WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ 1

2 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár Rövidített neve: WELLNESS Egészségpénztár b) Alapítója: Az Accor Services Magyarország Kft, mint munkáltató kezdeményezésére a társasággal munkaviszonyban álló 19 természetes személy. c) Székhelye: 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1. d) Az alapítás idõpontja: augusztus 22. e) Típusa: Az évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.) hatálya alá tartozó egészségpénztár. f) Tevékenységi köre, szolgáltatásai: OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújtja, a jogszabályban elõírt feltételek teljesülése esetén: 1. egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedéllyel, felelõsségbiztosítással rendelkezõ, az egészségpénztárral szerzõdésben álló egészségpénztári szolgáltató által biztosított, a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatás kiegészítése, vagy helyettesítése. 2. helyi önkormányzat által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató által nyújtott otthoni gondozás. 3. természetgyógyászati szolgáltatások 4. gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, 5. gyógyfürdõ, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdõkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang egészségügyi szolgáltatásai; 6. rekreációs üdülés és gyógyüdülés és egészségügyi üdülés; 2

3 7. közfürdõk fürdõgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele; 8. kúraprogramok: 9. egészségügyi állapotfelmérés; 10.a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott szûrõvizsgálatok 11.sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, így pálya-, uszoda-, terembérlet, sportfoglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet; 12.aktív testmozgást segítõ sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védõ kiegészítõ eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédõ) vásárlásának illetve bérlésének támogatása. Az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezõ feladatának ellátása körében a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatását nyújtja. g) Jogszabályi háttér: A pénztár tevékenységét, gazdálkodását az alábbi jogszabályok szabályozzák: Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. Törvény (Öpt.), 268/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, 252/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, 263/2003. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet, 126/2004. (IV. 29.) sz. Kormányrendelet, 329/2004. (XII. 11.) sz. Kormányrendelet. 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FÕBB VONÁSAI A pénztár számviteli politikájában rögzíti a Számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges elõírásokat, a követendõ módszereket, eljárásokat, amelyek a pénztár adottságának leginkább megfelelõ számviteli rendszer kialakítását eredményezik. A számviteli politika célja, hogy a pénztár olyan számviteli rendszert alkalmazzon, amely alapján olyan idõszaki és éves beszámoló készíthetõ, amely a pénztár mûködésérõl, gazdálkodásáról megbízható, valós információt nyújt. A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a pénztár fõkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszere, a bizonylati fegyelemre vonatkozó elõírások a Számviteli törvény és a pénztár könyvvezetési sajátosságaira vonatkozó kormányrendelet elõírásai alapján a számviteli alapelveknek megfelelõen került kialakításra. A Számviteli törvény alapelvei közül az idõbeli elhatárolás elvét a pénztár nem alkalmazhatja, figyelemmel a pénzforgalmi szemléletû beszámolóra, ami a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tartalmazza. A teljesség elvénél figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt nem alkalmazható a törvény azon elõírása, mely szerint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, a beszámolót befolyásoló események hatásai a mérlegben szerepeljenek. a) A könyvvezetés módja A WELLNESS Egészségpénztár könyvvezetési kötelezettségének a évi C törvény és a 252/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet által elõírt szabályok szerint tesz eleget. Az egészségpénztár vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekrõl a kettõs könyvvitel rendszerében pénzforgalmi szemléletû nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végével zár le. b) A beszámolókészítés rendje 3

4 Az évközi és éves beszámolók formáját, szerkezetét a 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A pénztár beszámolási kötelezettsége rendszeres és eseti adatszolgáltatásra terjed ki. Rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámoló, és a negyedéves jelentés. Eseti beszámolókészítési kötelezettség áll fenn a rendelet által meghatározott egyedi esetekben. c) Amortizációs politika A pénztár értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt követõ negyedév elsõ napjától kezdõdõen számol el az immateriális javak és tárgyi eszközök után. A leírás alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenést a Kormányrendelet 27. (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcsok szerint számolja el a pénztár. A kis értékû 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési értékét a pénztár egy összegben, folyó kiadásként számolja el. d) Az egyes eszközök- és forráscsoportok értékelési eljárásai Az eszközök és források értékelését a számviteli politika keretében készített Eszköz-forrás értékelési szabályzat alapján végzi a pénztár. A befektetett eszközök és a tárgyi eszközök a mérlegben tényleges bekerülési értéken szerepelnek. A pénztár a mérlegben a kötelezettségeket a jogszabályi elõírások szerinti értéken szerepelteti, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutathat ki. II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKE- LÉSE A pénztár október 14-tõl kezdte meg a rendszeres szolgáltatások szervezését és finanszírozását. Mérleg szerinti sorrendben haladva a december 31-i mérlegtételek az alábbiak szerint alakulnak: ESZKÖZÖK A WELLNESS Egészségpénztár mérleg fõösszege ezer Ft. A/ Befektetett eszközök A befektetett eszközök mérleg szerinti összege nulla Ft. A pénztár nem rendelkezik befektetett eszközzel. 4

5 B/ Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke e Ft. Jelenleg a pénztár valamennyi eszköze forgóeszköz. Befektetések bemutatása alaponként: Alap megnev. Nyitó Lekötés Záró Fedezeti alap Mûködési alap Likviditási alap Összesen A pénztár évben a az alapok egyenlegeit bankszámlán tartotta, melynek realizált hozamát a pénztár Hozamfelosztási szabályzata szerint tagjai között felosztotta. Az alapokban elhelyezett egyenlegek a tárgyévben elért összes hozam, kamat e Ft. Ebbõl a fedezeti alap befektetéseinek hozama e Ft, ami megegyezik az egyéni számlákra felosztott hozam összegével. Mûködési alap hozama 915 eft. Követelésként a pénztár 103 eft-ot tart nyilván. A pénzeszközök értéke e Ft, mely a mérleg forduló napon a bankszámlán található, mint szabad pénzeszköz. A WELLNESS Egészségpénztárnak házi pénztára a beszámoló idõszakában nem volt. FORRÁSOK D/ Saját tõke A saját tõke értéke megegyezik a tõkeváltozás összegével, tekintettel arra, hogy a Pénztár induló tõke nélkül alakult. E/ Tartalékok Az alapok tartalékának mérleg szerinti összege e Ft A tartalékok nyitó állománya eft. Az alapok tárgyévi eredménye eft. Az alapok tartalékainak képzését alaponként mutatjuk be részletezve a tárgyévi eredményt, az alapok növelõ és csökkentõ jogcímeit 5

6 FEDEZETI ALAP adatok ezer Ft-ban Fedezeti alap évi nyitó értéke Növelõ tételek Egyéni tagdíjakból származó bevétel Munkáltató által fizetett hozzájárulás Támogatótól befolyó összeg Adóhatóság által átutalt összeg Belépõ tagok áthozott egyéni fedezete 520 Befektetések hozama Növelõ tételek összesen Csökkentõ tételek Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérített összeg Jogosulatlan kifizetés Csökkentõ tételek összesen Fedezeti alap tárgyévi eredménye Fedezeti alap tartaléka MÛKÖDÉSI ALAP adatok ezer Ft-ban Mûködési alap évi nyitó értéke Növelõ tételek Egyéni tagdíjakból származó bevétel 588 Munkáltató által fizetett hozzájárulás Támogatótól befolyó összeg 0 Tagok egyéb befizetései 0 Befektetések hozama 915 Eszközök értékesítésébõl származó bevétel 0 Egyéb bevételek 0 Kiegészítõ tevékenység 0 Átcsoportosítás likviditási alapból 0 Növelõ tételek összesen Csökkentõ tételek Anyag jellegû kiadások Személyi jellegû kiadások Kisértékû tárgyi eszköz beszerzés 0 Egyéb kiadások 33 Pénzügyi mûveletek ráfordítása 0 Felügyeleti díj Tõkekiadások 0 Csökkentõ tételek összesen Mûködési alap tárgyévi eredménye Mûködési alap tartaléka

7 LIKVIDITÁSI ALAP adatok ezer Ft-ban Likviditási alap évi nyitó értéke Növelõ tételek Egyéni tagdíjakból származó bevétel 12 Munkáltató által fizetett hozzájárulás 610 Támogatótól befolyó összeg 0 Tagok egyéb befizetései 0 Egyéb bevételek 0 Befektetések hozama 0 Növelõ tételek összesen 622 Csökkentõ tételek 0 Átcsoportosítás mûködési alapba 0 Csökkentõ tételek összesen 0 Likviditási alap tárgyévi eredménye 622 Likviditási alap tartaléka Az alapok tartalékának alakulása adatok ezer Ft-ban 2007 évi Tárgyévi Tárgyévi Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Eredmény Záró Megoszlás % Fedezeti alap ,04 Mûködési alap ,58 Likviditási alap ,38 Összesen ,0 A PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA: A pénztári alapok alakulását a 252/2000.(XII.24) korm. r. mellékletét képezõ táblákon mutatjuk be. Az alapok záró állománya a fent részletezett tõkeváltozás és a tartalékok állományának összevonása után az alábbi. Alapok záró állománya december 31-én: Fedezeti alap: Mûködési alap: Likviditási alap: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft 7

8 Kiegészítõ tevékenység: A pénztár a beszámolási idõszakban kiegészítõ tevékenységet nem folytatott. Az alapok eredményének összehasonlítása az éves tervhez viszonyítva: Bevételek alakulása Sorszám Megnevezés adatok e Ft-ban évi Terv Tény 1. Egyéni tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Kamatbevétel Támogatóktól befolyt összeg Tagok egyéb befizetései Adóhatóság átutalása Kiegészítõ vállalkozás 0 8. Összes bevétel alap átcsoportosítás nélkül Alapok közötti átcsoportosítás Bevételek összesen A tervezetthez képest a pénztár 1,3 %-os bevétel növekedést ért el. Kiadások alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés évi Terv Tény 1. Pénztári szolgáltatások kiadásai Személyi jellegû kiadások Anyag jellegû kiadások Pénzügyi mûveletek ráfordítása 5. Felügyeleti díj Kisértékû tárgyi eszk.besz. 7. Egyéb kiadások Folyó kiadások összesen Ebbõl kiegészítõ vállalkozás 10. Tõkekiadások 11. Tagoknak visszatérítés (kilépéskori kifizetés) Alapok közötti átcsoportosítás 13. Kiadások összesen A tervezetthez képest a pénztár kiadásai 0,32 %-al nõttek. A) FEDEZETI ALAP 8

9 adatok ezer Ft-ban I. Egyéni számlák 01. Induló tõke nyitó állománya Induló tõke tárgyévi változása Induló tõke záró állománya Tõkeváltozások nyitó állománya Tõkeváltozások tárgyévi változása Tõkeváltozások záró állománya Befektetett tartalékok nyitó állománya Befektetett tartalékok tárgyévi változása Befektetett tartalékok záró állománya Likvid tartalékok nyitó állománya Likvid tartalékok tárgyévi változása Likvid tartalékok záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya ( ) Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) Egyéni számlák záró állománya ( ) II. Szolgáltatási számlák 16. Induló tõke nyitó állománya Induló tõke tárgyévi változása Induló tõke záró állománya Tõkeváltozások nyitó állománya Tõkeváltozások tárgyévi változása Tõkeváltozások záró állománya Befektetett tartalékok nyitó állománya Befektetett tartalékok tárgyévi változása Befektetett tartalékok záró állománya Likvid tartalékok nyitó állománya Likvid tartalékok tárgyévi változása Likvid tartalékok záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) 0 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)

10 B) MÛKÖDÉSI ALAP adatok ezer Ft-ban 01. Induló tõke nyitó állománya Induló tõke tárgyévi változása Induló tõke záró állománya Tõkeváltozások nyitó állománya Tõkeváltozások tárgyévi változása Tõkeváltozások záró állománya Befektetett tartalékok nyitó állománya Befektetett tartalékok tárgyévi változása Befektetett tartalékok záró állománya Likvid tartalékok nyitó állománya Likvid tartalékok tárgyévi változása Likvid tartalékok záró állománya Mûködési alap nyitó állománya ( ) 8024 Mûködési alap tárgyévi változása ( ) Mûködési alap záró állománya ( ) C) LIKVIDÍTÁSI ALAP adatok ezer Ft-ban 01. Induló tõke nyitó állománya Induló tõke tárgyévi változása Induló tõke záró állománya Tõkeváltozások nyitó állománya Tõkeváltozások tárgyévi változása Tõkeváltozások záró állománya Befektetett tartalékok nyitó állománya Befektetett tartalékok tárgyévi változása Befektetett tartalékok záró állománya Likvid tartalékok nyitó állománya Likvid tartalékok tárgyévi változása Likvid tartalékok záró állománya 1787 Likvidítási alap nyitó állománya ( ) 1165 Likvidítási alap tárgyévi változása ( ) 622 Likvidítási alap záró állománya ( )

11 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT MEGHATÁROZÓ KÖRÜLMÉNYEK IS- MERTETÉSE A pénztárunk speciális egészségpénztár. Az országban egyedülálló módon tagjainknak a befizetett tagdíjakból utalványt gyártatunk, és a szolgáltatásokat a tagok a wellness utalvánnyal fizetik ki. 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Év összesen Nyitó taglétszám Belépõk száma Kilépõk száma Záró taglétszám A pénztár aktív tagjainak száma december 31-én fõ volt, ez 130 %-os növekedés a évi létszámhoz képest. A Pénztár a beszámolási idõszak végén 716 munkáltatóval állt szerzõdéses viszonyban. 3. A PÉNZTÁR TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓI LÉT- SZÁMÁNAK ÉS BÉRKÖLTSÉGÉNEK BEMUTATÁSA adatok ezer Ft-ban Megnevezés Létszám Bérköltség (fõ) Teljes munkaidõben foglalkoztatott Mellékfoglalkozásként foglalkoztatott Megbízási díj Összesen: A pénztárnak 2006-ben átlagban 13 fõállású és 1 fõ mellékfoglalkozású alkalmazottja volt. Az Igazgatótanács létszáma 3 fõ, az Ellenõrzõ Bizottság tagjainak száma szintén 3 fõ. Az Igazgatótanács és az Ellenõrzõ Bizottság díjazás nélkül látja el feladatát. 11

12 3. A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK Az egészségpénztár ig érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés szolgáltatási kiadás (eft) EG001 egészségügyi szolgáltatások EG002 otthoni gondozás EG003 természetgyógyászati szolgáltatások szolgáltatás esetszáma (db) a b EG004 gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések EG005 gyógyfürdõ, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdõkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvízivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele EG EG EG EG EG EG EG012 rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés közfürdõk fürdõgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) aktív testmozgást segítõ sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása vakvezetõ kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

13 013 73EG EG014 e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekrõl való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítõ kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelõzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása EG0141 gyógyszer árának támogatása EG EG0151 gyógyászati segédeszköz árának támogatása pénztártag betegség miatt keresõképtelensége esetén a kiesõ jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása EG EG EG0162 pénztártag betegség miatt keresõképtelensége esetén a kiesõ jövedelmének rendszeres (járadékjellegû), teljes vagy részbeni pótlása a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegû) segélyezése 13

14 Az egészségpénztár tõl érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód EH EH EH1101 Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítõ egészségbiztosítási szolgáltatások ebbõl: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások kiegészítése EH1102 otthoni gondozás támogatása a b c EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH11092 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása közfürdõ által nyújtott gyógykezelés vak személyekkel kapcsolatos ellátások ebbõl: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezetõ kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása szenvedélybetegségekrõl való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezõ feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebbõl: gyógyszer vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása

15 15

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2006. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idõ : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12.

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Aktuális jogi ügyek az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Témák 1. Új Ptk. 2. Egészségpénztári szolgáltatások 3. Önsegélyező pénztárak

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 2 2 5 (év

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : -tól (év / hónap / nap) -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 2 2 1 (év

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MÁJUS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MÁJUS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2005. MÁJUS I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. ALAPÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK A Pénztár megalakulásának időpontja 2002. január 23. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007. év 1 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár működési formáját tekintve területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.01.01. - 2007.12.31. Tartalomjegyzék Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2007. évi kiegészítő melléklete 1. A számviteli politika

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. Budapest, 2008. május 05. Oldal:1/13 A pénztár alapadatai és vezetése: A Pénztár alakulásának időpontja: 2003. május 30. Egészségpénztár

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Az egészségpénztárak szolgáltatásainak változásai, kártyaelszámolások és zárolás Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Áttekintés Egészségpénztári szolgáltatások rendje Kártyás elszámolás

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Egészségpénztár területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár, amely döntően a közforgalmú vasúti közlekedést

Részletesebben

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év Adószám: 18248436-1-43 Fıvárosi Bíróság: 11Pk. 60387/2003/4 Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Azonosító kód: E 392 Határozatszám: PSZÁF/IV/544/2004 LONG LIFE Hosszú Élet Kiegészítı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

TEMPO Egészségpénztár 2008. Kiegészítő melléklet A T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T Ő E G É S Z S É G P É N Z T Á R 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO Egészségpénztár

Részletesebben

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 21. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 211.4.2 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/29 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Budapest, 2013. május 21. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Patika Egészségpénztár 2013. éves jelentés 2014.05.05 Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 587 240 0 587 240 677 832 0 677 832 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010.01.01. 2010.12.31. Tartalomjegyzék Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2010. évi kiegészítő melléklete 1. A számviteli politika

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Egészségpénztár 73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Tárgyévi felülvizsgált

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2013. éves jelentés Készítette: Vargha László Sorszám PSZÁF kód 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 53 940 0 53 940 86 418 0 86 418 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 28.1.1. - 28.12.31. Tartalomjegyzék Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 28. évi kiegészítő melléklete 1. A számviteli politika meghatározó

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró Megállapítot t eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Sorszám PSZÁF kód c d e f g h 001 73SA01 Tagok által

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához

Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához 1. sz. függelék Kiegészítő melléklet az Allianz Hungária Egészségpénztár évi mérleg és eredmény kimutatásához Az Allianz Hungária Egészségpénztárt 34 fő természetes személy alapította 2004. november 15-én.

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006. MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25 2. év A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 22.5.3 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke /25 I. BEVEZETŐ RÉSZ.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P 1068 1141 Budapest, XIV. Cinkotai út 97/a. Tel: 222-8957 Fax: 222-8959

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. év BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár. Tagja lehet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉV. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke. Készült: Győr, március 31

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉV. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke. Készült: Győr, március 31 ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011. ÉV. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke Készült: Győr, 2012. március 31 I. Bevezető rész 1. A Pénztár bemutatása A Kardirex Egészségpénztár 2004. június 06-án

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Tradíció Egészségpénztár 2015. éves jelentés Készítette: Vargha László 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 39 0 39 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 124 0 124 122 0 122 003 73EA03 Tagdíjk

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Új Pillér Egészségpénztár 2015. éves jelentés Készítette: Vargha László 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 138 715 0 138 715 169 790 0 169 790 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 606 051 0 606

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2005. ÉVRÕL Készült : Budapest, 2006. április 25. Dr. Jáhn Gábor Igazgatótanács Elnöke I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Alapadatok: A pénztár

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 Az Egészségpénztár bemutatása...

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben