STRESSZ-FORRÁSOK ÉS EGÉSZSÉGMEGÖRZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRESSZ-FORRÁSOK ÉS EGÉSZSÉGMEGÖRZÉS"

Átírás

1 STRESSZ-FORRÁSOK ÉS EGÉSZSÉGMEGÖRZÉS ADOTT INTÉZMÉNYBEN A vizsgálat helye: Egyesített Óvodai Intézmény (Hajdúszoboszló) - Tanulmány - S ándor Judit február

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 SZAKIRODALMI FELDOLGOZÁS... 4 Témaválasztás okai... 4 Feltevések, hipotézisek... 4 Egészség... 5 Egészségmegırzés, egészséges életmód... 6 Az egészség kérdésköre az Európai Unióban... 7 Munkahelyi egészség és munkabiztonság... 8 A stressz jelentése, jellemzıi... 9 A stressz folyamata, tünetei A stresszre adott válaszok A munkával összefüggı stressz Munkahelyi stresszorok A stressz hatásai a/az (dogozó) emberre és a munkahelyére ANYAG ÉS MÓDSZER Az elemzés anyaga...14 Vizsgált intézmény létrejötte és jogállása Intézmény felépítése és jellemzıi Intézmény tevékenységi köre Tagóvodák mőködése Tagóvodák jellemzı számadatai Az elemzés módszerei.16 Esettanulmány Kérdıíves vizsgálat Mélyinterjú A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA Esettanulmány...18 Az óvodai munkakörbe való alkalmazás egészségügyi feltételei Az intézményben az egészségvédelem területén alkalmazott szabályozás A stressz kérdése az intézményben, stressz-kezelés módszerei Kérdıíves vizsgálat eredményei...23 Egészségi állapot a dolgozók körében és az egészségmegırzés kérdésköre A stressz kérdése Stressz-források: vezetıi elvárások, munkatársak Stressz-források: gyerekek Stressz-források: szülık Munkahelyi stressz-kezelés módszerei A mélyinterjú tapasztalatai...35 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK Tagóvodák fényképei Kérdıív minta Mélyinterjú vezérfonala

3 Mindenkinek van, mindenki beszél róla, mégis csak kevesen vették a fáradtságot, hogy utánanézzenek, valójában mi is a stressz. (Selye, 1983) Bevezetés Tanulmányom témája a stressz és az egészségmegırzés kérdésköre különös tekintettel a munkahelyi körülmények, feladatok és elvárások figyelembevételére. Azért választottam ezt a témakört, mert nagyon fontosnak érzem a mindennapi életben és úgy gondolom, hogy az egészséges életmód és a stressz kérdése mellett senki nem mehet el csak úgy, hisz számos területen nyilvánvaló jelei vannak a stresszbıl adódó problémáknak vagy a nem megfelelı körülmények okozta egészségveszélyeztetésnek. Ha mi magunk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem tapasztalunk munkahelyünkön egészséget veszélyeztetı dolgokat, vagy munkánk során nem vagyunk kitéve súlyos stresszhelyzeteknek, akkor örülhetünk, de ebben az esetben sem mehetünk el a téma mellett, hisz a mai rohanó világban szinte elkerülhetetlen, hogy az ember munkavégzése során ne szembesüljön elvárásokkal, szoros határidıkkel, és az ezekbıl fakadó munkahelyi nyomással. Valamilyen módon biztosan találkozunk a problémával, bár eleinte lehet, hogy észre sem vesszük. A nehezebb napokat elkönyveljük pörgıs idıszakként és nem tulajdonítunk nagyobb jelentıséget neki. Szervezetünk viszont megjegyzi a megerıltetı igénybevételt és ha nem kezeljük megfelelıen a helyzetet, akkor akár egészségünk romlásával, károsodásával is szembe kell néznünk emiatt. Vannak olyan személyek, akik már tapasztalják saját bırükön is a megerıltetı munka és a túlhajszoltság következményeit, szétszórtnak érzik magukat, folyamatos fáradtságérzettel küzdenek és már a rutinmunkákat sem tudják megfelelı színvonalon elvégezni. Lehet, hogy testi tüneteik vagy fizikai fájdalmuk nincs, ennek ellenére ezekre a tünetekre már mindenképp fontos odafigyelni, ugyanis stresszre utalnak, amit ha nem kezelnek megfelelıen, az egészségi problémákhoz vezet, súlyos esetben visszafordíthatatlan károsodást okoz, vagy akár hirtelen halált is eredményezhet. Ebbıl a rövid bevezetésbıl is látható, hogy nem odázható el ez a dolog, hiszen a saját életünk a tét. Az egészségünk a legfontosabb értékünk, a stressz pedig igen nagy veszélyforrás, ami szinte a társadalom egészét érinti. Ez ügyben senki nem lehet közömbös és igenis mindenkinek figyelnie kell magára, hisz a munka és a pénz hajszolása önmagában nem ér semmit, fıleg akkor nem, ha az egészségünkkel fizetünk érte. Jelen írásomban a munkahelyi stressz-források és egészségmegırzı intézkedések vizsgálatát a Hajdúszoboszlón található Egyesített Óvodai Intézményben végeztem. Vizsgálatom megfigyelésen alapul, emellett kérdıíves adatgyőjtésen és egy mélyinterjús beszélgetés anyagán. 2

4 Bemutatom a szervezeten belül jelen lévı munkahelyi stressz-forrásokat, illetve helyzetképet nyújtok az egészségmegırzéssel kapcsolatos törekvésekrıl. Dolgozatom felépítését tekintve, elsıként az egészséggel, egészségvédelemmel és stresszel kapcsolatos elméleti feldolgozás olvasható a jelenlegi szakirodalom alapján, külön kitérek a munkával kapcsolatos stressz-okozókra és a munkahelyi stressz hatásaira, illetve a munkahelyi egészségmegırzésre. Ezt követıen bemutatom a szervezetet, ahol a vizsgálatom végeztem és felvázolom az általam használt vizsgálati módszereket. Ezután a szervezetben tapasztaltakat írom le a téma alapulvétele mellett, bemutatom az esettanulmányból, a kérdıíves vizsgálatomból és a mélyinterjúból következı eredményeket. Végezetül összegzem a téma kapcsán általam tapasztalt dolgokat, és felvázolom a stressz-kezeléssel és egészségmegırzéssel kapcsolatos következtetéseimet és javaslatokat. A dolgozat végén elolvasható az általam felhasznált irodalom jegyzéke, zárásként pedig a Mellékletek találhatók. 3

5 Szakirodalmi feldolgozás Témaválasztás okai Nekem személy szerint még nincsenek gyermekeim, de családi körömben és baráti társaságom révén több kisgyermek is van a környezetemben. Azt figyeltem meg, hogy ha már két-három vagy annál több hasonló korú kisgyermek összetalálkozik - például valamilyen ünnepi esemény során -, akkor az elsı megszeppent perc után már közelítenek egymás felé, ismerkednek egymással, majd hamarosan már felszabadultan játszanak együtt. A közös játék által kihozzák egymásból az elevenséget, idıvel még a legcsendesebb és legvisszafogottabb gyermek is produkálni kezdi magát, felszabadul, egyre bátrabb lesz. Egyre csak megsokszorozódik a mozgás (szaladgálnak, nyüzsögnek), a hang (nevetgélnek, visítoznak) és egyre több csínytevés, rosszalkodás jelenik meg. Ezt a megfigyelést alapul véve belegondoltam, hogy ha ez a helyzet néhány gyermeknél megvan így kicsiben, akkor egy óvodában milyen lehet, amikor ez hatványozottan jelentkezik az óvodai csoportban. Hogyan képesek az óvónık és a dajkák ilyen körülmények között (pl. nagy zsivajban, állandó futkározás közepette, rendetlenkedés mellett) folyamatosan fenntartani figyelmüket a gyermekek felé. A megfelelı fegyelmezés mellett miképp tudják elérni, hogy tanuljanak, fejlıdjenek is a gyerekek, tevékenyen részt vegyenek a foglalkozásokon és mellette még jól is érezzék magukat, ezáltal pedig (meg)szeressék magát az óvodát és az ottani teendıket. Feltevések, hipotézisek Hipotézisem szerint az óvodapedagógusok munkája több szempontból is stresszesnek tekinthetı, egyrészt óriási felelısség a gyermekekkel való foglalkozás. Alapvetı elvárás irányukba, hogy a rájuk bízott gyerekek testi épségére vigyázzanak. Minden gyermek más és más, ebbıl kifolyólag különbözıképp lehet/kell velük foglalkozniuk. Fontos kívánalom az óvodapedagógusokkal szemben a gyerekek megfelelı nevelése, fejlesztése, tudásuk gyarapítása. Ez esetben figyelembe kell venni a gyerekek képességeit és ahhoz igazodva kell kihozni belılük a legjobb teljesítményt. Mivel különbözı családi háttérbıl érkeznek a gyerekek, emellett értelmi képességük, és testi adottságaik is eltérıek, így szinte minden egyes gyermek egyéni bánásmódot igényel, ez sok türelmet, nagy felkészültséget feltételez a nevelık részérıl, és folyamatos ismeretbıvítést kíván tılük. A gyerekekkel való foglalkozásból adódó felelısségteljes feladatok mellett a szülık is különbözı elvárásokkal vannak az óvodapedagógusok irányába. Óriási különbségek jelentkeznek a családok összetételét, anyagi hátterét illetıen, emellett a szülık foglalkozásának, iskolai végzettségének vonatkozásában is, így az elvárások is szerteágazóak, az elvárásoknak való megfelelés pedig szintén nagy stressz-forrás lehet az óvodában dolgozóknak. 4

6 A munkájukból adódó adminisztrációs feladatok, különbözı pedagógiai programoknak és egyéb elıírásoknak való megfelelés követelménye, vagy a vezetıi elvárások is jelen vannak. Mindezek mellett a munkájukon kívül van nekik is családi életük, ahol szintén egész emberként kell helytállniuk, úgy hogy össze tudják mindezt egyeztetni, állandó és maximális teljesítményt nyújtsanak. Látható, hogy több dolognak meg kell felelniük ahhoz, hogy sikeresek lehessenek, és mindez számos stressz-forrást eredményez. A téma kapcsán azt kívánom vizsgálni, hogy a munkahelyi stressz miképp jelenik meg a hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény tagóvodáiban, illetve az ott dolgozóknak milyen stresszorokon kell felülkerekedniük, valamint tanulmányozom a személyes egészség kérdését és az egészséges életmód és egészség megırzésének lehetıségeit is. Mielıtt a konkrét vizsgálódásomra rátérnék, a továbbiakban ismertetem az egészség, az egészségmegırzés és a stressz szakirodalomban fellelhetı anyagát. Egészség A WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezete) megfogalmazása szerint az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. (WHO, 2001) Az egészség többféle dimenzióban értelmezhetı: - biológiai egészség: szervezetünk megfelelı mőködését jelenti - lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a jele - mentális egészség: tiszta és következetes gondolkodásra való képesség - emocionális egészség: érzések felismerésének, illetve azok megfelelı kifejezésének a képessége - szociális egészség: a másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége. Az egészséget meghatározó tényezık: - fizikai környezet: természetes és mesterséges fizikai környezet - egyéni jellemzık: genetikai (biológiai) tényezık, öröklött jellemzık, szellemi és fizikai állapot, kor, nem, iskolai végzettség, foglalkozás, magatartási és életmódtényezık, kultúra, szokások - társadalmi környezet: gazdasági helyzet, jövedelmi viszonyok, életszínvonal, foglalkoztatottság és munkakörülmények, társadalmi támogatottság, iskoláztatás, szociális ellátórendszer fejlettsége, egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetısége, egészséges fejlıdés biztosítottsága, kulturális sajátosságok, az egyén és a környezete közvetlen kölcsönhatása 5

7 Nem elég a természeti katasztrófákat (árvíz, földrengés, szökıár stb.), a környezeti ártalmakat (légszennyezettség, vízszennyezettség stb.) és a fertızı betegségeket (AIDS, influenza stb.) elkerülni ahhoz, hogy megırizhessük egészségünket. Az emberi magatartás és tevékenység következtében létrejövı egészségkárosító hatásokat is csökkenteni kell, mint például a zajt, a vibrációt, az élelmezési, táplálkozási és egyéb higiénés ártalmakat, vagy az önveszélyeztetı magatartásokat: a dohányzást, a drogfogyasztást és az alkoholfogyasztást is. (Wikipedia) Egészségmegırzés, egészséges életmód Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) definíciója szerint az egészség megırzése olyan fogalom, amely az egészséget elısegítı életmód, és az ezt ösztönzı társadalmi, gazdasági, környezeti és személyes tényezık támogatását öleli fel. (Wikipedia) Az egészségmegırzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. A lakosság tömeges migrációja, az iparosítás napról napra változó mesterséges környezete, a városok robbanásszerő fejlıdése és a környezeti ártalmak halmozódása nyomán az igények és gondok koncentráltan, tömegesen jelentkeznek. Mindezek következtében a társadalmi-biológiai egyensúly megırzése halaszthatatlan szociálpolitikai feladattá lépett elı. A statisztikai elemzések azt mutatják, hogy a magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt évtizedekben drámai mértékben romlott. Egyértelmően súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése és a lakosság széles rétegeit érintı elszegényedés. A helyzet javításához nélkülözhetetlen felhívni az emberek figyelmét az egészséges életmód fontosságára és kormányzati szinten szorgalmazni az egészséges életmódra nevelést. Ez az egyik legfontosabb teendı a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása érdekében. Mivel az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos eredményeket felmutatni. A szemléletváltás érdekében mindenképpen szükséges kedvezı viselkedési elemeket beépíteni az emberek életvitelébe, mert enélkül csak tovább fog romlani a helyzet. A társadalom egészségére gyakorolt hatás, azaz a javulás nem azonnal, hanem csak egy-két évtized múltán fog megjelenni. Szükséges tehát minél hamarabb ráirányítani az emberek figyelmét az egészséges életmódra és különbözı programokkal elı kell segíteni a társadalom egészségi állapotának javulását. Ehhez kapcsolódóan hoztak intézkedéseket kormányzati szinten, például hazánkban Egészséges nemzetért népegészségügyi program Ez több alprogramot tartalmaz: betegségek elleni specifikus programokat: pl. szív- és érrendszeri-, daganatos-, mentális-, mozgásszervi betegségek programjai. Megjelennek az egészséget befolyásoló tényezıkre irányuló tervek: oktatást, nevelést, táplálkozást, mozgást, dohányzást, drog- és alkoholfogyasztást érintı programok is. (Sulinet) 6

8 Az egészség kérdésköre az Európai Unióban Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód és az egészségmegırzés kérdéskörére az Európai Unióban is. Közös vélemény, hogy az egészség megırzésének alapja a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres testmozgás. Manapság életmódjukból adódóan az emberek túl sok kalóriát fogyasztanak, túl keveset mozognak, és stresszes életet élnek. A túlsúly, a mozgásszegény életmód és a túl feszített tempó számos súlyos betegség kiváltó tényezıje, amire muszáj odafigyelni. Kiemelten hangsúlyozzák az egészséges életmód szükségessége mellett a szőrıvizsgálatok fontosságát a betegségek megelızésének tekintetében, illetve az idıben való kezelés elısegítése érdekében, továbbá kiemelik a nemek közötti különbségekre való odafigyelés szükségszerőségét az egészség és a betegség jellemzık tekintetében is. (Európai Unió közegészségügyi portálja) Kiemelt problémaként kezelik az Európai Unióban és külön-külön kormányzati szinten is az egyes tagországokban a drogfogyasztás, az alkoholizmus, és a dohányzás kérdéskörét. Ezek mindegyike visszavezethetı a mai világ túl sok elvárása miatt jelentkezı stressz következményének. Többen nyúlnak például élénkítı szerekhez (drogok, kávé, energiaital), hogy képesek legyenek megfelelni a munkahelyi nyomásnak, vagy a folyamatos idegesség leküzdésének érdekében rágyújtanak, illetve a teljesítménykényszer utáni ellazulást alkoholos mámorban érik el. Ezen szerek egészségre gyakorolt negatív hatását számos tanulmány bizonyítja, és a statisztikák is alátámasztják mindezt. Súlyos betegségek kialakulásához vezet a drog- és az alkoholfogyasztás (idegrendszeri betegségek, májproblémák, magas vérnyomás, szívroham stb.), illetve a dohányzás (légzıszervi betegségek, érszőkület), valamint jelentısen növelik a korai halálozás esélyét is. Fontos tehát felgöngyölíteni a folyamatot, megtalálni a kiváltó okokat és kezelni azokat, még idıben. Az egészséges életmód és az egészségmegırzés igen fontos alkotórésze a mozgás, a sport, a különbözı rekreációs tevékenységek. A sport és a szabadidıs tevékenységek viszont nem csupán az egészséges életmód szempontjából fontosak - társadalmi és nevelési szerepük is vitathatatlan. A testmozgás mindezen felül a betegségek megelızése terén is kiemelkedı szerepet tölt be. Az Európai Unió tagállamaiban felmérést végeznek a lakosság egészségi állapotára irányulóan az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete alapján. A rendelet elıírja a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés ötévenkénti végrehajtását a tagországokban, abból a célból, hogy rendelkezésre álljon a minimális statisztikai adatállomány, melybıl kiszámíthatók legyenek különbözı egészségügyi mutatók. Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal végzi a felmérést, melynek segítségével képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel jellemzıirıl, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról, táplálkozásról, egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételérıl, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezıkrıl. Magyarországon 2009 ıszén került sor az Európai Lakossági EgészségFelmérés (ELEF) elsı fordulójára. (Európai lakossági egészségfelmérés honlapja) 7

9 Munkahelyi egészség és munkabiztonság Az európai kultúrában a felnıtt ember egyik meghatározó szükséglete, illetve szükségletei kielégítésének alapfeltétele a munka, illetve az annak ellentételezéseként kapott jövedelem. Nem véletlen tehát, hogy több Európai Uniós dokumentum is kiemeli a dolgozó egészségét, hiszen az egészséges munkavállaló alapvetı feltétele a hatékony termelésnek. A munkakörülményeknek olyanoknak kell lenniük, hogy munkahelyi ártalmat ne okozzanak: ne legyen balesetveszélyes, ne okozzon foglalkozási-, illetve foglalkozással összefüggı megbetegedést. A hivatalos, ún. bejelentett munkahelyi baleseti adatok száma hazánkban ezer fı évente. (Ezek az adatok csak a szervezett munkavégzésben foglalkoztatottakra vonatkoznak, illetve a három napot meghaladó munkakieséssel járó baleseteket tartalmazzák, melyeket bejelentettek a munkaügyi hatóságnak.) A munkavégzéssel összefüggésbe hozható balesetek száma a valóságban lényegesen meghaladja a hivatalos úton bejelentett értéket. A 2003-ban végzett Országos lakossági egészségfelmérés (OLEF2003) adatai szerint a hazai felnıtt lakosság körében közel 170 ezer fı volt, akik saját bevallásuk szerint egészségügyi ellátást igénylı munkahelyi balesetet szenvedtek a kérdezés elıtti egy év során. Ez a munkaképes korú lakosságra vonatkoztatva férfiak körében 2,8%, nık körében 1%-ot tesz ki. Az OLEF2003 szerint az összes baleset 23%-a munkabaleset volt. (Ez igen nagy érték, nagyobb, mint a közúti baleseteké.) Az ismert foglalkozási betegségek száma hazánkban elenyészı; nem éri el az 500 fıt évek óta. Nemzetközi adatok alapján végzett becslések viszont ennek a többszörösére teszik a foglalkozási betegségeket. Nagyon valószínő, hogy ez a feltételezés helytálló, ha olyan kórképeket is számításba veszünk, mint a mozgásszervi betegségek, vegyi anyagokkal összefüggı allergiás kórképek. A pszichés megterhelés, a munkahelyi stressz következményeirıl pedig a százezer számra fogyasztott altatók és nyugtatók eléggé beszédes képet nyújtanak. Keveset tudunk a foglalkozással összefüggı megbetegedésekrıl is, pedig néhány szakterület alaposabb vizsgálatával, az átlagpopuláció mutatóival való összevetésben egyértelmően kiderül, hogy bizonyos betegségek például pedagógusok körében a magas vérnyomás idısebb korban meghaladja a korosztályra általában jellemzı értéket. Fontos, hogy pontosabb képet kapjunk a munka(hely) okozta ártalmakról, hogy hatékonyan tudjuk a dolgozók egészségét védeni. Manapság a jó munkáltató nemcsak megırzi, de fejleszti is a dolgozók egészségi állapotát, hiszen tudja, hogy az egészség is tıke, és igen jó befektetés. (Bényi) Mindnyájunk közös érdeke, hogy az emberek munkakörülményei javuljanak. Ez humanitárius és gazdasági megfontolásokból egyaránt fontos. 8

10 Az Európai Unió szociálpolitikájának egyik legfontosabb célkitőzése, hogy elısegítse új munkahelyek létrejöttét, és javítsa a foglalkoztatás minıségét. A biztonságos és egészséges munkakörnyezet a színvonalas munkavégzés elengedhetetlen feltétele. Napjainkban a munkahelyi egészségvédelem és biztonság az Európai Unió szociálpolitikájának egyik leghaladóbb és legfontosabb területének számít. A dolgozók egészsége és biztonsága érdekében tett intézkedést is hoztak. A munkavállalók egészségének és biztonságának javítására irányuló fellépés kezdetei 1952-ig nyúlnak vissza és az azóta eltelt évtizedekben tekintélyes joganyag lett létrehozva, melyek szabályozzák a legtöbb kockázati területet. Az uniós fellépés nem csak a jogalkotásra terjed ki, tájékoztatást nyújtanak, iránymutatást biztosítanak, illetve olyan intézkedéseket hoznak, melyek az egészséges munkakörnyezet kialakítását szolgálják. Az Európai Bizottság A munka minıségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia között címő közleménye felvázolja azokat a megoldási lehetıségeket, melyek azt a célt szolgálják, hogy a munkahelyek a jövıben Európa-szerte még biztonságosabbá és egészségesebbé váljanak. Az egyes tagországok ezeket az irányelveket követik kormányzati szinten. (Európai Bizottság honlapja) A stressz jelentése, jellemzıi A stressz szó az angol és a latin nyelvben egy ige, jelentése: megsérteni, bántani, szorítani. A XX. században átkerült a szó az orvostudományba, ahol jelenti egyrészt a szervezetre ható külsı körülményeket (pl. magas hı vagy hanghatás stb.), másrészt az ezen körülmények hatására a szervezetben lezajló változásokat. (Juhász, 2002) Másik értelmezés szerint a stressz az emberi (vagy állati) szervezet által adott válasz a megterhelésre, a környezeti hatásokra, a stressz tehát a külsı ingerekre adott válaszreakció a szervezet részérıl, minden a szervezetben létrejövı testi- és lelki változás. Eszerint a felfogás szerint a szervezetre ható külsı erıket, körülményeket stresszoroknak nevezik, ezek idézik elı a stresszt, a szervezet reakcióit. (Selye, 1983) A stressz nem egyszerő betegség, hanem egy betegségsorozat elindítója lehet. A stresszt úgy emlegetik, mint korunk népbetegségét, tipikusan új, úgynevezett urbanizációs betegség. Okozója a rohanó életforma, a határidık, az áremelések, a forgalmi dugók, a tömeg, a zaj stb. Úgy érezhetjük szétforgácsolódunk a hétköznapokban. Szervezetünk képtelen alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez, az állandósult stressz hatására különbözı tünetek jelentkeznek, például: szorongás, depresszió, neurózis stb. Ezek ellensúlyozására jön sok esetben a dohányzás, az alkoholizmus, a drogfüggıség, vagy szélsıséges esetben akár öngyilkosság is lehet a következménye. (www.lelkititkaink.hu) 9

11 A stressz folyamata, tünetei Amikor a szervezet kilendült nyugalmi állapotából, fokozottan reagál az ingerekre, aktiválódnak a szabályozó rendszerek, stresszes állapot alakul ki. Selye János szerint a stressz reakció beépített mechanizmus. Akkor lép mőködésbe, amikor követeléseket támasztanak velünk szemben, ezért a stressz, védekezési és alkalmazkodási funkciókkal is bír. A folyamat az alábbi négy elemet mindig tartalmazza: - Stresszort - eseményt, helyzetet, ami elıidézi a folyamat beindulását - Helyzetértékelést - minısítjük a történést fontosság és érzelmi jelentıség szerint - Megküzdési folyamatot - a helyzet kezelésére törekszünk, cél hogy felül tudjunk kerekedni - Eredményt - mindazt, amit a folyamat elıidézett a személyiségünkben A stressz fıbb tünetei: állandó idegeskedés, türelmetlenség, ingerültség, immunsejtek számbeli és minıségi romlása miatt fogékonyság a betegségekre, gyomorfekély, gyakori felsılégúti panaszok, bırfertızések, hajhullás, stb. (www.lelkititkaink.hu) A stresszre adott válaszok A stresszre adott leggyakoribb válaszok: a szorongás és a félelem. A szorongás bizonytalan, tárgy nélküli félelem, sejtésszerő, kínzó, figyelmünket és gondolkodásunkat szétziláló, emlékezetünket bénító, szervezetünket támadó, ezerféle testi izgalmi tünetet létrehozó, izmainkat görcsösen befeszítı, testünket gúzsba kötı állapot, amely mindenki számára kellemetlen, rossz, kártékony. A félelem gyakoribb jelenség és köznapibb helyzetekben lép fel, a veszély ismeretét feltételezi. Amíg a pszichikum szorongással áll szemben, addig a fenyegetést, mint belsı, meghatározhatatlant, legyızhetetlent fogja fel. Amikor viszont meghatározott tárgy hordozza, a veszély külsıvé válik és bizonyos körülmények között kordában tartható. A félelemnek tehát van tárgya, míg a szorongásnak nincs. Általános reakció a stressz-helyzetekre a harag is, mely agresszióhoz vezethet. Ha egy személy erıfeszítését egy cél elérésében megakadályozzák, akkor sokszor agresszív hajtóerı keletkezik nála, mely a viselkedését a frusztrációt okozó tárgy vagy személy megkárosítására motiválja. A tudományt régóta foglalkoztatja a stressz és az agresszió kapcsolata. Régi megfigyelés, hogy a feszültség, a stressz erıszakot szül, agressziót hoz létre, az agresszió pedig fokozza a stressz hormonjainak a szintjét. Ez magyarázza, hogy egy nehéz munkanap után miért viselkednek sokan pl. gorombán a családjukkal. Az agresszió, mint a stresszre adott válasz persze elkerülhetı, de a visszafojtott sorozatos agresszió is sok problémához, betegséghez vezethet. (www.lelkititkaink.hu) 10

12 A munkával összefüggı stressz Munkával összefüggésben akkor jelentkezik stressz, amikor a munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket teljesítse vagy kezelni tudja. A stressz nem betegség, de ha intenzív és bizonyos ideig fennáll, akkor szellemi és fizikai egészségkárosodást okozhat. Ha valaki nyomás alatt van, az egy szintig javíthatja a teljesítményt, és elégedettségérzést eredményezhet, ha kihívást jelentı célokat sikerül elérni. Ha viszont túl sok a követelmény és túl nagy a nyomás, az stresszhez vezet, ez pedig rossz mind a munkavállaló, mind a munkaadó szervezet számára. Az Európai Unióban a munkával összefüggı stressz jelenti - a hátfájás után - a munkával összefüggı második leggyakoribb egészségügyi problémát (munkavállalók 28%-át érinti). A munkával összefüggı stressz okai lehetnek a munka jellege, szervezése és irányítása, valamint olyan tényezık, mint a megfélemlítés, az erıszakoskodás, vagy különbözı fizikai veszélyek - zaj, hımérséklet stb. (Európai Munkavédelmi Ügynökség tájékoztatója) Munkahelyi stresszorok Munkahelyi stresszornak azokat a tényezıket, hatásokat tekintjük, melyek az emberek számára stresszt okoznak munkahelyükön, vagy munkájuk során, illetve abból kifolyólag. Feladattal kapcsolatos stresszorok: - Mennyiségi túl- vagy alulterhelés: adott idıre túl sok, vagy túl kevés munkát adnak. - Minıségi túl- vagy alulterhelés: amikor az elvégzendı feladat túl bonyolult (minıségi túlterhelés), vagy amikor monoton, ismétlıdı rutinmozdulatokból álló feladatokat kell végeznie az egyénnek (minıségi alulterhelés). - Munkafeltételek: ha nincsenek meg a munkavégzéshez szükséges megfelelı munka-körülmények (pl. eszközök, gépek, helyiségek stb.). Ha az egyénnek nincs beleszólása abba, hogyan végzi a munkáját, milyen eszközöket használ, milyen ütemezéssel dolgozik. Ha veszélyes körülmények között kell ellátnia a munkáját, vagy több mőszakban kell dolgoznia (pl. rendırök, vegyi üzemek alkalmazottai, atomerımőben dolgozók stb.). - Változások a munkában - elbizonytalanítja az embert lépést tartani a folyamatos technológiai fejlıdéssel; határidık betartása; fizikai igénybevételbıl eredı fáradtság, hibázás Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok: - Fizikai környezet jellemzıi: túlzott zaj- vagy hıhatás, nem megfelelı világítás, szennyezett levegı, kellemetlen szagok, túlzsúfoltság. Igen nagy különbségek vannak abban, hogy ki mennyire képes tolerálni a zavaró vagy kellemetlen környezeti ingereket, azaz különbözı az emberek tolerancia szintje és a különbözı külsı hatásokra másként reagálnak, tehát különbözı az emberek stressz-szintje is. 11

13 Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok: - Szerep kétértelmőség: amikor nem világos az egyén számára, hogy mik a beosztásából adódó munkacélok, mit várnak el tıle a munkatársai, mire terjed ki a felelıssége. - Szerepkonfliktus: amikor a dolgozóval szemben támasztott különbözı követelmények egymásnak ellentmondóak, olykor egymást kizáróak. Vagy, amikor a dolgozónak olyasmit kell elvégeznie, amit nem akar, vagy amit nem tekint a munkája részének. - Túl sok vagy túl kevés felelısség más dolgozókért: stresszkeltı lehet, ha az egyén túl nagy felelısséggel bír mások elıléptetése, jutalmazása, elbocsátása során, vagy ha valaki fontos munkát végez, de minden apróságot engedélyeztetnie kell a felettesével. - További stresszorok: Túlzott ütemő karrierfejlıdés vagy nem elégséges elıléptetés; Összetartás hiánya munkahelyi szinten; Jó munkatársi kapcsolatok hiánya; Csoporton belüli konfliktusok; Felettessel/munkatársakkal való kapcsolatból adódó problémák; Szervezeti légkör; Vezetési stílusok; Ellenırzési rendszerek; Technológia és annak változása; Alacsony fizetés; Az állás bizonytalansága stb. Szervezeten kívüli stresszorok: - Családi kapcsolatok; Anyagi problémák; Társadalmi problémák - Családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének nehézségei - Személyes hitek, meggyızıdések és a vállalati politika közti konfliktusok - Elidegenedés és a normák hiánya - Közlekedés a munkahelyre, autóvezetés - Vidéki- vagy városi életkörülmények, gyakori lakhelyváltoztatás stb. (Juhász, 2002) A stressz hatásai a/az (dogozó) emberre és a munkahelyére A stresszorok hatására stressz-helyzetbe kerül az egyén, ami a Harcolj vagy menekülj reakciót váltja ki nála. Az emberi test, a szervezet reakciója a stresszkeltı események hatására rövidtávon: nı a vérnyomás és a pulzusszám; felgyorsul a légzés; izomfeszültség keletkezik; kitágulnak a pupillák; izzadás jelentkezik; csökken az emésztés; emelkedik a vércukorszint; endorfinok szabadulnak fel (szervezet belsı fájdalom-csillapítói), adrenalin és egyéb hormonok képzıdnek stb. A szervezet alkalmazkodó képessége és energiája véges, azaz kimeríthetı, így a stressz hosszú távon igen súlyos egészségkárosító következményekkel jár. Ha a szervezetet hosszú ideig érik stresszorok, akkor folyamatos lesz a stresszállapot, amit egy idı után a szervezet már nem tud elviselni. Ekkor csökken a szervezet ellenálló képessége, az immunrendszer gyengül, szervi károsodások kezdıdnek (pl. vese- és nyirokbetegségek; gyomor és bélfekély alakul ki; krónikus magas vérnyomás jelentkezik; szív- és koszorúér betegségek jelennek meg stb.). Stressz hatására mindig a szervezet leggyengébb láncszeme szakad el, kialakul a betegség, súlyos esetben pedig bekövetkezik a hirtelen halál 12

14 A stresszre adott válaszként sokszor lelki problémák, pszichés tünetek, -betegségek jelennek meg: a már korábban is említett szorongás, vagy a depresszió. Ha az egyén sorozatban azt tapasztalja, hogy tehetetlen az ıt érı negatív hatásokkal szemben, akkor passzívvá válik, beletörıdik, visszavonul a további megküzdéstıl. Ha a stresszorok folyamatosak és az egyén nem tud megküzdeni azokkal és a rá gyakorolt hatásukkal, akkor idıvel depresszióba eshet. Ha az egyén nem tudja megfelelı módon kezelni a stresszt, annak enyhítése végett a túlzott dohányzáshoz, az alkoholhoz vagy a drogokhoz folyamodik és függıség alakul ki nála. Ezek mellett kialakulhat pánikbetegség, kényszeres viselkedés, vagy anorexia is. Jelentkezhetnek autoimmun betegségek, emellett nagyfokú hízás, fogyás, energia hiány, állandó fáradságérzet, folyamatos kedvetlenség. Kialakulhatnak szorongásos zavarok, félelem, túlzó aggódás is. A munkahelyen tartósan fennálló stresszhatások azt eredményezik, hogy az egyén elégedetlen lesz munkahelyével, munkájával, ami jelentısen befolyásolja a teljesítményét és munkavégzı képességét is, ez a helyzet akár felmondáshoz, a munkahely elhagyásához is vezethet. Komoly stresszorokkal szembesülve az egyénnek problémái lesznek az összpontosítással, könnyen elterelıdik a figyelme, gondolatait nehezen tudja logikusan összerendezni, gondjai lesznek az információfeldolgozással. Ezek következménye, hogy bonyolultabb munkafeladataiban csökken a teljesítıképessége. Tartós stressz hatására az emberek viselkedésében is jellegzetes változások figyelhetık meg, ilyenek például: egészségkárosító viselkedésformák (dohányzás, alkohol, drogok, túlzott kávé vagy energiaital fogyasztás); munkahelyi szerep leértékelése; menekülés a munkából (hiányzás, sztrájk, kilépés stb.); harag agresszió tettlegesség; egyéb életszerepek is károsodhatnak (család, párkapcsolat, barátok). 13

15 Anyag és módszer Az elemzés anyaga Vizsgált intézmény létrejötte és jogállása 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 67/2004 (VI.10.) Képviselıtestületi Határozata alapján szervezte át a város óvodai szolgáltatását. Ennek értelmében szeptember 01-tıl a korábban mőködı 8 óvoda, a gazdasági irodaegység és az óvodakonyha összevonásával létrehozták az Egyesített Óvodai Intézményt. Az intézmény jogállása önálló jogi személy, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, gazdálkodási jogköre szerint pedig önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Intézmény felépítése és jellemzıi 1 Hajdúszoboszlón 8 óvoda mőködött, ezek kerültek az Egyesített Óvodai Intézmény igazgatása alá tagóvodákként. Az intézmény vezetıje az óvodavezetı, az İ munkáját segíti a szakmai vezetı, a gazdasági ügyeket pedig a gazdaságvezetı irányítja. A tagóvodákban a munka szervezésért a tagintézmény vezetık a felelısek. Az intézmény székhelye Hajdúszoboszlón a Rákóczi utca 14. szám alatt van, az Óvodaigazgatóság 2007 szeptemberétıl kezdıdıen mőködik ezen a helyen, itt található helyileg az óvodavezetı, a szakmai vezetı, a gazdaságvezetı, a gazdasági dolgozók és az óvodatitkár. Az intézmény nyolc telephellyel rendelkezik: APRÓNÉP Óvoda; ARANYKAPU Óvoda; BAMBÍNÓ Óvoda; LIGET Óvoda; LURKÓ Óvoda; MANÓKERT Óvoda; MESEVÁR Óvoda; SZIVÁRVÁNY Óvoda. Az óvodákba felvehetı gyermeklétszám: fı, 35 óvodai csoportban elosztva. Intézmény gazdasági egységéhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Pedagógiai Szakszolgálat; Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény; Városi Bölcsıde Intézmény tevékenységi köre 1 Az intézmény fı tevékenységei közzé tartozik tagóvodák mőködtetésével óvodai nevelés és iskolai elıkészítés 2, valamint sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 3, illetve felkészítı foglalkozások szervezése 4. 1 Ehhez a fejezethez az Irodalomjegyzékben felsorolt Szervezetre vonatkozó dokumentumokat használtam. 2 Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv bekezdése alapján 3 Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 30 alapján 4 Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 45. (1) és a tv (3) bekezdései szerint 14

16 A nevelı, oktató tevékenység mellett saját központi konyhát mőködtetnek, óvodáskorú gyermekek, valamint intézeti alkalmazottak részére napi háromszori étkezést biztosítanak. Kialakítják az étrendet, kiszállítják az ételt. Ezek mellett gépkocsikat üzemeltetnek. Az intézmény gazdálkodását a gazdasági egység látja el, a tagóvodák gazdasági ügyeinek intézése mellett elvégzik a részben önálló költségvetési szervként mőködı Nevelési Tanácsadó, Zichy Géza Alapfokú Mővészetoktatási Iskola és a Városi Bölcsıde pénzügyi gazdálkodási tevékenységét is. Vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. Az intézmény költségvetése az alapvetı mőködési költségeket fedezi. Minden tagóvodában megtalálhatók azok az eszközök, melyek a nevelımunka segítıi, a gyermeki tevékenységek fontos tárgyai. Tagóvodák mőködése A tagóvodák teljeskörő óvodai ellátást biztosítanak, minden tagintézményben magas szakmai színvonalú munkával nevelik és fejlesztik a gyermekeket. A nevelıtestület tagjainak iskolai végzettsége és továbbképzési szintje sokoldalú, a helyi nevelési programok eredményes és hatékony megvalósításának szolgálatában állnak. A tagóvodák nevelési programja jól illeszkedik a gyermekek fejlıdési üteméhez és rugalmasan alkalmazható a hátrányos helyzető és a tehetséges gyermekek nevelésében egyaránt. Hatékony gyermekvédelmi tevékenység folyik, kidolgozott az esélyegyenlıségi program, biztosított az egészséges életmód, hangsúlyos az anyanyelvi kultúra ápolása és a hagyományırzés. Az óvodákban az igazi érték a gyermek, a pedagógiai hitvallás a gyermekek tiszteletére és szeretetére épül. Arra törekszenek, hogy a nevelı közösség humánus, toleráns, empatikus és ismeretekkel jól felvértezett legyen, ezzel lehetıvé teszik a gyermekek jogainak érvényesülését, az ismereteik széleskörő bıvítését, az esélyegyenlıség megteremtését az iskolakezdésre. Jól összekovácsolódott nevelıgárdája van a tagóvodáknak, a régóta mőködı munkaközösségek megbízható támaszai, elırevivıi a helyben folyó nevelı, fejlesztı munkának. Tagóvodák jellemzı számadatai Ahogy a korábbiakban már szó esett róla, az Egyesített Óvodai Intézmény keretében nyolc tagóvoda mőködik Hajdúszoboszló város területén óvodai csoportba összesen 804 óvodás gyermek jár jelenleg, ellátásukat hetven óvodapedagógus, negyvenhárom teljes-állásban dolgozó és egy félállásban dolgozó nevelı-oktató munkát segítı személy végzi. Minden óvodában dolgozik egy-egy fı félállásban udvarosként, ık végzik el a felmerülı technikai-mőszaki tennivalókat, karbantartási feladatokat, illetve az óvodák udvarának rendezése tartozik még a munkájukba. 5 A dolgozatom végén, a Mellékletek között megtekinthetı a tagóvodákról egy-egy fénykép. 15

17 Ó V O D Á K J E L L E M Zİ A D A T A I Intézmény neve Csoport szám Gyermeklétszám Pedagógus (fı) Nevelı-oktató munkát segítı (fı) Udvaros (fı) Aprónép Óvoda ,5 Aranykapu Óvoda ,5 Bambino Óvoda ,5 Liget Óvoda ,5 0,5 Lurkó Óvoda ,5 Manókert Óvoda ,5 Mesevár Óvoda ,5 Szivárvány Óvoda ,5 Összesen: ,5 4 Forrás: Egyesített Óvodai Intézmény nyilvántartása Az adatok a november 30-ai állapotot mutatják. Az elemzés módszerei Esettanulmány Az esettanulmány egy vizsgálati módszer, empirikus eszköz, mely megfigyelésen alapul. Valós eseteket, szituációkat dolgoz fel, elemez és ebbıl von le általánosítható következtetéseket, így jutva el az elvekig. Egy adott dolog, eset, probléma megfigyelése, körülményeinek elemzése, indíttatások, okok személyes tapasztalatokon, elmondottakon, vagy (szervezeti) dokumentumokon keresztül történı megismerése, illetve adatok, helyzet, módszerek, folyamatok rögzítése. (Berde, 2009) Dolgozatom témájához igazodva a választott intézmény alapdokumentumait vizsgáltam meg az óvodai munkakörökben való elhelyezkedés egészségügyi feltételeit tanulmányozva, illetve a tagóvodákban alkalmazott egészségmegırzı intézkedéseket győjtöttem össze. Ezek mellett az öt évvel ezelıtt történt óvoda-összevonásból adódó stressz-helyzetet elemzem, illetve az intézményi stressz-kezelési módszereket veszem sorra. Kérdıíves vizsgálat 6 A kérdıíves interjú alapján történı adat felvételezés manapság a legszokványosabb adat felvételezési módszer. (Berde, 2009) Az óvodapedagógusokat érintı munkahelyi stresszre vonatkozó vizsgálatom lefolytatásához én is készítettem egy kérdıívet, melyet eljutattam az óvodákba, az ott dolgozó óvodapedagógusok és nevelı-oktató munkát segítı szakemberek részére. 6 Az általam használt kérdıív megtalálható a dokumentum végén Mellékletként. 16

18 A kérdıív felépítését tekintve, olvasható egy bevezetı szöveg, melyben bemutatkozom és röviden vázolom, hogy mi a célja a kérdıíven feltett kérdéseknek, illetve, hogy mely témára koncentrálva keresek válaszokat. A kérdıív kitöltése önkéntes és névtelen. A kérdıív elsı része az általános adatgyőjtı rész, itt megkérdezem a kitöltı nemét, életkorát, foglalkozását / munkakörét, munkájából adódó fı feladatait, illetve munkaidejét, munkabeosztását. Ezt követıen a kérdıív szakmai kérdései jönnek a vizsgálatra koncentráltan. A kitöltı személy egészségi állapotára vonatkozóan kérek önértékelést egy ötfokozatú skála alapján (kiváló és rossz között). A további három kérdés nyitott, itt kifejtıs választ várok, elsıként a munkahelyi környezet pozitív és negatív jellemzıire vagyok kíváncsi az egészségre vonatkoztatva, ezt követıen a munkahelyen tapasztalható egészségmegırzı intézkedésekre kérdezek rá, majd pedig azt tudakolom, hogy mit tesz a kérdıív kitöltıje a munkája során egészségének megırzése érdekében. A következı blokkban rátérek a stressz kérdéskörére, elsıként két igen-nem típusú zárt kérdés található, arra kérdezek rá, hogy a kérdıív kitöltıje stresszesnek tartja-e magát, illetve a munkáját. Ezt követıen a munkahelyen jelentkezı stressz-források felıl érdeklıdöm nyitott kérdések formájában, három fı szempontot emelek ki: Vezetıi elvárások miatt és munkatársi kapcsolatból adódóan; Gyermekekkel való foglalkozásból adódóan és Szülıkkel való kapcsolatból adódóan, majd rákérdezek az ezeken kívül esetlegesen felmerülı egyéb okokra is. Folytatásként két nyitott kérdés keretében a stressz-helyzetek kezelésére vonatkozó kérdés következik, majd pedig zárásként arra kérem a válaszadót, hogy javasoljon olyan újításokat vagy változtatásokat, mellyel csökkenthetık vagy feloldhatók a stressz-helyzetek a munkahelyén, illetve ami(ke)t javasolna bevezetni az egészségmegırzés érdekében. Mélyinterjú 7 A személyes mélyinterjú során az általam vizsgált téma tekintetében teszek fel kérdéseket az interjúalanynak. Ez a módszer kötetlenebb és szabadabb adat-felvételezést enged, végül is egy lazább beszélgetés az adott témában. Nincs elıre meghatározott szerkezete, vagy teljesen behatárolt forgatókönyve, csak egyfajta logikai sorrend van a megtárgyalandó kérdések között. Az általam végzett mélyinterjú felépítése hasonló az elızıekben felvázolt kérdıívhez, annak kérdései a beszélgetés során is feldolgozásra kerülnek. Alapjaiban tehát egy elızetesen kigondolt struktúrát követek, de az interjú során a kérdésekre adott válaszok önmagukban is irányítják a beszélgetés további vezérfonalát. Az interjú elején felvázolom a beszélgetés célját és az érintett témát. Ezt követıen az interjúalanyról és munkahelyérıl győjtök adatokat, majd pedig az egészségmegırzés és a stressz kérdéskörében folytatom le a beszélgetést, követve a kérdıívben is használt kérdések vázát. Fı célom, hogy az interjúalany részletesen kifejtse a véleményét a tárgyalt kérdésekben. 7 A mélyinterjúm fı kérdései megtalálhatók a dokumentum végén a Mellékletek között. 17

19 A kutatás eredményeinek bemutatása Esettanulmány Vizsgálatom ide vonatkozó része megfigyelésen alapul, az intézmény szervezeti dokumentumait tanulmányoztam át, illetve a helyi szokásokat illetıen a központi irodában kaptam választ kérdéseimre az intézménytitkártól. Vizsgálódásom tárgya - igazodva a dolgozatom témájához - az óvodai munkakörökben való elhelyezkedés egészségügyi feltételeinek sorra vétele, illetve a tagóvodákban alkalmazott egészségmegırzı intézkedések összegyőjtése. A stressz kérdésköréhez kapcsolódóan pedig, az öt évvel ezelıtt történt óvoda-összevonásból adódó stressz-helyzetet elemzem, illetve az intézményi stressz-kezelési módszereket közlöm. Az óvodai munkakörbe való alkalmazás egészségügyi feltételei Az Egyesített Óvodai Intézmény szervezeti dokumentumai és a hatályos törvényi elıírások áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a tagóvodákban a munkahelyi kinevezéshez, a munkaszerzıdés megkötéséhez a leendı alkalmazottaknak egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi igazolással kell rendelkezniük. E nélkül nem alkalmazhatnak senkit. Az intézmény biztosítja az alkalmazottak számára az üzemorvosi vizsgálaton való részvételt a törvényi kötelezettségnek eleget téve. Az alkalmazottaknak évente kell részt venniük kötelezı orvosi vizsgálaton, ennek során tüdıszőrésen, laborvizsgálaton és általános állapotfelmérésen esnek át. A vizsgálat eredményérıl igazolást állít ki az üzemorvos az alkalmazott részére, a dolgozó a munkaadó intézménye felé ezzel igazolja munkavégzésre való alkalmasságát. Ettıl eltérı eset, ha valamelyik alkalmazott hosszabb ideig, tartósan van munkájától távol betegség vagy valamilyen egészségügyi problémából adódóan. Ez esetben a táppénzes állomány után a munkába állást megelızıen újra részt kell vennie az alkalmazottnak üzemorvosi vizsgálaton. Csak az orvosi igazolás birtokában léphet újra munkába a dolgozó. Az intézményben az egészségvédelem területén alkalmazott szabályozás A vizsgálat során végzett megfigyelésem alapján elmondható, hogy az intézményben nagy hangsúlyt fordítanak a higiéniai követelményekre, rendszeres és alapos takarítást végeznek az intézmény egészében, minden telephelyet beleértve. Erre nagy szükség is van, hisz közösségi hely révén sok gyermek és felnıtt van együtt huzamos ideig. Ez jó táptalaja lehet a fertızéseknek, járványoknak, megbetegedéseknek, nagyon lényeges tehát a megfelelı fertıtlenítés és a helyiségek, berendezési tárgyak, használati eszközök tisztán tartása, megelızve, csökkentve, vagy visszaszorítva ezzel a betegségek terjedését. Odafigyelnek a környezetbarát tisztítószerek alkalmazására is. Az intézmény biztosít alkalmazottai részére munkaruhát, védıfelszerelést, illetve védıcipıt, ezzel is hozzájárulva a dolgozók egészségmegırzéséhez. 18

20 A nyári hónapokban, a melegebb idıszakokban biztosítanak védıitalt. Az óvodai központi konyha ellátja étellel a gyerekek mellett a dolgozókat is. Az intézmény valamennyi munkavállalója jogosult térítési díj ellenében az étkezést igénybe venni. A dolgozók által az étkezésért fizetendı térítési díj összegét csökkenti az önkormányzat által biztosított étkezési kedvezmény. Az egészség védelmében központilag szabályozzák az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (a XI. fejezet, 4. alpont szerint) a dohányzás kérdését: az intézmény egész területén teljes dohányzási tilalom van érvényben. Ez egyrészt az alkalmazottak egészségvédelmét szolgálja, másrészt tekintettel van a nemdohányzók érdekére. Mindezek mellett a gyermekek felıl közelítve is jelentıs intézkedés: nem látja ugyanis a gyermek a dohányzó felnıttet, mint példaképet. Tudvalévı, hogy a kisgyermekek utánzás által tanulnak, lemásolják a felnıtteket, azok szokásait, cselekedeteit. Ez esetben nincs elıttük a dohányzás rossz példája, így nem viszik tovább már az óvodából a mintát, illetve nincsenek kitéve a dohányfüst káros ártalmainak sem. Jelenleg a H1N1 influenza terjedése miatt a pedagógusok részére ingyen biztosítják a betegséggel szembeni védelmet, illetve nagyobb ellenállást biztosító oltóanyag beadását. Az injekció beadatásáról önkéntes alapon dönthetnek a nevelık. A járvány elkerülését elısegítendı, illetve csökkentésének érdekében az óvodás gyermekek részére is ingyenesen biztosítja a magyar kormány a védıoltást. A szülı/gondviselı dönt ebben a kérdésben, aki igényli, hogy beoltsák a gyermekét a vakcinával, annak írásban kell nyilatkoznia erre vonatkozóan. Kiemelten kezelik az intézményben a gyermekek egészségvédelmének és egészség-megırzésének kérdését. Az évi XXXI. törvény értelmében a gyermekek védelme az intézmény minden dolgozójának kötelessége. A gyermekbalesetek megelızésének érdekében óvodás gyermek csak szülı/gondviselı kíséretében érkezhet és távozhat az óvodába ( kézbıl-kézbe" való átadás). Ha a szülı/gondviselı ettıl el akar térni, akkor írásban kell nyilatkoznia az óvodapedagógusnak. A balesetek elkerülésének érdekében az óvoda udvarán csak az óvónı felügyelete mellett tartózkodhatnak a gyerekek. A szülı/gondviselı megérkezése után az óvónı átadja a gyermeket, ezután az óvodában való tartózkodás, a gyermek felügyelete, védelme a szülı/gondviselı felelıssége. A nevelık ismertetik a gyermekekkel az óvodai év megkezdésekor az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, a veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát, valamint szükség szerint az óvodai foglalkozás, kirándulás, udvari játék során újra megismétlik a tudnivalókat a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelıen. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban rögzítik. Az egészséges életmóddal kapcsolatosan foglalkozásokat tartanak a gyerekek részére, emellett az óvodai konyhában az ételek összeállításakor odafigyelnek a gyermekek fejlıdéséhez szükséges tápanyagok meglétére. 19

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre

A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre A munkahely pozitív és negatív hatása a mentális egészségre PATAKI NATÁLIA PSZICHOSZOMATIKUS AMBULANCIA KFT. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK A MUNKAHELYEN 2016. ÁPRILIS 13. Munkahelyi

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük!

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Házirendje Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 22. számú mellékletét képezi. I. SZÜLİK ÉS GYERMEKEK HÁZIRENDJE

Részletesebben