JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR évi mérlegbeszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: január a bírósági bejegyzés száma: Pk. 248./2004/5. kelte: március PSZÁF tevékenységi engedélyre vonatkozó határozat száma: PSZÁF/541/2004., kelte: szeptember végelszámolás kezdő időpontja: január 01. A pénztár alapítói magánszemélyek. Az önsegélyező pénztár gazdálkodásának egyik fő jellemzője, hogy nem vagyonfelhalmozói, befektetői tevékenységet folytat, hanem a befolyt tagdíjakat rövid időn belül a szolgáltatások nyújtására kifizeti. Önkormányzati elven működik. A pénztári tagok, a pénztár tulajdonosai jogosultak a döntések meghozatalára. A döntéseket a tagok a pénztár közgyűlésén hozhatják meg, ahol minden tag azonos joggal rendelkezik. A közgyűlés a pénztár legfőbb szerve, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. Az igazgatóság tagjai Dr. Vass István Tápai János Dr. Vass Zoltán elnök Ellenőrző Bizottság tagjai Viski Árpád Krajcsó Irén Dr. Harka Ödön elnök A Pénztár képviseletére az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatósági tagok közül két tag együttes aláírásával jogosultak.

2 2 A pénztár alapításkor induló tőkét nem határozott meg. Számviteli politika A beszámoló-készítés fordulónapja minden gazdasági év utolsó napja, december 31-e. A Számviteli Törvénynek megfelelően, a 252/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben foglalt sajátosságok figyelembe vételével, a törvény alapelveinek betartásával a pénztár a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét mutatja be. A Számviteli Törvény és hivatkozott Korm. rendelet alapelveitől a vállalkozás könyvvezetése nem tér el, a Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében előírt mérleg és eredménykimutatást készíti, a PSZÁF által meghatározott táblázatos formátumban. A könyvvezetés módja: - pénzforgalmi kettős könyvvitel - az eredménykimutatás választott formája fentiek szerint. A számviteli törvény 23.. (4) bekezdése szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk be. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják a Pénztár tevékenységét, vagyis egy vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak, illetve elhagyják a vállalkozást. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése az eredeti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor a besorolást meg kell változtatni, a befektetett eszközöket át soroljuk a forgóeszközök közé vagy fordítva. Az értékpapírok beszerzésének célját az igazgatóság határozza meg és ennek alapján vesszük állományba a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. Módosításra (átcsoportosításra) is csak az igazgatóság döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően legkésőbb mérleg készítésekor. A szellemi termékek értékcsökkenését lineáris leírással 3 év alatt számoljuk el. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával negyedévente, a negyedév első napján meglévő eszköz állomány után számoljuk el. Az immateriális javak közül az Ft egyedi érték alatti vagyonértékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékét, valamint az Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartást vezetünk róla. Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését egységesen lineáris mód szerint számoljuk el. A tárgyi eszközök leírását nulla maradványértékkel tervezzük.

3 3 A lineáris kulcsok mértékét az adott eszköz hasznos élettartama alapján határozzuk meg. A készletek leltározásának fordulónapja december hónap utolsó napja. Értékvesztések elszámolása: Az értékvesztést jelentősnek és tartósnak tekintjük: - a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott, tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözetet - a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet - a vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor piaci értékkülönbözetet, ha könyv szerinti érték magasabb. A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értékének több mint 10%-a - a terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege Éves beszámoló közzététele: A pénztár közgyűlésének határozatait és az éves beszámolót, valamint egyéb hirdetményeket a Pénztár székhelyén e célra rendszeresített hirdetőtáblán 60 napra kifüggeszti. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet részére negyedéves és éves adatszolgáltatást teljesít. A Pénztár a honlapján az éves eredménykimutatást és mérleget közzéteszi. Könyvviteli zárlat: Negyedévente készítünk könyvviteli zárlatot, ennek alapján teljesítjük a PSZÁF felé adatszolgáltatási kötelezettségünket. Havonta is készítünk főkönyvi kivonatot is, amelynek elkészítési határideje tárgyhónapot követő hónap 20-a. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: adatok eft-ban 1. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a pénztár években beszerzett állományának nettó értékét mutatja, évben kisértékű tárgyi eszköz beszerzés volt.

4 4 2. Befektetett pénzügyi eszközzel a társaság nem rendelkezett a mérleg forduló napján. 3. Készletezés a pénztárnál nincs. 4. Követelés nyilvántartás szerint nincs. 5. A pénztár folyószámlán eft volt, valamint pénztári készpénz állomány 1 eft. 6 A saját tőke alakulása: 6.1.A pénztár induló tőkével nem rendelkezik. 6.2.Be nem fizetett alapítói támogatás nyilvántartásban nem szerepel Tőkeváltozások Működési alap tőkeváltozása: 595 eft, mely a működési alap terhére vásárolt tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értékével egyező. 6.4.Tartalékok Fedezeti alap tartaléka az egyéni számlákon lévő záróegyenlegek összegével egyező Működési alap tartaléka 257 eft, mely a tárgyévi kötelezettségek teljesítését követően megmaradó összeg Likviditási alap záróegyenlege 47 eft. 7 Kötelezettségek: 8.1. Rövid lejáratú kötelezettség a mérlegben 1 eft szerepel. 9. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások között a függő pénzügyi elszámolás szerepel, melynek pénzügyi rendezése 2007 évre húzódott át.. A mérleg a törvényben és kormányrendeletben előírt formátumban és részletezettségben készült el. A mérlegben bemutatott eszközök és források kizárólag záróértéket tartalmaznak. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 1. Tagok által fizetett tagdíj: Tagdíjbevételek összege e Ft volt. 2. Fedezeti alap alakulása:

5 5 Tagdíj befizetésekből származó bevétel összesen: eft volt, támogatóktól befolyt összeg eft, szolgáltatási jogcímeken kifizetett összeg eft volt, záróállománya dec.31.-én 31901e Ft volt. 3. Működési alap 3.1. Tagdíjbevételek összege (egyéni és munkáltatói hozzájárulás címén) e Ft Átcsoportosításból képződött alap 978 eft 3.3. Működési kiadások részletezése: Anyagjellegű kiadások Ebből: eft - Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás Tagszervezés Egyéb igénybe vett szolgáltatás Bérleti díj 703 Személyi jellegű kiadások Ebből:foglalkoztatottak bére 0 tiszteletdíj 0 bérjárulékok Saját gépkocsi használat Reprezentáció 37 Összesen: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Felügyeleti díj Egyéb kiadások eft 26 eft 987 eft 1265 eft eft. 4. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytatott a pénztár. 5. Likviditási alap tagdíjbevétele 196 eft volt, átcsoportosítás vagy egyéb alapot érintő kiadások teljesítése után maradó egyenleg: 47 eft. 6. Alapok együttes eredménykimutatása: Alapok bevételei összesen: Alapok kiadásai : Alapok tárgyévi eredménye: eft eft eft Társasági adó elszámolása:

6 6 Adóalapot növelő és csökkentő tételek nem szerepelnek... Társasági adó alapja: 0 Adófizetési kötelezettség 0 Mérleg szerinti eredmény 0 Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése: A pénztár vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése során megállapítható, hogy a bevételek jelentős csökkenése, valamint a jogszabályi háttér változása miatt a pénztár működésének fenntartásához a gazdasági feltételek megváltoztak, ezért a végelszámolásra vonatkozó döntést megalapozta. A Pénztárnak lejárt kötelezettsége nem volt. Létszám és jövedelem alakulása: A Pénztár tisztségviselőinek nem fizetett tiszteletdíjat A pénztár évben alkalmazottat nem foglalkoztatott. Szeged, február 29. Dr. Vass István Igazgatóság elnöke

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156

Kiegészítő Melléklet. Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Adószám: 20977232-2-41 Közösségi adószám: HU 20977232 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-919156 Kiegészítő Melléklet Városi Színház Nonprofit Kft Fordulónap: 2014.december

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben