Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz"

Átírás

1 Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, március 8. Képviseletre jogosult

2 I. Általános rész A KÖZHASZNÚ SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI: név: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetkezet (továbbiakban KSZGYSZ) székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A bejegyző határozat száma: 6.Pk.69695/3 nyilvántartási szám: 4792 adószám: képviselő neve: Dr. Farkas Hilda A SZÖVETSÉG TAGJAI 1. A tag jogállása szerint lehet: rendes, társult, vagy pártoló tag. 2. A tagok belépése a szövetségbe önkéntesen történik. 3. A szövetség rendes tagja lehet: 4. Társult tag lehet: 5. Pártoló tag lehet: bármely, a környezetvédelmi szolgáltatás területén működő jogi személyiségű, vagy anélküli gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, intézet, intézmény, magánszemély, aki/amely tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, tagdíj fizetését vállalja, szakmai, vagy egyéb formában támogatja a célkitűzések megvalósítását. minden önálló jogi személyiségű szervezet, non-profit szervezet, költségvetési szerv, vagy annak területi képviselete, valamint természetes személy. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg. A társult tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak. minden önálló jogi személyiségű, gazdasági szervezet - külföldi, vagy belföldi - vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar természetes személy, vagy jogi személy, aki a szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. Jogait és kötelezettségeit a szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak. 2

3 A SZÖVETSÉG CÉLJA -a szövetség a magyarországi környezet-állapot javítását, a környezeti kultúra fejlesztését, a környezetvédelmi tudatformálást a saját eszközeivel végzi és szolgálja. -szervezi és összefogja a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezeteket-érdekeiket szakmai szempontból egyezteti és képviseli-kezdeményezi a szabad vállalkozást-kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését-kezdeményezi és szolgálja a környezetvédelemmel kapcsolatos információk szabad áramlását-tevékenységével a környezetvédelmi szemlélet fejlődését szolgálja-a környezetvédelmi ismeretek terjesztését kiadványokkal, konferenciák szervezésével, oktatásal szolgálja-elősegíti az euroatlanti integráció folyamatát A Társaság számára törvényi előírás alapján a könyvvizsgálat kötelező, megbízott könyvvizsgálója VAGYON Bt., könyvvizsgálói engedély száma: MKVK Budapest, Árpád u. 26. Fekete Istvánné, könyvvizsgálói engedély száma: MKVK Budapest, Árpád u. 26. A tárgyévi üzleti évre a könyvvizsgáló ezen kívül egyéb feladatot nem végzett a Társaságnál. 1. A számviteli politika fő vonásai 1.1. Általános elvek - A mérlegzárás időpontja a tárgyévet követő február 28. napja. - A költségelszámolás az 5-ös költség nemek számlaosztály számláin történik. - A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, és közhasznúsági jelentést készít. - A mérleget a évi C. törvény 1. sz. mellékletének A változata szerint, az eredmény-kimutatást a 2. sz. melléklet összköltség eljárás A változata szerint állítja össze Főbb értékelési eljárások Jelentős összegű hibának tekintjük, ha a különböző ellenőrzések során a hiba feltárásának évében a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki. Lényeges mértékű hibának tekintjük, ha a jelentő összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja. Rendkívüli bevételként, illetve ráfordításként számoljuk el a számviteli törvény szerinti tételeket. Jelentős eredményhatásuk küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20 %-ában határozzuk meg. 3

4 A behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a költség már nem áll arányban a várhatóan megszerezhető összeggel Eszközök, források értékelése A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközök közül a tárgyi eszközöket bekerülési értéken, a szellemi termékeket piaci értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. A vevő és a szállító állományt a számlázott, bruttó (Áfá-val növelt) értéken tartjuk nyilván. A források könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben Amortizációs politika Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a nyilvántartási értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal a TAO törvény által előírt mértékben. A Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A Társaság terven felüli értékcsökkenést nem számolt el Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vagyoni értékű jog, a szellemi termék, a tárgyi eszközök, befektetések piaci értéke jelntősen meghaladja az adott eszköz nyilvántartási értékét, a különbözetet az eszközök között Értékhelyesbítés- ként, a saját tőkén belül Értékelési tartalék -ként mutatjuk ki Értékvesztés A követeléseknél a vevő, az adós egyedi minősítése alapján a tárgyévi mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolunk el. (180 napon túliakra a követelés könyvszerinti értékének 50 %-ára, nap közöttiekre a követelés könyvszerinti értékének 25 %-ára.) 90 napon belüli követelésre nem képezünk céltartalékot Céltartalék képzés A Társaság 2012-ben céltartalékot nem képzett 4

5 2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 2.1. A vagyoni helyzet alakulása A változás összetevői: Befektetett eszközök: - Immateriális javak értéke e Ft. - Tárgyi eszközök értéke e Ft. Összesen: e F. Forgóeszközök: - Készletek értéke nincsen. - Követelések értéke e Ft - Pénzkészlet e Ft Összesen: e Ft Aktív időbeli elhatárolás értéke 2012-ben e Ft. Források alakulása: - Saját tőke e Ft - Hosszú lejáratú kötelezettség nincsen. - Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft Összesen: e Ft Passzív időbeli elhatárolás összege 0 e Ft. A változások százalékos arányát, ill. a pénzügyi mutatókat a következő táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Változás %-a e Ft e Ft A. Befektetett eszközök ,5 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ,4 5

6 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök ,9 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök ,7 C. Aktív időbeli elhatárolások ,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) ,2 D. Saját tőke ,3 I. Induló tőke 0 II. Tőkeváltozás ,1 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből, közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási ,9 tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ,2 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,2 G. Passzív időbeli elhatárolások 72 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) ,2 II. A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 6

7 1. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1.1. A mérleg összehasonlítása Mérleg A változat Az előző e Ft. e Ft. év %-ában A. Befektetett eszközök ,5 B. Forgóeszközök ,9 I. Készletek II. Követelések III. Pénzeszközök ,7 C. Aktív időbeli elhatárolások ,8 Eszközök összesen ,2 D. Saját tőke ,3 II. Tőkeváltozás ,1 V. Közhasznú eredm VI. Vállalkozási eredm E. Céltartalék F. Kötelezettségek ,2 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ,2 A tárgyévi mérlegadatok teljes egészében összehasonlíthatók az előző év adataival. A saját tőke változás enyhe pozitív változást mutat, de eredmény szempontjából számottevően nagy a változás az előző évi veszteséghez képest. 2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. Az értékelési elveket nem változtattuk meg Árbevétel alakulása: Előző év közhasznú bevétel összege Tárgyévi közhasznú bevétel összege e Ft e Ft Előző évi vállalkozási tevékenység bevétele Tárgyévi vállalkozási tevékenység bevétele 310 e Ft 290 e Ft 2.2. Rendkívüli bevételek, ráfordítások: Rendkívüli bevételt és ráfordítást nem számoltunk el. 7

8 2.3. Ráfordítások a tárgyévben Közhasznú tevékenység ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások e Ft e Ft e Ft e Ft 430 e Ft 3. Az adózás előtti eredmény és a társasági adóalap közötti különbözet A társaság kizárólagos közhasznú tevékenysége miatt nem kötelezett sem társasági adó, sem iparűzési adó megfizetésére. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálói záradékkal rendelkezik. A társaság május 31-ig közzéteszi honlapján közhasznúsági beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 4. Könyvviteli szolgáltatás A Társaság könyvviteli szolgáltatását a SHEPHERD BUSINESS BROKERS Kft. látja el, címe: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 32. Budapest, március 8. 8

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben