a szociális alap és szakellátás kiépült rendszere, a képzett és kompetens segítők hálózata, a jogi garanciák, a 6

7 megfelelő technikai felszerelések és eszközpark, valamint a befogadó társadalmi attitűd. A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának egyénre szabott, legteljesebb módjáért tevékenykedik a támogató szolgálat kollektívája. A fogyatékos ember a legteljesebb mértékéig felelős saját életviteléért, cselekedeteiért és teteiért, a döntések felelőssége és következményei őket terhelik. A fogyatékosság jellegénél függően azonban a döntési és belátó képesség zavara vagy sérülése esetén segítséget kell biztosítani részére (gondnokolás intézménye). A támogató szolgáltatás során a kliens fogalmazza meg szükségleteit, mivel Ő tudja, mire van szüksége, mit szeretne elérni, mire tartja képesnek önmagát. A fogyatékos személy felajánlott segítő tevékenységét el kell fogadni, mivel a a sorstársi tanácsadásnak igen nagy a hatékonysága a klienskörben. A fogyatékos személyt be kell avatni minden olyan kérdés megvitatásába, amely az érdekében, illetve személyéről szól. A támogató szolgáltatás során alapvető: az antidiszkrimináció az empatikus és toleráns attitűd a kongruens viselkedés, a titoktartási kötelezettség és az adatok védelmének figyelembevétele sorstársi illetve egyenrangú tanácsadás a hálózati munka, team-ben való együttműködés és jelzőrendszer működtetése VII. Az ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Az ellátottak köre: Ellátjuk valamennyi, a szolgálat ellátási körzetébe tartozó településen élő fogyatékos személy, illetve közvetve családtagjaik. Valamennyi fogyatékossági főcsoportba tartozó fogyatékos személy ellátása feladatunk, így különösen: a vakok és gyengénlátók a siketek és nagyothallók az értelmi fogyatékos személyek a mozgásszervi fogyatékos személyek a halmozottan fogyatékos személyek az érzelmi, akarati élet zavaraival küzdők a pervazív fejlődési zavarral rendelkezők évi adatok alapján megállapítható, hogy ma Magyarországon fő súlyosan fogyatékos személy él, aki potenciális ügyfélként igénybe veheti a támogató szolgáltatást, mint szociális alapszolgáltatást. Szabolcs Szatmár Bereg megye az ország halmozottan hátrányos keleti régiójában fekszik, itt diagnosztizálható a legtöbb szociális probléma. 7

8 Szembetűnő a társadalom polarizálódása, a szegénység tömegessé válása mellett megjelent egy igen vékony réteg, a nagyon gazdagok köre. Sajnos a fizetőképes és adózóképes középréteg annyira elvékonyodott, hogy a szegényeknek adott támogatási formák költségvetési hátterét nem tudják biztosítani. E réteg helyzete sem stabil, számuk fokozatos csökkenésétől kell tartani. Igen nagymértékű az elszegényedés, a munkanélküliek száma meghaladja a 22 %-ot. Ezen emberek jelentős része szociális transzferjövedelmekből él, amelyek mértéke nem elegendő a családok kiadásainak fedezésére. Igen nagy számban vannak díjhátralékkal küzdő családok. A makro társadalmi szintű problémák a mikro társadalmi csoportok pl.: a családok, mindennapi életében is markánsan megjelennek. Jellemző a deviáns életvitelt folytatók magas száma pl.: alkoholizmus, bűnözés) a leromlott egészségi állapot és a rossz mentálhigiénés helyzet. Tapasztalataink alapján a szolgáltatások igénybevételét figyelembe véve a szállító szolgáltatás az, amit a kliensek leginkább (80%-ban) igényelnek. Ez annak köszönhető, hogy a települések szétszórva helyezkednek el és igen nagy a nagyvárostól való távolság. A tömegközlekedés nem megoldás klienseink számára egyrészt az anyagi körülményeik, másrészt pedig több esetben nem tudják hová, kihez kell fordulniuk problémájuk megoldása tekintetében, ezért minden esetben igénylik a szolgálat segítségét. Több esetben a gyermek nem tudna a számára szükséges egyéni fejlesztésen, konduktív terápián, gyógytornán részt venni, ha a szolgálat nem szállítaná. A mentőszolgálat sem tudja akkor vinni a beteget, amikorra az időpont szól sok esetben több napos késéssel érkezik, főként a tanyabokrokban élőkhöz. Az eddigi feladatellátások számát figyelembe véve elmondható, hogy a szolgálat által ellátott településeken feltétlenül szükséges a támogató szolgáltatás biztosítása, mivel sok fogyatékkal élő kliens számára biztosítjuk azokat a lehetőségeket, melyeket korábban nem tudott elérni. Ezzel elkerülhető, hogy az adott kliens a társadalom perifériájára kerüljön. Az iskoláskorú tanköteles fogyatékos gyermekek szállítása közoktatási intézményekbe és onnan haza segíti a szülőt, hogy munkát tudjon vállalni, hiszen nem kell arra ügyelnie, hogy a gyermekét tömegközlekedési eszközzel szállítsa iskolába és onnan haza, valamint az iskolával járó ügyintézési feladatoknak is eleget tesz a szolgálat. Ennek következménye, hogy a szülő képes megfelelő anyagi fedezetet biztosítani gyermekének az oktatására, hiszen tudjuk, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek taníttatása többletköltséggel jár. VIII. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: Az intézmény keretei között 2001-ben kezdet meg működését egy modellkísérleti programban való részvétellel a Támogató Szolgálat, melyet a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatott tól speciális alapellátási feladatként működött a szolgálat, a Megyei Módszertani Intézmény önálló szakmai egységeként. Tevékenységünkhöz segítséget nyújtott a módszertani osztály, amely a modell kísérleti program pályázati programját készítette és két éven át ellátta a szakmai szervezési feladatokat és a működés kontrollját. A szolgálat ellátási területe: Szakoly, Balkány, Geszteréd, Érpatak A szolgáltatás iránti igény kapcsán 2004-ben létrejött az intézmény II. sz. Támogató szolgálata, akik más ellátási területen látták el feladatukat (Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Bököny, Biri) január 01.-jétől az Intézmény egy Támogató szolgálatot működtet Szakoly, Balkány, Geszteréd, Nyírmihálydi, Biri, Bököny ellátási területeken. 8

9 IX. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: A támogató szolgálat a) személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt aa) a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, ab) a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, ac) az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez, b) szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében, c) a tanácsadás. IX. 1. A személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt: a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez. A segítő a feladatait egy előzetes megállapodás alapján készült szerződés szerint, magától a fogyatékos személytől kapja. A segítő feladata a fogyatékos személy segítése abban, hogy ép társaihoz hasonló életet élhessen. Segíti és végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a segített fogyatékossága miatt nem tud ellátni. Munkája során a segítő gondozási modell alapelveit tartja szem előtt és elzárkózik a laikus szintű, paternalista gondozás gyakorlásától. IX. 2. A szállító szolgálat szolgáltatásai: Kliensek utaztatása a közintézmények és hatóságok szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, érdekvédelmi és közösségi programokon való részvétel céljából. IX. 3. Az információs tanácsadás, szociális ügyintézés: Célja a professzionális segítségnyújtás. A szociálpolitika alapelvei értelmében a szolgáltatást minél közelebb kell vinni a klienshez. X. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei: A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az igénybevétel keletkezését a megállapodás alapozza meg. Minden esetben kérelem nyomtatványt kell a kliensnek vagy a törvényes képviselőjének beterjeszteni a szolgálat 9

10 vezetője felé. Amennyiben az igénylő fogyatékkal élő és azt orvosi dokumentumok is igazolják, valamint a megállapodási szerződésben foglaltakkal egyet ért felvehető a támogató szolgálat kliensei közé. Intézményünkben a szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A megállapodási szerződés megkötésekor rögzítésre kerül milyen szolgáltatásra tart a kliens igényt és ennek megfelelően ütemezzük a feladatellátásokat. Egyéni gondozási tervet készítünk minden kliens számára, kivéve abban az esetben, ha a kliens csak a szállító szolgáltatásra vagy tanácsadásra tart igényt. Az igénybevétel során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos: fogyatékossági támogatásban vakok személyi járadékában magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyosan fogyatékosságot igazolni lehet: az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn. Személyi segítés: A támogató szolgáltatás csak abban az esetben biztosítható, ha arra más módon nincs lehetőség és a kliens önmaga nem képes a feladat, illetve tevékenység elvégzésére. A támogató szolgáltatás során, a kliens önellátási képességének maximális határait feltárva kell meghatározni a segítő tevékenység konkrét formáját, tartalmát, időhatárait. A szolgáltatások körének meghatározása az egyéni szükségletek felmérésére épül, amely alapján megköthető a szolgáltatást igénybe vevő személlyel a jogszabályban előírt tartalmú megállapodás. A személyi segítés rendszeres és eseti jellegű feladatellátást is jelenthet. Fontos a kliens megfelelő tájékoztatása, a megbízhatóság, kiszámíthatóság és pontos munkavégzés. A szolgáltatás igénylése személyes megbeszélés, telefonon történő megkeresés, a diszpécser szolgálat útján jelentkező kérelem formájában történhet. Szolgálatunk fogadja a jelzőrendszer elemei által továbbított kérelmeket is, és megvizsgál valamennyi jelzést április 1-jét követően személyi kísérést csak a neurológus és pszichiáter szakfőorvos által kiadott szakvéleménnyel rendelkezők igényelhetnek. 10

11 A szolgáltatás után fizetendő térítési díj: A személyi segítés térítési díj a szociálisan rászorult és az ellátási területen élő ellátottak esetében a fenntartó megállapítása szerint történik, mely évente egyszeri felülvizsgálat után változhat, de felnőttek esetében a jövedelem maximum 30 %-a, kiskorúak esetében pedig az egy főre eső jövedelem maximum 20 %-a kérhető el térítési díjként az ügyféltől. Szállító szolgáltatás: Szállító szolgálatunkat annak a fogyatékos személynek a szállítására lehet igénybe venni: aki nem rendelkezik e célra állami, önkormányzati támogatásból vásárolt és fenntartott gépjárművel, szállítása indokolt, mentőszolgáltatásra nem jogosult, az ügy jellege nem tartozik más szociális intézmény vagy humán szolgáltató tevékenység ellátó körébe (pl: gyermekvédelem, oktatás, stb.), személyi kísérése a támogató szolgálat vagy más kompetens személy (pl: hozzátartozó) által biztosított, a kliens aláírásával igazolja a szállítás tényét a megfelelő adminisztrációs tevékenység elvégzése érdekében. A szolgáltatás után fizetendő térítési díj: A jogosultsági feltételeknek megfelelő igénybevevőnek a térítési díj megállapítása a fenntartó megállapítása szerint történik, ami az évente egyszeri, a fenntartó által végzett felülvizsgálat után változhat. Felnőttek esetében a jövedelem maximum 30 %-a, kiskorúak esetében pedig az egy főre eső jövedelem maximum 20 %-a kérhető el térítési díjként az ügyféltől. A személyi szállítás esetén a számlát az ellátott szállításáról a ténylegesen megtett kilométerek alapján kell az ellátottnak kifizetni. A térítési díj kiszámolásának alapja a menetlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve annak törvényes képviselője által igazolt kilométer. Ha a gépjármű csak egy főt szállít, így a díjszabásban meghatározott teljes összeg őt terheli. Abban az esetben, ha nem azonos útvonalon több fő szállítása történik, akkor minden egyes személyre vonatkozóan meg kell határoznunk az indulási és célpontot, a személyre szóló megtett kilométert és a fizetendő díjat. Információs tanácsadás: A szolgáltatást elsősorban klienseink és családtagjaik, másodsorban valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk, segítve a területi munkát, az önkéntes és a laikus segítők tevékenységét. A feladatellátásának helyszínei: - támogató szolgálat - súlyos fogyatékossággal küzdők esetében a kliens lakásán A tanácsadói szolgáltatásban az intézményvezető, az intézményvezető ápoló, a támogatószolgálat-vezető is részt vesz, attól függően, hogy milyen jellegű kérdés érkezik a szolgálat felé. Azokban az esetekben, amikor nem tudunk azonnal választ adni, haladéktalanul tájékozódunk a kérdésről és a választ visszacsatoljuk a kliens részére. 11

12 Munkatársaink az alábbi kérdéskörben felkészülten várják a kliensek jelentkezését: fogyatékos személyek számára biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról jogszabályi kérdésekről jelenlegi gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi ellátó rendszerről megyében működő ellátó intézményekről érdekvédelmi kérdésekről, ellátottjogi képviselet tevékenységéről a szolgálat ellátási köréről, feladatairól stb. XI. Más intézményekkel történő együttműködés módja: Évek óta nagyon jó szakmai kapcsolatot építettünk ki több szociális intézménnyel, megállapodást kötöttünk a feladatellátásra vonatkozóan az alábbi szolgáltatókkal: ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete 4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. Bököny Község Családsegítő Szolgálata 4231 Bököny, Kossuth u. 12. Bököny Község Barota Mihály Általános Művelődési Központ 4231 Bököny, József A. u. 2. Bököny Község Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai és Óvodai Tagintézménye 4231 Bököny, Óvoda köz 1. Bököny Község Védőnői Szolgálata 4231 Bököny, Kossuth u Bököny Község Háziorvosi Rendelők 4231 Bököny, Árpád u. 10; Kossuth u Bököny Község Görög Katolikus Egyházközsége 4231 Bököny, Kossuth u. 7. Nyírmihálydi Község Szakoly és Nyírmihálydi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Nyírmihálydi Község Petőfi Sándor Általános Iskolája 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 11. Nyírmihálydi Község Napközi Otthonos Óvodája 4363 Nyírmihálydi, Debreceni u. 13. Nyírmihálydi Község Háziorvosi Rendelő 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 5. Nyírmihálydi Református Egyházközsége 4363 Nyírmihálydi, Fürdő u. Nyírmihálydi Görög Katolikus Egyházközsége 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 3. Biri Község Jókai Mór Általános Iskola 4235 Biri, Mező I. u Biri Község Napfény Önkormányzati Óvodája 4235 Biri, Mező I. u Biri Község Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat 4235 Biri, Kossuth u. 4. Biri Község Görög Katolikus Egyházközsége 4235 Biri, Mező I. u. 17. Nyírgelse Község Óvodája 4362 Nyírgelse, Iskola u. 16. Nyírgelse Község Kölcsey F. Általános Iskola 4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4. Nyírgelse Község Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálata 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 47. Nyírgelse Község Görög Katolikus Egyházközség 4362 Nyírgelse Petőfi tér 6. Nyírgelse Szent György Idősek Otthona 4362 Nyírgelse, Iskola u Nyírgelse Református Egyházközség 4362 Nyírgelse, Ady E. u. Nyírbogát Község Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 1. Nyírbogát Község Napközi Otthonos Óvodája 4361 Nyírbogát, Béke tér 6. Nyírbogát Község Háziorvosi rendelő 4361 Nyírbogát, Rákóczi u

13 Nyírbogát Község Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat 4361 Nyírbogát, Béke tér 8. Nyírbogát Református Egyházközség 4361 Nyírbogát, Béke tér 2. Polgármesteri Hivatal 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat 4234 Szakoly, Létai u. 9. Görög Katolikus Egyházközség 4234 Szakoly, Esze T. u. 1. Napközi Otthonos Óvoda 4234 Szakoly, Létai u. 18. Egészségügyi Központ Fogászati Rendelő 4234 Szakoly, Mátyás király u. 11. Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 4234 Mátyás király u. 14. Szociális Gondozási Központ 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4234 Szakoly, Bercsényi u. 2. Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Ságvári u. 11. Szociális Gondozási Központ 4233 Balkány, Benedek u. 5. Szabolcs Vezér Általános Iskola és Diákotthon 4233 Balkány, Kossuth u. 5. Egészségügyi Központ 4233 Balkány, Benedek u. 4. Polgármesteri Hivatal 4245 Érpatak, Béke u. 28. Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat 4245 Érpatak, Béke u. 50. Móricz Zsigmond Általános Iskola 4245 Érpatak, Béke u. 27. Egészségügyi Központ 4245 Érpatak, Béke u. 50. Óvoda 4245 Érpatak, Dózsa Gy. u. 50. Polgármesteri Hivatal 4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. Óvoda 4232 Geszteréd, Kossuth u Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi u. 8. Egészségügyi Központ 4232 Geszteréd, Kossuth u Idősek Klubja 4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4232 Geszteréd, Petőfi u. 9. A megállapodás célja, minél szélesebb körű információs bázis létrehozása, az elérhetőség azonnali biztosítása, az ellátott érdekét szolgáló, személyiségi jogait tiszteletben tartó, komplex szociális segítő tevékenység biztosítása. XII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: XII. 1. Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamit a magánéltével kapcsolatos titokvédelem. Az ellátottaknak lehetőségük van panaszaikkal az ellátottjogi képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi képviselő minden hónap negyedik keddjén 9 órától a Támogató Szolgálat információs irodájában fogadóórát tart. A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen: - az akadálymentes környezet biztosítására, - az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, - az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására 13

14 - társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére. XII. 2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: Biztosítani kell, hogy a szolgáltatást végzők a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. Az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles biztosítani a munkavégzés során azokat a tárgyi, illetve személyi feltételeket, amelyek keretei között a szakdolgozó tudásának, képzettségének és képességeinek megfelelő tevékenységet végezhet. Az intézményünkben szociális szolgáltatást végző szakdolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A dolgozók munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. Szabályozza. A szociális szolgáltatást végzők jogait intézményünkben a Közalkalmazotti Tanács működésével biztosítja az intézmény vezetése. XIII. A támogató szolgálat működésére irányadó dokumentumok köre: A támogató szolgálat az intézmény önálló szakmai részlege, amely speciális dokumentációs renddel rendelkezik. A szolgálat működésére irányadó intézményi dokumentumok: Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Intézményi Szakmai Program Házirend Adatvédelmi Szabályzat Gazdasági - Műszaki ellátás ügyrendje Számviteli Szabályzat Belsőellenőrzési Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Gépjármű Szabályzat Anyaggazdálkodási Szabályzat Leltározási Szabályzat Selejtezési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési szabályzat XIII. 1. A szolgálat működését szabályozó dokumentumok a következők: önálló szakmai program etikai kódex 14

15 munkaköri leírások együttműködési megállapodások a települési önkormányzatokkal partneri együttműködési szerződés a településeken működő szociális alap- és szakellátást biztosító intézményekkel valamint egészségügyi, oktatási, kulturális, gyermekvédelmi egyházi intézményekkel XIII. 2. A támogató szolgálat által működtetett kötelező adminisztrációs rendszer elemei: Kérelem a támogató szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez, adatlapok Jövedelem nyilatkozat Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról Egyszerűsített előgondozási adatlap Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról Megállapodás (személyi segítés esetén, személyi szállítás esetén) Egyéni gondozási terv Gondozási napló Havi összesítő adatlap a személyi segítés idejéről Szállítási adatfelvételi lap Szállítási elszámoló adatlap Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról Szállítási elszámoló adatlap Évi rendszerességgel készített szakmai beszámoló XIV. A feladatellátás feltételei: A feladat ellátásához szükséges személyi feltételeket és tárgyi feltételeket az ágazati jogszabály előírásainak megfelelően biztosítjuk. XIV. 1. Személyi feltételek: támogató szolgálat vezető személyi segítő személyi szállító 1 fő 2 fő 2 fő teljes munkaidőben Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 4 hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül el kell végeznie. XIV. 2. Tárgyi feltételek: Az intézmény rendelkezik az ágazati jogszabályokban előírt tárgyi feltételekkel. A személyi segítők számára önálló iroda biztosított, ahol megfelelő körülmények adottak a munkavégzéshez. Az iroda megfelelően bútorozott. Számítógéppel, nyomtatóval, internetes hozzáféréssel rendelkezünk. A támogató szolgálat munkatársai számára nemenként külön vizesblokk áll rendelkezésre, ahol a zuhanyzás lehetősége is biztosított. Az intézmény felújított és modernizált 15

16 kastélyépületének alsó szintjén konzultációra és csoportfoglalkozások szervezésére alkalmas helyiség biztosított, ami felszereltségét tekintve hiányos. Az épület akadálymentesen megközelíthető és a programokon részt vevő mozgássérültek számára is használható vizesblokk kiépítésére is sor került. A támogató szolgálat 2 db önálló, speciális szállításra alkalmas gépjárművel rendelkezik. XV. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartásának módja: A szolgálat munkatársai megkeresés esetén tájékoztatják a klienst az intézmény, illetve a szolgálat elérhetőségéről. Átadják az intézmény nevét, pontos címét, telefon és fax számát valamint az címet tartalmazó sokszorosított iratot. A kapcsolatfelvétel során a szolgálatot bemutató sokszorosított szóróanyag egy példányát is átadjuk a kliensnek, amelyben leírásra kerülnek a támogató szolgálat által biztosított ellátások köre, a jogosultsági feltételek, a szolgáltatás igénybevételének módja és egyéb fontos információk. A kapcsolattartás gyakoriságát és a segítségnyújtás formáit a kliens egyéni szükségletei és a szolgálat által biztosított ellátások köre határozza meg. A kapcsolattartás gyakoriságát a személyes megkeresések során a segítő szakember és a kliens közösen beszélik meg. Ez alapján a segítő tervezni tudja tevékenységét és heti ütemtervet készít. A rendkívüli megkeresések esetén a heti ütemtervben foglaltak rugalmasan módosíthatóak, azonban a tudatos, tervezett, nyomon követhető és adminisztrálható munkavégzéshez elengedhetetlen a segítő ütemezési feladatainak ellátása. A heti ütemtervek elkészítését követően a szállító szolgálat optimális kihasználása és a szállítások összehangolása is kivitelezhető. Így nem csak a működtető, hanem a kliens számára is tervezhetővé válik a szállítások időpontja. A kiszámíthatóság és a tervezhetőség a biztonságot jelentik mind a szolgáltató mind a kliensek számára. XVI. Az integráció formája, az ellátási típusok együttműködésének rendje: Az intézményünk szociális szakellátást biztosító intézmény, amelynek szolgáltatási körét alapellátási feladat végzésével bővítettük. Az intézmény szakmai szolgáltató egységei egymással mellérendelt szakmai kapcsolatban állnak. A támogató szolgálat valamennyi szakmai egységgel mellérendelt szakmai kapcsolatban áll. A támogató szolgálat vezetőjének helyettesítésével járó feladatokat az intézményvezető látja el, míg a személyi segítők egymást helyettesítik, szabadságukat ennek megfelelően tervezik. XVII. A szolgáltatás közzétételének módja: A szolgáltatás az érintett településeken már ismert, hiszen a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által finanszírozva ig modellkísérleti formaként működött. A nyújtott szolgáltatások köre és a szakemberek száma bővült, így a megváltozott tartalmú szolgálatról ismételten tájékoztatjuk a klienseket és a jelzőrendszer elemeiként számon tartott intézményeket, hivatalokat. 16

17 A közintézményekben (orvosi rendelő, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, szociális és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást biztosító intézmények, polgármesteri hivatalok) elhelyeztük plakátunkat, illetve szórólapjainkat. Valamennyi humán szolgáltatást végző intézményt felkerestünk, fenntartótól függetlenül és tájékoztattuk a jelzőrendszeren belüli tevékenységének fontosságáról, az együttműködés és a kapcsolatfelvétel módjáról. A települési önkormányzatok számára évi rendszerességgel a településre vonatkozó szakmai beszámolót, munkatervet és értékelést készítünk. XVIII. A fogyatékos személy társadalmi integrációjának megteremtése és segítése érdekében végzett feladatok: Segíti a fogyatékos személy képzését, oktatását biztosító intézmények feltérképezését és személyes megkeresését, támogatja a klienst tanulmányai elkezdésében, illetve folytatásában. Segíti a fogyatékos személy munkaerő-piaci reintegrációját, felveszi a kapcsolatot a védett vállalatokkal és a nyílt munkaerő-piaci szereplőkkel, annak érdekében, hogy a klienst munkalehetőségekről tájékoztathassa. Segíti a fogyatékos személyt az őt megillető pénzbeli, természetbeni ellátások igénybevételében és a nyújtott szolgáltatás adekvát módon történő felhasználásában. Segíti a fogyatékos személyt az egészséges életmód és életvitel alapelveinek, módjának elsajátításában. Preventív jellegű foglalkozásokat szervez a deviáns életviteli formák megelőzése és kezelése érdekében. Segíti az önszerveződő csoportok, önsegítő és egyéb csoportok létrejöttét, működtetését. Segíti a kliensek kulturális, hagyományőrző programokon, társadalmi ünnepeken és megemlékezéseken való részvételét. Segíti a kliensek családi kapcsolatainak erősítését, a család, mint természetes védőháló erősítését, funkcióinak megtartását. XIX. Térítési díj fizetésről: Az ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját. Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja. 17

18 (Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.) A térítési díj fizetése ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag vagy eseti szállításnál átvételi elismervény ellenében azonnali fizetéssel történik. Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át. A Szolgálatvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott részére. Szakoly, szeptember 01. Turcsik László intézményvezető 18

19 Az Ápoló Gondozó Otthon Vezetői struktúrája (Szakoly, 2011.) Intézményvezető Intézményvezető ápoló Gazdasági vezető Támogatószolgálat-vezető Élelmezésvezető 19

20 Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozó vezetők és munkacsoportok Intézményvezető Intézményvezető ápoló Gazdasági vezető Támogatószolgálat-vezető - Gondozó mcs. - Gazdasági- - Támogató szolgálat mcs. - Ápoló mcs. pénzügyi mcs. - Szociális és mentálhigiénés - Műszaki mcs. mcs. - Gazdálkodást segítők mcs. - Szociális Foglalkoztatók mcs. Élelmezésvezető - Mosodai dolgozók - Élelmezési mcs.

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Támogató szolgálat Szakmai programja

Támogató szolgálat Szakmai programja 0 I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, elssorban a lakáson kívüli közszolgáltatások

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben