Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TEMPO Egészségpénztár Kiegészítő melléklet A T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T Ő E G É S Z S É G P É N Z T Á R ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO Egészségpénztár 1/25

2 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A TEMPO Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve területi elven működő, nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet bárki önkéntes választása alapján, aki az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) 16. -ban foglaltaknak megfelel. A Pénztár a Szolgáltatási szabályzatában meghatározottak szerint az egészség megőrzését elősegítő szolgáltatásokat, ezen belül egészségügyi célú önsegélyező feladatokat lát el, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat. Elnevezése: TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár Rövidített neve: TEMPO Egészségpénztár Az alapítás időpontja: A bírósági nyilvántartásba vétele: A Pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba, az január 23-án kelt, 11.Pk /1996/3. számú végzésével, 159-es sorszám alatt Típusa: Az Öpt. hatálya alá tartozó nyílt kiegészítő egészségpénztár. Székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. A Pénztár nyilvántartási száma: A Pénztár adószáma: A Pénztár számlavezető bankja, és számlaszáma: MKB Bank Rt Tevékenységi köre, szolgáltatásai, a beszámolási időszakban: 1.) Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások: a) a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; b) az otthoni gondozás támogatása; c) a gyógyterápiás kezelések támogatása; d) fürdőszolgáltatás támogatása; e) látássérült személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása; f) a megváltozott egészségi állapotú személyek (mozgáskorlátozott, vagy fogyatékos) életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása; támogatása; g) a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása; h) a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása; i) az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott - gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; - kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresőképtelenség esetén; 2/25

3 - hátramaradottak segélyezése halál esetén; - az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás; j) a gyógyüdülés, valamint az egészségügyi üdülés támogatása; k) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása. 2.) Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások: a) természetgyógyászati szolgáltatások támogatása; b) rekreációs üdülés támogatása; c) a sporteszközök vásárlásának támogatása; d) az életmód javítását elősegítő kúrák támogatása; e) gyógyteák, fog és szájápolók, valamint az Országos Gyógyászati Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalombahozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek támogatása. 3.) Tartós lekötésű (minimum két éves) egészségügyi megtakarítás őrzése. 2.) ÁLTALÁNOS ADATOK A Pénztár könyvvezetésének módja: Pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel A beszámolási időszak: Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A Pénztár december 6.-án kapta meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PSZÁF/IV/199/2001. számú határozatát, melyben engedélyezi a kiegészítő vállalkozói tevékenység végzését. Ennek keretében a Pénztár a következő szolgáltatásokat nyújthatta: TEÁOR: Hirdetés; a Pénztár tagjai részére a pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókat, azok szolgáltatásait, valamint egészségügyi tárgyú kiadványokat hirdethet. TEÁOR: Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, melynek keretében a Pénztár egészségpénztárakkal kapcsolatos rendezvényeket, konferenciákat szervezhet. TEÁOR: Üzletviteli tanácsadás, amelynek keretében a Pénztár internetes honlapjának üzemeltetését, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos humánpolitikai, gazdasági és informatikai tanácsadást láthat el. A tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása december 31-ig: Befizetések megoszlása Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Évi Ft befizetéséig 87,9% 12% 0,1 % Évi Ft feletti befizetés esetén 93,9 % 6% 0,1 % Támogatás (adomány) Támogató által meghatározott, de a működési rész minimum 3% 3/25

4 A Pénztár adminisztrációs és nyilvántartási feladatainak ellátása: A Pénztár a teljes adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátását kihelyezte. A pénztári folyamatok megfelelő követhetősége és ellenőrizhetősége érdekében megosztotta az Optisoft Nyrt, és az Optisoft International Nyrt. között. Az vállalkozói szerződések kelte: október 1. A vállalkozók: Név: OPTISOFT Nyilvánosan működő Részvénytársaság Tevékenység: Könyvelés, számviteli adatszolgáltatás, adókapcsolatok Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Képviseletre jogosult neve: Semerédy Péter Név: OPTISOFT International Nyilvánosan működő Részvénytársaság Tevékenység: Ügyfélszolgálati tevékenység Tagi, munkáltatói, szolgáltatói kapcsolattartás és adatrögzítés Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Képviseletre jogosult neve: Semerédy Péter A beszámoló könyvvizsgálatát végzi: Név: STRAUDIT Kft. Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 8200 Veszprém, Muskátli u. 2. Kamarai nyilvántartási szám: Személyesen eljáró könyvvizsgáló: Németh Ágnes A beszámoló összeállítója: Pintérné Zlota Anikó (PM regisztrációs száma: ) A beszámoló aláírója: Pintérné Zlota Anikó IT-elnök Jogszabályi háttér: A pénztár tevékenységét és gazdálkodását a beszámolási időszakra nézve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, a 252/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, a 263/2003. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, valamint a 268/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet szabályozza. 3.) A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI A Pénztár Számviteli politikájában rögzíti a Számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges előírásokat, a követendő módszereket, eljárásokat, amelyek a Pénztár adottságának leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását eredményezik. A számviteli politika célja, hogy a Pénztár olyan számviteli rendszert alkalmazzon, amely alapján olyan időszaki és éves beszámoló készíthető, amely a Pénztár működéséről, gazdálkodásáról megbízható, valós információt nyújt. 4/25

5 A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a Pénztár főkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszere, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírások a Számviteli törvény és a Pénztár könyvvezetési sajátosságaira vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján, a számviteli alapelveknek megfelelően kerültek kialakításra. A Számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét a Pénztár nem alkalmazhatja, figyelemmel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tartalmazza. A teljesség elvénél figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt nem alkalmazható a számviteli törvény azon előírása, mely szerint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, a beszámolót befolyásoló események hatásai a mérlegben szerepeljenek. A könyvvezetés módja: A Pénztár könyvvezetési kötelezettségének a évi C törvény és a 252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet által előírt szabályok szerint tesz eleget. Az egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a negyedévek végével, valamint az üzleti év végével zár le. A könyvvezetés magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében történik. A beszámoló készítés rendje Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A Pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámoló készítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben. Ebben az évben eseti beszámolót a Pénztárnak nem kellett készítenie. Amortizációs politika A Pénztár értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt követő negyedév első napjától kezdődően számol el az immateriális javak és tárgyi eszközök után. A leírás alapja az eszközök bruttó értéke. A Pénztár az értékcsökkenés elszámolásánál a bekerülési értéket maradványértékkel nem csökkentheti. Az értékcsökkenést a Kormányrendelet 27. (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcsok szerint számolja el. A kis értékű 100 EFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési értékét a Pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. Az egyes eszközök- és forráscsoportok értékelési eljárásai Az eszközök és források értékelését a Számviteli politika keretében készített Eszköz-forrás értékelési szabályzat alapján végzi a Pénztár. A befektetett eszközök és a tárgyi eszközök a mérlegben tényleges bekerülési értéken szerepelnek. A Pénztár a mérlegben a követeléseket és kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutathat ki. 5/25

6 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A december 31-i mérlegtételek az alábbiak szerint alakulnak: 1.) ESZKÖZÖK A Pénztár mérleg főösszege december 31-én eft. Az eszközök összefoglalását az előző évi adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Változás (eft) összes eszközhöz viszonyított arány (%) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,00% Befektetett eszközök ,52% I. Immateriális javak ,27% Szellemi termékek ,27% II. Tárgyi eszközök ,24% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok ,16% Gépek berendezések, járművek ,16% Beruházások, felújítások ,92% III. Befektetett pénzügyi eszközök ,00% Hosszú lejáratú bankbetétek ,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk ,00% Forgóeszközök ,48% I. Készletek ,00% II. Követelések ,78% Tagdíjkövetelések ,60% Követelések áruszállításból és szolg. (vevők) ,03% Egyéb követelések ,14% III. Értékpapírok ,24% Egyéb részesedések ,61% Forgatási célú, hitelviszonyt megt. értékp ,63% IV. Pénzeszközök ,35% Pénztárak ,00% Pénztári elszámolási számla ,35% Rövid lejáratú bankbetétek ,00% Devizaszámla ,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,11% 6/25

7 1.1.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök mérleg szerinti összege eft., mely tartalmaz eft-os lekötött betétet. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke eft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenési leírásának, valamint nettó értékének alakulását az alábbi táblázatok részletezik: Bruttó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A bruttó érték növekedése a következőkből tevődik össze: - a szellemi termékek körében az ügyfélszolgálat és a kártyaközpont miatti fejlesztések miatt következett be növekedés, ezen túlmenően - az egyes szoftvereink licence-frissítése is szükségessé vált. Értékcsökkenési adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /25

8 Nettó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előleg TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök állományának nettó, mérleg szerinti értéke eft, amely az összes eszközállományon belül mintegy 63,52%-ot képvisel. A növekedés oka amint a fenti, befektetési tükörből is látható a befektetett pénzügyi eszközök jelentős, 2,4 MRD-os növekedése okozza. A Pénztár a 2008 év végi magas kamatokat kihasználva két éves, fix kamatozású lekötést eszközölt. A befektetett eszközök nettó értékéből eft-ot az immateriális javak, eft-ot a tárgyi eszközök tesznek ki. 1.2.) FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke eft, amely az összes eszközérték 36,48%-át teszi ki. Ennek döntő hányadát ( eft-ot) a forgatási célú értékpapírok alkotják. Az értékpapírok: A Pénztár év végére jelentősen átalakította befektetési portfólióját. Ennek keretében a befektetések részét képezi a 2,4 milliárdos lekötött betét, ezen felül, likvid eszközeit nagyrészt diszkont kincstárjegyekbe, kisebb részt kötvénybe fekteti. Az alábbi táblázatok mutatják a fedezeti és a működési alap befektetéseinek év végi állományát: A befektetett portfólió összesített táblázata: Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Összesen Diszkont kincstárjegy eft eft eft Részvények eft 0 eft eft Lekötött betét eft 0 eft eft Ingatlan eft 0 eft eft Összesen eft eft eft A részvények értékelésekor a tőzsdei értékpapíroknál az alapul szolgáló érték a letétkezelő által megjelölt érték. A tőzsdén nem jegyzett értékpapíroknál a társaságok részesedéssel arányos saját tőkéje alapján történt az értékelés. 8/25

9 A részvények értékvesztése az alábbiak szerint alakult: Részesedés beszerzési értéke: Részesedések nem realizált értékvesztése Részesedés könyv szerinti értéke: eft eft eft Az értékvesztés nem realizált, a társaság kérelmezett, de a PSZÁF mulasztásos törvénysértése folytán késleltetett tőzsdére lépésével az érték a tőzsdei mozgás szerint alakulna. A fedezeti alap tartalékának befektetett része eft, amely az összes befektetett alap 99,61%-a, a működési alap tartalékának befektetett pénzeszköze eft, amely az összes befektetett pénzeszköz 0,39%-a, a likviditási alap tartaléka csak likvid eszközzel fedezett. A Pénztár befektetéseit a 2008-as év során a Magyar Takarékalapkezelő Zrt. kezelte, a Vagyonkezelési szerződésben és a hatályos jogszabályokban előírtak szerint. A Pénztár pénzeszközeit sávozással nagyrészt lekötött betétbe fekteti, további jelentős arányt jelent a diszkont kincstárjegy. Ezek a befektetési formák alacsony kockázat mellett magas, és nagyon stabil hozamot biztosítanak. További fontos szempontot jelentett a likviditás folyamatos fenntartása. Ennek érdekében a lekötött betétet több kisebb részletben kötötte le. A kockázatot a Pénztár azzal is csökkentette, hogy a lekötött betét két pénzintézetnél került elhelyezésre: a Takarékbanknál, és a Magyar Külkereskedelmi Banknál. A Pénztár a realizált hozamokat a Hozamfelosztási szabályzat szerint negyedévente írja jóvá a pénztártagok egyéni számláján a számlák napi egyenlegeinek súlyozott arányában. A évben az egyéni számlákra felosztott hozamok összege: eft, mely összeg tartalmazza az értékpapírok értékesítése és beváltása során realizált hozamokat, valamint a befektetési tevékenység költségeit (vagyonkezelői és letétkezelői díj). A évtől az Öpt 14. (3) bekezdésében leírtak alapján, amennyiben a pénztártag nem fizeti meg az általa vállalt minimális tagdíjat, a Pénztár jogosult a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. A évben ez a Pénztárnál összesen tagot érintett, összesen eft értékben, melyből eft-ot a működési, 640 eft-ot pedig a likviditási alap javára írt jóvá a Pénztár. A követelések mérleg szerinti összege eft, amelyből eft a tagdíjkövetelés, eft a vállalkozási tevékenységből származó vevőkövetelés, eft egyéb követelés. A pénzeszközök értéke eft, melyből 122 eft értékű valuta, valamint 26 eft a házipénztárban található, illetve eft a bankszámlán található, mint szabad pénzeszköz. Az aktív pénzügyi elszámolások mérleg szerinti összege eft, amely tartalmazza a tagi szolgáltatáskifizetésekkel kapcsolatos tételeket eft összegben, és a vagyonkezelővel szembeni 783 eft-os különbözetet. A évben történt téves utalások a pénztári szolgáltatások összes kifizetésének alig több mint 0,25 ezrelékét tették ki. 9/25

10 2.) FORRÁSOK A források előző évi záró értékeihez viszonyított arányát, valamint az összes forrásokon belüli részarányát az alábbi mérleg kivonat mutatja. Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Változás (eft) összes forráshoz viszonyított arány (%) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN eft eft eft 100,00% Saját tőke eft eft eft 3,11% I. Induló tőke 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% III. Tőkeváltozások eft eft eft 3,11% Fedezeti alap tőkeváltozása eft eft eft 3,76% Működési alap tőkeváltozása eft eft eft -0,66% Likviditási alap tőkeváltozása 163 eft 326 eft +163 eft 0,01% Tartalékok eft eft eft 94,94% I. Fedezeti alap tartaléka eft eft eft 93,48% Egyéni számlák befektetett tartaléka eft eft eft 88,97% Egyéni számlák szabad tartaléka eft eft eft 4,51% Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 0 eft 0 eft 0 eft 0,00% II. Működési alap tartaléka eft eft eft 1,06% Befektetett működési tartalék eft eft eft 0,35% Likvid működési tartalék 955 eft eft eft 0,71% III. Likviditási alap tartaléka eft eft eft 0,39% Befektetett likviditási tartalék eft 0 eft eft 0,00% Szabad likviditási tartalék eft eft eft 0,39% Kötelezettségek eft eft eft 1,95% I. Rövid lejáratú kötelezettségek eft eft eft 1,42% Tagokkal szembeni kötelezettségek eft eft 0 eft 0,05% Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók) eft eft eft 1,28% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft eft eft 0,09% II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások eft eft eft 0,53% 10/25

11 2.1.) SAJÁT TŐKE A saját tőke értéke megegyezik a tőkeváltozás összegével, tekintettel arra, hogy a Pénztár alapításkor induló tőkével nem rendelkezett. A tőkeváltozás mérleg szerinti összege: eft Ebből: Alap Fedezeti alap tőkeváltozása: Működési alap tőkeváltozása: Likviditási alap tőkeváltozása: Összesen: Összeg (eft) eft eft 326 eft eft A fedezeti tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása szolgáltatói számlák tárgyévi állományváltozása Tőkeváltozások záró állománya eft eft eft eft A működési tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok: ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása Kiegészítő vállalkozási tevékenység vevőkövetelése tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása szállítói számlák tárgyévi állományváltozása Értékcsökkenések Tőkeváltozások záró állománya eft eft eft eft eft eft eft eft A likviditási tartalék tőkeváltozásainak részletezése: adatok: ezer forintban Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Ebből: tagdíjkövetelések tárgyévi állományváltozása Tőkeváltozások záró állománya 163 eft +163 eft 163 eft 326 eft 11/25

12 2.2.) TARTALÉKOK Arányuk a források mérleg szerinti összegén belül 94,94 %, értékük eft. A fedezeti alap tartaléka eft, ami a tartalékok 98,47 %-a. A működési alap tartaléka eft, amely a tartalékok 1,12 %-a, a likviditási alap tartaléka eft, amely a tartalékok 0,41%-át teszi ki. Az alapok tartalékainak alakulását a következő táblázatokban mutatjuk be részletezve a tartalékokat növelő és csökkentő tételeket. Fedezeti alap tartaléka adatok: ezer forintban Fedezeti alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások áthozott fedezet adóhatóság által átutalt összeg pénzügyi bevételek egyéb csökkentő tételek szolgáltatások kiadásai tagoknak visszatérítés pénzügyi ráfordítások jogosulatlan kifizetések Tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása Fedezeti alap tartalékának záró egyenlege eft eft eft eft eft eft eft eft eft 0 eft eft eft eft eft eft eft eft adatok forintban Tagdíj, szolgáltatás forgalma, és a tagi számlák állománya Be- és kifizetés forgalma Fedezeti állomány Befizetés Kifizetés Állomány 12/25

13 Működési alap tartaléka adatok: ezer forintban Működési alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások eszközök értékesítéséből származó bevétel átcsoportosítás likviditási alapból kiegészítő vállalkozási tev. bevétele egyéb bevétel pénzügyi bevételek tagdíjnemfizetők hozamvisszaírása csökkentő tételek működési kiadások beruházások, felújítások pénzügyi ráfordítások kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai felügyeleti díj Működési alap tartalékának záró egyenlege eft eft eft eft eft eft 10 eft 0 eft eft eft eft eft eft eft eft 3 eft eft eft eft Likviditási alap tartaléka adatok: ezer forintban Likviditási alap tartalékának nyitó állománya növelő tételek tagok által fizetett tagdíj munkáltatói tagdíj-hozzájárulás tagok egyéb befizetései támogatások pénzügyi bevételek tagdíjat nem fizetők hozamvisszaírása csökkentő tételek Likviditási alap tartalékának záró egyenlege eft eft 466 eft eft 28 eft 24 eft 3 eft 640 eft 0 eft eft 13/25

14 Az alapok alakulásának összesítő táblázata adatok: ezer forintban Megnevezés Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Tárgyévi változás Tárgyévi záró Összes alapon belüli aránya Fedezeti alap tőkeváltozása eft eft 0 eft eft eft 3,84% Fedezeti alap tartaléka eft eft eft eft eft 95,34% Fedezeti alap eft eft eft eft eft 99,18% Működési alap tőkeváltozása eft 0 eft eft eft eft -0,67% Működési alap tartaléka eft eft eft eft eft 1,09% Működési alap eft eft eft eft eft 0,42% Likviditási alap tőkeváltozása 163 eft 163 eft 0 eft 163 eft 326 eft 0,01% Likviditási alap tartaléka eft eft 0 eft eft eft 0,40% Likviditási alap eft eft 0 eft eft eft 0,40% Összes tőkeváltozás eft eft eft eft eft 3,17% Összes tartalék eft eft eft eft eft 96,83% Összes alap eft eft eft eft eft 100,00% A Pénztár a évre vonatkozó Pénzügyi tervében E Ft-ban tervezte az alapok tartalékának év végi záró állományát. Ehhez képest a december 31-i alapok tartaléka eft-tal alakult magasabban. A rendkívüli emelkedést a fedezeti alap emelkedése okozza, eft-tal többet tartalékoltak a pénztártagok, mint amennyit terveztünk. A működési alap tartaléka E Ft-tal haladja meg a tervet, míg a likviditási alap tartaléka eft-tal magasabb az előzetes becslésnél. A pénztári alapok alakulását a 252/2000.(XII.24.) Kormányrendelet mellékletét képező táblázatok is tartalmazzák. Az alapok záró állománya a fent részletezett tőkeváltozás és a tartalékok állományának összevonása után: Fedezeti alap: eft ebből befektetett: eft Működési alap: eft ebből befektetett: eft Likviditási alap: eft ebből befektetett: 0 eft Összesen: eft ebből befektetett: eft Pénztárunk a fedezeti alap vagyonának 95,17 %-át, a működési alap vagyonának 32,87 %-át, és a likviditási alap vagyonának 0,00%-át fekteti be. A befektetések a pénztári működés jellegéből fakadóan könnyen és kockázatmentesen értékesíthető állampapírokban testesülnek meg, illetve a magas hozam érdekében két éves lekötött betét is szerepel a portfólióban, több részletben lekötve, ezzel is a likviditási kockázatot mérsékelve. 2.3.) KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztár kötelezettségeinek állománya december 31-én eft, melyből a decemberi teljesítésű, a mérleg fordulónapon pénzügyileg még nem teljesített szállítói tartozás eft (működési költségek, fedezet igazolással, kártyazárolással lekötött szolgáltatások). A tagokkal szembeni kötelezettség eft, mely a kilépett, más pénztárba átlépett, elhalálozott pénztártagok részére még ki nem fizetett, vagy visszaérkezett elszámolás összege. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség értéke eft, amely a decemberi béreket, és a kapcsolódó, januárban befizetett adókat, járulékokat foglalja magában. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás értéke eft. Mely teljes egészében függő tagdíjjellegű befizetés. 14/25

15 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) A FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE: A fedezeti alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: adatok: ezer forintban Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Terv adatok Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj eft eft eft 127,10% 103,57% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás eft eft eft 131,54% 121,66% Tagdíjbevételek összesen eft eft eft 131,04% 119,42% Tagok egyéb befizetései eft eft eft 217,30% 104,40% Támogatóktól befolyt összeg eft eft eft 71,40% 70,07% Pénztári befizetések összesen eft eft eft 126,62% 115,66% Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet eft eft eft 153,55% 142,94% Adóhatóság által átutalt összeg eft eft eft 106,75% 110,69% Eszközök értékesítéséből szárm. bevétel 0 eft 0 eft 0 eft - - Pénzügyi műveletek bevétele eft eft eft 122,70% 110,98% Átcsoportosítás likviditási alapból 0 eft 0 eft 0 eft - - Átcsoportosítás működési alapból 0 eft 0 eft 0 eft - - Különféle bevételek eft eft eft 115,77% 111,56% Fedezeti alap bevételei összesen eft eft eft 125,37% 115,21% Szolgáltatások kiadásai eft eft eft 102,24% 99,23% Tagoknak visszatérítet összeg eft eft eft 282,37% 132,68% Pénzügyi műveletek ráfordításai eft eft eft 1193,62% 134,81% Jogosulatlan kifizetések eft eft eft 1069,94% 2161,43% Tagdíjat nem fiz. tag egyéni számlájáról átcsop eft eft eft 113,13% 117,28% Fedezeti alap kiadásai eft eft eft 105,27% 100,67% Fedezeti alap tárgyévi eredménye eft eft eft - - Az előző évhez képest a Pénztári befizetések 15,66%-kal nőttek. Ennek oka részben a taglétszám emelkedése, részben az egészségpénztári munkáltatói befizetés, mint kafetéria elem vonzóbbá válása. A Pénzügyi műveletek bevétele jelentősen meghaladja a tervezettet, és az előző évinél is magasabb. Ezt elsősorban nem a befektetések magasabb hozamszázaléka, inkább a befektetett eszközök tömege indokolja, a vagyonkezelő folyamatos és nagy volumenű értékpapírmozgatása jelentős torzító tényezőt jelent. 15/25

16 A fedezeti alap alakulása (ezer forint) ) A MŰKÖDÉSI ALAP EREDMÉNYE A működési alap bevételeinek és kiadásainak előző évi és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj ,41% 94,31% Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,31% 115,95% Tagdíjbevételek összesen ,27% 113,36% Tagok egyéb befizetései ,07% 102,61% Támogatóktól befolyt összeg ,72% 88,61% Pénztári befizetések összesen ,20% 113,15% Eszközök értékesítéséből származó bevétel ,29% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ,00% - Egyéb bevétel ,30% 64,06% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,70% 325,59% Pénzügyi műveletek bevétele ,82% 9295,08% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,41% Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei ,34% 123,24% Működési alap bevételei ,53% 114,78% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ,59% 16/25

17 Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Anyagjellegű kiadások ,37% 130,97% Személyi jellegű kiadások ,85% 87,40% Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ,02% 428,09% Egyéb kiadások ,95% 148,71% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,50% 0,09% Felügyeleti díj ,75% 32,57% Beruházások, felújítások ,54% Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ,08% 111,89% ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása ,97% 141,25% Adózás előtti eredmény ,60% 8203,91% Adófizetési kötelezettség Működési alap tárgyévi adózott eredménye ,60% 8203,91% A működési alapon a pénztári befizetés bevétele 22,20%-kal lett magasabb, mint ahogy azt a tervben előirányozta a Pénztár. Ennek oka, hogy a taglétszám az előzetesen tervezettnél jobban emelkedett, ami jelentős tagdíj-emelkedést okozott. A tervezés pontossága azon is lemérhető, hogy megnehezítette a bevétel tervezését a sávos felosztás. A taglétszám változásának tervezése az óvatosság szem előtt tartásával történt, így jelentősen meghaladja az elért tényleges taglétszám az előzetes várakozásokat. A Pénztár a tárgyidőszakban nem csoportosított át a likviditási alapból a működési alapra. A működési alap kiadásai jelentősen, 32,08%-kal magasabbak lettek a tervezettnél, ami egyrészt a nagyobb taglétszámból adódó kapacitásigény-növekedésnek tudható be, másrészt az év első szakában beindított kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásait foglalja magába. A Pénztárnál az egyik legjelentősebb tételt az anyagjellegű kiadások jelentik, itt mintegy 22,37%-os emelkedés volt a tervezetthez képest. Ebbe a sorba tartoznak többek között a Pénztári nyilvántartásra kifizetett díjak, valamint a tagszervezési költségek, melyek, tekintettel a taglétszám tervhez képest alacsonyabb növekedési ütemére, kisebb összegűek lettek. 17/25

18 3.) A LIKVIDITÁSI ALAP EREDMÉNYE: A likviditási alap bevételeinek és kiadásainak nyitó és terv adatokkal való összehasonlításait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai (eft) Tárgyévi beszámoló záró adatai (eft) Terv adatok (eft) Eltérés (terv-tény) % Eltérés ( ) % Tagok által fizetett tagdíj ,37% 88,26% Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ,35% 122,81% Tagdíjbevételek összesen ,25% 118,02% Tagok egyéb befizetései ,38% 933,33% Támogatóktól befolyt összeg ,64% 19,83% Pénztári befizetések összesen ,27% 115,63% Eszközök értékesítéséből szárm. bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,08% Különféle bevételek ,62% Likviditási alap bevételei ,81% 115,50% Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai Likviditási alap tárgyévi eredménye ,81% 115,50% Alapok közötti átcsoportosítás ebben az évben kizárólag a tagdíjat nem fizetők miatt történt: Összeg (eft) Fedezeti alap: Működési alap: Likviditási alap: /25

19 IV. KIEGÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG A Pénztár a beszámolási időszakban kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytatott, ennek a legfontosabb része a kártyaközpont üzemeltetése, melynek keretében a kártyaforgalmi díj bevétele és kiadása jelenik meg. A évben bevételként a kártyaforgalomból a kiszámlázott forgalmi díj jelent meg, melynek összege eft., a szolgáltatáshoz kapcsolódóan felszámított adminisztrációs díj eft, a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele összesen tehát eft. A kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásaként eft. jelenik meg. A tevékenység eredménye így eft. veszteséget mutat, itt azonban figyelembe kell venni, hogy az eredmény értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a költségmegtakarítást, ami korábbi, kiváltott Card Consultingnak kifizetett tételekből adódott. Az eredményt ezen túlmenően torzítja az is, hogy mivel a jogszabályi előírások miatt a Pénztár pénzforgalmi szemléletben könyvel, csak azok a bevételek illetve költségek jelenhetnek meg, amelyek ténylegesen befolytak a Pénztár bankszámlájára. Ebből következően a következő évben felmerülő, és esetlegesen már az előző évben előzetesen felmerült és kifizetett költségek a évi beszámolóban nem jelennek meg. Mivel a tevékenység volumene nem haladja meg a jogszabályban előírt korlátot, a Pénztárnak sem áfa fizetési, sem nyereségadó fizetési és bevallási kötelezettsége nem keletkezett. V. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1.) A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA A Pénztár tagjainak száma december 31-én fő volt, amely az előző évihez képest több mint 8,36%- kos növekedést jelent. A tervhez képest a taglétszám 3,9%-kal elmaradt, ez leginkább a politikai környezet kiszámíthatatlanságával magyarázható. A záró taglétszámból 9 fő szüneteltető, amely a teljes taglétszám 0,013%-a. Taglétszám alakulása (fő) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV. 19/25

20 A tagság életkor szerinti megoszlása, és tárgyidőszaki változása Kor Nyitó (Fő) Belép (Fő) Kilép (Fő) Elhal (Fő) Átlépés (Fő) Egyéb (Fő) Záró (Fő) Összesen: /25

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. január 1. - 2014. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2007 PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 28. Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 8 1. Általános rész 9 1.1. A bemutatása

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben