Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés november 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2009. november 19-i ülésére"

Átírás

1 Szám:02/267-6/2009 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés november 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előterjesztő: az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Stolár Mihály tanácsnok, a bizottság elnöke Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezetek, személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Monostory Zsuzsanna közoktatási referens a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 10/2008. (II. 21.) MÖK határozatával elfogadta, majd 18/2009 (II. 19.) MÖK határozatával kiegészítette a fenntartásában működő közoktatási intézményekre vonatkozó Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet. A Veszprém Megyei Önkormányzat a helyzetelemzésre épített intézkedési terv elkészítésével, elfogadásával, az abban foglalt feladatok fokozatos, ütemezett megvalósításával a fenntartó anyagi forrásaira, lehetőségeire figyelemmel - törekszik arra, hogy az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvei alapján működjenek az általa fenntartott közoktatási intézmények is. A Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kiemelt célja a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elve teljes körű érvényesülésének biztosítása. A terv érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani - minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának helyzetére. Kiemelten kell kezelni a megyei fenntartású intézményekben a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség érvényesülését, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatását. A helyzetelemzésre épülő intézkedési terv a konkrét célok és intézkedések megfogalmazásával hozzájárulhat a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények tekintetében az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség törvényi követelmények szerinti megvalósulásához. Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjait, megállapításait és az esélyegyenlőségi kockázatok kezelésére javasolt beavatkozásokat rögzítő célkitűzések mellett az intézkedési terv konkrét akciótervet fogalmaz meg egy-, három-, és hatéves távlatokat érintő intézkedések felsorolásával. A konkrét célok elérése érdekében az elmúlt egy év során tett intézkedésekről a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői beszámolót készítettek az intézkedések intézményi végrehajtásáról a rövidtávú eredményességet mérő indikátorok felhasználásával. Az intézményvezetők az intézményi beszámolóban kitértek az integrált oktatással, a feltételek azonos színvonalú biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal, a sajátos nevelési igényű tanulókkal, a szakoktatással, a lemorzsolódással és az egyéb intézkedésekkel kapcsolatosan megvalósult, illetve folyamatban lévő intézményi tevékenységekre, a feltárt hiányosságokra és nehézségekre, további javaslatokra. Az alábbiakban ezeket részletezzük az akciótervben rögzített feladatok sorrendjében. 1. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltétel megteremtése 1.1. Cél: A helyi önkormányzatok kötelezettsége, hogy kötelező feladatukat társulásban való részvétellel, másik önkormányzattal vagy nem önkormányzati 2

3 2. 3. intézményfenntartóval kötött megállapodással, intézménylétesítéssel vagy bővítéssel tudják teljesíteni 1.2. Az intézkedés leírása: Együttműködési szerződések kialakítása, társulási együttműködés lehetőségének kihasználása 1.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Tárgyalások megkezdése, jegyzőkönyvek. Minden érintett család meglátogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő SNI gyermekek óvodáztatását ellátó ézmények a szülőkkel való kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordítanak, a családlátogatások rendszeresek. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A helyi önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hároméves koruktól történő óvodai nevelését 2.1. Cél: Minden HH és HHH gyermek 3 éves kortól óvodába jár 2.2. Az intézkedés leírása: A védőnők segítségével minden településen el kell készíteni, és frissíteni kell az óvodáskorú gyerekek létszámára vonatkozó nyilvántartást 2.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: nyilvántartott HH és HHH gyermekek száma nő az óvodában 2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő óvodáztatást ellátó intézmények a települési önkormányzatok fenntartásában működnek, és feladatátvállalás nem történt e tekintetben 3 A beíratott és Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Biztosítani kell az ellátások szakmai és törvényi minimumát 3.1. Cél: Az integrált oktatás személyi feltételének megteremtése, a meglévő, a jelenlegi személyi feltétel továbbfejlesztése 3.2. Az intézkedés leírása Biztosítani kell, hogy az integrált oktatásban résztvevő SNI tanulók megfelelően felkészült szakemberek irányításával tanuljanak. Szaktanárok továbbképzésének támogatása. Továbbképzési terv 3.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon Intézményi beszámoló, személyi feltétel továbbképzéssel történő megoldása. Pedagógusok beiskolázása 3.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények mindegyike rendelkezik Továbbképzési tervvel, melynek összeállítása során azokban az intézményekben, ahol jelentős a SNI tanulók száma, kiemelt figyelmet szentelnek a SNI tanulók mentorálását végző pedagógusok szakirányú képzésekre való beiskolázására. Az intézmények közül a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kozmutza Flóra Óvoda,

4 zmények a Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola jellegéből adódóan szegregál, illetve inkluzív iskolaként funkcionál. Az integráltan nevelt tanulók oktatását jelentősen segíti, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működő intézmények utazó gyógypedagógusokat küldenek az oktatási-nevelési intézményekbe, valamint a nevelési tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele. A többi intézményben az integrált oktatás megoldott, a középfokú intézmények alapító okirata tartalmazza az integrált nevelés lehetőségét. A munkát jól képzett pedagógusok mellett iskolapszichológusok és fejlesztőpedagógusok is segítik. A korábbi tanévekben a fenntartó által biztosított hatékonyan működő iskolapszichológusi tevékenység a 128/2009. (IX. 17.) MÖK határozat értelmében részben átcsoportosításra került a TÁMOP pályázatban nem érintett intézményekbe. A jelenlegi személyi feltétel továbbfejlesztésének kritériuma egyelőre nem teljesül. A Veszprém Megyei Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként öt intézménye (a Batsányi János Gimnázium és Kollégium; a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium;a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) részére támogatást nyert a Szélrózsa TÁMOP projekttel. A projekt alapvető célja a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, az iskolában a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása, továbbá az esélyegyenlőség elvének érvényesülése. 4. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az integrált nevelés erősítése 4.1. Cél: Meg kell teremteni az integrált nevelés-oktatás személyi, tárgyi feltételeit 4.2. Az intézkedés leírása: A megyei szakértői bizottság javaslatára a kijelölt gyermekeket, tanulókat a nyilvántartott HH és a HHH gyermekeket és tanulókat a jogszabályban meghatározott módon integrált nevelésben kell részesíteni. Nevelésük, oktatásuk korszerű szemléletet, megfelelő személyi, tárgyi feltételt követel 4.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Szakértői javaslatok, jegyzői határozatok ismeretében az integrált oktatás megvalósul 4.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é jogszabályi előírásokkal rendelkező tanulók integrált nevelése megoldott. Az egyébként szegregáló Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális 4

5 Szakiskola is folytat integrált nevelést bizonyos évfolyamokban. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium a hátrányos helyzettel élő tanulók megsegítése érdekében csatlakozott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz. Az AJTP olyan szaktanári technikákat, fejlesztő, gazdagító programokat dolgozott ki, melyek segítségével a hátrányos helyzetű tanulók szociális és egyéb hátrányukat csökkenteni képesek. Ehhez olyan tanári továbbképzéseket szervezett, melyek a tanulás tanítására, az önismeret fejlesztésére ad jogosítványokat a szakos tanároknak. Az említett továbbképzést az intézmény tanárainak 30%-a elvégezte, ezért az AJTP-ben alkalmazott módszereket jól hasznosítják a programba nem tartozó tanulók esetében is. A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatása program keretében december 31-ig megvalósul az IPR menedzsment működtetése, az IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, a módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése, akkreditált továbbképzések, hospitációs napok megrendezése. 5. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A különböző telephelyen működő intézmények feltételeinek azonos szintű biztosítása 5.1. Cél: A humán erőforrás, szakos ellátottság, tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése. Közgyűlési döntés az iskoláztatás feltételeinek folyamatos javításáról 5.2. Az intézkedés leírása: Helyzet- és igényfelmérés, kapacitás térkép készítése. Társulási együttműködés hatásvizsgálata. Különböző támogatások és normatívák, pályázatok igényjogosultságának számbavétele 5.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: nyilvántartása. Iskolán kívüli lehetőségek Továbbképzések 5.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények pedagógusai szívesen vesznek részt hasznos továbbképzéseken, melyeket előzetes tervezés és egyeztetés után a nevelőtestületek fogadnak el. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményei a nyertes TÁMOP pályázat megvalósítása során pedagógusaival továbbképzéseken, tréningeken vesznek részt, melyek tematikái között szerepel az integrált nevelés, az esélyegyenlőség biztosítása, a konfliktuskezelés, valamint a kompetenciafejlesztés is. 6. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: magántanulók számának szinten tartása 6.1. Cél: A magántanulói státusz okainak vizsgálata 6.2. Az intézkedés leírása: Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat segítségével. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása A 5

6 zmények Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat segítségével. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása 6.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é a magántanulói státuszt csak indokolt esetben, az okok vizsgálata után engedélyezik az intézményvezetők, a magántanulók száma csekély. A fogyatékosokat ellátó intézményekben kizárólag egészségügyi okok miatt folyamodnak e lehetőséghez. A gimnáziumok nagy részében nincs, vagy csak néhány (az országos átlag alatti százalékban előforduló) magántanuló van. A szakképző intézményekben előforduló magántanulói státusz 40-50%-ban lemorzsolódáshoz vezet, ezért az elmúlt időszakban az intézményvezetők korlátozták e státusz lehetőségét, így van olyan intézmény (pl. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium), ahol csak gyermeket vállaló lányok számára engedélyezik e státuszt. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Fel kell tárni az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat 7.1. Cél: Minden HH és HHH tanuló a jogszabálynak megfelelő igazolással, nyilatkozattal rendelkezik 7.2. Az intézkedés leírása: határozatokat Minden érintett településről be kell szerezni a jegyzői 7.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A nyilvántartott HH és HHH diákok száma nő az intézményben 7.4. Előrelépés ezen a területen a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása után a nehézségek ellenére felmérték a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát és a jogszabályi előírásoknak megfelelő igazolásokat, nyilatkozatokat dokumentálták. A tudatos erőfeszítéseknek köszönhetően előrelépés történt ezen a területen, nőtt a nyilvántartott tanulók száma. A dokumentálással kapcsolatos nehézséget az okozza, hogy a települési jegyzőktől nehézkes az igazolások beszerzése, illetve a szülők csak bizonyos kedvezmények igénybevétele esetén (ingyenes tankönyv, étkezési, utazási, tandíjkedvezmény) hajlandók nyilatkozatban vállalni a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet. Ennek ellenére az intézményekben megkísérlik a szülők önkéntes nyilatkozatainak beszerzését. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozó adatok pontossága megkérdőjelezhető, mivel a szülő nyilatkozata önkéntes, sokszor tanulóink is szégyellik bevallani a családi hátterüket. A pedagógusok szubjektív meglátása szerint a szakiskolai osztályokban jóval nagyobb az arányuk, mint amit a statisztikai számok tükröznek. 6

7 zmények a 8. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Nincs, vagy csak kevés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diák az emelt szintű oktatásban vagy kéttannyelvű képzésben 8.1. Cél: Elő kell segíteni, hogy minél több hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diák vegyen részt emelt szintű oktatásban vagy kéttannyelvű képzésben 8.2. Az intézkedés leírása: Együttműködési terv általános iskolák és az adott középiskolák között. A tehetséges HH/HHH-s tanulók felkutatása, ösztönzése az emelt szintű vagy kéttannyelvű képzésben való részvételre. A HH/HHH-s szülők tájékoztatása 8.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A HH/HHH-s arány az egyes intézményekben 1%-kal nő 8.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények folyó emelt szintű képzésekben azonos bekerülési feltételek (pl.: azonos felvételi pontszám) mellett előnyt élveznek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok. Az intézmények közül a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium a Tehetséggondozó középiskola cím elnyerésével többek között azt a feladatot is vállalta, hogy ingyenes felkészítőket tart általános iskolások számára, melynek során lehetőség nyílik a tehetségek felkutatására és a képzésben való részvételre történő ösztönzésre a hátrányos helyzetűek között is. Sajnálatos módon a felkészítők az elmúlt tanévben nem hozták még meg e területen a várt eredményt. A Türr István Gimnázium és Kollégiumban folyó, korábban említett Arany János Tehetséggondozó Program működtetésének egyik feltétele a program résztvevő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkutatása és a képzésben való részvételre való ösztönzése. 9. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A sajátos nevelési igény megállapítására minél fiatalabb korban derüljön fény, hogy a gyermek nevelésére és oktatására a legmegfelelőbb intézményben kerüljön sor 9.1. Cél: A szegregált nevelés-oktatás fenntartását továbbra is szükségesek tartjuk, amennyiben indokolt 9.2. Az intézkedés leírása: A megyei szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével kell meghatározni a gyermek, tanuló elhelyezését Különös figyelmet kell fordítani, Ajka, Várpalota és Tapolca térségére 9.3. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: A gyermek, tanuló a javaslat alapján meghatározott iskolatípusba kerül A visszahelyezett tanulók mentorálása, intézmények közötti kapcsolatok kiépítése 9.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási é jogszabályi előírásoknak megfelelő szakértői véleményekkel rendelkező SNI tanulók a szakértők által előírt fejlesztésben részesülnek. 7

8 A sajátos nevelési igény minél fiatalabb korban történő megállapításának érdekében a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei minden hozzájuk forduló gyermeket megvizsgálnak, illetve rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a védőnői hálózattal, a koraszülött centrummal és a házi gyermekorvosok egy részével. Ugyanezen cél elérése érdekében például a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ismertségét növeli a honlapjuk naprakész megjelenése, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság folyosóján elhelyezett tabló. Ezekkel az információkkal a szülői döntéshez is segítséget nyújtanak, illetve rendszeresen tartanak előadást megyei védőnői értekezleteken, és felhívják a szakemberek figyelmét az SNI gyermekek minél korábbi vizsgálatára. A gimnáziumokban SNI tanulók szórványosan találhatók. Nagyobb létszámban az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban történik diszlexiás tanulók képzése szegregált oktatás-nevelés keretében gimnáziumi, illetve szakiskolai osztályokban. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben az említett nyertes TÁMOP pályázat lehetővé teszi szeptember 1-től december 31-ig fejlesztő pedagógusok és mentorok alkalmazását, akik eredményesen segítik hátrányaik leküzdésében az érintett fiatalokat. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben a következő tanévtől nyílik lehetőség az említett pályázat keretében hasonló segítség igénybevételére. A sajátos nevelési igény minél fiatalabb korban történő megállapításának érdekében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ismertségét növeli a honlapjuk naprakész megjelenése, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság folyosóján elhelyezett tabló. Ezekkel az információkkal a szülői döntéshez is segítséget nyújtanak, illetve rendszeresen tartanak előadást megyei védőnői értekezleteken, és felhívják a szakemberek figyelmét az SNI gyermekek minél korábbi vizsgálatára. 10. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Az előkészítő szakiskola évfolyamának elvégzése után a tanulóknak biztosítani kell a folytatást a szakképzési évfolyamokon Cél: Meg kell vizsgálni, hogyan lehet piacképessé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók szakmaválasztási lehetőségét Az intézkedés leírása: A feltételeket biztosítani kell. A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését ellátó intézmények eszközfejlesztését kiemelten kell kezelni Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: biztosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó közoktatási intézményekben az előkészítő szakiskola A feltételek

9 évfolyamának elvégzése után biztosított a szakképzési évfolyamon való továbbhaladás lehetősége. A szakmaoktatás eszközfeltételeinek biztosítása a szakképzés-fejlesztési támogatásokból, valamint pályázati forrásokból (pl.: TÁMOP 2.2.3, TIOP 3.1.1) valósul meg. Gyakorlati oktatóhellyel nem rendelkező intézmények esetében (pl.: Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) a gyakorlatot külső munkahelyen oldják meg, bár az enyhe fokban sérült tanulók külső gyakorlati helyen való elhelyezése egyre nagyobb problémát jelent és az elmúlt tanévben már nem volt 100%-os. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében Munkahelyi gyakorlat programot működtetnek, melynek keretében tanulókat a nyílt munkaerő-piaci elvárásokra készítik fel. A modul során olyan munkavállalói ismeretekre oktatják a tanulókat, amelyekkel munkavállalókká válhatnak. A modul nem csak a sérült tanulóknak segít eligazodni a munka világában, hanem szemléletet formál, és segítséget nyújt a munkáltatóknak, a szülőknek is, hogy közösen tudjuk elérni a sérült tanulók társadalmi esélyének megteremtését és elősegíteni a foglalkoztatásukat. 11. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: Támogatások igénylése Cél: A jogszabálynak való megfelelés Az intézkedés leírása: Az integrációs ill. a képesség-kibontakoztató támogatás igénylése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Intézményi beszámoló, statisztika, költségvetés A HHH-s tanulókat nevelő/oktató középiskolák évfolyamán A Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási ézmények a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet értelmében pályázott az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására. A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatására a pályázat elbírálói a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény projektjét alkalmasnak találták. A program keretében december 31-ig megvalósul az IPR menedzsment működtetése, az IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, a módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése, akkreditált továbbképzések, hospitációs napok megrendezése. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A HH/HHH tanulók iskoláztatási támogatását szolgáló ösztöndíjas programokat meg kell tartani. A középfokú intézmények bekapcsolódnak 9

10 12.1. Cél: Útravaló ösztöndíj program és egyéb ösztöndíj feltételeit a pedagógusok, a diákok, és a szülők ismerjék meg Az intézkedés leírása: A pályázat megfelelő előkészítése, elkészítése, a pályázaton való részvétel ösztönzése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Sikeres pályázat. Intézményi beszámoló. Mentorok biztosítása. Minden rászoruló, a feltételeknek megfelelő diák pályázik A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a pedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak az intézményt és ezen belül a diákokat érintő pályázati lehetőségekre, valamint ezek népszerűsítésére. Ennek köszönhetően többek között az Útravaló ösztöndíj program különböző elemeire (Út a szakmához, Út az érettségihez) rendszeresen pályáznak a tanulók több esetben sikerrel. Jelenleg a következő intézmények diákjai között találhatók e program ösztöndíjasai: Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium; Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium; Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Türr István Gimnázium és Kollégium. Míg az említett intézmények 1-3 fő nyertes ösztöndíjas tanulóval jelennek meg az Útravaló ösztöndíj programban, addig a Türr István Gimnázium és Kollégium ösztöndíjasainak száma kimagasló (jelenleg 13 fő, jövő tanévben még 7 fő várható). Az Útravaló ösztöndíj program feltételeinek szigorítása egyre szűkíti a tanulók esélyeit, a tavalyi évben pénzhiány miatt csak régiók szerint, ill. hiányszakmák alapján fogadták el a pályázatokat. Az Útravaló ösztöndíj programon kívül a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány tanulói ösztöndíj pályázati lehetőségeit is igénybe veszik intézményeink tanulói, sok esetben eredményesen. Az érintett intézmények közül többen, például a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal összefogva segítik a pályázókat. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium roma származású tanulói sikerrel pályáztak a tanulmányi eredményhez is kötött Macika pályázaton, mely egyszeri pénzbeli támogatást jelent számukra. Intézményeink diákjai közül többen részesültek az adott települési önkormányzat tanulmányi eredményhez kötött szociális ösztöndíjában. 10

11 13. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A kompetenciamérések országos átlagához közelítő eredmény elérése, különös tekintettel a HH és a HHH tanulók esetében Cél: A HH és a HHH tanulók mérési eredményének egyéni értékelése. A HH és a HHH tanulók felkészítése Az intézkedés leírása: A tanulók felkészítése a tanórák keretében, szükség esetén egyéni foglalkozásokon, az országos kompetenciamérésre Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Kompetenciamérés eredménye a HH és a HHH tanulók esetében évhez képest 10 pontos emelkedés A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői között egységes szemlélet alakult ki az évek során a kompetenciaméréssel kapcsolatban. A pedagógusok között elfogadottá vált, hogy a kompetenciamérésekre fel kell készíteni a tanulókat, de elsősorban arra, hogy jól akarjanak teljesíteni, és valóban mutassák meg tudásukat. A tanárnak úgy kell tanítania, hogy diákjai képesek legyenek a jó teljesítményre, vagyis a tanultak megfelelő módon való alkalmazására és ez igaz legyen a hátrányokkal küzdő tanulókra is. Az intézmények nagy részében a tanórákon kívül is zajlik felkészítés az országos kompetenciamérésre, melyeket szakirányú felkészítésen részt vett pedagógusok tartanak. Az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében a 17/2009. (IV.2.) OKM rendeletre a fenntartó által benyújtott pályázat forrásából a 2009/2010. tanévben ismételten megvalósulhat a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása. Az elnyert támogatás pedagógiai szakmai módszertani pedagógustovábbképzés költségeire, valamint a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésére fordítható. A jelenlegi tanévben a évi országos kompetenciamérés eredményei alapján a következő intézmények vesznek részt a programban: Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium; Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium; Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium; Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium; Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakiskolai intézményegységében a HEFOP as pályázatnak köszönhetően 2006/2007. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kompetencia alapú oktatásban részesülnek a tanulók. A 2009/2010. tanévben megkezdték a kompetencia alapú oktatást felmenő rendszerben az általános iskola 1. és 5. évfolyamán is. A hatékony oktatás elősegítése érdekében 4 fő általános iskolai pedagógus vesz részt továbbképzésen a matematika, illetve szövegértés kompetenciaterületek esetében. Az idei tanévben a Dobbantó program keretében indított 9. előkészítő évfolyamon szintén kompetencia alapú oktatás folyik. A HEFOP 11

12 3.1.3./09-es nyertes pályázatnak köszönhetően a 2008/2009. tanév végén 7 millió forintos eszközberuházás valósult meg a kompetenciaalapú oktatás megerősítése érdekében. 14. Helyzetelemzés megállapítására (problémára vagy erősségre) hivatkozás: A tanulói lemorzsolódások csökkentése Cél: A lemorzsolódás okainak vizsgálata, feladatok meghatározása Az intézkedés leírása: A tanulók tanulmányi előmenetelének folyamatos figyelemmel kisérése, szülők tájékoztatása, egyéni foglalkozás beütemezése Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövid távon: Országos adattal megegyező az intézményi lemorzsolódás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási ézmények a lemorzsolódás mértéke intézménytípusonként változó, nem ugyanazt jelenti egy jó színvonalú gimnáziumban, mint egy kötelező beiskolázású szakiskolában. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gimnáziumokban a lemorzsolódás csekély, mértéke jóval elmarad az országos átlagtól, több intézményben évismétlés sem fordult elő az elmúlt tanévben. A szakképző intézmények tekintetében a lemorzsolódás elkerülése komoly feladatot ró a pedagógusokra. A tanórai oktató-nevelő munkát személyre szabott felzárkóztatás, tanulószoba, korrepetálás egészíti ki. A lemorzsolódás csökkentése a tanulók motiválása, az intézmény által kínált tanórai és tanórán kívüli felzárkóztató programok igénybevétele, valamint az igényes, színvonalas oktató-nevelő munka során valósulhat meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmények pedagógiai programja lehetővé teszi az intézményen belüli átjárhatóság biztosítását, melyre a lemorzsolódás megelőzése érdekében törekednek is az intézményvezetők. A tanulók a középiskolába eltérő szintű tudással, szociális helyzettel érkeznek. A középiskolás tanulók a 9. évfolyamon morzsolódnak le a legnagyobb számban, melynek okai: az alapkompetenciák hiányossága, tanulási-, magatartási problémák, szociális hátrány. Mivel az országos kompetenciamérés a hozzáadott értéket csak a szülői háttér kérdőívek segítségével méri és azt is csak a 10. évfolyamon, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás intézményeiben a nyertes TÁMOP pályázat keretében egységes bemeneti mérést végeznek matematika, szövegértés, helyesírás, olvasás területén 9. évfolyamon és tervezik a kimeneti mérés bevezetését az érintett tanulók 12. évfolyamán is. Ez nem csak az intézmény teljesítményének objektívebb értékelését teszi lehetővé, hanem annak eredményesebb megvalósítását, hogy a osztályban az alapkompetenciák fejlesztésével a tanulók a szakmai képzéshez megfelelő kompetenciával rendelkezzenek. A sérült gyermekek számára speciális képzést nyújtó intézményekben is folyamatosan nyomon követik a tanulmányi előmenetelt, elsősorban kompetencia területek szerint. Ezek közül is kiemelkedően a szociális és életviteli kompetenciákat tartják szem előtt, hiszen a társadalmi beilleszkedéshez e kompetencia kimagasló elsajátítása szükséges. Bár az országos mérésben nem vehetnek részt, rendszeresen értékelik és elemezik az eredményeiket, melynek ismeretében intézkedéseket hoznak: egyéni fejlesztési terveket 12

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pápai Református Kollégium Gimnáziuma ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ( 21-216) Hatályos: 21. május 1. Készült a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-3899/2012 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. OM: 031884 2007. Tartalom Az IPR elemei... 7 2 Bevezetés

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Gyömrő Vá ros Ön ko r má nyzat GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Készült: 2009. szeptember 14. Jóváhagyta: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2009. (09.14.) sz. határozatával

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Program - Eger - 2012 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 1. Törvényi kötelezettség... 3 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, 2008. december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben