E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 28-i ülésére Tárgy: évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a Közgyőlés elnöke Elıadó: Csicsó Erika sportreferens

2 Tisztelt Közgyőlés! Az Országgyőlés június 25-i ülésnapján elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) OGY határozatot. A Stratégia olyan rövid és hosszú távú célokat fogalmaz meg, amelyek a sport valamennyi területének feladatát rögzítik. A sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megırzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sport, a természeti környezetben történı idıtöltés egyik eszközeként, nélkülözhetetlen szerepet tölthet be a környezetkímélı tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erısítésében kulturált szabadidı-eltöltési, szórakozási lehetıség biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos idıtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzető csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentısen hozzájárul az életminıség javulásához. Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése 175/2003. (XI. 27.) számú határozatával elfogadta a megyei Sportkoncepciót. A Sportkoncepcióban és a sportról szóló évi I. törvényben megfogalmazottak alapján a feladatok végrehajtása érdekében évrıl évre intézkedési terv készítésérıl döntött Közgyőlésünk. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplıinek, irányítóinak, résztvevıinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlı lehetıségeket. Ennek megfelelıen a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitőzése az, hogy sport legyen mindenki szenvedélye! Kérem a Tisztelt Közgyőlést, az elıterjesztés megtárgyalására és elfogadására. Tatabánya, február 28. Dr. Völner Pál Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Sportkoncepció végrehajtására vonatkozó, a határozat mellékletét képezı évre szóló intézkedési tervét. Határidı: - folyamatos (2008. december 31-ig) - a évi intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére, illetve a évi feladatok meghatározására: január 1

3 Komárom-Esztergom Megye Sportkoncepciója végrehajtására vonatkozó intézkedési terv 2008 A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedı fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor a magyar sport jelenleg féloldalas : míg a versenysportban a legsikeresebb országok közé tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok sportban való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más országaiban, a kelet-közép-európai régióban is csak a középmezınybe tartozunk. Sajnos figyelmen kívül hagyjuk azt, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003-ban Health and development through physical activity and sport címmel kiadott dokumentumában megállapításra került, miszerint minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba fektetnek, 3,2 dollár megtakarítást jelent az egészségügyben! A Sportstratégiában megfogalmazott jövıképet úgy alakítottuk ki, hogy Magyarország sportnemzet státuszának megırzése mellett a társadalom jóval szélesebb rétegeit bevonva belátható idın belül sportoló nemzetté is váljon. Cél tehát, hogy a sportos életmód érdekében aktivizáljuk az embereket és ezáltal: javítsuk a magyar polgárok életminıségét; javulást érjünk el a népegészség terén; életvezetési és probléma megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ kihívásaira segítsünk felkészíteni az ifjúságot; hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erısítéséhez; növeljük a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását; csökkentsük az egyenlıtlenségeket, ezzel hozzájáruljunk a hátrányos helyzető társadalmi csoportok integrációjához. A magyar sport az egyetemes és a magyar kultúra része. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán leggyakrabban Nobel-díjas tudósaink mellett az ország kiemelkedı eredményeket produkáló sportját emlegették értékként, amelyet magunkkal vittünk az Európai Unióba. Az Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe alapján váljon minden olyan sportoló, tanár, edzı, versenybíró, sportszakember, sportvezetı, sportorvos a magyar fiatalok példaképévé, aki: tevékenységével hozzájárul az egyén és társadalom fejlıdéséhez; eredményeivel, magatartásával hozzájárul a sport önkéntes és mozgalmi jellegének fejlesztéséhez; nemcsak a sportban, hanem más terület(ek)en a tanulásban, oktatásban, kultúrában, az egészségügyben, a szociális területeken, a település- és területfejlesztésben, a környezetvédelemben, a mővészetekben is kimagaslót alkot; fizikai és erkölcsi integritásával képes a sportolói lét szimbólumát megtestesíteni, a sport integráns helyét a társadalmi-kulturális fejlıdésben biztosítani; sportolói tevékenységét megingathatatlanul a fair play által képviselt etikai elvekre, mint zsinórmértékre építi, mely magába foglalja egyrészt a barátság eszméjét, mások tiszteletben tartását, a megfelelı szellemő játékot, másrészt elveti a csalást, a szabályok kijátszását, a doppingszerek használatát. E társadalmi célok elérése érdekében elırébb kell lépni a sport valamennyi részterületén: az iskolai testnevelésben, a rekreációs célú sportban, beleértve a diáksportot, valamint a versenysportban. A Sporttörvény a települési önkormányzatok kötelezı sportfeladatául szabja az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését, illetve önként vállalt feladatként jelöli meg a megye számára is a gyermek-, ifjúsági- és diáksport segítését. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 2007-es esztendıben is kiemelt figyelmet fordított a sport valamennyi területére: Sportgála keretében díjazta a évben kiemelkedı teljesítmény elért sportolókat, edzıket, a sportdiplomáciában sikereket aratott sportvezetıket. Az egységes pályázati rendszer keretein belül lehetıséget teremtett és támogatást biztosított a megyei sportági szakszövetségek részére versenyrendszerük mőködtetéséhez. Két fordulóban összesen 9 2

4 millió forint támogatást biztosított Közgyőlésünk az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához, a körzeti és megyei bajnokságok/kupák lebonyolításához. A volt Sportigazgatóság épületében továbbra is helyet adott a megyei sportszövetségeknek napi munkájának végzéséhez, átvállalva az épület fenntartási-, és üzemeltetési költségeit végén az épületrész értékesítésre került. A Megyei Önkormányzat a Fı tér 4-ben lévı hivatali épületében biztosítja a továbbiakban is a sportági szakszövetségek mőködéséhez szükséges feltételeket. A nemzetközi sportkapcsolatok megerısítése érdekében tárgyalásokat folytatott Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetségével, valamint nemzetközi referens közremőködésével biztosította az információáramlást, a szövetségek és partnereik közötti kapcsolattartást. A diáksport 2006/07. és a 2007/08. tanévi versenyrendszerének lebonyolítását végzı Komárom- Esztergom Megyei Diáksport Tanáccsal együttmőködve, országosan is elismerve rendezi a diákolimpiai versenyeket. Számos korosztályos országos döntı házigazdája, szervezıje és lebonyolítója megyénk. Új sportágak megismertetésére törekedtünk, újabb versenyprogramok bevonását versenyrendszerünkbe. A Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács pályázat útján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattól és az ÖTM Sport Szakállamtitkárságától 5 millió forint támogatásban részesült programjai megvalósításához, valamint a Hivatal sportreferens közremőködését, továbbá infrastrukturális hátteret biztosított a KEM DST munkájához. Sportnapok, az egészséget népszerősítı sportrendezvények, országos korosztályos versenyek koordinálásában, megszervezésében és lebonyolításában közremőködtek sportreferenseink, pl.: - Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton október FOREST Suliolimpia Tata, október Lépés Program Tárt Kapus Létesítmények Projektje A népesség egészségi állapotának javítása érdekében, a rendszeres fizikai aktivitás, azaz a rekreációs célú sportolás széleskörő lehetıségének biztosítása érdekében a Nemzeti Sporthivatal a 3 Lépés Program keretében elindította Tárt Kapus Létesítmények programját, melynek keretében a meglévı sportlétesítmények hétvégi (esti) nyitva tartásának támogatásával lehetıség nyílik a különféle korosztályok, családok számára a sportolási lehetıségeket biztosító terek kedvezményes igénybevételére. A Tárt kapus program megyei szinten 8-10 helyszínen, városonként 2-4 létesítményben biztosít sportolási lehetıséget a mozogni vágyóknak évben e pályázaton Ft támogatásban részesült Megyénkbıl a programban résztvevı települések: Ács, Dorog, Esztergom, Kecskéd, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Tata, Tatabánya, Tát 1. Az iskolai sporttevékenység és a diáksport feltételeinek javítása érdekében. A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnıttkori sportolási hajlandóságra, az iskolai testnevelés és diáksport jelentısége tehát meghatározó. A diákok nagy többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást. Itt kell egyaránt megalapozni a gyermekek fizikai kondícióját, megszerettetni a sportot, valamint tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát. A testnevelés óra elsıdleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelı fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport foglalkozások rekreációs célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetıséget biztosítanak. A diáksport jelenleg leginkább a diákolimpiai foglalkoztatási és versenyrendszerében tükrözıdik. A diáksport-foglalkoztatás és versenyrendszer célja: - Azon iskolai tanulók részére, akik a minıségi utánpótlás-nevelési képzésbe gyengébb sportbeli képességeik miatt nem tudnak bekerülni, vagy éppen kikerülnek onnan, lehetıséget kell adni a szabadidısport jellegő diáksport-foglalkoztatásra és versenyrendszerében való aktív részvételre. Ki kell bennük alakítani az egészségtudatos magatartás iránti igényt, és fel kell készíteni ıket az egész életpályát kísérı mozgásra, sportolásra. A diáksport szervezeti struktúrája és a versenyrendszere megyénkben igen jól szervezett, országos összehasonlításban is eredményes, elismert. 3

5 A megyében 9 városi DSB mőködik, felosztva egymás között a megye területét. A DSBk-hez tartozó iskolák száma nem egyenletesen oszlik meg, vannak több iskolával rendelkezı DSB-k és vannak kisebb körzetek. A körzetek versenyeit a DSB-k irányítják, szervezik. Az általános iskolai diákolimpiai versenyek felmenı rendszerben kerülnek megrendezésre, a körzetek legjobbjai jutnak a megyei döntıbe. Természetesen a diákolimpiai versenyeken kívül más sportágakban is vannak rendezvények (pl. tőzharc, judo, kick-box, stb.). A körzeti versenyeket a MDST hangolja össze. A középfokú iskolák versenykiírását a tanács titkára készíti el a sportágfelelısök bevonásával, figyelembe véve, hogy az iskolák érdekeit, teherviselı képességét. Megyénk diáksportjának háromszintő a szervezıdése: A, Alapszintő foglalkoztatás, versenyek: Ide tartoznak az intézményeken belüli különbözı házi-, vagy iskolai versenyek rendezése, szervezése, a sportági speciális felkészítı tevékenység sportcsoportokban, sportszakkörökben, iskolai szakosztályok - ban. E tevékenységi területnek a finanszírozása intézményi feladat, melyhez minden iskolának rendelkezésére áll az un. normatív támogatás, bár a nehéz helyzetben lévı fenntartók nem minden intézmény számára teszik elérhetıvé. Szakmai felelıse az iskolai testnevelı tanár és szabadidı szervezı tanár (ahol van ilyen). B, A második szint az alapfokú versenyeztetés: Ezt a feladatot látják el a Diáksport Bizottságok, elnökük koordinálásával. Valamennyi DSB tanévi terjedelmő versenynaptárt készít, amelyben az adott terület hagyományokra épülı kiskörzeti versenyeit, az iskolák közötti villámtornákat, kupaversenyeket és a felmenırendszerő Diákolimpiák versenyprogramját találhatjuk meg. Ezeknek a programoknak a teljesítéséhez egy-egy polgármesteri hivatal, egy-egy iskola járul hozzá anyagi támogatást nyújtva, míg a felmenırendszerő versenyek megrendezéséhez a DST biztosítja a rendezési költségeket. C, A DST éves versenynaptárában elfogadott program teljesítése: E program gerincét a különbözı sportágak diákolimpiai megyei döntıinek megrendezése, a felvállalt országos elıdöntık és országos döntık lebonyolítása alkotják. (1. sz. Melléklet: 2006/07., 2007/08. tanévi versenynaptárak) A MDST egyik legnagyobb feladata a megyei döntık megszervezése, lebonyolítása, a diákolimpiai sportágakban (asztalitenisz B kategória, atlétika, duatlon, grundbirkózás, játékos sportversenyek, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, terem labdarúgás, röplabda, torna B kategória, úszás, szellemi diákolimpia). Ez évente rendezvény lebonyolítását jelenti, ahol biztosítani kell a versenypályát, bírókat, orvost stb. A MDST arra törekszik, hogy a megyei versenyeket minél több DSB bevonásával a megye különbözı városaiban rendezze meg, próbálva így az iskolák utazási költségeinek csökkentését. Megyei döntı lebonyolítására került sor: Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Dorogon, Oroszlányban, Komáromban és Ácson. A megyei versenyeken kívül a MDST feladatai közé tartozott azoknak a területi, országos versenyeknek a szervezése is, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség felkérése alapján vállalt el. Az elmúlt tanévek alatt 5 országos döntıje és 20 selejtezı, illetve területi rendezvénye volt az elnökségnek. Ezeket fıleg szellemi diákolimpia, kézilabda, kosárlabda, röplabda, játékos sportvetélkedı és atlétika sportágban szerveztük. A visszajelzések alapján minden rendezvény mind az országos vezetık, mint pedig a résztvevı csapatok vezetıinek körében elismerést váltott ki ban Komárom-Esztergom megye a rendezıje az alábbi országos versenyeknek: Országos döntık: - Szellemi diákolimpia V-VI. korcsoport: április 5. - Atlétika II. korcsoport: június 3. - Kézilabda III. korcsoport: június Strandröplabda III-VI. korcsoport: június Országos elıdöntık: - Röplabda V-VI. korcsoport: január Szellemi Diákolimpia III-IV. korcsoport: március 8. - Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoport: március Labdarúgás V. korcsoport: április Röplabda IV. korcsoport: április Labdarúgás IV. korcsoport: május Kosárlabda IV. korcsoport: május 18. 4

6 tanévben kiemelkedı sport teljesítményt nyújtott és kiváló eredményeket ért el, ezáltal országos elismerésben részesült a tatabánya Dózsa György Általános Iskola és a tatai Kıkúti Általános Iskola. Az iskolai testnevelés és diáksport területén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erınlétének elérése a mindennapos elegendı testedzésen keresztül, a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának tudatosítása. Ezek eredményeként hatékonyan elızhetı meg az egészségkárosító viselkedések kialakulása. Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális és szakmai feltételek megteremtése. A sportiskolai rendszer célja: - Évfolyamos képzési rendszer, amely két irányban fejleszthetı: egyfelıl a közoktatási típusú intézményrendszer létrehozása, másfelıl az egyesületi típusú sportiskolai hálózat kiépítése irányába. - A sportiskolai rendszer korszerősítésének folyamatában súlyozottan a közoktatás típusú sportiskolák jogi és tartalmi mőködési feltételeinek megteremtése a cél. A közoktatás típusú sportiskolák mőködéséhez szükséges igazítani az azonos képzési célt megvalósító egyesületi típusú sportiskolák képzési rendjét is. Komárom-Esztergom megyébıl e programban résztvevı iskolák az elıkészítı lépések után a 2007/08-as tanévben megkezdték sportiskolai mőködésük: - Tata: Kıkúti Általános Iskola Eötvös József Gimnázium - Tatabánya: Dózsa György Általános Iskola Bánki Donát Ipari Szakközépiskola (Péch Antal Mőszaki Szakközépiskola és Gimnázium) A Megyei Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezettségének megırzését, az alapfokú és felmenı rendszerő versenyek feltételeinek megteremtését; figyelmet fordít a diáksport infrastrukturális feltételeinek, valamint a sportreferensek közremőködésével a diáksport személyi feltételeinek biztosítására, a költségvetés lehetıségeinek függvényében anyagi támogatására. / és a tanévek/ 2. Sportirányítás, sportági szakszövetségek, sportegyesületek A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia egyik legfontosabb célkitőzése a többcélú kistérségi társulások önkéntes részvételének erısítése a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. Kistérségi szinten könnyebben biztosítható a szükséges infrastrukturális és pénzügyi háttér, létesítmény-szám, könnyebb az üzemeltetés, kiszőrhetıek a felesleges párhuzamosságok. Különösen fontos feladat az állami sportigazgatás számára, hogy a sporttudománnyal és a sportvállalkozásokkal együttmőködve és a kialakítandó Nemzeti Sportinformációs Rendszerre támaszkodva nyomon kövesse a sport aktuális folyamatait, és a tapasztalatok segítségével innovatív kezdeményezéseket indítson el és menedzseljen a sportban. Az új, regionális és kistérségi közigazgatáshoz igazodó sportigazgatás kialakításáig és mőködésének megkezdéséig tartó átmeneti idıszakban kezdeményezı szerepet kell vállalnia, különös figyelmet fordítva a területi kiegyenlítıdésre; ágazati egyeztetésekre, a humán területekkel való kapcsolattartásra; a sporttörténeti értékeink megırzésére; valamint a szabadidıgazdaság fejlesztésének támogatására. A helyi önkormányzatok nagyfokú önállósággal alakítják sportszervezetük rendszerét. A megyei önkormányzattal való kapcsolatuk alapja a jövıben a szorosabb együttmőködés, a sport területén ellátandó feladatok megosztása és az információ-áramlás kölcsönös biztosítása kell legyen. A területi és települési önkormányzati sportigazgatásnak információ-közvetítı, összegyőjtı, valamint a sportéletet koordináló szerepe van. 5

7 A szövetségek egy része mindennapi mőködési és anyagi problémákkal küzd. Többségüket a koncepció nélküli mőködés jellemzi, nem rendelkeznek fejlesztési stratégiákkal, illetve operatív tervekkel. Ezek kidolgozásához és különösen a végrehajtásukhoz nincsenek meg a személyi, tárgyi és anyagi feltételeik. A szervezeti struktúra alsó szintjén a sportolás valódi színterét képezı egyesületek találhatók. Itt valósulhat meg leginkább az integráció a sport egyes területei között, hiszen léteznek olyan egyesületek, melyek egyaránt otthont adnak a diáksportnak, az utánpótlás-nevelésnek, illetve a versenysport mellett a rekreációs sportnak is. A fogyatékos sportolók integrációjának kérdése a legkevésbé megoldott. Ösztönözni kell azt, hogy a települési önkormányzatok többcélú társulásai az alapító okiratukban vállalt közösen ellátandó közszolgáltatási feladataik között a sport területét mint a társadalompolitikai célkitőzések megvalósításának egyik eszközét is szerepeltessék. A Megyei Önkormányzat fontos feladatának tekinti a megyében mőködı sportági szakszövetségekkel történı együttmőködést. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szövetségek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítja. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság és a sportreferensek bevonásával, az éves költségvetés figyelembe vételével pályázati lehetıséget biztosít (anyagi támogatást nyújt), valamint folyamatos kapcsolatot tart a szakszövetségekkel. 3. Fogyatékkal élık sportja A fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékkal élık sportolása. A fogyatékos személyek sportja eszköz kell legyen a társadalmi integrációjukban. Az integráció egy hosszabb folyamat eredménye, melyben érintett és érdekelt a társadalom minden tagja, a fogyatékos személyek és az épek egyaránt. A fogyatékos emberek hazai versenyeit többnyire fogyatékos-specifikus sportszövetségek és tagszervezeteik rendezik, egyes sportágakban azonban az épek versenyrendszerében is megjelennek fogyatékos sportolók. A sport ezen területén nemzetközi tendencia a sportági integráció, melyre Magyarországon is hajlandóság mutatkozik. A fogyatékos személyek rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe szorult a nagy költségvetéső nemzetközi versenyek támogatása mellett. A társadalmi célok elérése érdekében, az eddigi támogatási gyakorlattól eltérıen, a hangsúlyt a fogyatékos személyek sportba történı tömeges bevonására kell helyezni. A fogyatékos emberek sportjának szervezeti és megvalósulási oldala jelenleg fogyatékossági típusok szerint jelenik meg a sport színterein. A fogyatékos személyek sportjában a fejlıdés a sportági integráció útján valósulhat meg azokon a területeken, ahol az lehetséges. Az országos irányelvekkel és a jogszabályi feltételekkel összhangban, valamint a Megyei Önkormányzat és az országos sport fıhatóság együttmőködési megállapodásában foglaltak alapján kívánja elvégezni a vállalt feladatokat. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság a sportreferensek közremőködésével együttmőködve a Fogyatékkal Élık Komárom-Esztergom Megyei Sportszervezetével - mőködésükhöz segítséget nyújt, a megállapodásban foglaltak szerint anyagi támogatást biztosít. 6

8 4. Nemzetközi ifjúsági és sportkapcsolatok Világjelenség napjainkban, hogy a nemzetközi kapcsolatok egyik eleme a sport is.sok esetben jelent nyitást, a kontaktus felvételének elıszobáját, s ezután más területek következnek, illetve következhetnek. Megyénk nemzetközi kapcsolatai már korábban, széles körben kialakultak. Közülük sok az élı, rendszeres találkozó. A Komárom-Esztergom megyében mőködı sportszövetségek 50 %-nak vannak nemzetközi sportkapcsolatai. Kiemelendı terület a németországi Rajna-Pfalz Tartomány sportszövetségei, valamint a szlovákiai Galánta és Nyitra járással fennálló kapcsolatok. A sporttörvény a települési önkormányzatoknak lehetıségként ajánlja a helyi sportszervezetek támogatási módjaként az adottságaiknak megfelelı részvételt a nemzetközi kapcsolatokban, illetve közremőködést a nemzetközi sport népszerősítésében. Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlıség, társadalmi kohézió, stb.) A Megyei Önkormányzat elismeri a partnerkapcsolatok értékeit és az együttmőködések folytatásában érdekelt. Az Önkormányzat vezetése a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Rajna-Pfalz Tartományi Sportszövetsége közötti sportkapcsolatot fontosnak ítéli, támogatja további partnerkapcsolatok kialakítását, a folyamatban lévı programok megvalósítását. A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság a sportreferensek közremőködésével a költségvetés ismeretében a partnerkapcsolatban résztvevık számára támogatást biztosít. 5. Szabadidısport Az embereknek fontos az egészségük, tisztában vannak azzal, hogy a sport pozitív hatással van az egészségi állapotra, mégsem tesznek azért, hogy egészségük megırzése érdekében sportoljanak. Elsıdlegesen a szabadidı hiányára hivatkoznak, ugyanakkor a szabadidı eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritásokat. A rekreációs sporttevékenységet végzık (szabadidı sportolók) nagy része nem szervezeti keretek között, hanem egyénileg, családban, valamint baráti társaságban, illetve létesítményhez nem kötötten, közterületen, a szabadban, valamint otthon a lakásban szokott mozogni. Jelenleg még a népesség alacsony hányada képes megfizetni az utóbbi években fejlıdésnek indult specializálódott szolgáltatók (pl. fitness terem, squasch pálya) által nyújtott sportolási lehetıségeket. A rekreációs célú sport szervezésében, az emberek mozgósításában, a megvalósításban kiemelt szerepe van a helyi szinteknek, az önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek, a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak. A szabadidısport, rekreációs sport célja a bıvítés a kereslet növelése által, mely a kínálat élénkülését is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges egyrészt egy, a sportolásra ösztönzı pénzügyi kedvezményrendszer kialakítása, másrészt az egészséges, a mozgásgazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. Szintén szükséges a sportolási terek (multifunkcionális szabadidıközpontok, szabadidıparkok) fejlesztése, a lehetıségek javítása. Célunk a fogyatékossági csoportok szerint a rendszeres, szabadidısportba bevont fogyatékossággal élı személyek számának növelése. A Megyei Önkormányzat szabadidısportban betöltött szerepe elsısorban a koordinációban és a különbözı akcióknál, rendezvényeknél a lakosság tájékoztatásában van szerepe, ezért a Komárom- Esztergom Megyei Szabadidısport Szövetséggel és a társszervezetekkel együttmőködve végzi tevékenységét. 7

9 A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján egyedi, kiemelt szabadidısport rendezvények támogatási lehetıségeit megvizsgálja. Felelıs: Dr.Völner Pál, a Közgyőlés elnöke 6. Sportszakember képzés, tanfolyamok A magyar sport társadalmi funkciója betöltésének egyik legfontosabb záloga a korszerő, jól szervezett sportélet. Nagy figyelmet kell fordítani a képzések korszerősítésére, az edzık és pedagógusok szakmaimódszertani felkészültségének folyamatos gazdagítására, illetve megújítására. A sportszakember-képzés és továbbképzés (sportoktató, sportedzı, szakedzı, sportmenedzser, sportvezetı) esetében tartalmi-módszertani megújításra van szükség, a hazai és nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek átvételére és elterjesztésére kell helyezni a hangsúlyt. Az edzık továbbképzésében kiemelkedı fontosságú egyrészt az edzık folyamatos képzése, tudásának állandó modernizálása, melynek felelısei a felsıoktatási intézmények, szakmai felügyelıi a sportági szövetségek, másrészt szintén a szövetségek a felelısei az edzık gyakorlati képzésének és továbbképzésének, melynek során a fiatalok gyakorlott edzık mellett tanulhatnak. A játékvezetık, versenybírók alapfokú képzése helyi szinten történik. Ezen feladat ellátását a megyei szakszövetségek végzik. Évtizedekre visszatekintı hagyománya van az alap- és középfokú edzıi tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának. Megyénknek is fontos szerepe van abban, hogy a sportvezetık, edzık részére szőkebb hazájukban kapjanak lehetıséget az ismeretek megszerzésére, továbbképzésekre. A tanfolyamok önköltségesek. A szervezést a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzı Intézetével kötendı megállapodás alapján a sportreferensek végzik. A szakterülettel kapcsolatos fejlesztéseket elısegítené, ha adatbázis állna rendelkezésre a bizonyítványt, illetve oklevelet szerzett szakemberekrıl, a kezdı szakemberek munkába állásáról, esetleg külföldi foglalkoztatásáról. Mindezek alapján indokolt a sportszakember-képzés statisztikai rendszerének kidolgozása és beépítése a Nemzeti Sportinformációs Rendszerbe. A Megyei Önkormányzat támogatja a sportoktatói, illetve a sportedzıi tanfolyamok lebonyolításának lehetıségeit a jelentkezık függvényében. Lehetıségeihez mérten teret biztosít és együttmőködik az önkormányzat a sportági szakszövetségekkel a játékvezetı, versenybíró képzésben, továbbképzésekben 7. Sportlétesítmények helyzete. Új építése, a meglévık fejlesztése az iskolai sporttevékenység koordinálása érdekében. Általánosságban kijelenthetjük, hogy a települések, illetve a sportágak nagy része jelentıs létesítménygondokkal küzd. A sportszféra szereplıinek egyöntető véleménye, hogy Magyarországos a sportlétesítmény-ellátottság mind a létesítmények számát, mind állapotát tekintve nagyon rossz helyzetben van, ugyanakkor kulcsfontosságú kérdés a sportolási terek létének megoldása. Nagy hiány mutatkozik az iskolai tornatermek terén, másik nagy problémát az uszodák hiánya jelenti. A sportélet a sportlétesítmények hiánya miatt a kistelepüléseken a legkevésbé biztosított. 8

10 Tervezett létesítményfejlesztések ( ) Sport a kistelepüléseken program: e program célja a vidék sportjának fejlesztése, esélyegyenlıség biztosítása az alacsony költségvetéssel gazdálkodó kistelepüléseken élıknek. A program központi költségvetési forrásokból, pályázati úton nyújt támogatást elsı körben a 2500 fınél kevesebb lakosú kistelepüléseken lévı sportpályák állapotának javítására. Az Élet a vizeinken program az ország nyílt vizei által biztosított lehetıségek környezettudatos kihasználását tőzi ki célul Korszerő, környezetbarát, szabályozott mőködtetéssel rendelkezı, komplex szolgáltatást nyújtó vízi sporttelepek létrehozásával, a megújulási folyamatokat kistérségi és regionális szinten egyaránt jelentısen segíti a program. A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában: A meglévı sportlétesítmények hatékony mőködtetéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat a költségvetési rendeletében biztosítja. A szabadtéri sportlétesítmények állagmegóvásához, bıvítéséhez rendelkezésre álló saját források növeléséhez minden pályázati lehetıséget meg kell ragadni. 8. Kapcsolattartás társszervezetekkel: A Megyei Önkormányzat a sportreferenseken keresztül biztosítja az állandó kapcsolatot a társszervezetek, országos sportszervezetek és az önkormányzat vezetısége, valamint a bizottságok között. Folyamatos kapcsolattartás az országos szakmai fıhatóságokkal (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, minisztériumok, Magyar Diáksport Szövetség, stb), a társmegyék sport szakigazgatási szerveivel, valamint a képzések terén a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával Kistérségi társulásokkal történı együttmőködés megyénket érintı tervek megvalósításában, feladatok elvégzésében történı közremőködés A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai iránymutatásai alapján megyei olimpiai mőhelyek kialakítása és kiemelt támogatása, az olimpiai eszme népszerősítése A sportfeladatok elvégzése, megvalósítása érdekében együttmőködés a Komárom-Esztergom megyében mőködı sportági szakszövetségekkel, valamint érdekvédelmi szervezeteikkel Támogatás, kapcsolattartás a megyében mőködı sportegyesületekkel, sport klubokkal a szabadidısport, verseny- és élsport, valamint a diáksport valamennyi területén Közremőködés a lakossági szemlélet formálásában, a sporttémájú pályázatok népszerősítésében, elkészítésében 9

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Készült: 2011. évben Előterjesztette: Pánczél Károly alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017

Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017 Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017 A sport elsısorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkızés az életért való nemes küzdelem szimbóluma... A sport

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA ( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Bevezetés 2 A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt idıszak gazdasági

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben