Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól"

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2003.(XI.26.) Kt. számú rendelete A gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján helyileg szabályozza azokat a támogatási fajtákat és szolgáltatásokat, amelyek nyújtásával segíti a családot(okat) a gyermek(ek) felnevelésében, a veszélyeztetettség megelőzésében, megszűntetésében és védelmet biztosít a családból kiemelt gyermekek számára. 2. (1) E rendelet szabályai a központi és önkormányzati pénzforrásokból finanszírozott gyermekvédelmi ellátásokra terjednek ki. (2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a 0-18 éves korú gyermek, vagy nappali tagozaton tanuló addig az időpontig, ameddig tanulói, vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig. (3) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászoruló(k) (gyermeknek, szülőjének) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló(k) életét, testi épségét veszélyezteti. (4) A gyermekvédelmi ellátások főbb csoportjai: a) pénzbeli ellátások b) természetbeni ellátások (5) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál lehet előterjeszteni. (6) A polgármester hatáskörébe tartozó e rendeletben szabályozott ellátások esetén a hatósági ügyekben benyújtott fellebbezéseket a Szociális- és Egészségügyi Bizottság véleményével együtt kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

2 (7) Nem részesíthető az e rendeletben szabályozott ellátásokban az a kérelmező, aki nem tesz meg minden tőle elvárhatót anyagi és szociális helyzetének javításáért, így különösen jogos anyagi igényét önhibájából nem érvényesíti (8) A kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozata 6 hónapig érvényes. (9) A jogosulatlanul igénybevett szociális ellátások megtérítésének elrendeléséről a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt, méltányosságból történő elengedés, illetve mérséklés a Képviselőtestület hatásköre. (10) Az életveszély esetén tett intézkedésekről a támogatást, ellátást nyújtó haladéktalanul értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet. Az értesítéssel egyidejűleg igényelni kell a nyújtott támogatás ellenértékét. II. Pénzbeli ellátások 3. (1) Az önkormányzat az éves költségvetésében az e célra meghatározott keretéből a gyermekek családban történő neveléséhez, a gyermek jólétének biztosításához az alábbi pénzbeli ellátásokat nyújthatja: a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2) A rendszeres pénzellátások kifizetése utalással történik, a nem rendszeres pénzellátásoknál a kifizetés módjáról az egyedi határozatokban történik a döntés. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az az eltartott gyermekek, ahol: 4. a családban a szülők és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozó(k) együttes jövedelmének összegéből kiszámított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a 4. (4) bekezdésében meghatározott értéket.

3 (2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával. Az emelt szintű támogatás összegét a vonatkozó jogszabály határozza meg (3) A kérelemhez csatolni kell: A családban élő közeli hozzátartozók jövedelem igazolását. (Jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagát kell figyelembe venni, kivéve az igazolható ok miatti tartós romlást.) 14. életévét betöltött gyermek/ek esetében az intézmény igazolását arról, hogy az eltartott gyermek nappali tagozaton folytatja tanulmányait. (4) a.) A kérelem elbírálásához - amennyiben a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek - környezettanulmányt kell készíteni. b.) A polgármester a vagyoni helyzet vizsgálatát írja elő, ha a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. c.) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. d.) Vagyon alatt értendő: a hasznosítható ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, vagyoni értékű jog, amelyek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban e.) - Külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy - Együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét meghaladja és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezők megélhetésének feltételeit. Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása alapján, vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a benyújtott jövedelemnyilatkozatokban foglaltak és a kérelmező életkörülményei között ellentmondás van, a hatóság felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatokban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatást ha a kérelmet a hónap 15. napjáig nyújtották be

4 egész hónapra, ha a kérelmet 15-e után nyújtották be fél hónapra kell megállapítani. A támogatás folyósítását, ha a jogosultság megszűnésére okot adó körülmény a hónap 15. napjáig következik be, 15-vel kell megszüntetni, ha a hónap 15. napja után következik be, a hónap végével kell megszüntetni. 5. (1) Nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ha a törvényes képviselő a gyermek(ek) testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését nem biztosítja. (2) Meg kell szüntetni a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását a következő feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén: a) A életév közötti eltartott gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnése b) A családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja e rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt értékhatárt c) Ha a törvényes képviselő az éves felülvizsgálathoz szükséges adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem tesz eleget, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 6 hónapig újból nem állapítható meg, kivéve, ha a törvényes képviselő a mulasztást megfelelő indokkal igazolja (pl: orvosi igazolás betegségről, haláleset). 6. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás felhasználását a Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrizheti, a gyámhatóság felkérése alapján köteles ellenőrizni. (2) A Gyermekjóléti Szolgálat írásos javaslata alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatás felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható a törvényes képviselő részére. (3) Ha a törvényes képviselő vagy az elszámolásra kötelezett személy az elszámolási kötelezettségét az előírt határidőre akárcsak az egyik hónapban is elmulasztja, illetve az elszámolás során megállapítható, hogy a pénzben nyújtott támogatást nem a gyermek testi, szellemi fejlődését elősegítő kiadásokra fordítja, úgy a következő hónaptól a pénzben nyújtott támogatást természetbeni támogatás formájában kell nyújtani. 7. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, elutasításáról, éves felülvizsgálatáról, megszüntetéséről (a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben)

5 a polgármester dönt. (2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét a jogosultnak utólag a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8. (1) a.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül az az eltartott gyermek, akinek az ellátását a gondozó család létfenntartása veszélyeztetése nélkül váratlan esemény, alkalmanként jelentkező többletkiadás stb. miatt biztosítani nem tudja, melyet hitelt érdemlően igazolnia kell. b.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azon eltartott gyermek után, akinek gondviselője ellen a Közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt jogerősen büntetést szabtak ki, természetbeni támogatás formájában nyújtható. (2) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha: a) Az egy főre jutó jövedelem a családban az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló illetve a súlyos fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevelő család esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175%-át meghaladja. b) A kérelmező rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. c) Ugyanazon indok alapján (váratlan esemény, többletkiadás stb.) miatt már átmeneti segélyben részesül. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben maximum két alkalommal adható. (4) A támogatás összege gyermekenként és alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át. (5) A rendelet 8. (1) bekezdésében adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál utólagos elszámolási kötelezettség is előírható. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, elutasításáról (a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben) a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt.

6 III. Természetbeni ellátások 9. (1) Az önkormányzat az éves költségvetésében az e célra meghatározott keretből az alábbi rászorultságtól függő természetbeni ellátásokat biztosíthatja: a) Tankönyv, illetve tanszertámogatás b) Gyermekintézmények térítési díjának támogatása c) Tandíjtámogatás d) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás e) Élelmiszerutalvány, vagy élelmiszercsomag Tankönyv, illetve tanszertámogatás 10. (1) Tankönyv illetve tanszertámogatás nyújtására a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó jövedelemhatárokat és szabályokat kell alkalmazni. (2) A támogatás összege évenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át nem haladhatja meg. (3) Nem részesíthető tankönyv illetve tanszertámogatásban az, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Gyermekintézmények térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás 11. (1) Gyermekintézményi térítési díjak megfizetéséhez támogatás nyújtható a Gyvt (7) bekezdése szerint: - két gyermekes család esetében, ha az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át nem haladja meg - kétgyermekes család esetében, ha az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg - gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, ha az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 175%-át nem haladja meg (2) A támogatás mértékét az (1) bekezdés jövedelemhatárai alapján jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Nem részesülhet a gyermekintézményi térítési díj átvállalásában az, aki a Gyvt (5)

7 bekezdésében meghatározott normatív kedvezményben részesül. (4) A gyermekintézményi térítési díjkedvezmény megállapításáról Gyvt 148. (7) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt. A döntése ellen benyújtott jogorvoslat esetén a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni. (5) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatároktól a Szociális- és Egészségügyi Bizottság, különös méltányosságból 10 %-al eltérhet. Tandíj, egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás 12. A tandíj, illetve egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás indokoltságát hitelt érdemlő módon, írásos dokumentummal kell bizonyítani és a kérelemhez mellékelni. A hozzájárulás elbírálásánál a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó jövedelemhatárokat és szabályokat kell alkalmazni. Élelmiszerutalvány, élelmiszercsomag 13. (1) Élelmiszerutalvány vagy élelmiszercsomag a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezések szerint adható. (2) Az élelmiszer utalvány vagy élelmiszercsomag értékét a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegébe be kell számítani. IV. Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti Szolgálat 14. (1) Ercsi Város területén a Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat a Szociális Szolgálat látja el. (2) A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait a Szociális Szolgálat vezetője irányítja, felügyeli, ellenőrzi.

8 Gyermekek napközbeni ellátása 15. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását (felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás, étkeztetés stb.) a) óvodai b) iskolai napközis foglalkozás c) menzai ellátás keretében biztosítja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat elsősorban annak a gyermeknek kell nyújtani: a) akinek szülei, nevelői, gondozói (továbbiakban: szülő) munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátást nem képesek biztosítani b) akinek testi, illetve szellemi fejlődése állandó napközbeni ellátást igényel c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel és időszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani d) akivel együtt a családban három vagy több kiskorú van, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben (díjban) vagy ápolási díjban részesül e) aki részére a szülő szociális helyzete miatt a napközbeni ellátást nem képes biztosítani. (3) Az ellátások megszűnésének esetei: - a szülő, gondviselő kérelmére - ha a család helyzetében olyan változás következett be, amely már nem indokolja a támogatás fenntartását (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. (5) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt. A döntése ellen benyújtott jogorvoslat esetén a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörben a Szociális-és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni. 16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi (étkezési) térítési díját, csökkentésének, elengedésének eseteit, módját külön rendelet állapítja meg. Záró rendelkezések

9 17. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti a 19/1999.(VI.29.) Kt. számú rendelet és az ezt módosító 23/1999.(IX.29), a 14/2000.(II.29.) a 5/2001.(III.28.) és a14/2003.(iii.25.) Kt. számú rendeletek. Bátki József jegyző polgármester Dr. Feik Csaba 1. számú melléklet

10 A gyermekintézmények térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás mértékei a térítési díj százalékában Egy főre jutó jövedelem Az öregségi nyugdíj %-ában Két gyermekes család Gyermekét egyedül nevelő egyedülálló 1 gyermekkel Gyermekét egyedül nevelő egyedülálló 2 gyermekkel 130 % alatt % %

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben.

Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2003. (V. 23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben. Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2005./X.28./ rendelete. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról

MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2005./X.28./ rendelete. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról MONOSTORAPÁTI község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005./X.28./ rendelete a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról Bevezető rendelkezés Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben