SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés"

Átírás

1 SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az egészséges fizikailag és pszichikailag felkészült nemzedék felnevelésében és megtartásában. A sporttevékenység a demokráciában alapvetıen önszervezıdı és önszabályozó. Ebbıl adódóan az állami, illetve az önkormányzati közvetlen beavatkozás csak a legszükségesebb esetekben például az iskolai nevelés területén indokolt. Minden más esetben a támogatás, a befolyásolás alkalmazható. A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló nemzetközi eredményeket érnek el a magyar sportolók, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport ma már médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetıség a lakosság felé, mindezzel pedig egy városnak élnie kell. Értékeinek önmagán túlmutatóan a társadalmi jólét növelésében és a testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelızésében, avagy kezelésében is meg kell jelenniük. Az önkormányzat sportkoncepciója 2008-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplıinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékérıl. A törvényi hátteret ehhez az Európai Unió joganyagához igazodó évi I. törvény a Sportról, valamint Csepreg Város Önkormányzatának Képviselı-testületének..Kt. számú határozatával elfogadott Csepreg Város Sportkoncepciója anyaga adja. 2. Csepreg sporttörténelmének rövid áttekintése Csepreg sportja nagy hagyományokkal rendelkezett. Sportkombinátunkon labdarúgópályán kívül tenisz- és kézilabda pálya is volt, mely télen korcsolyapályaként funkcionált. Szakosztályi szinten mőködött a labdarúgás, súlyemelés és a kézilabda. Úgynevezett tömegsport szintjén az alábbi sportágak mőködtek: teke, kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kosárlabda, stb. (Forrás: Csepreg ) 3.Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait a Sportról szóló évi I. törvény 55. -a határozza meg. Fenti jogszabályhely rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következı feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn: Az önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

2 (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a Kt-ben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök mőködéséhez szükséges feltételeket. 4. Csepreg Város Önkormányzata Sportkoncepciójának alapelvei A) Hosszútávra érvényes alapelvek ( ) 1, A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges alkotó eleme. 2, A sport a személyiség formálásának, az egészség megırzésének és teljesítıképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. 3, A sportoláshoz való jog az állampolgárok alkotmány által biztosított alanyi joga. 4, A nevelési-oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a lakosság szabadidısportja a munkaképesség, a fizika fittség karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 5, A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggı és egymásra ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és társadalmi feladat. 6, Az önszervezıdés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerő sportélet lényegi jellemzıi. 7, Alapvetı érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és értékeinek megfelelı támogatást nyerjen. B) Középtávra érvényes alapelvek ( ) 1, Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés folytatására a gyermek, serdülı és ifjúsági korosztály számára, mivel harmonikus fejlıdésük csak a rendszeres napi testneveléssel és sporttal biztosítható. 2, A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában legfontosabb cél a sport által hozzájárulni a lakossági szemlélet formáláshoz, az egészségmegırzéshez. 3, Meg kell teremteni a lehetıséget a testmozgásra azoknak, akik nem versenyeredményekre törekednek csupán egészségük megırzésére a sport által. 4, Kiemelten és elsıdlegesen fejleszteni kell az iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételrendszerét, megteremtve ezzel az egészséges életmódra nevelés alapját. 5, Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás nevelés feltételeinek javítását, a tehetségek kiválasztását és gondozását. Magas szintő, tartós sportsikerek igényes utánpótlás neveléssel érhetık el. 6, Megkülönböztetetten kell kezelni a fiatalok rendszeres és folyamatos sportolásban szerepet játszó sportágakat. 7, A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erısítése, ezzel párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmő feladat-meghatározásra, a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának következetesebb ellenırzésére, hatékonyabb munkamegosztásra és együttmőködésre van szükség. 8, Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elsısorban nem az élsportot, hanem a diáksportot, a szabadidısportokat valamint az utánpótlás nevelést támogatja, segíti. Az élsport esetében is kizárólag az amatır sportot támogatja. A támogatás célja, hogy minél színesebb sportélet valósuljon meg településünkön, minél több fajta sportolási lehetıség álljon a fiatalok és a felnıtt korosztály rendelkezésére. Ki kell mondanunk, hogy az önkormányzat anyagi eszközei nem elégségesek arra, hogy egy-egy

3 sportágon belül a versenysportot finanszírozza, ezért kell a lakosság nagy részét megmozgató szabadidısport, és diáksport programjainak megvalósítását támogatni. 9, Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy az oktatási intézmények közötti kapcsolatok erısödjenek. Az intézmények sportlétesítményeiket (tornatermek) a lakosság felé megnyissák, kialakuljon egy olyan párbeszéd, melyben a város intézményei, lakosai, sportszervezetei, egyesületei mindannyian részt vesznek, önmaguk számára alakítva a városi sportéletet. Az önkormányzat azonban a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a városon belüli kapcsolatok erısítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére is. 5. Csepreg Város Önkormányzatának szerepvállalása a Testkultúra különbözı területein Csepreg Város Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogass a fiatalok sportolását, testmozgását, a város egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetıségét. E cél érdekében közös gondolkodásra, együttmőködésre van szükség a településen mőködı nevelési-oktatási intézményekkel, a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel, sportegyesületekkel, vállalkozásokkal. E cél elérése érdekében kiemelt feladataink közé kell, hogy tartozzon a sportolás magas szintő infrastrukturális alapjainak megteremtése. A) Óvodai nevelés Csepregen 120 fı az óvodába járó gyermekek száma. Az óvodai nevelés a települési önkormányzatok számára kötelezıen ellátandó alapfeladat. Az óvodai testnevelés során a kisgyermek elıször találkozik megtervezett, egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különbözı szakirodalmak alapján az ember 3-12 éves kora között győjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket mozgáskultúrájának kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztés nagyon fontos az életkori sajátosságoknak megfelelı motoros képességek kialakítása szempontjából. Gyermekeink harmonikus fejlıdése csak a rendszeres, napi test-neveléssel, sporttal biztosítható. A szervezett sportolási lehetıség számukra az óvodai nevelés keretén belül biztosítható. Csekély mértékben jellemzı a családokra, hogy egyénileg hordják óvodáskorú gyermeküket a különbözı sportegyesületekbe vagy sportfoglalkozásokra. Az óvodai testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónık a testnevelés két formáját használják fel: a mindennapi úgynevezett frissítı 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett testnevelés foglalkozást. Az óvodában szervezett testnevelési foglalkozásokon elsısorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónık. Ezeken a foglalkozásokon túl nagy gondot fordítanak a gyermekek életkori sajátosságait figyelembevevı mozgáslehetıségek biztosítására. Az óvodai napirendbe építve tanfolyam jellegő foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek számára a néptánc, ovifoci, ovirocky foglalkozásokon. A csoportok között további lehetıségként évente egyszer lehetne rendezni egy Ovi-olmpiát, mely tovább színesítené a palettát. Az 1/1998 (VII. 24.) számú OM Rendelet elıírja, hogy az óvodákban kötelezı a tornaszoba megléte az elıírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs meg az óvodában, hozzáférést kell biztosítani. Városunk óvodájában található tornaszoba. Elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek életkorának megfelelı mozgáslehetıségének biztosítására.

4 Az önkormányzat feladata az óvoda épület állagmegóvásában, felújításában van, illetve az óvodavezetı segítése pályázatok az óvodák korszerősítését, sporteszközökkel való felszerelését célzó elkészítésében, benyújtásában. A tárgyi feltételek fontos szempont az óvónık szakmai képzettsége is, hiszen elsıdleges szempont, hogy a mozgásos foglalkozások a kisgyermekek életkorának, és fıként fizikai és pszichikai képességeinek megfelelıen kerüljenek megtartásra. Az önkormányzatnak ezért érdeke a fenntartásában álló óvodában dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása a felnövekvı generációk fizikai állapotának javítása érdekében. Az óvodának nagy jelentısége van a következı nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában, ezért továbbra is kiemelt célként kell kezelni e terület megfelelı szakmai szinten alapuló támogatását. B) Iskolai nevelés A közoktatásban való részvétel minden gyermek számára kötelezı, amelynek idıtartalmát az évi LXXIX. Törvény 6. -a szabályozza. A közoktatásban történı részvétel idıszaka a gyermek legfontosabb biológiai, pszichikai, pszichoszociális, kognitív, valamint fizikai fejlıdésének idıszakára korlátozódik. Az iskolai testnevelés és a diáksport ezért különös jelentıséggel bír. A szellemi és fizikai terhelés összehangolásában a nevelési, oktatási intézményeknek nagy szerepe van. Az iskolai testnevelés a fenntartó társulás révén megteremti a szükséges tárgyi és intézményi kereteket, valamint az oktatáshoz szükséges szakmai és személyi feltételrendszert a tanmenetben meghatározott anyag elsajátításához. Elmondhatjuk, hogy mindkét intézmény rendelkezik tornateremmel (az általános iskola tornaszobája megszőnt), emellett tény az is hogy városunkban mind az általános, mind a középiskolában a szakos ellátottság 100%-os, tehát a testnevelési órákat szakképesített testnevelı tanárok oktatják. Azonban tény az is, hogy az intézmények tornatermei nem szabványméretőek, illetve az általános iskoláé - a mőszaki állapotát tekintve - felújításra szorul. Az általános iskolában a megnövekedett testnevelési óra szám miatt egyszerre kettı, néha három osztály használja. A kötelezı tanórán kívüli sportot a 16/2004. (V.18.) számú, az iskolai sporttevékenységrıl szóló OM-GyISM együttes rendelete szabályozza. A jogszabály meghatározza, hogy a költségvetésrıl szóló törvényben a diáksportra, az iskolai sportra biztosított normatív kötött felhasználású támogatást a mindennapos testedzés feladataihoz kötıdıen mely költségekre lehet felhasználni. A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegırzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai, célkitőzései, feladatai kellı súllyal és konkrétsággal épüljenek be és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kultúrált testmozgás és sport iránti igényt. A kerettantervek lehetıvé teszik más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül a testnevelési órák számának növelését a fenntartó társulás által mőködtetett közoktatási intézményben. Elmondhatjuk, hogy intézményünkben a mindennapos testnevelést megvalósult. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülı diáksport tevékenység fejlesztésével is növelni kell. A kötelezı testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásmőveltségének hatékony fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszervezıdésre épülı iskolai sportkörök révén kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus nyújtson

5 segítséget. Az iskolákban mőködı sportkörök azonban lehetıséget kell, hogy nyújtsanak a minıségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is, amellyel a késıbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat tanítványaik számára. Városunkban mőködı két iskola szerepel a felmenı rendszerő diákolimpiai versenyeken. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megırzése tekintetében is. Szükséges ezen túl a sport létesítményhálózatának, és eszközellátottságának korszerősítése, fejlesztése. C) Gyógytestnevelés A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók %-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredető betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás, hipertónia. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényő mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. Városunkban jelenleg nem megoldott ez a kérdéskör, és nem csak az uszoda hiánya miatt. A Közoktatási Törvény a megyei önkormányzatok feladatkörében határozza meg a helyi gyógytestnevelés szervezését, feltételeinek biztosítását. Az elırelépés érdekében legfontosabb feladat az életkor és az egészségi állapot alapján differenciált csoportok mőködésének megteremtése a középiskolások részére is -, valamint a foglalkozások tárgyi, - és létesítmény-ellátottságának biztosítása. A fejlesztési feladatok között szerepeltetni kell egy kistérségi ellátást biztosító tanuszoda megépítését és mőködtetését. D) Utánpótlás nevelés Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás korú sportolók felkészítése a versenyeztetésre. Eredményes felnıtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következı generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül az utánpótlás nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevı fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatását. A város sportegyesülete igyekszik nagyobb gondot fordítani az utánpótlás nevelésre, azonban a labdarúgó szakosztálynál hanyatlás tapasztalható, amely többek közt annak is betudható, hogy a sportegyesület nem tud az utánpótlás-nevelı szakemberek megbecsülésérıl gondoskodni. Városunk sportéletét jellemzi, hogy sportegyesületünkben az utánpótlás nevelés céljára juttatott önkormányzati támogatás és az egyesület saját erıforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület fejlıdését, legfeljebb szinten tartását. A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelı szakemberek munkája a jövı nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésre irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt anyagi és erkölcsi megbecsülést érdemelnek. A támogatási rendszerhez az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás nevelés eredményességét, az e téren végzett kiemelkedı szakmai munkát. Az önkormányzat kiemelkedı feladatának tartja, hogy az iskolai és a diáksport versenyrendszer szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerő sport keretei közé.

6 E) Szabadidısport A szabadidısport nem eredményorintált, hanem kedvtelésbıl az egészség megırzéséért, helyreállításáért, a mozgás öröméért, idıtöltésként végzett sporttevékenység. Összhangban Csepreg Város Képviselı Testületének ciklus programjával önkormányzatunk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, könnyen elérhetı sportolás lehetıségét és ehhez szükséges létesítményeket. Ugyanakkor a szabadidısportnak önfinanszírozásúnak kell lenni. A szabadidıs programok szervezésénél figyelembe kell venni a város környéki természeti, földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell elınyben részesíteni, melyek hatékonyan biztosítják a szabadidı mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. Szabadidısport formái lehetnek: városi szervezéső szabadidısport események, egyéni vagy önszervezıdı közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidısport tevékenység, vagy gyógyászati célú tevékenység. A lakossági igényeket figyelembe véve évente akár több alkalommal is városi sportnapot lehetne szervezni akár családosan is. Elırelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb számban alakulnak önálló, önfenntartó csoportok, amelyek alapját jelenthetik egy új, alulról építkezı szabadidı struktúrának (rocki, lövészet, kosárlabda, stb). A lakosság egy szőkebb részében továbbra is fokozatosan növekvı fizetıképes érdeklıdés nyilvánul meg a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerő igénybevétele iránt (aerobik, stb). A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédı funkciójának elıtérbe állítása szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különbözı szabadidısportok, önfenntartó szervezıdések, magántıkére épülı sportszolgáltatások elterjedését. Lehetıség szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidı rendezvényeket, és ezen rendezvények népszerősítését. Jelenleg három kiemelt sportrendezvényünk van: - Május 1. kispályás labdarúgó kupa. - Kistérségi Kispályás labdarúgó bajnokság - Kihívás napja. Csepreg földrajzi adottságai kiváló lehetıséget biztosítanak a különbözı szabadidısportok őzésére (kerékpározás, gyaloglás, lovaglás, stb.), amely idegenforgalmi szempontból is nagy jelentıséggel bír. E törekvéseinket támassza alá a már hagyományos Pünkösdi Lófuttatás, és a 4 évszak 4 túra. A szabadidısport egyre szélesebb körővé válása ösztönzi új sportvállalkozások létrehozását, amely a város számára bevételeket jelenthet, továbbá Csepreg turisztikai vonzerejét is növeli. Ebbıl következıen fontos, hogy a város sportpropagandája is megfelelı színvonalú legyen, ami nem csak a versenysport, hanem a szabadidısport fejlıdését is eredményezi, továbbá közvetetten újabb bevételi források kialakulásához vezet. Fokozott figyelmet kell fordítani a játszótér karbantartására, illetve új kialakítására. 6. Sportlétesítmények Az önkormányzat célja a tulajdonában lévı sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetıségek szerinti fejlesztése.

7 A városban lévı sportlétesítmények legnagyobb része az önkormányzat tulajdonában van, amelyek tulajdonjogát nem szándékozik átadni sportszervezeteknek, illetve gazdasági társaságoknak. A város legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik sportcsarnokkal Ezáltal a legtöbb sportágat nem lehet semmilyen formájában őzni, emiatt nagyon sokan környékbeli egyesületek színeiben érnek el kimagasló eredményeket. Meg kell vizsgálni, milyen lehetıségeink vannak egy szabvány mérető csarnok építésére. Amíg nem teremtıdnek meg egy új mindent kielégítı sportcsarnok felépítésére, vizsgálni kell, hogy milyen lehetıségeink vannak saját csapatok indítására, esetleg közösen más településsel. A város jelenleg nem rendelkezik sportuszodával, így a helyi ifjúság számára az úszásoktatás megfelelı színvonalon nem biztosított, a lakosság széles rétegeinek ez az egészség megırzéshez legáltalánosabban hozzájáruló mozgásforma a többség számára elérhetetlen az év nagy részében. Meg kell vizsgálni, a Malomkert sporttelepet, hogy milyen más sportágak részére alakítható ki pálya (tenisz, stb.). A régi sportpályán a lósport részére történı bázis lehetıségét szem elıtt kell tartani. 7. Sportirányítás Csepreg Város Önkormányzata január 1-jei hatállyal a mővelıdési ház és könyvtár tevékenységi köréhez sorolta a helyi önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását. Alapító Okiratának megfelelıen a mőködési területén, tehát Csepreg Város területén különös figyelemmel valósította meg a Sporttörvényben megfogalmazott kötelezı feladatokat, mely szerint: - Megfogalmazta a város sportkoncepcióját, különös figyelemmel a fejlesztési feladatokra. - Mőködteti és fejleszti a Malomkerti Sportlétesítményt. - Együttmőködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel. - Támogatja a CSSE fejlesztési elképzeléseit újabb szakosztályok beindításával. Tevékenységét tehát ez a négyes meghatározottság jellemezi. Az indítás évében elkészített igényfelmérés és a kulturális rendezvényekhez kapcsolódás alapján határozta meg a fejlesztési területeket: lovaglás, sakk, kosárlabda, kézilabda. A fiatalok által kedvelt szabadidıs sportok: túrázás, kerékpározás, görkorizás, sielés is hangsúlyosan jelentkezett a következı évek programjai között. Több esetben kapcsolódott a zajló kulturális rendezvényekhez, megalapozták létét. A következı években Csepreg Város sportéletét a Képviselı testület által elfogadott új sportkoncepció szabja meg. A sportkoncepció létrejöttében, valamint az egyéb sportot érintı kérdésekben elıkészítı szerepe van a jegyzınek és a kulturális, ifjúsági, oktatási és sport elıadónak. A sporttal kapcsolatos elıterjesztés a Kulturális, oktatási, sport- és ifjúsági Bizottság elé kerül, mely megtárgyalva azt, javaslattal él a Képviselı testület felé, illetve átruházott hatáskör esetén dönt a javaslatról. A Polgármesteri Hivatalban az elıadó munkakörébe tartoznak a sporttal kapcsolatos ügyek, elıterjesztések elıkészítése, összeállítása, a városban mőködı sportszervezetekkel való kapcsolattartás, ellenırzés, városi sport-, szabadidıs és tömegsport- diáksport rendezvények szervezésében való részvétel, koordinálás. Tevékenységében szorosan együttmőködik a mővelıdési ház sportmenedzserével.

8 A szigorúan vett sportszakmai munka az egyesületekben, szabadidı-klubokban folyik az egyesületi vezetık, vezetıségek irányításával. 8. Nemzetközi kapcsolatok A civil szervezetekhez hasonlóan ki kell építeni a testvérvárosi sportszervezetekkel, sportegyesületekkel jól mőködı kapcsolatrendszert. A kapcsolat kialakításának, erısítésének formája lehet városi szintő sportrendezvények, események szervezése, melyre meghívást kell kapniuk. A sportfinanszírozás rendszerénél a sportrendezvények szervezését kiemelten kell kezelni. 9. Sportegészségügy A versenyszerően- és a szabadidıs sportolók sportegészségügyi ellátását az Országos Sportegészségügyi Intézet irányítása mellett az országos sportorvosi hálózat végzi. Településünkön a megyei intézet sport szakorvosa látja el a sportorvosi feladatokat. Feladata többek közt a sportolók alkalmassági, illetve idıszakos ellenırzı vizsgálata, szükség esetén tovább irányítása a megfelelı szakrendelésekre. 10. A sport támogatásának rendszere Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak támogatója. A támogatás mértékénél figyelembe veszi a más nem helyi önkormányzati finanszírozási rendszereket, továbbá azt, hogy egyes sportszervezetek közül melyeknek van lehetıségük az üzleti alapon is támogatáshoz, forrásokhoz jutni. A sport támogatásának rendszere, csak azok a szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: - minden év december 31.-ig elszámolnak a részükre nyújtott sporttámogatásról; - a pályázati felhívásnak mindenben eleget tesz. Az önkormányzat alapvetıen kétféle közvetlen támogatást nyújt a sportszervezeteknek: - mőködési támogatás - rendezvénytámogatás Közvetett támogatás: - lehetıségei szerint létesítmény fenntartás, felújítás és fejlesztés - az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévı létesítmények sportcélokra történı térítésmentes vagy kedvezményes biztosítása. 11. Jutalmazási rendszer Az Önkormányzat feladatának tekinti és gondoskodik a sport valamely területén kimagasló eredményt elért sportolók, szakemberek, sportvezetık erkölcsi elismerésérıl. Csepreg Város Sportjáért Sport támogatásáért Díj 12. A koncepció megvalósítása A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elısegíti a következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széles körő nyilvánosság biztosítása.

9 A Sportkoncepcióban szereplı feladatok, célkitőzések megvalósításáról a Képviselıtestület sportügyekben illetékes elıadója évente annak végrehajtásáról a Képviselı-testületnek számoljon be. Tartalom Mellékletek: - Cselekvési terv - Értelmezı rendelkezések - Sportegyesületek névsora, címe, képviselıje Záradék: Hatálybalépés: A Sportkoncepció Csepreg Város Önkormányzatának Képviselı-testület elfogadása után 2008.március 1 napján lép hatályba. Elfogadás-jóváhagyás: február 14. Felülvizsgálat:2012. Idıbeli hatály: Melléklet Cselekvési terv: Különbözı sportágak eszközrendszerének megteremtése: - tenisz: Malomkert röplabda: Malomkert kézilabda: Malomkert kosárlabda: Malomkert asztalitenisz: Mővelıdési Ház Malomkert szabadidıközpont fejlesztési tervének elkészítése elsı negyedév Sportcsarnok helyszínének meghatározása, megvalósítása pályázati lehetıségek figyelembe vétele folyamatos Meseútvonal meghatározása: Leader program keretében Diáksport egyesület létrehozása: Labdarúgó utánpótlási terv elkészítése Új szakosztályok indítása: folyamatos

10 Új játszótér építése az iskolaudvaron, vagy más helyszínen: pályázati lehetıségek figyelembe vételével folyamatos 2. Melléklet Értelmezı rendelkezések: Sporttevékenység: Meghatározott szabályok szerint idıtöltésként vagy versenyszerően végzett testedzés, szellemi gyakorlat, mely az egyetemes testkultúra része, s magában foglalja mind a versenysportot, mind a szabadidısportot. Versenysport: A sportszövetség által szervezett versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység. Diáksport: A diákok a kötelezı testnevelés órán kívüli sporttevékenysége, amikor iskolájuk képviseletében más iskolák tanulóival, illetve házi versenyeken, sportköri foglalkozásokon fejtik ki fizikai aktivitásukat. Szabadidısport: Az egészség megırzése fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltése, a szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási tevékenység. Sportoló: A sporttevékenységet folytató természetes személy. Sportszervezetek: A sportegyesületek és a sportvállalkozások. Sportegyesület: Az egyesülési jogról szóló évi II. tv., illetve a Ptk. Szabályai szerint mőködı olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidısport, a versenysport, a tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés mőhelye. Sportegyesület közvetlenül is részesíthetı állami (önkormányzati) támogatásban. Sportvállalkozás: Az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett fıtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. A fogyatékosok sportja illetve a szabadidısport területén sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhetı. Csepreg SE Lövészklub Horgászegyesület 3. Melléklet

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések Alapelvek

I. rész Általános rendelkezések Alapelvek Bp. Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport támogatásáról szóló 47/2008. (XII.18.) sz. rendelettel módosított

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.: sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.: sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u.46. Pf.: 62, Tel.:462-459..sz. napirendi pont E L İ T E R J E S Z T É S Barcs Város Önkormányzata Képviselı-testülete sportról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Fényeslitke Község Sportfejlesztési koncepciója

Fényeslitke Község Sportfejlesztési koncepciója Fényeslitke Község Sportfejlesztési koncepciója Készítette: Mártha Mihály Tibor polgármester Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. Miért fontos a sportkoncepció?... 3 I.2. A sportfeladatokat meghatározó

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Tervezet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA ÉS SPORTTÁMOGATÁSI RENDSZERE 2008 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetı II. III. IV. A sportkoncepció alapelvei 2 Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 23-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Sportkoncepciója 2009-2012. Elıkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám: 1 Döntéshozatal módja: Egyszerő

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Önerı biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2019 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1 Dévaványa város bemutatása... 3 1.2 A sportkoncepció szükségessége... 3 2. Alapelvek...4 2.1 A sportpolitika általános alapelvei...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (VI.08.) KT. sz.

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 332. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2009-2012.) elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben